A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) PROUDHON'DAN MAYIS 1968'E ANARŞİST ÖRGÜTLENMENİN TARİHİ (en)

From zamane divane <anarsistbakis@softhome.net>
Date Wed, 26 Feb 2003 08:35:47 +0100 (CET)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

DÜŞMANLA YÜZLEŞMEK: PROUDHON'DAN MAYIS 1968'E ANARŞİST ÖRGÜTLENMENİN TARİHİ

Alexandre Skirda; Paul Sharkey'in (AK Press) çevirisiyle

- Geerl Dhondt'in (Valley Anarchist Organization, Western Massachusetts)
değerlendirmesi

"bireysel otonomi ve inisiyatif özgürlüğü ilkeleri adına, her türlü
istikrarlı örgütsel bağ, otoriter ve bu nedenle de anti-anarşist görülerek
reddedilmişti."
-Gaetano Manfredonia

"Gruplarımızda hali hazırda yaygın olan ilgisizlik ve ihmalkarlığa kayıtsız
kalamayacağım fazlasıyla takdir edilecektir. Bu, bir yandan anarşistlerin
devrimdeki gerçek yerlerini almalarını sağlayacak tutarlı (ahenkli) bir
liberter kolektifin oluşturulmasını engeller; ve öte yandan ise, eylem
talep ettiği zaman tereddüt içinde kalıp, hoş cümleler ve heybetli
fikirlerle durumu idare etmeye imkan tanır. Sorumluluk ve kolektif disiplin
korkutmamalıdır: onlar toplumsal anarşizm pratiğinin yoldaşlarıdırlar." -
Nestor Makhno

"Anarşi! Örgüt! Bunlar çelişkilidir." Bu yorumları, Valley Anarchist
Organization'dan (VAO) yoldaşların Western Massachusetts'deki
toplantılarında duydum. Bu karışık ve yanlış laf kalabalığı, bir ISO
üyesinden veya Troçkist bir lafebesinden değil, VAO'nun edebi masasındaki
sıradan bir bireyden gelmişti. Anarşizm veya diğer devrimci gelenekler
hakkında çok az bilgisi var gibi görünüyordu. Ancak o, anarşizmin hiçbir
şekilde örgütlenmeyle ilişkisi olmadığı, "anarşizm ve örgütün birbirlerinin
zıttı olduğu --Anarşist Örgüt gibi bir isime sahip bir grup nasıl
olabilir?" şeklindeki yaygın yanlış anlamayı yansıtıyordu. Ne yazık ki
radikal politikadaki güncel eğilimler veriliyken, anarşistlerin
anarşist olmayanları anarşizmin ne olduğu hakkında eğitmesi konusunda genel
bir gönülsüzlük, ve pekçok anarşist arasında anarşizmin tanımı hakkında bir
görüş birliğine ulaşmayı reddetme vardır. Bu yorumlar sadece anarşizme aşina
olmayanlardan gelmemekte, bu dar ve yanlış anlaşılmış perspektif, hantalca
ortaya çıkmakta olan anarşist hareketin içinde de hali hazırda
bulunmaktadır.

Son zamanlarda, 'bireyci', 'isyankar' ve 'ilkelci' markasını alan
insanlardan sık sık Northeastern Federation of Anarcho-Communist (NEFAC)'ın
yeni devrimci örgütsel çabalarına ve Bring the Ruckus (BTR)'un taslak
önerisine --özellikle de bu grupların savundukları stratejik örgütsel
yapılar yüzünden-- oldukça şüpheli yaklaştıklarını işittim. Anarşist
örgütlenmeye güvenmeyen bireyci anarşistik eğilimler hiç de yeni bir şey
değil. 19uncu yüzyıldaki anarşistler arasındaki tartışmalardan beri var
olageldi. Facing the Enemy adlı kitap, anarşist örgütlenmenin tarihi,
başarıları ve başarısızlıkları, ve 19uncu ve 20nci yüzyılın radikal
öncülerinin başına musallat olan tartışma ve çekişmeler hakkında daha fazla
fikre sahip olmak isteyen anarşistler için yeni bir cephane. Bu kitap,
gerçek devrimci örgütler yaratmakla ilgilenenler için. Örgütler
yalnızca "ortalıkta göt gezdirmekle" ilgilenmeyenler için değil, kazanmak
amacıyla mücadele edenler için de hiç şüphesiz ki gerekli. Tam zamanında
yazılmış bir kitap.

'Facing the Enemy'nin odağında Fransa, Rusya ve İspanya'daki anarşist
örgütler yer alıyor. 20 bölümden ve 100 sayfayı bulan orijinal metinlerden
oluşan bir ek bölümden (Örgütsel Platform gibi) ve bibliyografik bir
isimler listesinden oluşmakta. Kitap, Stirner ve Proudhon ile başlıyor,
Bakunin, Bakuninci Örgütlenme, İttifak ve Birinci Enternasyonal, eylemli
propaganda, örgütlenme karşıtları ve Bombacılar, sendikalizmin yükselişi,
uluslar arası kongreler, I. Dünya Savaşı, Rus Devrimi, ve (Fransa'da
sürgünde olan Rus anarşistleri grubu olan) Dyelo Truda grubunun büyük bir
kısmı ve onların Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu ve platfom
etrafında sürdürülen tartışmalar, CNT-FAI ve Fransa'daki daha yeni anarşist
örgütlerle ilgili bölümlerle devam ediyor.

'Facing the Enemy'de, Alexandre Skirda anarşizmin tarih boyunca yeni ve
özgür bir toplum geliştirmekte neden başarısız olduğunu tarihsel ve
kuramsal açılardan inceliyor. "Tiz sesli bir bireysel otonomi ve zaman
zaman gürültülü olan bir kolektif yaklaşım arasında hırpalanan liberterler,
olaylar ve tarihin gidişatı üstünde belirgin bir özgürleştirici etki
bırakmakta devamlı başarısız olmuşlardır." (s. 4) Skirda, anarşistlerin bu
olaylarda herhangi bir etki bırakmayı başaramamalarının nedeninin etkili
örgütler oluşturamamaları olduğuna inanmaktadır. Kitabın ana odağında Dyelo
Truda grubunun örgütsel platformu yer almaktadır. Kitap, anarşist
örgütlenmenin en ilginç kısmı olarak Platform'un yazıları üstünde
yükselmekte, Rus Devrimindeki Makhnoculardan dersler çıkarmakta
ve ardından gelen bölümlerde platformun bu örgütler üstündeki etkilerini
tartışmaktadır.

Skirda, 'Örgütsel Platform'un doğrudan doğruya Bakuninci örgütlenme
çizgisinde olduğunu ileri sürer. 'Anarşistlerin Genel Birliğinin Örgütsel
Platformu', I. Dünya Savaşı ve Rus Devriminin ardından Fransa'da sürgünde
yaşayan Rus Anarşistlerinin biraraya gelmesiyle oluşan Dyelo Truda grubu
tarafından 1926'da yazıldı. Platform, anarşist hareket içindeki 20 yılı
aşan deneyimlerine dayanarak, anarşist hareketin I. Dünya Savaşı ve Rus
Devrimindeki başarısızlığını inceleyerek, savaş ve devrimci bir durum gibi
krizlere cevap verebilecek ve ardından da özgür bir toplum kurmak için bu
krizlerden yararlanacak bir örgüt oluşturma önerisi olarak yazılmıştı.

'Facing the Enemy', anarşist hareket içinde örgütlenme ve sentez
karşısındaki platformist ve kadro örgütlenmesi çerçevesinde yürütülen
güncel tartışmalarda kullanılabilecek önemli bir araç. Platform
örgütlenmesi, Skirda tarafından ayrıntılandırıldığı ve incelendiği üzere,
her türden eleştiriye ve anti-anarşist olma suçlamasına maruz kalmıştı.
1920'lerde platformistlere karşı yapılan saldırılara benzer şekilde, anarko-
komünist kolektifleri federe hale getirmeyi amaçlayan NEFAC, ve devrimci
bir kadro örgütlenmesi oluşturmayı hedefleyen Bring the Ruckus projesi de,
bugünün bazı örgütlenme karşıtı kendinden tahvilli anarşist hiziplerinin
anarşist olmayan eleştirilerine maruz kalmakta. Kitabın bir bölümün tamamı
Platform etrafındaki tartışmalara ayrılmış: Malatesta tarafından taktiksel
birliğe ve kolektif sorumluluğa karşı yapılan saldırılar, Voline ile
yapılan sentez karşısında platformist tartışması, keza platformun
"anarşizmin Bolşevikleşmesi" olduğu tartışması. İlginçtir ki, Platform'a
karşı en sert muhalefet konumunu savunan anarşistlerden gelmişti. Bu sentez
düşüncesi, sizin duruşunuzu farklı anarşist eğilimlerden ayırd etmek için
değildir; aksine anlamlı bir şekilde birarada çalışabilecek karşıt
duruşlara sahip olanlardan biraraya getirmek içindir. Bu sürecin amacı
farklı anarşist eğilimleri eritip biraraya getirmeyi ve mümkün olduğunca
kapsayıcı olmayı denemektir. Bugün, bu sentez duruşu, modern hareket içinde
çalışan Toplumsal Ekolojistler örneklenmektedir.

