A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) meydan: Gençlik Örgütlerinin Suruç Eylemine Polis Saldırısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 31 07:34:08 GMT 2021

Suruç Katliamı'nın 6'ncı yılında Süreyya Operası'nda eylem gerçekleştirmek isteyen, aralarında Anarşist Gençlik'in de bulunduğu gençlik örgütlerine polis saldırmış ve 50'den fazla devrimciyi gözaltına almıştı. ---- Suruç Aileleri İnisiyatifi'nin dün Halitağa Meydanı'nda gerçekleştirdiği oturma eyleminden sonra Süreyya Operası'na yürüyüş gerçekleştiren gençlik örgütlerine polis saldırdı. Saldırıda 50'den fazla devrimci yerlerde sürüklenerek işkence ile gözaltına alındı. ---- Gözaltına ve işkenceye rağmen eylemlerinden geri adım atmayan devrimciler, daha sonrasında Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na pankart açarak yürüyüş gerçekleştirdi ve polis burada da saldırarak 12 devrimciyi gözaltına aldı.
...(tr) yeryuzu postasi: İtalya'da G8 karşıtı eylemler sırasında polis tarafından öldürülen anarşist Carlo Giuliani binlerce kişi tarafından anıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 30 06:00:36 GMT 2021

İtalya'nın Cenova kentinde 20 Temmuz 2001 tarihinde gerçekleşen G8 karşıtı eylemler sırasında polis tarafından gerçek mermi ile vurularak öldürülen 23 yaşındaki anarşist Carlo Giuliani'nin ölümünün 20. yılında binlerce kişinin katıldığı bir anma düzenlendi. ---- Polisler tarafından vurulduğu Alimonda Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Giuliani için saygı duruşunda bulundu ve adalet talep etti. Eylemde Giuliani'nin babası tarafından yapılan konuşmada 20 yıldır etkin bir soruşturmanın yapılmadığı ve kimsenin yargılanmadığına dikkat çekildi ve "Gerçeğin açığa çıkmasını istiyoruz." denildi. ---- Eylemciler daha sonra Tolemaide caddesi ve Brignole Tren İstasyonu'ndan geçerek Ferrari Meydanı'nda bulunan Ducal Sarayı'na kadar yürüdü. ...


(tr) yeryuzu postasi: İran ve Afganistan Anarşistleri Federasyonu'ndan Afganistan'daki siyasi krize ilişkin uluslararası çağrı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 29 07:57:41 GMT 2021

Bu, Afganistan'ın mevcut iç siyasi krizi hakkında uluslararası bir çağrıdır. ---- Bildiğimiz gibi, ABD, Rusya, İran ve Afganistan'ın merkezi hükümeti de dahil olmak üzere hükümetler arasında Taliban İslamcı grubunun temsilcileriyle yapılan biz dizi toplantı ve müzakerelerden sonra, bu cihatçı grup şimdi Afganistan'ın çeşitli yerlerinin kontrolünü hızla ele geçiriyor. Nihayetinde IŞİD gibi bir İslami yönetim kurmayı amaçlıyor. Dinsel gerici fikirleri savunan ve Afganistan'da kanlı bir geçmişe sahip olan bir grubun geri dönüşü, sadece Afganistan halkının özgürlük mücadelesine karşı değildir. Bu aynı zamanda bölge halkına başka bir teokratik yönetimin dayatılması anlamına gelmektedir. Bu, ancak dünyaya egemen olan, sisteminin emperyalist politikaları, bunların bölgedeki ve ...


(tr) meydan: Suruç Bildirisi Dağıtımına Polis Saldırısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 28 05:29:26 GMT 2021

Aralarında Anarşist Gençlik’in de bulunduğu gençlik örgütleri, bugün Kadıköy’de Suruç Katliamı’nın 6.yılı için bildiri dağıtımı gerçekleştirdi. Polis dağıtıma saldırarak engellemeye çalıştı. Gençlik örgütleri polis saldırısına rağmen bildiri dağıtımını devam ettirerek Kadıköy sokaklarında yürümeye ve katliamın yıl dönümünde sokaklara çağırmaya devam etti. ------------------------
Suruç Katliamı'nın 6. yılında Kadikoy'de gerçekleştirilen bildiri dağıtımına polis saldırısı gerçekleşti. https://twitter.com/i/status/1416785325435899906
https://meydan1.org/2021/07/18/suruc-bildirisi-dagitimina-polis-saldirisi/
________________________________________
...(tr) Anarşist Gençlik: Ankara'da gerçekleşen Suruç eyleminde gözaltına alınan
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 28 05:29:17 GMT 2021

Ankara'da gerçekleşen Suruç eyleminde gözaltına alınan yoldaşımız Zeynep Ülger ve Ankara Üniversitesi öğrencisi Ertürk Soysal, polis saldırısını ve gençliğin sokaktaki direnişini Etkin Haber Ajansı'na değerlendirdi.
"Katillerin üstüne yürüyen devrimcilerin cesareti yenilmezdir. Hiçbir düş yarım kalmayacak!"
"Bizler Suruç'ta katledilenlerin izinden gitmeye, onların ideallerini hedeflerini sokak sokak, mahalle mahalle örgütlemeye, seslerini yükseltmeye ve "Suruç için Adalet Herkes için Adalet" demeye devam edeceğiz!"
https://www.facebook.com/anarsistgenclik/posts/4255842491143047
...(tr) Anarşist Gençlik: Gençlik Örgütleri Suruç Katliamı'nın 6. Yılı İçin Galata Köprüsü'nde Pankart Sallandırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 27 06:26:33 GMT 2021

Aralarında Anarşist Gençlik'in de bulunduğu gençlik örgütleri, 6 yıl önce 20 Temmuz'da devlet IŞİD işbirliği ile gerçekleştirilen Suruç Katliamı için sokaklarda olmaya devam edeceklerini belirterek Galata Köprüsü'nde pankart sallandırdı. ------------------------- Anarşist Gençlik ---- @anarsistgenclik ---- 6.yılında unutmuyoruz affetmiyoruz demek için 20 Temmuz'da öfkemizle sokaklarda olacağız. Bugün Galata Köprüsü'ne astığımız pankartla herkesi sokaklara mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. ---- 20 Temmuz'da saat 19.00'da Kadıköy'deyiz. ---------------------------- Yarın Suruç Katliamı'nın 6. yıl dönümü. Suruç'ta yitirdiğimiz 33 arkadaşımızı anmak için sokaklarda olacağız. Yalnızca yitirdiklerimizi anmak için değil anılarını kavgamızda yaşatmak, ...


(tr) Devrimci Anarşist Federasyon: 12 tutuklu ==> mahkemeye çıkarıldı ==> imza ve yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakıldı.
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 27 06:26:15 GMT 2021

İstanbul'da Gerçekleştirilen Suruç Anmasına Polis Saldırdı ---- Bugün Suruç Katliamı'nın 6. yılında Kadıköy Halitağa Meydanı'nda gerçekleştirilen oturma eyleminin ardından, Süreyya Operası'na yapılmak istenen yürüyüşe polis saldırdı. Saldırıda aralarında yoldaşlarımızın da bulunduğu çok sayıda devrimci işkence ile gözaltına alındı. ---- Gözaltına alınan yoldaşlarımızın isimleri şu şekilde: ---- Abdülmelik Yalçın ---- Ahmet Soykarcı ---- Atakan Polat ---- Batuhan Çotur ---- Fırat Kaya ---- Mısra Sapan ---- Nisa Durdu ---- Rıdvan Gezegen ---- Rojhat Yasmin ---- Şeyma Çopur ----------------------- Devrimci Anarşist Federasyon ---- Dün Suruç Katliamı eyleminde gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen, aralarında yoldaşlarımız Atakan Polat, Batuhan Çotur, Fırat Kaya, Mısra Sapan ve ...


(tr) meydan: Sınıf Mücadelesi mi Sınıf Kini mi? - Errico Malatesta
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 26 06:29:38 GMT 2021

Errico Malatesta'nın 20 Eylül 1921 tarihli Umanità Nova gazetesinde yayınlanan, "Sınıf Mücadelesi mi Sınıf Kini mi?" başlıklı yazısını sizlerle paylaşıyoruz. ---- Sınıf Mücadelesi mi Sınıf Kini mi? ---- Milano'daki jüriye sınıf mücadelesi ve proletarya ile ilgili eleştiri ve şaşkınlığı yükselten bazı fikirlerimi anlattım. Bu fikirlerin üstünden tekrar geçsem iyi olur. ---- Kindarlığı kışkırttığıma dair suçlamalara öfkeyle karşı çıktım; propagandamda her zaman toplumsal yanlışların bir efendinin ya da bir başkasının, bir yönetici veya başka bir yöneticinin zayıflığına dayanmadığını, daha ziyade bir kurum olarak efendiler ve hükümetlere dayandığını göstermeye çalıştım. Dahası, çare birey olarak yöneticileri değiştirmekte değildir, insanın insan üzerinde tahakküm kurduğu ...


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (29): Tüketim ve Değiş Tokuş - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 25 06:25:28 GMT 2021

Yaşamı boyunca anarşizm için mücadele eden devrimci anarşist Alexander Berkman tarafından 1928'de yazılan, daha önce farklı dillerde "Anarşizm Nedir?, Anarşizmin ABC'si, Anarşist Komünizm Nedir?" isimleriyle yayınlanmış ve bugüne dek Türkçe çevirisi yapılmamış olan kitabın 29. bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. Paylaşılmış bütün bölümlere BURADAN ulaşabilirsiniz. ---- Önce tüketimin örgütlenmesini ele alalım çünkü insanların çalışıp üretebilmeleri için önce yemek yemeleri gerekir. ---- Arkadaşın soruyor: "Tüketimin örgütlenmesi ile neyi kastediyorsunuz?" ---- "Ölçeklendirerek dağıtmayı kastediyor sanırım." diyorsun.
Evet. Elbette toplumsal devrim iyice örgütlendiğinde ve üretim normal bir şekilde işlediğinde herkese yetecek kadar yiyecek olacaktır. Ancak devrimin ilk ...(tr) meydan: Suruç Bildirisi Dağıtımına Polis Saldırısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 24 06:45:12 GMT 2021

Aralarında Anarşist Gençlik'in de bulunduğu gençlik örgütleri, bugün Kadıköy'de Suruç Katliamı'nın 6.yılı için bildiri dağıtımı gerçekleştirdi. Polis dağıtıma saldırarak engellemeye çalıştı. Gençlik örgütleri polis saldırısına rağmen bildiri dağıtımını devam ettirerek Kadıköy sokaklarında yürümeye ve katliamın yıl dönümünde sokaklara çağırmaya devam etti. ---------------------- Meydan Gazetesi ---- @meydangazetesi ---- @meydangazetesi adlı kişiye yanıt olarak ---- Suruç Katliamı'nın 6. yılında Kadikoy'de gerçekleştirilen bildiri dağıtımına polis saldırısı gerçekleşti. Saldırı anı https://twitter.com/i/status/1416786572385656841
#Suruç6Yıl
...@

Güncellenme zamaný: Sat Jul 31 09:34:08 2021