A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Selanik bildirilerinden (2)-TOPLUMSAL SAVAŞA ŞANS TANI

From "Ankara Anarsi Inisiyatifi" <ank_aa@yahoo.com>
Date Thu, 3 Jul 2003 15:47:17 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

TOPLUMSAL SAVAŞA ŞANS TANI
ANTİ-OTORİTER DAYANIŞMA

PATRONLARLA BOŞ BOŞ KONUŞMAYA
VE ONLARIN POLİTİK HİZMETÇİ PERSONELİNE
HAYIR

TOPLUMSAL SAVAŞA ŞANS TANI

1.
AB'nin üyesi devletlerin olağan zirvesinin
Halkidiki'de yapılacağı bu yıl boyuncaki konjonktür,
hedeflerine ulaşmak için faydalandıkları küreselleşme
diye anılan şeyin doğası, amaçları ve yöntemlerini
özellikle açığa vuran bir konjonktür; ve [bu] aynı
zamanda genelde ona karşı mücadele ettiğini iddia eden
bir hareket için olduğu kadar özelde de onun
anti-otoriter bileşenleri için oldukça önemli bir
fırsat.
Uluslararası "terörizme" karşı savaşın
güncelleştirilmesi, Irak'daki son Amerikan-İngiliz
işgali, AB'nin genişlemesi, "eski Kıta" ile yeni
Amerikan komutası arasında aşırıya kaçan sözde
"karşıtlık" ve toplumsal zeminde karışıklığın giderek
büyüyen yayılışı; [tüm bunlar] tahammül etmemiz ve
içinde yaşamamız gereken yeni dönemin ışıltılarını
dikkate değer bir şekilde yansıtan noktalar.

2.
Hepimizin bildiği ve tahammül etmek zorunda olduğu
ulus devlet biçiminin iki üç yüzyıllık [bir tarihinin]
olduğu; ve Amerikan ve Fransız devrimlerinden
(bölgesel hakimiyet, "refah devleti", halk "katılımı"
vb.) ortaya çıkan geçmişe ait bir kalıntı haline
geldiği, görüşünüz ne olursa olsun [ulus devletin]
sınıf mücadelesinin bir başarısı olarak kabul edilmesi
hiçbir şekilde olası olmayan bir olgu olduğu yaygın
bir bilgi.
Özgürlük için yardım talebini savunma bahanesiyle,
Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da burjuva sınıfının
iktidara yükselişi, kanıtlandığı üzere --II. Dünya
Savaşı'nın ardından zaten bir miktar yol almış olan--
kapitalizmin göz kamaştırıcı gelişimi için bir fesat
yuvası olarak hizmet gördü; [burjuva sınıfının
iktidarının] yanlızca sözde "gelişmiş" ülkelerin kendi
cephelerinde değil, aynı zamanda evrensel düzeyde de
halihazırda şekillenmiş olan karşıt dengeler çerçevesi
tarafından zaptedildiği ortaya çıktı.
Zamanımızda, teknolojinin hızlı gelişimi --ve
özellikle de dillere dolanmış "bilggisayar devrimi",
çeşitli devlet kapitalizmi rejimlerinin çöküşüyle
birlikte, ticaretin tüm gezegene hakim olmasını
destekleyen planların tamamlanması için uygun bir
ortam yarattı. İşte tam bu anda, çokuluslu sermaye
--büyük bir kısmıyla-- piyasaları tamamen
serbestleştirmek ve belirli türde --halihazırda mevcut
olan artı hala kurulma aşamasında olan ulusüstü tüzel
kişiliklerin (Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası
Grubu, Uluslararası Para Fonu vb.) rehberliği ve
denetimi altında olacak mizaçta, ve onları dünya
çapında destekleme konumunda olacak-- "temsili
demokrasiler" yerleştirmek üzere, insan haklarını
koruma adına tarihte benzeri olmayan bir saldırı
başlattılar.
Çokuluslu şirketler tarafından denetlenmeyen herhangi
bir faaliyet otomatik olarak "organize suç" diye
adlandırıldı, ve sözle veya fiille onların seçimlerine
kim karşı çıkarsa yine "terörist" olarak adlandırıldı.
"İdeolojinin kesinliği" olarak betimlenebilecek bir
durumdan hızla "kesinliğin ideoloji"sine geçmekteyiz.

