A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) Italy, UCADI #178 I-7 - Anarşist komünistler, Yahudi ve Filistin sorunları I. - (Gerekli) dönüşüm: İsrail, Batı adına Arap İslam dünyasının koruyucusu (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 28 07:22:49 GMT 2023


(tr) France, OCL CA #334 - ŞİLİ Pinochet darbesinden 50 yıl sonra... (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 28 07:22:35 GMT 2023


(tr) Italy, Sicilia FA: Basın bülteni: Son Nesil aktivistlere suçlu muamelesi yapıldı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 28 07:22:25 GMT 2023


(tr) France, UCL - Anti-faşizm, Anti-faşist sosyal forumlar: Aşırı sağı daha iyi anlayın ve onunla daha iyi mücadele edin (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 28 07:22:19 GMT 2023


(tr) France, SOCIALISME LIBERTAIRE: İSRAİL, FİLİSTİN, SON VERELİM! (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 28 07:22:06 GMT 2023


(tr) Italy, Sicilia Libertaria, Nov. 23: Bu taraftan (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 28 07:21:59 GMT 2023


(tr) Italy, UCADI #178 I-5 - Anarşist komünistler, Yahudi ve Filistin sorunları I. - Devletin inşasında "Yahudi pan-sendikalizminin" rolü (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 27 06:38:47 GMT 2023


(tr) France, UCL AL #342 - Siyaset, Gösteri yasakları: Devlet nezdinde Filistin için dayanışma (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 27 06:38:39 GMT 2023


(tr) France, UCL basın açıklaması: Dünya Ayaklanmaları: bir zafer ama kamusal özgürlükler için bir uyarı (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 27 06:38:29 GMT 2023


(tr) Czechoslovak - ČAS: BRATISLAVA'DA YARININ SESSİZ EYLEMİNE DAVET: SESSİZLİĞİNİZ GAZZE'DE BİLE DUYULACAK! (SK/TR) (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 27 06:38:22 GMT 2023


(tr) Italy, Sicilia Libertaria, Nov. 23: GENEL GREV 20 EKİM 2023 CUMA (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 27 06:38:11 GMT 2023


(tr) Czech, CAS: GENEL GREV İLE HÜKÜMET VE FİYATLARIN GİTMELERİNİ DURDURALIM (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 27 06:38:03 GMT 2023


(tr) Italy, Sicilia Libertaria, Nov. 23: Yasal görecelik ve Latin Amerika anayasaları (1) (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 26 07:03:33 GMT 2023


(tr) Italy, UCADI #178 I-6 - Anarşist komünistler, Yahudi ve Filistin sorunları I. - Schoah ve " gerekli göç" (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 26 07:03:30 GMT 2023


(tr) France, UCL AL #342 - Anti-faşizm, İsrail-Filistin çatışması: RN, Cumhuriyetin dostu mu? (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 26 07:03:14 GMT 2023


(tr) Czech, CAS: NE HAMAS NE NETANYAHU!: GAZZE'NİN BOMBALANMASINI DERHAL DURDURUN! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 26 07:03:05 GMT 2023


(tr) France, UCL - Anti-faşizm, Anti-faşist sosyal forumlar: Aşırı sağı daha iyi anlayın ve onunla daha iyi mücadele edin (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 26 07:02:57 GMT 2023


(tr) Argentina, Rosario, FAR: Filistin halkıyla dayanışma! Apartheid'a direnin! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 26 07:02:40 GMT 2023


(tr) Italy, UCADI #178 I-4 - Anarşist komünistler, Yahudi ve Filistin sorunları I. - Balfour Deklarasyonu (Kasım 1917) (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 25 08:36:16 GMT 2023


(tr) France, UCL AL #342 - Sendikacılık, uluslararası dayanışma: Filistinli sendikacılardan çağrı (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 25 08:35:59 GMT 2023


(tr) Italy, Sicilia Libertaria, Nov. 23: Kaçırılan kurtuluş (15) - Bağımsızlık ve Özerklik tuzağı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 25 08:35:52 GMT 2023


(tr) France, UCL - 2. UCL Kongresi'nin güncel önergesi: Filistin'deki katliam derhal durdurulmalı (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 25 08:35:34 GMT 2023


(tr) UK, AnarCom'un Manchester ve Salford Anarşist Kitap Fuarı'na Yıldönümü katılımı, 4 Kasım 2023. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 25 08:35:18 GMT 2023


(tr) Germany, Dortmund, AGDO: Sudan Ayaklanması Konuşması (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 25 08:33:03 GMT 2023


(tr) Italy, UCADI #178 I-2 - Anarşist komünistler, Yahudi ve Filistin sorunları I. - Anavatanların Avrupa'sı ve Siyonizmin doğuşu (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 24 07:50:40 GMT 2023


(tr) France, UCL AL #342 - Uluslararası KCK basın açıklaması: Filistin sorunu şiddetle çözülemez (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 24 07:50:24 GMT 2023


(tr) Italy, Sicilia Libertaria, Nov. 23: Siyonist olmayan Yahudilere İsrail demek kolay. - Yahudi Siyonizm karşıtlığı hakkında. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 24 07:50:13 GMT 2023


(tr) Ostravska, Çekoslovak Anarşist Derneği'nin açılış bildirisi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 24 07:50:03 GMT 2023


(tr) Spaine, Aragon, Apoyo Mutuo: Sosyal Forum Kolektifleşiyor! üçüncü baskıda yeni bir format üzerine bahisler (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 24 07:49:30 GMT 2023


(tr) Colombia, ViaLibre: 2023 bölgesel seçimlerinin analizi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 24 07:49:18 GMT 2023


(tr) Greece, Protaanka: Batı banliyölerinin siyasi gazetesi "Siyah Kırmızı Bayrak"ın 2. sayısının tirajı Protaanka tarafından (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 23 07:00:40 GMT 2023


(tr) Czech, AFED: AF sonbahar kongresi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 23 07:00:33 GMT 2023


(tr) Australia, Melbourne, MACG: Gerçekten özgür bir Filistin için - Örs, Cilt 12, Sayı 6. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 23 06:59:58 GMT 2023


(tr) Italy, Sicilia Libertaria, Nov. 23: Angela - Catania, "Gölge Tugayı" kitabının sunumu (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 23 06:59:47 GMT 2023


(tr) France, UCL, AL #342 - Kültür, Okuyun: La Horde, "Anti-faşizm üzerine on soru" (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 23 06:59:19 GMT 2023


(tr) Italy, UCADI #178 I-3 - Anarşist komünistler, Yahudi ve Filistin sorunları I. - Uluslararası sosyalist, komünist ve anarşist hareketin Yahudi bileşeni (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 23 06:59:09 GMT 2023


(tr) Italy, UCADI #178 I-1 - Anarşist komünistler, Yahudi ve Filistin sorunları - Özet: (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 22 06:27:51 GMT 2023


(tr) Italy, Sicilia Libertaria, Nov. 23: Sinema, Geleceğin Güneşi (2023), Nanni Moretti (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 22 06:27:30 GMT 2023


(tr) Czech, AFED: Karel Pelant (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 22 06:27:19 GMT 2023


(tr) France, falasociale: Olivier Lefebvre'nin "Şüpheli Mühendislere Mektup" adlı eseri hakkında popüler sohbet (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 22 06:27:09 GMT 2023


(tr) Spaine, CNT: CNT, 30-N'nin feminist grevine katıldı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 22 06:26:57 GMT 2023


(tr) Italy, FDCA, Il Cantiere #21: ...ve Rusya gibi yapacağız, çalışmayan yemek yemeyecek mi?..." (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 22 06:26:50 GMT 2023


(tr) France, OCL CA #334 - Yara Montoir: Gübre fabrikası kapanmalı (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 21 06:52:30 GMT 2023


(tr) Italy, Sicilia Libertaria, Nov. 23: andrea - Pek çok hikaye (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 21 06:52:20 GMT 2023


(tr) Germany, Die Platform: Rapor: Münster'de Sunum! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 21 06:52:09 GMT 2023


(tr) Italy, Trieste, FAI - GAG: 4 Kasım: TÜM DEVLETLERE KARŞI, HALKIN KENDİ KENDİ KADARINI KENDİ KADERİ KADAR KAYBI İÇİN (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 21 06:52:01 GMT 2023


(tr) France, Lamouette Enragee: UJFP'den Pierre Stambul ile 15 Kasım 2023 Çarşamba günü Boulogne-sur-mer'de konferans tartışması (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 21 06:51:52 GMT 2023


(tr) Italy, FDCA, Il Cantiere #21: Köklerimiz ORGANİZASYONUMUZ - Nestor Makhno (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 21 06:50:59 GMT 2023


