A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) dusnieuwsartikel 5

From marco <marco@eurodusnie.nl>
Date Tue, 25 Nov 2003 20:56:57 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________


Subject: dusnieuwsartikel 5

Wie niet meedoet is de lul
14-10-
2003

Het kabinet Balkenende is aan de slag gegaan, voor de
zoveelste keer heeft
het CDA zich in het centrum van de politieke
macht in Nederland genesteld.
Vakbonden zijn hun voorspelbare
acties begonnen, de organisatie Keer het
Tij bracht een verrassend
groot aantal mensen op straat tegen de
kabinetsplannen, en
actualiteitenrubrieken worden gevuld met politieke
veldslagen over de
medicijnknaak en de gekozen burgemeester.
Tijd voor een analyse
van het kabinet Balkenende. Is Balkenende een soort
ergere variant
op Lubbers, of is er meer aan de hand?

Twee gedachten

De
voornemens van het kabinet Balkenende lijken gestoeld op twee
gedachten.
In de eerste plaats de drang tot bezuinigen, vanuit dezelfde
redenering
waarmee in de jaren tachtig door de regeringen Lubbers
werd bezuinigd: de
wil de economie (weer) gezond(er) te maken. Dat
hierbij met name
maatschappelijke groepen worden aangepakt die
toch al in een minder
kapitaalkrachtige positie verkeren is belangrijk te
vermelden, maar niet
nieuw - ook voorgaande rechtse kabinetten
(waaronder ik ook de paarse
kabinetten reken) lieten deze groepen
opdraaien voor het begrotingstekort
en de te verwachte tekorten. Het
is dus weer de bekende club van
geld-kostende mensen die door de
spreekwoordelijke zure appel moet
heenbijten: WAO'ers, zieken en
ziekenfondsers, bijstandstrekkers, mensen
die een woning huren en
huursubsidie genieten, geestelijk gehandicapten,
werklozen. Onder
deze groepen bevinden zich verhoudingsgewijs veel
allochtonen en
vrouwen. Tot zover niks nieuws onder de zon.

Het bezuinigingsbeleid
wordt echter niet enkel gemotiveerd door de drang
de
overheidsuitgaven terug te brengen teneinde 's lands
huishoudboekje weer op
orde te maken, ook de wens tot heropvoeding
van de bevolking - verwoord in
de steeds terugkerende uitdrukking
"mensen hun verantwoordelijkheid weer
laten nemen"- , speelt een
belangrijke rol, en dit is de tweede leidende
gedachte van het kabinet
Balkenende: een morele kruistocht tegen
maatschappelijke groepen
die niet voldoen aan een ideaalbeeld van gezonde,
hardwerkende en
dus productieve burgers. Veelbetekenend was een uitspraak
van
Balkenende waarbij hij aangaf dat, ook al bestond er geen
budgettaire
reden bovengenoemde groepen te treffen met
bezuinigingen, het toch zou
moeten gebeuren, vanuit de wens tot het
"opnieuw opnemen van
verantwoordelijkheid" door deze groepen. Het
door Balkenende overal vrolijk
verkondigde sleutelbegrip meedoen is
in de eerste plaats een aanklacht
tegen zij die niet meedoen. De
mogelijkheid dat dit niet-meedoen wel eens
onvrijwillig of
noodgedwongen zou kunnen zijn, lijkt geen rol te spelen.
Het
"verantwoordelijkheids"-motief is geen excuus of bijkomende reden
voor
het traditionele bezuinigen, maar een zelfstandige lijn binnen
het
Balkenende-denken. Een stevig rechts beleid wordt door
Balkenende aldus
gecombineerd met een - op een het afgelopen jaren
sterker geworden
conservatief gedachtengoed geïnspireerd - moreel
offensief tegen de
marginalen, uitgeslotenen en onaangepasten in de
samenleving: zij die niet
participeren, niet mee mogen doen, of zich
niet conformeren aan
bovengenoemd ideaalbeeld.

