A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) Devletin Yasagi 1 Mayis'ta Sokaklari Engelleyemedi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 08 06:59:46 GMT 2021


(tr) Devrimci Anarsist Federasyon (DAF) Ankara Kizilay'da 1 Mayis eylemi gerçeklestirdi.
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 07 06:16:32 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Devletin 1 Mayis Yasaklarina Karsi Koyan 19 Yoldasimiz Gözaltina Alindi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 07 06:16:18 GMT 2021


(tr) meydan: Devrimci Anarsist Federasyon Mecidiyeköy'de 1 Mayis için Yürüdü
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 06 07:08:47 GMT 2021


(tr) Fransa'da 1 Mayis'ta onbinlerce kisi sokaklara çikti: Birçok sehirde polis ve eylemciler arasinda çatismalar yasandi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 06 07:08:39 GMT 2021


(tr) anarsist faaliyet: Gündeme ve Örgütlenmemize dair Yeni Özgür Politika ile Yaptığımız Röportaj
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 05 05:55:07 GMT 2021


(tr) meydan: Hollanda Devleti Devrimci Anarşist Göçmen Abtin Parsa'yı Göçmenleri Örgütlediği İçin Kriminalize Etmeye Çalışıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 04 07:52:29 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Mamak'ta 1 Mayıs Bildirilerimizi Dağıttık
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 04 07:51:53 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Anarşistler ve Aşılar - Bruce Trigg
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 03 06:12:44 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşist Ütopya: Solarpunk
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 02 06:01:56 GMT 2021


(tr) meydan: İstanbul'da 1 Mayıs Açıklamasına Yapılan Polis Saldırısında Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 01 07:12:25 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: 1 Mayıs Bildirimizin Dağıtımını Kadıköy'de Gerçekleştirdik
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 01 07:12:15 GMT 2021


(tr) genc isci: 1 Mayıs Açıklamasına Polis Saldırısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 01 06:58:41 GMT 2021


(tr) meydan: İşçilerin 1 Mayıs Açıklamasına Polis Saldırısı En Az 40 Kişi Gözaltına Alındı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 01 06:58:32 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (20): Anarşizm nedir? - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 30 06:10:59 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (19): Anarşizm Şiddet midir? - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 30 06:10:29 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Paris Komünü ve Devlet Düşüncesi - Mikhail Bakunin
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 29 06:23:40 GMT 2021


(tr) meydan: Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi'nden Çevrimiçi Etkinlik
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 29 06:23:16 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Bir Ermeni Anarşist: Aleksander Atabekyan
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 29 06:22:50 GMT 2021


(tr) meydan: Ermeni Soykırımı Anmaları Bu Yıl da Çevrimiçi Gerçekleştirilecek
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 28 05:39:48 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Kartal'da 1 Mayıs Bildirilerimizi Dağıttık
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 28 05:34:44 GMT 2021


(tr) meydan: Devrimci Anarşist Federasyon 1 Mayıs Bildirisi Yayınladı: Gerçekler Devrimi Kaçınılmaz Kılıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 28 05:34:30 GMT 2021


(tr) genc isci: 1 Mayis Yasaklanamaz Eylemine Polis Saldirisi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 27 07:02:34 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: Devrimci Anarsist Federasyon 1 Mayis Bildirisi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 26 06:25:54 GMT 2021


(tr) anarsist federasyon: 1 Mayis'i Yasaklayamazsiniz!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 25 06:19:41 GMT 2021


(tr) genc isci: "KrizSiz Kurtulus Biziz" Pankartimiz Ile Krize ve Kapitalizme Karsi Direnisimiz Sürüyor!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 25 06:19:27 GMT 2021


(tr) meydan1.org: Evlilik - Emma Goldman
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 24 07:31:06 GMT 2021


(tr) genc isci: 1 Mayis'a Yürüyoruz! - Bu, korona krizi gölgesinde yürüdügümüz ikinci 1 Mayis'imiz...
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 23 05:13:35 GMT 2021


(tr) genc isci: Kayi Insaat Isçileri Direnmeye Devam Ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 21 08:41:07 GMT 2021


(tr) gen cisci: Patrona Kar, Isçiye Issizlik Tedbiri
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 20 06:22:41 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Doğu Kudüs'te evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinlilerle dayanışmak için düzenlenen eyleme polis saldırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 19 06:29:48 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Aşırı sağın yükselişine karşı Paris'te anarşist ve antifaşistler sokağa çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 18 05:52:30 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: EZLN'nin dünyanın farklı bölgelerine yapacağı yolculuk öncesinde uluslararası beyanname: Yaşam İçin
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 17 07:21:08 GMT 2021


(tr) meydan1.org: Paris'te Antifaşistler Artan Saldırılara Karşı Sokağa Çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 16 06:42:59 GMT 2021


(tr) meydan1.org: Anarşizm Nedir? (18): Diktatörlük İş Başında - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 15 09:50:56 GMT 2021


(tr) Mezopotamya Evi'ne Yapılan Saldırı Sonrası Dayanışma için Basın Açıklaması by UCL Lyon
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 11 05:25:27 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Myanmar'da askeri darbeye karşı eylemler sürüyor:
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 10 09:17:36 GMT 2021


(tr) Turkey, anarsistfederasyon.org: Federasyon'a Çağırıyoruz! (ca, de, en, fr, it, pt)
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 09 06:09:33 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Devrimci Anarşist Federasyon'un kuruluşu duyuruldu [Çağrısı] Üzerine Sorular
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 08 07:05:02 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Kadıköy'de polis terörü: Üniveriste öğrencilerinin gerçekleştirmek istediği eyleme polis vahşice saldırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 07 07:00:58 GMT 2021


(tr) anarsist faaliyet DAF: Bu Ablukayı Dağıtacağız!
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 06 06:50:18 GMT 2021


(tr) meydan: Patronu Korumak İçin Özel Yasak
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 05 08:29:21 GMT 2021


(tr) meydan: Yunanistan'da Anarşistlerden Boğaziçi Üniversitesi ile Dayanışma
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 05 08:29:08 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Paris'te binlerce kişi iklim krizine karşı etkin mücadele talebiyle sokağa çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 02 06:40:12 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (17): Devrim ve Diktatörlük - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 01 06:25:44 GMT 2021


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet: Yoldaşlarımız Özgür!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 31 16:03:19 GMT 2021


(tr) Devrimci Anarsist Faaliyet: Korkmuyoruz, Cesaretle Üzerinize Yürüyoruz!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 29 07:23:21 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Cumhurbaskanligi karari ile Türkiye, Istanbul Sözlesmesi'nden çekildi: Bir çok noktada eylem çagrilari yapiliyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 27 07:54:52 GMT 2021


(tr) anarsist faaliyet DAF: Kawa'nin Atesini Harlamak Için 20 Mart'ta Yenikapi'ya! + Newrozu için
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 26 07:23:12 GMT 2021


(tr) anarsist faaliyet DAF: Istanbul Newrozu için, Avcilar, Sirinevler ve Kartal'da ortak bildiri dagitimi gerçeklestirdi.
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 25 07:56:40 GMT 2021


(tr) Devrimci Anarsist Faaliyet: Dehaqlara Karsi Kawa Olmak için Newroz Alanindaydik
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 24 08:18:48 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Paris Komünü ve Devlet Düsüncesi - Mikhail Bakunin
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Mar 23 08:30:57 GMT 2021


(tr) Anarsist Kadinlar: Afganistan'da kadinlarin sarki söylemesi yasaklandi, artik sadece 12 yasindan küçükler sarki söyleyebilecekmis!
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Mar 23 08:30:15 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Paris Komünü - Peter Kropotkin
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 22 06:55:42 GMT 2021


(tr) meydan: Ortadoğu'dan Dünyayı Saran Ateş: Suriye Savaşı'nda 10.Yıl - Emrah Tekin
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 19 08:15:48 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Kara Kızıl Notlar: Bir Sürecin Eleştiri ve Özeleştirisi - Zafer Onat
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 17 05:41:23 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Anarşistler İçin Marx Ekonomisi 10. Bölüm: Marx'ın Ekonomi Politiğinin Anarşist Bir Eleştirisi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Mar 16 08:02:27 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Anarşistler İçin Marx Ekonomisi 9. Bölüm: Marx'ın Sosyalizm / Komünizm Derken Kastettiği
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 15 06:54:18 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Anarşistler İçin Marx Ekonomisi 8. Bölüm: Sosyalizm mi Barbarlık mı? - Wayne Price (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 13 08:58:35 GMT 2021


(tr) yeryuzupostasi: 8 Anarşist Kadınlar 8 Mart'ta Sokaklardaydı: Kalplerimiz Özgürlük İçin Atıyor!
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 12 07:34:08 GMT 2021


(tr) Anarşist Kadınlar: Bu 8 Mart'ta Kalbimiz Yine Kadınlarla Atacak!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 11 06:41:05 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: 8 Mart'ta binlerce kadın polisin engelleme çabalarına rağmen bir çok şehirde sokaklara çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 10 08:01:56 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Hindistan'da tarım kapitalizmi ve direniş - Aditya Bahl
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Mar 09 08:04:17 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Kronştad ayaklanmasının 100. yılında liberter komünist örgütlerden uluslararası bildiri: Tüm iktidar sovyetlere, partilere değil!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 08 07:43:36 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Ispanya'da Pablo Hasel'in tutuklanmasi sonrasinda baslayan eylemler devam ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 04 12:34:32 GMT 2021


(tr) genc isci: Maltepe Belediyesi İşçileri Grevde
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Mar 02 08:23:22 GMT 2021


(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (16): Bolşevikler - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 01 08:43:12 GMT 2021


(tr) Genc isci: Kafe-Bar Isçileri Olarak Alinan Tedbirlere Karsi Eylemdeydik.
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 28 07:25:36 GMT 2021


(tr) Devrimci anarsist faaliyet DAF: Gündeme ve Örgütlenmemize dair Yeni Özgür Politika ile Yaptigimiz Röportaj (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Feb 27 08:27:22 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Ispanya'da muhalif rapçi Pablo Hasel'in tutuklanmasina karsi eylemler sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 26 07:09:00 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Genel-İş sendikası gece yarısı patronla anlaşarak Kadıköy Belediyesi'ndeki grevi sonlandırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Feb 24 05:38:17 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi:Anasayfa / Haberler / İspanya'da rapçi Pablo Hasel'in tutuklanmasına karşı eylemler devam ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Feb 23 06:31:42 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Kadınlardan 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için çağrı: Bu yıl da 18 yıldır olduğumuz yerdeyiz!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Feb 22 06:10:57 GMT 2021


(tr) DAF, Meydan #54 - Röportaj - Uruguay'da Örgütlü Anarsizm ve FAU
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 21 09:53:05 GMT 2021


(tr) DAF, Meydan #54 - Bir 2020 Distopyasi -- "Savas Baristir. Özgürlük Köleliktir. Cehalet Güçtür."
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Feb 20 08:00:29 GMT 2021


(tr) DAF, Meyda #54 - Ödüllendirilen Açlik
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 19 07:44:37 GMT 2021


(tr) Daf, Meydan #54 - Darwinistler Tartışıyor: Reformcu Filozof ve Anarşist Coğrafyacı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 18 09:29:02 GMT 2021


(tr) DAF, Meydan #54 - 1000 Maskeli DEVLET
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Feb 17 09:58:04 GMT 2021


(tr) DAF, Meydan #54 - Sınır Aşırı Müdahaleciliğinin Sınırı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Feb 16 07:27:23 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Kara Kızıl Notlar: Bir Sürecin Eleştiri ve Özeleştirisi - Zafer Onat
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Feb 15 06:24:03 GMT 2021


(tr) Anarşist Kadınlar: İberya devriminin taşıyıcısı, devrimci anarşist Federica Montseny, bugün 1905 yılında Madrid'de dünyaya gözlerini açtı.
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 14 06:15:57 GMT 2021


(tr) genc isci: Direnen Isçileri Selamliyoruz!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Feb 13 07:20:47 GMT 2021


(tr) Genç Isçi Dernegi - GIDER 9-2-21
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Feb 13 07:19:04 GMT 2021


(tr) DAF, Meydan #54 - İktidarın Hapishane Stratejisi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 12 07:37:42 GMT 2021


(tr) genc isci: Direnen İşçileri Selamlıyoruz!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 11 07:06:48 GMT 2021


(tr) anarsist faaliyet: Devletin Saldırılarının Karşısında KAZANIYORUZ
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 11 07:06:41 GMT 2021


(tr) meydan1.org: Şili: Anarşist Sokak Sanatçısı Polis Tarafından Katledildi- Eylemler Sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Feb 10 07:16:13 GMT 2021


(tr) meydan #54 - Bolşevikler İktidarda: Anarşistler ile Bolşevikler Arasındaki Anlaşmazlıklar
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Feb 09 05:54:55 GMT 2021


(tr) anarsist faaliyet: Kayyumları Gençlik Kovacak, Boğaziçi Direnişi Kazanacak! (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Feb 08 06:13:06 GMT 2021


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet: Kayyumları Gençlik Kovacak, Boğaziçi Direnişi Kazanacak!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 07 06:49:10 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Kayseri'de maden işçileri sosyal haklarını alamadıkları ve ücretlerine 15 TL zam yapıldığı için grev yaptı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Feb 06 07:40:14 GMT 2021


(tr) anarsist faaliyet: Devletin Korkusu Ankara'da Sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Feb 06 07:36:09 GMT 2021


(tr) genc isci: Migros Isçisi Yalniz Degildir!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Feb 06 07:35:52 GMT 2021


(tr) meydan: Berkin Elvan'in Kavgasi Sürüyor! - Lise Anarsist Faaliyet
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 05 06:07:35 GMT 2021


(tr) meydan: Anarsizm Nedir? (15): Subat ve Ekim Arasinda - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 04 08:39:39 GMT 2021


(tr) meydan: Yunaistan: Koufontinas'in Açlik Eylemi Için Anaristlerden Dayanisma Eylemi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Feb 03 06:40:13 GMT 2021


(tr) Gökhan Günes için Çaglayan Adliyesi'ndeydik
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Feb 02 06:04:01 GMT 2021


(tr) DAF, Meydan #54 - Röportaj - Ankara'da Devrimci Anarsizmin Kara Bayragini Yükseltenler: KARALA
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Feb 01 07:40:41 GMT 2021


(tr) gencisci: Galataport Santiyesinde Is Birakma Eylemi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Feb 01 07:40:24 GMT 2021


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin 54 - Ödüllendirilen Açlık
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 31 06:02:16 GMT 2021

@

Güncellenme zamaný: Sat May 08 08:59:48 2021