A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) İtalya: FdCA 6. Kongre - sonuç belgesi (en,it,fr,ca,pt)

From Federazion dei Comunisti Anarchici <internazionale@fdca.it>
Date Fri, 2 Jul 2004 14:50:00 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------
Federazione dei Comunisti Anarchici'nin 6. Ulusal Kongresi İtalya'nın
Crenoma kentinde 19 ve 20 Haziran 2004 tarihinde gerçekleştirildi.
Aşağıda Kongre tarafından ortaklaşa kabul edilerek geçen sonuç
önergesi var. Bu fırsatla, kongreye kişisel olarak selamlarını getiren
Organisation Socialiste Libertaire (İsviçre) örgütüne ve Organizacion
Libertaria Cimarron (Uruguay) and New York Workers Solidarity Alliance
[İşçilerin Dayanışma İttifakı]na e-posta ile gönderdikleri sıcak
mesajları için teşekkür etmek istiyoruz. Kongre'nin onayladığı
önerge ve diğer dokümanlara İtalyanca olarak websitemizden
(http://www.fdca.it) erişilebilir ve kısa zaman içerisinde diğer
dillerde de erişilebilir olacak.
Dayanışmayla,
nmcn
FdCA Uluslararası İlişkiler Bürosu adına

+++++

FEDERAZIONE dei COMUNISTI ANARCHICI
6. Ulusal Kongre - Cremona 19-20 Haziran 2004

SONUÇ BİLDİRGESi

1. Federazione dei Comunisti Anarchici (Anarşist Komünistler
Federasyonu - FdCA) İtalya'daki anarşist komünist militanların
kendisine özgü bir örgütlenmesidir. Toplum içerisindeki
sömürülen sınıflar içinden temel alan ve onlara yönelen siyasi
eylemliliği şu nitelikleri taşır:

* sınıf boyutu - diğer bir deyişle, FdCA mücadeleler içinde eyleyerek
kendisini, sömürü ve iktidar ilişkilerinin materyalist bir analizi
içinde, mücadele edenlerin ve mücadelelerin kendisinin arasına koyar;

* doğrudan eylem pratiği - diğer bir değişle, FdCA sınıfsal güç ve
mücadele tercihinin taban örgütleri içinde ve mücadele edenlerin
dile getirdiği kollektif sınıf bilinciyle kök saldığına inanır;

* öz-örgütlenme pratiği - diğer bir deyişle, mücadele edenlerin
özerkliği elzemdir. Temel kollektif bilincin bir parçası olmayan
hiçbir çıkarın mücadelenin yönünü etkilememesini veya onun üzerine
bir liderler sınıfı empoze etmemesini sağlamalıyız;


2. Buradan hareketle devrimci anarşist komünist bir siyasi örgüt
olarak Federazione dei Comunisti Anarchici'nin rolü:

* sınıf ve sınıf bilinci arasında bir bağ oluşturmak;

* alternatif türde politikalar yaratacaksak, gerekli olan sürekli
birlik ve homojenlik arayışıyla militan unsurlarını etkilemek,
alternatif stratejiler üzerinde çalışmak, değişimi yaşamak ve
değişimde yaşamak;

* anarşist komünistlerin görevlerinden birisinin proletaryanın tarihsel
sınıf çıkarlarının tarihsel bir anısı olması nedeniyle, anarşist program
ile sınıf savaşımına katılanlar arasında bir bağ oluşturmak, anarşizmi
sınıf mücadelelerinin kalbine ve bu mücadelelerdeki aktörlere doğru
taşıma yönünde çalışmak, anarşist projenin eşitlik ve özgürlük
mücadeleleriyle örtüştüğünü "göstermek";

* devrimci anarşist aşamalanma ve aşama aşama ele geçirilenler
arasında bir bağ oluşturmak: a) daha geniş özgürlükler ve toplum
içerisinde özerklik kazanmaya devam etmek amacıyla; b) anti-kapitalist
ve anti-otoriter gayelerle.


3. Bu anlamda Federazione dei Comunisti Anarchici siyasi eylemini
şu yönlerde geliştirme niyetindedir

* toplumsal bir alternatif ve deneyimleme yetkisi;

* toplumsal dışlanmaya ve mücadeleler üzerindeki baskıya karşı
herkesin katılımıyla mücadeleyi arttırmak ve alan kazanmak;

* küresel sosyal güvenlik (ücretler, haklar, hizmetler vb.)
yararına işçi mücadelesi;

* yaşam kalitesi, habitat, tüketim, uluslararası dayanışmaya
ilişkin talepler;

* bizim için amaçlarla uyumlu olan pratikler ve önerilerden güç
alan solcu bir sosyal dokunun inşası;

* özgürlükçü politikalar içinde sinejilerin geliştirilmesi
(koordinasyon grupları, ağlar, ittifaklar, çoklu ve çoğulcu kutuplar).


4. Kısa vadede, Federazione dei Comunisti Anarchici'nin niyeti

* çalışanların sınıf-mücadelesi hareketinin gelişmesi ve genişlemesine
katkıda bulunmak ve özgürlükçü pratiklerle uzlaşmaz bir sendikalizm
biçimi için, çalışanların özerkliğinin kendisini işçi hak ve
özgürlüklerine zarar veren "ortaklık" veya yasalaştırmalarla
bağdaşır olmayan taleplerle ifade ettiği kendiliğinden-örgütlenen
bütün mücadele biçimlerini desteklemek;

* bu mücadeleleri anti-kapitalist ve anti-otoriter pratik ve
unsurlara çekerek, savaş, liberalizm, sömürü ile insanların ve
kaynakların ticarileştirilmesi, kadınların ve erkeklerin
köleleştirilmesi, cinsel ayrımcılık ve ataerkillik karşıtı
radikal hareketlerin gelişmesi ve yayılmasına katkıda bulunmak;

* (anarşist komünistleri ayırd eden yollar ve girdiyle) merkez-sağ
hükümet karşıtı bileşik harekete katkıda bulunmak, böylelikle
merkez-sağ politikalar seçimlerde değil, halk tarafından sokaklarda
ve işyerlerinde yenilgiye uğratılabilir; olası ki, yeni bir
merkez-sol hükümet bunları sürdürürse ve sürdürdüğünde bu
politikalara karşı mücadele edilip yenilmesi de eş-düzeyde elzemdir;

* ILS-SIL ağını destekleyerek ve siyasi projeler temelinde anarşist
komünist siyasi örgütlenmelerle ilişkilerini ve anarşist komünist
teori ve pratiklerin yayılmasını güçlendirerek uluslararası
sınıf-savaşımcısı anarşist hareketin gelişmesine katkıda bulunmak;

* İtalya'da anarşist toplumsal projeyi yayabilecek sınıf-savaşımcısı
özgürlükçü bir cephenin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

6. Kongre tarafından ortaklaşa kabul edildi

Cremona, 20 Haziran 2004

FEDERAZIONE DEI COMUNISTI ANARCHICI

İngilizce-dilindeki websitesi:
http://www.fdca.it/fdcaen


*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center