A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Tsjechie, AFED: Oekraine: arbeidsrechten tijdens de oorlog (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Wed, 20 Apr 2022 18:16:21 +0300


Voor ons moet de Oekraine niet alleen het object van verzet tegen Poetin's agressie worden, maar het is ook een staat die probeert "diens" arbeiders kort te houden. ---- Hoewel het primaire doel van vandaag het afwijzen van Poetin's invasie van de Oekraine is, is het ook belangrijk de niet-militaire ontwikkelingen in het land dat moet worden bevrijd na te gaan, zowel vandaag als in de toekomst. De Oekraine is een staat wiens regime een liberale democratie is die geleidelijkaan liberaliseert, maar het is ver van het afscheid nemen van diens oligarchische vorm. Als we onze hoop stellen op de overwinning over Poetin doen we dit niet om de status quo van het neoliberale regime daar te verdedigen. Integendeel, het afwijzen van de invasie is een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde voor het uitbreiden van de emancipatie beweging van de minder bevoorrechte delen van de Oekrainse bevolking.

Dit is ook de reden waarom we proberen na te gaan hoe arbeidsrechten tijdens een situatie van oorlog worden behandeld. We verwerpen het misleidende nationalistische idee dat arbeiders het nastreven van hun belangen en behoeften moeten opgeven vanwege de behoefte aan sociale eenheid en inter-klasse eenheid tegenover de militaire vijand. Dit is alleen maar een sprookje dat werkt in het voordeel van economische elites, ten koste van arbeiders.

Informatie gebaseerd op de commentaren van de Oekrainse linkse organisatie Sociale Beweging, die streeft naar het creeren van een arbeiderspartij onder de leuze van het democratische socialisme (we hebben van de anarchistische omgeving geen bron van informatie over het probleem) verscheen op de website van het Poolse Anarcho-Syndicalistische Arbeiders Initiatief.

Ze berichten dat het Oekrainse parlement op 15 maart een wet aannam "Over de organisatie van arbeidsverhoudingen in een situatie van oorlog", die op 24 maart in werking trad. De wet is hevig bekritiseerd door Oekrainse vakbonden en sociale organisaties vanwege diens a-sociale aard en het nadeel voor arbeiders. Het heeft de bedoeling ontslagen aanzienlijk te vereenvoudigen, het niet betalen van lonen toe te staan en de werktijd uit te breiden.

De wet, nr. 7160, werd opgesteld door Halyna Tretyakova, een lid van het Oekrainse parlement dat bekend staat om haar afkeer van vakbonden en haar sympathie voor neoliberale ideeen.

Volgens de Sociale Beweging hebben Russische troepen in de Oekraine duizenden mensen vermoord en het leven voor miljoenen oncomfortabel gemaakt, in het bijzonder in industriele gebieden. In Marioepol werd 90% van de gebouwen vernietigd, in Charkov bijna 1.000 bewoonde huizen. Ongeveer 10 miljoen mensen moeten hun woningen ontvluchten. Onder het regeringsprogramma hebben 4 miljoen mensen compensatie van 6.500 Oekrainse hryvnia geeist vanwege verloren inkomen. Meer dan 50% van de arbeiders is al hun baan kwijtgeraakt.

Tegelijkertijd voelt het nog actieve deel van de bevolking zich hulpeloos als werkgevers illegaal weigeren lonen te betalen en de situatie van de oorlog uitleggen. Vanaf 24 maart, tijdens de periode van staat van beleg, zijn de rechten van werknemers verzwakt in termen van:
*bescherming tegen tot nu toe onwettig ontslag (iedere arbeider kan op proef worden aangenomen en bepaalde categorieen van werknemers kunnen worden ontslagen tijdens verlof of ziekteverlof),
*tijdige betaling van lonen, in het bijzonder in het geval van gedwongen sluiting (de werkgever zal in staat zijn het contract op te schorten en lonen in te trekken en zal het recht hebben om de basale arbeidsomstandigheden zonder waarschuwing te verslechteren),
*arbeidstijd beperkingen (de normale werkweek is uitgebreid naar 60 uur en overwerk beperkingen zijn opgeheven - eerder 120 per jaar).

Vanuit diens gezichtspunt (waarmee we ons niet volledig hoeven te identificeren) noemt de sociale beweging de mogelijke gevolgen van de nieuwe wet op:

1)Het is waarschijnlijk dat werkgevers hun eigen egoistische doelen zullen nastreven onder de vermomming van sociale behoeften. Zo lang bedrijven prive-bezit zijn en winsten in de portemonnees van de eigenaren vallen kan de eis voor meer werk nauwelijks als eerlijk worden beschouwd. Wetgevers stellen dat het geven van flexibiliteit zonder precedent aan werkgevers essentieel is vanwege de behoefte van verdediging bedrijven om effectief te werken en het levensonderhoud van de bevolking veilig te stellen. Echter, de wet staat iedere werkgever toe te besluiten of die de arbeidstijd verlengt. Bijvoorbeeld, het kan voordeliger zijn voor winkelketen eigenaren om de werkbelasting van de bestaande werknemers uit te breiden dan meer mensen in te huren. Verder is het onduidelijk of een stijging van de normale werkuren een stijging in lonen zal betekenen.

2)Het zal moeilijker zijn voor werknemers om het leger te steunen. De wet maakt het mogelijk het arbeidscontract op te schorten en de werknemer zonder werk en loon te laten. Als gevolg hiervan zullen geen belastingen of militaire uitkeringen worden betaald van hun salarissen. Verder zal staf niet in staat zijn vrijwillige donaties over te maken naar het Oekrainse leger en vrijwilligers. Helaas rechtvaardigen veel werkgevers niet-betaling al door te betalen voor sociale doelen (wat soms moeilijk te controleren is). Echter, de sociale verantwoordelijkheid van werkgevers ligt in het vervullen van hun verplichtingen tegenover werknemers en de maatschappij! Het is belangrijk dat werknemers hun salaris op tijd ontvangen, geld doneren en zich persoonlijk betrokken voelen bij nuttige activiteiten.

3)Deregulering ondermijnt de mogelijkheid van duurzame ontwikkeling. Staatsmaatregelen die, zelfs tijdelijk, arbeidersrechten afschaffen wijzen op de kwetsbaarheid van deze rechten en de tendens de rechten van de meerderheid, arbeiders, op te offeren aan belangen zoals het "goed functioneren van bedrijven" en het "beperken van werkgeverskosten". Dit kan sociale spanningen veroorzaken. Buitensporige uitbuiting van Oekrainse arbeiders kan ook hun vaardigheid om productief te werken op de korte termijn beperken en dat in een tijd waarin de Oekraine diens inspanningen om vernietigde steden her op te bouwen moet opvoeren. Deze stappen worden grotendeels verklaard door het specifieke economische argument dat de staat meer middelen nodig heeft. Echter, om een of andere reden wil het niet het bezit van de oligarchen aanraken.

Werkgevers zullen profiteren van de nieuwe mogelijkheden als werknemers zich niet verdedigen. Over de kwestie van hoe jezelf op de werkplek te verdedigen komt de Sociale Beweging met gedeeltelijke voorstellen: arbeiders zouden de best mogelijke behandeling moeten eisen; na een situatie van oorlog zouden ze werkgevers moeten dagvaarden als hun rechten zijn beperkt; ze zouden de niet gerechtvaardigde invoering van arbeidstijd verlenging, de intrekking van lonen en het opschorten van arbeidscontracten moeten voorkomen. Het stelt dat de staat nu zeker niet in staat is om toezicht te houden op werkgevers, dus mensen zouden zich moeten aansluiten bij de vakbonden en ze moeten optreden als een openbaar lichaam om het respect voor arbeidersrechten na te gaan. Ze moeten ook voorstellen een "zwarte lijst" te maken van werkgevers die arbeiders belasten.

Tenslotte voegt de Sociale Beweging toe: "We geloven dat de dreiging van oorlog een stimulans zou moeten zijn voor de solidariteit en een sociaal rechtvaardige mobilisatie van middelen, niet een rechtvaardiging voor de verslechterende situatie van arbeiders".

In de toespraken van de Oekrainse president was een oproep aan de arbeiders om hun baan voor 100% te doen. Echter, het goedgekeurde voorstel staan een uitbreiding van de werkweek met 20 uur toe, wat betekent dat velen gedwongen zullen zijn om voor 150% te werken. De president heeft nog niet gereageerd op de oproep om een veto uit te spreken over de wet. Tegelijkertijd is het, om de verdediging van de Oekraine veilig te stellen, nogal nodig om het bezit van de Oekrainse oligarchen in beslag te nemen. Dit is een van de dingen die moet worden gestimuleerd, evenals het aanmoedigen van arbeiders in de Oekraine om hun rechten niet op te geven onder het valse voorwendsel van "nationale eenheid", wat vanuit een klasse gezichtspunt volledige onzin is.

Bron:
https://www.ozzip.pl/informacje/zagranica/item/2881-ukraina-prawa-pracownicze-w-czasie-wojny <https://www.ozzip.pl/informacje/zagranica/item/2881-ukraina-prawa-pracownicze-w-czasie-wojny>

https://www.afed.cz/text/7624/ukrajina-pracovni-prava-v-dobe-valky <https://www.afed.cz/text/7624/ukrajina-pracovni-prava-v-dobe-valky>

Orig: (en) Czech, AFED: Ukraine: labor rights during the war (ca, de, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl