A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Claaacg8 Journal nr. 2: De planeet wordt zwakker (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 25 May 2003 18:02:43 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

> DE PLANEET WORDT ZWAKKER TERWIJL DE SOCIALE ONGELIJKHEID TOENEEMT
Ontwikkeling, Vooruitgang en respect voor het Milieu zijn ideeŽn
waarover al lange tijd overeenstemming bestaat, zowel onder rechts als
links. Echter, deze Vooruitgang en deze Ontwikkeling zijn volstrekt niet
te verenigen met respect voor het Milieu en lijken steeds duidelijker een
doodlopende weg voor de mensheid en voor de hele planeet te zijn.
Gedurende twee eeuwen hebben economische ontwikkeling en
technische ontdekkingen aangezet tot een toegenomen produktie
evenals een permanente toename in de produktiecapaciteit. In plaats
van de last van de arbied te verlichten, worden de enorme winsten
gebruikt om steeds meer te produceren. Om te beginnen in Europa
werden bedrijven door het kapitalisme gedreven in een logica van
produktie die ophoudt een gebruikelijke waarde te zijn en een doel op
zichzelf werd.

Dit produktivisme is inherent aan het kapitalisme, dat is gebaseerd op
onbeperkte concurrentie die alle ondernemingen dwingt te produceren
tegen de laagste kosten, zonder rekening te houden met de uitbuiting
van arbeiders noch de schade die het veroorzaakt aan het milieu.

Ieder idee van vooruitgang is daardoor begrensd door deze waanzin
van produktie. De sociale kwestie, zegt men ons, zou haar oplossing
vinden in overvloed. Het geluk van de mensheid zou worden bereikt
door het gecombineerde effect van wetenschap en technologie, zonder
rekening te houden met wie de besluiten neemt en daarom de meester
van de keuzes is. De ecologische kwestie werd duidelijk niet ter sprake
gebracht.

In een tijd waarin het kapitalisme zichzelf heeft uitgebreid op een
planeet-wijde schaal, is het duidelijk dat de sociale en ecologische
rekeningen zeer sterk in het rood staan. Hoewel de uitbuiting van
mensen in de oude geÔndustrialiseerde landen minder wild kan schijnen
te zijn dan tijdens de afgelopen eeuw, is op een wereldwijde schaal de
economische uitbuiting van mannen, vrouwen en kinderen aanmerkelijk
toegenomen.

DE SITUATIE VAN DE PLANEET WORDT JAAR NA JAAR
SLECHTER

Het is de globalisering van dat economische model dat wordt
voorgesteld als de enige mogelijke weg, het kapitalisme, d.w.z. een
constante verslechtering van de planeet. Het is een verslechtering
zonder grenzen, en het bereikt het punt waar geen terugkeer mogelijk
is: waterreserves, de grond, de biodiversiteit, de levensvoorwaarden
van mensen Ö allen worden ze beÔnvloed.

Financiers en industrialisten voeren hun projecten uit met een ijzeren
vuist die wordt verborgen in de fluwelen handschoen van de ideologie
van onbeperkte ontwikkeling en economische vooruitgang. Terwijl ze
zich over grenzen bewegen dicteren ze oriŽnteringen (1) die alleen
voldoen aan hun economische belangen en hun hoofdbezigheid van het
behouden van hun dominantie over de wereld.

Aan hun zijde staan de vele medeplichtigen die worden gecamoufleerd
met valsheid van alle kleuren die proberen het kapitalisme een
fatsoenlijker uiterlijk te geven en het adviseren over initiatieven die een
kleine degradatie van de natuur bevoordelen. Ze willen dat we niet bang
zijn voor de slang van "zoet" kapitalisme, een kapitalisme dat wordt
verondersteld het milieu te respecteren, dat een "duurzame
ontwikkeling" stimuleert. De leuk klinkende tenoren van de
hervormingsgezinde arbeid, Trotskistische en Stalinistische
organisaties, evenals de nieuwe sociaal democraten a la ATTAC,
worden, doordat ze er voor kiezen samen te werken met het kapitalisme
(ieder op hun eigen manier) gedreven door, en drijven zichzelf, de
zelfde oude produktivistische ideologie die niet is te scheiden van de
uitbuiting van menselijke arbeid.

Nog erger is dat ze het herstel van de Staat en een betere controle van
de kapitalistische economie eisen. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze
de institutie van een wereldwijde super-regering verheerlijken. Op de
zelfde manier, hoewel ze de produktivistische ideologie licht aantasten,
laten de liberaal of sociaal-democratisch geÔnspireerde milieuactivisten
de radicale oplossing van de ecologische kwestie in onzekerheid door
te proberen ons te laten geloven dat planning van de toekomst, geleid
door de Staat, de ontwikkeling van de goede houdingen zal stimuleren,
terwijl het de mensen zelf zijn die moeten beslissen over het sociale nut
van hun activiteiten.

