A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Motie aangenomen tijdens de recente Europese Anarkismo Conferentie - De Europese Unie [fr, it, en]

Date Thu, 08 Apr 2010 08:01:39 +0300


We moeten de economische, politieke en burgerlijke hindernissen die onze vrijheid en gelijkheid in onze dagelijkse levens beperken verwijderen, en hun concept van participatie in de organisatie van de maatschappij ter discussie stellen. Voor ons is directe participatie alleen mogelijk op basis van wederzijdse hulp en solidariteit. ---- Het Verdrag van Lissabon trad een jaar geleden in werking, met de wereldwijde economische crisis op diens hoogtepunt. Dit Verdrag geeft de Europese Commissie "absolute macht" om
richtlijnen uit te vaardigen die "concurrerende toegang van Europese bedrijven tot de wereldmarkten en operationele zekerheid daar binnen" garanderen. Verder garandeert het Hof van Justitie slechts een vrijheid, de vrijheid van de markt en de verdediging van vrije concurrentie als een voorwaarde om de werkkracht, de maatschappij en het milieu van de 27
lidstaten te benadelen. Het nieuwe Verdrag brengt het vooruitzicht van de
deregulering van het gehele productie systeem in de volledigste zin,
waardoor praktische toepassing van de Bolkestein Richtlijn mogelijk wordt
gemaakt, die de "deur naar de volledige privatisering van de
gezondheidszorg, het onderwijs, water en pensioenen" opent.

Deze strategie houdt geen rekening met de vernietiging die wordt veroorzaakt
door de huidige wereldwijde economische crisis, en vaagt openbare
dienstverlening (gezondheidszorg, transport, onderwijs, water, huisvesting)
weg, zowel op een symbolisch niveau als op een werkelijk niveau. Het
introduceert de markt als een instrument voor concessie ("diensten van
algemeen belang") en voor bevrediging (iemand die spaart kan toegang krijgen
tot private gezondheidszorg, geïntegreerde pensioenen, enz.). Dit is het
Europa dat, vanaf 1 januari 2009, belastingbeleid voor het herverdelen van
rijkdom, openbare uitgaven, sociale bescherming en uitkeringen verbiedt,
terwijl wordt toegestaan dat belasting paradijzen worden geschapen.

Natuurlijk zijn de eerste slachtoffers van dit beleid van ontmanteling
vrouwen, die zo vaak ontdekken dat ze alleen moeten strijden in hun
dagelijkse taak van het leveren van zorg (voor kinderen, ouders,
familieleden). Dit wordt in het bijzonder gevoeld in bepaalde landen waar,
zonder enige sociale hulp, vrouwen hiervoor banen moeten opgeven.

In deze situatie kunnen de arbeidsmarkt en het hiermee verbonden beleid
alleen worden bepaald door de gouden regels van het neo-liberale
kapitalisme: vrije deregulering (flexibiliteit) en totale, wijdverbreid
flexibel maken van de arbeidskracht (met de verwijdering van sociale rechten
en arbeidsrechten).

In een Europa dat met de wereldwijde crisis samen groeit betekent dit
slechts twee dingen: het gebruik van sociaal dumpen en de verwerping van het
recht om te staken voor degenen die vragen om gelijke arbeidsvoorwaarden in
bedrijven, allen in de naam van sociale concurrentie en de markteconomie.

Steeds sinds de overeenkomst uit 2007 over "flexicuriteit", betekent
flexibiliteit voor bedrijven om de arbeidskracht te beheersen in feite al
totale vrijheid van arbeidsorganisatie, die tegelijkertijd wordt
verondersteld het schijnbare doel te hebben om zekerheid voor arbeiders te
garanderen, met alle noodzakelijke aanpassingen die van hen worden gevraagd,
van het constant veranderen van banen en tijdens periodes van continue
training.

Aldus zien we, in een banen markt die door de crisis is verwoest, een
opnieuw lanceren van het wachtwoord concurrentie, wat op diens beurt niet
alleen sociale dumping en daarom de privatisering van dienstverlening, die
essentieel is voor de bevolking, veroorzaakt, maar ook een inspanning om
arbeidskosten te beperken door instrumenten die verbonden zijn aan een
beleid dat flexibiliteit, arbeidskracht mobiliteit en de vaardigheid om zich
aan te passen laat toenemen.

Duitsland, Frankrijk en Italië - landen die ooit voor "sterk" werden
gehouden op het terrein van sociale zekerheid en "grof" op het terrein van
arbeidsrechten - hebben de interne arbeidsmarkt herschapen, waardoor het
niveau van Spanje, Ierland en het Verenigd Koninkrijk wordt bereikt op
terreinen zoals werkloosheidsuitkering, minder bescherming tegen ontslag,
verhoging van de pensioenleeftijd, flexibele contracten, verzwakte sociale
bescherming netwerken, enz.

Het immigratiebeleid van de EU wordt ook bepaald door de logica van de markt
en door dubbele standaarden: aan de ene kant is er een behoefte aan arbeid
van niet-EU burgers, vanwege het ouder worden van de Europese
arbeidersklasse (deze menskracht is noodzakelijk en voldoende om het type
van flexibel werk dat door de concurrentie wordt vereist veilig te stellen);
en ten tweede, is er beleid dat het recht van burgerschap ontkent, dat het
racisme voedt, waarbij migranten worden beschuldigd van clandestien
handelen, dat repressie en controle gebruikt om steun te geven aan
ongelijke, agressieve en uitbuiting verhoudingen tussen het Noorden en het
Zuiden, in het bijzonder in het door Europa beinvloede Middellandse Zee
gebied.

Voor Europese en immigranten arbeiders betekent flexibiliteit aldus
beschikbaarheid voor werk op basis van de behoeften van de productie. Voor
bedrijven in een tijd van crisis, als miljoenen banen worden geschrapt, zou
niets beter kunnen zijn dan dit. De arbeidsmarkt wordt aldus een puur
mechanisme, wat niettemin optreedt en beweegt, wordt beheerst door regels
(wetten, uitvoerende bevelen, ad hoc wettelijke besluiten, richtlijnen,
enz.) en door instituties, om het omgaan met enige vorm van sociaal conflict
te vermijden.

En door dit fragmentarische sociale en economische model te volgen zijn de
sociale strijd en arbeidsstrijd opgebroken in duizend stukjes, waardoor ze
hun effectiviteit verliezen. We moeten dus een heropbouw van de rechten en
onmiddellijke belangen van arbeiders en burgers zien in een nieuwe eenheid
vormende en industriële conceptie en organisatie van al het betaalde werk.

We moeten ons keren tegen de logica van de segmentering en flexibiliteit van
de sociale en productieve modellen van het wereldwijde kapitalisme en
resoluut vechten voor de rechten van alle mannen en vrouwen, voor
arbeidsrechten, sociale rechten en burgerrechten.

We moeten de economische, politieke en burgerlijke hindernissen die onze
vrijheid en gelijkheid in onze dagelijkse levens beperken verwijderen, en
hun concept van participatie in de organisatie van de maatschappij ter
discussie stellen. Voor ons is directe participatie alleen mogelijk op basis
van wederzijdse hulp en solidariteit.

We moeten ons keren tegen hun concepten van concurrentie, met de tegendelen:
onze concepten en onze praktijk van solidariteit.

Alle coherente alternatieve arbeidskrachten, sociale krachten en politieke
krachten moeten de rechten en belangen van de arbeiders steunen, in een
maatschappij die wordt georganiseerd op basis van solidariteit en niet
concurrentie, op basis van respect, vrijheid en gelijkheid en niet op basis
van autoritair gedoe, van individualisme en van de afwezigheid van
democratie. Er is werkelijk slechts een antwoord, de enig mogelijke reactie
op basis van deze waarden en deze keuzes:

SOCIALE MOBILISATIE:

*voor een Europa van Europese volkeren en migranten volkeren en arbeiders
*om onze belangen op het gebied van werkgelegenheid kwesties, inkomen,
sociale verworvenheden en solidariteit te verdedigen
*om volksmacht en democratie van onderop op te bouwen
*om collectieve, zelfbestuurde ruimtes vanaf de basis binnen de gemeenschap
en op de werkplek te verdedigen en te scheppen, om een stevige basis te
geven aan de anti-kapitalistische strijd
*om het libertaire alternatief voor het barbaarse karakter van de crisis,
veroorzaakt door het kapitalisme en door staten, op te bouwen.

Alternative Libertaire (Frankrijk)
Counter Power (Noorwegen)
Federazione dei Comunisti Anarchici (Italië)
Liberty & Solidarity (Groot Brittannië)
Organisation Socialiste Libertaire (Zwitserland)
Workers Solidarity Movement (Ierland)

Parijs, 7 februari 2010-04-07

Verbonden link: http://www.anarkismo.net
---------------------------------------
Orig: (en) Motion passed at the recent European Anarkismo Conference - The
European Union [fr,it].
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center