(tr) Italy, Sicilia Libertaria, Nov. 23: Düzenlendi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 20 06:02:04 GMT 2023


(tr) Argentina: Jujeña'daki durum göz önüne alındığında - Çeşitli Sermaye Ticareti Direniş Derneği'nin Bildirisi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 20 06:01:41 GMT 2023


(tr) Italy, Galatea, FAI - Savaş olduğu sürece umut vardır (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 20 06:01:33 GMT 2023


(tr) Germany, Likos: Osnabrück'te Ver.di grev günü (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 20 06:01:33 GMT 2023


(tr) Italy, FDCA, Il Cantiere #21: "Dağ küçük bir fare doğurdu" - Ezop, 6. yüzyıl. AC. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 20 06:01:12 GMT 2023


(tr) France, OCL CA #334 - Libya: Tahmin edilen bir selin hikayesi (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 19 06:23:59 GMT 2023


(tr) Italy, Sicilia Libertaria, Nov. 23: ANARŞİSTLER HAKKINDA BİRÇOK HİKAYE (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 19 06:22:10 GMT 2023


(tr) Italy, Galatea, FAI - Katanya: etnik temizlik ve soylulaştırma - İkinci Bölüm (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 19 06:22:02 GMT 2023


(tr) Italy, 3 KASIM ANARRES'İ. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 19 06:21:36 GMT 2023


(tr) Italy, FDCA, Il Cantiere #21: ZAYIFLANMIŞ URANYUM: DÜNYA TAMAMEN yas tutuyor - Marilina Veca (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 19 06:21:02 GMT 2023


(tr) UK, AnarCom: Savaş Yok Ama Sınıf Savaşı Tyne & Wear - KATLİAM İÇİN KÜRESEL YÜRÜYÜŞE DİRENİN (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 19 06:20:40 GMT 2023


(tr) Belarus, ABC: Belarus Anarşist Kara Haçı'ndan 2 reklam (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 18 05:40:10 GMT 2023


(tr) Italy, Sicilia Libertaria, Nov. 23: Cospito - HATAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DEHŞET GEREKİR (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 18 05:40:01 GMT 2023


(tr) Italy, FDCA, Il Cantiere #21: Rusya'da devrim ve karşı-devrim* (Bölüm II) (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 18 05:39:48 GMT 2023


(tr) UK, AnarCom: Barış için Savaş soykırımın Orwellci mantığıdır (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 18 05:39:30 GMT 2023


(tr) UK, ACG: Askeri bir havaalanına saldırı ve Rusya ve Ukrayna'da savaşmayı reddetme. 2023 sonbahar ortası (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 18 05:39:15 GMT 2023


(tr) Bulgaria, FACB: Kapitalist savaşın katliamına karşı uluslararası dayanışma! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 18 05:39:00 GMT 2023


(tr) Germany, Die Platform:[Kristallnacht]Kasım pogromlarının 85. yıl dönümü - hatırlamak, bugün antisemitizmle yüzleşmek demektir! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 17 07:02:17 GMT 2023


(tr) Italy, Sicilia Libertaria, Nov. 23: Baskı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 17 07:02:11 GMT 2023


(tr) Italy, FDCA, Il Cantiere #21: Emilia Romagna'nın endüstrisindeki çalışmalara ilişkin araştırma - Roberto Manfredini (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 17 07:01:53 GMT 2023


(tr) Greece, APO, land & freedom:[Pozisyon]Filistin halkıyla dayanışma yürüyüşü (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 17 07:01:43 GMT 2023


(tr) Russia, Avtonom: Terörizm, baskı, göçmen fobisi: "Düzen ve kaos eğilimleri", bölüm 129 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 17 07:01:38 GMT 2023


(tr) Greece, Protaanka: Peristeri'de 28 Ekim yürüyüş ve gösterisine ilişkin öğrencilerle paylaşılan metin (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 17 06:59:50 GMT 2023


(tr) Italy, Sicilia Libertaria, Nov. 23: Edward Said ve Abdullah Öcalan iki devletli çözümün şiddetin devamına yol açtığını gösterdiler. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 16 06:58:42 GMT 2023


(tr) Italy, FDCA, Il Cantiere #21: Dolara saldırı - Giovanni Cimbalo* (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 16 06:58:11 GMT 2023


(tr) Brazil, UNIPA: Filistin'in cesur halkıyla dayanışma. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 16 06:45:35 GMT 2023


(tr) Czekoslovakia, OAFed: Çekoslovak Anarşist Derneği'nin açılış bildirisi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 16 06:45:27 GMT 2023


(tr) Italy, Galatea AG: Katanya: etnik temizlik ve soylulaştırma - Birinci Bölüm (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 16 06:45:05 GMT 2023


(tr) Italy, UCADI #177: Yenilikler - Riace iyileştirildi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 16 06:44:43 GMT 2023


(tr) Italy, Sicilia Libertaria, Nov. 23: Emanuele - Biz tarih olduk... ya da neredeyse! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 15 05:53:22 GMT 2023


(tr) Italy, FDCA, Il Cantiere #21: Yavaşlayan seferberlik için eğitim sözleşmesi - Alessandro Granata (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 15 05:53:08 GMT 2023


(tr) Germany, Die Platform: 30 yıllık PKK yasağı - Kürt toplumunun 30 yıllık kriminalizasyonu (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 15 05:52:57 GMT 2023


(tr) Germany, Die Platform: 67 yıl önce kuruldu: Viva La Federación Anarquista Urugaya! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 15 05:52:47 GMT 2023


(tr) Italy, Anarres Info: 4 Kasım Cumartesi: Militarist karşıtı gösteri (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 15 05:52:31 GMT 2023


(tr) Italy, UCADI #177: SLOVAKYA: DAYANIŞMA KRİZİ (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 15 05:52:28 GMT 2023


(tr) France, OCL CA #334 - Okula dönüş, okul kıyafetleri meselesi mi? (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 14 06:25:23 GMT 2023


(tr) Italy, FDCA, Il Cantiere #21: Sendikalarda anarşist eylem - Roma'dan Marco T.. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 14 06:25:04 GMT 2023


(tr) Italy, Livorno: İKİ-BİR-SIFIR: 2 KİŞİ, 1 ÜLKE, 0 DEVLET (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 14 06:24:47 GMT 2023


(tr) Italy, Alternativa Libertaria / Fdca: Ne Netanyahu'yla, ne Hamas'la! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 14 06:24:19 GMT 2023


(tr) Italy, Alternativa Libertaria / Fdca: Ne Netanyahu'yla, ne Hamas'la! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 14 06:24:15 GMT 2023


(tr) Brazil, OSL: SP hükümeti özelleştirme ve taşeronlaşmaya karşı mücadele eden metro işçilerini işten çıkarıyor! Dayanışmamız! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 14 06:24:02 GMT 2023


(tr) Italy, UCADI #177: Polonya kalesinin çöküşü (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 14 06:23:54 GMT 2023


(tr) Italy, FDCA, Il Cantiere #21: Gerekli insanlıktan çıkarma - Alessandro Ferretti (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 13 04:40:38 GMT 2023


(tr) France, OCL CA #334 - Postmodern, kadınların toplumsal gerçekliğine karşı cezbediyor - Vanina (Acratie, Ekim 2023) (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 13 04:17:01 GMT 2023


(tr) Italy, FDCA, Il Cantiere #21: Gerekli insanlıktan çıkarma - Alessandro Ferretti (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 13 04:16:47 GMT 2023


(tr) UK, AnarCom: Gazze işgalinin arifesinde (ca, de, en, it, pt)[akine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 13 04:16:30 GMT 2023


(tr) Slovakia, Prima Akcia, MAP: Brno'daki Anarşist Kitap Festivali Ekim 2023 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 13 04:16:21 GMT 2023


(tr) Russia, Avtonom: Dayanırsan ne olur? "Düzen ve Kaos Eğilimleri", bölüm 128 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 13 04:16:09 GMT 2023


(tr) Italy, UCADI #177: Gran Bretagna: potere'nin meyvesi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 13 04:15:51 GMT 2023


(tr) France, OCL CA #334 - Kasım 2023 (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 12 06:33:54 GMT 2023


(tr) Italy, FDCA, Il Cantiere #21: Bu dehşetin bir bağlamı var. Yeni bir yol bulmalıyız - Hagai Matar* (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 12 06:32:40 GMT 2023


(tr) Czech, AFED: Varoluş #2/2023: Pek fazla yansıtılmayan bir konuyu, yani gıda politikasını ele alıyor. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 12 06:32:24 GMT 2023

@

Güncellenme zamaný: Tue Nov 28 08:22:50 2023