A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) Polonya, Çalışan Girişimi: Lublin'deki KWK Bogdanka'daki ZZ "Przeróbka"nın önermeleri için destek (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 27 07:54:49 GMT 2022


(tr) acat-ait:[KOLOMBİYA]Askerliğe hayır! - Dosya: FOLA, FOC, ULET (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 27 07:54:31 GMT 2022


(tr) Brezilya, anarşist CAB,[COMPA]MG ve BA'daki selden etkilenen topluluklarla dayanışma notu (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 26 07:41:36 GMT 2022


(tr) Almanya, FAU Magdeburg: Bir gece önce anti-faşist gösteri çağrısı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 26 07:41:27 GMT 2022


(tr) talya, Cub Trasporti, milan: "Satılık değil": Prezidyum 18 Ocak'ta Linate'de (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 25 08:38:53 GMT 2022


(tr) Almanya, FAU Stuttgart yıllık kutlama 2021 (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 25 08:38:44 GMT 2022


(tr) yeryuzupostasi: Afganistan'da kadınlar hakları için mücadeleye devam ediyorlar
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 25 08:38:28 GMT 2022


(tr) CNT Aranjuez FAL, Altajo: Piotr Kropotkin: bilimsel anarşi - Fernando Barbero Carrasco (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 24 07:32:18 GMT 2022


(tr) CIRCOLO ANARCHICO "PONTE: İtalya, Temel gelir 21. Yüzyılı Özgürleştirmek (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 24 07:32:07 GMT 2022


(tr) İtalya, Özgürlükçü Girişim - Pordenone: CASERMA GREEN, KURŞUN POLİGONLARI VE YEŞİL SAĞLIK (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 24 07:31:57 GMT 2022


(tr) ANIKA Anarchismus in Karlsruhe:Selanik'te tahliye edilen Biologico ile dayanışma! - Biologico ile Dayanışma! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 23 06:57:14 GMT 2022


(tr) die plattform: Krizinizin bedelini biz ödemiyoruz: Enerji fiyatlarındaki artışa karşı birlikte mücadele edin! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 23 06:57:05 GMT 2022


(tr) fda-ifa: Freiburg: Komplo ideolojisine, Yahudi düşmanlığına ve koronanın önemsizleştirilmesine karşı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 23 06:56:42 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #323 - düzenleme, Europhiles, Europhobes ... Kapitalistler (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 22 07:23:47 GMT 2022


(tr) France, UCL - Hepimiz, Aile Planlaması ve transfobik tacizin tüm kurbanları için destek basın açıklaması (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 22 07:23:38 GMT 2022


(tr) Greece, APO, land & freedom: [Selanik]Anarşist kadınlar tecavüzcünün dükkanına sloganlarla müdahale etti (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 22 07:23:11 GMT 2022


(tr) luta fob [São Paulo]: SIGA-SP belirir. Bize katıl! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 22 07:22:58 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #323 - ataerkillik karşıtlığı, Feminist gösteriler: faf çeteleri durmayacak (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 21 08:44:09 GMT 2022


(tr) İspanya, cgt andalucia: Evde Bakım Hizmetinin (SAD) Endülüs Beyaz Yürüyüşü Cádiz'e geldi (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 21 08:43:53 GMT 2022


(tr) Brazil, luta fob: Özerk Eğitim Çalışanları Federasyonu'nun (FATE) İnşası,12 Ocak 2022 (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 21 08:43:42 GMT 2022


(tr) Yunanistan, Rosinande: Devlet otoriterliğini ezmek - Polisleri okullarımızdan atmak (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 21 08:43:21 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #323 - ataerkillik karşıtlığı, Feminist yıkama: bir kadın tarafından sömürülmek ne kadar iyi (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 20 07:19:30 GMT 2022


(tr) [Sendika] Anarko-sendikalist Emek Öz Savunma Çalıştay (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 20 07:19:22 GMT 2022


(tr) İtalya, Anarres, 16 Ocak. MİLANA'DA ASKER KARŞI MECLİS (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 20 07:19:06 GMT 2022


(tr) die plattform: Yeni kayıt metni "Anarcha Feminism & Gender Ideology" yayınlandı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 20 07:18:33 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #323 - mini klasör, Rüzgar enerjisi: anlaşmazlık hakkında hata yapmayın (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 19 07:06:25 GMT 2022


(tr) France, UCL - 13 Ocak: Tarihi seferberlik ! Orada durmayalım ! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 19 07:06:13 GMT 2022


(tr) cub.it: TÜM DENİZ LİNATLARI VE MALPENSA İŞÇİLERİ İÇİN İLK GENEL GREV (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 19 07:06:02 GMT 2022


(tr) Bulgaristan, anarchy.bg FACB: "İşi destekleyin!" Yeni bir nakaratla! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 19 07:05:54 GMT 2022


(tr) Organization Anarquista Cordoba OAC (Arjantin): İl Sağlık Bakanlığı işadamları ve işverenlerin baskısına boyun eğdi (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 19 07:05:04 GMT 2022


(tr) İtalya, Özgürlükçü Girişim - Pordenone: CASERMA GREEN, KURŞUN POLİGONLARI VE YEŞİL SAĞLIK (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 18 08:30:27 GMT 2022


(tr) CIRCOLO ANARCHICO "PONTE: İtalya, Temel gelir 21. Yüzyılı Özgürleştirmek (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 18 08:30:16 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #323 - mini klasör, Aveyron: neorurallar ve neoreaklar (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 18 08:30:04 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #322 - Siyaset, Pôle emploi: çalışanları ve kullanıcıları ayırmak için bir bilezik (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 18 08:29:41 GMT 2022


(tr) sevilla.cnt.es: "REFORMASYON" HAKKINDA KONUŞMA - OCAK AYI - basmak Haberler (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 16 06:41:14 GMT 2022


(tr) France, UCL - Katil baskı karşısında Kazak halkıyla dayanışma (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 16 06:40:55 GMT 2022


(tr) ucl-saguenay: Ne Stalin ne de PQ: Quebec Komünist Partisine Yanıt (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 16 06:40:18 GMT 2022


(tr) Poland, Anarchist Federation, Poznan: HÜKÜMET DOĞAYA YENİ BİR SALDIRI HAZIRLIYOR (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 15 08:20:26 GMT 2022


(tr) Libertarian communists Osnabrück LIKOS: 29 Ocak 2022, saat 14:00'te Theaterplatz'da "Krizin bir sistemi var" gösterisi için çağrı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 15 08:20:11 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #322 - Uluslararasi, Amerika Birlesik Devletleri: sinif mücadelesinin güçlü canlanmasi (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 15 08:19:57 GMT 2022


(tr) die plattform trier: Paris'te Kürt özgürlük savaşçılarının öldürülmesinin 9. yıldönümünde Saarbrücken'de miting (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 15 08:19:41 GMT 2022


(tr) İspanya, İşçi Dayanışması - İŞÇİ REFORMUNA KARŞI İŞÇİ DAYANIŞMASI - GENİŞ BİRİM MOBİLİZASYONU HAZIRLANIYORUZ (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 14 08:44:56 GMT 2022


(tr) KRAS-AIT: KAZAKİSTAN'DAKİ İSYAN DAYANIŞMASINDA RUS ANARŞİSTLERİ (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 14 08:44:40 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #322 - Liberter Network Brume Noire (Quebec): "Yerel ve topluluk düzeyinde hareket edin" (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 14 08:44:28 GMT 2022


(tr) Anarchist group Dortmund: Etkinlik: Duygularımızı geri kazanmak (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 14 08:44:11 GMT 2022


(tr) Greece, liberta salonica: V. Olgas & Olympiados'ta Biyotıpta boya ve spreylerle müdahaleler [VİDEO] (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 13 07:46:59 GMT 2022


(tr) Czech, Ostavka Anarchist Federation: 2021'deki OAF faaliyetleri (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 13 07:46:41 GMT 2022


(tr) FAU, direkte aktion: "RAİDER TWİX OLUR, AKSİ TAKDİRDE HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEZ" - TEMEL GÜVENLİK SEVİYESİNDE (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 13 07:44:43 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #322 - ataerkillik karşıtlığı, Avrupa: LGBTİ bireyler için özgürlüğü öldüren yasalar (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 13 07:44:19 GMT 2022


(tr) fda-ifa Glitzerkatapult [Almanya]: 2022'deki ilk etkinliklerimiz (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 12 07:02:08 GMT 2022


(tr) [İspanya] CGT València Metal Union, 2021'de olası temsilcilerin %52'sini alıyor (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 12 07:01:52 GMT 2022


(tr) UK, ACG: AK Parti'den yeni yıl mesajı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 12 07:01:44 GMT 2022


(tr) ACG: Kazakistan'da ayaklanma (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 11 06:43:56 GMT 2022


(tr) Polonya, Anarşist Federasyon: Vahşi doğayı koruyalım. av lobisine karşı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 11 06:43:53 GMT 2022


(tr) Holand, vrije bond: Solidarideits demo OPCW - göstericiler - 7 OCAK - 16.30 - KOEKAMP - LAHEY (en, nl)
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 11 06:43:34 GMT 2022


(tr) Beyaz Rusya, Pamen: 21. yüzyılın sömürgeciliği (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 11 06:43:25 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #322 - ataerkillik karşıtlığı, Zapatista: yaşam ve kadınlar için geçiş (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 10 07:46:32 GMT 2022


(tr) Sudanlı Anarşistler Buluşması (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 10 07:46:20 GMT 2022


(tr) FRAJ, ANARKOFEMİNİZM, PROJELER: RIO DE JANEIRO Psikiyatri Merkezi'nde KADINLAR VE İTİRAZLAR İÇİN KAMPANYA [Brezilya] (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 10 07:46:14 GMT 2022


(tr) anarkismo.net, MACG: Kapitalizm İklim Değişikliğini Durduramaz - Melbourne Anarchist Komünist Grup (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 10 07:45:30 GMT 2022


(tr) anarkismo.net: Irkçılığı Kapitalist Köklerinden Ortadan Kaldırmak: Afrikalı, Anarşist Bir Komünist Yaklaşım - Bongani Maponyane (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 10 07:45:16 GMT 2022


(tr) Germany, Glitzerkatapult: 2022'deki ilk etkinliklerimiz, yayınlandı 02/01/2022 (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 09 07:49:13 GMT 2022


(tr) cnt-sindikatua: 8 Ocak: mahkumların durumuna bir çözüm için (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 09 07:48:59 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #322 - Sendikacılık, toplu taşıma: Transdev'den sonra çatışma ancak artabilir (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 09 07:48:39 GMT 2022


(tr) France, UCL - anti-emperyalizm, 8 Ocak Kürt soluyla sokakta, Fidan, Sakîne ve Leyla için hakikat ve adalet (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 09 07:48:29 GMT 2022


(tr) yeryuzu postasi: Sudan'da askeri yönetime karşı eylemler sürüyor (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 08 08:50:05 GMT 2022


(tr) Almanya, FAU Magdeburg: Geriye dönüp bakıldığında 2021 - (değil) diğer yıllara benzer bir yıl (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 08 08:49:53 GMT 2022


(tr) cab anarquista [Brazil]: [FAQUIR] Doğal değil! Bahia'daki yağışlar hakkında not (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 08 08:49:16 GMT 2022


(tr) valencia.cnt.es: YENİ ÇALIŞMA REFORMUNUN KISA ANALİZİ (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 08 08:49:07 GMT 2022


(tr) İspanya, Solidaridad Obrera, Metro de Madrid # 110: TATİL ARTILARININ ÖDEME YETKİSİNİN SONUNDA GELDİ (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 07 08:34:05 GMT 2022


(tr) ASI-AIT (Sırbistan): yeni anarko-sendikalist haber bülteni "Doğrudan Eylem" mevcut (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 07 08:10:19 GMT 2022


(tr) cub ferrovie [Italy]: GREVLER, GENELLER VE KAPTANLAR. Cub Rail'in son sayısından alınan makale (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 07 08:07:36 GMT 2022


(tr) yeryuzu postasi: Sudan: Askeri Diktatörlüğe Karşı Anarşistler (ca, de, en, it, pt, fr)
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 07 08:07:11 GMT 2022


(tr) Almanya, fda-ifa: nükleer güç? İstemiyoruz. Hiçbir yerde. zenci tarafından (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 07 08:06:53 GMT 2022


(tr) France, FA: UCL'den istifa edenler hakkında Eric Vilain tarafından (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 06 07:24:00 GMT 2022


