A - I n f o s

anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023
üye olun

(tr) Spaine, EMBAT: Bir strateji teorisi için (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]

Date Fri, 3 Feb 2023 10:15:21 +0200


Kalıcı stratejimiz, örgütlü bir halk olarak rollerinde adım adım ilerleyen sınıfçı ve özerk halk örgütlerinin yaratılmasından (veya yenilenmesinden) halk iktidarının inşasını içerir. Ancak bu halk gücünün hegemonyasına katılma ve hegemonyasına karşı çıkma görevini yerine getirmek için yalnızca bir niyet beyanı yeterli olmayacaktır. Mesele sadece ilkeleri yaymak değil, aynı zamanda bu örgütlerin işleyişini etkilemek ve garanti altına almaktır. Bu örgütler ve hareketler kendi içlerinde ne kadar özgürlükçü ve sosyalist olursa, projemizin sahip olduğu fırsatlar o kadar artar. Başka bir deyişle, bir siyasi yönetim biçimi olarak işlevsel bir federalizme sahip olmak; bir sosyo-ekonomik üretim tarzı olarak kendi kendini yönetmeyi amaçlar; diğer örgütler ve sınıf hareketleriyle dayanışma içinde davranmak; iç demokrasiye ve yüksek derecede halk katılımına sahip olmak ve halk mücadelesinin her aşaması için savaşı en ileri biçimde vermek. Bu şekilde, inşa ve/veya ilerlemedeki halk hareketleri içindeki anarşist hegemonyayı inşa edeceğiz.

Güç, egemenlik ve sosyal sınıflar

Güç ilişkileri tüm toplumsal ilişkilere nüfuz eder. Bunlar, en çeşitli anlaşmazlıklarda sosyal aracıları içerir ve durumları etkilemeye çalışır. Sosyal sınıflara bölünmüş toplumlarda, farklı sosyal alanlarda (ekonomik, politik ve ideolojik) tezahür edebilen belirli bir güç ilişkisi vardır: tahakküm ve tahakküm.

Hakimiyet, bir sınıf, grup veya birey, başka bir kişi, grup veya sınıfın projesini kendi çıkarları aleyhine yürüttüğünde, kendisine zarar verdiğinde ve hükmedenin ayrıcalıklarını güçlendirdiğinde gerçekleşir.

Toplumsal sınıflar, büyük uygarlıkların ortaya çıkışından günümüze kadar insanlık tarihine damgasını vurur; kapitalizmde önemli ve özel bir role sahiptirler. Sosyal sınıflar arasındaki ilişkiler tahakküm ilişkileridir.

Anarşizm, sosyalist bir akım olarak, eşitlikçi (sosyalist) ve özgür (liberter) bir sistem inşa etmeyi amaçlayan tahakkümün ve dolayısıyla sosyal sınıfların sonu için savaşır.

Bu amaca ulaşmak için, genel olarak anarşistlerin ve özel olarak da siyasi örgütlerimizin, bu dönüşümün genel yoluna rehberlik edecek bir strateji ve program oluşturması gereklidir.

Aşağıdaki tablo, bir siyasi örgütün stratejisi ve programı ile ne demek istediğimizi sistematize etmektedir:

Stratejik-programatik unsurlar

Daha sonra, tabloda sunulan diğer unsurlarla devam ederek genel olarak stratejiyi ve programı tartışır ve kavramsallaştırırız.

Strateji ve program

Strateji, gerçekliğin okunmasını, ulaşılacak hedefleri ve ona giden yolu çevreler. Bu, çatışma biliminden, nihayetinde toplumsal savaş veya sınıf mücadelesi de dahil olmak üzere (her düzeyde, biçimde ve yoğunlukta) savaşın incelenmesinden başka bir şey değildir.

Strateji fikri, sınıflar, gruplar veya insanlar arasındaki çelişkili ilişkilerden ve siyasi tartışmaların karşıt çıkarları içermesinden kaynaklanmaktadır.

