A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) France, UCL basın açıklaması, Parlamentoda 91 aşırı sağ seçilmiş temsilci, Macron suç ortağı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 01 05:36:52 GMT 2022


(tr) France, UCL basın açıklaması - LREM için akşamdan kalma ve RN için zaferin tadına yenilgi (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 01 05:36:39 GMT 2022


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - Rivière-du-loup: Medway Group gayrimenkul mega projesine muhalefet (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 01 05:36:13 GMT 2022


(tr) UK, AFED, organise magazine: DEMİRYOLU İŞÇİLERİNİN GREVİNİ DESTEKLEYİN!,GÜNCEL OLAYLAR (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 01 05:35:59 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #328 - Kültür, Okuyun: Roumier ve Mahieux "Güç, siyaset, sosyal hareketler", Les Utopiques n°19, Mart 2022 (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 01 05:34:30 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #328 - sendikacılık, Deliveroo: Kurtarıcıların statüsüne karşı yargısal zafer (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 30 05:40:15 GMT 2022


(tr) UK, AFED, organise magazine: LONDRA DAHA İYİSİNİ İSTİYOR (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 30 05:40:00 GMT 2022


(tr) Greece, APO, land & freedom - Halk sağlığını savunmak için 21/6 Salı günü saat 9:00'da Attika'nın 1. Sağlık Bölgesi, Sakharov 3-Ampelokipoi'de müdahale çağrısında bulunuyoruz. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 30 05:39:45 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #328 - Kültür, Okuyun: Bihr, "Covid-19 ile karşı karşıya kaldık, gereksinimlerimiz, tutarsızlıkları" (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 29 07:06:19 GMT 2022


(tr) UK, ACG: Genel grev neden Genel Grevden daha iyidir? - Danny La Rouge (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 29 07:06:04 GMT 2022


(tr) Viyana İşçi Sendikası - Le Firin: Bir sonraki Cuma mitingi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 29 07:05:46 GMT 2022


(tr) Germany, FAU, direkte aktion: İŞSİZLERİN ÇALIŞMASI VE MÜCADELE (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 28 06:07:58 GMT 2022


(tr) Spain, FAI: İspanya, FAI: Militarizm ve savaşın sonuçları (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 28 06:07:42 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #328 - Spot ışığı, Tartışma: Liberterler neo-reformizmle karşı karşıya (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 28 06:07:35 GMT 2022


(tr) Germany, Anarchistisches Netzwerk Dresden: # 61 Dresden'den anarşist radyonun Haziran yayını - ömür boyu ... G7 yerine (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 28 06:07:14 GMT 2022


(tr) UK, ACG: Devrimci Yenilgi: Yenilgi neden zaferden daha önemlidir... - Anton Nilson (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 28 06:06:45 GMT 2022


(tr) Czech, AFED: Aptal anti-emperyalizme dikkat edin! - Ukrayna'daki savaşın Suriye perspektifi hakkında "Size anlattık" broşürünün gözden geçirilmesi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 28 06:06:30 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #328 - Hikaye, 1952: Bordeaux anarşist kongresinde işler tersine döndü (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 27 06:53:44 GMT 2022


(tr) Italy, UCADI: Sayı 160 - Haziran 2022 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 27 06:53:28 GMT 2022


(tr) Italy, anarres info: 2 TEMMUZ. SİLAHLARIN ŞEHRİNE HAYIR! TURİN'DE DOĞMAYA HAYIR! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 27 06:53:22 GMT 2022


(tr) Italy, Gruppo Anarchico Germinal: 21-25 Haziran tarihleri ​​arasındaki randevular (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 27 06:53:10 GMT 2022


(tr) UK, ACG: 'Halk' kimdir? Tom Hughes tarafından (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 26 04:40:06 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #328 - Kültür, Okuyun: Fontenis, 1953 "Liberter Komünizm Manifestosu"nun Yeniden Basımı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 26 04:39:52 GMT 2022


(tr) Germany, FAU, direkte aktion: "EĞER HEPİMİZ İYİYSEK, O ZAMAN İŞLER ANCAK DAHA İYİ OLABİLİR." - Jonah Larkin White (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 26 04:39:38 GMT 2022


(tr) Tailand: Genç anarşistler polise havai fişeklerle savaşıyor - A.N.A. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 26 04:39:33 GMT 2022


(tr) Serbia, ASI SK, Direct Action: KORE PİYASALARINDAKİ İŞÇİLER DAHA İYİ ÇALIŞMA KOŞULLARI İÇİN NASIL MÜCADELE (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 25 05:46:44 GMT 2022


(tr) UK, ACG: Tanrı yok efendi yok - lanet olası iyi bir nedenden dolayı! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 25 05:46:41 GMT 2022


(tr) [Yunanistan]Volos: Anarşist Vasilios Mangos anısına seferberlik hakkında bilgi By A.N.A. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 25 05:46:26 GMT 2022


(tr) Germany: 25.06.2022 - Dresden Kuir Gurur - Anarchist Network (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 25 05:46:10 GMT 2022


(tr) Germany, schwarze rub: 29.06.2022: Anarşist toplantı - devrimci topluluklar inşa etmek (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 25 05:46:01 GMT 2022


(tr) Holland, vrije bond: Anarşist Açlık Grevcisi G. Michailidis ile Uluslararası Eylem ve Dayanışma Günü - 24 Haziran 2022'de Eylem Çağrısı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 24 06:55:33 GMT 2022


(tr) Serbia, ASI SK, Direct Action: FIAT İŞÇİLERİ GREVİ (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 24 06:55:13 GMT 2022


(tr) Spaine, Basın açıklaması: CGT H&M Barcelona, ​​6 Temmuz'da işgücünün güvencesizliğine karşı 24 saatlik bir grev çağrısında bulundu (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 24 06:54:54 GMT 2022


(tr) sicilia libertaria: Savaşın sıradanlığı - Üç ay sonra. Yıkımlar ve dikkat dağıtıcılar arasında (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 24 06:54:45 GMT 2022


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman -[Ottawa]Kuzey Amerika'nın en büyük silah fuarına karşı gösteri ve abluka (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 23 06:01:57 GMT 2022


(tr) Russia, Avtonom: Oprichnik's Day: Trends in Order and Chaos 59. Bölüm (19 Haziran) (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 23 05:59:46 GMT 2022


(tr) Serbia, ASI SK, Direct Action: MÜCADELE NASIL BAŞLANIR? (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 23 05:59:29 GMT 2022


(tr) Turkey, karala: Sözlük (4): Savaş - Mert Kurucu (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 23 05:59:16 GMT 2022


(tr) Greece, libertaria salonica: G. Michailidis için ONNED Thessaloniki'den sorumlu kişinin evinde müdahale (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 22 06:42:14 GMT 2022


(tr) Serbia, ASI SK, Direct Action: SIRBİSTAN'DA ENFLASYON İŞÇİ SINIFINI YİYECEK (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 22 06:41:51 GMT 2022


(tr) NZ, Tamaki Makaurau Anarchists: Kia ora ve doksan üçüncü Auckland aktivistinin iki haftada bir çıkan haber bültenine hoş geldiniz! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 22 06:41:41 GMT 2022


(tr) sicilia libertaria: İyi ve kötü? (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 22 06:41:26 GMT 2022


(tr) UK, ACG: Tanrı yok efendi yok - lanet olası iyi bir nedenden dolayı! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 22 06:41:07 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #328 - Antipatriarka, Sınıf, Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik: Queerler, İşçiler, Dayanışma! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 22 06:40:57 GMT 2022


(tr) Germany, die plattform: Dayanışma yazılı kelimeden daha fazlasıdır! Kürdistan'ın savunması uluslararası bir görevdir! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 21 05:49:01 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #328 - Antipatriarka, ExisTransInter: Trans ve intersekslerin özerkliği için (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 21 05:48:52 GMT 2022


(tr) NZ, AWSM: Anarşist Komünist Grup[İngiltere]Destekleyenler ve Sempatizanlar Bülteni Sayı 30 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 21 05:48:34 GMT 2022


(tr) İtalya, FDCA, Contier 9 - Özgürlükçü bir komünist: Aldo Demi (1918-2000) - Paolo Papini (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 21 05:47:39 GMT 2022


(tr) Greece, espivblogs: Rus Devrimi - Devlet Kapitalizminin Başarısızlığı Kolektif - Kitap sunumlarında anarşizm (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 21 05:47:28 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #328 - ekoloji, İsviçre: iklim acil durumu grevi ve doğrudan eylemi iyileştiriyor (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 20 05:41:47 GMT 2022


(tr) Greece, Libertarian Initiative of Thessaloniki: HAZİRAN OVRADERA SOSYAL MERKEZDE - 14/6 SALI 19:00 | Etkinlik (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 20 05:41:39 GMT 2022


(tr) AC Menjin: Avustralya'nın 21. Yüzyıl Yoksul Yasası - Iswed Tiggjan tarafından (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 20 05:41:13 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #328 - June'un AL'si stantta! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 20 05:40:48 GMT 2022


(tr) İtalya, FDCA, Contier 9 - Daniel Guérin (1904-1988): fikirlerin diyalektiği - Roberto Manfredini (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 20 05:40:36 GMT 2022


(tr) UK, AFED, organise magazine: KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA: KISA BİR ASTAR - TEORİ VE ANALİZ (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 19 07:20:08 GMT 2022


(tr) UK, AFED London: Ukrayna'da Artan Yaşam Maliyetiyle Mücadeleye Bir Bakış: AF Analizi Üzerine Düşünceler (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 19 07:19:24 GMT 2022


(tr) İtalya, FDCA, Contier 9 - çözülmemiş atık sorunu - Alternativa Libertaria Roma (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 19 07:14:30 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #328 - Başyazı: Dikkat, "soldaki umut" (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 19 07:14:19 GMT 2022


(tr) Spaine: CNT nº 430: Sessizlik baskı olduğunda Lucia Nieto Rodríguez - DOSIER Baskı | VITORIA (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 19 07:14:07 GMT 2022


(tr) Germany, FAU, direkte aktion - VİO.ME, 9 YILLIK ÖZYÖNETİMİ KUTLUYOR - TEBRİKLER! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 18 06:21:05 GMT 2022


(tr) Holland, vrije bond: ÇAĞDAŞ PLATFORMİZM VE ÖZELLİKLER ÜZERİNE ÇEVRİMİÇİ GİRİŞ VE PANEL SÖYLEŞİ (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 18 06:20:26 GMT 2022


(tr) Spaine: CNT nº 430: Vazgeçme, diren! tarafından Rosa Fraile - DOSSIER Baskı | GÜLLER (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 18 06:20:14 GMT 2022


(tr) Italy, MILANO - F.A.I. - Savaş ve enerji ufukları. Giderek daha silahlı bir rekabet. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 18 06:20:03 GMT 2022


(tr) Germany, Anarchistisches Netzwerk Dresden UND: Ukrayna'daki savaş hakkında film gösterimi ve tartışma (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 18 06:19:49 GMT 2022


(tr) UK, ACG: Güvensizlik oyu mu? - Anton Nilson (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 17 05:18:58 GMT 2022


(tr) Spaine, CGT'nin XIX Olağan Kongresini Zaragoza'da Başlattı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 17 05:18:46 GMT 2022


(tr) UK, ACG: Savaşa Hayır! Barış yok! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 17 05:18:20 GMT 2022


(tr) Brasil, FOB: SIGA-SP | Oy vermeyin, savaşın! -- Halk Kongresini İnşa Edin! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 17 05:17:57 GMT 2022


(tr) Argentina, FARosario: HAYAT İÇİN SAVAŞANLAR ÖLDÜRÜLMEZLER VEYA ÖLÜM DEĞİLDİR (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 17 05:17:45 GMT 2022


(tr) Turkey, karala: Hepimiz Pitbull'uz - Aslan Kızılçay (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 16 05:35:57 GMT 2022


(tr) Union Komünist Libertaire Lyon - Stonewall isyanlarının 52. yıldönümü için uluslararası anarşist bildiri. (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 16 05:35:45 GMT 2022


(tr) UK, AFED, organise magazine: KOLOMBİYA'NIN ULET'İNDEN (AIT) İLETİŞİM (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 16 05:35:22 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #328 - Uluslararası, Belarus: Putin ve Lukashenko'ya karşı radikal sol (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 16 05:34:57 GMT 2022


(tr) France, UCL basın açıklaması, Kürdistan kurtuluş hareketine yönelik saldırılar karşısında 11 Haziran'da herkes sokaklara dökülüyor. (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 16 05:34:44 GMT 2022


(tr) Paris Komünü Sanatçılar Federasyonu - Talha Özkaynak
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 15 05:36:52 GMT 2022


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - Barınma hakkı: Tahliyeler ölüme yol açtığında (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 15 05:36:14 GMT 2022


(tr) Spaine: CNT nº 430: TİCARET BİRLİĞİ | Sevilla | Guillermo Talavera Ruiz tarafından Hotel Avenida de Canarias'ta Ayrımcılık (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 15 05:36:00 GMT 2022