(tr) Czech, AFED: PF 2022 - Anarşist Federasyonun web sitesi, okuyucularına yeni yılda en iyi dileklerini sunar. (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 06 07:23:49 GMT 2022


(tr) France, UCL - Salgın ilerliyor, hükümetin küçümsemesi de öyle ! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 06 07:23:40 GMT 2022


(tr) usi-cit.[Italy]: MILAN'DA PINELLİ'NİN ANISINDA AKŞAM (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 05 08:53:23 GMT 2022


(tr) FAU - Solidarity with Mustapha! Açık yürekli protesto röportajı: Gorillas bisiklet freni arızası nedeniyle trafik kazasından sonra sürücü ağır yaralandı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 05 08:52:54 GMT 2022


(tr) Yunanistan, APO: Anarşist Siyasi Örgüt 5. Konferansı 29-30 / 1, Atina (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 05 08:52:30 GMT 2022


(tr) Sicilia Libertaria: 2. GÖRÜNTÜ SAYISI ÇIKTI (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 04 07:47:23 GMT 2022


(tr) cgt-lkn: Yolanda Díaz'ın çalışma ansiklopedisi (Rafael Cid'in Görüş yazısı) (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 04 07:47:04 GMT 2022


(tr) Netherlands Hague: Kürt göstericilerle dayanışma! Siyasi tutukluya özgürlük! 02.01 - 09.01.2022 arası aksiyon haftası! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 04 07:46:43 GMT 2022


(tr) Bulgaria, Konflikt: Ukrayna: Dinyeper'da savaş davulları (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 03 07:46:48 GMT 2022


(tr) Ukraine, pramen: Elinizde kan - anarko-partizanlara işkence hakkında bilgi hakkında (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 03 07:46:37 GMT 2022


(tr) Le Monde Libertaire #1832: Ruhsat, özgürlük ve aşı - Herkesin ve herkesin özgürlüğüne karşı "herkes kendi başına" (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 03 07:46:29 GMT 2022


(tr) iwa-ait: VİYANA BÖLÜM MÜZESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SÖMÜRÜLMEYE KARŞI (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 02 07:04:18 GMT 2022


(tr) UK, ACG: Ukrayna: Dinyeper'da savaş davulları (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 02 07:04:06 GMT 2022


(tr) Beyaz Rusya, Sasha Kozlyanko (hapishanede) - Brest anarşizminin ruhu ve vicdanı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 02 07:03:55 GMT 2022


(tr) anarkismo.net: "Mekan"daki /autoritaires baskın davranışlar - Amo Voli (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 01 09:01:36 GMT 2022


(tr) Cgt-lkn: İspanya, (Video) El Movimiento Pensionista de E.H. 15 Ocak'ta (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 01 09:00:47 GMT 2022


(tr) comarcalsur.cnt.es: AMAZÓN'İN SEBELERİ (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 01 09:00:46 GMT 2022


(tr) ait russia: Fransa: "Sarı Yelekliler"in 163. Yasası: "sıhhi tiranlığa" karşı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 31 08:51:00 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: İsrailli yerleşimcilerin artan saldırılarına karşı Batı Şeria'da gerçekleştirilen eylemlerde yüzlerce Filistinli yaralandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 31 08:50:48 GMT 2021


(tr) [İspanya] Solidaridad Obrera: Metro de Madrid 108/2021 Bildirimi (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 31 08:50:36 GMT 2021


(tr) France, UCL AL #322 - Öykü, 1920-1921: Emma Goldman, Bolşevik maskeli balosunun tanığı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 30 08:14:16 GMT 2021


(tr) Greece, APO, land & freedom - Kavala Petrol çalışanlarına dayanışma (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 30 08:13:49 GMT 2021


(tr) Spain, CNT, Aranjuez: AlTajo'nun 35 Numarası Aralık 2021 (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 30 08:13:28 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi:Akdeniz'de göçmen katliami sürüyor: Bu hafta en az 70 göçmen bogularak hayatini kaybetti, 100 göçmen kayboldu
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 29 07:55:03 GMT 2021


(tr) Argentina, ASL: LIBERADXS BOARD'DA 40 HS'DE HAYIR! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 29 07:54:49 GMT 2021

@

Güncellenme zamaný: Thu Jan 27 08:54:50 2022