A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) France, UCL - Libertalia ile Antifa dayanışması! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 08 11:25:24 GMT 2022


(tr) Czech, AFED: Varlık No. 2/2022: Anarşist Strateji - Anarşist Politika ve Strateji Üzerine Düşünceler. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 08 06:15:52 GMT 2022


(tr) Germany, Die Platform Berlin: Salon mitingi Grev hakkı bir insan hakkıdır (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 08 06:15:30 GMT 2022


(tr) Galatea FAI Anarchist Group - Kolombiya: devlet şiddetine ve neoliberal mantığa direnişe genel bir bakış - 1 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 08 06:15:14 GMT 2022


(tr) Spaine, CNT #431: Enrique Hoz'un yazdığı budur. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 08 06:14:58 GMT 2022


(tr) France, UCL-Maine-et-Loire - Anjou libertaire #18: Baskıya hazırlanın! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 08 06:14:38 GMT 2022


(tr) Spaine, CNT #431: Laboratuar ve gelecek... Yolanda de la Torre - DOSIER: Kadınların mücadelesi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 07 08:35:29 GMT 2022


(tr) Brazil, Mato Grosso: Anarşist Görüş 07 Kasım yerel aşırı sağ ve tarım ticareti... (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 07 08:34:42 GMT 2022


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - MEPACQ konferansı: "Kapitalizmin mitleri" (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 07 08:32:28 GMT 2022


(tr) US, BRRN: Kola yok mu? Hiçbir sözleşme! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 07 08:32:13 GMT 2022


(tr) France, UCL-Maine-et-Loire - Anjou libertaire #18: Fransa, UCL-Maine-et-Loire - Özgürlükçü Anjou #18: Kürdistan'a karşı NATO (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 07 08:32:02 GMT 2022


(tr) Greece, Protaanka: Toplu konutlardan elinizi çekin (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 07 08:31:38 GMT 2022


(tr) Brazil, Capixaba Anarşist Federasyonu - F.A.C.A.'nın Kurucu Manifestosu (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 06 06:12:20 GMT 2022


(tr) Asia Pacific IWA: yakınsama 2022 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 06 06:12:06 GMT 2022


(tr) Catalunya, FAC: Savaşta Dünya (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 06 06:12:04 GMT 2022


(tr) Sicilia Libertaria November 22: sciruccazzu - Yeşil fals (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 06 06:11:45 GMT 2022


(tr) France, UCL-Maine-et-Loire - Anjou libertaire #18: Ücret artışı: sadece buna sahip olacağız hangisini alacağız! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 06 06:11:01 GMT 2022


(tr) Uruguay, FAU - YAYINLANAN: DESTACADOS , GENEL , ANARŞİST GÖRÜŞ - Sosyal Güvenlik Reformuna karşı genel grev ve seferberlik (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 06 06:10:49 GMT 2022


(tr) Spaine, CNT #431: Sessiz bir meslek ve sesinizi yükseltebileceğiniz bir yer, Juan Herrera Aparicio ve Sergio Herrero (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 05 06:26:31 GMT 2022


(tr) Argentina, FORA, organizacion-obrera #94: GİZLİ SOYKIRIMLAR: SU SAVAŞI (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 05 06:26:01 GMT 2022


(tr) Catalunya, FAC: Baskı bizi susturmadı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 05 06:25:40 GMT 2022


(tr) )Uluslararası anarşist bildiri - BREZİLYA'DAKİ MEVCUT DURUM ÖNCESİ (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 05 06:25:18 GMT 2022


(tr) Italy, Unicoba: 2 ARALIK: PUTİN YOK, NATO YOK, SİLAH YOK, SAVAŞ YOK, yazan Stefano d'Errico (Unicobas Ulusal Sekreteri) (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 05 06:24:54 GMT 2022


(tr) France, UCL-Maine-et-Loire - Anjou libertaire #18: Sendikal demokrasiyi savunalım! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 05 06:24:28 GMT 2022


(tr) Italy, anarres info: 11 Kasım Anarres. Landauer. Hapishane ve cop. Nükleer savaş. Antropoloji ve çevre... (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 04 06:04:53 GMT 2022


(tr) Sicilia Libertaria November 22: özel foo: Medeni haklar ve sosyal haklar: sahte bir muhalefet (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 04 06:04:38 GMT 2022


(tr) France, UCL-Maine-et-Loire - Anjou libertaire #18: Havzalara karşı savaşın: Sainte Soline Savaşı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 04 06:04:25 GMT 2022


(tr) Argentina, FORA, organizacion-obrera #94: SİYASİ MUHALEFET TARAFINDAN ÖRGÜTLENME, SAÇMALIK. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 04 06:04:09 GMT 2022


(tr) Spaine, CNT #431: Başyazı: Maçoluk ve İşçi Reformu, Antonio Díaz (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 04 06:03:57 GMT 2022


(tr) Argentina, ICL-CIT, FORA: organizacion-obrera #93 - YUKARI YUKARI... YOKSULLUK İÇİN... (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 04 06:03:49 GMT 2022


(tr) Sicilia Libertaria November 22: özel foo: Medeni haklar ve sosyal haklar: sahte bir muhalefet (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 03 04:46:48 GMT 2022


(tr) Germany, trier, die plattform: Michael Wilk ile "Rojava Deneyimi" okuması ve girişi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 03 04:46:25 GMT 2022


(tr) Italy. FAI-IFA: Basın açıklaması - 41BIS'E KARŞI. ANARŞİST KARŞITI BASTIRMAYA KARŞI. GALERİSİZ BİR TOPLUM İÇİN (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 03 04:46:15 GMT 2022


(tr) France, UCL-Maine-et-Loire - Anjou libertaire #18: İşsizliğini istiyorsan sabotajlara git (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 03 04:45:36 GMT 2022


(tr) France, UCL basın açıklaması - Transları Anma Günü ve Çocuk Hakları: Unutmayız, affetmeyiz (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 03 04:45:24 GMT 2022


(tr) Italy, UCADI #164: BREZİLYA LULA'YA GİDİYOR (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 03 04:44:59 GMT 2022


(tr) Turkey, yeryuzupostasi: Savaşa, katliamlara, sömürüye karşı sınıf savaşı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 03 04:44:40 GMT 2022


(tr) France, UCL-Maine-et-Loire - Anjou libertaire #18: Aşırı sağ, bir drama üzerine tereyağını sürüyor (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 02 07:54:03 GMT 2022


(tr) Catalunya FAC: Örgütler, Anarşistler ve FAC (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 02 07:53:30 GMT 2022


(tr) UK, AFED, Organise #97: Kış 2022 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 02 07:53:07 GMT 2022


(tr) Sicilia Libertaria November 22: Claudio Risitano ile FAS Dayanışma Beyanı. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 02 07:52:54 GMT 2022


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - İran: Anarşist dönemin Federasyonu üyesi 15 yaşındaki yoldaş Aref Ghanbarzai'nin anısına (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 02 07:52:45 GMT 2022


(tr) Argentina, FORA, organizacion-obrera #94: İŞÇİ HAREKETİNDE ANARŞİZM (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 02 07:52:14 GMT 2022


(tr) Spaine, CNT #431: Ayakkabı büfeleri: Exploited by Ruth Adsuar - DOSYA: Kadınların mücadelesi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 02 07:51:29 GMT 2022


(tr) Colombia, ULET-AIT: KOLOMBİYA'DA BİRLİKLER: Pasiflik ve bürokrasi arasında, yazan Luis A. Roso (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 01 06:40:22 GMT 2022


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - Gaspé ve Percé: 3 ve 4 Aralık'ta Çocukların Anarşist Sözlüğünün Lansmanı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 01 06:40:13 GMT 2022


(tr) Brazil, luta fob: KARA HALK SOYKIRIMINA KARŞI GENEL GREV!!! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 01 06:40:02 GMT 2022


(tr) anarkismo.net: ABD Anarşizmindeki Bölünme - Yazan Argyris Argyriadis (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 01 06:38:49 GMT 2022


(tr) Brazil. OASL:18 Kasım 1918, Rio de Janeiro'daki Anarşist Ayaklanma (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 01 06:38:39 GMT 2022


(tr) France, UCL bildirimi - Twitter ve Mastodon arasında tamamen taraflı karşılaştırma (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 01 06:38:25 GMT 2022


(tr) France, UCL basın açıklaması - Transları Anma Günü ve Çocuk Hakları: Unutmayız, affetmeyiz (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 30 06:16:26 GMT 2022


(tr) anarkismo.net: Birinci Dünya Savaşı Üzerine Kropotkin Üzerine Tartışma - Bugün Anarşistler İçin Dersleri - Wayne Price (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 30 06:15:46 GMT 2022


(tr) Greece, APO: Arazi ve Özgürlük #30 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 30 06:15:21 GMT 2022


(tr) Germany, FAU, direkte aktion: TESLİM HİZMETİ FLINK SENDİKALI SÜRÜCÜYÜ KOVAR. DENEYİMLER, GEÇMİŞLER, DAYANIŞMA Yazan: Paula Birnbaum (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 30 06:14:52 GMT 2022


(tr) France, UCL - Türk Ordusu Rojava Devrimi'ne saldırıyor: Her yerde onu savunacağız! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 30 06:14:35 GMT 2022


(tr) Czech, Ostrava'daki Polonya konsolosluğunun önünde OAF (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 30 06:14:19 GMT 2022


(tr) Brazil, luta fob: İki cephede mücadele: Lula-Alckmin'in neoliberalizmini ve Bolsonaro/Silahlı Kuvvetlerin faşist öfkesini yenmek (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 29 07:51:39 GMT 2022


(tr) Czech, AFED: IKEA mahkumların köle emeğini kullanıyor (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 29 07:51:07 GMT 2022


(tr) Greece, Saints Anargyro - Kamaterou Anarchis: Politeknik bir kutlama değildi. Hatıra olmaktan çıksın (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 29 07:50:52 GMT 2022


(tr) Germany, a-dresden AND: İran Kara Kasım 2019'u anmak için miting yaptı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 29 07:50:42 GMT 2022


(tr) Brazil, CABN - CAB: Santa Catarina'da aşırı sağa karşı anarşist militanlık (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 29 07:50:17 GMT 2022


(tr) Brazil, UNIPA: 20 Kasım: Yaşasın Zumbi ve siyahi halkların direnişi! Popüler Anarşist Birliği - UNIPA tarafından (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 29 07:49:54 GMT 2022


(tr) Spaine, CNT: Sendikacılık suç değildir" (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 28 06:44:59 GMT 2022


(tr) Greece. APO, land & freedom: 25 Kasım - direniş ve anma günü | Atina ve Selanik'te Seferberlik (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 28 06:44:47 GMT 2022


(tr) Greece, APO, Land & Freedom:[Atina]Atina Anarşist Öğrenci Girişimi Metni (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 28 06:44:37 GMT 2022


(tr) Greece, APO, Land & Freedom: SAKTX'in 9 Kasım'daki grev gösterisine katılımından güncelleme (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 28 06:44:10 GMT 2022


(tr) Greece, APO, Land & Freedom:[SAKTX]Kahrolsun devlet - Özgürlük ve Eşitlik mücadelesi devam ediyor! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 28 06:43:58 GMT 2022


(tr) Sicilia Libertaria November 22: özel emanuele - Haklar ve cezalar hakkında ... (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 28 06:43:47 GMT 2022


(tr) Greece, libertasalonica: Göçmenlerin tahliyesine karşı yürüyüş Pazartesi 14/11, 18:00, Kamara (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 27 07:09:48 GMT 2022


(tr) UK, ACG: Üniversite Çalışanları Battlescarred Tarafından Greve Hazırlanıyor (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 27 07:09:39 GMT 2022


(tr) Sicilia Libertaria November 22: kitaplar - bilgi işçisi ve işçi sınıfı edebiyatı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 27 07:09:28 GMT 2022


(tr) Poland, FA: Ukraynalı mültecilerin Ikar otelinden yeniden yerleştirilmesine karşı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 27 07:08:56 GMT 2022


(tr) UK, ACG: İşyeri Notları 13 Kasım by Erica Malatesta (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 27 07:08:47 GMT 2022


(tr) Spaine, CGT, Uluslararası Cinsiyetçi Şiddetle Mücadele Günü anma töreninden önce öldürülenlerin tüyler ürpertici sayısını vurguluyor (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 27 07:08:32 GMT 2022


(tr) Brazil, luta fob: İSPANYA I CNT-XIXON: DAYANIŞMA (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 26 07:02:32 GMT 2022


(tr) Russia, avtonom: Aklın Uykusu Canavarlar Üretiyor: Trends in Order and Chaos 81. Bölüm (20 Kasım) (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 26 07:02:14 GMT 2022


(tr) Basque, ekinarenekinaz FAI: ekinaren ekinaz 59 zbk Kas 2022 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 26 07:01:45 GMT 2022