Anarşistler, 'Facing the Enemy'nin öne çıkardığı perspektifi özümseyerek,
NEFAC ve Bringing the Ruckus dokümanının başarısına engel olan meselelere
ilişkin bir bakış edinceklerdir. Bu grupları, anarşist örgütlerin
platformist (NEFAC) ve kadro (BTR) geleneklerinin günümüzdeki biçimi olarak
görüyorum. Bu iki grup, her ne kadar farklı meseleleri ele alsalar da,
Bakuninci örgütlenmeyi, İttifakı, Örgütsel Platformu ve FAI'yi (İberya
Anarşist Federasyonunu) kapsayan bir gelenekten gelmektedirler. Bakunin,
devrimci bir anarşist örgütün, devrimin "sıradan memuru" olarak faaliyet
gösterecek --"kurtuluş mücadelesindeki halkın yerini almamak için büyük
dikkat edecek " (s.13)--, iyi disiplinli devrimcilerden oluşan küçük bir
grup olması gerektiğini düşünmekteydi. Bu örgüt, devrimci kitlelere
anarşist bir doğrultuda rehberlik edecektir. Devrimci örgütün amacı,
Bakunin'e göre, "mutlak bir eşitlik ile tam ve çok yönlü bir beşeri
özgürlük temelinde, halkın kendi kaderini kendisinin belirlemesine yardımcı
olmaktır". (s. 17) İttifak, Birinci Enternasyonal bağlamındaki bir Bakuninci
örgüttü; ve her iki örgütün, aynı nihai hedefi amaçlasalar da, stratejileri
farklıydı. İttifak "kitlelerin gerçek bir devrimci yönde donanım kazanması"
misyonuna sahipken, Enternasyonal işçileri tek bir bedende örgütleme
misyonuna sahipti.

'Örgütsel Platform' Bakunin'in bıraktığı yerden geleneği devam ettiriyor.
Skirda'nın açıkladığı gibi, "Anarşist hareketin başarı kazanamamasının
başlıca nedeni, 'sağlam ilkelerden ve tutarlı örgütsel bir pratikten
yoksun'luğu idi. Anarşizm, Bakuninci gelenek ve Kropotkin'in arzuları ile
uyumlu olan, 'gerçekliğin ve sınıfların toplumsal mücadele stratejisinin
gerektirdiği gibi aktif bir genel örgüt doğrultusunda kuvvetlerini seferber
etmelidir'. Bu örgüt, anarşizmin genel taktiksel ve politik çizgisini
ortaya koyacak, 'örgütlü kolektif bir pratiğe' yönelecektir (s. 124-125)".

Bu, onların tüm anarşistlerin bu tek platform altında toplanması gerektiğine
inandıkları anlamına gelmez; başlangıcından itibaren Dyelo Truda grubu bunun
imkansız ve istenmeyen bir şey olacağını belirtmişti. Anarşizm içinde,
sıklıkla birbirleriyle çelişik olan çok çeşitli eğilimler vardır.
Platform, "anarşizmin homojen güçlerinin ideolojik ve politik bir seçmesini
yapmak, ve aynı zamanda da kendilerini anarşizmin kaotik, küçük-burjuva
(liberal) ve köksüz unsurlarından ayrıştırmak üzere" yazılmıştı. (s. 128)

Kuramsal ve pratiksel bir program temellerinde bir militanlar örgütlenmesi
yaratmak, ideoloji ve strateji temelinde kendilerini diğer anarşistlerden
ayrıştırmak, Platform'un özünü teşkil eder. Benzer şekilde, 1927'de
İspanya'da FAI'nin kurulması bu örgütsel pratik düşüncelerinin bir
devamıdır. FAI, büyük bir sendika olan CNT'nin (Ulusal Emek Konfederasyonu)
anarşist olarak kalması için kurulmuştu. CNT'yi anarşist doğrultuda
yönlendirmek için çalışan küçük bir grup anarşistten oluşan FAI'nin
hedefi, "CNT'nin doktriner ortodoksluğu"nu gözetim altında bulundurmaktır.
Platformun amacı, FAI, NEFAC ve BRT'nin kuruluşları kuramsal ve pratiksel
program çizgilerinde örgütlenmektir. Amacı herhangi bir hareketi kontrol
altına almak değildir; ezilen insanların otonom özeylemliliklerini devrimci
ve anti-otoriter bir doğrultuda etkilemek ve yönlendirmek amacıyla bu tip
grupların oluşturulması stratejisidir.