Conservatisme
en fortuynisme

De populariteit van het conservatisme binnen het
CDA blijkt onder andere
uit de grote interesse in het gedachtengoed
van de conservatieve denktank
de Edmund Burke Stichting.(1) Deze
geeft op haar website de volgende
definitie van conservatisme:
“In de
kern komt conservatisme neer op een pleidooi voor een vrije
en
fatsoenlijke samenleving, met verantwoordelijke burgers,
sterke
kerninstellingen en een kleine maar weerbare overheid. In het
huidige debat
dringen conservatieven vooral aan op de eerbiediging
van noties die vooral
in een moderne en democratische samenleving
bewaard moeten blijven: noties
over vrijheid en recht, over het belang
van de traditie, en over het belang
van gezin en onderwijs.”

Deze
omschrijving had rechtsreeks uit Balkenende's boek "Anders
en
beter"(2) kunnen komen, want alle punten uit deze definitie zijn
hierin
uitvoerig terug te vinden: de tot gekwordens toe terugkerende
term "eigen
verantwoordelijkheid", de overheid die zich vooral nog op
haar kerntaak
veiligheid richt en sociale taken zoveel mogelijk afstoot,
het nationale
belang, de "doorgeschoten tolerantie", die een
"ideologisch dogma" is
geworden, de opvatting dat we "niet meer
vrijblijvend kunnen zijn",
inburgeringscursussen voor allochtonen zijn
teveel gericht op de "foefjes
voor de verzorgingsstaat", en uiteraard
veel aandacht voor het gezin:
Balkenende spreekt lovend over de pro-
gezinsideeën van Hillary Clinton.
Haar motto it takes a good family to
improve society wordt door Balkenende
enthousiast onderschreven:
“elke verbetering van de maatschappij begint bij
het gezin”. Er moet
dus veel meer “gezinsbeleid” komen: dit wordt de
“levensloopregeling”.
Gezinnen krijgen door deze vooral op hen gerichte
regeling allerlei
vormen van lastenverlichting, onder andere aantrekkelijke
fiscale
voordelen en spaarmogelijkheden.

De conservatieve lijn van
Balkenende vindt aansluiting bij het van door
kleinburgerlijkheid en
populisme doordrenkte "fortuynisme", dat zich
weliswaar niet direct
meer vertegenwoordigd weet in het landsbestuur, maar
waarvan de
invloeden zich de afgelopen jaren in snel tempo hebben genesteld
in
de grote politieke partijen. Het Balkenende-denken en het
fortuynisme
vinden elkaar in hun morele afkeer van “zij die niet
meedoen”. In 2001 vond
een aantal ontmoetingen plaats tussen
Balkenende en Fortuyn, met als doel
een gezamenlijke strategie tegen
het paarse kabinet te smeden. Kamerlid
Hans Hillen maakte geen
geheim van het toenmalige bondgenootschap tussen
Fortuyn en
Balkenende: “Ze hadden ongeveer dezelfde agenda. Ze konden
veel
bij elkaar halen. Dat deden ze liever dan tegenstanders
zijn”.(3)
Balkenende en Fortuyn deelden een weerzin tegen de
vermeende “pappen en
nathouden” instelling van Paars, en met name
de te slappe instelling ten
aanzien van door henzelf tot gigantische
proporties opgeblazen “problemen”
als “de allochtonen”, “veiligheid” en
“de illegalen”. “Illegaal verblijf en
profiteren van illegalen moeten
krachtiger worden bestreden” staat dan ook
stoer in het
regeerakkoord. Balkenende en het fortuynisme komen elkaar
ook
tegen in een opstelling tegen de multiculturele samenleving.
(4)

Niet lang na de moord op Fortuyn stortte de Fortuyn-beweging
hopeloos in
elkaar, maar het fortuynisme bleef springlevend en
veroverde invloed in de
grote politieke partijen. De binnen het
fortuynisme sterk levende afkeer
van de zich overal mee bemoeiende
overheid wordt door Balkenende handig
omgezet in een beleid van de
terugtrekkende en bezuinigende overheid:
Jullie wilden toch een meer
bescheiden overheid, en meer eigen
verantwoordelijkheid? Hier heb je
het! Naast bezuinigingen geeft het idee
van een “kernoverheid”ook de
mogelijkheid om op allerlei terreinen
verantwoordelijkheid van de
landelijke overheid naar de gemeentes door te
schuiven: laten die de
problemen van de regering maar oplossen. De VVD, die
toch al de
buik vol had van meedoen in het paarse kabinet, heeft zich
vol
enthousiasme en bezuinigingsdrift aangesloten bij de missie van
Balkenende.

