A - I n f o s

Monikielinen anarkistinen ** uutispalvelu
Uutiset kaikilla kielillä
Viimeisimmät 30 viestiä (Kotisivu) Viimeisimmän kahden viikon postit Vanhojen viestien arkisto

Viimeisimmät 100 postia eri kielillä
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkiy_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ Kaikki.muut.kielet

Viimeiset 10 postia ingresseineen

(fi) Parainen-Nauvo-yhteys

From Sampsa Oinaala <sampsa.oinaala@aseistakieltaytyjaliitto.fi>
Date Tue, 25 Jun 2002 11:46:33 -0400 (EDT)


 ________________________________________________
   A - I N F O S U U T I S P A L V E L U
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


Maan ystavat ry:n liikennekampanja
c/o Malminmaentie 8
02280 Espoo
liikennekampanja@kulma.net
http://kulma.net/liikennekampanja

Lausunto Parainen-Nauvo -yhteyden YVA-selostuksesta

LOUNAIS-SUOMEN YMPARISTOKESKUKSELLE

Paraisten ja Nauvon valille suunnitellun kiintean yhteyden
ymparistovaikutusten arviointiselostuksessa hankkeen ymparistotavoitteet on
maaritelty kestavan kehityksen periaatteen mukaisesti. Kestavan kehityksen
kannalta olennaista on tarkastella hankkeita laajoina kokonaisuuksina ja
peilata niita koko yhteiskunnan kehitykseen. Yksi suurimmista kestavan
kehityksen haasteista on globaalin ilmastonmuutoksen pysayttaminen, joka
edellyttaa kasvihuonekaasupaastojen ottamista huomioon kaikissa hankkeissa
paikallistasolta alkaen.

Liikenne on merkittava kasvihuonekaasupaastojen lahde, joten liikenteen
paastojen vahentaminen on ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta olennaista.
Kasvihuonekaasupaastojen vaheneminen merkitsee useimmiten myos muiden
liikenteen paastojen vahenemista, joten vaikutus ymparistoon ja ihmisten
elamanlaatuun on positiivinen myos paikallistasolla. Talta kannalta on
hyvin ongelmallista, etta liikennemaarien kasvu on otettu lahtokohdaksi
YVA-selostuksen kaikissa vaihtoehdoissa.

Kaytannossa liikenteen kasvu johtaa aina paastojen kasvuun.
YVA-selostuksessa esille nostettu teknisen kehityksen paastoja vahentava
vaikutus ei ole itsestaanselvyys. Teknisen kehityksen nopeutta ja uusien
sovellusten siirtymista arkikayttoon on hyvin vaikeaa ennustaa. Lisaksi
paastoihin voivat vaikuttaa myos muoti-ilmiot, kuten suurikokoisten autojen
suosiminen, joka lisaa paastoja. Vaikka arviot teknisen kehityksen
paastojavahentavasta vaikutuksesta toteutuisivatkin, lisaa liikenteen
kokonaismaaran kasvu ymparistohaittoja.

Teknista kehitysta ei ole YVA-selostuksessa riittavasti arvioitu 0- ja
0+-vaihtoehtojen haittana mainittuja lauttojen paastoja selvitettaessa. On
oletettavaa, etta tekninen kehitys ja kaluston uusiutuminen vahentavat myos
lauttojen paastoja tulevaisuudessa. Lisaksi lauttojen osalta olisi
tutkittava mahdollisuudet biopolttoaineiden kayttoon fossiilisten sijasta.
Lauttojen aiheuttamaa melua on selostuksessa tarpeettomasti korostettu.
Lauttaliikenteen meluhaitat ovat huomattavasti korkealta sillalta
kantautuvaa liikennemelua vahaisemmat ja paikallisemmat.

Liikenteen kasvuun tukeutumisen sijasta tulisi pyrkia etsimaan keinoja
liikenteen vahentamiseen. Jotta autoliikennetta kyettaisiin vahentamaan,
tulisi panostaa sen vaihtoehtojen selvittamiseen ja kehittamiseen.
Saaristotien vaikutusalueella olisi kartoitettava joukkoliikenteen
kehittamismahdollisuudet. Myos kevytta liikennetta tulisi vakavasti pyrkia
kehittamaan vaihtoehtona autoliikenteelle. Talta kannalta seka tunneli-,
etta siltavaihtoehto ovat huonoja. Tunnelin osalta kevyen liikenteen
hoitamista ei ole selvitetty riittavasti ja sillalla kevyt liikenne
altistuu saiden haittavaikutuksille myos selostuksessa mainittyjen
syysmyrskyjen ja jaakelien ulkopuolella.

Autoilun vaihtoehtojen kehittamisen ohella olennaista liikenteen
vahentamisen kannalta on liikkumistarpeen vahentaminen ja paikallisten
peruspalveluiden sailyttaminen. Kiintean yhteyden kayttoonotto lisaisi
houkutusta kayttaa mantereella sijaitsevia palveluita. Nain liikenne
lisaantyisi ja uuden yhteyden vaikutus yritystoiminnalle Nauvossa voisi
olla jopa haitallinen. Matkailun merkityksen korostuminen elinkeinoelamassa
tulevaisuudessa on todennakoista. Kiinteasta yhteydesta olisi
matkailuelinkeinolle enemman haittaa kuin hyotya. Alueen matkailuvalttina
voisivat tulevaisuudessa olla luonnon ja kulttuurin alkuperaisyys ja
koskemattomuus, joita kiintea yhteys uhkaa lisaamalla rakennuspaineita.

Liikennemaaria lisaamalla kiintea yhteys luo lisapaineita kiinteaan
yhteyteen myos Nauvon ja Korppoon valille, mika puolestaan lisaisi
mahdollisuuksia Finnon sataman rakentamiselle tulevaisuudessa.
Selvityksessa sataman mahdollista rakentamista ei juurikaan ole huomioitu.
Saaristo olisi mahdolliselle suursatamalle mahdollisimman huono
sijoituspaikka pitkien etaisyyksien vuoksi. YVA-selostuksessa ei ole
myoskaan huomiotu sataman mahdollisen rakentamisen vaikutusta esim.
vaarallisten aineiden kuljetuksiin.

Kiintean yhteyden ja lauttayhteyden yllapitokustannuksissa ei ole
olennaisua eroja. Sen sijaan kiintean yhteyden rakennuskustannukset ovat
huomattavat. Nain ollen kiintean yhteyden rakentamisella ei saavuteta
merkittavia saastoja. On oletettavaa, etta silta- tai tunnelihankkeeseen ei
loydy lahitulevaisuudessa rahaa valtion budjetista. Sen sijaan
lauttayhteyden yllapito vaatii lahivuosina uusia investointeja.
Lauttayhteyden kehittaminen 0+-vaihtoehdon suuntaan tulisikin huomioida
naissa suunnitelmissa.

Kiintean yhteyden rakentaminen vaarantaisi luonnonarvoja ja uhkaisi
uhanalaisten lajien elinymparistoja. Erityisesti siltayhteys olisi maiseman
kannalta tuhoisa. Uusien tieyhteyksien rakentaminen luo pohjaa
autoliikenteen ja sen ymparistohaittojen kasvulle. Nailla perusteilla Maan
ystavat ry:n liikennekampanja toteaa, etta YVA-selostuksessa esitetyt
silta- ja tunnelivaihtoehdot eivat ole kestavan kehityksen periaatteiden
mukaisia.

Helsingissa 23.6.2002 


Sampsa Oinaala
Maan ystavat ry:n liikennekampanja


--
S a m p s a  O i n a a l a
<sampsa.oinaala@aseistakieltaytyjaliitto.fi>
*******
            ********
         A-Infos Uutispalvelu
            ********
        Komennot: lists@ainfos.ca
        Vastaukset: a-infos-d@ainfos.ca
        Apua: a-infos-fi@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca/
        Perustietoa: http://www.ainfos.ca/org
A-Infos
News