A - I n f o s

anarchistyczny serwis wiadomości w wielu językach**

Wiadomości we wszystkich językach
Ostatnie 40 wiadomości (Strona główna) Wiadomości z ostatnich 2 tygodni Archiwa starych wiadomości

Ostatnie100 wiadomości, wedlug języka
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkiy_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement


The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(pl) Tunezja: rewolucja się nie skończyła

From a-infos-pl@ainfos.ca
Date Fri, 28 Jan 2011 16:07:04 +0100
Delivered-to ilan@ainfos.ca
Delivered-to ainfos.ca-a-infos-pl@mail.tuxic.nl
Dkim-signature v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:mime-version:from:date:message-id:subject:to :content-type:content-transfer-encoding; bh=0sL0ffww93xppO1N4vWwkLVJN87lV0eP4lLb6UveZww=; b=fXP8FKHLBRVMJUaxhLb3FMyCDrfyfI2cAdDs65yG2sW3txGTXHK2X9DfD+GDoFpXxN QmbV7UyxUFFsmAcLLIF8lQVgUzwxc5Q0g4Wnx1guA0E0FQb5bq9RGsiFeLf23NaOonG/ 1lfik+doBi3dstfngnzgpDhpVkAJaPF0NkYkk=
Domainkey-signature a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:from:date:message-id:subject:to:content-type :content-transfer-encoding; b=BzhNIn70KmMUmQy70v1XqlVOZqGAK3qofhqRWLVyQX//jKWXKwaAlhPb97fedUzKcm ITlIINi31QsArR+qx9wmImni5OD0dkvIVvp9y6tNiILO6OYcGU5Ni0hSnYE/Ih5qQNcG lpW78+ZO6Etb9k++1k+p7jjaeq4AigjF3xsD8=
List-archive <http://ainfos.ca/mailman/private/a-infos-pl>
List-help <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=help>
List-id <a-infos-pl.ainfos.ca>
List-post <mailto:a-infos-pl@ainfos.ca>
List-subscribe <http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-pl>, <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=subscribe>
List-unsubscribe <http://ainfos.ca/mailman/options/a-infos-pl>, <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=unsubscribe>


Po miesiÄcu powstania ludowego upadÅa tyrania. Ben Ali wraz ze swym
gangiem udaÅ siÄ na wygnanie. To wielkie zwyciÄstwo dla spoÅeczeÅstwa
Tunezji, ktÃre z radoÅciÄ witajÄ kochajÄcy wolnoÅÄ ludzie na caÅym
Åwiecie. To rÃwnieÅ przykÅad i ÅrÃdÅo nadziei dla wszystkich ludzi
regionu, ÅyjÄcych w paÅstwach policyjnych.--- Ale rewolucja jeszcze
siÄ nie skoÅczyÅa, Demokratyczna Partia Konstytucyjna wciÄÅ jest przy
wÅadzy, posiadajÄc 161 z 214 miejsc w parlamencie, a peÅniÄcy
obowiÄzki prezydenta Fouad Mebazaa i premier Mohamed Ghannouchi byli
filarami dyktatury. Pierwsze kroki nowych wÅadz wskazujÄ, Åe bardziej
niÅ na prawdziwych zmianach zaleÅy im na uspokojeniu sytuacji na
ulicach. Wybory, jakie majÄ siÄ odbyÄ w ciÄgu najbliÅszych 60 dni bÄdÄ
przeprowadzone w oparciu o przepisy starej konstytucji, narzucone
przez poprzedni reÅim. RozpoczÄÅy siÄ rozmowy o utworzeniu rzÄdu
jednoÅci narodowej, jednak to DPK decyduje, kto z przedstawicieli
opozycji weÅmie w nich udziaÅ. Cel tej operacji jest jasny:
zniweczenie odniesionego przez spoÅeczeÅstwo zwyciÄstwa poprzez
skanalizowanie rewolty w ramy systemu politycznego. Istnieje powaÅne
ryzyko, Åe partia rzÄdzÄca poÅÄczy siÅy z serwilistycznÄ czÄÅciÄ
opozycji i wprowadzi w kraju pseudo â demokracjÄ, gdy tylko przygaÅnie
ogieÅ spoÅecznej rewolty. Nie moÅna teÅ wykluczyÄ, Åe na czele kraju
stanie nowy dyktator, cieszÄcy siÄ, jak Ben Ali poparciem BiaÅego Domu
i PaÅacu Elizejskiego.

Zwykli Tunezyjczycy zdajÄ sobie sprawÄ z puÅapek, zagraÅajÄcych
wolnoÅci, jakÄ dopiero co zdobyli kosztem dziesiÄtek ofiar. W caÅym
kraju organizujÄ siÄ w komitety samoobrony, walczÄce z bojÃwkami klanu
Ben Ali â Trabelsi plÄdrujÄcymi ich kraj. Nie dajÄ siÄ teÅ zwieÅÄ
marewrom prÃbujÄcej utrzymaÄ wÅadzÄ DPK. Pomimo wciÄÅ obowiÄzujÄcego
stanu wyjÄtkowego, tysiÄce protestujÄcych kolejny raz wyszÅo na ulice
16 stycznia domagajÄc siÄ prawdziwych zmian i skandujÄc: âNie po to
walczyliÅmy by powstaÅ nowy rzÄd jednoÅci narodowej z udziaÅem
marionetkowej opozycjiâ.

Rewolucja nie jest skoÅczona, poniewaÅ nie rozwiÄzano Åadnego z
podstawowych problemÃw: biedy, masowego bezrobocia, korupcji,
nierÃwnoÅci i nepotyzmu. Poza ustanowieniem systemu demokratycznego,
rozwiÄzanie kwestii socjalnej pozostaje najwaÅnieszym z problemÃw
stojÄcych przed Tunezyjczykami. Problemy, przed ktÃrymi stoi ten kraj
mogÄ byÄ rozwiÄzane jedynie przez aktywnÄ politykÄ redystrybucji
bogactwa i zerwanie z dyktatem wolnego rynku.

Nasze organizacje pragnÄ wyraziÄ solidarnoÅÄ ze spoÅeczeÅstwem Tunezji
walczÄcym o wolnoÅÄ i sprawiedliwoÅÄ spoÅecznÄ i peÅne poparcie dla
bojowych antykapitalistÃw Tunezji.

PotÄpiamy postÄpowanie krajÃw Zachodu i rzÄdzÄcych w nich klas
politycznych, tak prawicowych jak i socjaldemokratycznych, od zawsze
aktywnie popierajÄcych autorytarne rzÄdy Ben Aliego.

19 Stycznia 2011

Alternative Libertaire (Francja)
Federazione dei Comunisti Anarchici (WÅochy)
Organisation Socialiste Libertaire (Szwajcaria)
Union Communiste Libertaire (QuÃbec, Kanada)
LibertÃre Aktion Winterthur (Szwajcaria)
Zabalaza Anarchist Communist Front (RPA)
LibertÃre Socialister (Dania)

anarkismo.net
_________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
By, For, and About Anarchists
Send news reports to A-infos-pl mailing list
A-infos-pl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-pl
Archive: http://ainfos.ca/pl