A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023 | of 2024ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) France, UCL basın açıklaması: İşsizlik sigortasında çöküş: tüm çalışanlara yönelik yeni bir saldırı (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 29 07:14:25 GMT 2024


(tr) France, OCL: Kanaky Yeniden sömürgeleştirmeye hayır! Mücadele içindeki Kanak halkıyla dayanışma - Kanaky Dayanışma Kolektifi (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 29 07:13:57 GMT 2024


(tr) Italy, Sicilia Libertaria: Açılış - AVRUPA VE BELEDİYE SEÇİMLERİ. HAYAL ETMEKTEN KAÇINILMASI GEREKEN KIRILMIŞ HAYALLER - Natale Musarra - Pippo Gurrieri (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 29 07:13:33 GMT 2024


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - [Filistin] Nakba ve devam eden soykırımla yüzleşmek için: Kurtuluş ve geri dönüşe kadar direniş (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 29 07:13:13 GMT 2024


(tr) Italy, UCAD'I #184 - Faşistleşme yürüyor (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 29 07:12:51 GMT 2024


(tr) France, OCL CA #339 - Valdunes, DOM-TOM, Jamaika: sınıf mücadelesinin kronikleri - Ücret itaatsizliği 339 (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 29 07:12:32 GMT 2024


(tr) Italy, UCAD'I #184 - Putin ve Zelensky bizimle eşit (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 28 05:21:04 GMT 2024


(tr) France, Comunicato stampa dell'UCL: Anaky: una rivolta contro le manovre colonialiste (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 28 05:20:45 GMT 2024


(tr) Pakistan, Karachi, WSF-IWA Karaçi'de 1. Kongre düzenlendi (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 28 05:20:35 GMT 2024


(tr) France, OCL: Quercy 2024'te özgürlükçü toplantılar (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 28 05:20:22 GMT 2024


(tr) France, CNT-AIT: Anarchosyndicalisme #186 - Antimilitarist Antikapitalist Meclis (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 28 05:20:04 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #349 - Kültür, Stéphane François'i okuyun: Yeni Sağ ve Nazizm, hiç bitmeyen bir hikaye (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 28 05:19:44 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #349 - Siyaset, Seferberlik Çağrısı: Brittany'de anti-faşist tepki örgütleniyor (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 27 06:14:38 GMT 2024


(tr) France, UCL basın açıklaması, Gazze'ye destek için öğrenci ve lise hareketine destek! (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 27 06:14:22 GMT 2024


(tr) Italy, UCAD'I #184 - "İslam plakasının" krizi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 27 06:14:09 GMT 2024


(tr) Canada, Collectif Emma Goldman - Gazze yalnız değil! Uluslararası dayanışma! (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 27 06:13:57 GMT 2024


(tr) France, OCL - Lamouette Enragee: Macron'a göre savaş ekonomisi, ya da top sesinde üretim... (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 27 06:13:35 GMT 2024


(tr) France, CNT-AIT: Anarchosyndicalisme #186 - Eğitim Hakkında (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 27 06:13:09 GMT 2024


(tr) France, CNT-AIT: Anarchosyndicalisme #186 - ANARŞİST PROJEMİZ İÇİN OKULLA YAPIN (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 26 05:15:59 GMT 2024


(tr) Czech, CAS: SAVAŞA KARŞI BİLDİRİMİZ (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 26 05:15:47 GMT 2024


(tr) France, OCL-Lamouette Enragee: Darmanin'e hakaret etmekle suçlanan Calais aktivistinin rahatlaması (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 26 05:15:38 GMT 2024


(tr) Italy, UCAD'I #184 - Dünya düzensizliği üzerine notlar (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 26 05:15:21 GMT 2024


(tr) Spaine, Aragon, AM: Aragon Karşılıklı Destek II. Kongresini kutluyor (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 26 05:15:07 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #348 - Ekoloji, Dekolonyal Ekoloji: Çevre mücadelesini siyasallaştırmak (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 26 05:14:54 GMT 2024


(tr) Greece, APO, Land & Freedom., ESTOB: Faşistler ve patronlar kuyunun dibinde (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 25 06:46:25 GMT 2024


(tr) IAS: Filistin'deki anarşist harekete ilişkin gözlemler (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 25 06:46:14 GMT 2024


(tr) Spaine, Aragon, Apoyo Mutuo AM: Karşılıklı Destek siyasi çizgisini belirliyor: Aragon'da demokratik konfederalizm için (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 25 06:46:00 GMT 2024


(tr) France, CNT-AIT: Anarchosyndicalisme #186 - Anti-faşizm hakkında... (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 25 06:45:45 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #348 - Politika, Kesişmesellik: Irkçılık karşıtı ve popüler ekolojik mücadeleler için (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 25 06:45:26 GMT 2024


(tr) Greece, APO, Land & Freedom[Columbia]: İlk önce Columbia'yı alıyoruz - 1968 İşgal Hareketinden Dersler (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 24 06:55:38 GMT 2024


(tr) France, CNT-AIT: Anarchosyndicalisme #186 - Devleti ortadan kaldırmak (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 24 06:55:22 GMT 2024


(tr) US, BRRN: 1 Mayıs 2024: Eylem Yoluyla Anma (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 24 06:55:10 GMT 2024


(tr) Brazil, OSL: 1 MAYIS BİR MÜCADELE GÜNÜ: hükümetlerden ve patronlardan bağımsız bir 1 Mayıs için (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 24 06:54:59 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #348 - Tarih, Eğitim: Popüler üniversiteler (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 24 06:54:47 GMT 2024


(tr) Italy, UCAD'I #184 - PD kartı ve 85'in kar yağışı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 24 06:54:38 GMT 2024


(tr) Italy, UCAD'I #184 - SATIŞ İÇİN OY (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 23 04:24:29 GMT 2024


(tr) Czech [oslovak] CAS: HİÇBİR SİYASİYE GÜVENMEYİN: İŞÇİLER OY VERMİYOR, ÖRGÜTLENİYOR! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 23 04:24:13 GMT 2024


(tr) Czech, AFED: A 1M: Sınırların Söylemi / Yapıbozumun Söylemi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 23 04:24:01 GMT 2024


(tr) Belarus, Pramen: DAYANIŞMA OPERASYONUNDA PARA ÇALINDI MI? (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 23 04:23:32 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #348 - Tarih, yüz otuz yıl önce: Montreuil Anarşist Komünü (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 23 04:23:08 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantiere #25 - Takis Fotopoulos: Demokrasi özgürlükle bağdaşmaz (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 23 04:22:56 GMT 2024


(tr) Italy, UCAD'I #184 - Lucan öncesi seçimler (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 22 04:47:48 GMT 2024


(tr) Czech, CAS:[2023]- Avrupa Anarşist Örgütlerinin Ortak Bildirisi - Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın Anarşi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 22 04:47:38 GMT 2024


(tr) Russia, AIT: 1 Mayıs 2024: Sınıftan başka savaş yok! Diğer işçilerle değil, devletle ve işverenlerle savaşın! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 22 04:47:28 GMT 2024


(tr) Russia, Avtonom: Kara Meydan: "Düzen ve Kaos Eğilimleri", bölüm 155 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 22 04:46:21 GMT 2024


(tr) France, OCL CA #339 - Son dakika: Douarnenez'de ayaklanma düzenlendi (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 22 04:45:50 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantiere #25 - İkili kullanım sorunu (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 22 04:45:39 GMT 2024


(tr) Italy, UCAD'I #184 - 26 Nisan 1945 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 21 05:09:04 GMT 2024


(tr) France, OCL-Lamouette Enragee: Mikro İsyancılar üzerine işçi anketi etrafında bir röportaj (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 21 05:08:52 GMT 2024


(tr) Greece, APO: 10. Konferanstan güncelleme ve politika pozisyonları (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 21 05:08:41 GMT 2024


(tr) Russia, Avtonom: "Gözlerimizde yaşlarla dolu bir kutlama bu": "Düzen ve kaos eğilimleri", 156. bölüm (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 21 05:08:08 GMT 2024


(tr) France, OCL CA #339 - İspanya Devleti'ndeki feminizm, takip edilecek bir örnek... (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 21 05:07:12 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantiere #25 - Gianni Bosio ve Mario Lodi - Acquanegra sul Chiese, 5 Kasım 2023, Bosio'nun doğumunun yüzüncü yılında (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 21 05:07:09 GMT 2024


(tr) Italy, UCAD'I #184 - Yenilikler - ANTİSEMİTİZM (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 20 04:28:57 GMT 2024


(tr) Russia, Avtonom: Ocak ayında "Putin'e Karşı Donmuş Baba" festivallerinin 10. yıl dönümü nasıl kutlandı? (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 20 04:28:44 GMT 2024


(tr) France, OCL: Notre-Dame-des-Landes'in ZAD'ına karşı yeni saldırılar (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 20 04:28:28 GMT 2024


(tr) Argentina, Rozario, FAR: RIO GRANDE DEL SUR'DA sel felaketiyle karşı karşıyayız (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 20 04:28:15 GMT 2024


(tr) France, OCL CA #339 - Douarnenez konserve fabrikaları: 1924 grevinin mücadele yoluyla anılması! (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 20 04:28:07 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantiere #25 - Cenova Direnişindeki Anarşistler - Guido Barroero (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 20 04:27:39 GMT 2024


(tr) Brazil, ANA[Capixaba - FACA]: "Bu sadece yok etmekle ilgili değil, aynı zamanda yeni bir dünya inşa etmekle de ilgili" Yazan: A.N.A. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 19 04:44:07 GMT 2024


(tr) Brazil, Capixaba - FACA: 1 Mayıs 2024: Sömürülen sınıf sokaklara geri dönüyor! (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 19 04:43:24 GMT 2024


(tr) Germany, Trier, Die Platform: Anti faşist (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 19 04:43:17 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #348 - Uluslararası, Filistin: Gazze'deki soykırımı durdurun, kahrolsun emperyalizm! (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 19 04:43:05 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantiere #25 - İşin ve sendikanın tarihi ve hafızası: 1945-1985 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 19 04:42:47 GMT 2024


(tr) France, OCL CA #339 - Saguenay: konut krizi ve sessiz soylulaştırma (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 19 04:41:35 GMT 2024


(tr) France, OCL CA #339 - Boulogne-sur-mer'de mücadele veren işçilerin yeni davası: Patron, bankacı ve hakim... (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 18 05:56:06 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #348 - Ataerki karşıtlığı, dişileştirilmiş sektörler: Kadınların çalışma hayatındaki mücadeleleri ve zaferleri (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 18 05:55:55 GMT 2024


(tr) Itay, Trieste, Germinal: Nonunadimeno Düzeneği (ekleme değil) (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 18 05:54:50 GMT 2024


(tr) Brazil, CAB:[FAG]SOYA VE HAYVANCILIKTAN KİM KAZANDIRIR? İKLİM KRİZİNİN HESABINI ZENGİNLER ÖDEYSİN (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 18 05:54:34 GMT 2024


(tr) US, MACC (MIOP): Soykırıma Nasıl Son Verilir - Devlet Ortadan Kaldırılır! (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 18 05:54:23 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantiere #25 - Gazze: felaketi önlemek (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 18 05:54:03 GMT 2024


(tr) Argentina, F.O.R.A. - C.I.T. - Ne Putin'le ne de NATO'yla - SAVAŞTAN SAVAŞA (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 17 06:10:06 GMT 2024


(tr) Itay, Anarres Info: G7'NİN VENARIA'DAKİ TRAJİK KOMEDİSİ (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 17 06:09:54 GMT 2024


(tr) Itay, MILANO - F.A.I.: Mapuçe dayanışması. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 17 06:09:36 GMT 2024


(tr) France, UCL AL #348 - 10 milyar avroluk tasarruf: Kamu hizmetlerinin kapitalist vampirlerin yararına akıtılması (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 17 06:09:22 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantier #25: İçerik + Editoryal (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 17 06:09:08 GMT 2024


(tr) France, OCL CA #339 - GÖÇ YASASI: ne değişiyor - kusacak gibiyim, korku var (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 17 06:08:52 GMT 2024


(tr) Spaine, Catalunya, EMBAT: Brezilya'dan OSL - Özgürlükçü Sosyalist Örgüt - ile röportaj[Bölüm 1](ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 16 04:38:14 GMT 2024


(tr) Argentina, Cordoba, OAC: SOYA VE HAYVANCILIKTAN KİMLER KAZANDIRIR? İKLİM KRİZİNİN HESABINI ZENGİNLER ÖDEYSİN (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 16 04:37:48 GMT 2024


(tr) France, OCL CA #339 - KORE'DE HAVAALANINA KARŞI MÜCADELE (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 16 04:37:00 GMT 2024


(tr) Brazil, CAB[FAG]: SOYA VE HAYVANCILIKTAN KİMLER KAZANDIRIR? İKLİM KRİZİNİN HESABINI ZENGİNLER ÖDEYSİN (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 16 04:36:44 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantiere #25 - Bugün kendimizi günlük ırkçılığımızdan kurtaralım. - Marilina Veca (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 16 04:36:32 GMT 2024


(tr) Mexico, FAM, Regeneration #13: Claudia Sheinbaum: karma kapitalist ekonominin güçlendirilmesi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 16 04:35:47 GMT 2024


(tr) UK, ACG: 1 Mayıs'ın Tarihi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 15 05:55:20 GMT 2024


(tr) Germany, Glitzerkatapult: 3 Mayıs 2024 Cuma: Leipzig'de Anarşist Günler'de "Kriz Zamanlarında Karşılıklı Yardımlaşma" Konferansı (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 15 05:55:07 GMT 2024


(tr) Russia, Avtonom: Orsk'ta baraj gibi devlet: "Düzen ve kaos eğilimleri", bölüm 153 (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 15 05:54:52 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantiere #25 - MART LOTU - Kadınların kurtuluşu için - İnsanlığın kurtuluşu için - Giuliana Magli (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 15 05:54:41 GMT 2024


(tr) Spaine, CNT #438: Ocak - Mart 2024 - Dosya: «Özgürlükçü Öfke» (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 15 05:54:12 GMT 2024


(tr) Mexico, FAM, Regeneration #13: FAM gövdesi (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 15 05:54:02 GMT 2024


(tr) Israel, Compass: İsrail ve Eurovision - tüm dünya antisemitizmle nasıl suçlanır? (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 14 11:15:20 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantiere #25 - Commercio. Un difficile rinnovo contrattuale - Diego Zacco (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 14 08:14:22 GMT 2024


(tr) France, OCL-Lamouette Enragee: Hıristiyan haftalık La Vie dergisinden işçi anketi hakkında bir yayın (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 14 08:13:43 GMT 2024


(tr) France, UCL basın açıklaması: Attal gençliğe savaş ilan ediyor: teslim olmayacaklar! (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 14 08:13:20 GMT 2024


(tr) France, FA: Çalışma yabancılaştırır ve öldürür, hadi kendimizi özgürleştirelim ve anarşi yaratalım! 01-05-2024 (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 14 08:13:04 GMT 2024


(tr) Spaine, CNT #437: EDİTÖRDEN: Sistem Tarafından Çarmıha Gerildi - LAURA MAEZTU | CNT MÜDÜRÜ (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 14 08:12:43 GMT 2024


(tr) Mexico, FAM, Regeneration #13: Editoryal, dünya kaos içinde (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 14 08:12:31 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA: 25 NİSAN'DA - 1 MAYIS'TA (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 13 04:13:11 GMT 2024


(tr) Italy, FDCA, Cantiere #25 - Her şey özel olduğunda her şeyden mahrum kalacağız. - Paola Perullo (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 13 04:13:03 GMT 2024


(tr) Italy, Sicilia, FAS: Çevrenin tahrip edilmesine karşı. Ultima Kuşağı aktivistleriyle dayanışma içinde (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 13 04:12:55 GMT 2024


(tr) Italy, FAI, Umanita Nova: Filistin ile Dayanışma. İtalyan hükümetine karşı somut girişimler. (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 13 04:12:47 GMT 2024

@

Güncellenme zamaný: Wed May 29 09:14:25 2024