(tr) İtalya, FDCA, Contier 9 - Tedarik kodu ve Stefania Baschieri'nin ikame maddesi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 15 05:35:55 GMT 2022


(tr) UK, Clas War, MEDIA: Boris Johnson heykeli yanıyor: Croydon Sınıf Savaşı'ndan Zavallı Kapılar protestocusu Jane Nicholl suçlama düştü (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 15 05:35:46 GMT 2022


(tr) Greece, APO, land and freedom:[Atina | ISAP Petralona]Devlet ve sermaye faşizmi doğuruyor | Konsantrasyon, 4 / 6,18:00 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 14 05:30:10 GMT 2022


(tr) İtalya, FDCA, Contier 9 - Francisco Soriano'nun kasapları hakkında (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 14 05:29:58 GMT 2022


(tr) Spaine: CNT nº 430: TİCARET BİRLİĞİ | Sevilla - Dövüşte bizden önce gelenler ve bizi başaracak olanlar için Manuela Sánchez Peña (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 14 05:29:54 GMT 2022


(tr) Anarquista Brasileira - CAB: Uruguay'daki işçi mücadelesiyle enternasyonalist dayanışma! Sektörde işten çıkarmalar yeter! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 14 05:29:28 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #328 - Uluslararası, Irak Kürdistanı: Erdoğan sivilleri kimyasal silahlarla bombalıyor (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 13 05:40:20 GMT 2022


(tr) Spaine: CNT nº 430: Sivil Muhafız. Galiza'da Eliseo Fernández Fernández tarafından uygulanan baskı - DOSIER Baskı | Bir Koruna (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 13 05:40:15 GMT 2022


(tr) İtalya, FDCA, Contier 9 - Temel Yok! Ne Coltano'da ne de başka bir yerde - Alessandro Granata (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 13 05:40:03 GMT 2022


(tr) anarkismo.net: BAKUNIN, MALATESTA VE PLATFORM TARTIŞMASI - Anarşist Siyasi Örgüt Sorunu - Felipe Correa ve Rafael Viana da Silva (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 13 05:39:14 GMT 2022


(tr) İtalya, FDCA, Contier 9 - Yurii Colombo'nun Rusya'daki savaşa karşı isteksizliği büyüyor (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 13 05:38:45 GMT 2022


(tr) Gzech, AFED A3: Eski "iyi" ırkçılık - İhtiyacı olan insanlara yardım etmek ten rengine bağlıysa, bu bir ırkçılık işaretidir. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 12 05:04:03 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #327 - Kültür, Çizgi Roman: Snug, "Ni Web ni master" (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 12 05:03:51 GMT 2022


(tr) Spaine: CNT nº 430: Sağlık ve Karşılıklı: uyumsuz harfler - SINDICAL / Vitoria (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 12 05:03:39 GMT 2022


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - Saguenay Şehri: Yoksulluğu azaltmak için 9 bin dolar (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 12 05:03:28 GMT 2022


(tr) Spaine: CNT nº 430: Ana Sigüenza'dan dahili modeller - DOSIER Repression | KANON DISI (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 11 06:14:11 GMT 2022


(tr) İtalya, FDCA, Contier 9 - Umarım anlaşabilirim: 30 Mayıs Üniter Okul Grevi'nde -- Cascasse un Fico the DL geçemeyecek - Alessandro Granata (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 11 06:14:06 GMT 2022


(tr) AIT-Russia, KRAS-M.A.T: Ve yine ilkeleri unutan anarşistler hakkında (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 11 06:13:47 GMT 2022


(tr) ULUSLARARASI DURUM ANALİZİ MAYIS-HAZİRAN 2022 İLE FAU (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 11 06:12:05 GMT 2022


(tr) Italy, Milano, FAI: Savaş ve enerji ufukları. Giderek daha silahlı bir rekabet. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 11 06:11:20 GMT 2022


(tr) UK, AFED, organise magazine: HARTUM'DAN SEVKİYAT #5 + #6 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 10 07:57:19 GMT 2022


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - Montreal: L'Espace halka açık mikro bira fabrikasının önündeki işgal (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 10 07:57:02 GMT 2022


(tr) İtalya, FDCA, Contier 9 - İşçi vakayinameleri: Sosyal hizmetlerin bir * operatöründen * alıyoruz ve yayınlıyoruz (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 10 07:56:46 GMT 2022

@

Güncellenme zamaný: Fri Jul 01 07:36:52 2022