A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) meydan: Gençlik Örgütlerinin Suruç Eylemine Polis Saldırısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 31 07:34:08 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: İtalya'da G8 karşıtı eylemler sırasında polis tarafından öldürülen anarşist Carlo Giuliani binlerce kişi tarafından anıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 30 06:00:36 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: İran ve Afganistan Anarşistleri Federasyonu'ndan Afganistan'daki siyasi krize ilişkin uluslararası çağrı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 29 07:57:41 GMT 2021


(tr) meydan: Suruç Bildirisi Dağıtımına Polis Saldırısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 28 05:29:26 GMT 2021


(tr) Anarşist Gençlik: Ankara'da gerçekleşen Suruç eyleminde gözaltına alınan
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 28 05:29:17 GMT 2021


(tr) Anarşist Gençlik: Gençlik Örgütleri Suruç Katliamı'nın 6. Yılı İçin Galata Köprüsü'nde Pankart Sallandırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 27 06:26:33 GMT 2021


(tr) Devrimci Anarşist Federasyon: 12 tutuklu ==> mahkemeye çıkarıldı ==> imza ve yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakıldı.
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 27 06:26:15 GMT 2021


(tr) meydan: Sınıf Mücadelesi mi Sınıf Kini mi? - Errico Malatesta
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 26 06:29:38 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (29): Tüketim ve Değiş Tokuş - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 25 06:25:28 GMT 2021


(tr) meydan: Suruç Bildirisi Dağıtımına Polis Saldırısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 24 06:45:12 GMT 2021


(tr) Devrimci Anarşist Federasyon - Suruç'un Kavgası Adalet Kavgası!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 24 06:45:01 GMT 2021


(tr) meydan: İberya Devrimi'nin 85. Yılında Uluslararası Dayanışma Açıklaması
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 23 16:25:55 GMT 2021


(tr) meydan: Yokolus Isyancilari G7 Zirvesi'ni Protesto Etti
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 19 09:34:14 GMT 2021


(tr) meydan: Yunanistan: Ataerkiye Karşı Kadın İnisiyatifi Patras'ta Onur Yürüyüşü'ne Katıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 17 07:59:11 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: 10 Ekim Anmasına Polis Saldırısı: 5 Yoldaşımız Gözaltında
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 14 09:05:21 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (28): İlkeler ve Pratik - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 13 07:30:27 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Barselona'da Zapatistalar'ın yürüyüşüne yüzlerce kişi katıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 11 06:12:14 GMT 2021


(tr) meydan: Yunanistan: 3. "Toplumsal, Sınıfsal ve Enternasyonal Dayanışma İçin Özgürlükçü Festival" Etkinlik Takvimi Açıklandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 10 15:00:59 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (27): Emeğin Toplumsal Devrim İçin Örgütlenmesi - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 08 06:15:48 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Polis Defol Bu Sokaklar Bizim!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 07 08:37:17 GMT 2021


(tr) meydan: ÜKK'li Kadina Istanbul Sözlesmesi Eylemine Katildigi Için Ölüm ve Tecavüz Tehdidi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 06 07:32:27 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Kolombiya'da eylemler ikinci ayında devam ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 04 07:11:04 GMT 2021


(tr) meydan: "15-16 Haziran Direnişi" - Abdülmelik Yalçın
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 02 06:15:05 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Rigaer 94 işgal evi ile dayanışmak için Hamburg'ta yüzlerce antifaşist eylem gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 01 06:02:03 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Zapatistalar, Güney Amerika'nın İspanya devleti tarafından işgalinin 500. yılında Avrupa kıyısına demir attı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 27 04:44:13 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Brezilya'da yüzbinlerce kişi Bolsonaro'nun istifası talebiyle sokağa çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 26 09:25:13 GMT 2021


(tr) meydan: Berkin Elvan Vurulduğu Gün Vurulduğu Yerde Anıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 25 06:17:49 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Faşizme Geçit Yok
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 25 06:17:37 GMT 2021


(tr) genc isci: Köle Degil Kuryeyiz! - Oguz Arican
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 24 06:26:38 GMT 2021


(tr) meydan: Bartholomeo Vanzetti 133 Yildir Yasiyor!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 23 04:42:37 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Deniz Poyraz Için Kadiköy'de Sokaktaydik
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 23 04:42:28 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Deniz Poyraz Kavgadir!
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 22 06:38:19 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Deniz Poyraz Için Ankara'da Yazilama
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 21 07:03:00 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Fasizme Geçit Yok
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 21 07:02:52 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Gençlik örgütlerinin Taksim'de "Mafya devlet devrime yenilecek" sloganıyla gerçekleştirdiği eyleme polis saldırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 19 06:58:27 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Yunanistan'da sermayenin yeni saldırı planına karşı genel grev
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 19 06:58:03 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: İngiltere'de İsrail ordusunun kullandığı insansız hava araçları için iniş takımı üreten fabrikanın çatısı işgal edildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 18 05:43:44 GMT 2021


