ANARKIISMO KAJ ESPERANTO

esperanto (lingvoj@lds.co.uk)
Fri, 26 Apr 1996 19:01:55 +0200


KIO ESTAS G'ISDATIGO?

"G'isdatigo" estas sinprezenta bulteno
de "Libera Laborista Unuigo'- (F.A.U.),
anarki-sindikatista organizo en
Germanio. G'i aperas proksimume
kvaron jare kaj estas sendata al c'. 110
adresoj, de kiuj la plej multaj estas
en Europo. La ricevantoj parte estas
SAT-perantoj, -anoj kaj ceteraj
"maldekstraj" Esperantistoj; aliparte
ili estas kontaktuloj de anarkiistaj
kaj anarki-sindikatistaj grupoj, kiuj
Esperanton ankorau' ne regas. Do
"Gisdatigo" plenumas kaj komunikan
kaj propagandan celojn. Gi estas
redaktata en Berlino. La ekspedadon
gis nun prizorgis la Kunordiga
Komitato en Stuttgart, ek de tiu-ci
numero gin transprenas berlinanoj.
Monaj au similaj kontribuaJoj al
"G'isdatigo" ekz. internaciaj
respondkuponoj estas bonvenaj.
Tamen ne ekzistas abonoj en kutima
senco, car ni ankorau povas dissendi
la bultenon senpage
---------------------------------------
_Jen grava
sciigo el Hispanio de la granda
anarki-sindikatista organizo Nacia
Konfederacio de l'Laboro (CNT):
"Okazinta en Granado de 1a 5a
gis la 9a de decembro 1995, la oka
Kongreso de la CNT (hispania sekcio
de la Internacia Laborista Asocio)
decidis rekomendi la uzadon de
Esperanto kiel pontlingvo inter la
diversaj sekcioj de la ILA."
"Alig'as g'i tiel al la vidpunkto
de la germania sekcio (FAU) kiu en
junio 1995 decidis simile rilate al
Internacia Lingvo".

Informis Esperanto-informservo.

Jen la adreso de c'i-tiu bulteno:

Will Firth
(SAT-ano matr. 33.300)
Lychener Str. 73,
D-10437 Berlin.
Telefono/telekopiilo: +49-30-4448398

------------------------------------------

Jen la introducio al la listo a-infos:

Bonvenon al la postlisto A-INFOS. La sekvado estas
disponebla en aliaj lingvoj je peto.

A-Infos funkcias tere dum pluraj jaroj nun. Tiu c'i listo celas
dari al g'i alian dimension.

A-Infos estis origine organizita per anarkiistaj grupoj kaj
individuoj (c'u membroj de organizo au' ne) kiuj produktus
resumojn da informo en ilia loko - en mallonga tradukeble
formo - por circuli al aliaj grupoj por helpi fari kontaktoj pli
facila kaj disentendi informojn pli bene.

Tiu c'i informo estis celita por eldari en anarkiistaj gazetoj...

Membroj de A-Infos renkontas unu fojon jaren kaj g'i havas
grupojn/kontaktojn en Kanado, Francio, Belgio, Germanio,
Nederlando, Grekio, Portugalio, Britio, Rusio, Svislando,
Italio kaj Urugvio.

La A-Infos postlisto volas disolvi tiun c'i ideon pli antau'e sed
ankau' nun usi elektronikan dimension por kumuniki.

Ni bonvenas novaj'ojn, reportojn, analizon pri iu temo da
intereso al la anarkiista movedo. Io sendita al la listo devus
esti konsiderita esti en la publika sfero - libera por aliaj
abonuloj usi kiel ili volas - speco de internacia anarkiista
novaj'a servo. Kiel g'i disvolvig'os povas esti diskutita en la
paralela listo (vidu sube)

Aparta de postoj en angla lingvo ni bonvenas, kaj ni
kurig'igas vin sendi informojn en lingvoj aliaj ke anglo. Per
tiu c'i kialo ni petas, observu la sekvadajn konvenciojn en via
sujekta lineo:

. Indiku la lingvo(j) en via masag'o kun prefikso:

ekz: (Eng), (Fr)

au' (Cast,It)

. Indiku se tradukojn estos senditaj/disponigeblaj kun safikso

ekz: (Fr) sujekto (Eng)

(NB Tiu c'i indikas ke la masag'o estas franca kun angla
traduko ke estos sendita/disponigeblaj) Tiu c'i listo estas
'post'listo en kontrau' al 'discuta'listo. Tio c'i volas diri ke se
vi volus diskuti la kontenton de masag'o vi devus kontakti la
postulon rekte.

