A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) İtalya: Avrupalı 1 Mayıs, bir enternasyonalist 1 Mayıs (en,it)

From FdCA@ainfos.ca, International@ainfos.ca,"Relations <internazionale"@fdca.it
Date Fri, 7 May 2004 15:40:46 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------
Yıllar sonra, İtalyan işçiler 1 Mayıs'ta grevde! Fiat Melfi işçileri ve
Alitalia hava-taşımacılığı çalışanları mücadeleyi sürdürüyor ve
geleceklerine ilişkin kararlarda özerklik istiyorlar. Aynı zamanda,
Avrupa'daki 10 ülkenin sömürülen binlerce çalışanı AB ile birlikte Avrupa
proletaryasının bir parçası olacak. Giderek daha da artan şekilde sadece
kapitalizmin çıkarlarının yönlendirdiği bir kuruluş olan Avrupa Birliği'nin
bir parçası olacaklar. Sosyal, demokratik ve sendikal hakların sökülüp
atılma politikaları, kamusal hizmetlerin küçük görülmesi ve yok edilmesi
otoriteryen bir denetim toplumunun, bir ekonomi diktatörlüğünün
yaratılmasıyla bağlantılıdır.

Sayısız zirve ve toplantılardan, kapitalist ve bürokratik AB Devletleri
tarafından kıta çapındaki en zayıf ve ezilen sınıflara karşı açılan gerçek
bir sosyal savaşın arıtılması ve sürekli geliştirilmesi sonucu ortaya çıktı.
Bu savaş özellikle göçmenler üzerinde sert biçimde güvensizliği, sosyal
dışlamayı ve marjinalleşmeyi yayıyor. Güney'den ve Doğu'dan gelen göçlerin
sınırlarda (ve 1 Mayıs 2004'ten itibaren bu sınırlar daha da doğuya
çekilecek) durdurulma çabalarına, müsamahanın ve günlük modern kölelikten
mahrum kalmayan geçici, değişken emek dürtülerinin eşlik etmesi şaşırtıcı
değildir.

Bu süreçlerin ve neo-liberal politikaların hızlandırılması, kurumsal sol
partilerin ve Avrupa Sendika Konfederasyonu'nun (ETUC/CES) göz yumması
sonucunda 1999 Helsinki Antlaşması'yla onaylandı: böylece Euroland dünya
emeğinin itaatiyle kurulmuş oldu.

AB'nin genişlemesi, hem askeri (ABD'yi Irak'ta destekleme ya da
desteklememe) hem de ekonomik düzeyde çatışan tekil ulusal çıkarları olan
birliğe üye ülkeler arasındaki sert anlaşmazlıklar zeminine karşı
gerçekleşiyor. Askeri cephedeki farklılıkların üstesinden birleşik bir AB
askeri gücüne giden süreci çabuklaştırarak gelmek isteyenler bulunmasına
rağmen ekonomi saflarındaki bölünmeler daha derindir. Kalıcı ekonomik
durgunluk, 2004 yılı tahminlerine göre GSMH'de yalnızca % 2'lik artış,
durağanlık ve büyüme paktındaki kriz, euronun dolar karşısında tutarsız
üstünlüğüyle birleşerek merkezi Avrupa otoritelerini, GSMH açığının % 3
oranının epeyce üzerinde olduğu (Almanya, Fransa ve Portekiz gibi) ya da % 3
çizgisine yakın olduğu (İtalya, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi) belirli
ülkelerde kredileri sınırlama ve bütçe açıklarındaki kesintileri attırma
politikasına zorluyor. Ancak, bu farkı denetim altına alma ya da azaltma
amacıyla tasarlanan politikalarla, büyümeyi destekleme amacıyla tasarlanan
orta-vadeli politikalar arasındaki ikilem, on milyonlarca Avrupalı işçinin
geleceğinde olumsuz bir etki yaratıyor. İlk çözüm [yolu] kamusal
harcamalarda (emekli maaşları, ödenekler, kamusal hizmetlerde) ağır
kesintilerle sonuçlanabilir. İkinci çözüm [yolu], kamusal yapılar
geliştirmektense, daha hassaslarından olan hizmet-içi eğitim, araştırma ve
geliştirme sektörlerinde kitlesel özelleştirme dürtülerini körükleyebilir.
AB'nin genişlemesi bu yapısal sorunları azaltmayacak - ancak daha da
kötüleştirecek.

(Avrupa ekonomisindeki durgunluğun bir sonucu olmaktan çok de-endüstrileşme
politikaları nedeniyle pazarların doları ve ABD'yi cezalandırmasının bir
sonucu olarak) Euronun dolar karşısında geçici olarak güçlenmesi, Avrupa
ihraç malları için zorluklara ve bunun sonucunda da, sırasıyla, üretimsel
bazda bir azalmayla ya da emek değerinin düşük olduğu ülkelere transfer
edilmesiyle bir krize yol açıyor.

Gerçi bu sosyo-ekonomik durumun genişlemesi, karşısında yaygın bir halk
direnişini, ulusal düzeydeki itirazlar ve taleplerin yanı sıra uluslararası
ölçekte bir mücadeleyi de buldu.

Kapitalist ve baskıcı-devlet tahakküme karşı sınıfsal tepki, 20. yüzyılın
son yıllarından bu yana çeşitli AB zirveleri münasebetiyle inatla ifade
edildi. Milyonlarca çalışanın yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik,
aşağıdakilerin benzeri stratejik taleplerden temel alan, gerçek
anti-kapitalist ve anti-otoriter sosyal ve siyasi güçlerin koordinasyonu AB
genelinde arttı:
* cinsiyete ya da geldiği kökene göre ayrımcılık yapılmaksızın
herkese, güvencesiz olmayan, garantili, kalıcı iş hakkı;
* maaşlarda azaltma yapılmaksızın tüm sektörlerdeki çalışma saatlerinin
süratle azaltılması;
* çalışanların tüm yaşamları boyunca Sermaye'nin çıkarları için
köleleştirilmesine yol açmaktan başka bir anlam taşımayan emeğin
geçicileştirmesi ve esnekleştirmesi politikalarına bir son verilmesi;
* bütün ülkelerde eşit alım gücü yönünde süratli bir hamleyle maaşların
savunulması ve AB'nin her yerinde geçerliliği olan genel bir asgari ücretin
belirlenmesi;
* herkesin eğitim, sağlık, kültür, konut edinme, ulaşım, iletişimden parasız
olarak yararlanması ve kamusal hizmetlerin radikal şekilde
demokratikleştirilmesi yoluyla sosyal hakların tanınması;
* sendikal örgütlenmelerde ve mücadele derneklerinde yerelliğe ya da
sınıflandırmalara dayalı ayrımlar olmaksızın etkinlikte bulunma ve temsil
özgürlüğü:
* toplu pazarlıklarda işçilerin sendikal özerkliğinin tanınması;
* sınırsız grev özgürlüğü.

Bu talepleri desteklemek amacıyla, anarşist politik örgütlenmelerin ve
mücadeleci sendikaların görevi, emeğin ve zenginliğin paylaşımına dayalı bir
özgürlük, eşitlik ve dayanışma toplumunun gelişmesine olanak tanıyacak bir
toplumsal dönüşüm arzusuna bağlı olan çeşitli mücadeleleri güvenceye alacak
şekilde hareket etmektir.

Erkeklerin ve kadınların tam eşitliği, gençlere hak eşitliği, geçici
işçilere, işsizlere, göçmenlere ve Devlet'in elindeki ayrımcılığın
kurbanları olan herkese eşitlik, barış ve anti-militarizm için mücadele,
ifade özgürlüğü için mücadele, bütün bunlar vazgeçilmez temel hedefler
olarak sömürülen sınıfların bir bileşeni ve kitleler arasındaki devrimci
umutları büyütme aracı olan toplum içerisinde yer alan mücadeleci
sendikaların ve anarşist politik örgütlenmelerin faaliyet alanındadır.

Bu ruhla, İtalyan Federazione dei Comunisti Anarchici tarafından
Cremona'daki Kavarna Toplum Merkezi'nde bir enternasyonalist 1 Mayıs
düzenleniyor.

Dayanışmayla,

FEDERAZIONE DEI COMUNISTI ANARCHICI
[ANARŞİST KOMÜNİST FEDERASYON]

http://www.fdca.it/fdcaen

[çeviri - batur özdinç/ainfos]


*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center