A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) Polonya, Çalışan Girişimi: Lublin'deki KWK Bogdanka'daki ZZ "Przeróbka"nın önermeleri için destek (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 27 07:54:49 GMT 2022

ZZ "Przeróbka" ile Dayanışma Afişi (Varşova Gençlik Dairesi, 13 Ocak 2022) ---- bu yıl 13 Ocak. Ulusal Komisyon ve Çalışan Girişimleri ve OZZ IP'nin 13 şirket komitesi, "Przeróbka" sendikası ile bir dayanışma pozisyonu benimsedi. İçeriğini aşağıda yayınlıyoruz: ---- Polonya Ulusal İşçi Sendikaları Girişimi, Lublin'deki Bogdanka Kömür Madeni çalışanlarının "Przeróbka" Sendikası tarafından toplu bir anlaşmazlıkta sunulan önermelerini tam olarak desteklemektedir. ---- Bogdanka'nın yüzeydeki ve yeraltındaki mürettebatı, sağlık üzerinde güçlü etkisi olan zorlu işler yapıyor. Her yıl bu çalışma şirkete büyük karlar getiriyor. Resmi mali rapora göre, LW Bogdanka 2020-21 salgını sırasında yaklaşık 380 milyon saf kar ve son dört yılda 1.100 milyon PLN'nin üzerinde saf kar kaydetti. O zaman, Yönetim ...


(tr) acat-ait:[KOLOMBİYA]Askerliğe hayır! - Dosya: FOLA, FOC, ULET (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 27 07:54:31 GMT 2022

Devrimci bir birlik olarak savaşı ve hayatın askerileştirilmesini reddediyoruz. Bu nedenle, Kolombiya Ulusal Ordusu'nun Bogota şehrinde ve Kolombiya Ulusal Ordusu'nun ve Vicdani Retçilerin Acooc'un keyfi tutuklamalar ve zorla askere alma uygulamalarına karşı yürüttüğü uyarı ve ihbar kampanyasına katılıyoruz. Aynı şekilde, Kolombiya Ulusal Ordusu üyelerinin Neiva Ulaştırma Terminali'nde ve şehrin popüler bölgelerinde bulunmasını reddediyoruz #neivahuila ---- Genç işçiler, işçi oğulları olarak, çoğunlukla popüler, yoksul ve düşük gelirli sektörlere mensup gençleri işe alma amaçlı her türlü keyfi ve düzensiz eylemi reddediyoruz. Resmi silahlı kuvvetlerin neredeyse %98'i tabaka 1, 2 ve 3'ten gençlerden oluşuyor. Sonuç olarak, bir işçi sınıfı olarak ölüleri anlamsız bir ...


(tr) Brezilya, anarşist CAB,[COMPA]MG ve BA'daki selden etkilenen topluluklarla dayanışma notu (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 26 07:41:36 GMT 2022

COMPA - Coletivo Mineiro Popular Anarchista - sel, toprak kayması ve baraj yıkılmasından etkilenen ailelerle dayanışmasını sunar. ---- ONLAR TRAJEDİ DEĞİL, SUÇLAR! ---- FATALITY İLE BAŞKA BİR İHMAL YOK! ---- Yağışlı mevsimin başlamasından bu yana Minas Gerais ve Bahia eyaletlerinde 300'den fazla belediyede yıkım ve ölümün izi görülüyor. Ekim 2021'den bu yana, bu iki eyalette 70.000'den fazla evsiz veya yerinden edilmiş insan ve 50'den fazla ölüm meydana geldi. ---- DEVLETİN VE KAPİTALİZMİN SUÇLARINA DOĞAYI SUÇLAMAK YETER! ---- Madencilik ve tarım ticareti aynı madalyonun iki yüzüdür. Doğal kaynaklarımızı yok ederler, toprağı zayıflatırlar, doğanın uyumunu değiştirirler ve sonuç olarak bizi giderek daha aşırı durumlara maruz bırakırlar. ...


