A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) yeryuzu postasi: Paris'te kadınlar kürtaj hakkına dönük saldırılara karşı sokağa çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 28 07:44:46 GMT 2021

Kadınlar karar verir adlı kadın platformunun çağrısıyla Paris Tenon Hastanesi önünde bir araya gelen çok sayıda kadın, kürtaj hakkına yönelik saldırıları protesto etti ve taleplerini dile getirdi. Tenon Hastanesi, kürtaj ünitesi kapatılan fakat kararlı mücadele sonrası 2011 yılında tekrar hizmete açılan bir hastane. ---- Özgür Gelecek'in haberine göre burada yapılan açıklamada, sağlık kriziyle birlikte sağlık sektöründe yaşanan personel yetersizliğinin kürtaj ünitelerini daha fazla etkilediğini ve büyük oranda eleman sıkıntısı yaşandığı belirtildi. Yatak sayılarının azaltıldığı ifade edilen açıklamada, bugün hastanelerde yaşanan temel sıkıntının bütçe ayrılmaması ve personel yetersizliği olduğunu belirtildi. ...


(tr) Yunanistan, APO, maurokok kino: Türk konsolosluğuna müdahaleden tutuklananların davasında demo çağrısı [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 27 05:38:55 GMT 2021

17 Ekim 2019'da Selanik Özgürlük Girişimi ve Rubicon kolektiflerinden yoldaşlar, mücadele eden Kürt halkıyla sembolik bir dayanışma hareketi olarak Selanik'teki Türk konsolosluğuna müdahale etti. Polis müdahalesinin ardından tutuklanan 12 kişi, yarın 23/9/21 Selanik mahkemelerinde yargılanacak. Aynı gün Selanik Kurtuluş Girişimi üyeleri, anarşist kolektif Pueblo ve anarşist kolektif Rubicon üyeleri, geçen yıl mahkemede tutuklandıkları ve beraat ettikleri Makedon havaalanında Türk Hava Yolları'nın gişelerine aynı nedenle sembolik bir müdahalede bulundular. .
2019 yılı Ekim ayının başından itibaren Türk devletinin isyancı Rojava'ya karşı yeni ve tam cepheden askeri saldırısı başlamıştı. Mücadelenin kurtarılmış ...(tr) yeryuzu postasi: Savaş Karşıtı Manifesto (1915) - Anarşist Enternasyonal
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 25 05:52:24 GMT 2021

1. Dünya Savaşı'nın başlarında, 15 Şubat 1915 tarihinde yayınlanan ve aralarında Errico Malatesta, Alexander Berkman ve Emma Goldman gibi tanınmış isimlerin de olduğu çok sayıda anarşist tarafından imzalanan "Savaş Karşıtı Manifesto" dönemin anarşist hareket içinde savaş karşısındaki enternasyonalist tutumunu yansıtması açısından tarihsel öneme sahip bir metindir. Ancak dönemin anarşistlerinin tümü aynı yaklaşımı benimsememektedir. Aralarında Kropotkin‘in de bulunduğu 16 anarşistinin imzasıyla 28 Şubat 1916 tarihinde "Onaltılar Manifestosu" olarak bilinen bildiri yayınlanmış, burada mevcut koşullarda barıştan söz edilemeyeceği söylenmiştir. Buna karşı ise 1916 yılı Ağustos ayında Cenevre Anarşist Komünistler Grubu tarafından "Cevap" başlığı ile bir başka bildiri yayınlanmıştır. ...


(tr) yeryuzu postasi: Bern'de emeklilik yasasına karşı binlerce kişi sokağa çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 24 06:47:21 GMT 2021

İsviçre'nin başkenti Bern'de kadınların emeklilik yaşını yükselten yeni yasa tasarısına karşı dün (18 Eylül) binlerce kişi sokağa çıktı. ---- Kadın örgütlerinin ve çeşitlik sendikaların ortak çağrısı ile kadınların emeklilik yaşının 65'e çıkartılmasını öngören AHV21 reformuna karşı düzenlenen eyleme 15 binden fazla kişi katıldı. "Emekliliğimizden elinizi çekin" pankartı ile yapılan yürüyüşün ardından Bundesplatz'da gerçekleşen mitingde emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı mücadele edileceği vurgulandı. ---- Sonbaharda parlamentoda görüşülmesi planlanan bu yasa değişikliğine karşı kadınlar geniş çaplı bir kampanya örgütleniyor.
...(tr) France, UCL Saint-Denis - 23 Eylül Perşembe, Aides-à-ikametgahsız 24 saat gerçekleşecek. (ca, de, en, o, pt)[Otomatik çeviri]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 23 05:42:44 GMT 2021

Pek çok Dionysoslu kadın, iğrenç bir nutzung ile işaretlenmiş bu sektörde çalışıyor: ortalama 900 avro. ---- Yüzde 97'si kadınlardan oluşan bu meslekte çalışan işçilere destek amaçlı basın açıklamamız, şimdi başını kaldırıp dükkanı kapatıyor. ---- Ev yardımı: Birlikte Ücretlerimiz üzerindeki haklarımız için! Ülkede yaklaşık 400.000 Adjutanten iki Toplu Sözleşmeye (Dienstleistungen à la personne ve Branch de l'Adé à domicile) bağlıdır. Aynı işi yapıyorlar, aynı halka yardım ediyorlar. Ancak özel şirketler ve Dernekler arasındaki bu rekabet Arbeitgeber'i düzenler. Her zaman onların sırtından kazandığımız kârdır!
YETERİN SÖZ KONUSU, BETON HAREKETLER!
...(tr) gambiarra minidoc: [Şili] Anarko feminizm atölyesi ANA (tr, pt)
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 22 05:59:05 GMT 2021

Anarko Feminist Organ'dan (OAF), ana anarşist düşünürlerin ataerkil sistem içinde toplumsal cinsiyet, kadın, cinsellik ve diğerleri ile ilgili eleştirel düşüncelerinin sunulduğu anarko feminizm atölyesinin iki oturumuna katılma davetini gönderiyoruz. ---- Bu çalıştay sınırlı sayıda olup, ilk oturum 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da, ikinci oturum ise 29 Nisan Perşembe günü aynı saatte gerçekleştirilecektir. Bu fırsatta Google Meet uygulaması kullanılacaktır. ---- Kayıtlar organo.anarcofeminista.stgo@gmail.com e-posta adresimiz aracılığıyla yapılmalıdır ve kayıt ve katılım onayı sırasında size toplantının bir bağlantısı gönderilecektir. Seni bekliyoruz.
...(tr) yeryuzu postasi: Arjantin'de binlerce kişi derinleşen ekonomik krize ve artan işsizliğe karşı sokağa çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 21 07:10:25 GMT 2021

Arjantin'de dün (16 Eylül) çok sayıda politik örgütün, sendikaların ve toplumsal örgütlenmelerin çağrısıyla binlerce kişi sokağa çıktı. Başkent Buenos Aires'in merkezindeki 9 de Julio Caddesi'nde toplanan eylemciler Sosyal Kalkınma Bakanlığına yürüdü. ---- Eylemde iş imkanlarının, sağlık ve eğitim gibi kamusal hizmetlere bütçenin arttırılması, gıda programları için daha fazla destek ve sosyal programlar için fon talepleri öne çıktı. Hükümet ve Uluslararası Para Fonu (IMF) karşıtı pankartların taşındığı ve sloganların atıldığı eylemde yapılan konuşmalarda Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in genel seçimlerden önce verdiği sözleri tutmadığı vurgulandı.
...(tr) özgür sendika: [Amsterdam] - "Anarşizm - fikirler, kavramlar ve uygulamalar" sunumu
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 20 07:49:40 GMT 2021

Önümüzdeki Perşembe, 16 Eylül, Amsterdam, Nieuwland'da anarşist bir toplantı var. Ve bu, biricik Peter Storm'un verdiği bir dersle birlikte! Yakın zamanda çıkan yeni kitabı "Anarşizm - fikirler, kavramlar ve uygulamalar" hakkında konuşacak ---- Harika konuşmanın ardından sorular ve tartışmalar için yer olacak. Kitapçık, gönüllü bağış karşılığında da mevcuttur (hedef fiyat 3 Euro). yeni yoldaşlarla tanışmak, bilginizi genişletmek ve paylaşmak için gelin ve keyifli bir akşam geçirin. ---- Kapılar 18:30'da açılıyor, Peter ise 19:00'da başlayacak. ---- Yer: Nieuwland - Pieter Nieuwlandstraat 95 - Amsterdam
Bu akşam Vrije Bond Amsterdam tarafından organize edilmektedir.
...(tr) Şili, solidaridad brera: Spazio Biblioteca (ca, de, en, fr, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 19 06:32:58 GMT 2021

Arkadaşlar ve arkadaşlar, genel olarak yoldaşlar! ---- Kamuoyunun ışığına çıktığımız bu yayınla, birkaç ay önce Concepción'un merkezinde, devrimci ve anti-otoriter bireysellik ve ifadelere fiziksel ve tanınabilir bir alan vermek için harekete geçmeye başlayan bir alanız. ---- Devlete ve sermayeye direniş için yaşadığımız topraklarda somut önerileri hayata geçirmeyi umarak, anarşizmin ve ilgili akımların yayılması ve tartışılması için gerekli koşulları yaratmayı amaçlıyoruz. ---- Bu anlamda, organizasyonun yerel hafızasını koruyarak, arkadaşımız Myrtha Calderón'u yerine adını vererek ölümünden sonra onurlandırmak istedik.
...(tr) Yunanistan, Toprak ve Özgürlük: [Selanik] İşgal altındaki alanlar ve kolektiflerin 2. özgürlük festivalinin 1. gününden güncelleme [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 18 06:09:23 GMT 2021

Dün, 14 Eylül Salı, Mundo Nuevo'nun işgali sırasında gerçekleşen ve Libertatia ve Selanik Aristotle Üniversitesi'nin işgali sırasında devam edecek olan İşgal Edilmiş Mekanlar ve Kolektifliklerin 2. Kurtuluş Festivali'nin ilk günü başladı. ---- Festivalin açılışını yapan ilk etkinliğin teması, doğanın talanına karşı mücadeleydi. Büyük felaketler sırasında Kuzey Evia ve Vilia'da bulunan yoldaşları sakinlerin yanına yerleştirdiler ve böyle bir felaketle başa çıkmanın temel yolu olarak öz-örgütlenmenin yanı sıra kurulmakta olan dayanışma ağlarından bahsettiler mi? ateş. Doğanın savunulması için verilen mücadele örnekleri üzerine tartışmalar yapıldı.
...@

Güncellenme zamaný: Tue Sep 28 09:44:47 2021