A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Fabel Nieuws] Pamfletten op slavernijherdenking

Date Sun, 01 Jul 2007 17:04:25 +0300


Kom naar de slavernijherdenking --- Leden van Doorbraak zullen dit weekeinde tijdens de activiteiten rond de slavernijherdenking folders uitdelen met een oproep om te protesteren tegen het Michiel de Ruyter-herdenkingsjaar. Terwijl de nazaten van de slachtoffers van de slavenhandel op 1 juli de slavernij herdenken, vieren witte beleids- en opiniemakers in heel 2007 juist een koloniaal en nationalistisch feestje. Ze bejubelen De Ruyter daarbij als nationale "held". Maar De Ruyter hielp juist mee om de slavenhandel mogelijk te maken en Nederland zo te verrijken. --- Bijeenkomsten
- Keti koti-congres, vrijdag 29 juni 2007, van 18:00 tot 22:00 uur Podium Kwakoe, Frissenstein 78, Amsterdam Zuid-Oost.
- Bezinningsdag, zaterdag 30 juni 2007, van 17:00 tot 20:00 uur Surinameplein, Amsterdam.

- Nationale herdenking, zondag 1 juli 2007, van 12:00 tot 13:00 uur Bij het Slavernijmonument, Oosterpark, Amsterdam.

- Keto koti-festival, zondag 1 juli 2007, van 14:00 tot 20:00 uur Muziekkoepel, Oosterpark, Amsterdam.

De Fabel van de illegaal* roept iedereen op om deel te nemen aan deze bijeenkomsten. Aangehecht vind je het Doorbraak-pamflet tegen De Ruyter. Je kunt het ook zelf uitprinten en uitdelen.

* De Fabel van de illegaal is een antiautoritair antikapitalistisch initiatief.

De slavernij herdenken


En dus niet “zeeheld�

Michiel de Ruyter verheerlijken !!Jaarlijks herdenken nazaten van de slacht-offers van de Nederlandse slavenhandel de slavernij en de afschaffing ervan op 1 juli 1863. Ze vieren ook feest, omdat toen de ketenen werden verbroken.

Een kritische kijk op het koloniale verleden lijkt steeds zeldzamer te worden. Dit jaar vieren veel witte Nederlanders zelfs een feest dat haaks staat op de herdenking van de gruwelijke tijd van slavernij en kolonialisme. Politici en opiniemakers hebben 2007 gedoopt tot het Michiel De Ruyter-herdenkingsjaar, zie bijvoorbeeld: www.michielderuyter.com. Het is 400 jaar geleden dat de zogenaamde zeeheld De Ruyter werd geboren. Hij wordt uitgebreid in het zonnetje gezet. Daarbij verzwijgt men bewust de eeuwenlange ellende die het Nederlandse kolonialisme, kapitalisme en nationalisme hebben voortgebracht. Men houdt juist een juichverhaal over de wereldmacht die Nederland ooit was en over de hedendaagse Nederlandse samenleving die een toonbeeld zou zijn van democratie en tolerantie.De laatste jaren is trots zijn op Nederland helaas volop in de mode. Politici en opinie-makers proberen ons de verering van “vaderland-se helden� door onze strot te duwen. Balkenende roemde "de VOC-mentaliteit" en de Hollandse koopmansgeest. Maar wij staan niet te juichen over slavenhandel en die roofstaat aan de Noordzee. Wij proberen juist wat te doen tegen het Nederlandse racisme, kolonialisme en nationalisme. Het liefst met anderen die er ook hun buik vol van hebben. We zoeken daarom mensen die willen protesteren tegen het De Ruyter-herdenkingsjaar.Wil je daarover met ons meedenken, mee-praten, meedoen? Wil je kennismaken met de mensen van Doorbraak? Neem dan contact met ons op:

Doorbraak

Postbus 901, 7400 AX Deventer

Mail: doorbraak@doorbraak.eu

Telefoon: 06.41.20.61.67

Website: www.doorbraak.eu


Doorbraak is een nieuwe landelijke organisatie tegen racisme, kolonialisme en nationalisme. Wij maken ons boos over ongelijkheid, uitbuiting en onderdrukking. We willen een betere wereld. Hoe die wereld er precies uit moet gaan zien? En hoe we daar willen komen? Dat willen we gaandeweg en samen met anderen bedenken en bevechten. We willen daarbij linkse hokjes doorbreken, en voortbouwen op en kritisch omgaan met de ideeën en ervarin-gen van eerdere linkse bewegingen en initiatieven. We zijn bezig ons van onderop te organi-seren, want alleen zo zijn positieve veranderingen daadwerkelijk af te dwingen.

