A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023 | of 2024ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) Brazil, OSL: Josef Stalin anarşizme karşı "Marksist-Leninistler" (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 24 07:22:45 GMT 2024

TARTIŞMA | Aralık 2023'te, "Marksist-Leninist" sosyal ağlarda Josef Stalin'in anarşizme karşı eski bir polemiğinin dolaşıma girdiğine rastladık. Bu onun 1907 tarihli klasik metni Anarşizm mi Sosyalizm mi? Bu tarihsel tartışmayı sürdürerek zaman zaman yeniden yüzeye çıkıyor.
Bu kez Stalin'in metninin dağıtımı, Halk Birliği (UP) ve Devrimci Komünist Parti (PCR) ile bağlantılı İsyan Gençlik Birliği (UJR) tarafından gerçekleştirildi. Bu örgütler, web sitelerinde/gazetelerinde (A Verdade) ve sosyal ağlarında açıkça görüldüğü gibi, Brezilya'da yakın zamanda Stalin'i ve Stalinizmi rehabilite etmeye yönelik çabaların bir parçası oldular. ...(tr) France, FA: FA'DAN NEO-FAŞİST GÜÇ TARAFINDAN PROGRAMLANAN İHRAÇ EDİLMELERE KARŞI ROMA'DAKİ YARDIMCILARIMIZLA DAYANIŞMA ÇAĞRISI (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 24 07:22:36 GMT 2024

Anarşist Federasyonun uluslararası ilişkilerinden bildiri 04-08-2024 - Roma'daki Talian Anarşist Federasyonu FAI'nin Carlo Cafiero grubu, 17 Nisan sabah 7:00'den itibaren Spazio Anarchico 19 Luglio'da (Via Rocco da Cesinale) bir toplantı çağrısında bulunuyor 16) bugün düzensizlik güçleri tarafından mülklerinden sınır dışı edilmelerine direnmek. ---- İKTİDARDAKİ İTALYAN NEO-FAŞİST PARTİSİNİN PLANLADIĞI İHLALİYE DİRENMELİYİZ. ---- ANARŞİZM İÇİN AĞIR SONUÇLARI OLAN TARİHİ BİR İHRAÇ EDİLMEYE DİRENELİM.

...(tr) Ukraine, Savaşa karşı savaş mı başlıyor? Ukrayna'daki Meclis grubundaki yoldaşların Ukrayna'daki gazap üzümleri. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 24 07:22:01 GMT 2024

"Meclis" kış röportajının yayınlanmasından bu yana geçen bir aydan biraz daha uzun bir süre, ülkede yaklaşmakta olan devrimci duruma ilişkin tezini tamamen doğruluyor. Ukrayna parlamentosu bir krizin eşiğinde: Çok az milletvekili, kabul edilmesi Nisan ayına ertelenen seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa tasarısının siyasi sorumluluğunu üstlenmek istiyor. Parlamenterler, tasarının çevrimiçi celpleri veya banka kartlarının kaçakçılık amacıyla bloke edilmesini içermeyeceğine söz veriyor. Ukrayna Ulusal Bankası'nın hesaplamalarına göre, yalnızca Ocak 2024'te nüfus Ukrayna bankalarından 27,4 milyar Grivnası çekti. Bu neden ülke çapında kendiliğinden bir grev değil? Üstelik NBU'nun 11 ...


(tr) Italy, FAS Sicilia Libertaria: Bu tarafta - Cinsiyet, hayatın sonu, şeytan çıkarma, pedofili, hırsızlık: Sevdiğimiz Kilise (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 24 07:21:44 GMT 2024

Papa Francis, dünyanın ilk pasifistinin madalyalarını üzerine asarken pes etmiyor ve "toplumsal cinsiyet ideolojisi" olarak tanımladığı şeye saldırmaya devam ediyor, bu da Kilise'nin nasıl her zaman farklı öznelliklere karşı yürüttüğü savaşı gösteriyor. şovenist ve ataerkil düzenden uzak, her zamankinden daha canlı. ---- Geçtiğimiz 1 Mart'ta, "Tanrı'nın Kadın-Erkek İmgesi. Mesleklerin Antropolojisi İçin" başlıklı uluslararası konferansın katılımcılarıyla birlikte bu konuya geri döndü ve şunu tekrarladı: "Bugün en büyük tehlike, cinsiyet ideolojisidir ve bu da cinsiyet ideolojisini ortadan kaldırmaktadır. farklılıklar." Dolayısıyla Gazze'deki Filistinlilere yönelik katliamdan, söylemlerinin ...


(tr) Australia, Melbourne, MACG: Anvil, Vol 13, No 2 - Perakendede Sıfırdan Organizasyon (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 24 07:21:43 GMT 2024

Birçok perakende çalışanı gibi ben de sendikanın bulunmadığı ve çamaşırhane sorunlarının olduğu bir mağazada çalıştım. Yaz aylarında kötü niyetli müşterilerle (ve yönetimle), düşük ücretlerle, tehlikeli elle taşıma uygulamalarıyla ve tehlikeli derecede sıcak çalışma koşullarıyla karşı karşıyayız. 2020'de minimum korumayla KOVİD'i atlatmak zorunda kaldık ve o zamandan beri işler daha iyiye gitmedi. Mağazamdaki işçiler, bir şeyleri değiştirmenin tek yolunun başka bir iş bulmak olduğunu düşünüyorlardı. ---- 2023 yılının ortalarında örgütlenmeye başladık. Yakındaki bir barda iş sonrası toplantılar düzenledik ve iş hakkında konuşmak olarak başlayan şey, hızla çalışma ...


(tr) Italy, UCDI #183 - Liberalizm ve mükemmel Atlantikçi tüfek (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 24 07:21:31 GMT 2024

Meteorolojik soğuğun ortadan kaybolduğu Şubat ayının sonunda Pisa ve Floransa polisinin soğuk suçlamaları aslında yeni bir şey değil. İtalya'da polis var olduğu sürece, özellikle de "kamu düzenini korumaya" yönelik polis gücü var olduğundan beri hep öyle olmuştur. Protesto edenleri vurun. Ya da daha iyisi belli bir tarafta protesto yapanları dövün. ---- Dolayısıyla 15 yaşındakilere yönelik bu suçlama herhangi bir yenilik getirecek gibi görünmüyor. Tıpkı 2001'de olduğu gibi, geriye dönmeden (ama 2001 özel bir yıldı), coplar sadece baskı yapmak için değil, her şeyden önce eğitmek için de kullanılıyor. 20'li yıllarda oldukça popüler olan coplu pedagoji, sokağa dönüş arzusunu bastırmaya ...


(tr) Australia, Melbourne, MACG: Anvil, Cilt 13, Sayı 2 - Filistin için Taban Örgütlenmesi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 23 06:47:36 GMT 2024

Melbourne Anarşist Komünist Grubu üyeleri sendikalarında ve işyerlerinde Filistin için örgütleniyorlar. ---- Ekim ayında (The Anvil, Cilt 12, Sayı 6) "işgali durdurmanın ve İsrail'in Gazze'yi kanlı bir şekilde bombalamasını durdurmanın tek yolunun işçi sınıfının harekete geçmesi olduğunu" savunduk. İsrail işçi sınıfının büyük bir kısmı ordusunun arkasında birleşirken, İsrail silahların büyük bir kısmı için ithalata bağımlı durumda. Bu, uluslararası işçi sınıfının kendi ordusunu felce uğratacak şekilde harekete geçebileceği anlamına geliyor. Avustralya İsrail'e askeri teçhizat ihraç ediyor. Sonuç olarak, Avustralya'da silah, ulaştırma ve denizcilik endüstrilerinde çalışan işçiler İsrail'e ...


(tr) France, UCL - Tribune, Feminizm ve Filistin davası: 8 Mart 2024'te Paris'e bir bakış (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 23 06:41:12 GMT 2024

Urgence Filistin'in girişimiyle, UCL dahil 500'den fazla kişi, aktivist ve kolektif, feminist mücadelenin kolektif tarafından araçsallaştırılmasını kınıyor. Yaşayacağız ve "Filistin'in kurtuluşunun feminist bir dava olduğunu garanti edeceğiz. Ancak UCL kendi yorumunu ekliyor. ---- UCL, İsrail yanlısı feminist grubun kaslı provokasyonlarını protesto eden feminist grup ve kuruluşların öfkesini paylaşıyor. 8 Mart 2024 gösterisini yaşayacağız.
Ancak şunu da eklemek isteriz: 7 Ekim 2023 askeri operasyonunda zulümler yapıldı; savaş suçları; İsrailli kadınlara yönelik tecavüz ve cinsel şiddet. Bu konudaki tanıklıklar ve raporlar yeterli bilgi vermiştir[1]. ...(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - Nefrete yer bırakmayalım! (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 23 06:41:07 GMT 2024

6 Nisan'da La Meute'den geriye kalanlar, komplo teorisyenleri, kafası karışmış ve diğer hoşgörüsüz aktivistler "kitlesel göçe" karşı bir gösteri/miting düzenlediler. Tüm hoşgörüsüz insanları saat 12'den itibaren Saguenay'daki Place du Citoyen'de toplanmaya davet ediyorlar. ---- Göç ve nüfus hareketleri insanlık tarihinde yeni olgular değildir. Tarih boyunca insanlar kendilerinin ve aile üyelerinin yaşam koşullarını iyileştirmek için göç etmişlerdir. Amerika'ya yerleşmek için gelen (davetsiz) Fransız, İngiliz, Portekizli ve İspanyol sömürgecilerin çoğunluğu için durum böyleydi. Bugün, göç yollarını kullanan veya bu rotalara itilen insanlar aynı zamanda uluslararası bölünmenin, işe, ...


(tr) Brazil, Parana (MOB-PR): 6 Nisan 2024'te Üssü Organizasyon Hareketi - Paraná (MOB-PR) 10 yılını tamamlıyor! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 23 06:40:45 GMT 2024

10 yıllık büyük mücadele ve örgütlenme forumu! Bu dönem boyunca Portelinha Topluluğu - Curitiba'da ve bazı dönemlerde Vila Torres, Campo Comprido ve Almirante Tamandaré'de performans sergiledik. ---- Tarihimizde çok önemli anlardan geçtik. Çok önemli trajediler ve kayıplar: militanların ve yakınlarının ölümleri, yangınlar, polis şiddeti, enchentes, salgın ve daha fazlası. Ayrıca pek çok sevinç ve anma anımız da oluyor: sayısız festival ve etkinlik, topluluk alanlarının inşası ve kullanımı (Genel Merkezimiz gibi), sosyal ve ortak çalışmanın geliştirilmesi, insanlar arasındaki bağların yaratılması ve güçlendirilmesi ve daha fazlası. ...


@

Güncellenme zamaný: Wed Apr 24 09:22:45 2024