(tr) Sicilia Libertaria November 22: Editoryal - SAVAŞI ÇÖL (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 26 07:01:43 GMT 2022


(tr) Italy, Anarchico Galatea FAI: Baskıya ve siyasi oportünizme karşı örgütlenelim! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 26 07:01:07 GMT 2022


(tr) Greece, Protaanka: Mahallelerimizde faşistleri yeniden ortaya çıkarma girişimi için (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 26 07:00:32 GMT 2022


(tr) Spaine, CGT: KADIN BASIN BÜLTENLERİ cgt, Uluslararası Cinsiyetçi Şiddetle Mücadele Günü anma töreni öncesinde öldürülenlerin tüyler ürpertici sayısını vurguluyor (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 25 08:20:25 GMT 2022


(tr) Greece, libertasalonica: Politeknik ayaklanmasının yıldönümü için devlet karşıtı kapitalist yürüyüş - 17/11 Perşembe, 17:00, Polytechnic A.P.Th. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 25 08:19:55 GMT 2022


(tr) Germany, LIKOS: Fiyat artışlarına karşı dayanışma! - 19 Kasım 2022 Ralli (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 25 08:19:17 GMT 2022


(tr) Argentina, ICL-CIT, FORA: organizacion-obrera #93 - Aşağılanmaya Son Verecek ORGANİZASYON (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 25 08:19:05 GMT 2022


(tr) Finland, Germinal di Trieste FAI: Finlandiya'dan Wartsila'nın * işçisine * dayanışma (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 25 08:18:56 GMT 2022


(tr) Italy, anarres info: 4 Kasım Anarres. Anti-rave kararnamesi. Merhaba Claudio! Antimilitarizm... (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 25 08:18:06 GMT 2022


(tr) Italy, UCADI #164: Yenilikler - 'Yükselmek için birleşin' (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 24 05:59:29 GMT 2022


(tr) Germany, Schwarze Ruhr-Uni: Kahrolsun polis! Ölümcül polis şiddeti - kara soygununa karşı #Justice4Mouhamed gösterisine katılım çağrısı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 24 05:59:02 GMT 2022


(tr) France, UCL AL #332 - Uluslararası, Tribute: Juan Carlos Mechoso, diktatörlüğe karşı mücadelenin mimarı (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 24 05:58:32 GMT 2022


(tr) Germany, Dortmund AGDO: Nasıl Yapılır: Kapitalizmden Çıkma - Anlatım ve Somut Uygulama (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 24 05:58:24 GMT 2022


(tr) Italy, Catania, Galatea FAI: Gözetim kapitalizminde yeniden üretimin kontrolü (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 24 05:58:18 GMT 2022


(tr) France, UCL - Sendikalizm, Erken Çocukluk: Tarihi Grev, Bozulmamış Kararlılık (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 24 05:57:26 GMT 2022


(tr) Catalunya FAC: Anarchist Federation - Key of Volta nº6 Kasım 2022. EDİTÖRDEN + İÇERİK (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 23 04:51:35 GMT 2022


(tr) Russia, avtonom: Doubt Everything: Trends in Order and Chaos 80. Bölüm (13 Kasım) (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 23 04:51:20 GMT 2022


(tr) France, UCL basın açıklaması - Suçlarınızı görüyoruz! Kürdistan'da kimyasal savaşı durdurun! (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 23 04:51:01 GMT 2022


(tr) Anarşist savaş karşıtı eylem ve Rusya'da büyüyen milliyetçilik (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 23 04:50:49 GMT 2022


(tr) Argentina, ICL-CIT, FORA: organizacion-obrera #93 - XIXÓN!'İN SATIN ALMA ARKADAŞLARI* - XIXÓN BİRLİĞİ'NDEN HAKSIZCA YARGILANAN ARKADAŞLAR İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 23 04:50:18 GMT 2022


(tr) Italy, UCADI #164: AYRILMIŞ KRALLIK: SUNAK'A EL TUTUŞU (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 23 04:50:01 GMT 2022


(tr) France, UCL - Göçmenlik faturası: Bir "Inquisición" havası Fransa'yı vuruyor (ca, de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 22 06:35:41 GMT 2022


(tr) Brazil, CAB: KABİN DİYOR: BOLSONARISTA DARBESİ İÇİN! UZAK SAĞA SOKAKLARDA MÜCADELE! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 22 06:35:07 GMT 2022

@

Güncellenme zamaný: Thu Dec 08 12:25:25 2022