Het concrete bezuinigen onderscheidt zich enkel van de
“methode Lubbers”
doordat het verder gaat. De belangrijkste
maatregelen: WW‘ers en WAO’ers
worden aangepakt met minder
uitkering en strengere keuringen,
bijstandgerechtigden kunnen allerlei
maatregelen verwachten in de nieuwe
Bijstandswet, de
huursubsidieregeling wordt sterk ingeperkt, ziekenfondsers
krijgen een
kleiner pakket en een hoog eigen risico, arme mensen en
allerlei
maatschappelijke organisaties zien hun subsidie in rook
opgaan,
Bureau’s voor Rechtshulp worden opgedoekt.
De morele
aanval, oftewel het heropvoeden van de “zwakke” en
onaangepaste
groepen in de samenleving, uit zich naast de “eigen
verantwoordelijkheid”
die deze groepen door de bezuinigingen krijgen,
in een fysieke aanpak van
de aan te pakken groepen. Dit wordt niet
enkel voorgestaan door het
kabinet, maar ook door politieke elites in
de grote steden. Vervelende
daklozen moeten naar zorgboerderijen of
inrichtingen, illegalen en
uitgeprocedeerde asielzoekers naar
uitzetcentra en “wachtkamers”,
“kansarme”allochtonen moeten
verspreid gaan wonen, waarbij zonder scrupules
over het probleem
van “verzwarting”gesproken wordt, bijstandsgerechtigden
moeten
massaal reïntegreren (meedoen!). Deze fysieke aanpak valt binnen
het
kader van een strenger justitieel klimaat, dat getekend wordt
door
strengere straffen, twee-op een cel, identificatieplicht en in het
algemeen
ruimere bevoegdheden voor politie en justitie.

De
combinatie van Balkenende’s conservatisme en Zalms
onversneden
liberalisme belooft weinig goeds, maar het is ook weer
niet zo, zoals Femke
Halsema beweerde, dat nu het neo-liberalisme uit
de VS hier voor de deur
staat – zo hoeven werklozen hier nog niet van
voedselbonnen rond te komen.
Ook is er natuurlijk sprake van
continuering van beleid van vorige kabinetten.

Wie keert het
tij?

Het verzet in de samenleving lijkt vrij weinig voor te stellen. Het
CNV
voert helemaal geen actie en probeert via de beproefde
poldermethode de
schade nog enigszins beperkt te houden. De FNV
schrikt terug van
grootschalige en harde acties uit angst voor
negatieve reacties van de
bevolking; een bevolking die voor een groot
deel misschien ook niet zo blij
is met Balkenende, maar liever niet
lastig gevallen wil worden met
"publieksonvriendelijke" acties waardoor
men misschien wel een kwartier te
laat op het werk aankomt.
In De
Volkskrant van 10 oktober jl. wordt een aan de FNV gerichte e-
mail
van iemand geciteerd die al 30 jaar lid is van de bond: "Het is
ondertussen
bij het asociale af dat er actie wordt gevoerd over de
ruggen van mensen
die daar niet om hebben gevraagd". Hij zegt
vervolgens zijn lidmaatschap
op. Nu zijn er vast mensen die wel
voorstander zijn van vakbondsacties,
maar er kan toch bepaald niet
gesproken worden van een enorme gretigheid
bij de bevolking om
frontaal de aanval te kiezen tegen de regering.
Bovendien moeten we
niet vergeten dat de grote meerderheid van de kiezers
hebben
gestemd op partijen die al jarenlang tot het grote bezuinigen
zijn
bekeerd. Die zullen dus niet en masse de oorlog verklaren aan
Balkenende.
De FNV lijkt dit ook in te zien en heeft aangekondigd zich
nu te beperken
tot acties waarbij weinig mensen veel effect
veroorzaken: "smart bombs".
Opvallend is dat Lodewijk de Waal de
hand in eigen boezem steekt: hij geeft
aan dat de mensen in
Nederland grote acties ontwend zijn, mede doordat de
FNV deze al
jaren niet heeft georganiseerd.


