A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - Roberval: Yerli Halklar için Uygun Fiyatlı Konut Geliştirmek İçin Muzaffer Bir Mücadele (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 24 07:19:55 GMT 2022

Son günlerde Roberval'da, önceki bir makalede açıklanan toplumsal gerilimlerin damgasını vurduğu bir bağlamda özellikle cesur bir eylem gerçekleşti. Aborijinler için uygun fiyatlı bir konut projesi, iki yıldan fazla bir süre bekledikten ve Société d'Habitation du Québec'ten (SHQ) yeterli fon bulunamadığı için askıya alındığından, Centre Mamik du Lac -Saint-Jean bir kamp düzenledi. Şehirdeki evsiz Aborijin halkına yardım etmek için proje sahası. Köknar ağacına yerleştirilmiş şiltelerle donatılmış iki büyük çadırdan oluşan kamp, ​​beş gün boyunca 18 ila 75 yaşları arasındaki bir düzineden fazla insanı ağırladı ve besledi. Aborijinlerin barınma hakkını talep etmek için büyük afişler asıldı. Çok geçmeden, kamp şehir yetkilileri tarafından yasadışı ilan edildi. Tesis bünyesinde mısır rostosu ve ...


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - Bakkalınız artar... onların da kârı! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 24 07:19:40 GMT 2022

Herkes gördü, haftalarca, aylarca, bakkal sepetinin fiyatı artmaya devam ediyor. Kendimizi beslemek zorlaşıyor ve açlık ücretlerimizin çoğu bu temel ihtiyaç için harcanıyor. Bu seçim döneminde, siyasi sınıf, oylarımızı elde etmek için bize birkaç yüz dolarlık çek ve hatta vergi indirimi vaat ederek iyi bir anlaşma yaptı. Ancak insanların kiralarını ödemekle market alışverişi yapmak arasında seçim yapmak zorunda kalması yeni değil. İnsanların mali durumlarını dengelemek için mücadele ettikleri dün değil. Ayın sonunun kovanlara neden olduğu dün değil. Hükümeti kuran parti böyle devam etmemizi istiyor, son dört yılda bu politikacılar neredeydi? ---- Sistem bizi tekrar boğulmaya itene kadar başımızı suyun üstüne çekmek istemiyoruz. Şu anda, gezegenin her yerindeki insanların ...


(tr) France, UCL - Le Mans'taki Barbara mahalle merkezinin işgaline destek (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 24 07:19:23 GMT 2022

Eylül 2022'nin başında, Le Mans'ta, Sarthe vilayetinin lütfuyla 115 tarafından bir acil konaklama merkezinden tahliye edildikten sonra tüm aileler sokaklarda uyuyor. ---- Yasal olarak hakları olan barınma veya barınma için beklerken her gün insanlık dışı koşullarda yaşayan bir düzine aile ve 3 ila 17 yaşları arasındaki yirmiden fazla çocukla ilgilidir. Evraklarından ve evlerinden mahrum bırakılan bu aileler arasında genellikle küçük çocuklu bekar kadınlar, engelliler ve kamu yetkilileri tarafından kendilerine uygulanan aşırı güvencesizlik, güvensizlik ve stres koşullarıyla patolojileri kötüleşen hastalar var. ---- Ne kendilerine uygun konutları reddederek kendi yasalarını çiğneyen Devlet ne de boş konut talep etme yetkisine sahip olan Le Mans Belediye Binası sorumluluklarını ...


