A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) US, Tamarack Oakland, BRRN: Anarşist Halk Gücü: Uruguay'da Muhalif İşçi ve Silahlı Mücadele 1956-76 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 29 06:02:28 GMT 2023


(tr) Greece, APO, land & freedom: Toplumsal ve sınıf savaşında ateşkes yok. Devlet ve kapitalist vahşet karşısında taviz yok: 21 Mayıs seçimleri için duyuru (ca, de, en, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 29 06:02:22 GMT 2023


(tr) Turkey, yeryuzu postasi: Boykot Moykot var! - Zafer Onat (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 29 06:02:07 GMT 2023


(tr) France, CNT-ait: Anarchosyndicalisme! #181 - Kırsal bir okul bölgesinde seferberlik örneği (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 29 06:02:05 GMT 2023


(tr) France, UCL AL #338 - Sendikalizm, CGT: Eşi benzeri olmayan bir kongre ve sonrası? (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 29 06:01:42 GMT 2023


(tr) Italy, UCADI #169: FRANSA: HÜKÜMET DARBESI (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 29 06:00:44 GMT 2023


(tr) Russia, avtonom: Onları Meyvelerinden Tanıyacaksınız: Düzen ve Kaos Trendleri, Bölüm 106 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 28 06:31:47 GMT 2023


(tr) France, UCL AL #338 - Irkçı Devlete Karşı Gündem: Wuambushu Operasyonuna Hayır! (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 28 06:31:35 GMT 2023


(tr) Spaine, CNT: Avrupa'da emekli maaşlarının geleceği (ca, de, en, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 28 06:31:28 GMT 2023


(tr) Italy, Trieste, FAI- Germinl: Emilia-Romagna'daki sellerden etkilenen nüfus için aşağıdan yukarıya destek (ca, de, en, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 28 06:31:21 GMT 2023


(tr) France, UCL basın açıklaması, Türkiye'de Seçimler (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 28 06:30:59 GMT 2023


(tr) Ukraine: SAVAŞ, GÜVENSİZLİK VE BASKIYLA KARŞILAŞMAK - İBERYA ANARŞİST FEDERASYONU FAIB'İN TIERRA GRUBU TARAFINDAN (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 28 06:30:49 GMT 2023


(tr) Italy, UCADI #169: HIZ MERDİVENİ (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 28 06:30:39 GMT 2023


(tr) France, UCL AL #337 - Politika, Paris 2024: Kameralar bize çevrildi (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 27 04:57:35 GMT 2023


(tr) fBrazil, São Paulo, OASL: Chapa 3 Sinpeem – Dövüşü doğrudan eylem yöntemleriyle organize edin (ca, de, en, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 27 04:57:23 GMT 2023


(tr) France, CNT-ait: Anarchosyndicalisme! #181 - 24 NİSAN YAYINLANMIŞTIR (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 27 04:57:08 GMT 2023


(tr) Germany, Dresden AND: Dresden'de 1 Mayıs – bir değerlendirme (ca, de, en, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 27 04:56:52 GMT 2023


(tr) Italy, UCADI #169: Britanya'da neo-Nazizmin kanıtı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 27 04:56:39 GMT 2023


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - Emma Goldman Collective tarafından yeni bir kitabın yayınlanması (ca, de, en, fr, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 26 06:43:56 GMT 2023


(tr) OAC, OAT, FAR, ÜSTTE SEÇİM BALONU, AŞAĞIDA PREKARİZASYON VE SAVAŞ (ca, de, en, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 26 06:43:23 GMT 2023


(tr) Argentina, ICL-CIT: Organizacion-Obrera #97 - SINIF HAKKINDA. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 26 06:43:11 GMT 2023


(tr) Italy, UCADI #169: Kale Avrupa (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 26 06:42:58 GMT 2023


(tr) France, CNT-ait: Anarchosyndicalisme! #181 - Reform mu, Devrim mi? (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 26 06:42:47 GMT 2023


(tr) France, UCL AL #337 - Kültür, Okuyun: Laurence De Cock, "Faşist Bir Gün" (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 26 06:42:34 GMT 2023


(tr) Russia, avtonom: Şimdi dede kim? "Düzen eğilimleri ve kaos", bölüm 105 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 25 05:32:13 GMT 2023


(tr) UK, AnarCom: Militanlık ve Tırmanma Gerekli - Ödün Vermemek (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 25 05:32:05 GMT 2023


(tr) France, CNT-ait: Anarchosyndicalisme! #181 - Mécachrome'da yeni (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 25 05:31:52 GMT 2023


(tr) Italy, UCADI #169: Farklılaştırılmış özerkliğe karşı eşitlik ve dayanışma için (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 25 05:31:33 GMT 2023


(tr) France, UCL AL #337 - Sendikacılık, Carole (CGT aktivisti) ile röportaj: "Birlik savunucusu, bir dövüş sporu!» (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 25 05:31:20 GMT 2023


(tr) Italy, FdCA, Il Cantiere #16: Direnişteki Köklerimiz GAAP militanları - Paolo Papini (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 25 05:31:09 GMT 2023


(tr) Russia, AIT: maaş mücadelesi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 24 07:23:59 GMT 2023


(tr) Russia, avtonom: Aktif bir gün - 14 Mayıs, Bryansk anarşistleri için son derece verimliydi. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 24 07:23:48 GMT 2023


(tr) France, UCL AL #337 - Kültür, Okuyun: Patrick Chastenet, "Ekolojinin özgürlükçü kökleri" (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 24 07:23:41 GMT 2023


(tr) Italy, FdCA, Il Cantiere #16: Birlik, Eşitlik - Anti-kapitalizm Anti-faşizm -- Alessandro Granata * (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 24 07:22:43 GMT 2023


(tr) UK, ACG: İngiltere'de ölümler keskin bir şekilde artıyor-Neden? (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 24 07:22:35 GMT 2023


(tr) Italy, UCADI #169: Meloni hükümetinin politikası (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 24 07:22:31 GMT 2023


(tr) Poland, OZZIP: İşçi hareketi ve iklim (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 23 05:03:20 GMT 2023


(tr) Czech, AFED: Hřmot no.2 - Bir yıl sonra, Pilsen'den anarkopunk dergisinin bir sonraki sayısı yayınlandı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 23 05:03:01 GMT 2023


(tr) Germany, FAU: direkte aktion - ÖDENMEDİ! - Enflasyon zamanlarında sosyal kendini savunma. ---- Operasyon ve Toplum Yazan: Peter Dreyer (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 23 05:02:41 GMT 2023


(tr) France, UCL AL #336 - Antifaşizm, Analiz: 2023, havanın dibi kahverengi (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 23 05:02:29 GMT 2023


(tr) Italy, FdCA, Il Cantiere #16: Nestor Machno'nun Anıları - Yurii Colombo tarafından düzenlendi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 23 05:02:19 GMT 2023


(tr) Italy, UCADI #169: Haklar reddedildi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 23 05:02:06 GMT 2023


(tr) Italy, FdCA, Il Cantiere #16: Sendika, sendikacı ve feminist - Giuliana Magli * (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 22 05:37:04 GMT 2023


(tr) UK, AFED, organise magazine: HAYALET GİBİ BİR HAREKETTE BASKIYLA MÜCADELE ÇALIŞMASI INTERNATIONAL (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 22 05:35:48 GMT 2023


(tr) UK, ACG: Hepsi Dışarı! Mevcut Grev Dalgası-Londra Anarşist Komünist Grubu'nun Londra Halk Toplantısı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 22 05:35:42 GMT 2023


(tr) Ireland, derry anarchists: Dublin'deki Faşist Saldırılar Kınadı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 22 05:35:38 GMT 2023


(tr) Italy, UCADI #169: SCHLEIN'DA YENİDEN BAŞLAMAK MI? (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 22 05:35:08 GMT 2023


(tr) France, UCL AL #337 - Ataerkillik Karşıtı, Cinsiyet Geçişlerini Anlamak: Sosyal Geçiş, Derin Dalış (ca, de, en, fr, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 22 05:35:06 GMT 2023


(tr) UK, AFED, organise magazine: LOAM - YEREL OTONOM MEDYA TEORİSİ VE ANALİZİ (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 21 05:44:49 GMT 2023


(tr) Greece, protaanka anarchists: Aşırı sağın işbirlikçileri ve çamaşırhaneleri için (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 21 05:44:11 GMT 2023


(tr) Germany, FAU, DIREKTE AKTION: PAKETLER ÜCRETSİZ DEĞİLDİR (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 21 05:43:53 GMT 2023


(tr) France, UCL AL #336 - Grenoble: İklim acil durumu karşısında bir mücadele ekolojisi (ca, de, en, fr, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 21 05:43:46 GMT 2023


(tr) Italy, FdCA, Il Cantiere #16: Birlik, CGIL 19. Kongresi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 21 05:43:23 GMT 2023


(tr) Italy, UCADI #169: NEOKORPORATİVİZM (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 21 05:43:11 GMT 2023


(tr) Russia, avtonom: Anarşi ve liberalizm - Vostsibov (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 20 05:20:54 GMT 2023


(tr) Germany, FAU, DIREKTE AKTION: REFAHTA DEĞİLİZ (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 20 05:20:41 GMT 2023


(tr) Italy, FdCA, Il Cantiere #16: Parmak ve Ay Bilge Ay'ı gösterdiğinde, aptal parmağa bakar. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 20 05:20:30 GMT 2023


(tr) France, UCL AL #337 - Uluslararası, İtalya: Neo-faşizm damgasını vurmak istiyor (ca, de, en, fr, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 20 05:20:15 GMT 2023


(tr) Italy, UCADI #169: Mart 2023 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 20 05:19:57 GMT 2023


(tr) Greece, APO, land & freedom:[Afiş | SAKTX]Void - anketlerde çekimser kalma | Yarışmaların organizasyonu ve katılımı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 20 05:19:45 GMT 2023


(tr) Italy, FDCA, Il Cantiere n. 17 - Sol ve savaş * - Carmine Valente (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 19 05:08:58 GMT 2023


(tr) Poland, FA: Rusya'nın Ukrayna'daki Savaşa Karşı Direnişi: Doğrudan Eylemler, Firarlar, Barışçıl Gösteriler (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 19 05:08:44 GMT 2023


(tr) Rusia, AIT: Top atışlarının uğultusu altında toplumsal çatışmalar (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 19 05:08:36 GMT 2023


(tr) UK, AnarCom: Oy verirseniz şikayet etmeye hakkınız yok... (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 19 05:08:11 GMT 2023


(tr) France, UCL AL #337 - Uluslararası, Devlet Irkçılığı: Ölümcül Güvenlik Politikaları (ca, de, en, fr, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 19 05:07:59 GMT 2023


(tr) Italy, FdCA, Il Cantiere #16: Cornelius Castoriadis: çağdaş dünya üzerine sorular ve cevaplar - Roberto Manfredini (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 19 05:07:49 GMT 2023


(tr) Holland, vrije bond: 2023 - 26, 27 ve 28 Mayıs tarihlerinde, uluslararası anarşist festival Pinksterlanddagen, Appelscha'da yeniden gerçekleşecek! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 19 05:07:35 GMT 2023


(tr) Bulgaria, FAB: SOVYET SONRASI RUSYA ÜZERİNE OTUZ BİR TEZ (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 18 07:04:24 GMT 2023


(tr) Russia, avtonom: Makinelerin Yükselişi: "Düzen ve Kaos Eğilimleri" 104. bölüm (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 18 07:04:13 GMT 2023


(tr) Greece, APO, land & freedom:[Atina]Anarşist Öğrenci Girişimi'nin seçim karşıtı bir tartışmaya daveti - etkinlik (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 18 07:04:01 GMT 2023


(tr) Italy, FdCA, Il Cantiere #16: BU Anıydı. DİRENÇ - «Dürtü», a. Hayır. 4, 15 Nisan 1955 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 18 07:03:43 GMT 2023


(tr) France, UCL AL #336 - Kültür, Oku: Baglin, “İç Mekan” (ca, de, en, fr, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 18 07:03:34 GMT 2023


(tr) Greece, liberta salonica: Rojava'da kadın mücadelesinde sembolik dayanışma eylemi (Video) (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 18 07:03:24 GMT 2023


(tr) Czech, AFED: İnsanlar için bir şehir için, geliştiricilerin çıkarları için değil (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 17 05:23:03 GMT 2023


(tr) Greece, protaanka: Agioi Anargyros'ta seçim karşıtı eylemler (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 17 05:22:28 GMT 2023


(tr) Greece, APO, land & freedom: 09/05 Salı günü saat 09:00'da EKPA Rektörlüğü İşgalinde tutuklananlar için dayanışma çağrısı. Evelpidon'da. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 17 05:22:17 GMT 2023


(tr) Czech, AFED: Büyümeme ve tembellik hakkı için - Bu yılki anarşist 1 Mayıs'ta konuşma (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 17 05:21:27 GMT 2023


(tr) France, UCL AL #336 - Kültür, Okuyun: Minczeles, "Bund'un Genel Tarihi, Bir Yahudi Devrimci Hareketi" (ca, de, en, fr, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 17 05:21:10 GMT 2023