Eylemimizi birleştiren bir çizgi çizmeliyiz ki federalist olsun, asla daha fazla parçalı olmasın. Derli toplu ve kendi içinde uyumlu bir eylemi, örgüt için biriken bir siyasi pratiği yürütebilelim diye ve bu basitçe, halk iktidarının temeli olacak gerekli toplumsal örgütlenmeleri inşa eden veya yeniden inşa eden bir çizgi anlamına gelir. Programın adını ve kavramsal yükünü bu birleştirici çizgiye veriyoruz .

Program, belirli bir stratejiyi resmileştirir ve böylece belirli bir dönem ve yer için eylemleri yönlendirir. Bir programın inşası için, nerede olduğumuz, belirli bir anda nereye ulaşmak istediğimiz ve bu yolda nasıl seyahat edeceğimiz hakkında hem stratejik yansımalar hem de fikirler sunması gereken değerlendirme ve stratejik planlamayı kullanmalıyız.

Bir program, bir periyoda uyguladığımız satırı belirtir. Daha kısa veya daha uzun süreler için alınabilir. Çok kısa vadede veya kısa vadede (örneğin kongreler arasında) uygulanacak bir dizi nokta, kilometre taşı ve hedefi içerir ve stratejinin ana hedefini (genel veya sınırlı süre) yansıtır. Halkın, tabandan ve mücadeleci eylem için, mücadeleleri birleştirme, kendi cephemizden hareket etme ve çeşitli toplumsal öznelerin kendilerini gördüğü ve ezilen bir sınıf nosyonundan hareket ettiği bir kimlik oluşturma çalışması için uygun araçları sunar.

Bununla birlikte, belirli bir zamanda girişimlerimizi yönlendiren genel bir politik çizgi var. Ancak, bir dönemin stratejik hedefleri, ne militan kapasitemize (gerekli tüm seviyelerde çalışacak altyapı ve personel) ne de sosyal müdahale gücümüze tam olarak uymayabilir. Yine de bu aşama için genel hedefler olarak amaçladıklarımızı somut siyasi pratiğe dönüştürmeliyiz. Program, strateji hipotezimizi gerçekleştirmek için alacağımız belirli eylemlere rehberlik edecek araç olacaktır. O yüzden gündem hakkında da konuşabiliriz.zorlu yaşam koşulları, parçalanma, sefaletten kaynaklanan çaresizlik, kolektif gelecek fikrinin kaybı, parçalanmış toplumsal doku ve ideolojik ilerleme ile karşı karşıya kalan, onu doğurmak için farklı operasyonlar olacak. eski sağın (oligarşiler, fizyolojik, mali ve/veya ulusal sermaye) ve yeni sağın ("resmi sol" hükümetlerden yeni bir siyasi-idari eliti oluşturan yönetici sınıfın fraksiyonları).

Açıkçası, organizasyonun nihai hedefi ve genel stratejisi programda görünebilir. Bu durumda, çok az varyasyon içeren bir "maksimum program"dır, ancak programın daha kısıtlı, kısa ve orta vadeli unsurlar içermesi önemlidir.

Yapı / yapısal analiz

İçine sokulduğumuz sistem ve yapıyı anlamamızı sağlayan unsurların, köklü kavramları dikkate alarak değerlendirilmesidir. Bu tür bir analiz, tarihe dayalıdır ve kapitalist sistemin, Devletin, mevcut hegemonik kültürün (her zaman bu uzun vadeli kavramla) ana yapısal özelliklerini (konjonktürle çok fazla değişmeyen) sunmaya çalışır.

Örneğin, Marx'ın Kapital'deki kapitalizm analizi, anarşist Devlet teorisi gibi (hangi parti iktidarda olursa olsun) yapısaldır. Yapı, konjonktürden daha derin ve daha kalıcı unsurlar içeriyor; böyle bir analizde, X veya Y şirketinin daha büyük ekonomik güce sahip olup olmadığına veya A veya B partisinin yürütme veya yasama gücünde olup olmadığına bakılmaksızın, tahakküm sistemini ve onun sınıfsal yapısını ele alıyoruz.

Durumun / durumun analizi

Toplumun sistem ve yapısının bulunduğu anın, yani bir toplumun içinde bulunduğu dönemin karakterizasyonunun ve en önemli özelliklerinin anlaşılmasını sağlayan unsurların değerlendirilmesidir. Bu tür bir analiz bu nedenle yapısal analizden daha acildir ve ekonomik politikalardaki değişiklikleri, iktidardaki siyasi partileri, kapitalist ekonomik blokları, uluslararası ve ulusal senaryoları, savaşları, çatışmaları, büyük olayları, halk hareketlerini, kültürü daha yakın bir anlamda dikkate alır. , vesaire.

Anarşistler olarak, yapısal/konjonktürel sınırlamalara rağmen insan eyleminin toplumu değiştirme/dönüştürme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, söz konusu toplumsal oluşumlara katkıda bulunan insan eylemlerini bu analizlerde dikkate almalıyız. Tamamen yapı/konjonktür tarafından şartlandırılmadığımız için kendimizi nasıl konumlandırdığımızı ve onlara göre nasıl davrandığımızı düşünmek zorundayız.

Konjonktür yaşanılan andır ama müdahale edebilmek için gerçeklikten bir kesit almak gerekir. Bunlar en az üç eşzamanlı kesimdir. Bunlardan biri geçici kesinti, yani bahsettiğimiz dönem.

Öngördüğümüz sürenin (çok kısa vade = 2 yıl; kısa vade = 4 yıl; orta vade = 8 yıl ve uzun vade = 12 yıl ve üzeri) veya durumunu analiz ettiğimiz süre olduğunu söyleyebiliriz. ay, iki ayda bir, üç ayda bir vb. Başka bir ajanın planlamasını da incelediğimizi (örneğin: başka bir siyasi parti veya düşmanın bir kurumu olabilir) ve orada bu diğer ajanın düşündüğü zaman dilimini kullandığımızı belirtebiliriz. Bir başka gerekli zaman kesintisi de coğrafi boyut, yani analizi hangi bölgeye dayandırdığımızdır. Hem metropol bir bölgenin konjonktürünü (örneğin Brezilya'daki Restinga) analiz edebiliriz hem de Rio Grande do Sul'u (yine Brezilya'da) analiz etmeye çalışabilir veya hatta Irak'a Karşı Savaş gerçekliğinin küresel bir analizine girişebiliriz.

finalist gol

Esnek değildir ve gelecek için aranan toplumu kurar. CAB örneğinde, ilkelerimize göre, nihai hedefler toplumsal devrim ve liberter sosyalizmdir. Anarşist bir program söz konusu olduğunda, bu sistemin genel özelliklerini, yani üç alanda özyönetim ve federalizm için önerdiğimiz şeyi tasvir etmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Nihai hedef, uzun vadeli bir devrimci süreç aracılığıyla, halk iktidarının zaferi ile halkın güçleri aracılığıyla toplumun fethi ile pekiştirilir. Bu zafer, siyasi gücün federalist ve devrimci bir şekilde örgütleneceği ve sosyo-ekonomik özyönetimin kurtarılmış toprakların tüm ölçeğinde mevcut olacağı anlamına gelir.

Finalist hedeflerin genel strateji ile karıştırılmaması gerektiğini bilmek önemlidir. Ulaşmak istediğimiz hedeflerin tanımı, üstlendiğimiz ideolojik konumla tanımlanır, bu nedenle, genel hedefleri değiştirmek ideolojik bir değişiklik anlamına gelir, ancak stratejiyi gözden geçirmek ilkeleri değiştirmek anlamına gelmediğinden aynı şey stratejide de olmaz. Liberter sosyalizm bir hedef olabilir, halk gücünün inşası daha çok strateji alanında olabilir.

Stratejilerimizi ve taktiklerimizi oluşturacak olan bu hedeflerdir, çünkü stratejileri koşullandıran hedeflerdir ve bunlar da taktikleri koşullandırır; anarşizmin araçlar ve amaçlar arasındaki tutarlılık dediği şey budur. Bu finalist hedef ütopyadan kurulmuştur.

Ütopya esnek olmayan ve kalıcı bir unsurdur; inşa edilecek bir yer, somut terimlerle uygulandığında nihai hedefi izleyen ilhamdır. İnşa edilecek yer, kolektivite içinde yaşanacak toplumsal örgütlenme biçiminin adaletsizlik yöntemlerinden, imtiyaz sistemlerinden veya bir Devletin yeniden kuruluşundan geçemeyeceği sosyalist ve liberter toplumdur. Oraya asla ulaşmak zorunda kalmayabiliriz, ancak organizasyonun stratejik hedeflerini ve zamanlamasını yönlendiren yer burasıdır.

Genel / kalıcı strateji

Esnek değildir ve nihai hedefleri (varmak istediğimiz yer) ve kullanılan araçları koordine eden genel planlama olarak karakterize edilir; (yapısal ve konjonktürel analiz ile karakterize edilir). CAB durumunda, genel bir strateji olarak şunu belirtiyoruz: "Anarşizmin savunduğumuz genel stratejisi, halk hareketlerine, onların örgütlenmesine, güç biriktirmesine ve devrime ve liberter sosyalizme ulaşmak için ileri mücadele biçimlerinin uygulanmasına dayanmaktadır; bir mayalanma/motor işlevi gören, halk hareketleriyle birlikte hareket eden ve dönüşüm için gerekli koşulları sağlayan özgül anarşist örgütlenme ile birlikte gerçekleşen bir süreçtir. Bu iki düzey (popüler hareketler ve anarşist örgüt) üçüncü bir düzeyle de tamamlanabilir: halk hareketlerinin ilgili bir kesimini ekleyen eğilim. Dolayısıyla bu strateji, finalist tipte bir amaca işaret edebilmeleri için, kendi içlerindeki belirli metodolojik ve programatik kavramları savunarak popüler hareketler yaratmayı ve bunlara katılmayı amaçlar."

Bu strateji, ezilen sınıfların öncülüğünü ve yüksek düzeyde çatışmayı (askeri, siyasi, toplumsal, ekonomik, yasal ve esas olarak ideolojik her düzeyde) içeren uzun vadeli devrimci süreci içerir. Bir anarşist programın, stratejinin genel hatlarını karakterize etmek için daha ayrıntılı olarak tartışılması gerekir. Genel olarak, bir programda, bu ana aşama için, yani bu hedeflerin sağlamlaştırılması için aşağı yukarı beklenen bir sürenin belirlenmesi önemlidir.

Daha fazlasını söyleyebiliriz: Strateji, sistemin en genel yönlerine ve yavaş değişimine dair bir teoriye ve onun temel tahakküm yapılarına yönelik bir kırılma politikasına karşılık gelir. Bu kategoride, tahakküm sisteminin, kapitalizmin ve egemen iktidar yapılarının, sosyo-tarihsel oluşum tarafından kurulan sert çekirdeğin bir karakterizasyonu tanımlanır... Bu alanda, devrimci halk iktidarı stratejisini tanımladık. Kurucu unsurları olarak varsayıyoruz: halk örgütlerinin öne çıkması, yeni bir politik-toplumsal eklemlenme, bir halk ayaklanması olarak devrimci kırılma. Sistematik ve tutarlı bir şekilde bir araya getirilmiş unsurlar seti, finalist tipi hedeflere işaret eder: ezilen sınıfların bir cephesini dönüşümün öznesi olarak içine alan sosyalist ve özgürlükçü bir devrim. Bu tür bir sosyal yeniden yapılanmanın anlamını temsil eden bir dizi önlem ve öneriyi içeren finalist programın gittiği yer burasıdır.

Kalıcı stratejimiz, örgütlü bir halk olarak rollerinde adım adım ilerleyen sınıfçı ve özerk halk örgütlerinin yaratılmasından (veya yenilenmesinden) halk iktidarının inşasını içerir. Ancak sadece bir niyet beyanı, bu halk gücünün hegemonyasına katılma ve ona karşı çıkma görevini yerine getirmek için yeterli olmayacaktır. Bu sadece ilkeleri yaymakla ilgili değil, aynı zamanda bu örgütlerin işleyişini etkilemek ve garanti altına almakla ilgili. Bu örgütler ve hareketler kendi içlerinde ne kadar özgürlükçü ve sosyalist olursa, projemizin sahip olduğu fırsatlar o kadar artar. Başka bir deyişle, bir siyasi yönetim biçimi olarak işlevsel bir federalizme sahip olmak; bir sosyo-ekonomik üretim tarzı olarak kendi kendini yönetmeyi amaçlar; diğer örgütler ve sınıf hareketleriyle dayanışma içinde davranmak; iç demokrasiye ve yüksek derecede halk katılımına sahip ve halk mücadelesinin her aşaması için en ileri biçimde mücadele ediyor. Bu şekilde, inşa ve/veya ilerlemedeki halk hareketlerinin kalbinde anarşist hegemonyayı kuracağız.

Sınırlı zaman stratejisi

Öngörülen süre içinde esnek değildir ve genel strateji süresinden belirli bir süre daha az bir süre için stratejiyi oluşturur; zamanı daha kısıtlı olduğu için genel strateji değildir ve taktik değildir çünkü daha dayanıklı ve daha az esnektir ve sadece operasyonel özelliklere sahip değildir. Aynı şekilde, genel strateji aşamasından daha az ve sınırlı bir dizi taktik aşamasından daha büyük olan belirli bir aşamayı işgal eder.

Daha hızlı değişimlerle bağlantılıdır ve taktik alanına indirgenemez; bunlar, özellikle koşullarını ve olanaklarını dikkate almak için, mevcut gelişme aşamasındaki belirli bir toplumsal oluşumun analizine karşılık gelir. Bu, "Strateji birdir, gelgit zamanında değişen taktiktir" diyen bir önceki ifadeye mantıklı cevaplar bulmakla ilgilidir. Değişen sadece taktikler değil, aynı zamanda stratejinin belirli yönleri veya alanlarıdır. Strateji, sürekli eklemlenme ve taktiklerle etkileşim içinde anlaşılır.

Bu kategori için, tarihsel dönemleri "kesen" tanımlayıcı ve analitik unsurları bir araya getirdiğimiz ve bize sistemin tarihsel dinamikleri içinde operasyonel modellerini sağladığımız, aşamanın (veya aşamanın) karakteri hakkında tanımlar alıyoruz. Özellikle asgari program, egemen modelin karşılaştığı sorunlara ve liberter bir alternatif inşa etmek için uzlaşmaz güçlerin birikmesine bağlıdır.

Minimal program nedeniyle sol kampın sınıf sektörleriyle bir fikir birliğine sahip olabiliriz ki bu kendi başına bir sorun değil. Ayrım ve tanım unsurları olarak eksik kalamayacak olan şey, siyasi pratikte ve mevcut aşamada sınırını çizdiğimiz planlar ve son tarihler içindeki karşılık gelen görevlerde profilimizi işaretlemesi gereken genel çizgilerdir. Modele karşı mücadele ana hatlarını gruplandıran bir asgari programın geniş çerçevesinde, stratejimiz nerede olduğumuzdan ve nasıl olduğumuzdan başlayarak, önceliklere ve büyüme planlarına sahip olmak, ittifaklar kurmak ve daha belirleyici toplumsal güçler yaratmaktır.

Genel stratejinin bir parçası olan, ancak belirli bir alanla sınırlı olan bir şeydir. Değişim olasılığı, genel stratejininkinden daha fazla ve taktiklerinkinden daha azdır. Belirli bir süre için çalışma programını besleyecek olan belirli bir eylem alanındaki genel hatlar olacaktır. Örneğin, liberter sosyalizme ulaşmak için genel bir stratejimiz ve genel stratejiyle diyalog halinde olan sağlık alanında sınırlı anlam içeren bir stratejimiz var. Sağlık alanındaki mücadele içindeki eylemde birkaç taktik kullanacağız.

