A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) yeryuzu postasi: Paris'te kadınlar kürtaj hakkına dönük saldırılara karşı sokağa çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 28 07:44:46 GMT 2021


(tr) Yunanistan, APO, maurokok kino: Türk konsolosluğuna müdahaleden tutuklananların davasında demo çağrısı [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 27 05:38:55 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Savaş Karşıtı Manifesto (1915) - Anarşist Enternasyonal
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 25 05:52:24 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Bern'de emeklilik yasasına karşı binlerce kişi sokağa çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 24 06:47:21 GMT 2021


(tr) France, UCL Saint-Denis - 23 Eylül Perşembe, Aides-à-ikametgahsız 24 saat gerçekleşecek. (ca, de, en, o, pt)[Otomatik çeviri]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 23 05:42:44 GMT 2021


(tr) gambiarra minidoc: [Şili] Anarko feminizm atölyesi ANA (tr, pt)
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 22 05:59:05 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Arjantin'de binlerce kişi derinleşen ekonomik krize ve artan işsizliğe karşı sokağa çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 21 07:10:25 GMT 2021


(tr) özgür sendika: [Amsterdam] - "Anarşizm - fikirler, kavramlar ve uygulamalar" sunumu
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 20 07:49:40 GMT 2021


(tr) Şili, solidaridad brera: Spazio Biblioteca (ca, de, en, fr, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 19 06:32:58 GMT 2021


(tr) Yunanistan, Toprak ve Özgürlük: [Selanik] İşgal altındaki alanlar ve kolektiflerin 2. özgürlük festivalinin 1. gününden güncelleme [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 18 06:09:23 GMT 2021


(tr) die plattform [Germany]: Trier'de @feministische_vernetzung_trier ile anarka-feminizm dersi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 17 14:17:04 GMT 2021


(tr) Konu: Slovakya, priama akcia: LNG terminali inşaatına [makine çevirisi] protestoya destek verdik
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 16 06:33:21 GMT 2021


(tr) Anarşist Pinelli'nin Türküsü - Ballata per l'anarchico Pinelli
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 15 07:27:36 GMT 2021


(tr) genc isci: İnşaat İşçileri 6 Gündür Direniyor!
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 14 07:19:13 GMT 2021


(tr) meydan: Zapatistalardan Dünyaya Mesaj: "Sadece 500 Yıl Sonra..."
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 13 05:37:41 GMT 2021


(tr) Yeryüzü Postası: Afganistan'da Taliban'a karşı kadınların öncülüğünde başlayan eylemler saldırılara rağmen sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 12 04:39:39 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Brezilya'da Bolsonaro'ya karşı binlerce kişi sokaklara çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 11 06:08:07 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Devlet Kardeşlerimizi Katlediyor!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 09 05:22:27 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Dersim'de devam eden orman yanginlarina karsi Kadiköy'de eylem
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 08 07:50:19 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Meksika'da seyahat özgürlüğü için yürüyüşe geçen göçmenlere kolluk kuvvetleri saldırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 07 05:44:20 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Paris'te insanca barınma hakkı talep eden kağıtsız göçmenler tarafından valilik önünde çadır kamp kuruldu
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 06 05:52:44 GMT 2021


(tr) meydan: MSGSÜ Yurdunda Kalmak İçin Ön Koşul; "Anarşik Olaylar"a Katılmamak!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 05 06:40:44 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Kaçırılma ve İşkencelere Karşı Dayanışma
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 04 06:08:04 GMT 2021


(tr) genc isci: Sinbo İşçileri Söyleşi Gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 03 06:53:50 GMT 2021


(tr) Anarsist Kadinlar: Öfkemiz Sinir Tanimaz!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 02 05:35:20 GMT 2021


(tr) genc isci: Sinbo Isçileri Söylesi Gerçeklestirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 01 05:37:25 GMT 2021


(tr) meydan: Afgan Kadinlarla Dayanisma: Yaralarimizdan Tekrar Yeserecegiz!
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 31 06:03:55 GMT 2021


(tr) meydan: Sacco ve Vanzetti: Anarşizm Mücadelesinin İşçileri, 94 Yıl Önce Bugün Katledildi - "Burjuvazi... /Katletti içimizden ikimizi..."
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 30 06:24:40 GMT 2021


(tr) meydan: Gençlik Örgütleri Kadıköy'de Afganistan İçin Eylemdeydi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 29 05:49:47 GMT 2021


(tr) genc isci: Hırsız A101, Reyondan Su Ve Kek Alan İşçisini İşten Attı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 28 06:50:14 GMT 2021


(tr) meydan: Afet Değil Cinayet: Emek Barış ve Demokrasi Güçleri Eylem Çağrısı Yaptı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 27 05:48:20 GMT 2021


(tr) Anarşist Kadınlar: Kadın dayanışması sınır tanımaz!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 26 05:58:22 GMT 2021


(tr) meydan: Ankara'da Sinbo İşçilerine Polis Saldırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 25 07:22:26 GMT 2021


(tr) Genç İşçi Derneği Direnen Sinbo işçileri, polis ve devlet baskısına rağmen yürüyüşlerinin 4'ncü gününde kararlılar.
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 24 06:02:25 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: 11 Ağustos Ankara Pogromu Üzerine - Akıntıya Karşı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 24 06:01:33 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Zapatistalar işgalin 500. yılında Madrid'te yürüyüş gerçekleştirdi: Bizi fethedemediler, teslim olmayacağız
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 23 05:29:15 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Etiyopya'nın Tigray Soykırımına Karşı Dayanışma Çağrısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 22 07:02:19 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Suriyelilere dönük ırkçı saldırılara karşı Kadıköy'de eylem gerçekleştirildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 21 10:05:14 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Göçmenlere Yapılan Saldırılara Karşı Dayanışma
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 20 06:04:22 GMT 2021


(tr) meydan: Ankara'da Gerçekleşen Irkçı Saldırılara Karşı Basın Toplantısı Düzenlendi,1
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 19 07:12:41 GMT 2021


(tr) meydan: Devrimci Anarşist Federasyon Altındağ'da Göçmenlere Yapılan Saldırıya Dair Açıklama Yayınladı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 18 05:06:17 GMT 2021


(tr) meydan: Lise Örgütleri Kadıköy'de Pankart Eylemi Gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 17 06:43:42 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Direnen Sinbo İşçileri Kazanacak: İşçilerin Yürüyüşüne Polis Saldırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 10 05:38:13 GMT 2021


(tr) Devrimci Anarsist Federasyon
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 09 07:46:25 GMT 2021


(tr) Meydan: Anarsizm Nedir? (31): Devrimin Savunulmasi - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 08 06:39:11 GMT 2021


(tr) meydan: Devrimci Anarsist Federasyon: "Konya Katliami Bir Devlet Katliamidir!"
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 07 06:23:26 GMT 2021


(tr) meydan: Istanbul'da Süpheli Bir Sekilde Ölü Bulunan Anarsist Bayram Mammadov'un Pegasus Casus Yazilimi ile Izlendigi Ortaya Çikti
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 07 06:23:18 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Ankara ve Istanbul'da Irkçi Saldirilara Karsi Eylemdeydik
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 06 05:59:03 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Konya Katliami Bir Devlet Katliamidir!
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 06 05:58:54 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Faşizme Geçit Yok! - Irkçı Saldırılara Karşı Dayanışma
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 05 07:11:34 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (30): Üretim - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 05 07:11:18 GMT 2021


(tr) Korona Krizinde Liselilerin Yaşadığı 5 Sorun
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 04 07:16:26 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Şüpheli biçimde hayatını kaybeden anarşist Bayram Mammadov'un da Pegasus casus yazılımı ile izlendiği ortaya çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 03 06:50:13 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşist Antropolog David Graeber'in Yeni Kitabı "Anarşizm - Lafın Gelişi" Çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 03 06:45:21 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Fransız devletinin Zapatistalar'ın ülkeye girişini engellenmesine karşı Avrupa'nın birçok yerinde eylemler düzenlendi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 02 07:55:44 GMT 2021


(tr) meydan: Fransa'ya Alınmayan Zapatista Heyeti İçin Uluslararası Dayanışma Eylemleri
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 02 07:55:36 GMT 2021


(tr) Anarşist Kadınlar: 20 Temmuz tarihi 33 anarşist ve sosyalist devrimcinin yaşamını kaybettiği Suruç Katliamı'nın 6.
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 01 06:38:18 GMT 2021


(tr) meydan: Gençlik Örgütlerinin Suruç Eylemine Polis Saldırısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 31 07:34:08 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: İtalya'da G8 karşıtı eylemler sırasında polis tarafından öldürülen anarşist Carlo Giuliani binlerce kişi tarafından anıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 30 06:00:36 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: İran ve Afganistan Anarşistleri Federasyonu'ndan Afganistan'daki siyasi krize ilişkin uluslararası çağrı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 29 07:57:41 GMT 2021


(tr) meydan: Suruç Bildirisi Dağıtımına Polis Saldırısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 28 05:29:26 GMT 2021


(tr) Anarşist Gençlik: Ankara'da gerçekleşen Suruç eyleminde gözaltına alınan
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 28 05:29:17 GMT 2021


(tr) Anarşist Gençlik: Gençlik Örgütleri Suruç Katliamı'nın 6. Yılı İçin Galata Köprüsü'nde Pankart Sallandırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 27 06:26:33 GMT 2021


(tr) Devrimci Anarşist Federasyon: 12 tutuklu ==> mahkemeye çıkarıldı ==> imza ve yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakıldı.
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 27 06:26:15 GMT 2021


(tr) meydan: Sınıf Mücadelesi mi Sınıf Kini mi? - Errico Malatesta
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 26 06:29:38 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (29): Tüketim ve Değiş Tokuş - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 25 06:25:28 GMT 2021


(tr) meydan: Suruç Bildirisi Dağıtımına Polis Saldırısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 24 06:45:12 GMT 2021


(tr) Devrimci Anarşist Federasyon - Suruç'un Kavgası Adalet Kavgası!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 24 06:45:01 GMT 2021


(tr) meydan: İberya Devrimi'nin 85. Yılında Uluslararası Dayanışma Açıklaması
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 23 16:25:55 GMT 2021


(tr) meydan: Yokolus Isyancilari G7 Zirvesi'ni Protesto Etti
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 19 09:34:14 GMT 2021


(tr) meydan: Yunanistan: Ataerkiye Karşı Kadın İnisiyatifi Patras'ta Onur Yürüyüşü'ne Katıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 17 07:59:11 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: 10 Ekim Anmasına Polis Saldırısı: 5 Yoldaşımız Gözaltında
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 14 09:05:21 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (28): İlkeler ve Pratik - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 13 07:30:27 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Barselona'da Zapatistalar'ın yürüyüşüne yüzlerce kişi katıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 11 06:12:14 GMT 2021


(tr) meydan: Yunanistan: 3. "Toplumsal, Sınıfsal ve Enternasyonal Dayanışma İçin Özgürlükçü Festival" Etkinlik Takvimi Açıklandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 10 15:00:59 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (27): Emeğin Toplumsal Devrim İçin Örgütlenmesi - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 08 06:15:48 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Polis Defol Bu Sokaklar Bizim!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 07 08:37:17 GMT 2021


(tr) meydan: ÜKK'li Kadina Istanbul Sözlesmesi Eylemine Katildigi Için Ölüm ve Tecavüz Tehdidi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 06 07:32:27 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Kolombiya'da eylemler ikinci ayında devam ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 04 07:11:04 GMT 2021


(tr) meydan: "15-16 Haziran Direnişi" - Abdülmelik Yalçın
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 02 06:15:05 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Rigaer 94 işgal evi ile dayanışmak için Hamburg'ta yüzlerce antifaşist eylem gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 01 06:02:03 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Zapatistalar, Güney Amerika'nın İspanya devleti tarafından işgalinin 500. yılında Avrupa kıyısına demir attı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 27 04:44:13 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Brezilya'da yüzbinlerce kişi Bolsonaro'nun istifası talebiyle sokağa çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 26 09:25:13 GMT 2021


(tr) meydan: Berkin Elvan Vurulduğu Gün Vurulduğu Yerde Anıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 25 06:17:49 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Faşizme Geçit Yok
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 25 06:17:37 GMT 2021


(tr) genc isci: Köle Degil Kuryeyiz! - Oguz Arican
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 24 06:26:38 GMT 2021


(tr) meydan: Bartholomeo Vanzetti 133 Yildir Yasiyor!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 23 04:42:37 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Deniz Poyraz Için Kadiköy'de Sokaktaydik
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 23 04:42:28 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Deniz Poyraz Kavgadir!
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 22 06:38:19 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Deniz Poyraz Için Ankara'da Yazilama
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 21 07:03:00 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Fasizme Geçit Yok
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 21 07:02:52 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Gençlik örgütlerinin Taksim'de "Mafya devlet devrime yenilecek" sloganıyla gerçekleştirdiği eyleme polis saldırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 19 06:58:27 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Yunanistan'da sermayenin yeni saldırı planına karşı genel grev
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 19 06:58:03 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: İngiltere'de İsrail ordusunun kullandığı insansız hava araçları için iniş takımı üreten fabrikanın çatısı işgal edildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 18 05:43:44 GMT 2021


(tr) meydan: Gençlik Örgütleri Taksim'deydi: "Mafya Devlet Devrime Yenilecek"
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 18 05:43:36 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Mafya Devlet Yıkılacak Elbet! (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 17 07:01:57 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (26): Hazırlık - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 17 07:01:48 GMT 2021


(tr) Meydan: Hollanda'da Anarşist Örgüt Polis İstasyonuna Bombalı Eylem Gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 16 06:26:37 GMT 2021


(tr) Meydan: Hollanda'da Anarşist Örgüt Polis İstasyonuna Bombalı Eylem Gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 16 06:26:26 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Taksim İsyanı'nın 8.Yılı: Ethem'in Hesabı Sorulacak! (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 15 08:40:45 GMT 2021

@

Güncellenme zamaný: Tue Sep 28 09:44:47 2021