(tr) Almanya, FAU Magdeburg: Bir gece önce anti-faşist gösteri çağrısı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 26 07:41:27 GMT 2022

22 Ocak 2022'de neo-Naziler bir kez daha Müttefiklerin 16 Ocak 1945'te Magdeburg'a düzenlediği bombalı saldırıyı propagandaları için kullanmaya çalışacaklar. Tamamen militarist tarihsel Nasyonal Sosyalizm geleneğinde, insan sevmeyen bir fail-kurban tersine çevirmeye yönelik iğrenç bir girişimde, II. Dünya Savaşı kurbanlarını ırkçı fikirlerini yaymanın bir aracı olarak kullanıyorlar. Bunu yaparken sadece tarihsel revizyonist propaganda yapmakla kalmıyorlar, aynı zamanda Naziler, Sinti:ze, Rom:nja tarafından öldürülen milyonlarca Yahudi'nin ve Nazi imajına uymayan, köleleştirilip öldürülen milyonlarca Yahudi'nin hafızasını da kirletiyorlar. faşist ölüm makinesi olmuştur.
Nazi gösterisine katılanların sayısı son yıllarda önemli ölçüde azalmış olsa da, ...(tr) talya, Cub Trasporti, milan: "Satılık değil": Prezidyum 18 Ocak'ta Linate'de (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 25 08:38:53 GMT 2022

Milan, 18 Ocak 2022 - Temel üniter Yavru Konfederasyonu tarafından organize edilen işçi garnizonu, bugün, %54'ü hala Milano Belediyesi'ne ait olan ve eyaletin bir kısmına ait olan Deniz tarafından yapılan seçimleri protesto etmek için Linate'de gerçekleşti. Ulusal bölgedeki diğer merkezlerde de hissesi olan özel fon F2i. Tek taraflı olarak gerçekleştirilen ve bugüne kadar bilişim sektöründeki 60 çalışanın işten çıkarılmasını öngören seçimler.
Daha önce tüm sendikalar tarafından imzalanan ve ilgili işçiler tarafından imzalananlara dayanarak, 400 işçinin erken emekliliğe ve 150 kişinin gönüllü göçe ilişkin sözleşmelere rağmen, SEA yönetimi, bazı sendikalardan ayrılma kararını onaylama niyetinde. ict sektörünün yanı sıra evde işçiler. ...(tr) Almanya, FAU Stuttgart yıllık kutlama 2021 (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 25 08:38:44 GMT 2022

Her zamankinden farklı olarak, bu kez yıllık kutlamamız Gasparitsch ilçe merkezinde değil, dışarıda gerçekleşti - Corona koşullarına uygun olarak. Üyelerimizin ihtiyaçlarına göre farklı uzunluklarda iki yürüyüş rotası planlamıştık. Yaklaşık 7 kilometrelik bir yürüyüş, Kaltental'den (elbette kış sıcaklıkları göz önüne alındığında) "Schwäblesklinge" boyunca ve Dornhaldenwald'dan geçerek, her zaman "Stuttgarter Rösslesweg" tabelalarını izleyerek barbekü alanına götürdü. Kısa rota, Marienplatz'da Haigst'e giden "Zacke" raflı demiryolu ile başladı. Sonra ormana doğru yaklaşık 1 km yürüdük.

...(tr) yeryuzupostasi: Afganistan'da kadınlar hakları için mücadeleye devam ediyorlar
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 25 08:38:28 GMT 2022

Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadınlar eğitim ve çalışma hakları için Pazar günü eylem gerçekleştirdi. ---- Taliban 2020 yılının Ağustos ayında iktidarı ele geçirmesinden bu yana, özellikle kadınların toplumsal yaşamda varlığına ilişkin katı kısıtlamalar uygulamaya koydu. Bu uygulamalara karşı kadınlar ilk günlerden itibaren sokağa çıkarken, Taliban eylemleri yasakladı ve eylem yapan kadınlara sert biçimde saldırdı. Ancak tüm baskı ve saldırılara rağmen kadınlar hakları için mücadeleye devam ediyorlar. ---- Pazar günü Kabil Üniversitesi önünde toplanan kadınlar "Ne istiyoruz? Varoluş hakkı ve özgürlük. Ne zaman? Şimdi." yazılı bir pankart ve 2021 yılı Ekim ayından beri kayıp olan Alia Azizi'nin akıbetini soran bir pankart ile yürüyüş gerçekleştirdi. "Eşitlik ve adalet" ...


