A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) Italy, UCADI #178 I-7 - Anarşist komünistler, Yahudi ve Filistin sorunları I. - (Gerekli) dönüşüm: İsrail, Batı adına Arap İslam dünyasının koruyucusu (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 28 07:22:49 GMT 2023

Ama gerçeklere bir bakalım: İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte sömürge yönetimi kesin bir tasfiye aşamasına girdi; özellikle, Büyük Britanya ve Fransa'nın Arap nüfusun yaşadığı ülkeler ile Orta Doğu'dakiler üzerindeki himayesi sona eriyor, bu olgu daha genel olsa ve Asya'yı da etkilese de, Afrika için 1960'lara kadar beklememiz gerekecek. Ancak süreç yavaştır ve zorlukla sonuçlanacaktır. ---- Siyonist terör örgütlerinin gerçekleştirdiği terör eylemleri, iç savaş durumu ve Araplar ile Yahudi göçmenler arasında artan çatışmalar, İngiltere'nin mandadan vazgeçtiğini açıklamasına yol açtı ve böylece 15 Mayıs 1947'de BM kuruldu, UNSCOP ( United Milletler Filistin Özel ...


(tr) France, OCL CA #334 - ŞİLİ Pinochet darbesinden 50 yıl sonra... (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 28 07:22:35 GMT 2023

11 Eylül 1973'te Şili ordusunun başındaki General Augusto Pinochet, "sosyalist Marksist" Salvador Allende'nin hükümetini devirdi. "Sandıkta devrim" deneyimi sona eriyordu. Ancak Hıristiyan Demokrasi (DC) ve gerici sağ, iktidarı geri almayı düşünürken, onu alan ve on yedi yıllık diktatörlük kuran askeri cuntaydı. Sol partiler ve sendikalar derhal yasaklandı ve zulme uğradı; toplumsal harekete yönelik baskı acımasız ve şiddetliydi: 38.000'den fazla kişi işkence gördü, 3.200'ü idam edildi ve çok sayıda kayıp yaşandı.
1960: "Soğuk Savaş", Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasındaki Batı ülkeleri bloğunu, Moskova yönetimindeki Doğu ülkeleri bloğuyla karşı ...(tr) Italy, Sicilia FA: Basın bülteni: Son Nesil aktivistlere suçlu muamelesi yapıldı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 28 07:22:25 GMT 2023

8 Kasım Çarşamba sabahı bazı Ultima Generazione aktivistleri Enna Bassa'da araba trafiğini engelleyen eylemlerden birini gerçekleştirdiler. Kendilerini hastanenin yakınında bulan göstericiler, hastaneye giderken tüm ambulansların geçmesini sağladılar, böylece eylemlerinin sonuçlarından habersiz sürücülerin çarpma riskiyle karşı karşıya kaldılar.
Hemen ardından gelen Enna Digos görevlileri eylemcileri durdurdu
ve onları karakola götürdüler. Birkaç saat sonra ortaya çıktılar
3 yıl süreli izin belgesi ve imza zorunluluğu bulunan
...(tr) France, UCL - Anti-faşizm, Anti-faşist sosyal forumlar: Aşırı sağı daha iyi anlayın ve onunla daha iyi mücadele edin (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 28 07:22:19 GMT 2023

12 Kasım'da Villeurbanne'da Anti-Faşist Sosyal Forumlar (FSA), etkisini ve şiddetini giderek artıran aşırı sağa karşı mücadelenin önemini hatırlatacak tartışmalar ve konferanslarla dolu bir gün olacak. Hedefleri arasında ırkçı kişiler, LGBTİ kişiler ve UCL'den olanlar da dahil olmak üzere sol aktivistler yer alıyor. ---- "Galya'nın başkenti" Lyon, bugün en çok "faşistlerin başkenti" olarak biliniyor. Bu nedenle, Antifaşist Sosyal Forumlar, 12 Kasım Pazar günü "Fermons les tesis faşistleri" kolektifinin inisiyatifiyle bu şehrin yakınında, Villeurbanne'da gerçekleştirilecek. UCL'nin paydaşı olduğu bu kolektif, açıkça faşist ve ırkçı örgütlerin üyelerini bir araya getirmesiyle ...


(tr) France, SOCIALISME LIBERTAIRE: İSRAİL, FİLİSTİN, SON VERELİM! (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 28 07:22:06 GMT 2023

"Uluslararası medya ve çeşitli siyasi kamplardan politikacıların hepsi, İsrail Devleti ile Gazze Şeridi arasındaki mevcut savaşa ilişkin farklı ve çeşitli konumlara sahip (proto-devlet veya devlet, pratikte çok az fark var). ---- Açık olalım! Eğer bunlar devletler arasındaki çatışmalarsa, o zaman bu bizim sorunumuz değil. Eğer devletler kendi kendilerini yok edebilseydi, bu çok iyi bir şey olurdu. Ancak konu asla bu değil: Devletler arasındaki savaşlar her şeyden önce halklarla birlikte ve halklara karşı bir projedir. Bu aynı zamanda kapitalistlerin işçilerle ve işçilere karşı savaşıdır. Bizi bize karşı kullanıyorlar. Bizim cehaletimiz onların gücüdür. ...


(tr) Italy, Sicilia Libertaria, Nov. 23: Bu taraftan (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 28 07:21:59 GMT 2023

Tektanrıcılığın beşiğinde savaş tüm şiddetiyle devam ediyor; Bu aynı zamanda dini bir savaştır, zira devam eden bölünme ve çatışmalarda merkezi bir rol üstlenmektedir; her ne kadar artık Filistin nüfusunun büyük bir kısmının yok olmasına yol açan bitmez tükenmez bir çatışmayı körükleyen gerçek ve maddi çıkarları gizleyemese de, gerçek bir savaştır. Shoah'ı yaşayanları temsil ettiğini iddia eden, Batı tarafından silahlandırılan ve her zaman uluslararası suç ortaklığı kapsamında gizlenen devletin ordusu tarafından gerçekleştirilen soykırım.
Üç tektanrıcılık her zaman kanlı çatışmaların gerçek beşiği olmuştur ve tek barış anları, şiddetli askeri pasifleştirmelerin ardından ...(tr) Italy, UCADI #178 I-5 - Anarşist komünistler, Yahudi ve Filistin sorunları I. - Devletin inşasında "Yahudi pan-sendikalizminin" rolü (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 27 06:38:47 GMT 2023

Dolayısıyla, var olmayan İsrail Devleti'nin öncüsü olarak 1910'dan başlayarak Filistin'de gelişen Yahudi sendikacılığının özellikleri, bu nedenle, etnik-mezhepsel ve kimlik temelli bir tür pan-sendikalizmde tanımlanabilir. -İşçi ve köylü sınıfının dayanışma ilkelerine, karşıt kültüre ve alt sınıfların siyasi kapasitesine dayalı örgütlenmesi. Bu toplumsal oluşum, giderek gelişen, liberal ve burjuva toplum vizyonuyla birleşen, sömürünün ve piyasanın hakim olduğu, yavaş yavaş yeni bir toplum inşa etme çabalarına neden olan bir toplumsal yapının kurucu temelini, devlet altyapısının kurucu çekirdeğini oluşturdu. Devletin meclis niteliğindeki katılımcı demokrasi biçimleri aracılığıyla ...


(tr) France, UCL AL #342 - Siyaset, Gösteri yasakları: Devlet nezdinde Filistin için dayanışma (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 27 06:38:39 GMT 2023

Hamas'ın 7 Ekim'deki dehşet verici saldırısının ardından İsrail devletinin gösterdiği siyasi ve askeri tepki, 70 yılı aşkın süredir Filistin topraklarında yaşama hakkından mahrum kalan Filistin halkı lehine bir seferberlik dalgasının da fitilini ateşledi. Fransa'da Hollande yönetimi altında oluşturulan "içtihatlara" göre, Filistin davasına desteğin ifadesi suç sayılıyor ve gösteriler tamamen yasaklanıyor. ---- Hamas'ın koordine ettiği 7 Ekim saldırısı korku yarattı, bini aşkın sivilin katledilmesi bizi isyan ettiriyor ve esefle karşılıyoruz. Çok açık bir şekilde söyleyelim, Hamas milliyetçi ve dini bir harekettir ve onun işçi sınıfını, özellikle de Filistinli kadınları ...


(tr) France, UCL basın açıklaması: Dünya Ayaklanmaları: bir zafer ama kamusal özgürlükler için bir uyarı (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 27 06:38:29 GMT 2023

Karar verildi: Bir ayaklanmayı sona erdiremezsiniz. Dünya Ayaklanmalarını fesheden kararnamenin Danıştay tarafından iptal edilmesi, çevre hareketi ve tüm toplumsal hareket için bir zaferdir! Ancak bu zafer aynı zamanda bir uyandırma çağrısıdır. ---- 21 Haziran'da, mega havzalara karşı Sainte-Soline gösterisini bastırmaya devam eden Gérald Darmanin, Dünya Ayaklanmalarının sona erdiğini ilan etti. Birkaç ay süren hukuki mücadelenin ardından Danıştay nihayet hükümetin kararını bozdu. Adalet, gösteri sırasında meydana gelen şiddetten kolektifin sorumlu olmaması nedeniyle Dünya Ayaklanmaları durumunda dağılmanın haklı gösterilemeyeceğine karar verdi. ...


(tr) Czechoslovak - ČAS: BRATISLAVA'DA YARININ SESSİZ EYLEMİNE DAVET: SESSİZLİĞİNİZ GAZZE'DE BİLE DUYULACAK! (SK/TR) (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 27 06:38:22 GMT 2023

Gazze Şeridi'nde mahsur kalan milyonlarca insana yönelik devam eden devasa bombardımanı dehşetle izliyoruz. ---- Onların hayatlarının da önemli olduğunu hatırlatmayı gerekli görüyoruz. Bunları unutmamamız gerektiğini. Onlar da öldürülürken savunulması gereken (eşit derecede) değerli insanlardır. Soykırım ya da etnik temizlik hiçbir şeyle, hatta Hamas'ın terörist saldırılarıyla bile haklı gösterilemeyecek korkunç suçlardır, tıpkı İsrail'in apartheid rejiminin günlük suçlarıyla da meşrulaştırılamayacağı gibi.
Slovakya'da medyanın ve şahsiyetlerin sunduğu çarpık tek taraflı imajı artan bir dehşetle gözlemliyoruz. Sundukları bakış açısı, ...@

Güncellenme zamaný: Tue Nov 28 08:22:50 2023