A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Dutch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) [anarsistbakis] Yenilemeler 010 - 28 Şubat 2003

From zamane divane <anarsistbakis@softhome.net>
Date Thu, 6 Mar 2003 09:47:17 +0100 (CET)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

YENİLEMELER - 010
28-Şubat-2003

"Makaleler" kısmına eklemeler yapıldı (Aşağıda).
http://uk.geocities.com/anarsistbakis/anarchy_articles.html
13-Şubat-2003
Irak'la İlgili İnceleme Yazıları eklendi:
"Irak'ın Kısa Kronolojisi"
"Irak'taki Muhalif Politik Yapılanmalar"

----------------------------------------------------------------------------
"ÇİÇEK KANI: ANARŞİST-FEMİNİST BİLDİRİ", Red Rosia ve Black Maria of Black
Rose Anarko-Feministler, 1971 (çeviri)
   Bizler, anarşizmin, feminizmin mantıksal olarak tutarlı bir ifadesi
olduğuna inanan bir bağımsız kadın kolektifiyiz.
   Bizler, her kadının kendi ezilmişliğinin yegane meşru sözcüsü olduğuna
inanıyoruz. Her kadın, daha önceki siyasi bağlılığı ne olursa olsun, kendi
ezilmişliğini fazlasıyla kendi içinden bilir, ve bu nedenle kurtuluşunun
alacağı biçimi kendisi tanımlayabilmeli ve tanımlamalıdır.
   Neden birçok kadın 'hareketler'den bıkmış ve yorulmuş bir halde? Bizim
cevabımız, hatanın tek tek kadınlarda değil, hareketlerin doğasında
yattığıdır. Politik hareketler, bildiğimiz üzere, politik eylemlerimizi
kişisel düşlerimizden ayrı tutar --ya düşlerimizin gerçekleşmesinin
imkansızlığına inanarak onları terk edene ya da düşlerimize sımsıkı
sarıldığımız için hareketi bırakana değin. Samimi anarşistler ve samimi
feministler olarak, imkansızı düşlediğimizi, ve imkansızın tam olarak
gerçekliğe dönüşmesinden daha azıyla asla yetinmeyeceğimizi söylemeye
cesaret ediyoruz.

----------------------------------------------------------------------------
"KISIM B - ANARŞİSTLER NEDEN MEVCUT SİSTEME KARŞIDIRLAR?", Anarşist Sıkça
Sorulan Sorular (çeviri)
   SSS'ın bu kısmı, modern toplumun temel toplumsal ilişkilerin ve onları
yaratan yapıların --özellikle de anarşistlerin toplumun değiştirmek
istedikleri yanların-- bir analizini sunmaktadır.
   Anarşizm esasen kapitalizme karşı bir isyandır. Kapitalizmin doğuşuyla
beraber ortaya çıkmış, ve kapitalizm toplumun giderek daha fazla
parçalarını kolonileştirdikçe de etkisini artırmıştır. Bu, anarşist
düşüncelerin toplum içinde var olmadığı, kapitalizmin doğuşuyla ortaya
çıktığı anlamına gelmez. Tam aksine. Fikirleri anarşist olarak
sınıflandırılabilecek düşünürler binlerce yıl eskiye gider, ve Batı
uygarlıklarında olduğu kadar Doğu [uygarlıklarında] da rastlanılabilir.
Anarşizmin devlet ve özel mülkiyetin yaratıldığı anda doğduğunu söylemek
hiç de abartı olmayacaktır.

----------------------------------------------------------------------------
"KISIM B.1 - ANARŞİSTLER NEDEN OTORİTE VE HİYERARŞİYE KARŞIDIRLAR?",
Anarşist Sıkça Sorulan Sorular (çeviri)
İçindekiler
B.1.1 Otoriter Toplumsal İilişkilerin Etkileri Nelerdir?
B.1.2 Kapitalizm Hiyerarşik midir?
B.1.3 Kapitalizm Ne Çeşit Bir Değerler Hiyerarşisi Yaratır?
B.1.4 Irkçılık, Cinsiyetçilik ve Homofobi Neden Vardır?
B.1.5 Otoriter Medeniyetin Kitlesel-Psikolojik Temeli Nasıl Yaratıldı?

   Öncelikle, anarşizmin meydan okuduğu otoritenin ne çeşit bir otorite
olduğu göstermek gerekir. Erich Fromm'un To Have or To Be'de belirttiği
üzere, "otorite, tamamen farklı iki anlamı olan geniş bir terimdir:
bu, 'rasyonel' veya 'irrasyonel' otorite olabilir. Rasyonel otorite
yeterliliğe [ing. competence] dayanır, ve ona yaslanan kişinin gelişmesine
yardım eder. İrrasyonel otorite güce dayanır ve ona tabi olan insanın
sömürülmesine hizmet eder." (s. 44-45) Aynı nokta, otorite ve etki
arasındaki farka işaret ederken, 100 yıl önce Bakunin tarafından dile
getirilmişti (örneğin bakınız God and the State).
   Bu önemli nokta, otoriteye sahip olmak ile otorite olmak arasındaki
ayrımda ifade edilir. Otorite olmak, belli bir kişinin bireysel yetenekleri
ve bilgisine bağlı olarak, belli bir işi yapmakta yeterli olarak kabul
edilmesi anlamına gelir. Diğer bir şekilde ifade edilirse, bu [otorite
olmak] toplumsal olarak kabul edilmiş bir uzmandır. Bunun aksine, otoriteye
sahip olmak ise bireysel yetilere bağlı olmaksızın hiyerarşik konumdan
kaynaklanan statü ve güce dayanan toplumsal bir ilişkidir. Tabii ki bu
yeterli olmanın hiyerarşik bir konum edinmenin bir unsuru olmadığı anlamına
gelmez; yanlızca gerçek ya da iddia edilen başlangıçtaki yeterli olmanın
otorite ünvanı veya konumuna aktarılması anlamına gelir, ve böylece
bireylerden bağımsız hale gelir --yani kurumsallaşır.
   Bu fark önemlidir, çünkü insanların hareket tarzı herhangi bir içsel
doğadan ziyade içinde yetiştirildiğimiz kurumların bir ürünüdür. Diğer bir
deyişle, toplumsal ilişkiler dahil olan bireyleri şekillendirir. Bu,
çeşitli gruplar içindeki bireylerin, bunlar içindeki [izole haldeki]
bireylere indirgenerek anlaşılamayacak özelliklere, davranışlara ve
sonuçlara sahip olacağı anlamına gelir. Örneğin "bazılarının iktidarı
kullanması diğer bazılarını iktidarsız [iktidardan mahrum] bırakır" ve
böylece de "fiziksel yıldırma, ekonomik tahakküm ve bağımlılık, ve
psikolojik sınırlamalar kombinasyonu [sayesinde], toplumsal kurum ve
pratikler herkesin dünyayı ve bu dünyadaki kendi yerini algılayış tarzını
etkiler." (Martha A. Ackelsberg, Free Women of Spain, s. 20)

Anarşist Bakış:
http://uk.geocities.com/anarsistbakis*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center