(tr) CNT Aranjuez FAL, Altajo: Piotr Kropotkin: bilimsel anarşi - Fernando Barbero Carrasco (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 24 07:32:18 GMT 2022

Piotr Kropotkin'in hayatını ve çalışmalarını -ya da eserlerini- kavramak kolay değil. Boyutu o kadar muazzam, o kadar dolu ki, çoğu zaman birçok yönlerinden birinin -zooloji, felsefe, coğrafya, ekonomi, anarşizm teorisyeni, denemeci, vb.- bir temsilcisi olarak hesaba katılıyor ve gerisi unutuluyor. Mantıklı: tüm zihinler tarihteki en önemli ve karmaşık figürlerden birini anlamaya çalışmak için çaba sarf etmeye istekli değil. ---- 2021'in bu yılında, Kropotkin'in ölümü kutlanıyor -ya da yakınılıyor- ve bu durum, anarşik kültürün bu sayfalarında ona mütevazı ve anarko-sendikalist bir saygı duruşunda bulunmamıza izin veriyor.
Piotr Alekséyevich Kropotkin, Moskova yakınlarındaki Krasnodar'da yüksek bir doğum yerinde doğdu: babası bir prens, toprak sahibi ve milyonerdi, üç eyalette ...(tr) CIRCOLO ANARCHICO "PONTE: İtalya, Temel gelir 21. Yüzyılı Özgürleştirmek (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 24 07:32:07 GMT 2022

Sizi Andrea Fumagalli, Sandro Gobetti, Cristina Morini, Rachele Serino'nun kitabının sunumuna davet ediyoruz. ---- 30 Ocak 2022 Pazar günü saat 16:00'da Viale Monza 255 Milano'da Randevu ---- 2000'li yılların ilk yirmi yılı, ekonomiyi, çevreyi, jeopolitiği, sağlığı, demokratik sistemleri, çalışmayı, refahı içeren çığır açan krizlerle karakterize edildi. Kendimize şu soruyu sormamıza yol açan radikal değişimler: bizi hangi dünya bekliyor, daha doğrusu hangi dünyada yaşamak isterdik? ---- Koşulsuz olarak tüm insanlara yönelik bir ekonomik hak olan temel gelir önerisi bu temel soruyu yanıtlamaya çalışmaktadır. Konu tüm dünyada tartışılıyor ve her gün deneyler ve pilot projeler ortaya çıkıyor, peki biz bunu gerçekten iyi biliyor muyuz? ...


(tr) İtalya, Özgürlükçü Girişim - Pordenone: CASERMA GREEN, KURŞUN POLİGONLARI VE YEŞİL SAĞLIK (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 24 07:31:57 GMT 2022

FVG'de, Avrupa'daki en yüksek askeri yapı yoğunluğuna sahibiz, şu anda çoğunlukla tamamen ihmal durumundayız. ---- Oldukça yakın zamanda yapılan bir arama, 285 kadar askeri bölgeyi belirlemeyi başardı. --- 2006 yılında, Padua Askeri Savcısı'nın (2001), Friuli Venezia Giulia için 407 terk edilmiş askeri bölgeyi kaydeden ulusal bir dergide yaptığı bir araştırma yayınlandı. Neredeyse her 15 km'de bir kışla demek. ---- Ama gerçek sayının farkında olmak için, tam haritayı elde etmemizi hâlâ engelleyen askeri sırrı atlamamız gerekecek. ---- Herhangi bir kentsel planlama stratejisi olmadan inşa edilen binaların bu doğal sonucu olarak, hala kullanımda olanlar (ve düzinelercesi var), Aviano'daki iki ülkeye yayılan 50 atom bombalı USAF Üssü (Piano'da Aviano ve Roveredo) ve Ateş tatbikatlarının ...


@

Güncellenme zamaný: Thu Jan 27 08:54:50 2022