Buiten vakbonden en partijen komt
er kritiek van het Platform Keer het Tij.
De manifestatie van Keer het
Tij tegen de regeringsplannen, op 20 september
in Amsterdam, was
een sympathiek initiatief, maar de inhoudelijke kritiek
van het platform
heeft voornamelijk een sociaaldemocratisch karakter, iets
wat tijdens
de manifestatie werd onderstreept door het feit dat de meeste
sprekers
afkomstig waren van politieke partijen en vakbond.

Pogingen, zoals
van Keer het Tij of vakbonden, om het kabinetsbeleid
in
sociaaldemocratische zin te bekritiseren en te vervangen door een
'softer'
beleid hoeven natuurlijk niet afgekraakt te worden - het zou
bijvoorbeeld
al toe te juichen zijn als het door het kabinet geplande
"toekomstbestendig
maken van de gezondheidszorg" (slechts één van
de schitterende
understatements van het kabinet Balkenende) kan
worden tegengehouden.

Maar het is niet aan radicaal links om
binnen de kaders van het marktdenken
‘softere’ oplossingen aan te
dragen en mee te huilen met de
sociaaldemocratische wolven. Binnen
radicaal links moet gewerkt worden aan
een sterke infrastructuur,
waarin organisaties een wezenlijke kritiek op
kapitalisme en racisme
levend houden, ontwikkelen en op een toegankelijke
manier naar
buiten brengen via publicaties, directe acties en
concrete
alternatieven.(5) Het tij keren kunnen we voorlopig niet, en
dus moeten we
maar gewend raken aan het inmiddels bekende
commentaar op nieuwe rechtse
kabinetsplannen: “een meerderheid
van de kamer lijkt geen bezwaar te hebben".

David

noten:

(1)
www.burkestichting.nl. De CDA’ers Van Agt (oud premier) en Hans
Hillen
(oud kamerlid) zitten in de Raad van Aanbeveling. Naast veel
enthousiasme
over het conservatisme in het CDA is er ook
terughoudendheid vanuit de meer
evangelische hoek, zie Katholiek
Nieuwsblad
25/10/2002,
http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel20/kn2004d.htm.
Zie voor de Edmund
Burke Stichting ook: E. Krebbers, I. van de Velde,
Conservatieven willen
verworvenheden vrouwenbeweging
terugdraaien, Fabel van de
Illegaal,
http://www.gebladerte.nl/10751f46.htm.

(2) Jan Peter
Balkenende: Anders en beter. Uitgeverij Aspekt, 15 euro.

(3) NRC
Handelsblad 15 november 2002.

(4) Balkenende wil af van idee
multiculturele samenleving, NRC Handelsblad,
25 januari 2002. En:
“Anders en beter”, hoofdstuk 2.6.

(5) Recente voorbeelden van
aansprekende acties vind ik de grote
kraakacties tegen woningnood en
de afbraak van het sociale
huisvestingsbeleid (zie
http://squat.net/ksuwest/), de “Free
Juanra”campagne/acties (
http://www.freejuanra.org) en de acties tegen het
uitsluitingsbeleid en
AMA-campussen
(zie
http://www.indymedia.nl/nl/2003/08/13420.shtml). Voor
concrete
alternatieven, zie o.a. een recent artikel van Ernst Naber:
“Keer de
leegheid van links,
http://www.eurodusnie.nl/2003/09/710.shtml.

Reageren op dit artikel
kan op: http://eurodusnie.nl/2003/10/721.shtml
*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center