A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) Spaine, EMBAT: Bir strateji teorisi için (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 03 08:15:31 GMT 2023

Kalıcı stratejimiz, örgütlü bir halk olarak rollerinde adım adım ilerleyen sınıfçı ve özerk halk örgütlerinin yaratılmasından (veya yenilenmesinden) halk iktidarının inşasını içerir. Ancak bu halk gücünün hegemonyasına katılma ve hegemonyasına karşı çıkma görevini yerine getirmek için yalnızca bir niyet beyanı yeterli olmayacaktır. Mesele sadece ilkeleri yaymak değil, aynı zamanda bu örgütlerin işleyişini etkilemek ve garanti altına almaktır. Bu örgütler ve hareketler kendi içlerinde ne kadar özgürlükçü ve sosyalist olursa, projemizin sahip olduğu fırsatlar o kadar artar. Başka bir deyişle, bir siyasi yönetim biçimi olarak işlevsel bir federalizme sahip olmak; bir sosyo-ekonomik üretim tarzı olarak kendi kendini yönetmeyi amaçlar; diğer örgütler ve sınıf ...


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - 2022 incelemesi ve 2023 için görünüm (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 03 08:15:12 GMT 2023

Emma Goldman Anarşist Kolektifi (CEG) için 2022 yoğun bir yıl oldu. Gerçekten de kolektif, hem Saguenay'de Nitassinan'da hem de Quebec'te ve hatta daha geniş çapta Frankofoni'de etkisi olan çeşitli girişimler gerçekleştirdi. Bu projeler kitap, broşür, ses ve görüntü kayıtları, çeşitli güncel konularla ilgili dayanışma eylemleri şeklinde gerçekleşti. Örneğin: savaş ve emperyalizm, sağlık sisteminin krizi, yüksek yaşam maliyeti, tahliye edilen gecekondu ve Chicoutimi'deki gecekondularla dayanışma, mahalle sakinleriyle karşılıklı yardım, çevre ve sömürgecilik mücadeleleri, vb. ---- Nitassinan'da Saguenay, 7 Eylül ---- Makalelere, blogda yayınlanan ve çeşitli platformlarda yayınlanan bildiriye ek olarak, Alma veya Chicoutimi'de çeşitli şovlarda dağıtım tabloları düzenledik. ...


(tr) France, OCL Courant Alternatif #326: BÜYÜK KARDEŞ (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 03 08:14:59 GMT 2023

Cumhuriyet polisinde meslek seçimleri ---- Poliste yapılan meslek seçimlerinde Alliance liderliğindeki 13 polis sendikası ile polisin teknik, bilimsel ve idari personelinden oluşan Sendika Bloku birinci çıktı. Bakanlık yönetiminin sosyal komitesinde oyların %49.45'ini veya yaklaşık 67.500 oyu alarak on beş sandalyeden sekizini kazandı. Sizi "arkada sakinleştirmek" için! ---- O zamana kadar çoğunluk sendikası, Birim-SGP Polis-FO, 2018 puanını hafifçe yükseltirken, oyların %35'ini ve İçişleri Bakanlığı'nın gerçek sinir merkezi olan bu yapıdaki altı sandalyeyi alarak direnmeyi başardı. Sosyal diyalog açısından. Hizmetlerin işleyişi, organizasyonu, transfer ve terfilerin yönetimi, çalışma süresi ve koşulları veya eğitim bu organda görüşülür. 15. koltuk CFDT'ye gidiyor. Geleneksel olarak 3. ...


(tr) France, UCL AL #334 - Antifaşizm, Anti-Semitizm: İşbirlikçilerden komploculara RN (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 03 08:14:47 GMT 2023

Yıllardır, Rassemblement National'ın görünüşte normalleştirme çabalarından biri, anti-Semitizmini örtbas etmeye odaklandı. Bununla birlikte, özellikle komployu körükleyerek, aşırı sağcı dünya görüşünün merkezinde yer almaya devam ediyor. ---- "Şeytanlıktan arındırma sadece anti-Semitizm ile ilgilidir.[...]İnsanların bize oy vermesini engelleyen antisemitizmdir. Sadece o var... Bu ideolojik kilidi kırdığınız andan itibaren gerisini çözüyorsunuz.»[1]---- 2014 yılında, o zamanlar FN'nin başkan yardımcısı olan Louis Aliot, şeytanlaştırma stratejisinin merkezine aşırı sağ partinin anti-Semitizm ile olan ilişkisinin sonunu koydu. 13 Ekim'de Perpignan'ın RN belediye başkanı olan aynı kişi, savaş sonrası dönemin Nazi avcıları olan Beate ve Serge Klarsfeld'e şehrinin madalyasını taktı. ...


(tr) Spaine: Granada CNT-AIT, Granada'daki elektrik kesintilerine karşı gösteriyi destekliyor. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 03 08:14:37 GMT 2023

Gösteri, 28 Ocak Cumartesi öğlen 12'de Granada'daki elektrik kesintilerine karşı Triumph for the Platform'da toplanma çağrısında bulundu. Binlerce komşumuzun yaşamının temel ve önemli yönlerini etkileyen bu önemli etkinliğin yaygınlaştırılmasını ve katılımını teşvik ediyoruz. ---- Yayınladıkları manifestoyu yaygınlaştırıyoruz: ---- GRANADA 2023'TE ELEKTRİK KESİLMELERİNE KARŞI MANIFESTO ---- Ocak 2023'te, Granada'nın kültür, bilim, araştırma konularını içeren bir Avrupa Konseyi'ne ev sahipliği yapacağı yıl. ve teknoloji transferi onların bayrakları, yüzlerce komşusu evlerinde önlenebilir elektrik kesintileri yaşamaya devam ediyor. ---- Endesa bahanelere boğulurken ve yönetimler bu duruma dur demek için yetkileri tartışarak ve etkili tedbirler uygulamadan görmezden ...


(tr) France, UCL - Emeklilik, Emeklilik reformuna karşı mücadele feminist bir mücadeledir (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 03 08:14:28 GMT 2023

Bugün Fransa'da kadınlar, erkeklerden %40 daha düşük bir emeklilik maaşı alıyor. Neden? Kadınlar genellikle daha az maaşlı, daha güvencesiz maaşlı işlere ve inişli çıkışlı kariyerlere mahkum ediliyor. Reform projesi bu eşitsizlikleri daha da kötüleştirecek, ancak hep birlikte çalışan kadınlar kazanabilir. ---- Çift gün - yarım emeklilik ---- Kadınlar erkeklerin neredeyse yarısı kadar emeklilik maaşı alıyorsa, bunun başlıca nedeni ücret eşitsizlikleridir: 2022'de yine kadınların ortalama maaşı %22 daha düşüktür. Ama düşük maaş diyen, düşük prim, sonra düşük emekli maaşı diyor. ---- Kadınlar daha az ücret almanın yanı sıra, ev işlerinin çoğunu yaptıkları için dalgalı kariyerlere daha fazla zorlanıyorlar. Çifte çalışma günü: işte ve evde. Bu, kariyerlerimizi daha güvencesiz hale getiriyor: ...


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman -[Atlanta, ABŞ]Tokaýyň aktiwisti we goragçysy Manuel Teran polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 02 07:23:15 GMT 2023

2023-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda çarşenbe güni polisiýa aktiwist Manuel "Tortuguita" Terany atyp öldürdi, weýran edilmegine we Amerikan polisiýasy üçin iň uly hususy okuw merkeziniň gurulmagyna garşy çykmak üçin Weelaunee tokaýyny basyp aldy. Recentlyakynda "Atlanta tokaýyny gora - Cop City şäherini bes et" hereketine gatnaşyjylar bilen iki sany söhbetdeşlik çap etdik, olar henizem şu ýerde. Januaryanwar aýynyň başynda terrorçy üçin alty demonstrant tussag edildi we jogapkärçilige çekildi, köpüsi ekologiki we meşhur herekete garşy görlüp-eşidilmedik repressiw güýçlenmegiň alamaty diýip düşündirdi. 18-nji ýanwarda onlarça ýaragly polisiýanyň ýolbaşçylygyndaky reýd basyp alyjylary ýerleşdirmek üçin tokaýa çozdy, operasiýa wagtynda çadyrda uklap ýatan Manuel ...


(tr) Italy,.Sicilia Libertaria: İsrail: Ter Aviv'den bir yoldaşla röportaj - Netanyahu kabusu geri döndü (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 02 06:59:45 GMT 2023

İsrail'de en radikal ve yabancı düşmanı sağ yeniden iktidara geldi. Bu, giden hükümetin zaten güçlü bir şekilde Filistin karşıtı ve özgürlükçü olmayan politikalarının militarist bir desteğe ve Filistin topraklarının işgalinin sağlamlaştırılmasına ve meşru sakinlerin sınır dışı edilmesine maruz kalacağı anlamına gelir. Benjamin Netanyahu'nun Likud'uyla birlikte Otsma Yehudi partisi (Yahudi Gücü), Dini Siyonist Parti ve Noam partisi köktendinci ve faşist fanatiklerden oluşan bir koalisyon oluşturarak hükümete girdi. ---- Bu durumla ilgili olarak Tel Aviv'den bir yoldaşla görüştük. ---- 1) Son genel seçimlerin ardından Netanyahu aşırı sağın desteğiyle yeniden iktidara geldi; Sivil haklar, İsrail-Filistin ilişkileri ve işgal altındaki topraklar konusunda bu yeni ...


(tr) Italy, Galatea FAI: Mafya ve mafya karşıtlığı: eğlence ve kapitalist ilişkiler arasında (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 02 06:59:41 GMT 2023

16 Ocak'ta Matteo Messina Denaro, Palermo kliniği "La Maddalena"da ROS ve GIS jandarmaları tarafından tutuklandı. ---- Her iki siyasi kesimden jandarmalara yönelik sevinç ve tebrik yorumları, Messina Denaro (prezervatifler ve kullanılmış viagra, soyadını bile taşımayan bir kızı rahatsız etme, birlikte kemoterapi gören hanımlarla röportaj) hakkında bilgilendirici saçmalıklar patron vb) küçük ya da sözde hicivli komplo (Devlet ile Messina Denaro arasında tutuklanması için yapılan anlaşmalar, ticari sosyal ağlardaki memler vb.) benim yapamayacağım kadar üretken. ---- Riina (1993) ve Provenzano'nun (2006) tutuklanmalarından farklı olarak, Messina Denaro'da -yeni medyanın her yerde bulunması sayesinde- tutuklamanın muhteşemleştirilmesinde niteliksel bir sıçrama ve mücadelenin nasıl ...


(tr) France, UCL AL #333 - Politika, Emeklilik Reformu: Daha Çok Çalış ve Hızlı Öl (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 02 06:58:52 GMT 2023

Macron'un sistemi kurtarma ve nesiller arasında daha birlik olma kisvesi altındaki emeklilik reformu, toplumsal kazanımlara yönelik yeni ve topyekun bir saldırıdır. İşsizlik sigortasının ilan edilen özelleştirmesiyle karşı karşıya kalındığında, güç dengesini tersine çevirmek için tabandan güçlü bir sendikal yay inşa etmek gerekiyor. ---- Sendikalarla istişareler başladı ama Macron yine de rengi açıkladı: güya gelecek açıklarıyla boğuşan bu sistemi kurtarmak ve gelecek nesillerle dayanışma içinde olmak için emeklilik yaşını 65'e çıkarmak istiyor. ---- Unutulmamalıdır ki "çocuklarımız" ile dayanışma iklim ve çevre aciliyeti mi yoksa bizi daha uzun süre mi çalıştırıyor buna göre değişkenlik göstermektedir. Ama aynı zamanda olgusal olarak yanlıştır, Emeklilik Oryantasyon Konseyi, ...


@

Güncellenme zamaný: Fri Feb 03 09:15:32 2023