(tr) Italy, FdCA, Il Cantiere #16: EKO-FEMİNİZM. Eko-sosyal adalet ufku için direnişler - M. GIULIA COSTANZO TALARICO[1] (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 17 05:20:55 GMT 2023


(tr) Czech, oafed: 1 Mayıs'a eleştirel bir bakış - Prag'daki anarşist 1 Mayıs'tan bir OAF üyesinin gözünden rapor. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 16 05:43:13 GMT 2023


(tr) Germany, Osnabrück, likos: 1 Mayıs 2023 - Kazanılacak Bir Dünya! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 16 05:43:01 GMT 2023


(tr) Italy, anarres info: 28 Nisan'ın Anarres'i. Platform çalışanları. Savaş ve mücadelenin 1 Mayıs'ı. Savaşı terk et. Kharkiv anarşistleri... (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 16 05:42:44 GMT 2023


(tr) anarkismo.net, I-5 AF: Anarşist örgütlenmede taktik biçimciliğin bir eleştirisi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 16 05:42:28 GMT 2023


(tr) France, UCL - Ekoloji, Ölüm İlanları: Yvonne Rocomaure, yoldaşların seni selamlıyor (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 16 05:42:07 GMT 2023


(tr) France, UCL AL #338 - May'in AL'si standda! (ca, de, en, fr, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 16 05:40:12 GMT 2023


(tr) Belarus, pramen: SAVAŞIN OLMADIĞI BİR DÜNYA İÇİN DAHA NE KADAR GEÇİT GEÇİTLERİNE VE GERİCİLİĞE İHTİYACIMIZ VAR? - BEYAZ RUSYA'DAKİ 9 MAYIS KUTLAMASINA (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 15 05:38:02 GMT 2023


(tr) Spain, Madrid, FAI: İş kazaları ve iş güvencesizliği ile karşı karşıya (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 15 05:37:50 GMT 2023


(tr) Brazil, São Paulo, OASL: SINPEEM'de seçim için Plaka 3! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 15 05:37:38 GMT 2023


(tr) Italy, FdCA, Il Cantiere #16: Popüler özyönetim ve yaşam biçimlerinin özerkliği. Zapatista özerkliği. - Jérôme Baschet * (Birinci bölüm) (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 15 05:37:12 GMT 2023


(tr) Italy, FdCA, Il Cantiere #16: International, Filistin İsrail nereye gidiyor? - Ilan Shalif (*) ile Salvatore Francesco (Totò olarak bilinir) Caggese tarafından yapılan röportaj (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 15 05:36:47 GMT 2023


(tr) France, UCL AL #338 - Edito, Bir program olarak ultra liberalizm, aşırı aşağılama ve aşırı şiddet (ca, de, en, fr, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 15 05:36:35 GMT 2023


(tr) Germany, FAU, direkte aktion: TÜM TEKERLEKLER HAREKET ETMİYOR - Operasyon ve Toplum Yazar: Peter Nowak - 6 Mayıs 2023 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 14 05:22:52 GMT 2023


(tr) France, Basın açıklaması UCL, Existransinter: Kahrolsun transfobi ve devlet ırkçılığı (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 14 05:22:43 GMT 2023


(tr) France, UCL AL #338 - Gündem, Analiz: Emeklilik reformuna karşı harekette aşırı sağ (ca, de, en, fr, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 14 05:22:29 GMT 2023


(tr) anarkismo.net, Vía Libre: Kolombiya'daki mevcut işçi mücadelelerine ilişkin perspektifler (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 14 05:22:21 GMT 2023


(tr) Italy, FdCA, Il Cantiere #16: Uluslararası, 17 Nisan Uluslararası Köylü Mücadeleleri Günü - La Via Campesina (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 14 05:21:58 GMT 2023


(tr) Italy, anarres info: Torino 25 Nisan. Tüm savaşların kaçakları, tüm devletlere karşı partizanlar (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 14 05:21:48 GMT 2023


(tr) France, CNT-ait: Anarchosyndicalisme! #181 - Vichy: Jean-Claude ile Dayanışma! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 13 06:06:07 GMT 2023


(tr) Russia, avtonom: Antijob Work Week: Order & Chaos Trends 103. Bölüm - Editoryal (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 13 06:06:00 GMT 2023


(tr) Greece, APO: Siyah ve Kırmızı 1 Mayıs - Atina ve Selanik'teki gösterilere çağrı metni (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 13 06:05:35 GMT 2023

@

Güncellenme zamaný: Mon May 29 08:02:29 2023