HET ONTMASKEREN VAN DE DROOM DIE ONS LEIDDE TOT
SOCIALE ONDERWERPING EN ECOLOGISCHE CATASTROFE

Door zich te beperken tot voorstellen voor technische oplossingen,
kunnen deze ontwikkelaars op het gebied van het milieu niet denken
over het ter discussie stellen van dit systeem dat de voornaamste
ecologische catastrofes veroorzaakt, in het verleden, in het heden en in
de toekomst. Ze geven de voorkeur aan een hokjes visie over het
milieuprobleem. We zullen niet in staat zijn de onbegrensde uitbuiting
van de natuur aan te pakken zonder tegelijkertijd de uitbuiting van de
ene mens door de andere mens, die onderdeel van hetzelfde proces is,
in ogenschouw te nemen.

Catastrofes, zoals buitensporige wateroverlast, volgen elkaar in
versneld tempo op, waarbij ze steeds meer schade en slachtoffers
veroorzaken. De aangetoonde verstoring van het klimaat schijnt direct
verband te houden met menselijke activiteit en meer in het bijzonder
met de meest recente industriŽle, kapitalistische periode. De invloed
van deze factoren, wier belang nog niet duidelijk is gedefinieerd, zou
echter niet de in overeenkomstige zin beslissende rol die regionale
planning speelt ondanks een goede richting op het gebied van het
milieu, verhullen. De mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn proberen
zich nu te verbergen achter deze catastrofale klimaatverandering, die is
gepromoveerd tot de rang van nieuw noodlot.

Een ander voorbeeld: grootschalige infrastructurele bouw opent de weg
naar een uitbreiding van de wereldmarkt en onderwerpt de mensen aan
de verplichtingen van de geglobaliseerde kapitalistische economie, aan
een totaal irrationele internationale arbeidsverdeling die de oorzaak is
van de vernietiging van kleinschalige traditionele produktieve activiteit
en lokale of regionale economieŽn. De toegenomen afstanden die
goederen moeten afleggen is in het bijzonder duidelijk in het geval van
voedselprodukten. Het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid
stimuleert grootschalige produktie terwijl het tegelijkertijd de af te leggen
afstanden van voedseltransport laat toenemen. 70% van het huidige
verkeer is in feite overbodig. De onophoudelijke circulatie van goederen
en mensen, de obsessie van "geen tijd te verliezen" zijn het tegendeel
van vrijheid, ze zijn instrumenten die het gevoel van machteloosheid en
onderworpenheid zelfs verder versterken.

Het redden van de planeet zal onmogelijk zijn zonder onszelf te
bevrijden van het heersen van de handel dat alle aspecten van ons
bestaan bereikt. We moeten de bedekte kaarten in deze gigantische
leugen van een pokerspel dat wordt gespeeld door de financiers uit alle
landen door de bronnen die iedereen toebehoren te ondermijnen, zowel
voor de mensen van nu als de toekomstige generaties, lezen. De
partijen en vakbonden hebben, in hun achterhaalde versies of hun
aangepaste versies, dezelfde dynamiek als NGO's of andere
associaties.

Sommigen negeren de ecologische kwestie terwijl wordt doorgegaan
met het voeden van de droom van economische groei, anderen
benadrukken de gedwongen verslechtering van de planeet zonder hun
sociale, economische en politieke oorzaken te analyseren. Dus is het
onontbeerlijk dat we de kwestie van de ecologie verbinden met sociale
keuzes. Als het kapitalistische model voortgaat zich in de hele wereld te
ontwikkelen, kunnen we zeker zijn van een toekomst die niet al te
zonnig zal zijn in termen van ecologie, vrede en sociale vooruitgang.

(1) Door middel van de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds
en de Wereld Handels Organisatie, enzovoorts.

Tekst overgenomen uit Claaacg8 Journal Nr. 2
Mei 2003 - 1 euro - 8 bladzijden

Convergence des luttes antiautoritaire et anticapitaliste contre le G8
(Samenkomst van Anti-Autoritaire, Anti-Kapitalistische Strijd Tegen de
G8)

CLAAAC G8
c/o La plume noire,
19, rue Pierre Blanc
F - 69001 Lyons

Website: http://www.claaacg8.org
e-mail: claaacg8@claaacg8.org

[vertaling - nmcn/ainfos]

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center