A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(ct) Butlletí Contrainformatiu nº73 (1ª part)

From CGT Reus <baixc-p@pangea.org>
Date Tue, 29 Oct 2002 12:58:23 -0500 (EST) ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________BUTLLETÍ CONTRAINFORMATIU Nº 73 
Secretaria de Comunicació del Comitè Confederal de Catalunya de la CGT. 
24-10-02 . 

* * * * *

Continguts: 

- EL DECRETAZO MANTÉ ELS PUNTS MÉS NEGATIUS PER A LA CLASSE
TREBALLADORA MALGRAT LES ESMENES 

- INFORME DEL GABINET JURÍDIC DE LA CGT SOBRE LES ESMENES
APROVADES EN EL CONGRÉS PER A MODIFICAR EL DECRETAZO 

- CGT DUU ANYS DENUNCIANT QUE ELS SUCCESSIUS GOVERNS
SUBVENCIONEN IRREGULARMENT ALS SINDICATS QUE COL·LABOREN EN LES
SEVES POLÍTIQUES NEOLIBERALS 

- NOU JUDICI CONTRA FORD ESPAÑA PER ATEMPTAT A LA LLIBERTAT
SINDICAL 

- CGT OBRE LOCALS A TOLEDO, PLASENCIA I LOGRONYO 

- 29 D'OCTUBRE : VAGA GENERAL A L'ENSENYAMENT 

- DIVERSOS EX-TREBALLADORS DEL CENS PRESENTEN DEMANDES A TRAVÉS
DE LA CGT A GIRONA 

- AFILIATS A LA CGT ACOMIADATS A COBRA TELECOMUNICACIONES 

- CGT GUANYA LES ELECCIONS EN EL CENTRE DE DEFENSA FORESTAL DE
COLMENAR (MÀLAGA) DE L'EMPRESA DE GESTIÓN AMBIENTAL (EGMASA) i A
ALTADIS (SEVILLA)

- PER UN SERVEI DE CORREUS DE QUALITAT 
COMUNICAT A L'OPINIÓ PÚBLICA DE LA CGT DE MATARÓ 

- CONCENTRACIÓ DE CGT CORREUS A BARCELONA

- CONVOCATÒRIA DE VAGA AL MERCAT DEL PEIX DE BARCELONA EL 28
D'OCTUBRE

* * * * *

EL DECRETAZO MANTÉ ELS PUNTS MÉS NEGATIUS PER A LA CLASSE
TREBALLADORA 
MALGRAT LES ESMENES 

Les esmenes aprovades en el Congrés dels Diputats per a
modificar el decret de reforma de l'atur (el Decretazo) que va
provocar la vaga general del 20-J, és segons el parer de la
Confederació General del Treball (CGT) insuficient, ja que manté
els punts més negatius del “decretazo”. 
	
És evident que aquestes modificacions són fruit de l'èxit de la
vaga general secundada de forma majoritària el passat 20 de
juny, máxime si tenim en compte que per al govern la vaga
general va ser un fracàs. Però l'opinió de la CGT és que les
modificacions realitzades són insuficients per a acceptar un
decret pel qual milions de treballadors van realitzar una vaga
general i es van manifestar pels carrers de tot l'estat amb
l'objectiu de la seva DEROGACIÓ TOTAL. 
	
Tots els sindicats convocants de la vaga van manifestar que no
serviria unes mínimes reformes, sinó la retirada del Decretazo i
es ressaltava com punts més negatius l'eliminació dels salaris
de tramitació, l'atur dels fixos discontinus i eventuals agraris
i la col·locació d'ocupació adequada. L'acceptació ara
d'aquestes modificacions pels sindicats oficials suposa, per a
la CGT, una traïció a les persones que van secundar la vaga. 
	
A continuació expliquem algunes de les modificacions realitzades
en els punts més importants, comparant-lo amb la situació
anterior, per a demostrar que tot just s'introdueix
modificacions. En tot cas, EL TEXT APROVAT EN EL CONGRÉS ÉS
FRUIT DE L'ÈXIT DE LA VAGA GENERAL, PERÒ INSUFICIENT. 

SALARIS DE TRAMITACIÓ. 
- Es manté de fet l'eliminació dels salaris de tramitació, ja
que l'única modificació que s'introdueix respecte al decret que
va motivar la vaga general és que l'empresari disposa de 48
hores per a consignar la indemnització per acomiadament
improcedent. Només i únicament en el cas que l'empresari no
consignés en els jutjats aquesta quantitat el treballador
acomiadat de forma improcedent tindria dret als salaris de
tramitació. 
	