(tr) NZ, awsm: MACG tarafından yanan sorun (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 24 07:19:11 GMT 2022

Bugün Avustralya'daki sendikalar, eski hallerinin bir gölgesi ve asıl işi, sendikaların kısır sendika karşıtı yasalar tarafından iş dışı bırakılmamasını sağlamak için üyelerini denetlemek olan korkaklar tarafından yönetiliyor. İşçiler Adil Geçiş için mücadele etmeyi düşünmeden önce bu durumun tamamen tersine çevrilmesi gerekiyor - aynı zamanda işçilerin çalışma koşullarını savunması, sağlık ve güvenliği sürdürmesi ve şu anda ekonomiyi kasıp kavuran enflasyon ve yıkıcı reel ücretler için yeterince tazmin edilmesi gerekiyor. Bunu yapmak için de sendika bürokrasisini ele almamız ve onları yenmemiz gerekiyor. ---- Her yıl atmosferdeki sera gazlarının konsantrasyonu artar. Kutup buzu eşi görülmemiş derecede erir. Great Barrier Reef, daha kötü ve daha sık ağartma olaylarına maruz ...


(tr) Australia, ac meanjin: Zenginlerin Acı Çekmenize İhtiyacı Var O'Connor (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 24 07:18:53 GMT 2022

İşçilerin yaşam koşulları dünya çapında hızla kötüleşiyor. Gıda, elektrik ve konut gibi ihtiyaçların maliyeti artmaya devam ederken, ücretler durgun. Buna rağmen, ortalama bir işçi her zamankinden çok daha üretken, çoğu zaman sağlıkları ve esenlikleri pahasına. ---- Ve koşullarımız bozuldukça zenginler daha da zenginleşiyor. İşçilerden zenginlere bu mevcut servet transferinin benzeri 1930'lardan beri görülmedi. Şirketler her gün rekor karlar açıklıyor. Sonra, bir sonraki nefeste, maaşları artırmayı veya çalışma koşullarını iyileştirmeyi göze alamayacaklarını söylüyorlar. ---- Bu iki unsur ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Hem emeğimizden hem de yoksulluğumuzdan kâr elde edilir. Patronlar için sürekli artan kârlar, bizim için yoksulluğun kötüleşmesi anlamına geliyor. ...


(tr) Italy, FDCA - Il Cantiere #10-11: Giulio Angeli'den "Rimini Konferansı"nın 150. Yıldönümü (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 23 07:02:32 GMT 2022

4-6 Ağustos 1872 tarihleri ​​arasında Rimini'de düzenlenen konferans, 4 Ekim 1864'te Londra Kongresi'nde kurulmuş olan ve "Birinci Enternasyonal" olarak bilinen "Uluslararası İşçi Birliği'nin İtalyan Bölümü"nün (AIL) kuruluşunu gördü. . ---- Rimini Konferansı, "Yaşasın Enternasyonal" çığlığıyla başladı ve coşkulu bir bağlamda gerçekleşti, bu da Errico Malatesta'nın etkili bir şekilde tanımladığı gibiydi: bir sonraki andan diğerine. Bu çok erken umutları açıklayan ve aynı zamanda Enternasyonal'in içinde çözüldüğü anarşist hareketin doğasını kısmen açıklayan ideolojik ve psikolojik nedenlerden bahsetmek faydalı olacaktır. ---- Verilen Paris Komünü'nün yarattığı heyecan, Bakunin'in baskın etkisi ve ilk başlatıcıların mizaç ve inançları düşünüldüğünde, İtalya'daki Enternasyonal basit ...


(tr) Madam Reclus'un isimleri (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 23 06:46:35 GMT 2022

Elisée Reclus belki de tüm zamanların en büyük coğrafyacısıdır, ancak muazzam eseri, muhtemelen bir anarşist olduğu için birçok yerden silinmiştir. Reclus kardeşler toplam 14 yaşındaydı, bir komün gibi hep bir arada kaldılar. Reclus erkeklerinin hepsi kendi zamanlarında tanınmış kişilerdi ve Armand dışında anarşist gösterenlerdi. Ancak neredeyse tanınmayan kız kardeşleri de önemli projeler yürüttüler, özgür okulların destekçileriydiler ve devrimci çevrelere katıldılar. ---- Elisée Reclus, tarih akademilerinde unutulma çukurunda yatmasına rağmen, belki de tüm zamanların en büyük coğrafyacısıdır. 1830'da Fransız doğdu ve 1905'te bir dünya vatandaşı olarak öldü. Bu arada, insan türü ile çevre arasında bugün ekoloji olarak bildiğimiz bir ilişki önerisini ortaya koydu. Özgür ...


(tr) UK, ACG: Kuzey Denizi'nde yaban kedisi saldırıları (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 23 06:46:03 GMT 2022

Kuzey Denizi platformlarındaki petrol ve gaz işçileri, 8 Eylül Perşembe günü öğleden sonra saat 1'de vahşi bir greve gittiler. İşçiler müteahhitler, Bilfinger, Stork ve Wood tarafından istihdam edilmektedir ve güverte ekibi, izolatörler, boyacılar ve iskele içerir. Mayıs ayı başlarında, işçiler düşük ücretler nedeniyle on altı platformda gayri resmi bir greve gittiler. Bu ikinci grev dalgası, taban işçilerinden oluşan bir grup, Offshore Petrol ve Gaz İşçileri Grev Komitesi tarafından koordine ediliyor. ---- Mayıs ayındaki grevlerin ardından inşaat şirketi Bilfinger, kulelerdeki maaşları düzenleyen Enerji Hizmetleri Anlaşması'na (ESA) bağlı kaldı. Bu, petrol ve gaz şirketlerine işçilerin ücretlerine ve koşullarına saldırmaları için açık açık yetki veren ...


(tr) Uruguay, FAU: FAU Görüş Mektubu - Eylül 2022 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 23 06:45:52 GMT 2022

Hareketleri öğretmek ---- 14 Ağustos'ta "Öğrenci Şehitleri" anısına yapılan seferberlikle birlikte öğrenciler, Montevideo'da ve ülkenin çeşitli yerlerinde birçok Öğretmen Eğitimi merkezini işgal ederek mücadeleye giriştiler. Polis tahliyelerine rağmen, ilerleyen günlerde ortaokul öğrencilerinin katılımıyla işgaller devam etti, aktif grevler, mitingler, çeşitli etkinlikler ve sokak gösterileri. Ardından IPA'yı ilk kez işgal eden Öğretmen Yetiştirme öğretmenleri, Ortaöğretim öğretmenleri ve öğretmenler eklenir. ---- Ağustos ayının ikinci yarısı ve Eylül ayının başı boyunca "eğitim dönüşümüne" karşı işgaller, aktif grevler ve seferberlikler devam ediyor ve başta öğrenciler ve gençler olmak üzere insanları katıyor. ANEP yetkilileri, Cerro'da önemli bir ret ile karşılandı. ...


(tr) Catalunia, EMBAT: 11 Eylül Gerçek kendi kaderini tayin hakkı, halk iktidarının inşasından geçer (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 23 06:45:33 GMT 2022

Muhtemelen son on yılın en gevşek ruhlarıyla Diada ile karşı karşıyayız. Bu cesaret kırıklığı İspanyol devletinin baskısından değil, her şeyden önce bağımsızlığın tüm siyasi aktörlerinin eylemlerinden kaynaklanmaktadır. 2017'ye götüren Sürecin gömülmekten daha fazlası olduğunu teyit edebiliriz. ---- Dediğimiz gibi, bu sözde bağımsızlık liderlerinin bıraktığı his, bir hayal kırıklığı ve siyasi yenilgidir. Bağımsızlık yanlısı kamptaki sürekli çatışmalarda gördüğümüz gibi, düşüşlerle birlikte iç çatışmaların geldiğini zaten biliyoruz. Bağımsızlık yanlısı sağın en radikal kesimleri, 17 Ağustos'taki saldırının anılması sırasında görüldüğü gibi, bir 'Trumpist' ve komplo sürüklenmesi başlattı. Herhangi bir şeye liderlik etmek için hiçbir şekilde faydasız olan ...


@

Güncellenme zamaný: Sat Sep 24 09:19:56 2022