A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(ct) SORTIM DE L’ERA NUCLEAR

Date Wed, 17 Nov 2010 19:27:44 +0100


LA CNT PROPOSA UNA ALTERNATIVA --- L'Estat s'ha proposat perpetuar
l'era de les energies contaminants. A mÃs de fomentar la continuitat
d'antigues i perilloses centrals nuclears com Ascà I i Ascà II (on
cada cop es produeixen fuites i accidents mÃs greus), el nou "Pla de
l'Energia" impulsat per la Generalitat i les actuals lÃnees polÃtiques
de l'Estat recolzen tambà un model de societat basat en les energies
brutes, en el malversament de fons i recursos i en l'absencia d'una
planificacià energetica racional. A mÃs a mÃs, ens imposen noves
centrals termiques, un desplegament massiu de macrocentrals eoliques,
nombrosos projectes de lÃnees electriques d'alta tensià i de Molt Alta
Tensià (M.A.T.), i pretenen imposar-nos un cementiri de residus
nuclears. Un cop mÃs, la classe polÃtica incompleix les seves promeses
electorals. On queden, per exemple, les propostes de tancar les
nuclears? ---El capitalisme mai permetra un veritable replantejament
del problema de l'energia, doncs es basa en un sistema nuclearitzat en
el qual la produccià i la distribuciÃ/venda de l'electricitat estan
centralitzats en unes poques mans, enlloc de ser gestionats pels
propis usuari*s. Per tant, una nova cultura de l'energia nomÃs pot ser
viable si alhora qÃestionem el sistema economic que la controla tan
irracionalment.

El cementiri nuclear projectat a Ascà per emmagatzemar els residus
radioactius d'alta activitat generats per totes les centrals nuclears
de l'estat, de construir-se, significaria una condemna de mort
definitiva per les nostres terres. A mÃs de la perillositat d'una
instal?lacià d'aquest tipus, suposaria albergar materials que sÃn
radioactius durant centenars de milers d'anys. El seu elevat potencial
toxic Ãs una greu amenaÃa per la salut pÃblica i el medi. A mÃs, un
cementiri nuclear comportaria seguir apostant per una energia
insostenible, cara, altament perillosa i nociva per la salut i el
medi. Ascà i les terres de Tarragona i l'Ebre ja estan pagant el preu
de la major concentracià nuclear d'Europa. L'augment de les malalties
produides per la radioactivitat a les nostres contrades Ãs ja pÃblic,
cientÃficament provat, i conegut per tothom. Les nuclears ja han
causat prous morts a les nostres famÃlies!

Tambà cal recordar que el govern no nomÃs ens aboca als perills
nuclears i a models caducs de generacià i transport de l'energia, ara
ens vol imposar tambà un assalt massiu i destructor de les nostres
serres i colls. Les macrocentrals eoliques no sÃn cap alternativa. Els
mateixos gegants de les energies brutes (termica, hidroelectrica i
nuclear) en sÃn els promotors o futurs explotadors. A mÃs,
l'establiment d'aerogeneradors no ha significat en cap cas el
tancament d'una nuclear, ni tan sols l'inici d'un pla de
desmantellament nuclear. Les conseqÃencies negatives de les lÃnees
d'alta tensià i de les centrals eoliques sobre l'entorn i la salut sÃn
mÃltiples. A mÃs a mÃs, sÃn la causa habitual de centenars d'incendis
forestals. Una raà de pes per oposar-se tant als aerogeneradors com a
les xarxes d'alta i molt alta tensià sÃn els perillosos camps
electromagnetics que creen. La ionacià generada per aquesta activitat
esta associada a l'aparicià de malalties com la leucemia i altres
tipus de cancers.

La veritable alternativa es troba en l'estalvi i la racionalitzaciÃ
del consum energetic. Fonts d'energia verdes com l'eolica nomÃs ho sÃn
si s'apliquen en benefici de tothom. Els molins de vent de petita
escala, adaptats a les necessitats reals i basades en un estudi
energetic, sÃn eines realment netes, respectuoses amb el medi i la
salut del*s seu*s habitants. A mÃs, permeten l'autogestià del propi
consum, alliberant el poble de la dependencia vers els monopolis
electrics.

Hi ha moltes alternatives serioses per la produccià i el transport de
l'energia, mÃs eficients, saludables, barates i ecologiques. En
qualsevol cas, una alternativa viable s'hauria de fonamentar en un
sistema energetic diversificat, basat en convertidors mÃltiples, de
petita escala i adaptats a usos concrets per tal de satisfer
necessitats reals. D'aquesta forma, a mÃs de fomentar l'estalvi, es
possibilitaria una planificacià racional basada en l'interes social i
no en el benefici d'uns pocs especuladors. Tothom ha de ser
responsable i sobira d'un bà col?lectiu com Ãs l'energia.

Cal exigir la retirada del projecte de construir un cementiri estatal
de residus nuclears, el desmantellament de les centrals nuclears i
l'aturada de tots els caducs projectes actuals de produccià i
transport d'energia. Ãs necessari i urgent un canvi radical en les
nostres formes de produir i consumir, un canvi social que ens permeti
integrar-nos de nou en el medi natural -del qual formem part-,
respectant totes les seves parts, i cobrir les necessitats de tots els
Ãssers amb salut i llibertat.

NI A ASCÃ, NI ENLLOC. NO AL CEMENTIRI NUCLEAR!

CNT Tarragona
_______________________________________
AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
De, Por y Para Anarquistas
Para enviar artlos en catalan
escribir a: A-infos-ct@ainfos.ca
Para suscribirse/desuscribirse: http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-ct
Archivo: http://www.ainfos.ca/ct_______________________________________________
A-infos-ct mailing list
A-infos-ct@ainfos.ca
http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-ct

A-Infos Information Center