A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) woensdag 24 FEB '21 LEZING -- Vrije Bond leesgroep over anarchistische principes

Date Sun, 31 Jan 2021 08:01:20 +0200


We beginnen een nieuwe leesgroep over het anarchisme! Daarvoor is iedereen uitgenodigd, of je nou net lid bent geworden, al jaren actief lid bent, of buiten de Vrije Bond actief bent en dit op de website leest. Dit is een maandelijkse online leesgroep voor de hele Vrije Bond en alle anarchisten daarbuiten. Er hebben zich de laatste tijd veel nieuwe leden aangesloten, daarom bespreken we de basisprincipes van het anarchisme. ---- Meld je nu aan als je geïnteresseerd bent: vbleesgroep@riseup.net ---- Het doel van de leesgroep is om van en door elkaar te leren. Om samen te kijken naar de bouwstenen van het anarchisme, hoe die er uit zien en hoe wij die in de wereld vorm kunnen geven. De teksten die we lezen moeten een opstapje zijn naar interessante discussies, maar het gaat dus meer om de thema's en de discussie dan om de teksten zelf. Daarnaast is het goed als de leesgroep voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

Voor deze leesgroep zullen we een iets andere aanpak nemen dan de standaard. In plaats van 1 centrale tekst per bijeenkomst is er een uitgebreide bronnenlijst. Er zitten kortere en langere teksten in, maar ook podcasts en video's. Zo kan iedereen hun eigen favoriete medium van informatie kiezen. Ook voorkomen we dat er een lineair scholingstraject begint waarbij mensen gewoon een bepaalde visie voor waar moeten aannemen.

Het doel is om een duidelijker beeld te krijgen wat wij elk persoonlijk denken over het concept en vervolgens samen te kijken naar alle goede en slechte kanten daarvan. Je mag van de bronnenlijst zo veel of zo weinig gelezen, geluisterd en gezien hebben als je wil. Zelfs als je alleen de Wikipedia pagina van dit onderwerp gelezen hebt mag je ook gewoon meedoen, het gaat om jouw visie, niet het aantal pagina's dat je gelezen hebt. Kennis en analyse komt niet uit dikke boeken, maar die maken we samen.

Wil je meedoen met een leesgroep van anarchisten door heel Nederland en België? Wil je de basis principes van het anarchisme ontdekken? Wil je ze bespreken met kameraden?

Kom dan naar de Leesgroep over anarchistische basisprincipes!

Meld je nu aan voor de leesgroep op vbleesgroep@riseup.net

Tijden:
Inloop 19.30
Discussie 20.00
Einde discussie 22.00

Datums en thema's:
Altijd op de 4e woensdag van de maand! Klik op het pijltje om de bronnen voor het thema te zien. Je kunt de bronnenlijst ook via deze link downloaden.

24 feb Anarchisme
24 mrt Solidariteit
28 apr Wederzijdse hulp
26 mei Directe actie
23 juni Zelforganisatie
28 juli Prefiguratie
25 aug Vrije associatie
22 sep Autonomie
27 okt Diversiteit van tactieken
24 nov Intersectionaliteit
Van de meeste teksten hebben we links gegeven waar je ze online kan vinden. Als die er niet bij staat, stuur ons dan een mailtje, dan sturen we je de tekst direct op.

vbleesgroep@riseup.net

Vrije Bond Reading group about anarchist principles
We are starting a new reading group about anarchism! Everybody is invited, whether you are a new member, have been active for years in or outside the Vrije Bond or just reading this on our website. This will be a monthly online reading group for the entire Vrije Bond and all anarchists outside as well. There are a lot of new members, so this is why we want to read about the basic principles of anarchism.

Sign up now if you're interested:
vbleesgroep@riseup.net

The goal of the reading group is to learn from and with each other. To look together at the building blocks of anarchism, what they look like and how we can give them shape in our world. The texts have to be a stepping stone to interesting discussions, but the focus is on the topics and discussions, not the texts themselves. It is also best if the reading group is as accessible as possible for many different people.

This is why we will take a slightly different approach from standard reading groups. In stead of 1 main text per session we will have a more expanded source list. There will be shorter and longer texts, but also podcasts and video's. This way everybody can use their own favourite medium. This also prevents us from having a linear schooling course where people have to accept a specific certain vision.

The goal here is to give a more clear picture of what we personally think about the concept and then evaluate the good and bad sides of it. You can read, listen and view as much or as little of the source list as you want. Even if you only read the wikipedia page of the topic you are most welcome to join us. We are interested in your ideas, not the amount of pages you've read. Knowledge and analyses don't come from thick books, but we make it together.

Do you want to join a reading group with anarchists from all over the Netherlands and Belgium? Do you want to discover the basic principles of anarchism? Do you want to discuss them with comrades?

Then join the reading group about anarchist principles!

Sign up now for the reading group at: vbleesgroep@riseup.net

Times:
Walk in 19.30
Discussion 20.00
End of discussion 22.00

Dates and themes:
Always on the 4th Wednesday of the month! Click the arrow to view the sources for the theme. You can also download the list of sources here.

24 Feb Anarchism
24 Mar Solidarity
28 Apr Mutual Aid
26 May Direct action
23 Jun Self Organisation
28 Jul Prefiguration
25 Aug Free Association
22 Sep Autonomy
27 Oct Diversity of Tactics
24 Nov Intersectionality
Most of the texts have links so you can find them online. If the text does not have a link, please send us an email, then we will send it to you directly.

vbleesgroep@riseup.net

Anarchisme, leesgroep, Vrije Bond

https://www.vrijebond.org/vrije-bond-leesgroep-over-anarchistische-principes/
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl