A - I n f o s

anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023
üye olun

(tr) Canada, Collectif Emma Goldman -[Atlanta, ABŞ]Tokaýyň aktiwisti we goragçysy Manuel Teran polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]

Date Thu, 2 Feb 2023 09:22:55 +0200


2023-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda çarşenbe güni polisiýa aktiwist Manuel "Tortuguita" Terany atyp öldürdi, weýran edilmegine we Amerikan polisiýasy üçin iň uly hususy okuw merkeziniň gurulmagyna garşy çykmak üçin Weelaunee tokaýyny basyp aldy. Recentlyakynda "Atlanta tokaýyny gora - Cop City şäherini bes et" hereketine gatnaşyjylar bilen iki sany söhbetdeşlik çap etdik, olar henizem şu ýerde. Januaryanwar aýynyň başynda terrorçy üçin alty demonstrant tussag edildi we jogapkärçilige çekildi, köpüsi ekologiki we meşhur herekete garşy görlüp-eşidilmedik repressiw güýçlenmegiň alamaty diýip düşündirdi. 18-nji ýanwarda onlarça ýaragly polisiýanyň ýolbaşçylygyndaky reýd basyp alyjylary ýerleşdirmek üçin tokaýa çozdy, operasiýa wagtynda çadyrda uklap ýatan Manuel Teran öldürildi.

Metbugatda polisiýanyň wekilleri aktiwistleriň ret edýän we agentleriň enjamlaşdyrylan kameralarynyň ýazgylaryny ýaýratmakdan ýüz öwürýän atyşyk alyş-çalşygyny döredýär. Bu, onlarça ýöriş we demonstrasiýa bolup geçen Amerikan protest hereketi üçin möhüm öwrülişik. Atlantada "Cop City" maliýeleşdirýän kompaniýalaryň onlarça dükany döwüldi we ýerli polisiýa ulagy otlandy. Aşakda 600-den gowrak halkara kollektiwiniň gol çeken goldaw beýannamasyny göçürýäris. Aýdylyşy ýaly: "Raýdaşlyk hüjümdir".

Duşenbe.am web sahypasyndan tekst. Asyl nusgasyna şu ýerde.

Cop City-ni duruzmak we Weelaunee tokaýyny goramak hereketi bilen raýdaşlyk
"Wy consciencedanly" ähli adamlary Cop City-ni duruzmak we Atlantadaky Weelaunee tokaýyny goramak hereketine goşulmaga çagyrýarys.

2023-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda tokaýa soňky harbylaşdyrylan hüjüminde Atlanta polisiýasy bir adamy atyp öldürdi[Manuel "Tortuguita" Teran.]Herekete garşy edilen bu gazaply jeza diňe uzyn seriýadaky soňky bölüm. Resmi söz, Atlantany "howpsuz" etmek üçin "Cop City" zerur; bu rehimsiz ganhorluk bilen, indi munuň manysyna has gowy düşünýäris.

Tokaýlar planeter planetasynyň öýkenidir. Olaryň ýok edilmegi hemmämize täsir edýär. Weelaunee tokaýyny ezýän buldozerleriň yglan eden mylaýymlygy we polisiýanyň zorlugy bize täsir edýär. Atlantada bolup geçýän zatlar ýerli mesele däl.

Cop City-ni goldaýan syýasatçylar tokaý goragçylaryny "daşarky agitator" hökmünde görkezmek bilen abraýdan düşürmäge synanyşdylar. Bu töhmet Günortada utandyryjy taryhy bar, häkimiýetler beýlekiler bilen bir hatarda abolistlere, kärdeşler arkalaşyklaryna we Raýat hukuklary hereketine garşy ulanypdyrlar. Bu kyssany ýaýradýanlaryň maksady, döwlet we federal hukuk goraýjy edaralaryň gatyşmagy üçin bahana bermek bilen birlikde raýdaşlygy peseltmek we jemgyýetleri izolirlemek; bu hakykatdanam "daşarky agitatorlar". Bu strategiýanyň netijeleri, 18-nji ýanwar pajygasy bilen dünýäniň gözünde görünýär.

Tokaýy polisiýa okuw merkezi bilen çalyşmak, has berk gözegçilik edilýän jemgyýete, salgyt töleýjileriň pullary sosial zerurlyklary däl-de, ýarag we polisiýa kompaniýalaryny baýlaşdyrýan jemgyýete sebäp bolup biler. Köpçülikleýin türmä basmak we polisiýanyň harbylaşdyrylmagy hiç wagt jenaýaty azaltmady ýa-da garyp we işleýän jemgyýetleriň ýaşaýyş şertlerini gowulaşdyrmady.

Atlantada we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda polisiýa býudjetleri elmydama ähli zatlaryň hasabyna maliýeleşdirilýär: saglyk, iýmit, çagalara ideg, ýaşaýyş jaýy, köpçülikleýin ulag, adamlaryň erkin hereketi we hemmeler üçin ykdysady durnuklylyk. Resurslaryň polisiýanyň elinde jemlenmegi, ýeke-täk maksat bilen uly işewürler we örän baýlar tarapyndan baýlygyň we güýjüň aşa köp toplanmagyny goramak üçin niýetlenendir.

Polisiýa köpeldilen býudjetleri we syýasatçylar tarapyndan berlen kartoçka bilen näme edýär? Adamlary her gün öldürýärler. Diňe ýaşamak üçin göreşýän mekdep okuwçylaryny, ene-atalaryny, dostlaryny türmä salýarlar we şikes alýarlar. Zorluk, jynsparazlyk, açgözlük we durmuşa biperwaýlyk gymmatlyklaryny gurşap alan jemgyýet bilen kanagatlanyp bilmeris.

Atlantada bolup geçýän göreş geljek üçin göreşdir. Howanyň üýtgemeginiň betbagtçylykly täsiri jemgyýetlerimize tupan, yssy tolkunlar we köpçülikleýin tokaý ýangynlary görnüşinde düşüp barýarka, bu söweşdäki paýlar öňküsinden has düşnüklidir: yzymyzdan gelýänler olary ýaşamak üçin bir planetadan ýa-da gijeki polisiýa miras alarlar. Döwlet? Adam ömrüni çykdajyly hasaplamaýan parahatçylykly jemgyýet döretmek biziň özümize bagly.

Tokaýy goraýjylar hemmämiz üçin has gowy dünýä döretmäge synanyşýarlar. Bu goldaw, Atlantanyň ilatyna we geljekki nesillere bergimiz bar.

Atlantanyň ilatyny we geljekki nesilleri hemme ýerde goldamalydyrys.

Atlanta tokaýyny goramak ugrundaky söweşi goldamak:

- Aktiwistlere garşy kazyýet işi sebäpli kanuny çykdajylary goldamak üçin Atlanta raýdaşlyk gaznasy üçin sadakalar.

- Atlanta polisiýa gaznasynyň maýadarlaryny we paýdarlaryny Cop City taslamasyny (APF inwestorlaryň sanawy) terk etmäge we ýatyrmaga çagyrmak.

- Taslamanyň gurluşykçylaryny gurluşyk şertnamalaryndan ýüz öwürmäge çagyryň.

- Tokaýy goramak üçin syýasy raýdaşlyk gaznalaryny we tokaýy goramak boýunça ýerli komitetleri guramak.

- localerli raýdaşlyk çärelerine gatnaşmak we guramak.

-[Tokaýdaky söweş]bilen bilelikde bu beýany goldaň we ýaýratyň.

Gol çekenler:

http://ucl-saguenay.blogspot.com/2023/01/atlanta-etats-unis-manuel-teran.html
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr