A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) anarsist federasyon: Filistin'de Halklar Kazanacak
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 15 06:49:26 GMT 2021

İsrail Devleti'nin tüm saldırılarına karşı Filistin halkının direnişi sürüyor. Bütün devletler işgalcidir. Halklar için devlet düşmandır. İşgalciler kaybedecek, direnen halklar


https://anarsistfederasyon.org/filistinde-halklar-kazanacak/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
...(tr) DAF Bayram Memmedov için Azerbaycan Konsolosluğu önünde eylem gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 14 06:53:36 GMT 2021

İstanbul'da şüpheli biçimde hayatını kaybeden Azerbaycanlı anarşist Bayram Memmedov'un akıbetini sormak için Devrimci Anarşist Federasyon (DAF) üyeleri tarafından İstanbul'daki Azerbaycan Konsolosluğu önünde eylem gerçekleştirildi.
"Bayram'ın Katili Devlettir" pankartı açan eylemciler "Katil devlet hesap verecek.", "Bayram'ın hesabı sorulacak." sloganı attı. -------------- İstanbul'da şüpheli biçimde hayatını kaybeden Azerbaycanlı anarşist Bayram Memmedov'un akıbetini sormak için DAF (@DAFederasyon) üyeleri tarafından Azerbaycan Konsolosluğu önünde "Bayram'ın Katili Devlettir" pankartıyla eylem gerçekleştirildi. #BayramaNeOldu #WhatHappenedToBayram https://twitter.com/i/status/1390233232348782598 ...(tr) genc isci: 1 Mayıs Yasaklarına Rağmen Sokağa Çıktıkları için Gözaltına Alınan Yoldaşlarımız Serbest
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 13 07:01:03 GMT 2021

Bu sabah Mecidiyeköy'deki polis saldırısı sırasında diğer sendikacılar ve işçi dernekleri üyeleri ile beraber gözaltına alınan Genç İşçi Derneği'nden yoldaşlarımız Batuhan Çotur ve Atakan Polat serbest bırakıldı.
http://gencisci.org/1-mayis-yasaklarina-ragmen-sokaga-ciktiklari-icin-gozaltina-alinan-yoldaslarimiz-serbest/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
...(tr) yeryuzu postasi: Etiyopya'nın Tigray Soykırımına Karşı Dayanışma Çağrısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 13 07:00:52 GMT 2021

Etiyopya devleti Starbucks şirketine yaptığı kahve satışından daha fazla kazanmak için Tigray halkına soykırım uyguluyor. Afrika Boynuz Bölgesi anarşistleri Etiyopya devletinin soykırımına karşı Tigray halkıyla dayanışmaya çağırıyor. #BoykotStarBucks​
Türkçe Altyazı: Lise Anarşist Faaliyet https://www.youtube.com/watch?v=pRqLUbK0Pnw
https://www.yeryuzupostasi.org/2021/05/03/etiyopyanin-tigray-soykirimina-karsi-dayanisma-cagrisi/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
...(tr) genc isci: Taksim'e Yürüyen İşçi Dernekleri ve Sendikalara Polis Saldırısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 12 07:59:41 GMT 2021

Genç İşçi Derneği'nden yoldaşlarımızın da aralarında bulunduğu işçi dernekleri ve sendikalar Mecidiyeköy'den Taksim'e yürüyüş gerçekleştirdi. Yoldaşlarımızın da aralarında bulunduğu 11 kişi polis saldırısı sonucu gözaltına alındı.

http://gencisci.org/taksime-yuruyen-isci-dernekleri-ve-sendikalara-polis-saldirisi/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
...(tr) genc isci: Baldur İşçileri 1 Mayıs'ta Grev Çadırında
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 12 07:59:31 GMT 2021

Patronun anlaşmalı olduğu "sendika" Türk-Metal'den ayrılıp DİSK'e bağlı Birleşik-Metal-İş'e geçtiği için işten atılan Baldur işçileri 26 Aralık'ta greve çıkmışlardı. O günden bugüne kararlılıkla sürdürdükleri direnişlerinin 130. gününde Baldur işçileri 1 Mayıs'ı grev çadırından selamladılar.
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
...(tr) meydan1: Zapatistalarin Yasam Yolculugu Basladi|#BuenViajeZapatistas
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 11 06:42:21 GMT 2021

Geçtigimiz ay bir açiklama yayinlayan Zapatista Ulusal Kurtulus Ordusu (EZLN), 33 Mayis'ta yola çikarak Avrupa'da bulunan halklar, kolektifler ve örgütlerle bulusma gerçeklestireceklerini duyurmustu.

3 Mayis günü Isla Mujeres adasindan gemi ile yola çikan 7 kisilik EZLN heyeti Haziran ayina kadar bütün Avrupa'yi turlayip Ispanya'nin Vigo limanina varacak.

https://meydan1.org/2021/05/05/zapatistalarin-yasam-yolculugu-basladi-buenviajezapatistas/
...(tr) meydan1: Lise Anarsist Faaliyet Ankara'da Tigray Soykirimi'na Karsi Bir Starbucks Subesini Kirmiziya Boyadi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 11 06:42:11 GMT 2021

Afrika Boynuzu Anarsistleri (Anarchists from the Horn of Africa) Etiyopya devletinin Tigray bölgesinde gerçeklestirdigi soykirima karsi dayanisma çagrisinda bulunmustu. ---- Anarsistler, ayrica Etiyopya ile kahve sirketi Starbucks'in finansal ortakliginin bir yandan Etiyopyalilari sömürdügünü bir yandan da Etiyopya devletine soykirim için para akisi sagladigini duyurarak Starbucks'a karsi küresel eylem çagrisinda bulunmustu. ---- Lise Anarsist Faaliyet (LAF) Afrika Boynuzu Anarsistleri'nin dayanisma çagrisina, Starbucks'in 3 subesini kirmizi boya ile boyayarak ve yazillama yaparak cevap verdi.
https://meydan1.org/2021/05/05/lise-anarsist-faaliyet-ankarada-tigray-soykirimina-karsi-bir-starbucks-subesini-kirmiziya-boyadi/
...(tr) meydan1: Azerbaycanli Anarsist Bayram Mammadov Istanbul'da Ölü Bulundu
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 10 08:23:53 GMT 2021

Azerbaycan'da 2016 yilinda, devleti yöneten Aliyev Hanedani'nin kurucusu Haydar Aliyev'in heykeline yazilama yaptiklari gerekçesiyle, 10 Mayis 2016'da gözaltina alindiktan sonra, düzmece "delillerle" tutuklanan anarsist Bayram Mammadov Istanbul'da ölü bulundu. ---- Bayram Mammadov'un, 2 Mayis'ta evinden çiktigi, hakkinda 4 Mayis'ta kayip ilani verildigi ve dün aksam saatlerinde cansiz bedeninin bulundugu ögrenildi. Bayram'in yasamini yitirmesiyle ilgili detaylari, bilgiler netlestikçe güncelleyecegiz. ---- Azerbaycanli gazeteci Afqan Muxtarli, sosyal medya hesabindan yaptigi paylasimlarinda, Mammadov'un Avrupa'da yüksek lisans kazandigi için Istanbul'da oldugunu ve sorusturma baslamamasina ragmen devlet sitelerinin olayi bir, "intihar" gibi lanse ettigini belirtti. ...


(tr) anarsist federasyon: Devlet Yaparsa Katliam Yapar: Dersim Tertelesi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 10 08:23:34 GMT 2021

Cumhuriyetin ilani ile Sünni-Türk merkezli bir ulus-devletin kurulus sürecini baslatan devlet, bu süreci halklara yönelik katliamlarla örmüstü. Bu katliamlardan biri olan Dersim Tertelesi, 84 yil önce bugün, 4 Mayis 1937'de dönemin Bakanlar Kurulu karariyla baslamisti. ---- Dersim'in adi, bölgeye yönelik katliamlari "Dersim'e devletin tunç eli degecek" tehdidiyle hayata geçiren TC devleti tarafindan "resmen" degistirilse de, "Dersim'e sefer olur zafer olmaz" sözü dogrulanircasina, bölgedeki halkin var olma mücadelesi bitirilemedi. Bugün devlet bombasi, askeri, sirketi ile "terteleyi" sürdürürken Dersim vadileri, dereleri ve tüm canlilari ile direnisi sürdürüyor.
...@

Güncellenme zamaný: Sat May 15 08:49:27 2021