Bugünkü anarşist harekette karşılaştığımız meseleleri anlamam ve onlara
yaklaşımım bağlamında, bu kitabı eşsiz değilse bile oldukça ilgili buldum.
Ancak kitap bundan çok çok daha fazlasını kapsıyor aslında. 19uncu ve 20nci
yüzyıl Avrupasındaki anarşist örgütlenmelerin tarihine ilişkin oldukça
bütüncül ve okuması kolay bir kitap. Ölmüş ve sevgili yoldaşlarımızın
karşılaştığı mücadeleleri ve örgütlerle ilgili önemli anarşist şahsiyetleri
kapsamakta. 'Facing the Enemy' keza ilginç ayrıntılar ve anektodlar
içermekte (örneğin Paris'teki polisten ödenekli gazete, anarşist "eylemli
propaganda" gruplarına polisin sızması, platform'u zayıflatmak üzere
Voline'ın Platform [metnini] Fransızca'dan Rusça'ya çevirirken bazı önemli
kelimelerin anlamını değiştirmesi gibi). Skidra tartıştığı konular üstünde
tam bir kontrole sahip, ve kitap 20nci yüzyıl anarşist kuramını
şekillendiren olaylara ilişkin alıntılar, analizler ve bakışlarla dolu.
Skidra'nın eşsiz tarihsel izahatları, ciddi bir şekilde ve bazen de nükteli
bir şekilde yazılmış. 'Facing the Enemy' yine son 150 yıl boyunca anarşizm
içinde nasıl farklı akımların geliştiğinin anlaşılabilir genel bir özetini
sunuyor. Bu önemli kitabın yaygın bir şekilde okunacağı umudunu taşıyorum.
============================================================================
NORTHEASTERN ANARCHIST #5'te basılmıştır.

Sipariş Bilgisi:

Son sayı bir tanesi 5 $ (6 $ uluslararası),
Eski sayılar tanesi 2 $ (3 $ uluslararası).
Dört sayı için abonelik 15 $ (18 $ uluslararası). Dağıtım amacıyla, toptan
siparişler üç veya daha fazla dergi için, dergi başına 3 $, ve on veya daha
fazlası için ise 2.50 $.

Çek ya da ödenti makbuzları, "Northeastern Anarchist" adına şu adrese
gönderilmelidir:

Northeastern Anarchist
PO Box 230685
Boston, MA 02123, USA

email:
northeastern_anarchist@yahoo.com

The Northeastern Anarchist is şuralardan temin edilebilir:

KUZEY AMERİKA

Newbury Comics (New England) Raven Books (Amherst, MA) Monkey Wrench Books
(Austin, TX) Black Planet Books (Baltimore, MD) Lucy Parsons Center
(Boston, MA) Smash City (Boston, MA) Revolution Books (Boston, MA) Left
Hand Books (Boulder, CO) Internationalist Books (Chapel Hill, NC) REACH
Center (Long Beach, CA) Rainbow Bookstore Coop (Madison, WI) Arise!
Resource Center (Minneapolis, MN) Mayday Books (Minneapolis, MN) Librarie
Alternative (Montreal, QC) Mayday Books (New York City, NY) Wooden Shoe
(Philadelphia, PA) Laughing Horse Books (Portland, OR) 325 Radical Library
(Richmond, VA) Bound Together Books (San Francisco, CA) Left Bank Books
(Seattle, WA) Pages Books - 256 Queen St. W. (Toronto, ON) This Ain't The
Rosedale Library - 483 Church Street (Toronto, ON) Toronto Womens Bookstore-
 73 Harbord (Toronto,ON) Uprising books without borders- 685 Queen St W.
(Toronto, ON) Tribe Infoshop (Phoenix, AZ) Tabagie Saint-Jean (La Pipe) -
820 rue St-Jean (Quebec City, PQ)

ULUSLARARASI

Fort van Skajoo (Amsterdam, Netherlands) El Lokal (Barcelona, Spain) Freedom
Bookshop (London, England) Assata Autonomous Bookshop (Nijmegan,
Netherlands) Bokcafeen Jaap (Oslo, Norway) Bokhandeln Infoshop (Stockholm,
Sweden)

Link: http://www.nefac.net*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center