(tr) meydan: Gençlik Örgütleri Taksim'deydi: "Mafya Devlet Devrime Yenilecek"
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 18 05:43:36 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Mafya Devlet Yıkılacak Elbet! (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 17 07:01:57 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (26): Hazırlık - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 17 07:01:48 GMT 2021


(tr) Meydan: Hollanda'da Anarşist Örgüt Polis İstasyonuna Bombalı Eylem Gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 16 06:26:37 GMT 2021


(tr) Meydan: Hollanda'da Anarşist Örgüt Polis İstasyonuna Bombalı Eylem Gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 16 06:26:26 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Taksim İsyanı'nın 8.Yılı: Ethem'in Hesabı Sorulacak! (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 15 08:40:45 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (25): Fikir Her Şeydir - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 15 08:40:32 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (24): Neden Devrim? - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 12 07:44:36 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (23): Komünist Olmayan Anarşistler - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 11 05:17:30 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Anarşist Komünizm: Bir Giriş
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 09 04:33:18 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Anarko Sendikalizm: Bir giriş
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 08 13:20:07 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (22): Anarşist Komünizm İşlevsel Midir? - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 07 10:27:59 GMT 2021


(tr) meydan: Bakunin Yoldaş 207 Yaşında!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 05 17:11:32 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Cumartesi Anneleri'nin Adalet Mücadelesi 26 Yıldır Sürüyor!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 02 06:17:13 GMT 2021


(tr) yeryuzupostasi: Kavgamız hepinizle, sizin çürük düzeninizle!,2 gün önce Makaleler Bir yorum yaz 62 Görünme
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 01 06:05:29 GMT 2021


(tr) anarsistfederasyon: İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarına Karşı Kadıköy İskele Meydanı'nda Eylemdeydik
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 29 07:14:12 GMT 2021


(tr) Anarşist Kadınlar: Kadının Beyanı Esastır -- İSMAİL BEKER PEŞİNDEYİZ
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 28 05:36:14 GMT 2021


(tr) meydan: Devrimci Anarşist Federasyon: "19 Mayıs 1919 - Pontos Halkının Katliam Emrinin Verildiği Gün"
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 27 06:58:30 GMT 2021


(tr) meydan1: Anarşist Kadınlar: "Kadının Beyanı Esastır" - İsmail Beker, Peşindeyiz!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 27 06:58:19 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (21): Anarşizm Mümkün Müdür? - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 26 04:57:08 GMT 2021


(tr) KARAKÖK AUTONOME TR/CH: Isyan! Devrim! Anarsi! - Myanmar direnisi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 26 04:56:49 GMT 2021


(tr) meydan: İberya Devrimi'nde Stalinistler Tarafından Katledilen İtalyan Anarşist: Luigi Camillo Berneri
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 25 06:25:11 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Dünyanın dört bir yanında Filistin halkıyla dayanışma eylemleri
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 24 07:18:24 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Kolombiya'da hükümet politikalarına ve polis şiddetine karşı eylemler büyüyerek devam ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 23 10:02:27 GMT 2021


(tr) meydan: Yunanistan'da Anarşist Politik Örgütlenme (A.P.O) Bugün de Atina'daki İsrail Büyükelçiliği Önünde Eylem Yaptı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 22 06:31:04 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: İtalya'da liman işçileri, "Katliama ortak olmayacağız" diyerek İsrail'e silah taşıyan gemiyi yüklemeyi reddetti
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 22 06:30:44 GMT 2021


(tr) Anarşist Kadınlar: ait olduğu bilinen diş kliniğinde temizlik işçisi olarak çalışan göçmen kadın, İsmail Beker'in kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek balkondan yardım istemişti.
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 21 06:56:41 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: İsrail'in saldırılarına karşı dünya çapında eylemler sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 20 12:46:06 GMT 2021


(tr) meydan: Bayram Mammadov Için Istanbul, Ankara ve Bakü'de Yazilamalar Yapildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 18 06:22:28 GMT 2021


(tr) anarsistfederasyon: Tanklara Karsi Tas! Tas Atan Filistin Kazanacak!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 17 09:57:52 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Filistin'de Halklar Kazanacak
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 15 06:49:26 GMT 2021


