A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Yunanistan: 17 Kasım İsyanını Anma Yürüyüşleri

Date Sat, 20 Nov 2010 08:45:13 +0200


17 KASIM 1973 POLÄTEKNÄK ÄSYANINI ANMA YÃRÃYÃÅLERÄ
1973 âden bu yana yapÄlan â17 KasÄmâ yÃrÃyÃÅÃne bu yÄlda katÄlÄm
yÃksekti. SEK,EEK,ANTARSIA,KONTRA ve daha birÃok ÃrgÃtÃn diÅinda ,
Ãniversite Ãgrenci bloklarÄ, mÃlteci bloklarÄ ve Anarsist
Anti-otoriter bloklarÄdan oluÅtu.

DÃn ÃÄlen saat 3 civarÄnda binlerce insan AtinaânÄn merkezinde ki
Klathmonos MeydanÄnda toplandÄ. Åiddetli yaÄmura raÄmen, kalabalik
azalmak yerine gitgide ÃoÄaldÄ. HenÃz yÃrÃyÃÅ baÅlamadan aynÄ meydanda
Pasp (iktidardaki pasok partisi genÃlik kolu) Ãyeleri ile anarÅistler
arasÄnda ÃatÄÅma ÃÄktÄ. Ãevik kuvvet polisi gÃz yaÅartÄcÄ gazlar ve
coplarla olaya mÃdahale etti. Ãevik kuvvet kalabalÄÄÄn yoÄun isyanÄ
sonucu olay yerinden uzaklaÅmak zorunda kaldÄ. AynÄ tempoda Pasp
Ãyeleri de alandan uzaklaÅmak zorunda kaldÄ. Saat 4 civarÄnda yÃrÃyÃÅ
baÅladÄ. Sloganlar yÃrÃyÃÅ boyunca hià durmadÄ. Ãok sayÄda ki polise,
metro istasyonlarÄnda yapilan aramalara, tepemizde dolaÅan
helikopterlere raÄmen yÃrÃyÃÅe 100 bine yakÄn kiÅi katÄldÄ. Bu gÃne
kadar yapÄlmÄÅ en kalabalÄk âpoliteknik isyanÄâ yÃrÃyÃÅÃ olduÄu
sÃyleniyor. YÃrÃyÃÅte AnarÅist ve Anti-Otoriter bloÄun da katÄlÄmÄ
oldukÃa yÃksekti.

YÃrÃyÃÅ; Stadiou caddesini geÃip, Sintagma Meydaniâna(yunanya
meclisinin ÃnÃ) oradan da Basilisis Sofias caddesine ilerleyip Amerika
konsolosluÄuna ulaÅtÄ. YÃrÃyÃÅ boyunca Matlarla(Ãevik kuvvet) ufak
ÃaplÄ ÃatÄÅmalar yaÅandÄ. Matlar yÃrÃyÃÅÃn baÅÄndan beri anarÅistleri
Ãembere almaya ÃalÄÅtÄ. Amerika konsolosluÄuna yaklaÅÄldÄÄÄnda, MAT
Kara Blokâa saldÄrarak yÃrÃyÃÅÃ ikiye ayÄrdÄ. AynÄ yerde 19 kiÅi gÃz
altÄna alÄndÄ. Eylemcilerin bir kÄsmÄ MIhalakopoulou caddesine doÄru
koÅmaya baÅladÄ. Burda bir Ãok banka zarar gÃrdÃ. Bu sÄrada da gÃz
altÄlar oldu. DiÄer kÄsÄmda 17 Kasim yÃrÃyÃÅÃnÃn her zaman son duraÄÄ
olan Aleksandras caddesindeki emniyet mÃdÃrlÃÄÃ binasÄna doÄru
gidilmeye baÅlandÄ. Emniyet mÃdÃrlÃÄÃ binasÄna ulaÅamadan yÃrÃyÃÅ bir
saldÄrÄya daha uÄradÄ. BÃylece bir grup ters yÃn olan Goudiye doÄru
koÅmaya baÅladÄ.Goudiâde ki ÃatÄÅmalar bir saat sÃrdÃ. GÃz altÄna
alÄnanlar oldu. DiÄer grupta polisin yakÄn takibi ve kafalarÄnÄn
ÃstÃnden uÃan helikopterle beraber Eksarhiaya yÃneldi. Eksarhiada
ortam sakinken, meydandaki grubun gelmesiyle birlikte sloganlar
eÅliÄinde polise saldÄrÄldÄ. ÃatÄÅmalar gece 12âye kadar sÃrdÃ.
Eksarhiada da 4 kiÅi gÃzaltÄna alÄndÄ.

Eylemler sÃresince 3 kiÅi aÄÄr Åekilde yaralandÄ.Bir eylemcinin
ayagina el bombasÄ bir diÄerinÄn baÅÄna gÃz yaÅartÄcÄ bomba isabet
etti.Bir kiÅi de baÅÄndan aÄÄr bir Åekilde yaralandÄ. BunlarÄn dÄÅÄnda
onlarca yaralÄ var. GÃn boyunca toplam 98 kiÅi gÃz altÄna alÄndÄ.
Bunlardan 29âu gÃsteriden Ãnce gÃzaltÄna alÄnÄp daha sonra serbest
bÄrakÄldÄ. 23 aktivist tutuklandÄ. Emniyete gÃtÃrÃlen eylemciler
yaralÄ olmalarÄna raÄmen hiÃbir mÃdahale yapÄlmadan saatlerce
kelepÃeli bir Åekilde bekletildiler.

Selanik

Selanikâte de yÃrÃyÃÅe katÄlÄm Ãok yÃksekti. Atina da olduÄu gibi
Selanikâte de PASP Ãyeleri ile AnarÅistler arasÄnda ÃatÄÅma ÃÄktÄ.
PASP Ãyeleri aynÄ Åekilde alanÄ terk etmek zorunda kaldÄ. AkÅam 6 gibi
baÅlayan yÃrÃyÃÅ boyunca lÃks arabalara ve bankalara zarar verildi.
DevamÄnda bir grup Selanik Politeknik Ãniversitesiâne yÃneldi.
Ãniversitenin dÄÅÄ faÅistler ve polis tarafindan sarÄld. ÃatÄÅmalar
geà saatlere kadar sÃrdÃ. GÃn boyunca 17 kiÅi gÃzaltÄna alÄndÄ. Äki
anarÅist tutuklandÄ.

Selanikâten fotolar:
http://athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=1226148

Patra
Patrada katÄlÄm yÃksekti. YÃrÃyÃÅ boyunca yer yer gerginlikler
yaÅandÄ. Her yerde olduÄu gibi Patraâda da polisin sert mÃdahaleleri
vardÄ. Gecenin karanlÄÄÄ kurulan barikatlarla aydÄnlatÄldÄ. ÃatÄÅmalar
yaÅandÄ.

http://athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=1225783

Volos

Volosâta da ÃatÄÅmalar ÃÄktÄ. YÃrÃyÃÅe yaklaÅÄk 3000 kiÅi katÄldÄ.

Volos fotolar; http://athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=1225580

AynÄ Åekilde; Äskece, Gumulcine, Serres, Kavala, Midilli Adasi ve
Giritin 3 Åehrinde de katÄlÄmÄ yÃksek eylemler yapÄldÄ.


Kaynak: http://www.ahaligazetesi.org/haberler/17-kasim-1973-politeknik-isyanini-anma-yuruyusleri/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center