A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023 | of 2024ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) Brazil, Lota FOB: PLP 12/2024'e hayır! Tabanı özerklikle düzenleyin ve uygulama çalışanları için gerçek kazançlar elde edin (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 16 05:19:48 GMT 2024


(tr) Italy, UCDI #183 - umudun yorgunluğu (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 16 05:19:25 GMT 2024


(tr) Brazil, FOB: 60 yıllık diktatörlük bitmedi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 16 05:19:10 GMT 2024


(tr) Germany, Die Platform: Feminist devrim için sokaklarda - 8 Mart 2024 tarihli eylem raporu (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 16 05:18:56 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #347 - Uluslararası, Jeopolitik: İsveç NATO'ya giriyor ve Türkiye'nin şantajına boyun eğiyor (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 16 05:18:42 GMT 2024


(tr) France, OCL CA #338 - Montreuil'de bir evde yangın (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 16 05:18:27 GMT 2024


(tr) Uruguay, FAU: FAU - ROBERTO PERDÍA'NIN ANISINA (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 15 06:32:56 GMT 2024


(tr) Brazil, UNIPA: 64 darbesinin ve PTista uzlaşmasının 60. yılı! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 15 06:32:49 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #347 - Tarih, 1880-1890 Yılları: Antisemitizmin sosyal bir doktrin olması amaçlandığında (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 15 06:32:27 GMT 2024


(tr) Brazil, CAB: Anarşist Görüş 1 Nisan - 1964 - 2024: DİKTATÖRLÜK BİR DAHA ASLA! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 15 06:31:54 GMT 2024


(tr) Italy, UCDI #183 - Seçim anketleri olarak bölgesel (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 15 06:31:44 GMT 2024


(tr) France, OCL CA #338 - Trenle seyahat edin... Ama "Kendinizi bilgilendirin"! (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 15 06:31:26 GMT 2024


(tr) France, UCL basın açıklaması, Türkiye: Kürt muhalefetini bastırmaya yönelik büyük sahtekarlık (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 14 08:16:31 GMT 2024


(tr) Germany, Die Platform: Gençlik, kalabalıklarınızı toplayın! 28-30 Mart tarihleri arasında Berlin'deki gençlik kongresine gidiyoruz! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 14 08:16:17 GMT 2024


(tr) Italy, Ponte de La Chisolfe / FAI: 6 Nisan 2024 Tüm CPR'lerin kapatılması için SEFERBERLİK (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 14 08:16:07 GMT 2024


(tr) Italy, UCDI #183 - Mart 2024 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 14 08:15:55 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #347 - Ekoloji, 2030 Kış Olimpiyatları: 15 günlük kutlama, 30 yıllık borç (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 14 08:15:34 GMT 2024


(tr) France, OCL CA #338 - Wuambushu Operasyonu'nun incelemesi (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 14 08:15:23 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #338: - Kruvaziyer endüstrisine karşı mücadele nerede? (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 13 06:59:15 GMT 2024


(tr) Russia, AIT: Ukrayna'da seferberliğe karşı protestolar (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 13 06:58:23 GMT 2024


(tr) France, UCL broşürü, 1 Nisan: Herkes için onurlu konut (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 13 06:57:56 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #347 - Anti-faşizm, Macron, faşizme doğru ilerliyor (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 13 06:57:52 GMT 2024


(tr) Brazil, OSL: Marielle Franco: Devletin ve kapitalizmin iktidar oyunu tarafından öldürüldü (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 13 06:57:47 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantier #24: Anneler için bonus (anaokulları): kadınların lehine bir seçim mi? (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 13 06:57:34 GMT 2024


(tr) France, OCL CA #339 - Yayıncı: Affirmer notre utopie komüniste libertaire (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 12 07:21:15 GMT 2024


(tr) Slovenia, Ljubljana,[A]Infoshop: Protesto mitingi çağrısına katılıyoruz NATO'ya hayır, bize barış verin! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 12 07:21:07 GMT 2024


(tr) Bruxel, UCL - Uygulamada doğrudan eylem - Konferans Tartışması (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 12 07:20:50 GMT 2024


(tr) France, CNT-AIT: Neden Fransa'da birkaç «CNT» var? (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 12 07:20:38 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #347 - Siyaset, Gazze: Katliam devam ediyor, seferberlik de devam ediyor (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 12 07:20:34 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #338: - Avrupa Parlamentosu: Bu şey nedir? (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 12 07:20:10 GMT 2024


(tr) France, Tract UCL, 93'teki tüm kamu hizmetleri için bir acil durum planı (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 11 05:14:38 GMT 2024


(tr) France, OCL - Sainte-Soline'dan 1 yıl sonra "Geri döneceğim ve milyonlar olacağım"* (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 11 05:14:22 GMT 2024


(tr) Slovakia, Priama Akcia: Derneğin 2023 yılı Doğrudan Eylem faaliyetlerine ilişkin rapor (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 11 05:14:06 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #347 - Kültür, Yannis Youlountas'ı görün: Yıkıntılardan korkmuyoruz (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 11 05:13:53 GMT 2024


(tr) France, OCL CA #338 - İran'daki duruma ilişkin güncel gelişme (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 11 05:13:41 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantier #24: Gazze, Filistin savaş, kadınlar - Meri Calvelli - Filistin'deki ACS misyonunun başkanı. - İşbirliği ve Dayanışma Derneği (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 11 05:13:01 GMT 2024


(tr) France, UCL - 2. Ulusal Toplantı, 25 ve 26 Mayıs 2024'te Lyon'da (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 10 08:26:01 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #347 - Ekoloji, Fas: Hiç bitmeyen bir kuraklık (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 10 08:19:05 GMT 2024


(tr) Greece, Athene, APO: Miting - mücadele eden Filistin'de dayanışma yürüyüşü | (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 10 08:18:51 GMT 2024


(tr) Greece, APO: Filistin halkıyla dayanışma mitingi - 21 Mart 2024 Perşembe saat 19.00, Venizelos Heykeli (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 10 08:18:40 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantier #24: KOMPLOCULAR. - On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Rus devrimcileri. Olimpia Kutuzova Cafiero'nun mektupları ve anıları. - Martina Guerrini - BFS basımları, 2016. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 10 08:18:07 GMT 2024


(tr) Italy, Sicilia Libertaria: USB - ÖLÜLERİN HEPSİ AYNI DEĞİLDİR... (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 10 08:17:57 GMT 2024


(tr) Greece, anarchism.espiv: Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde anarşizmin devrimci pratiği (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 09 04:58:52 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #347 - Antipatriyarka, 8 Mart 2024 - Ataerkiyi silahsızlandıralım! (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 09 04:57:15 GMT 2024


(tr) Greece, anarchism.espiv: ÖZGÜRLÜK VEYA PAZAR: "özgür" üniversite ve özgürlük için. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 09 04:56:56 GMT 2024


(tr) Russia, Avtonom: Yeni Eski Çar ve Kadın Düşmanlığı: "Düzen ve Kaos Eğilimleri" Bölüm 148 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 09 04:56:42 GMT 2024


(tr) France, OCL CA #338 - Darmanin Yasası: Yoksullara ve güvencesizlere karşı bir sınıf savaşı (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 09 04:56:15 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantier #24: ACS - MEVCUT ACİL DURUMA MÜDAHALE (Gazze'deki savaş) (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 09 04:55:43 GMT 2024


(tr) Russia, Avtonom: İktidarı ele geçirmeden dünyayı değiştirmek mi? "Düzen ve Kaos Eğilimleri", bölüm 149 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 08 07:31:32 GMT 2024


(tr) Czech, AFED: Okraj'dan rapor - Olomouc'tan AF grubunun Orlová'daki kitap fuarı/zinefest Okraj #001'e katılımından (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 08 07:31:20 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #348 - Saygılarımızla, Yoldaşımız Gérard Coste'a son selamımız (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 08 07:31:19 GMT 2024


(tr) Czech, AFED: Mücadele: Yaşam Yürüyüşü Ablukası (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 08 07:30:52 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantier #24: STALKING: GECE HANGİ NOKTADA - Marilina Veca (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 08 07:30:50 GMT 2024


(tr) Italy, Sicilia Libertaria: Trapani ama susuz (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 08 07:30:26 GMT 2024


(tr) Israel/Palastin: İnsan hakları söylemi Gazze'deki soykırımı durdurmakta başarısız oldu Yazan: Jonathan Pollak* (2024-02-13) (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 07 05:05:14 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantier #24: Trans mücadeleleri için anti-kapitalizm gereklidir - Alice Vaude (OST)* (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 07 04:57:11 GMT 2024


(tr) Brazil, OSL: 23 Rio militanı beraat etti! Yaşasın halk mücadelesi! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 07 04:56:59 GMT 2024


(tr) Slovakia, Brno, Prima Akcia: Priama Akcia sendikasının Brno'daki açık toplantısı[SK/CZ] (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 07 04:56:37 GMT 2024


(tr) France, UCL broşürü: Irkçılık ve faşizmle karşı karşıya kalmak: halk direnişi (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 07 04:56:29 GMT 2024


(tr) France, CNT-AIT: Anarchosyndicalisme #185 - OLGA TARATUTA Dayanışma İnisiyatifi (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 07 04:56:01 GMT 2024


(tr) Italy, Sicilia Libertaria: Sciru ccazzu - Copun felsefesi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 07 04:55:25 GMT 2024


(tr) US, BRRN: Organize Anarşizm Tartışma Serisi #2 - Federación Anarquista Uruguaya - 7 Nisan (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 06 05:22:40 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #347 - Uluslararası, Ekvador: Uyuşturucu kaçakçılığına karşı sözde savaş halka karşı bir savaştır (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 06 05:22:28 GMT 2024


(tr) Italy, Sicilia Libertaria: Anarşist liderler var mı? (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 06 05:22:12 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantier #24: 8 Mart'ta kutlanacak bir şey yok! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 06 05:22:01 GMT 2024


(tr) Brazil, OSL: São Paulo belediye çalışanları greve gidiyor. Bütün dayanışmamız! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 06 05:21:57 GMT 2024


(tr) Belarus, Pramen: PUTİN'İN RUSYA FEDERASYONUNDA YENİDEN SEÇİLME ZAFERİ (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 06 05:21:37 GMT 2024


(tr) UK, ACG: Yaşasın La Commune! - Bu makale silahlarını subaylarına çevirecek herkese ithaf edilmiştir. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 05 06:46:35 GMT 2024


(tr) France, UCL - Sendikacılık, Köylü Konfederasyonu: "Çevreyi kirletenlerin ve yeşil kapitalizmin garantörü olmak istemiyoruz" (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 05 06:46:13 GMT 2024


(tr) Italy, Sicilia Libertaria: Halk sağlığı: planlı bir yıkım (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 05 06:45:48 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantier #24: Öfkeli bir eğitimcinin günü - Ilaria Paradiso, Collettivo Educatrici Arrabbiate Bologna (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 05 06:45:32 GMT 2024


(tr) France, OCL CA #338 - Balıkçılık ekolojisi, Gerçek anlamda sürdürülebilir balıkçılık için Manifesto Didier Gascuel (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 05 06:45:18 GMT 2024


(tr) France, CNT-AIT: Anarchosyndicalisme #185 - ANARŞİST PROJEMİZ İÇİN OKULLA YAPIN (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 05 06:45:09 GMT 2024


(tr) Germany, Dortmund AGDo: Toplumsal cinsiyet kritik - sağcı bir seferberlik stratejisi olarak trans*düşmanlığı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 04 05:11:07 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantier #24: Mujeres Libres "Kendinizi kapitalist sömürüden ve ataerkil baskıdan kurtarın" - Daniele Ratti (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 04 05:10:52 GMT 2024


(tr) Italy, Sicilia Libertaria: Rondinella - BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 04 05:10:30 GMT 2024


(tr) Germany, LIKOS: Siyasi Mahkumlar Günü (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 04 05:10:15 GMT 2024


(tr) Germany, Karlsruhe, ANIKA: Siyasi Mahkumlar Günü Konuşması - hamamböcekleri - Hapishanelerin olmadığı bir dünya için savaşın! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 04 05:10:07 GMT 2024


(tr) France, CNT-AIT: Anarchosyndicalisme #185 - Köylü sendikacılığı ve Ocak 2025'te yapılacak bir sonraki Ziraat Odası seçimleri hakkında (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 04 05:09:40 GMT 2024


(tr) Germany, Die Platform: 104 yıl önce: Ruhr bölgesinde gericiliğe ve Mart Devrimine karşı genel grev (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 03 06:39:35 GMT 2024


(tr) Germany, Die Platform: Tüm siyasi tutsaklara özgürlük! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 03 06:39:13 GMT 2024


(tr) Italy, Anarres Info: TORON. CPR'A, SINIRLARA, SOKAKLARDA ASKERİYE KARŞI GEÇİŞ YAPILIYOR (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 03 06:39:01 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantier #24: Öznellik ve kendi kaderini tayin etme: - LISA Kadın Merkezi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 03 06:38:50 GMT 2024


(tr) France, CNT-AIT: Anarchosyndicalisme #185 - ANARŞİST PROJEMİZ İÇİN OKULLA YAPIN (ca, de, en, fr, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 03 06:38:33 GMT 2024


(tr) Italy, Sicilia Libertaria: 1968 kanın, öfkenin ve mücadelenin kurtuluşu (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 03 06:38:20 GMT 2024


(tr) UK, ACG: Anarşist Komünist Grup'un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin açıklaması (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 02 05:21:06 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantier #24: Ulusötesi feminizm ve Dünya Kadın Konferansları - Serena Fiorletta (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 02 05:20:41 GMT 2024


(tr) Colombia, Via Libre: Dünya Emekçi Kadınlar Günü - 8 Mart 2024 seferberliğin dengesi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 02 05:20:27 GMT 2024


(tr) Şili'deki büyük yangınların ve kapitalist yıkımın kurbanlarıyla uluslararası anarşist dayanışma çağrısı yapın. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 02 05:20:14 GMT 2024


(tr) France, CNT-AIT: Anarchosyndicalisme #185 - Arşivlere göz atarken şunu gördük... (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 02 05:19:57 GMT 2024


(tr) Italy, Sicilia Libertaria: Palermo Salis (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 02 05:19:45 GMT 2024


(tr) Argentina, Rosario FA: FAR'ın Rosario'daki son olaylarla ilgili tutumu (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 01 07:07:26 GMT 2024


(tr) France, CNT-AIT: Anarchosyndicalisme #185 - Köylü sendikacılığı ve Ocak 2025'te yapılacak bir sonraki Ziraat Odası seçimleri hakkında (ca, de, en, fr, it, pt) [makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 01 07:07:10 GMT 2024


(tr) Czech, CAS: IRKÇILIĞA VE FAŞİZME KARŞI BİRLİKTE GÖSTERİDE PRAG'IN KONUŞMA ZAMANI (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 01 07:06:50 GMT 2024


(tr) Germany, ESPIV: Siyah ve Kırmızı Bayrak #4 - Sağlık Sisteminin Kronik Çöküşü - Batı Banliyöleri Siyasi Gazetesi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 01 07:06:44 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #347 - Antipatriyarka, UCL'nin trans hareketindeki yeri (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 01 07:06:23 GMT 2024


(tr) Italy, Sicilia Libertaria: Moo yok: Gazze için savaşa karşı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 01 07:06:15 GMT 2024


(tr) Spaine, LISA, EMBAT: İşçi hareketinin üniter bir eğilimi olarak devrimci sendikacılığın. MIGUEL G. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 31 05:32:57 GMT 2024


(tr) Italy, Livorno, FAI: Dakik bir drone, İtalya'nın yeni askeri misyonları onaylandı - Umanità Nova, 17.03.24 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 31 05:32:23 GMT 2024


(tr) UK. Libcom: Die Plattform'un 7 Ekim saldırılarına ve Filistin'de devam eden soykırıma ilişkin açıklamasına anarşist bir eleştiri (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 31 05:32:06 GMT 2024

@

Güncellenme zamaný: Tue Apr 16 07:19:49 2024