Bu bizim kalıcı stratejimiz olduğu için, zaman kesintileri, yani önceden belirlenmiş bir süre ile kesintiler yapıyoruz. Çok kısa dönem için (tam süre = 2 yıl) ve kısa dönem için (= 4 yıl), stratejimizi uygulayacağımız süre. En kısa ve en görünür zaman diliminde (yani, planlamamızı nerede ve ne zaman gerçekleştirebileceğimiz), bu süre boyunca varyasyonları ve değişiklikleri belirleyerek ve karar verme özerkliğini garanti etmeye uygun merkezi hedefleri belirleyeceğiz. federalist model. Stratejinin bu daha kısa biçimine, kısıtlı zaman stratejisi kavramını yansıtan bir ad veriyoruz (bu zamanlarda uygulanır)

taktik

Esnektir ve özerkliğe sahiptir, genel stratejinin yanı sıra sınırlı stratejiyi geliştirmeyi amaçlayan anlık bir doğaya sahip bir eylem veya bir dizi eylem oluşturur. Oldukça pratik ve somutturlar çünkü örgütün günden güne ve siyasi pratiğiyle "diyalog" kurarlar.

Kısa vadede organizasyonun kilometre taşları olarak gerçekleştirilecek eylem planından oluşur. Bu anlamda, tarihsel şimdiki zamanda, belirli belirli sorunlardan ve çatışmalardan hareket eder. Örgütsel çözümlere ve genel taktiklere, yani eylem sırasında tek bir siyasi taahhüt olarak tüm militanlığa çapraz olacak anlaşmalara, kavramlara, çalışma kriterlerine ve hedeflere bahse girdiği yer burasıdır. Bu nedenle, uygulanması ve iyi ya da kötü sonuçları, kendi yerleştirme yerlerine ya da özel görevlerine ek olarak, meslektaşların küresel ve/veya dayanışma vizyonuna bağlıdır. Bu, siyasi bir örgütün doğasıdır. Gücünü çapraz çizgilerde toplayamazsa çağrışımsal anlaşması zayıflar ve kendini anlamsız eylemlerle tanımlar hale gelir.

Nihai hedefe ulaşana kadar stratejiyi gözden geçirmek için kısa, orta ve uzun vadeli ara hedeflerimiz olmalıdır, çünkü bunlar inşa ettiğimiz yolun bir parçasıdır. Örneğin, toplumsal militanlığın eğilimlere göre örgütlenmesi, aynı strateji içinde yer alan veya olmayan taktiksel bir şeydir, ancak bir kez benimsendiğinde, bir taktik olsa bile yıllar boyunca varlığını sürdürebilir. Taktik adı verilen bu hedeflere bağlı bu eylemler, genel hedeflerle, dolayısıyla genel stratejiyle uyumlu olmalıdır. İlkelere dayalı olarak yürütülmeli, ancak stratejik yapı boyunca çeşitli taktikleri değiştirme anlamında daha fazla şekillendirilebilirliklerini algılamak için yeterli hassasiyetle uygulanmalı, bu da içine yerleştirildiği bağlamla diyalog kurmalıdır.

Amaçlar ve araçlar

Taktikler sınırlı zaman stratejisine tabi tutulmalı, bu da nihai hedeflere tabi olması gereken genel stratejiye tabi olmalıdır.

Bu, "amaçların araçları haklı çıkardığı" anlamına gelmez, ancak amaçların araçları (stratejiler, taktikler, vb.)

Bu vazgeçemeyeceğimiz bir tutarlılık. Bugün yaptıklarımız yarın nerede olacağımıza katkıda bulunur.

https://embat.info/per-a-una-teoria-de-l-estrategia/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr