A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) İstanbul- DAF: Vicdani Reddimi Açıklıyorum!

Date Thu, 13 May 2010 15:45:45 +0300


15 MayÄs dÃnya vidani retÃiler gÃnà dolayÄsÄyla gerÃekleÅtirilen barÄÅ
iÃin vicdani ret buluÅmalarÄ kapsamÄnda Åu an 40 kadar kiÅi vicdani
ret aÃÄklamayÄ bekliyor. Ãlmeyi ve ÃldÃrmeyi reddedenlerin sayÄsÄ gÃn
geÃtikÃe artmaya devam ediyor. Sizde bu sese kulak vererek savaÅlarÄn
insan kaynaklarÄnÄ kurutun ve askere gitmeyin.

Vicdani Reddimi AÃÄklÄyorum!

BAÅLARKEN
Vicdani ret hareketi ÅÃphesiz savaÅlarÄn baÄrÄnda bÃyÃmÃÅ bir
harekettir. ÃÃnkà ordunun ve askerliÄin kendini en meÅru kÄldÄÄÄ alan
savaÅlardÄr. VaroluÅ ile yokoluÅun karÅÄ karÅÄya geldiÄi bu anlar, yok
oluÅa karÅÄ vicdanÄn sesini yÃkselttiÄi zamanlardÄr.
DÃnyadaki Ãrneklerine baktÄÄÄmÄzda toplumsal bir baÅkaldÄrÄ olarak
vicdani ret hareketi bÃyÃk savaÅlarda Ãzellikle dÃnya savaÅlarÄnda
daha gÃrÃnÃr olmuÅtur. Zorunlu askerliÄi reddin ilk Ãrnekleri ise
politik olmaktan Ãok dini saiklere dayanmaktadÄr. Ancak anarÅistlerin
devlet ve devletin diÄer kurumlarÄnÄ nameÅru gÃren ve yadsÄmaya
ÃaÄÄran bakÄÅ aÃÄsÄ ile yine sosyalistlerin devleti burjuvazinin zor
aygÄtÄ ve orduyu da devletin silahÄ olarak gÃrmeleri devrimciler ile
diÄer vicdani ret hareketlerini yer yer mevcut orduya karÅÄ olma ortak
paydasÄnda buluÅturmuÅtur.

TÃRKÄYE
TÃrkiyeâdeki vicdani ret hareketi her ne kadar kÃklerinden Ãok uzak
bir coÄrafyada ortaya ÃÄkan bir filiz olmuÅ ise de ÃzÃne iliÅkin
herÅeyi kaybetmiÅtir denemez. BugÃne kadar vicdani ret yalnÄzca
anti-militarist bir temel Ãzerinden tanÄmlanÄrken artÄk vicdani retÃi
olmak iÃin mevcut orduya katÄlmayÄ dini inaÃ, ahlaki deÄerler ya da
politik gÃrÃÅler doÄrultusunda reddetmenin vicdani ret baÅlÄÄÄ altÄnda
ifade edilmesinin mÃmkÃn olduÄu bir dÃneme girilmiÅtir.

Bu topraklarda devletin resmi ideolojisinin dÄÅÄnda kalan tÃm
dinsel-dilsel-kÃltÃrel azÄnlÄklar cumhuriyetin baÅÄndan hatta daha
Ãncesinden, bÃyÃk bir asimilasyon politikasÄ ile karÅÄ karÅÄya kalmÄÅ;
bazen katliamlarla, bazen gÃÃ ve yerinden etme politikalarÄyla,
yasaklamalarla yok edilmeye ÃalÄÅÄlmÄÅ ve bu politikalar birÃok
azÄnlÄÄÄ da yok etmiÅtir.

SAVAÅ
KÃrt halkÄna karÅÄ yÃrÃtÃlen savaÅ ise, ordu ile kÃrt halkÄnÄn
silahlanmÄÅ kesimi arasÄnda silahlÄ bir savaÅa dÃnÃÅmÃÅ, bu savaÅ
kendi kendisini sÃrekli besleyen, iÃinden ÃÄkÄlmaz bir hal almÄÅtÄr.
KÃrt halkÄnÄn silahlanmasÄnÄ ÅÃphesiz iÃinden geÃilen koÅullardan ve
dÃnya konjonktÃrÃnden baÄÄmsÄz ele alamayÄz. Ancak bugÃn tartÄÅÄlmasÄ
gereken konu bu deÄil. KonuÅulmasÄ gereken kÃrt halkÄnÄn bugÃne kadar
silahlÄ mÃcadelenin sonlanmasÄ noktasÄnda defalarca samimi irade
beyanlarÄ gÃstermiÅ olmasÄdÄr. Buna raÄmen devlet ve ordu bu savaÅÄn
devam etmesi iÃin ellerinden geleni yapmÄÅtÄr, yapmaktadÄr. En son ve
belki de en ÃarpÄcÄ ÃrneÄini âulusal birlik projesiâne dÃnÃÅen kÃrt
aÃÄlÄmÄnda gÃrdÃk. Mahmurâdan, Kandilâden gÃnderilen gruplar, kÃrt
halkÄnÄ barÄÅ noktasÄnda biraz umutlandÄrmÄÅken 2000âe yakÄn kÃrt
siyasetÃi, belediye baÅkanlarÄ, parti yÃneticileri gÃzaltÄna alÄndÄ,
tutuklandÄ, zincirlenerek teÅhir edildi. BugÃn cezaevlerinde
âterÃristâ olmakla yargÄlanan kÃÃÃk yaÅtaki kÃrt ÃocuklarÄ istiklal
marÅÄyla terbiye edilmeye ÃalÄÅÄlmaktadÄr. Ve son gelinen aÅamada
savaÅ sesleri barÄÅ seslerini boÄacak kadar yÃkselmeye yeniden
baÅladÄ.

YOK-ETME AYÄNÄNE KATILIM ZORUNLU
SavaÅtan ya da barÄÅtan yana olalÄm; silahlÄ mÃcadeleden ya da
silahsÄz mÃcadeleden yana olalÄm; bugÃn kÃrt halkÄna karÅÄ
silahlÄ-silahsÄz, legal-illegal, yeraltÄ-yerÃstà savaÅ yÃrÃten bir
orduya katÄlmak bu Ãlkenin yasalarÄna gÃre âzorunluâ.

GÃRÃNÃRLÃK-MEÅRULUK
BÃtÃn iddiasÄ olan hareketler gibi vicdani ret hareketi de gÃrÃnÃr
olmak zorundadÄr. Vicdani ret aÃÄklamak ya da askere gitmeyerek kaÃak
durumuna dÃÅmek tek baÅÄna toplumsal bir anlam ifade etmemektedir.
Nitekim bu Ãlkede 400.000-500.000 arasÄ asker kaÃaÄÄ vardÄr ancak bu
sayÄlar orduyu vicdani retÃi Osman Murat Ãlke ya da vicdani retÃi
Halil Savda ya da devletle karÅÄ karÅÄya gelmekten Ãekinmeyen bir
vicdani retÃi kadar rahatsÄz etmemektedir. ÃÃnkà kaÃak olduÄunuzda
devletin gÃzÃnde en fazla bir korkaksÄznÄzdÄr, vicdani ret aÃÄklayÄp
bunu savunduÄunuzda ise baÅkaldÄranlar ve isyankarlar olursunuz.

BARIÅ ÄÃÄN VÄCDANÄ RET
BugÃne kadar vicdani reddini aÃÄklayanlar iÃerisinde elbette birÃok
kiÅi bu topraklarda yaÅanan savaÅa deÄinmiÅ ve ret gerekÃesi olarak bu
savaÅÄ sunmuÅlardÄr. Ancak belki de ilk defa bir hareket vicani ret
ortak paydasÄ olarak bu coÄrafyada yaÅanan savaÅa karÅÄ sÃz sÃylemek
ve savaÅÄ durdurmak iÃin aktif bir adÄm atmÄÅ oldu. Vicdani reddi
farklÄ algÄlayan, orduya, militarizme vs. farklÄ bakÄÅ aÃÄlarÄ olan
gruplar mevcut durumdan vazife ÃÄkararak bir araya gelip vicdani ret
hareketinin toplumsallaÅmasÄ iÃin kurulan bu platformda mÃcadele
yolunu seÃtiler.

TOPLUM-SAL-LAÅMA
Sosyalistler son dÃnemlerde tahakkÃmÃn deÄiÅik biÃimlerine karÅÄ
mÃcadeleyi yelpazelerine dahil etmiÅlerse de bu alanlarÄ âsÄnÄf
mÃcadelesiâ ile baÄ kurmadan ele almayÄ baÅaracak dÃzeye
gelememiÅlerdir. ÅÃphesiz her tÃr tahakkÃm biÃimini birbiri ile hele
hele sÄnÄf mÃcadelesi ile baÄlantÄlandÄrmak mÃmkÃndÃr. ÃrneÄin;
toplumun en yoksul kesimleri doÄa katliamÄndan en Ãok etkilenen
kesimleri de olacaktÄr. Zenginler ÅiÅelenmiÅ su iÃerken, yoksullar
musluktan akan kirli suyu iÃmek, hastalanmak zorundadÄr. Ancak doÄa
katliamÄnÄ bu Åekilde ele almak konunun ÃzÃnà kaÃÄrmamÄza sebep
olacaktÄr: DoÄa yani yaÅam yok olmaya doÄru gitmektedir.
Vicdani reddi de benzer bir Åekilde Ãrnekleyebiliriz. SavaÅlarda Ãlen
yine halkÄn yoksul kesimleridir, TÃrkÃlere bile girmiÅ; Zenginimiz
âbedelâ verir, askerimiz fakirdendir. ÅÃphesiz bu argÃman yoksul halka
ulaÅmak iÃin kullanÄlmalÄdÄr, kaldÄ ki gerÃekliÄi vardÄr ve
meÅruiyyeti yÃkseltir. Ancak buraya boÄulmak ordunun ve militarizmin
toplumu iÃerisine soktuÄu paranoyaklÄÄÄ, doÄayÄ sÃrÃklediÄi yokoluÅu,
Åiddetin ve tahakkÃmÃn ordu eli ile nasÄl topluma ÅÄrÄngalandÄÄÄnÄ;
antimilitarist bakÄÅ aÃÄsÄnÄn yakaladÄÄÄ ÃzgÃn ve ince noktalarÄ
kaÃÄrmaya sebep olmamalÄdÄr.
Bunun tersi de doÄrudur; Zira toplumun gerÃekliÄi ile buluÅamamÄÅ ve
teoride-kitaplarÄn arasÄnda kalmÄÅ bir anti-militarizm de bizler
aÃÄsÄndan bir Åey ifade etmez. Sosyoloji ÃÄrencilerinin yÃksek lisans
tezleri ÅÃpheli asker ÃlÃmlerine yakÄlmÄÅ aÄÄtlar deÄildirler.

ANARÅÄSTLER
Bizler toplumsal dÃnÃÅÃmà hedefleyen devrimci anarÅistler olarak
hayata deÄen ve toplumda iktidar yapÄlarÄnÄ sorgulamaya vesile olacak
her tÃr anti-otoriter hareketi cesaretlendirmek, destekleyicisi,
gerektiÄinde dinamosu olma yÃkÃmlÃlÃÄÃnà kendimizde hissediyoruz.
AnarÅistler kesinlikle anti-militaristlerdir, her ne kadar bu onlarÄn
iktidarÄ yoketmek iÃin âsilahlarÄâ olmayacaÄÄ anlamÄna gelmese deâ Bu
Ãnerme de anarÅistlerin silah olarak âateÅli silahlarÄâ kullanmak
zorunda olduklarÄ anlamÄna gelmez. (ÃrneÄin, dayanÄÅma da
silahÄmÄzdÄr.) Militarizm silahlÄ gÃÃlerle sÄnÄrlÄ bir kavram olmadÄÄÄ
gibi ateÅli silahlar da bir yapÄyÄ militarist kÄlmak iÃin yeterli
deÄildir. Militarizm bir dÃÅÃnme somutta ise otoriter bir ÃrgÃtlenme
biÃimidir.
Ve anarÅistler otoriter her ÃrgÃtlenme biÃimine karÅÄ olduklarÄ gibi
varlÄÄÄnÄ otorite-disiplin-itaat Ãzerine kurmuÅ ordulara da kÃkten
karÅÄdÄrlar. AraÃlarÄnÄ amaÃlarÄndan ayÄrmadÄklarÄ iÃin de yaratmak
istedikleri topluma uygun bir ÃrgÃtlenme tarzÄnÄ ve mÃcadele tarzÄnÄ
yaratmak peÅindedirler. Bu sebeple devrim mÃcadelesinde de militarist
yapÄda ordular kurmazlar.
AnarÅistlerin anti-militarizmle iliÅkisini ÅÃyle Ãzetleyebiliriz: Her
anarÅist anti-militaristtir, ancak her anti-militarist anarÅist
deÄildir.

ÃLMEK YA DA ÃLDÃRMEK
HerÅeye raÄmen konu bir halkÄn yok edilmesine, yahut daha da
basitleÅtirirsek hak mÃcadelesi veren bir kesimin ÃrneÄin grev yapan
iÅÃilerin bastÄrÄlmasÄna alet olmamÄz isteniyorsa burda bu
yÃkÃmlÃlÃÄÃn de Ãtesinde birÅeyler sÃz konusudur. Burada seÃim
hakkÄnÄz yoktur, reddetmek zorundasÄnÄzdÄr. Burada devrim stratejileri
sÃz konusu deÄildir .

DEVLETÄN VÄCDAN KARÅISINDAKÄ ÃARESÄZLÄÄÄ
TÃrkiyeâde vicdani reddin tarihi devletin vicdan karÅÄsÄndaki
ÃaresizliÄinin tarihidir. Osman Murat Ãlke defalarca yargÄlanmÄÅ,
iÅkenceye maruz kalmÄÅ, toplamda 700 gÃnden falza hapis ve disiplin
cezasÄna ÃarptÄrÄlmÄÅ, serbest bÄrakÄldÄktan sonra da sivil ÃlÃme
mahkum edilmiÅ olmasÄna raÄmen bu mÃcadelede kaybeden devlet olmuÅtur.
EÅcinsel Mehmet Tarhan askere gitmek istemediÄini, vicdani retÃi
olduÄunu aÃÄkÃa deklare ettiÄinde devlet âzaten ben de seni
istemiyorumâ diyerek vicdani ret hareketinden sÄyrÄlmaya ÃalÄÅmÄÅtÄr.
Halil Savda ve Mehmet Balâa ise âanti-sosyal kiÅilik bozukluÄuâ
gerekÃesiyle ÃÃrÃk raporu vererek yenilgiyi kabul etmiÅtir. Ve son
olarak devletin ÃaresizliÄini Enver Aydemirâde gÃrÃyoruz. 2007 yÄlÄnda
emre itaatsizlik soruÅturmasÄ kapsamÄnda bir sÃre tutuklu kaldÄktan
sonra tahliye edildi. Ve 2 yÄl sonra BarÄs ÄÃin Vicdani Ret
KurultayÄâna katÄlmak Ãzere geldiÄi Ästanbulâda firardan aÃÄlan
soruÅturma kapsamÄnda hakkÄnda verilen yakalama emri gereÄince
tutuklandÄ. Maltepe askeri cezaevinde iÅkence ile karÅÄlaÅmasÄ
sonrasÄnda BarÄÅ iÃin vicdani ret platformuânun eylemlilikleri ile
yaratÄlan kamuoyu karÅÄsÄnda bir daha Enverâin kÄlÄna dokunulamadÄ.
Firardan yargÄlanÄp 10 ay hapse mahkum edildikten sonra dosyanÄn
kesinleÅmesini beklemek Ãzere tahliye edildi. Burdan askeri birliÄe
gÃtÃrÃldÃ. Askeri ÃniformayÄ ve silah tutmayÄ reddettiÄi iÃin aynÄ gÃn
tekrar hakim karÅÄsÄna ÃÄkarÄldÄ ve tutuklandÄ. Bir sÃre sonra tekrar
tahliye edildi ve birliÄine gÃtÃrÃldÃ. BirliÄine gittiÄinde tutanaklar
hazÄrlanmÄÅtÄ bile, Enverâi bir an Ãnce gÃndermek istiyorlardÄ ÃÃnkÃ
onun varlÄÄÄ onlar iÃin bir tehlike idi. HiÃbir emirleri sorgulanmayan
komutanlarÄn varlÄÄÄ sorgulanÄyordu. Tekrar mahkemeye ÃÄkarÄldÄ ancak
onlar da bÄkmÄÅ olacak ki âdaha yeni gÃnderdik, birkaà gÃn sizde
kalsÄnâ diyerek haftasonunu birlikte geÃirttiler. Ancak birlikte
kaldÄÄÄ sÃre iÃerisinde de askeri Ãniforma giymedi, cezaevi
ÃniformasÄnÄ giymediÄi gibi. ArdÄndan hakim karÅÄsÄna ÃÄkarÄlÄp
tutuklandÄ Bu sÃreà nereye kadar uzayacak bilmiyoruz, ancak ya sonunda
âbizden uzak, allahâa yakÄn olsunâ mantÄÄÄyla âbirliÄine gitâ diyerek
mevcutsuz tahliye edecekler, ya da anti-sosyal kiÅilik bozukluÄu diyip
ÃÃrÃk verecekler, Åimdilik gÃrÃnen bu.

MÃCADELE SÃRECEK âREDDET, DÄREN HAYIR DEâ
15 MayÄs dÃnya vidani retÃiler gÃnà dolayÄsÄyla gerÃekleÅtirilen barÄÅ
iÃin vicdani ret buluÅmalarÄ kapsamÄnda Åu an 40 kadar kiÅi vicdani
ret aÃÄklamayÄ bekliyor. Ãlmeyi ve ÃldÃrmeyi reddedenlerin sayÄsÄ gÃn
geÃtikÃe artmaya devam ediyor. Sizde bu sese kulak vererek savaÅlarÄn
insan kaynaklarÄnÄ kurutun ve askere gitmeyin.

DEVRÄMCÄ ANARÅÄST FAALÄYET

anarsistfaaliyet.org
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center