A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) France, UCL basın açıklaması, Parlamentoda 91 aşırı sağ seçilmiş temsilci, Macron suç ortağı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 01 05:36:52 GMT 2022

Yasama seçimlerinin sonucu açık: RN yürürlüğe giriyor, NUPES ve Macron salt çoğunlukla başarısız oluyor ve çekimserler rekor düzeyde. En şaşırtıcı olanı, 1986'da Ulusal Meclis'e ilk girişi sırasında en iyi sonucunu neredeyse üç katına çıkaran RN'nin puanıdır. Aralarında belirli sayıda faşistin de bulunduğu 90'dan fazla milletvekili, Macron'un yardımıyla parlamentoya giriyor. Beşinci Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana bu kitlesel ve benzeri görülmemiş mevcudiyet, aşırı sağın seçim ilerleyişinin bir başka işaretidir, aynı zamanda devletin, liberal kampın alaycı taktikleri aracılığıyla sürünen faşizminin bir işaretidir. iktidarda kal. ---- Sınır tanımayan ırkçıların trajik bir tarihi puanı
RN, Ulusal Meclis'te France Insoumise'in önünde temsil edilen ikinci siyasi parti ...(tr) France, UCL basın açıklaması - LREM için akşamdan kalma ve RN için zaferin tadına yenilgi (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 01 05:36:39 GMT 2022

Bu, başkanlık kampı için soğuk duş. LREM ve uyduları, kendilerini kabusa çeviren NUPES ile birlikte yaşama senaryosundan kurtulmayı başarsalar da koalisyonlarıyla mutlak çoğunluğu elde edemediler. Beş yıllık döneme geçişten ve 2002'deki seçim takviminin tersine çevrilmesinden bu yana Beşinci Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Yeniden seçilmesinden çok kısa bir süre sonra meydana gelen bu inkarla zayıflamış olsalar da, Başkan Macron ve partisinin, beş yıllık görev sürelerini kurtarmak için en geleneksel sağ ve hatta aşırı sağ ile bir grup uydurmaya çalışması muhtemeldir. sosyal demokrat sola giden yolu kapatın. Beş yıllık toplumsal ve polis şiddeti, ekolojik yıkım, feminist ve ırkçılık karşıtı taleplere yönelik aşağılama için burada tekrar gidiyoruz. Ve bizim için, UCL'nin hazır ve ...


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - Rivière-du-loup: Medway Group gayrimenkul mega projesine muhalefet (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 01 05:36:13 GMT 2022

Dükkanlar, 400 park yeri ve apartman dairelerinden oluşan 9 katlı kompleks, kiracıların zaten daire bulmakta zorlandığı Bas-du-Fleuve'deki Rivière-du-loup kasabasında büyük öfkeye neden oluyor. Birçoğu, sokaklarının sükunetini bozan kuleye yer açmak için evlerinin yıkılacağını öğrenince tatsız bir sürpriz yaşadı. Diğerleri, olası kira artışlarına karşı haklı olarak uyanıktır. Belediye binası, kentin birçok vatandaşının muhalefetine rağmen mega projeye onay vermek için acele etti. ---- Medway Group başkanı Yan Boudreau'nun başıyla bir dinozor görebileceğiniz Rivière-du-loup şehir merkezinin kutuplarında son saatlerde çok güzel bir poster çiçek açtı. Proje "canavarca" olarak kınanıyor ve tahliyeler, kira artışları ve soylulaştırma gibi sonuçlarla ilişkilendiriliyor. Bu afişler ...


(tr) UK, AFED, organise magazine: DEMİRYOLU İŞÇİLERİNİN GREVİNİ DESTEKLEYİN!,GÜNCEL OLAYLAR (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 01 05:35:59 GMT 2022

Patronlarla mı? Hiçbir zaman. Sendika temsilcileriyle mi? Ara sıra. Rütbe ve dosya ile mi? Hep! ---- Biz Organize'de RMT'nin grevci işçilerine tam destek veriyoruz. Burada, isminin açıklanmasını istemeyen bir arkadaş ve yoldaşın eylemin arkasındaki gerçek nedenleri açıklayan bir makale yayınlıyoruz. ---- Bristol merkezli tipik bir demiryolu işçisiyim, Covid-19 pandemisinden bir yıldan kısa bir süre önce başladığım demiryolunda 3 yılı aşkın süredir çalışıyorum. Tüm meslektaşlarım gibi ben de pandemiyi normal bir şekilde atlattım. Görevimizin ülkeyi zor zamanlardan geçirmek olduğunu anladık. Gelip işimizi yapmak için sağlığımızı riske attık, ne yazık ki birçok meslektaşımız başaramadı ve onları çok özlüyorum. ...


(tr) France, UCL AL #328 - Kültür, Okuyun: Roumier ve Mahieux "Güç, siyaset, sosyal hareketler", Les Utopiques n°19, Mart 2022 (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 01 05:34:30 GMT 2022

Asırlık bir tartışmayı yeniden başlatmak asla kolay değildir. İktidar organları, siyaset, sendikalar ve toplumsal hareketler arasındaki ilişkiler karmaşıktır ve iç içe geçmeler çoktur. Bu soruların arkasında temel bir mesele yatıyor: toplumsal hareketin özerkliği, mücadeleler için siyasi bir çıkış arayışı meselesi. ---- Sendikal hareketin siyasi partilere bağımsızlığı, özerkliği veya itaati : bu meseleler toplumsal hareketlerden geçer ve toplumu değiştirmek isteyenler arasındaki tartışmaları kutuplaştırmaya devam eder. ---- Les Utopiques dergisinin bu yeni sayısı, her zamanki gibi, bize, Amiens Bildirgesi (1906'da CGT tarafından oylanan, sendikacılığa "çifte görev" biçen) çevresinde siyasete daha fazla odaklanan görüşler, duyarlılıklar, çapraz deneyimler ve düşünceler sunuyor. ...


(tr) France, UCL AL #328 - sendikacılık, Deliveroo: Kurtarıcıların statüsüne karşı yargısal zafer (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 30 05:40:15 GMT 2022

Paris'te, 19 Nisan'da Deliveroo ve birkaç eski liderinin tarihi bir kınamasına yol açan überleşmenin "yüzyılın davası " yapıldı.Birkaç hafta sonra ilk sektör seçimleri gerçekleşti. ---- Başta İş Müfettişliği olmak üzere birçok soruşturmanın ardından Cumhuriyet savcılığına el konuldu: Kamu makamlarının vergi kontrolü amacıyla yaptığı bu girişim sadece 2015-2017 dönemini ilgilendiriyor. Yaklaşık 116 teslimatçıyı bir araya getiren dosyaya, İş Müfettişliği ve Urssaf'ın yanı sıra sivil taraflar olarak oluşturulan ve kaçınılan sosyal güvenlik katkı paylarının geri alınması adına mevcut olan sendikalar tarafından yatırım yapıldı (2015 için 960.000 Euro).
Yasanın kullanılması etkili bir sendika silahı olabilir: Sendikalar, bu davada, ...(tr) UK, AFED, organise magazine: LONDRA DAHA İYİSİNİ İSTİYOR (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 30 05:40:00 GMT 2022

18 Haziran 2022 Cumartesi günü, on binlerce kişi, İşçi Sendikaları Kongresi tarafından artan yaşam maliyetlerine karşı düzenlenen bir yürüyüş için Londra'da bir araya geldi. En büyük gruplardan bazıları Unison, Unite ve GMB gibi köklü sendikalardan oluşan birçok farklı grup vardı. Anarşist Federasyonun varlığı küçük bir tezgahtan ve yaklaşık 20 kişilik bir Kara Blok'un üyelerinden oluşuyordu (tabii ki hepsi AF değildi). ---- Yaşamanın maliyeti krizi, kapitalizmin krizidir. Maaşlarda artış olmadan enflasyondaki ani bir artışın birçok kişinin yaşamın temellerini karşılayamaz hale geldiğini anlamak için ekonomi uzmanı olmanıza gerek yok. Mevcut krizi, karantinadan sonra artan enerji kullanımına ve COVID-19 salgını nedeniyle zaten zarar görmüş bir ekonomiye ...


