A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Karaman'da Otoriteye Karşı Liseliler İsyanda!

Date Tue, 14 Dec 2010 13:51:13 +0200


Karamanâda Otoriteye KarÅÄ Liseliler Äsyanda!
Karaman Lisesi Pansiyonuândaki ÃÄrenciler yeni gelen pansiyon
idarecilerinin akÄl almaz uygulamalarÄyla karÅÄ karÅÄya
geliyor.EdindiÄimiz bilgilere gÃre Karamanâda bulunan ÃoÄu lise ve
ÃÄrenci pansiyonlarÄnda bir yÃnetim deÄiÅikliÄne
gidilmiÅ.Ätaat-terbiye iliÅkisinin askeri bir titizlikle yapÄlmasÄ son
derece dikkat Ãekici.Yeni yÃnetimle gelen yeni uygulamalardan bazÄlarÄ
ÅÃyle ;

-Pansiyonâda yatÄlÄ kalan ÃÄrenciler etÃt adÄ altÄnda sabah saat
06.00âda kaldÄrÄlÄyor.
-EtÃtlere bir(1)dakika bile geà kalmak sicile iÅlenen disiplin
suÃlarÄyla cezalandÄrÄlÄyor.
-Pansiyonâda saat 08.15âle â 16.05 arasÄ bulunmak yasak.
-Her haftasonu kullanÄlan evci izinleri 2 haftada bir olmak Ãzere deÄiÅtirildi.
-Yatakhanelere ayakkabÄlarla ÃÄkmak disiplin suÃu.
-Änternet ve telefon baÄlantÄlarÄ kesilip ÃÄrencilerin iletiÅimi engellenmekte.

Bu uygulamalar ÃÄrenciler Ãzerinde yoÄun bir baskÄ oluÅturmuÅ
durumda.ÃÄrenciler , hazÄrladÄÄÄ bir âandlaÅmaylaâ â âkendi
ÅartlarÄylaâ , seÃtikleri temsilcilerle yÃnetimle bir masaya
oturdular.ÃÄrencilerin âya hepsini kabul edersiniz ya da sonuÃlarÄna
katlanÄrsÄnÄzâ ifadesiyle sunduÄu ÅartlarÄ ÅÃyle ;
1- Sabah etÃtleri kesinlikle kalkacak
2- Uyuma sÃresi denetim ve kontrol altÄnda olmayacak
3- Ders ÃalÄÅma temposu adÄ altÄnda dayatÄlan baskÄcÄ uygulamalarÄ
kalksÄn.Ders ÃalÄÅma temposunu ÃÄrencilerin kendisi belirlesin.
4- Pansiyona giriÅ-ÃÄkÄÅ saatleri serbest olsun.Dersi olmayan bir
ÃÄrenciyi KaramanâÄn soÄuÄunda dÄÅarÄda bekletmeye kimsenin hakkÄ
yoktur.âParanÄz varsa kafeye gidin yurt aÃÄldÄÄÄnda gelirsinizâ diyen
zihniyet kÃtà niyetlidir.
5- Evci izinleri her haftasonu kullanÄlabilsin.
6- CezalandÄrÄlmalarÄn bu kadar Ãok olmasÄ bitsin.

ÃÄrencilerin bu talebi karÅÄsÄnda yÃnetimin âDisiplin cezalarÄnÄn
hatÄrlatÄlmasÄâ oldu.ÃÄrenciler bu pazarlÄk toplantÄlarÄndan ÃÄkacak
sonuca gÃre ne yapacaklarÄnÄ belirleyeceklerini sÃyledi.

GÃrÃyoruz ki eÄitim adÄ altÄnda genà bireylerin Ãzerinde uygulanmakta
olan Åey itaat-terbiye iliÅkisinin asla Ãtesine
gidememekte.âeÄitilmiÅ-sinidirilmiÅâ bireylerin gÃdÃlmeye hazÄr hale
gelmesini istiyorlar ÃÃnkà Ãzerinden geÃinebilecekleri koyun
sÃrÃlerine sahip olmak istiyorlar. Karaman Lisesi Pansiyonuânda
otoriteye itaat etmeyen, bunun iÃin dÃÅleyen ve eyleyen tÃm
arkadaÅlarÄn mÃcadelesini Lise AnarÅist Faaliyet olarak sahipleniyor ,
destekÃisi ve takipÃisi olacaÄÄmÄzÄ duyuruyoruz.

EÄiticine boyun eÄme !
kurtuluÅ yok tek baÅÄna ya hep beraber ya hià birimiz!
Selam olsun otoriteyle kavga edenlere !


Lise AnarÅist Faaliyet
lafisyanda@gmail.com

Kaynak: http://www.lafisyanda.org/php/?p=618
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center