Alia listo estis organizata por diskuti la organizon de tiu c'i
listo: A-Infos-D@lglobal.com.

Por aboni al a-infos sendu masag'o al
majordomo@lglobal.com kun la sekvada en la korpo:
subscribe a-infos

La rapida A-Infos FAQ:

Demando: Kiam mi respondas al masag'o en A-Infos mia
respondo neniam revenas. Kial?
Respondo: Respondoj iras al la listo a-infos-d kai vi ne estas
membro de tiu c'i
D: Kiam mi sendas io al la listo a-infos mia masag'o s'ajnas
reveni de a-infos-d. Kial?
R: La misteroj de la universo kaj la imperiismo de eudora...
D: C'u mi povas havi la informojn ke vi eldonas en nur unu
lingvo?
R: C'u vi povas havi humanan sag'on en nur unu lingvo?
D: Mi havas problemojn kiam mi volas malaboni. Kion mi
devas fari?
R: Sendu masag'on al tao@lglobal.com
D: Kiel mi povas legi antau'ajn masag'ojn:
R: http://www.lglobal.com/TAO/A-Infos
D: C'u mi povas resendi la arktikulojn en a-infos al aliaj
postlistoj?
R: Jes
D: Kiam estas la revolucio?
R: Hodiau'
---------------------------------------------------------

La a-infos listo estas iom kiel biblioteko -atmosfere. Oni iras
tie por legi aferojn kai informag'i sin. Ne estas de vere per
facilanima parolo (kiel tiu c'i) kaj certe ne estas per aliaj aferoj.
Ie en la interneto g'i estus vers'ajne moderita sed ni decidis
ke ni ne farus tiu c'i c'ar ni preferas conti je individua jug'o
por decidi se io estas konvena. Kutime tiu c'i funkcionas tre
bene sed ni estas iam (c'u ni dirus) vundebla.

Kontraste tiu c'i listo a-infos-d estas simila al la caftrinkejo
apud la biblioteko. Vi povas diri tio kiu vi volas tie (kaj vi
povas diri g'in en iu lingvo - multalingvismo estas granda
afero kun ni) Certe la 'bibliotekuloj' venas tie por discuti la
'biblioteko' kaj multa diskuto rilatas al la organizo kaj
tradukta laboro (se vi parolas pli ol unu ligvon - la francon,
la svedon, la UNIX ;-) - vi estos eble tre bonvenu) sed ankau'
(kaj importe) estas tie ke ni diskutas la 'kontento' de a-infos.
Eble io plac'as al vi tiu ke vi legas, eble vi pensus ke io estas
malkonvena per la listo. Se jes diru g'in tie. Multa (la plej
multa?) de la aferojn kiujn ni sendas al a-infos venas de la
europaj kontrau'informoj reto(j) kaj ambau' de la anarkiista
gazetaro en la mondo. Ni havas aliron al unu granda
nombro de eldonadoj en multaj lingvoj tratanta de larga
diverseco de subjektoj
C'io ke iras al a-infos estas au'tomate arkivita en nia teksaj'a
loko kaj ni komencis (periode) iri tien kai klasifiki g'in lau'
lingvo kaj en okazoj geografia loko/sujekto. Nombro de
personoj demandis recivi la novaj'ojn ke ni eldonas en nur
unu lingvo. Ili ne povas fari tiu c'i tra la postlista sistemo
(nia decido sed dau're diskuto) sed ili povas (se ili volus)
simple aliri tiujn informojn en la teksaj'o kie ili povas lingve
diskriminacii se ili tiel volas.

FREEDOM PRESS
http://www.lglobal.com/TAO/Freedom