3.
Bir yanda ABD'nin günümüz politik yönetimi, ve öte
yanda Fransa ve Almanya gibi bunun eşdeğeri diğer
ülkelerle ilgili sözde "ihtilaf", Irak'da işlenen
suçun öncesinde, sırasında ve sonrasındaki her
durumda, bir dizi yönlendirilmiş, inanılmaz
spekülasyonların yaratılmasına hizmet etti.
Amerikan saldırganlığının ardında "dubya" Bush ve onun
"kana susamış" kadrosu saklanıyorken, Fransız-Alman
ekseni"nde ve eski SSCB ve Çin Halk Cumhuriyeti ile
uyumlu bir şekilde hareket eden Avrupa --bu tek
süpergüce karşı muhalefet ederek-- dengeyi
sağlayabilecek belki de tek güçmüş; bu yeni "insanlık
trajedisi"nin tek sorumlusu Birleşik Devletlermiş?
İlk spekülayona ilişkin olarak, bir önceki başkanlık
seçimlerinde ABD Demokrat Partisi'nin başkan
yardımcılığı adayı ve yine gelecek başkanlık
seçimlerinin en güçlü adaylarından birisi olan Joseph
Liberman'ın açıklamasından alıntı yapmak yeterli
olacaktır. TV kanalı "Fox News"le 26 Mayıs'da yaptığı
röportajda, şunu iddia ediyordu: "İran rejimini
değiştirmek halkın, özellikle de İran halkının
avantajına olacaktır." Sadece birkaç ay önce, aynı
centilmen bu sefer Irak vesilesiyle benzeri bir
açıklamada bulunmuştu.
Daha önce bahsedilen diğer varsayımlara gelince, yeni
Avrupa'nın "25" katılımcısı Atina'da onaylanan Katılım
Anlaşması'nda, birkaç gün sonra bütün Dışişleri
Bakanlarının toplandığı Rodos'da gerçekleşen anlaşma
sırasında, "terörizme karşı çıkacak" ve keza
"demokrasiyi ilerletecek" bir uluslararası mücadeleye
referansla, ABD'nin öncülüğünden gayet memnun
olduklarını açıklamakta fazlasıyla hevesliydiler.
Irak'daki Amerikan-İngiliz işgali ve ABD işgal
birliklerinin varlığı ilk aşamada mevcut durumun "yeni
bir gerçeklik" olarak meşrulaştırılmasına yol açtı;
dahası, Irak'ın "haklı kurtarıcıları" olarak
selamlandılar. Üstelik, devasa birlikler arasındaki
ufak tefek farklılıklar, onların küreselleşen
girişimleri nasıl tam olarak tehlikeye sokacak ki?
Bu nedenle emperyalizmin kapitalizmin nihai seviyesi
olduğu onaylanmış oluyor. Veya, daha kesin olmak
gerekirse, kapitalizm emperyalizmin nihai seviyesi
olmayı başardı, ve ancak güçlü bir dünya çapında
anti-kapitalist hareket durumun tersine döndürülmesine
yol açacak gerçek bir tehdit olacabileceğini
kanıtlamıştır.

4.
Küreselleşmeye karşı "çok renkli" olan hareketler ne
yazık ki gerçek, anti-kapitalist, devrimci bir "dil"le
konuşmayı başaramımıştır. Aksine, reformizm olarak
adlandırılan, iyi bilinen bir virüse tutulduğu için,
bugünlerde bu kronik şikayet belirtilerinin yine
fazlasıyla görülür olduğunu gösterme eğilimindedir.
Cenova olaylarının ve anısı devamlı kirletilmekte olan
yoldaşımız Carlos Guiliani'nin canice öldürülmesinin
ardından; Dünya Sosyal Forumu (özellikle de Porto
Allegre ve Floransa toplantılarının ardından, Evian'a
gelene kadar) alternatif bir öneri uğruna, veya yanıt
vermek amacıyla söyleyecek olursak fazlasıyla sıklıkla
"düşman" kaynaklar tarafından finanse edilen yeni bir
liberalleşme dogması uğruna, her türlü anti-otoriter
sesi izole etmek ve her olası çatışma ve ayaklanma
ihtimalini ortadan kaldırmak için büyük bir çaba
gösteriyor! Yani, onlara göre, güçlü
protestolar-geziler için mücadele edelim,
muhalefetimizi göstermek için kendi zirvelerimizi
yapalım: bu tür bir tavırla onlar, ancak satıcılara ve
(barışı, ekolojiyi ve? öbür dünyayı geliştirecek!)
örgütlü soyutlamaya --hiç şüphesiz ki-- uygun düşecek
bir toplumun hizmetine verilmiş belli duruşlar
alabilirler.
Evian'daki G8 oturumu sırasında, "küreselleşme
karşıtı" birçok örgütün oluşturduğu bir delegasyonun
Jacques Chirac'ın diplomatik temsilciliği yardımcısı
Frederic Lemoine tarafından kabul edildiği,
"alternatif küreselleşme"ye ilişkin on öneri metninin
ona sunulduğu iki saatlik bir görüşmenin yapıldığı
bize bildirildi. CRID (Center of Research and
Information Development) genel sekreteri Bernard
Pinaud, "bu karşı zirvenin en örnek unsurunun onların
önerileri olduğu"nu vurguluyordu. "Hareketin
küreselleşme karşıtlığından alternatif bir
küreselleşmeye dönüşmesine işaret eden özgün
önerilerle karşı karşıyayız" diye açıklıyordu. Dahası,
Fransa ATTAC'ın temsilcisi Critophe Aguiton hem
polisleri hem de aşırı şiddet kullanan göstericileri
suçladıktan sonra, bir adım daha atarak şöyle diyordu:
"Hareketin devlet liderleri tarafından ciddiye
alınacak kadar güçlü, ancak belli arzulanan sonuçları
başaracak kadar güçlü olmadığı ara bir konumdayız"
(Eleftherotypia, 3 Haziran). Çabalarınız için
teşekkürler, "yoldaşlar"!.
Zarif olmayan ve münasebetsiz bir tarzda bir şiirden
değiştirerek alıntı yapacak olursak:
Ithaca'ya yolculuğuna başladığında
yolun seni götürmemesi için dua et. Thrace

5.
"Dahili etki sahasına" gelince, tezimizi tekrarlamak
gereği duyuyoruz: çok yeni, ve bu nedenle de umutlu
olan bir şeyin eşiğinde (burada hareketin belirli bir
kesimi ve onun ayırt edici mizacından bahsediyoruz?),
geçmişin bireysel ve kolektif hastalıklarını nakletmek
ve sürdürmek yerine, bizim önerimiz nihayetinde bu
sınırların ötesine geçecek bir şansı
değerlendirmektir.
Selanik'teki anti-otoriter hareketin varlığı,
iyi-disiplinli parti-çizgisinde bir blok şeklinde
olmamalıdır. Böylesi bir tavır, doğal olarak bırakın
izin verilebilir olmayı, arzulanabilir de değildir.
Özellikle uzun zamandan beridir ve bütünü itibariyle
parçalara bölünmüş bir harekette, gidişatı açık bir
şekilde değiştirmeyi amaçlayan her ciddi ve örgütlü
teşebbüsün kendi kendini yıpratacağını, ve nihayetinde
de kendi kendine yeterlilik ve kibir temelinde
küçüleceğini; bunun çok az sayıdaki katılımcının
kendilerinin dünyanın merkezinde olduğuna inanmalarını
ve "dıştaki dünyayı" da eşdeğer yöntemlerle ele almaya
eğilim göstermelerini sağlayacağı açıktır. Öte yandan,
yanlızca böylesi bir role gözünüzü diktiğiniz için
belirli bir düşünce tarzını uygulamanız olgusunu
güçlükle gizleyebildiğinizde, böylesi bir fenomeni
eleştirmeye teşebbüs etmenin hiçbir anlamı tabii ki
yoktur.
Bize göre, bu nedenle, toplumla iletişim kurmayı, daha
radikal bir "dil"i cesaretlendirmeyi ve şehrin içinde
ve dışındaki hedeflere yönelik daha saldırgan bir
şekilde hareket etmeyi amaçlayan --eleştirimizin en
tepe noktalarına uyguun düşen-- her inisiyatif,
arzulanır bir inisiyatiftir. Bu yönelim doğrultusunda,
uygulamalarımız birbirine yakınlaşırken ve belki de
birbiriyle örtüşürken, karşılıklı anlayış ve
koordinasyonu sağlamanın; ve her şeyden önce bütün
girişimin ortak çabaları ve dinamikleri söz konusu
olduğunda, kendini yıpratmaktan kaçınmanın zorunlu ve
oldukça gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyoruz.
Genellikle fazla ciddi olmayan, ortaya çıkabilecek
farklılıklar, artı belli bir harekete hakim olan küçük
zaaf ve ihmaller bu önemli şansın değerlendirilmesi
önünde aşılamaz engeller olmamalıdır.

6.
"Cesur yeni dünya"mızın en korkunç rüyalarımızın
cilalanmış bir hali olduğuna hepimiz katılıyorsak, o
halde Selanik'den açık ve kesin bir mesaj gönderelim:
özgürlük ve adalet için verilen mücadele[nin yolu],
Yeni İmparatorluk'a karşı mücade etmekten geçiyor; ve
bu İmparatorluk'un kurallarını dayatan kuvvetler,
onları karşılamak üzere bizi çok daha kararlı, çok
daha örgütlü bulacaklar.
Yunanistan'daki iki ana gerilla grubuna (17 Kasım ve
ELA) katılmakla suçlanan tutukluların hayal bile
edilemez "özel" koşullar altında bulunduğu, Devlet ve
Kitlesel Medya tarafından devamlı surette "adi
suçlular"mışçasına iftira edildiği şu anda; onlar,
"sol kanat partilere ve silahlı direnişe (!) itibar
kaybettikleri" savıyla dokunaklı "özgürlük
savaşçıları"nın küçümsemelerini sineye çekmek zorunda
bırakılıyorlar; dahası, son duyduğumuza göre,
suçluların iadesi kapsamında ABD'ye verilmekle tehdit
ediliyorlar.
Totaliterliğin 2004 Olimpiyat Oyunları'nın ardından,
muhtemelen Yunan toplumunun bir bütün olarak
"arjantileştirilmesi"yle uğraşmamız gerekecek.
Genişleyen Birlik'in politik liderliği şu anda,
gaddarlığın (avro-atlantik ilişkilerinde yeni bir
çerçevenin) hakimiyetini, emek potansiyelimizin
sömürüsünü (emek ilişkilerinin yeni düzenlemesini) ve
sindirici önlemleri (göçmenler ve iç güvenlik
konularından ortak bir politikayı) güçlendirmek üzere,
"Porto-Carras" önceden belirlenmiş kararlarını
onaylamaya hazırlanıyor.
Meydana getirdikleri çirkinliğe, daimi olan
çirkinliklerine karşı muhalefetimizi ifade etmek için
orada olacağımızı farzediyoruz.


PATRONLARLA BOŞ BOŞ KONUŞMAYA
VE ONLARIN POLİTİK HİZMETÇİ PERSONELİNE HAYIR

TOPLUMSAL SAVAŞA ŞANS TANI

----

ANTİ-OTORİTER DAYANIŞMA
P.O. BOX 26028, Atina 10683
e-mail: asolidarity@hotmail.com

Haziran 2003

Çeviri: Anarşist Bakış
http://uk.geocities.com/anarsistbakis/


*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center