(tr) DAF Bayram Memmedov için Azerbaycan Konsolosluğu önünde eylem gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 14 06:53:36 GMT 2021


(tr) genc isci: 1 Mayıs Yasaklarına Rağmen Sokağa Çıktıkları için Gözaltına Alınan Yoldaşlarımız Serbest
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 13 07:01:03 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Etiyopya'nın Tigray Soykırımına Karşı Dayanışma Çağrısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 13 07:00:52 GMT 2021


(tr) genc isci: Taksim'e Yürüyen İşçi Dernekleri ve Sendikalara Polis Saldırısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 12 07:59:41 GMT 2021


(tr) genc isci: Baldur İşçileri 1 Mayıs'ta Grev Çadırında
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 12 07:59:31 GMT 2021


(tr) meydan1: Zapatistalarin Yasam Yolculugu Basladi|#BuenViajeZapatistas
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 11 06:42:21 GMT 2021


(tr) meydan1: Lise Anarsist Faaliyet Ankara'da Tigray Soykirimi'na Karsi Bir Starbucks Subesini Kirmiziya Boyadi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 11 06:42:11 GMT 2021


(tr) meydan1: Azerbaycanli Anarsist Bayram Mammadov Istanbul'da Ölü Bulundu
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 10 08:23:53 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Devlet Yaparsa Katliam Yapar: Dersim Tertelesi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 10 08:23:34 GMT 2021


(tr) Devletin Yasagi 1 Mayis'ta Sokaklari Engelleyemedi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 09 06:25:07 GMT 2021


(tr) Tigray Soykirimina Karsi Anarsistlerden Uluslararasi Dayanisma Çagrisi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 09 06:24:57 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: 1 Mayis Kavgadir, Yasaklanamaz
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 09 06:24:46 GMT 2021


(tr) Devletin Yasagi 1 Mayis'ta Sokaklari Engelleyemedi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 08 06:59:46 GMT 2021


(tr) Devrimci Anarsist Federasyon (DAF) Ankara Kizilay'da 1 Mayis eylemi gerçeklestirdi.
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 07 06:16:32 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Devletin 1 Mayis Yasaklarina Karsi Koyan 19 Yoldasimiz Gözaltina Alindi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 07 06:16:18 GMT 2021


(tr) meydan: Devrimci Anarsist Federasyon Mecidiyeköy'de 1 Mayis için Yürüdü
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 06 07:08:47 GMT 2021


(tr) Fransa'da 1 Mayis'ta onbinlerce kisi sokaklara çikti: Birçok sehirde polis ve eylemciler arasinda çatismalar yasandi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 06 07:08:39 GMT 2021


(tr) anarsist faaliyet: Gündeme ve Örgütlenmemize dair Yeni Özgür Politika ile Yaptığımız Röportaj
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 05 05:55:07 GMT 2021


(tr) meydan: Hollanda Devleti Devrimci Anarşist Göçmen Abtin Parsa'yı Göçmenleri Örgütlediği İçin Kriminalize Etmeye Çalışıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 04 07:52:29 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Mamak'ta 1 Mayıs Bildirilerimizi Dağıttık
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 04 07:51:53 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Anarşistler ve Aşılar - Bruce Trigg
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 03 06:12:44 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşist Ütopya: Solarpunk
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 02 06:01:56 GMT 2021


(tr) meydan: İstanbul'da 1 Mayıs Açıklamasına Yapılan Polis Saldırısında Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 01 07:12:25 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: 1 Mayıs Bildirimizin Dağıtımını Kadıköy'de Gerçekleştirdik
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 01 07:12:15 GMT 2021


(tr) genc isci: 1 Mayıs Açıklamasına Polis Saldırısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 01 06:58:41 GMT 2021


(tr) meydan: İşçilerin 1 Mayıs Açıklamasına Polis Saldırısı En Az 40 Kişi Gözaltına Alındı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 01 06:58:32 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (20): Anarşizm nedir? - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 30 06:10:59 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (19): Anarşizm Şiddet midir? - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 30 06:10:29 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Paris Komünü ve Devlet Düşüncesi - Mikhail Bakunin
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 29 06:23:40 GMT 2021


(tr) meydan: Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi'nden Çevrimiçi Etkinlik
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 29 06:23:16 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Bir Ermeni Anarşist: Aleksander Atabekyan
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 29 06:22:50 GMT 2021


(tr) meydan: Ermeni Soykırımı Anmaları Bu Yıl da Çevrimiçi Gerçekleştirilecek
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 28 05:39:48 GMT 2021

@

Güncellenme zamaný: Sat Jul 31 09:34:08 2021