A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(gr) Οι Έλληνες αναρχικοί της Αιγύπτου - Μέρος 3ο

Date Sat, 21 Aug 2010 20:29:32 +1000


Από το Κεφάλαιο Γʼ των Παραρτημάτων του έργου "Για μια ιστορία του αναρχικού κινήματος του ελλαδικού χώρου". --- Ολόκληρο το έργο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα http://ngnm.vrahokipos.net --- Ο Ν. Δούμας έστελνε ανταποκρίσεις σχετικά με διάφορους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες στο Κάιρο και την Αίγυπτο σε διάφορες εφημερίδες του «ελλαδικού» χώρου, όπως και στην εφημερίδα του Βόλου «Εργάτης-Γεωργός» (βασικά, ήταν ανταποκριτής της εφημερίδας αυτής στην Αίγυπτο στην οποία υπέγραφε είτε με το όνομά του Ν. Δούμας, είτε με το ψευδώνυμο «Εργάτης»). --- Παρατίθενται εδώ ανταπoκρίσεις του Ν. Δούμα για την αιματηρή εργατική απεργία στα τραμ του Καίρου το 1911 που δημοσιεύθηκαν στο 78ο και 79ο φύλλο του «Εργάτη-Γεωργού», που κυκλοφόρησαν στις 27 Ιουλίου και 3 Αυγούστου 1911:

«ΝΕΩΤΕΡΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Κάιρον.- Η αιματηρά απεργία του Καίρου περί της οποίας γράφομεν εκτενώς εις άλλην σελίδα, εξακολουθεί, καίτοι κατωρθώθη δια της βίας και της λόγχης να τεθούν εις ενέργειαν μερικά οχήματα. Σήμερον νέα συμπλοκή εις την πλατείαν Μπαμπ-ελ-χαδίδ. Οι απεργοί εθρυμάτισαν ένα όχημα και επέφερον βλάβας εις άλλα. Απόπειρα να κυκλοφορήσουν άμαξαι μέχρι Αμπασίας εματαιώθη υπό του πλήθους ιθαγενών, οίτινες συμπαγείς εστάθησαν επί των γραμμών μη υποχωρούντες ούτε προ μαστιγώσεων ούτε προ των αντλιών. Εις την αποθήκη της Γκίζας είνε οχυρωμένοι και πολιορκημένοι 600 απεργοί. Υπάρχει φόβος επιθέσεως του στρατού ότε θα έχωμεν νέα αιματηρά γεγονότα. Η σταθερότης, ο ενθουσιασμός και η γενναιότης των ιθαγενών εθαυμάσθη.

Διεκρίθησαν διά το θάρρος και την γενναιότητα κατά την συμπλοκήν οι Ιταλοί. Ο Μπρουνέλο αρχηγός των απεργών της αποθήκης της Αμπασίας είνε σοβαρά πληγωμένος με μια σπαθιά στο κεφάλι και μια στη ράχη. Οι τραυματισθέντες επίσης απεργοί Σαμπατίνος και Σιγγόνα είνε καλλίτερα. Ο Ελβετός Σερρέφ εκτός κινδύνου. Οι πρόξενοι Ιταλίας και Ελλάδος επηνέβησαν προς αποφυλάκισιν των Ελλήνων και Ιταλών απεργών. Οι αυτοί πρόξενοι μετά των συναδέλφων των Αγγλίας και Γαλλίας απεφάσισαν να επέμβουν προς λύσιν της απεργίας υπέρ των απεργών. Το φρόνημα των απεργών ακμαιότατον. Ο λαός ενθουσιώδης υπέρ των απεργών. Αν η Εταιρία επιμείνη και μετά την επέμβασιν των προξένων, άγνωστον τι θα γίνη. Υπάρχουν φόβοι εξαγριώσεως των απεργών.
Ανταποκριτής».

«ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΗΡΑ ΑΠΕΡΓΊΑ

4.500 απεργοί εργάται και υπάλληλοι τροχιοδρόμων Καίρου. -- Φόνος υποδιευθυντού αστυνομίας.- Δέκα φονευμένοι.- τραυματίαι 250.

Κάϊρον 22. (Του ανταποκριτού μας). -- Σοβαρά και πολυπληθεστάτη εξερράγη η απεργία των εργατών και υπαλλήλων της εταιρίας τροχιοδρόμων η οποία από ετών συσωρεύει αμέτρητα κέρδη κατόπιν ακολάστου εκμεταλλεύσεως. Ες τα στήθη των εργατών εκόχλαζεν από καιρόν η αγανάκτησις η οποία εξερράγη επί τέλους, δοθείσης αφορμής εκ της εκδόσεως μιας εγκυκλίου της εταιρίας δια της οποίας ωρίζετο ότι καταργείται η δωρεάν παροχή της ιατρικής περιθάλψεως και ότι προ τούτο θα κρατείται ένα τοις % εκ του ημερομισθίου των εργατών. Οι απεργοί ανήλθον εις 4.500, υπέβαλλον δε τα εξής αιτήματα. 1) Εννεάωρον εργασίαν δια τε τους εργάτας, εισπράκτορας, επιθεωρητάς και οδηγούς. Έως τώρα ειργάζοντο οι μεν εργάται 9,5 ώρας οι δε λοιποί 11 ώρας. 2) Αι έκτακτοι ώραι εργασίας και αι της Κυριακής να πληρώνονται διπλαί. 3) Ένα μήνα κατʼ έτος και τρεις ημέρας κατά μήνα να μην εργάζωνται, πληρωνόμενοι, λαμβανομένου υπόψη ότι δια τους τροχιοδρομικούς δεν υπάρχει ουδεμία ημέρα αναπαύσεως, ουδέ αργία τας Κυριακάς ή εορτάς. 4) Αύξησις ημερομισθίου κατά 20%. 5) Εις τας οικογενείας των αποθνησκόντων εν τη υπηρεσία να δίδεται ως σύνταξις τόσα μηνιαία όσα έτη υπηρέτησεν ο αποθανών. 6) Αύξησις των αμοινών κατʼ έτος προς 20%. 7) Η επιτίμησις να γίνεται ιδιαιτέρως. 8) Κατάργησις των τιμωριών και λύσις των διαφορών δια διαιτησίας διοριζομένων ως διαιτητών εργατών και 3 υπαλλήλων.

Τα αιτήματα υποβληθέντα πριν της εκκρήξεως της απεργίας, απεκρούσθησαν υπό της εταιρίας και επηκολούθησεν έκκρηξις της απεργίας, την οποία υπεδέχθη μετά συμπαθείας και ενθουσιασμού ολόκληρος ο εργατικός και επαγγελματικός κόσμος του Καίρου και αυτή η τοπική αρχή! Η εταιρία ηναγκάσθη τότε να παραχωρήση 1) την αύξησιν των ημερομισθίων και ελάττωσιν των ωρών της εργασίας. 2) Τας ημέρας αναπαύσεως κατά μήνας, υποσχεθείσα βαθμιαίαν καλλιτέρευσιν της θέσεως των εργατών. Εν τέλει εκάλει τους απεργούς να αναλάβουν εργασίαν εντός 21 ωρών δηλώσασα ότι εν εναντία θα προβή εις την παύσιν όλων. Οι απεργοί επέμειναν εις τα αιτήματά των και δεν προσήλθον.

Συγκινητικαί σκηναί.- Κοσμήματα και νομίσματα εις τους δρόμους!

Επειδή η απεργία εξερράγη εις το τέλος του μηνός και οι απεργοί δεν επρόλαβαν να πληρωθούν, απεφασίσθη να γίνη έρανος μεταξύ του λαού υπέρ διατηρήσεως των οικογενειών των απεργών. Ο λαός έσπευσε με ενθουσιασμό πρωτοφανή να δώση την αρωγήν του. Αι γυναίκες ακόμη έρριπτον προς την επιτροπήν των εράνων από τα παράθυρα όσα νομίσματα είχον. Ήτο πρωτοφανές και συγκινητικώτατον ότι πολλαί γυναίκες μη έχουσαι χρήματα έρριπτον τα κοσμήματά των!

Η Εταιρία ελπίζουσα να διασπάση της απεργίαν εζήτησε να προσλάβη τους πρώην παυθέντας εργάτας και επιθεωρητάς αυξήσασα τας αμοιβάς των κατά 50%. Αλλʼ οι απεργοί μαθόντες τούτο μετέβησαν εν σώματι και τους εμπόδισαν δια της βίας να εισέλθουν εις το εργοστάσιον.

Συνεκεντρώθησαν όλοι πολιορκήσαντες τας αποθήκας και το εργοστάσιον, μεταβάλλοντες εις καθίσματα τας τροχιοδρομικάς ράβδους. Ψάλλουν, τραγωδούν και χορεύουν. Πολλοί εκ των ιθαγενών εργατών προσέλαβον και τας οικογενείας των και τα τσουκάλια των έξωθι των αποθηκών ένθα γίνεται αληθινό πανηγύρι.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ

Αίμα. -- Η σύγκρουσις.- Φόνοι απεργών και αξιωματικών.

Όλος ο λαός υπέρ των απεργών. Η διεθνής σοσιαλιστική λέσχη Καίρου εξέδωκε προκήρυξιν εις 5 γλώσσας καλούσα τον λαόν να βοηθήση τους απεργούς.

Η εταιρία απελπισθείσα διεμαρτυρήθη εις τας αρχάς αι οποίαι, φυσικά της έδωκαν στρατιωτικήν δύναμιν ισχυράν ίνα δια της βίας κυκλοφορήση τα τραμ δια των πρώην παυθέντων, διαλύουσα τους απεργούς και τους πολιορκούντας τας αποθήκας.

Επήλθε συμπλοκή αιματηρά, αληθινή αιματοχυσία. Επληγώθησαν ως υπολογίζεται πλέον των 250 απεργοί και στρατιώται! Οι απεργοί αμύνωνται με ηρωισμόν. Εφονεύθησαν περί τους 10. Μεταξύ των φονευθέντων είναι και ο υποδιευθυντής της Αστυνομίας Φιλιππίδης, μπέης Έλλην την καταγωγήν, δύο άλλοι Άγγλοι ανώτεροι αξιωματικοί. Οι λοιποί είνε στρατιώται και απεργοί.

Οι απεργοί ανθίστανται. Λεπτομερείας και αποτελέσματα με το ερχόμενο ταχυδρομείον.

Ν. Δούμας»

«ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΪΡΟΥ

Είνε από τας σημαντικοτέρας απεργίας της Ανατολής η λήξασα απεργία του Καΐρου. Δεν είνε μόνο το θάρρος, η επιμονή και η γενναιότης που την διέκρινεν. Εκείνο που συγκινεί περισσότερον τον παρακολουθήσαντα αυτήν, είνε ότι υπό την σημαίαν του δικαίου, της εργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αδελφώθησαν και σφιχταγκαλιασμένοι ηγωνίσθησαν, εργάται ανήκοντες ει πέντε-έξ εθνικότητας και άλας τόσας θρησκείας! Αυτό συγκινεί και προλέγει ένα μέλλον μιας αδελφωμένης κι ευτυχούσης ανθρωπότητος».

«ΑΙΜΑΤΑ! ΑΙΜΑΤΑ!
Κάϊρον, 31 Ιουλίου
(Του ανταποκριτού Μας)

Έπρεπε να χυθή και εδώ αρκετόν αίμα δια να κατορθώσουν οι εργάται να κερδίσουν ένα κομμάτι ψωμί περισσότερον δια την αυτοσυντήρησίν των. Έπρεπε να πληγωθούν 70 άτομα δια να κερδίσου μια πεντάρα αύξησιν του ημρομισθίου. Εάν δεν εκέρδισαν τελείως εναντίον του κεφαλαίου εκέρδισαν όμως εναντίον της αρχής. Έδειξαν τοιούτον θάρρος οι απεργοί όπου δια πρώτην φοράν συμβαίνει όχι μόνο εις το Κάϊρον αλλά και εις όλην την Ευρώπην. Διότι εκ των πληγωμένων οι περισσότεροι ήσαν στυνομικοί και στρατιώται. Με όλα τα όπλα, τας λόγχας και τας αντλίας του ζεστού νερού (!) τας οποίας διέθεσεν η αρχή προ υποστήριξιν του κφαλαίου, ο εργάτης εξήλθεν νικητής. Απεδείχθη δια μίαν ακόμα φοράν ότι όταν οι εργάται είνε ενωμένοι ειμπορύν να αντεπεξέλθουν εναντίον όλων των κινδύνων. Έσπασαν κεφάλια, συνέτριψαν τραίνα, κατέστρεψαν υλικά και τέλος εκέρδισαν. Εκέρδισαν ει όλα τα αιτήματα πλην του εβδόμου άρθρου, το οποίον θα συζητηθή μετά 2 μήνας εις Βρυξέλλας.
Η ομάς των εδώ σοσιαλιστών ειργάσθη υπέρ των απεργών και εξέδωκεν και δυετέραν δήλωσιν.

"Προσοχή

Γνωστόν ότι όλοι οι εργάται και υπάλληλοι των τροχιοδρόμων ευρίσκονται εν απεργία. Εν τούτοις όμως η εταιρεία εκυκλοφόρησε τα τραμ. Ελλείψει δε πεπειραμένου προσωπικού προσέλαβε τους τυχόντας, οι οποίοι αφέθησαν να αγορασθώσιν ειρωνευόμενοι και το κοινόν και την αστυνομίαν, η οποία τους το επέτρεψε. Το προσωπικόν τούτο αποτελεί ένα κίνδυνον δια το κοινόν. Διότι οι ανθρωποκτόνοι άμαξαι εν καιρώ (...) καθίστανται θανατηφόρα δρέπανα όταν οδηγούνται από απείρους. Προσοχή λοιπόν.

Το δημόσιον πρέπει να αρνηθή συστηματικώς να επιβαίνη των αμαξών, αι οποίαι δεν δύνανται να κυκλοφορήσουν παρά όταν αναλάβη το πεπειραμένον προσωπικόν την εργασίαν του.
Η ζωή σας απειλείται".

Η αστυνομία απηγόρευσε την διανομήν των δηλώσεων τούτων και κατέσχε όσας ηδυνήθη.

Ο επίλογος

Ευρίσκονται πλέον των 30 άνευ εργασίας, τους οποίους η εταιρία θεωρεί ως πρωταιτίους της απεργίας και δεν θέλει να τους παραλάβη εις την εργασίαν, - η εταιρία γαρ Βελγική. Αυτά γίνονται και εις τας Αθήνας με τλυς αποφυλακισθέντας.
Ν. Δούμας».

Συνεχίζεται
_______________________________________________
A-infos-gr mailing list
A-infos-gr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-gr

A-Infos Information Center