(tr) Greece, APO, land & freedom - Halk sağlığını savunmak için 21/6 Salı günü saat 9:00'da Attika'nın 1. Sağlık Bölgesi, Sakharov 3-Ampelokipoi'de müdahale çağrısında bulunuyoruz. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 30 05:39:45 GMT 2022

KAMU SAĞLIĞININ ÇÖZÜLMESİNE VE ÖZELLEŞTİRİLMESİNE TOPLU KARŞI KARŞI KARŞI KARŞILAMAK ---- Salgının patlak vermesiyle, gücünü genişletmek ve kapitalist kârlılık ve aynı zamanda kapitalist kârlılık yararına toplumsal temeli alçaltan sürekli suç politikası, herkes için sağlık ve bakımın kaliteli kamu yapılarının varlığının gerekliliği. Ancak dünya çapında milyonlarca ölü ve hasta olmasına rağmen, devlet-kapitalist saldırısı tırmanıyor. ---- Siyasal ve ekonomik güç, yeni NSS yeniden yapılandırma yasa tasarısı, sistematik küçültme ve özel gruplara dağıtımı, halk sağlığı yapılarına erişime yeni kısıtlamalar ve yeni kısıtlamalar ile halk sağlığını daha da parçalamaya çalışarak yıkıcı anti-sosyal politikasını derinleştiriyor. sağlık çalışanlarının sömürülmesinin hüküm ve koşullarına ...


(tr) France, UCL AL #328 - Kültür, Okuyun: Bihr, "Covid-19 ile karşı karşıya kaldık, gereksinimlerimiz, tutarsızlıkları" (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 29 07:06:19 GMT 2022

Kapitalist sistemdeki hangi kusurlar, Covid-19'un ani ve acımasız görünümünü ve bunlardan nasıl yararlanılacağını ortaya çıkardı. ---- Covid-19 pandemisinin tetiklediği kriz, tüm anti-kapitalist güçlere çifte meydan okuma teşkil ediyor. Savunmacı olarak, bu sıralama tarafından istikrarsızlaştırılan ve kendini yenilemeye zorlanan yeni kapitalist tahakküm biçimlerinin uygulanmasını öngörmelidirler. ---- Hücumda, güç dengesini kendi lehlerine değiştirmek için kapitalist gücün döngüsel zayıflamasından yararlanmaları gerekir. Bu güçlü kitapçıkta Alain Bihr önce bu krizin farklı yönlerinin bir analizini sunuyor. ---- Salgının bize sağlığın her şeyden önce bir kamu malı olduğunu, kapitalist sistemin işleyişi tarafından küresel olarak kötü muamele edildiğini, kapitalist ...


(tr) UK, ACG: Genel grev neden Genel Grevden daha iyidir? - Danny La Rouge (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 29 07:06:04 GMT 2022

Modernizasyon (işten çıkarmalar anlamında) ve çalışma uygulamalarının reformu (işten çıkarmalar anlamında) demiryolu ve taşımacılık endüstrisindeki işçileri ücretlerini kaybetmekten ve emeklerini geri çekmekten başka gidecek bir yer bırakmadı. Kurban onlarındır. ---- Oy pusulalarının neler beklediğinin bir listesi; gerçekleşiyor; düşünüldüğünde, resmi TUC tarafından tanınmayan yaban kedisi eylemleri yalnızca günden güne değişen bir liste olacaktır. Sağlık, eğitim, hukuk ve sivil hizmetler ile posta ve teslimat gibi oldukça büyük ve önemli sektörleri zaten içerdiğini söylemek yeterli. Potansiyel olarak 1970'lerin sonundan 80'lerin başlarına göre daha büyük bir grev dalgası. Bu bir hoşnutsuzluk yazı değil, bir hoşnutsuzluk kuşağının doruk noktası. Bu, tüm mevzuata rağmen ...


@

Güncellenme zamaný: Fri Jul 01 07:36:52 2022