A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) US, Tamarack Oakland, BRRN: Anarşist Halk Gücü: Uruguay'da Muhalif İşçi ve Silahlı Mücadele 1956-76 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 29 06:02:28 GMT 2023

Troy Andreas Araiza Kokini'nin yeni kitabı Anarchist Popular Power: Dissident Labour and Armed Struggle in Uruguay 1956-76'nın lansman etkinliğini duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Troy'un kitabı, Troy'un kitabının incelendiği dönemde militanları ilk olarak anarşist especifismo stratejisini geliştirmeye başlayan Federación Anarquista Uruguaya'nın (FAU) İngilizce dilindeki ilk tarihidir. ---- Troy'un kitabı, 1973'te bir darbeyle ülkede iktidarı ele geçiren ABD destekli askeri diktatörlüğe karşı hararetli çekişmeli atölye mücadelelerinden gizli operasyonlara ve gerilla savaşına kadar, olayları yürek parçalayıcı ayrıntılarla ve bilimsel bir kesinlikle takip ediyor.
Sizi 18 Temmuz Salı günü Oakland, California'daki Tamarack'te (@tamarackoakland) ...(tr) Greece, APO, land & freedom: Toplumsal ve sınıf savaşında ateşkes yok. Devlet ve kapitalist vahşet karşısında taviz yok: 21 Mayıs seçimleri için duyuru (ca, de, en, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 29 06:02:22 GMT 2023

Devletin ve kapitalizmin herhangi bir toplumsal alanda mutlak hakimiyetiyle ifade edilen modern totalitarizmin kilit unsurlarından biri, "alternatif yoktur" anlatısıdır. İktidar tarafından siyasi sahneye konulan herhangi bir anlatı, toplumsal tabanı mutlak baskı ve sömürünün kaçınılmazlığına ikna etmeye çalışır. Egemenlik söyleminde, insan varlığının kendisinin ortadan kaldırılması, toplumsal özgürleşmeden daha olası görünüyor. Aynı zamanda, iktidarı ele geçirmeye çalışan ilgili parti aygıtının bir kez daha kapitalist çıkarlara nasıl hizmet edeceğini, nasıl yapacağını ve hükümet kisvesine bağlı olarak modern totalitarizmde kendi rolünü oynayacağını söylemek gerekir. hangi pazarlar. Mülkiyet, devlet,
Son 4 yılda toplumsal tabana yönelik şiddetli bir saldırının ve mücadelenin ...(tr) Turkey, yeryuzu postasi: Boykot Moykot var! - Zafer Onat (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 29 06:02:07 GMT 2023

14 Mayıs'ta gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri'nin ilk turu, hem Millet İttifakı hem de Cumhur İttifakı listelerinden seçimlere giren sağcı partilerin ezici bir çoğunluk elde etmesi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yaklaşık %5 daha fazla oy almasıyla sonuçlandı. Bu durum, 21 yıllık AKP iktidarından seçimlerle kurtulacağını düşünen geniş kesimlerde umutsuzluk yarattı. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından endişe ve şaşkınlıkla karışık ağır bir bunalım havası hakim oldu. Seçimde usulsüzlük yapıldığı haberleriyle birlikte muhalif seçmenin bir kısmı yeniden konsolide oldu. ---- Öte yandan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağının anlaşılmasının ardından Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hiç vakit kaybetmeden sözde ...


(tr) France, CNT-ait: Anarchosyndicalisme! #181 - Kırsal bir okul bölgesinde seferberlik örneği (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 29 06:02:05 GMT 2023

2020'de Macron/Philippe hükümeti, kullandıkça öde emeklilik sistemimizi özelleştirmeye çalıştı. O zamanlar Gers'deki bir Cité scolaire içinde, sendikalar arası gösterilerin öne çıkan olaylarından bıkan birkaç öğretmen, bölümdeki diğer öğretmenlerle birlikte bir kolektife katılarak mücadeleyi radikalleştirmeye çalışmıştı. "Siyah öğretmenler" olarak adlandırılan kolektif. Sendikalı ve sendikasız üyeleri bir araya getiren, konuşma sırası ve toplu olarak kararlaştırılan eylemleri hazırlamak için belirli yetkilerin tahsis edildiği genel toplantılar yapma alışkanlığı kök salmıştı. Ancak bu grup meslekler arası olmayı başaramamıştı. Sonra Covid ve tecrit geldi......
...(tr) France, UCL AL #338 - Sendikalizm, CGT: Eşi benzeri olmayan bir kongre ve sonrası? (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 29 06:01:42 GMT 2023

CGT'nin 53. Kongresi'nin benzeri görülmemiş ve şiddet içeren doğası hakkında her şey söylendi. Ve sürpriz sonucu Sophie Binet'in genel sekreter seçilmesi. Siyasi uzlaşmaları yeniden inşa etmek, meslektaş liderliğini istikrara kavuşturmak, taban sendika yapılarını canlandırmak, feminist meseleler ve iklim acil durumu meselelerinde ilerlemek: seçilmesini iki eşit güç bloğu arasındaki ilan edilen çatışmaya borçlu olan biri için sayısız zorluk var. Paradoks şu ki, genç, yönetici bir kadın, PS ve UNEF tarafından geçti ve seçilmesini arkeo-Stalinist ağların saldırısına borçlu! ---- Konfederal kongre, birlik kongresi zannedilir. Ancak doğrudan delegelerden oluşan küçük özel birliklerin gruplandırılması yoluyla, profesyonel federasyon ve departman birliği tarafından çifte onayla ...


(tr) Italy, UCADI #169: FRANSA: HÜKÜMET DARBESI (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 29 06:00:44 GMT 2023

Yürütme, Bakanlar Kurulu'nda, oylamaya 5 dakika kala yaptığı toplantıda, çoğunluğu elde etmek için 2 oy eksik olduğuna inanarak, emeklilik reformu yasasını madde kullanarak onaylamayı seçti. Ulusal Meclisin yargısından kaçmak için Fransız Anayasasının 49.3. Başbakan Elisabeth Borne ve Başkan Macron, milyonlarca Fransız ve 3 milyon 700 bin göstericinin katıldığı ve 9 kişinin çağrıldığı grev ve gösterilerle tartışmaya eşlik eden Fransızların kafa kafaya seferberliğine karşı bir hesaplaşma seçti genel grevler Kamuoyu, Anayasa tarafından öngörülse bile, kararı otoriter ve anti-demokratik bir hareket olarak değerlendirdi; sürekli protesto mitingleri yapıldı ve yapılıyor ve çok daha fazlası yapılacak. ...


(tr) Russia, avtonom: Onları Meyvelerinden Tanıyacaksınız: Düzen ve Kaos Trendleri, Bölüm 106 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 28 06:31:47 GMT 2023

1. Yorumlara verilen yanıtlar ---- Telif hakkı eğilimlerimiz olduğundan ve bugün bunları ben oluşturduğumdan, özellikle girişlerimle ilgili bazı yorumlar hakkında geri bildirimde bulunmak istiyorum. Öncelikle desteğiniz için teşekkür ederim, oldukça boğuk olan sesimin ilham verici diyenler tarafından beğenilmesine veya Alexandra Kollontai'nin sesiyle kıyaslanmasına sevindim, tabii ki bir fark olsa da. Ama deniyorum. ---- Mikrofonla ilgili eleştiri, peki.... Hayır, binbaşı yoldaş, işte dinlemeniz ve hatta izlemeniz gerektiğini anlıyorum, ama aynı zamanda okuyabilirsiniz. Metinler de yayınlıyoruz. Belki içeriğini bile düşünür, tövbe eder ve yeni bir hayata başlarsın? Hayır, peki, gerçekten, peki, gerçekten küçük bir kız mı yoksa bir erkek mi, çocukken savaş hakkında bir film izlediğinde ...


(tr) France, UCL AL #338 - Irkçı Devlete Karşı Gündem: Wuambushu Operasyonuna Hayır! (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 28 06:31:35 GMT 2023

Üç ayı aşkın bir süredir emeklilik reformuna karşı toplumsal bir hareketin ortasındayken, devletin sürgünlere yönelik saldırıları devam ediyor ve yoğunlaşıyor. Liberter Komünist Birlik, "Wuambushu Operasyonuna Hayır!» metnini buraya aktarıyoruz. ---- Ramazan ayının bitiş tarihi olan 22 Nisan'dan itibaren İçişleri ve Denizaşırı Bakan Gérald Darmanin ve Fransız hükümeti, Komor Adaları'nın diğer adalarından Mayotte sakinlerine karşı şiddetli bir operasyon planlıyor. "Wuambushu" olarak adlandırılan, "suçluluk" ve "gayri resmi barınma" ile mücadele adına savunma konseyinde Emmanuel Macron tarafından ihtiyatlı bir şekilde onaylandı. Programda: İki ayda toplam 24.000 tahliye için günde 400 tahliye, adadaki gayri resmi yerleşim yerlerinin günde %10'unun imhası: Devlet ...


(tr) Spaine, CNT: Avrupa'da emekli maaşlarının geleceği (ca, de, en, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 28 06:31:28 GMT 2023

21 Mayıs 2023 öğlen 12'de uluslararası yuvarlak masa toplantısı (Orta Avrupa Yaz Saati) https://youtube.com/live/gtmzfIJwS78 ---- Pandemi sonrası ekonomik ihtiyaçtan yararlanan Avrupa Topluluğu, azaltmada hızlanma talep ediyor kendi ülkelerinde kamu emekliliği hakkının ihlali: Fransa, İspanya,... Ve sadece AB'de değil, İsviçre gibi diğer ülkeler de haklarının tehlikede olduğunu düşünüyor. Arjantin veya Şili gibi ülkeler zaten bu yolu izledi. Avrupa kapitalizminin talebi yeni değildir ve Dünya Bankası'nın 1994 raporuyla uyumludur. Bankerlerin ve bireysel emeklilik fonlarının çıkarları doğrultusunda birbirini izleyen reformlar, hükümetlerin, siyasi oluşumların ve önderlik ettikleri işbirlikçi sendikaların aldatmacasına dayanmaktadır. her ülkede işçi sınıfı ...


(tr) Italy, Trieste, FAI- Germinl: Emilia-Romagna'daki sellerden etkilenen nüfus için aşağıdan yukarıya destek (ca, de, en, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 28 06:31:21 GMT 2023

Afetler karşısında her zaman olduğu gibi, toplumsal hareketlerin dayanışma makinesi, etkilenen nüfuslara aktif dayanışma getirmek için kendi kendini yöneten biçimlerde hareket eder. ---- Harekete geçen birçok gerçek arasında, özellikle dünden beri etkilenen bölgelerde bulunan Bologna'nın Kendi Kendini Yöneten Dayanışma Sütunu'nu destekliyoruz. ---- Bugünün güncellemesi, 19 Mayıs Cuma, bağış linki: ---- Dünden sonra, selden etkilenen bölgelere yardım götürmek için karşılıklı eylem devam ediyor. ---- Porta Santo Stefano'daki Berneri kulübü ve via Niccolò dell'Arca'daki Plat kalkışlar için buluşma ve organizasyon noktalarıdır. Bizi Berneri kulübünde bulabilirsiniz.
...@

Güncellenme zamaný: Mon May 29 08:02:29 2023