Abans del decret es considerava salaris de tramitació al temps
que passava des que el treballador era acomiadat fins que
l'empresa en conciliació, judici o sentència judicial reconeixia
la improcedència de l'acomiadament. Aquest temps oscil·lava
entre 2 i 4 mesos i durant aquests mesos el treballador rebia el
seu sou integre i es considerava com ocupació efectiva. 

FIXOS DISCONTINUS. 
- Roman l'exclusió dels fixos discontinus cridats en data certa,
és a dir, que es coneix amb anterioritat quan va a començar
l'activitat, i que deixa fora de la cobertura per atur en els
períodes en els quals no es realitza activitat a sectors tan
importants com hostaleria i ensenyament, activitats turístiques,
indústria conservera, entre altres. 

PROTECCIÓ PER ATUR DELS EVENTUALS AGRARIS. 
- Es manté l'eliminació del subsidi per atur per als
treballadors eventuals agraris que no hagin estat beneficiaris
en els tres anys naturals immediatament anteriors a la data de
sol·licitar-lo. També contínua l'especial regulació per a
aquests treballadors de la prestació per atur de nivell
contributiu a l'establir-se un sistema més restrictiu que el
règim general al correspondre un període de prestació menor pel
mateix període de cotització, i quan és gairebé impossible per a
aquest sector arribar als períodes de cotització exigits. 

COL·LOCACIÓ ADEQUADA. 
- S'ha modificat lleument la regulació de la col·locació
adequada a l'establir que serà la coincident amb l'última
activitat laboral ocupada, que ha d'haver-ho estat per un
període de 3 mesos. No obstant, transcorregut 1 any percebent
prestacions podran ser adequades “altres col·locacions que
segons el parer del Servei Públic d'Ocupació puguin ser
exercides pel treballador”. És a dir es manté la mateixa
filosofia que en “el decretazo”. L'acord, simplement afegeix que
per a aquesta col·locació adequada es deurà “tenir en compte”,
encara que serà el Servei Públic d'Ocupació el qual ho faci, les
circumstàncies personals i professionals de l'aturat, la
conciliació de la seva vida familiar i laboral, l'itinerari
d'inserció fixat, les característiques del lloc..... 
	
A més s'ha reduït 24 minuts la regulació del límit temporal
d'aquesta col·locació adequada, doncs s'ha establert un límit
percentual en relació amb la jornada diària, el 25% (1h i 36
min. en una jornada de 8 h), en lloc de les DUES HORES
establertes en el Decretazo, encara que sempre sota el principi
de permetre i fomentar la mobilitat. 

Madrid, 18 d'octubre de 2002.
SECRETARIA DE COMUNICACIÓ DE LA CGT 

****************************************************************

INFORME DEL GABINET JURÍDIC DE LA CGT SOBRE LES ESMENES
APROVADES EN EL CONGRÉS PER A MODIFICAR EL DECRETAZO 

En el present text es tracta de realitzar una valoració
sintètica de les esmenes pactades entre el PP i els sindicats
UGT i CCOO que reformen el Decretazo. 
	
El “decretazo”, Reial decret-Llei 5/2002 "de mesures urgents per
a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora
de la ocupabilitat", aprovat unilateralment pel PP al maig de
2002, augmentava la confrontació social que ja provenia de les
massives manifestacions de protesta contra la presidència
espanyola de la Unió Europea i situava en l'escenari una vaga
general llargament buscada per CGT contra la política econòmica
i social neoliberal encarnada en l'estat espanyol pel govern del
PP. A diferència de CGT, la convocatòria de la qual recollia una
àmplia proposta reivindicativa, UGT i CCOO tenien com únic
objectiu la retirada del Decretazo. 

El Decretazo suposa una important modificació de gran part de
l'ordenament laboral: 

- Elimina la protecció del subsidi per atur per a treballadors
eventuals agraris a Andalusia i Extremadura, dificulta l'accés a
la prestació contributiva per atur per a aquests treballadors i
redueix les prestacions en el règim contributiu enfront de la
que tenen els treballadors del règim general; 

- Elimina els salaris de tramitació que, a costa de l'empresari
durant els primers 60 dies, i pagats per l'Estat en el que
excedeixin d'aquest període, cobrien econòmicament segons el
salari-dia del treballador, aquest període de temps en el qual
el treballador esperava resolució judicial o reconeixement per
part de l'empresari de la improcedència de l'acomiadament, així
com cotitzaven a la Seguretat Social; 

- S'elimina la protecció per atur dels fixos discontinus el
treball dels quals es repeteix en dates certes. Des de la
reforma del 2001, aquests contractes fixos discontínus són
considerats treballadors a temps parcial, encara que
l'eliminació de la cobertura per atur no s'aplica fins aquest
decretazo. 

- S'estableix l'obligatorietat de compromís d'activitat i
realització d'itineraris d'inserció i activitats englobades en
la recerca activa d'ocupació; 

- Es regula el concepte de col·locació adequada, fixant per a
aquells aturats que cobrin percepcions l'obligatorietat
d'acceptar qualsevol ocupació, sigui el que sigui la durada del
mateix, la seva jornada i ubicació. Lligat amb l'anterior i a
favor d'una absoluta mobilitat geogràfica, s'estableix una major
obligatorietat en la consideració de la col·locació adequada
encara que suposi haver de canviar de localitat; 

- S'establia l'obligatorietat en la compatibilització de subsidi
per atur (per a majors de 52 anys) i realització de treball per
compte aliè, una altra transferència de rendes més de
treballadors a empresaris, així com la compatibilitat entre
prestació per atur i treball per compte aliè per a cobrir a
treballadors en cursos de formació; 

- Es reforma el concepte de rendes en relació amb la manca per a
poder accedir al subsidi per atur, incloent els increments
patrimonials així com les indemnitzacions per acomiadament; 


A conseqüència d'aquesta nova agressió als drets dels
treballadors i en concret transferències de rendes en situacions
d'atur, retallades de drets, així com abaratament de
l'acomiadament, i en un context d'augment de la conflictivitat
social es produeix la convocatòria de vaga general del 20 de
Juny amb una significativa presència de protesta en el carrer. 
	
Després d'aquest marc, comença un procés de negociació entre les
cúpules de CCOO i UGT i el Ministeri de Treball sobre les
possibles reformes, que seran plantejades com esmenes, durant la
tramitació parlamentària de la convalidació mitjançant llei del
propi decretazo. 
	
Mentre es prepara la mobilització prevista per al dia 5
d'octubre com continuació de la vaga general del 20 de Juny, UGT
i CCOO també estan negociant una reforma aparent del decretazo
amb el Ministre de Treball. D'aquest procés sorgeix el text
pactat de les esmenes presentades pel PP. Aquestes esmenes,
aprovades el 17 d'Octubre de 2002 pel ple del Congrés dels
Diputats, estan en fase de debat parlamentari en el Senat. 
	
Amb la negociació d'aquestes esmenes UGT-CCOO han incomplit el
compromís de lluitar fins la retirada del decretazo, donant
mostra una vegada més de la seva incapacitat de gestionar la
mobilització concretant-la en un pacte que contingui les
reivindicacions dels treballadors. 

	
Els aspectes més importants d'aquestes modificacions són els
següents: 

- Es manté l'eliminació del subsidi per atur a favor de
treballadors eventuals agraris, i es manté l'anterior regulació
reductora de les prestacions en el règim contributiu. 

- Es reformen els salaris de tramitació que tornen a aparèixer.
No obstant, s'estableix la possibilitat per a l'empresari de
reconèixer la improcedència i consignar la indemnització
corresponent, en 48 hores des de l'acomiadament, el que no
generaria dits salaris. 

- S'estableix la protecció per atur per a tots els fixos
discontinus de data certa anteriors al 4 de Març de 2001, però
es manté la desprotecció per als treballadors fixos discontinus
el treball dels quals es repeteixi en dates certes posteriors a
aquesta data. Malgrat la interpretació tendent a considerar el
restabliment del dret a la prestació per atur, cal tenir en
compte que per als contractes posteriors al 4 de març del 2001
entre cada període d'ocupació efectiva no es troba en situació
legal d'atur. 

- Es manté l'obligació de l'itinerari d'inserció i la recerca
activa d'ocupació, encara que s'estableix (voluntarietat) una
moratòria per als primers 100 dies de percepció de prestació
contributiva. 

- Es reforma el concepte de col·locació adequada al relacionar
la distància de la mobilitat per a la consideració d'ocupació
adequada, així com la referència a tenir en compte per a la
consideració d'adequat de la durada del treball, la jornada, les
circumstàncies familiars, i l'existència de transport per al
desplaçament. Enfront de l'anterior regulació que establia la
durada temporal de dues hores, ara es posa en relació jornada i
temps de desplaçament, a l'establir com límit per al
desplaçament el 25% de la durada de la jornada diària de
treball. Sobre les característiques del lloc de treball, s'ha
limitat l'haver-lo tingut abans al requerir l'acompliment durant
3 o més mesos, encara que s'admet qualsevol col·locació
transcorregut un any de percepció de prestacions. 

- Es manté la compatibilización entre subsidi per atur i treball
per compte aliè, i entre prestació per atur i treball per compte
aliè, però amb caràcter voluntari. 

- Es reforma el concepte de la manca de rendes, excloent
d'aquest la indemnització per extinció del contracte, encara que
es mantenen les plusvàlues o guanys patrimonials. 

	
En conclusió, s'han produït certes modificacions, però sorprèn
que es pugui donar per finalitzada la tornada a la situació
anterior quan no s'han tancat qüestions com els fixos
discontinus, la desprotecció dels treballadors eventuals agraris
o l'indirecte abaratament de l'acomiadament per la nova
regulació dels salaris de tramitació. 
	
El que ha estat resolt de manera artificial, és la legitimació
d'UGT i CCOO i la seva emergència com representants-gestors d'un
conflicte social, que se'ls escapava de les mans. La seva
validació com interlocutors, retornant d'aquesta manera la
política a les institucions i a la lògica neoliberal, i
allunyant-la de la participació i de la mobilització, així com
eliminant referents socials com la CGT, la lluita dels
immigrants o el moviment antiglobalització que desapareixen de
l'escenari mediàtic, malgrat el respatller obtingut en
mobilitzacions com les de Barcelona o Sevilla de 2002. 

Gabinet Jurídic Confederal de la CGT 

*************************************************************

CGT DUU ANYS DENUNCIANT QUE ELS SUCCESSIUS GOVERNS SUBVENCIONEN
IRREGULARMENT ALS SINDICATS QUE COL·LABOREN EN LES SEVES
POLÍTIQUES NEOLIBERALS 

	
La Confederació General del Treball (CGT) al País Valencià
considera de summa gravetat el cas d'irregularitats en la
realització i justificació dels cursos del FORCEM que el
Tribunal de Comptes ha denunciat respecte als anys 1996, 97 i
98. 
	
Segons aquest Tribunal més de 2 milions d'euros han estat
cobrats de l'INEM en concepte de despeses per cursos a
treballadors en actiu i per a reciclatge, quan en molts d'ells
no consta que s'hagin impartit o que les factures adjuntades
corresponguin a aquests cursos no realitzats. També s'ha
detectat que molts treballadors estaven en llistes de cursets
sense que haguessin assistit ni un sol dia a les corresponents
classes. 
	
La colossal estafa implica a la pròpia Administració, a la
patronal i als sindicats UGT i CC.OO. que són els que
constitueixen el patronat que gestiona la citada Fundació per a
la Formació Contínua de Treballadors. Aquestes irregularitats
han estat detectades en cursos de la patronal de Galícia,
Balears, C. Valenciana i Canàries i en activitats de formació
d'UGT a Andalusia i València i de CC.OO també a Andalusia. El
Tribunal també ha comprovat que 4.146 alumnes van assistir a més
de quatre cursos per any, el que vindria a significar que els
cursos s'han repartit amb criteris de clientelisme entre les
institucions que controlen el FORCEM. 
	
Des de la CGT exigim que es depurin totes les responsabilitats
d'aquest nou escàndol polític i sindical i que es restitueixin a
l'INEM unes quantitats que no han estat usades (o s'han usat
malament) per a les finalitats a que es van destinar en
principi: la formació dels treballadors, sense distincions
ideològiques o d'altra índole. Així mateix sol·licitem que
aquests cursos, creats més per a pagar determinats pactes a les
organitzacions que els subscriuen que per a elevar els nivells
culturals i professionals dels treballadors, siguin en el futur
controlats, impartits i adjudicats per organismes i
professionals aliens al pasteleig mantingut per empresaris i
sindicats oficials durant dècades. 
	
I ja posat el dit en la nafra del frau, des de CGT demanaríem
que també s'investigui la destinació dels molts milions d'euros
que la Generalitat valenciana ha posat en mans dels seus més
volguts "agents socials" (CC.OO., UGT i Confederació Empresarial
Valenciana) després de cada acord tripartit: els successius PEV,
el PAVACE i altres similars. A la signatura d'aquests acords
s'han aprovat unes quantioses partides per a cursos, campanyes i
estudis previs que, estem segurs uns ni s'han realitzat i uns
altres s'han efectuat parcialment (per a poder cobrar la
subvenció) però el que sí és cert que dels impostos de tots els
ciutadans s'han desviat uns recursos que es va prometre anaven a
servir per a acabar amb l'atur, la precarietat o els accidents
laborals, però que realment han servit per a finançar
irregularment a organitzacions afins o que col·laboren en les
polítiques del govern de torn. 	Finalment CGT-PV ha de lamentar
que les denúncies que el nostre sindicat duu fent des de fa anys
sobre aquest particular en els seus articles i comunicats de
premsa, no s'hagin tingut en compte i que davant la ratificació
de les nostres acusacions pel Tribunal de Comptes s'hagi teixit
una especie de pacte de silenci per tal que aquest cas d'estafa
pública es porti amb una absoluta reserva. A aquest consens per
a una nova "llei de punt final" a l'espanyola ja s'hi han
apuntat els implicats (UGT, CC.OO., CEOE i PP) i també la
submisa oposició i gran part de les empreses de la comunicació.
Esperem que la veritat no sigui amagada una altra vegada a la
societat, una societat que ja ha demostrat la seva maduresa per
a soportar veritats molt més dures que aquesta ara descoberta. 

València, 18 d'octubre de 2002 . 
CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL - CGT-PV 

**************************************************************

NOU JUDICI CONTRA FORD ESPAÑA PER ATEMPTAT A LA LLIBERTAT
SINDICAL 
Un delegat de CGT va ser sancionat amb suspensió de 15 dies per
informar en públic de temes laborals 

	
El 17 d'octubre, va tenir lloc un nou judici contra Ford España
per persecució sindical contra els representants legals de CGT.
La vista estava fixada en els Jutjats socials de València. En la
demanda presentada pel lletrat Rafael Marco, dels Serveis
Jurídics de CGT-PV, se sol·licitava la retirada de la sanció
imposada al delegat de CGT-Ford en la planta de Muntatge, Juan
Manuel Moya, consistent en la suspensió de 15 dies ocupació i
sou per informar als treballadors de qüestions sindicals en el
menjador durant el temps del menjar. La sanció ja va ser
complerta en el mes de juliol, pel que ara es reclama
l'abonament dels salaris i altres conceptes descomptats i la
retirada de l'expedient personal de la falta sancionada. 
	
Aquesta sanció és la segona que la Direcció de Ford imposa a
aquest representant de la Secció Sindical de CGT, després d'una
altra de 5 dies que va ser recorreguda i anul·lada per sentència
de la Magistratura, i el seu judici se celebra a poques setmanes
que la pròpia Ford organitzés amb tot luxe de presentacions una
peculiar "Setmana de la Diversitat" en la qual, segons es
desprèn per l'assetjament a un sindicat tan legal i legítim com
els altres, no es va incloure el respecte i la tolerància
enfront del fet de la diversitat sindical i la llibertat
d'organització i pensament. 
	
La campanya contra CGT no és nova, però s'ha endurit
considerablement des que CGT no ha signat els dos últims
convenis, en els quals s'han anat introduint canvis com el
treball en dissabtes, les pauses de descans individuals (en lloc
de col·lectives) la mobilitat funcional i la flexibilitat per a
canviar dies de vacances segons les necessitats de l'empresa. De
fet, el 14 d'octubre, era un d'aquests dies de vacances que, en
canvi d'un plus d'unes 16.000 ptes., s'ha transformat en
laborable amb caràcter obligatori per a gairebé tots els
departaments de la factoria. 
	
També la defensa a ultrança del grau 6 per al personal de cadena
i altres reivindicacions que CGT ha mantingut enfront de la
majoria del Comitè d'empresa o el boicot als actes del XXV
aniversari (aprovat per tots els sindicats, a proposta de CGT,
per la falta d'un acord en el passat conveni) unit a l'edició
d'un llibre ("QUERIDAS CADENAS") sobre la història de lluites en
aquests 25 anys de Ford a Almussafes, han empitjorat la situació
de la llibertat sindical en Ford Espanya, fins tal punt que són
ja els propis comandaments els que recomanen als treballadors la
seva afiliació al sindicat preferit per l'empresa, la UGT. 
	
La CGT-PV no permetrà la persecució a una de les seves seccions
més antigues a València i que més s'han destacat en totes les
llargues lluites dels treballadors de Ford, per això ha
manifestat als seus delegats en aquesta empresa i a la pròpia
Direció de la firma nord-americana (en una entrevista realitzada
aquest passat estiu) el seu suportr total a l'autonomia i a
l'actuació dels nostres representants a la Ford. En aquesta
línia, el Sindicat de Metall, Energia i Mineria de CGT-PV va
convocar una concentració en els jutjats per a donar suport al
company Juan Manuel Moya. 

Sindicat de Metall, Energia i Mineria CGT-PV 
Sec. Comunicació CGT-PV 

*************************************************************

CGT OBRE LOCALS A TOLEDO, PLASENCIA I LOGRONYO 

	
Seguint amb el seu procés d'expansió i creixement, la CGT ha
obert tres nous locals. El 20 de setembre va ser inaugurat el
local de Plasencia (Càceres), el 28 de setembre el de Toledo, i
el 18 d'octubre el de Logronyo. 

**************************************************************

29 D'OCTUBRE : VAGA GENERAL A L'ENSENYAMENT 

	
El 29 d'octubre la CGT convoca vaga en l'ensenyament públic no
universitàri conjuntament amb altres sindicats i associacions
estudiantils, per a exigir la retirada del Parlament espanyol de
l'avantprojecte de llei orgànica de qualitat de l'educació. 
	
Ens oposem a una llei que l'única cosa que pretén és afeblir el
sector públic, reforçar la ideologia individualista de la
competitivitat, incrementar la divisió social, adaptar el
sistema educatiu a la creixent precarietat del mercat laboral i
dissenyar un sistema mes barat que els permeti seguir retallant
pressuposats per a educació. A més, la llei reforça la
privatització de l'ensenyament mitjançant la concertació
d'etapes educatives no obligatòries ­infantil, batxillerats,
FP­, hipoteca i condiciona el futur de l'alumnat obligant-lo a
prendre decisions transcendents des dels dotze anys, perpetua
des de l'educació la diferència de classes i proposa una nova
organització dels centres des de la regressió democràtica i
l'autoritarisme. 
	
Amb la legislació que vol imposar el PP ens estem jugant dos
models de societat diferents: un competitiu, excloent,
individualista i jerarquitzat i altre solidari, integrador i
compensador de les desigualtats. Per això, aquesta és una vaga
de tota la societat que pensa que el món pot canviar a millor. 
El projecte de llei de qualitat implica: 
- Reducció de plantilles i disminució de les hores d'atenció
qualitativa. 
- Increment de les ratios i increment del professorat desplaçat.

- Itineraris segregadores per a l'alumnat i discriminatoris per
als centres. 
- No reducció d'hores lectives del professorat. 
- Menys inversió en formació, dintre i fora dels centres
educatius. 
- Especialització del professorat segons l'itinerari adjudicat
al centre. 
- Acumulació d'alumnat amb dificultats en un mateix grup. 
- Falta de promoció professional generalitzada del professorat. 
- Jerarquització i falta de participació en els centres. 
- increment del desprestigi professional i social. 

	
Per la defensa de l'ensenyament públic, contra la llei de
qualitat del PP, el 29 d'octubre vaga genaral de l'ensenyament.
Acudeix a les manifestacions convocades:
- Barcelona: 13h., Pça. Urquinaona
- Tarragona: 13h., Pça. Imperial tarrac.
- Girona: 18h., Delegació d'Ensenyament.
- Lleida: 18h., Subdelegació del Govern.

**************************************************************

DIVERSOS EX-TREBALLADORS DEL CENS PRESENTEN DEMANDES A TRAVÉS DE
LA CGT A GIRONA 

	
La Federació Intercomarcal de Girona de la CGT està a punt de
presentar, en els jutjats socials de Girona, 28 demandes, en
representació dels ex-treballadors de Girona de la recollida del
Cens 2001, que reclamen uns 60.000 euros a l'Institut Nacional
d'Estadística. 
	
En un context com l'actual de ultraliberalización econòmica que
perjudica a cada vegada més treballadors, el nostre sindicat
engega una campanya de denúncia i conscienciació de la
precarietat laboral, de la qual el cas del lNE sol és un exemple
significatiu, pel fet de ser un dels casos en que la pròpia
administració claudica de la seva funció de protegir als
ciutadans fent ús de les formes més precàries de contractació. 
	
Per a això es va preparar una roda de premsa i acte públic de
presentació d'aquesta campanya, en la qual els ex-agents
censales denunciants i el seu advocat recordaren les pèssimes
condicions contractuals i de treball de fa un any a l'lNE, i el
contingut de les demandes. L'acte va tenir lloc el dimecres 23
d'octubre en la Casa de Cultura Tomàs de Lorenzana de Girona,
acabant amb dues conferències titulades "Noves formes de
contractació" i "Les mentides de l'estadística", a càrrec
respectivament de Xavier Méndez, advocat del gabinet jurídic de
la CGT, i de Josep Antoni Donaire, professor de geografia de la
Universitat de Girona. 

Confederació General del Treball de Catalunya 
FEDERACIÓ INTERCOMARCAL DE GIRONA 
Av. Sant Narcís, 28, entresòl 2ª 17005 GIRONA 
Tel: 972231034 Fax: 972231219 
I-mail: cgt_gir@pangea.org 

*************************************************************

AFILIATS A LA CGT ACOMIADATS A COBRA TELECOMUNICACIONES 

A TOTA L'ORGANITZACIÓ: 
	
Posem en coneixement de tota l'organització l'actuació que
l'empresa Cobra Telecomunicaciones ha tingut amb membres
afiliats a la CGT. 
	
A saber: Els nostres companys, després d'estar llarg temps
afiliats a aquest sindicat, van decidir formar fa un parell de
setmanes la secció sindical de CGT a Cobra Telecomunicaciones en
el seu centre de Coslada, comunicant-se la creació d'aquesta a
l'empresa. Així mateix convoquen una reunió de treballadors i
treballadores amb l'objecte de promoure eleccions sindicals
mitjançant assemblea. 
	
El divendres 18 d'octubre reben la notificació del seu
acomiadament sobre la base d'una disminució del volum de treball
que tenen subscrit amb Telefònica. No fa falta ser molt
perspicaç per a adonar-se dels veritables motius que l'empresa
utilitza per a fer efectiu el seu acomiadament. 
	
No cal dir que les premisses empresarials són reprimir
l'actuació sindical de la CGT en un centre de treball on els
mètodes dictatorials estan a l'ordre del dia. 
	
De moment la petició que fem és la de l'enviament de faxos de
solidaritat i de correus electrònics a les adreces baix
indicades. Com text podríeu posar el següent: 
PROU DE REPRESSIÓ SINDICAL A COBRA TELECOMUNICACIONES 
READMISSIÓ IMMEDIATA DELS COMPANYS ACOMIADATS 
UNA AGRESSIÓ A UN COMPANY ÉS UNA AGRESSIÓ A TOTA LA CGT 
LA LLUITA CONTINUARÀ 

Nº FAXOS: 
91 456 94 50 (CENTRAL ESTATAL)(A L'ATENCIÓ DE BENITO CONTRERAS) 
91 669 35 23 (CENTRE COSLADA)(A L'ATENCIÓ D'EMILIO RIOS CALVO) 
CORREUS ELECTRÒNICS: 
central@grupocobra.com (CENTRAL ESTATATAL)(A L'ATENCIÓ DE BENITO
CONTRERAS) comuni_centre@grupocobra.com (CENTRE DE COSLADA)(A
L'ATENCIÓ D'EMILIO RIOS) 

Conforme es vagin desenvolupant els esdeveniments us informarem
puntualment 
Salut. 

Sindicat del Metall de Madrid de la CGT 

**************************************************************

CGT GUANYA LES ELECCIONS AL CENTRE DE DEFENSA FORESTAL DE
COLMENAR (MÀLAGA) DE L'EMPRESA DE GESTIÓ AMBIENTAL (EGMASA) I A
ALTADIS (SEVILLA) 

	
En les Eleccions celebrades el passat 7 d'Octubre, la
candidatura presentada per C.G.T. en el col·legi del C.D.F. de
Colmenar de l'empresa pública EGMASA, ha aconseguit 6 delegats
dels 9 que componen el Comitè d'Empresa. La candidatura de
C.G.T. en el C.D.F. de Ronda va ser exclosa mitjançant distints
ardits per part de l'empresa i dels altres sindicats; estudiem
la impugnació de la mateixa, però els treballadors han percebut
el temor d'aquells a l'aparició de C.G.T. en la vida sindical
d'aquesta empresa pública. A més 73 treballadors van reivindicar
el seu suport a C.G.T. exercint el vot nul, responent d'aquesta
manera a l'actitud antisindical d'aquesta empresa pública i dels
altres sindicats. Encara queda l'elecció del delegat de personal
del Centre Operatiu Provincial que se celebrarà aquest mateix
mes. Els resultats són els que segueixen: 
                C.G.T.  U.G.T.  CC.OO.  
C.D.F. Colmenar   6       3   (no es presenta) 
C.D.F. Ronda       -       6        3. 

	
La CGT va guanyar les eleccions sindicals realitzades a DTV-Sur
de Altadis (antiga Tabacalera), obtenint 2 delegats (29 vots),
sent els restants 2 per a CCOO (18 vots) i 1 per a UGT (9 vots).


***************************************************************

PER UN SERVEI DE CORREUS DE QUALITAT
COMUNICAT A L'OPINIÓ PÚBLICA DE LA CGT DE MATARÓ

	
La secció sindical de Correus i Telègrafs de la Confederació
General del Treball de Mataró, vol denunciar públicament la
situació de col.lapse estructural en que es troba, els darrers
anys, el servei de correus d'aquesta població, situació de
col.lapse que tendeix a agreujar-se amb el pas del temps i que
desemboca, en èpoques concretes, com ara en aquesta primera
quinzena d'octubre del 2002, en l'acumulació de milers
d'objectes certificats els quals generen, per ells mateixos, un
coll d'ampolla que bloqueja el correcte repartiment de la
correspondència ordinària.
	
Aquesta situació -insistim- no es nova, ans es coneguda i ha
estat denunciada en el passat per aquest sindicat, per
col.lectius de treballadors i per les Associacions de Veïns
d'alguns dels barris més afectats.
	
Aquesta problemàtica no es nova, però tampoc pot dir-se que es
tracti d'un probleme específic de la ciutat de Mataró; la major
part de pobles del Maresme, molts pobles i ciutats de Catalunya
pateixen les mateixes o més greus mancances i col.lapses que els
que avui denunciem a Mataró, com queda reflectit sovint als
mitjans de comunicació.
	
Parlem de col.lapse estructural. No pas de conjuntures
excepcionals o de puntes periòdiques i impredibles, com
asseguren, impertèrritament i sistemàticament, els portanveus de
la direcció de l'empresa cada cop que la bola es fa tan grossa
que no es possible ocultar-la.
	
Parlem d'un col.lapse estructural ocassionat per la contradicció
entre unes polítiques gassives amb mà d'obra, escases en
contractacions, proclius a l'eliminació de places laborals i, en
canvi, esplèndides en l'assumpció de compromissos cada cop més
grans i cada cop més sofisticats amb els grans clients de
l'empresa (les grans corporacions, la banca, les
administracions). En altres paraules, correus admet una feina
que sap que no esta en condicions de satisfer atenent uns mínims
criteris de qualitat.
	
L'objectiu ès clar: augmentar els beneficis empresarials per tal
de poder col.locar al mercat, com més aviat millor, les accions
de la companyia, avui de propietat estatal. I tot això,
evidentment, a costa del concepte de servei públic, a costa del
dret de la ciutadania a gaudir d'un servei postal digne,
eficient i a un preu raonable; però tambè a costa de la salut i
el benestar del propis empleats de la casa, generant situacions
d'angoixa i tensió que acaben traduint-se en problemes físics i
psíquics que deriven, finalment, en un augment de les baixes i
l'absentisme que repercuteix, al seu torn, negativament en la ja
paupèrrima qualitat del servei.
	
Fa més d'un any que es realitzà a Mataró un estudi de
dimensionament que havia de permetre corregir, ni que fos
parcialment, aquesta situació amb la creació de noves places
estables i fixes de treballadors; les queixes dels veïns i dels
empleats eren, fa tot just un any, apaivagades amb promeses de
sol.lucions ràpides i efectives. Encara avui l'estudi de
dimensionament dorm el somni dels justos en algun despatx de la
Capital del Regne.
	
La secció sindical de la CGT de correus no pot guardar un
silenci que esdevindria complicitat en la pervivència d'aquesta
situació vergonyosa, i es veu en la obligació, que la
responsabilitat social imposa, de denunciar públicament les
sobredites polítiques empresarials com a antisocials i oposades
a un concepte digne de servei públic alhora que greument lesives
a la salut i les condicions de treball dels treballadors i
treballadores de correus; manifestem, finalment, la nostra més
plena solidaritat amb els veïns i veines que mereixen un molt
millor servei del que estem en condicions de poder oferir.

Federació Comarcal del Maresme CGT
Octubre 2002

***************************************************************

CONCENTRACIÓ DE CGT CORREUS A BARCELONA

	
Més d'un centenar de treballadors convocats pel sindicat de
Correus de la CGT van participar el dijous 24 en una
concentració davant la seu central de Correus de Barcelona, per
sortir posteriorment en manifestació. Des de CGT es demana que
s'escolti la veu dels treballadors mitjançant un Referendum en
el que es sotmeti a la seva aprobació la nova regulació: ESTATUT
BÁSIC, CONVENI COL.LECTIU i CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ.
	
Davant la flexibilitat i polivalencia que pretèn implantar
l'Empresa, que pot suposar la més gran retallada de drets patida
pels treballadors i treballadores de Correus, la CGT continuarà
amb la seva campanya de mobilitzacions i de demanda d'un
referèndum. 

*****************************************************************

CONVOCATÒRIA DE VAGA AL MERCAT DEL PEIX DE BARCELONA EL 28
D'OCTUBRE

	
Els treballadors del Mercat del Peix de Barcelona tenen previst
realitzar a partir de las 23h del dia 28 de Octubre una vaga per
demanar la readmissió del delegat de CGT Gabriel Serra acomiadat
per l'empresa Consignaciones Mediterráneas.

PROU DE REPRESSIÓ SINDICAL AL MERCAT DEL PEIX
PER LA READMISSIÓ DEL COMPANY ACOMIADAT 

*************************************************************
*************************************************************
*************************************************************

Confederació General del Treball (CGT) 

Realitzat per CGT Reus: baixc-p@cgt.es

Si no desitges rebre el butlletí, avisan’s.*******
  ****** Servicio de noticias A-INFOS *****
 Noticias de, y de interés para, anarquistas

-SUSCRIPCIONES: lists@ainfos.ca
-RESPONDER: a-infos-d@ainfos.ca
-AYUDA: a-infos-org@ainfos.ca
-WWW: http://www.ainfos.ca/org
-INFO: http://www.ainfos.ca/org

Para recibir a-infos en un idioma solamente escribir para lists@ainfos.ca
la mensage seguinte:
                  unsubscribe a-infos
                  subscribe a-infos-X
con X= ca, ct, pt, en, fr, etc (i.e. el codigo del idioma)
A-Infos Information Center