Doorbraak is een gezamenlijk initiatief van zogenaamde “allochtonen� en “autochtonen�, juist om het denken in zulke etnische verdelingen te doorbreken. Inmiddels zijn er afdelingen in Leiden, Deventer, Nijmegen en Amsterdam. Eerder hebben we al bijeenkomsten georga-niseerd tegen Geert Wilders en zijn PVV. Ook de komende tijd zullen we ons richten tegen racisme en migratiebeheersing. We strijden voor:

* Open grenzen, de wereld is van iedereen.

* Gelijke rechten voor iedereen.

Michiel De Ruyter

van koloniale vechtersbaas tot nationale “held�

Evenals andere zeventiende eeuwse zeebon-ken en vechtersbazen diende admiraal De Ruyter de belangen van de Nederlandse machthebbers in de koloniale strijd. Men wilde een zo groot mogelijk deel van de gebieden en grondstoffen in Amerika, Afrika en Azië veroveren. Daarom voerde De Ruyter op zee vaak oorlog met koloniale concurrenten als Engeland en Portugal. De overheid gaf de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) begin zeventiende eeuw het monopolie op alle handel met "de Oost", met Azië. Daarmee werd de VOC de eerste multinational ter wereld en brak de zogenaamde Gouden Eeuw aan. Maar de bewoners van de gekoloniseerde gebieden gingen door een hel. Ze werden uitgebuit, beroofd, tot slaaf gemaakt, verkracht en uitgemoord. De Ruyter is nooit in Azië geweest, maar heeft wel veel vuil werk opge-knapt voor de in 1621 opgerichte West-Indische Compagnie (WIC). Die kreeg het handelsmonopolie voor alle koloniën in "de West", in Noord- en Zuid-Amerika en West-Afrika. Slavenfort Elmina in het huidige Ghana vormde jarenlang een van de belangrijkste centra van de transatlantische slavenhandel van de WIC. Met zijn militaire acties tegen de Engelsen droeg De Ruyter flink bij aan de opbouw van die handel.

Over De Ruyter kwam na zijn dood in 1676 al snel een enorme mythevorming op gang. Veel generaties zijn opgevoed met een juichverhaal over De Ruyter, een verhaal dat veel zegt over het protserige en zelfgenoegzame Nederland-se zelfbeeld. Al eeuwenlang wordt er een Hollandse volksaard geconstrueerd en op hem geprojecteerd. Hij zou bescheiden zijn ge-weest, zuinig, plichtsgetrouw, vaderlands-lievend, godsvruchtig, en verdraagzaam, zoge-naamd allemaal typisch Nederlandse eigen-schappen. Ook in het herdenkingsjaar 2007 wordt De Ruyter als een rolmodel voor alle Nederlanders neergezet. De overheid en het bedrijfsleven hemelen het Nederlandse kolo-nialisme en kapitalisme op. Hoewel Nederland op de Nederlandse Antillen na geen koloniën meer heeft, is het dekolonisatieproces in de hoofden van veel witte Nederlanders nooit echt goed op gang gekomen. Na veel moeite is pas in de 21-ste eeuw een nationaal monument tegen de Nederlandse slavenhandel tot stand gekomen. Dat monument is vooral te danken aan de inspanningen van Surinaamse Neder-landers.

De Nederlandse samenleving die zo door-drongen was van het kolonialisme, is nooit radicaal tegen het licht gehouden en zeker door witte Nederlanders veel te weinig bekritiseerd. Hoog tijd dat dit wel gaat gebeu-ren. Het beestje moet gewoon bij z’n naam worden genoemd: genocide, plunderingen, massale ontvoeringen, dwangarbeid, ver-krachtingen. Het kolonialisme en vooral de transatlantische slavernij liggen ten grondslag aan het huidige racisme. De kolonisator riep racistische categorieën en hiërarchieën in het leven die - hoewel ze door de tijd heen wel zijn veranderd - helaas tot op vandaag de dag hun stempel op de samenleving drukken en twee-derangs Nederlanders creëren. Zo voert de overheid al een hele tijd een hetze tegen Antillianen door te beweren dat ze crimineler zijn dan andere Nederlanders. Maar juist zulk racisme van de overheid is een misdaad. De overheid wil de Antillianen een inburgerings-plicht opleggen die niet geldt voor andere Nederlanders. Ook wil men "overlastgevende" Antillianen in Nederland deporteren naar de Antillen. Verder zijn allerlei gemeenten bezig om een "speciale rassendatabank" van Antillianen aan te leggen. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog wordt een specifieke groep Nederlanders zo apart gezet.

â–º Geen reclame voor Nederlands kolonia-lisme en nationalisme!

â–º Bestrijd het racisme van de staat en op straat!
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center