A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) Motkraft Nyhetsbrev #134

From Motkraft Nyhetsbrev <nyhetsbrev@motkraft.net>
Date Thu, 7 Mar 2002 19:47:38 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


=================================================================
  M O T K R A F T  N Y H E T S B R E V  nummer 134
  m o t k r a f t  n y h e t s b r e v  utkom 7 mars 2002
=================================================================

[Antal prenumeranter 7152]


---------------------------------------
  Innehåll i Motkraft Nyhetsbrev #134
---------------------------------------

MOTKRAFT SPECIAL OM GÖTEBORGSDOMARNA

1. Sverige utdömer strängaste straffen
2. Danmark vill höja straffen på gatuprotester
3. Professor i straffrätt dom strider mot Europakonventionen
4. Utredningen om polisskotten återigen nedlagd
5. Friad dansk får skadestånd
6. Efterlyst fick växeln nedringd
7. Polis anmäls för mened i Göteborgsrättegång
8. Solidaritet med de gripna

NYHETER

9. Internationella kvinnodagen 2002
10. Tidningen Metro ockuperad av arbetare i Argentina
11. Sverigedemokraternas valupptaktsmöte stördes i Stockholm

SMÅTT OCH GOTT

12. Strejker i Sydkorea
13. Amerikansk polis slog till mot Raise the fist
14. Kravallpolis upplöste polisdemonstration

INSÄNT

15. AFA besökte nazilokal
16. AFA outade nazister i Linköping
17. Internationella aktionsdagen mot polisbrutalitet
18. SUF: "Intifadan visar vägen bojkotta Israel!"
19. Egenmäktigt förfarande - autonoma söndagar
20. Stockholm: Debatter om flyktingpolitiken
21. Radikala filmer visas i Linköping
22. Rättsinformation inför EU-toppmötet i Barcelona

BILAGA

23. Bilaga: Gripna i Göteborg


-----------------------------------------------------------------
  M O T K R A F T  S P E C I A L  O M  G B G - D O M A R N A
-----------------------------------------------------------------

Det verkar i dagsläget som om vi aldrig kommer få någon klarhet i
myndigheternas, och då främst polisens, agerande under
EU-toppmötet i Göteborg. Det har visat sig omöjligt att åtala
poliserna för Göteborgshändelserna. Förundersökningen för
ingripandet mot folkrörelseforumet på Hvitfeldska gymnasiet är
nedlagd och polisen har ännu inte kunnat visa upp någon
"vapengömma" som de använde som motiv för stormningen.
Skottlossningarna mot Reclaim the city på Vasaplatsen har lagts
ner, trots att det finns bildbevis som visar på att polisen inte
sköt i nödvärn. De enda förundersökningarna mot polisen som
fortfarande pågår är för ingripandet mot Schillerska gymnasiet,
då de lät ungdomar ligga i bara underkläderna på skolgården på
natten, och för förfalskningen av bevismaterialet vid
polisskotten, där talkörer klippts in för att skapa en bild av
att poliserna var pressade och sköt i nödvärn. Det står alltså
klart att inga höga polischefer kommer att ställas tillsvars för
polisens katastrofala agerande. Istället väntas
Göteborgskommittén som leds av Ingvar Carlsson komma med förslag
på hur polisens befogenheter ska utökas.

Men medan myndigheternas agerande mörkas, så målas det upp en
annan konspirativ bild av Göteborgshändelserna genom polisen och
åklagarnas förundersökningar. Alla domar baseras på
grundantagandet att alla kravaller i Göteborg var planerade och
ledda av aktivister. Bilden har målats upp av en
"kravallorganisation" med sambandscentraler, spanare och
noggranna planerade överfall. Till kravaller räknar domstolarna
händelserna runt Hvitfeldska gymnasiet 14 juni, Avenyn och
Vasaplatsen 15 juni samt Järntorget och Schillerska gymnasiet
16 juni. Alla som var i Göteborg vet hur vansinniga dessa
påståenden är. Det slående var snarare hur godtyckliga polisens
ingrepp var och att de drabbade alla organisationer som var i
Göteborg lika hårt. Vare sig Järntorget eller Schillerska var
våldsamma upplopp, utan polisingripanden mot en fredlig
manifestation och en skola med sovande demonstranter. Den
informationscentral, som i rättegångarna kallats
"sambandscentral", som ska ha koordinerat upploppen stormades av
polisen redan på natten mellan 14 och 15 juni, långt innan de
värsta kravallerna utbrutit. Det är också värt att notera att
upploppen utanför Hvitfeldska, på Avenyn och Vasaplatsen utbröt
alla spontant sedan polisen omringat demonstranter för att
genomföra massgripanden. Trots att "sambandscentralen" var
utslagen, trots att mobilnätet inte fungerade, trots att
hundratalet aktivister gripits och fått demonstrationsmaterial
beslagtaget på Hvitfeldska räknas ändå dessa kravaller som
planerade och styrda, och alltså bättre organiserade än polisen
själva vars koordingering och sambandsfunktion i stort sett bröt
samman den 15 juni. Domarna i Göteborg har följt ett tydligt
mönster. Personerna som dömts har gjort det med motiveringen att
det rörde sig om tre dagar våldsamt upplopp. Flera har dömts
kollektiv utan att rätten har försökt påvisa vad just deras
agerande ska ha varit. Domarna har följt ett uppmålat
"organsationsmönster" först dömdes "stenkastare", sedan
"anförare" på gatan och sedan "sambandscentral". Straffen för
våldsamt upplopp höjdes från någon månad till 1-2 år.

Länge har det varit tyst om det rättsövergrepp som flera av dessa
domar faktiskt är. Enbart några få röster, som journalisten Erik
Wijk och professor Dennis Töllborg, har protesterat, förutom de
organisationer som deltog i Göteborg. Men nu har vinden börjat
vända. Den 27 februari ägnade Sveriges Radio en heldag åt att
diskutera domarna, vilket följdes av artiklar i flera stora
tidningar. I Dagens Nyheter varnade Hans-Gunnar Axberger, docent
i straffrätt, för att "rättsväsendet har tagit igen sitt
misslyckande att upprätthålla ordningen genom att skoningslöst
bestraffa unga människor". Han följdes av flera andra som stämde
upp i kritiken.

Just nu väntar vi på att flera fall ska tas upp i Högsta
domstolen. Ett första fall rör strafflängden för en ung man som
dömts för stenkastning. Troligen kommer även den så kallade
"sambandscentralen" att tas upp i HD. Samtidigt sitter flera
personer fängslade eller väntar på att åka in.

Vi har i det här numret sammanställt en hel del information om
Göteborgsdomarna. Nu behövs det att alla personer och
organisationer tar och går ut med sin kritik mot de statliga
övergreppen i Göteborg. Låt dem inte skapa en repressivare
statsapparat, utan tag tillfället att flytta fram folkrörelsernas
(och därigenom demokratins) positioner.
Tag och visa ert stöd till de kamrater som sitter.
Och annars, glöm inte det slagord som restes i Los Angeles 1992:
Utan rättvisa, ingen fred!

/ Motkraftredaktionen


---------------------------------------
1. Sverige utdömer strängaste straffen
---------------------------------------

Sverige har utdömt de strängaste straffen för globaliserings-
rörelsens protester. Detta visar en studie som Sveriges Radio
presenterade onsdagen 27 februari. Sveriges Radio har jämfört
kravallerna i Seattle 1999, Nice och Prag 2000 samt Göteborg och
Genua 2001. I Göteborg har 31 personer fått fängelsestraff för
våldsamt upplopp, varav genomsnittet på straffen är femton
månaders fängelse. I Prag dömdes ingen till fängelse för
aktionerna mot Världsbanksmötet, men 16 personer fick
villkorlig dom. Vid EU-toppmötet i Nice dömdes två personer
till fängelse, en månad var. I Genua har inga domar fällts ännu.

Radioinslaget finns att lyssna på
http://www.sr.se/p1/includes/p1morgon/sounds/p1morgon0720.ram


-----------------------------------------------
2. Danmark vill höja straffen på gatuprotester
-----------------------------------------------

Danmarks justitieminister Lene Espersen har lagt fram ett förslag
att tredubbla straffet för våldsamt upplopp och gatuoroligheter
inför att landet tar över EU-ordförandeskapet i sommar.
Maxstraffet är idag 6 månader, men justitieministern vill följa
det svenska exemplet höja det till 1,5 år. Lagförslaget välkomnas
av Köpenhamns polischef Hanne Bech Hansen. Hon hoppas att polisen
ska kunna gripa och åtala både de som står med gatstenar i
händerna och de som står bakom dem.

Flera folkrörelser riktar kritik mot förslaget och varnar för att
försöka kriminalisera lagliga protester. Köpenhamn kommer att stå
värd för ett EU-toppmöte i december 2002. Redan har det bildats
flera folkrörelsesamarbeten för att organisera motaktiviteter.
Uppdelningen liknar den som var i Göteborg 2001. Initiativet för
ett annat Europa (motsvarande Göteborgsaktionen) planerar en stor
demonstration, Stop Unionen samlar de EU-kritiska och Forum Stop
Volden organiserar ett stort möte likt Fritt Forum i Göteborg.

/ Olle M


-------------------------------------------------------------
3. Professor i straffrätt dom strider mot Europakonventionen
-------------------------------------------------------------

Suzanne Wennberg, professor i straffrätt vid Stockholms
universitet, varnar i LO-tidningen den första mars för att
domarna mot den så kallade sambandscentralen strider mot
Europakonventionen.

Den 8 februari dömdes åtta ungdomar i Göteborgs hovrätt för
medhjälp till de våldsamma upploppen under EU-toppmötet. Genom
en så kallad sambandscentral fann rätten att ungdomarna
tillsammans ingått i en organisation vars syfte var att angripa
polisen. De dömdes till två års fängelse, med vissa variationer
på strafflängden. Suzanne Wennberg, professor i straffrätt riktar
skarp kritik mot den kollektiva domen och vädjar högsta domstolen
att ta upp fallet.

- Med facit i handen vet vi att det inträffade ett antal
våldsamma upplopp i Göteborg den 14 juni 2001 i samband med
EU-toppmötet. Men frågan är om man kunde veta det dagarna innan.
Är det så säkert att alla de åtalade personerna redan från början
ingick i ett tyst samförstånd att anstifta våldsamt upplopp, ett
brott som förutsätter folksamlingar som går till förenat våld mot
person eller egendom? Är svaret på frågan nekande, faller
medgärningsmannaskapet. Vars och ens handlande får bedömas som en
separat företeelse, vilket med nödvändighet förutsätter att man
kan särskilja vad var och en har gjort, skriver Wennberg.

Wennberg konstaterar att det pågår en oroväckande tendens inom
rättsväsendet att döma folk i klump utan att klargöra vad de
enskildas delaktighet i brottet ska ha varit, vilket
Europakonventionen kräver (art. 6 p. 3 a). Hon gör en koppling
till kyrkans tänkande före det moderna juridiska synsättet. I
dagens rättsväsende ska straffets grund vara gärningen, inte den
brottsliga viljan. Nu tycks en återgång vara på väg mot en
tidigare religiös syn. "Avgörande är inte vad individen gjort
utan vilka planer eller samförstånd han tyst lierat sig med."
Detta leder till en kollektivisering av straffansvaret där
domarna motiveras med kålsuparteorier.

- I stället understryks att de begått brottet "gemensamt och i
samråd" eller "tillsammans och i samförstånd". När någon av dessa
fraser används, kan det finnas anledning att skärpa
uppmärksamheten. Var och en av de misstänkta har handlat
tillsammans med de övriga, antingen enligt en i förväg uttänkt
plan eller i vart fall fullt införstådd med vad de andra gör.
När väl denna utgångspunkt slagits fast, blir om det vill sig
illa - vad var och en sedan har gjort närmast en bisak. Man
fokuserar så på helheten att de enskilda gärningsmännen blir
osynliga. Gärningen formuleras ofta med verben i passiv form:
det lämnades ett meddelande, det anlades en brand och så vidare,
skriver Wennberg.

Läs hela artikeln på:
http://lotidningen.lo.se/nyheter/artikel.asp?type=KULTUR&nID=371


------------------------------------------------
4. Utredningen om polisskotten återigen nedlagd
------------------------------------------------

Det blir inga åtal mot de poliser som sköt på Vasaplatsen i
Göteborg under EU-toppmötet i somras. Överåklagare Björn Ericson
har beslutat att för andra gången lägga ned förundersökningen om
polisskotten. Detta för att han inte fått tag på den belgiska
kameramannen Daniel Demoustiers film, som visats på SVTs Uppdrag
Granskning. Filmen visar att poliserna inte befann sig i en
trängd situation, utan att gatan var rätt folktom och polisen
hade ryggen fri när de sköt Hannes Westberg.

Åklagarens kontakten med Demoustiers skedde genom tv-bolaget ITNs
(Independent Television News, Storbritanniens näst största
tv-bolag efter BBC) jurister. Åklagaren fick först kassetter med
inslagen sammanklippta. Ericsson bad om de oredigerade
orginalbilderna, men uppger att tv-bolagets jurister vägrade
skicka det till honom. Demoustier å sin sida hävdar att bandet
låg och väntade på åklagaren men de inte orkade ringa igen för
att få tag på den.

Till Göteborgsposten förklarar piketpolisen Stefan Johannesson
från Göteborg som sköt på Vasaplatsen att han är lättad över att
utredningen lagts ner. Men han erkänner i efterhand att de gjorde
en felaktig bedömning när de öppnade eld.
- När vi lade de första skotten var vi helt ensamma. Sedan var
det en mellanperiod där vi blev låsta av det hot som vi
uppfattade som störst. Man kan se i efterhand att vi inte gjorde
en riktig bedömning, för polisen som fick en sten i huvudet fick
ju den från andra hållet, säger Stefan Johannesson till GP.

Överåklagare Björn Ericsons beslut om nedläggningen finns att
läsa på: http://www.motkraft.net/index.php?nav=news&id=37


------------------------------
5. Friad dansk får skadestånd
------------------------------

En dansk aktivist har tilldelats 40 000 kronor i ersättning för
att ha suttit häktad under EU-toppmötet i Göteborg. Aktivisten
ingick i en grupp på fem personer som greps i en lägenhet i
Göteborg. Polisen hade bedrivit spaning på de fem enda från
Danmark och i lägenheten hittade polisen en lista över de civila
spanbilar som de förföljt de fem danskarna med. Polisen gick
snabbt ut och förklarade att danskarna planerade att spränga
en kraftledningsstation och var misstänkta för grovt sabotage.
I rättegången hade dock åtalspunkten sänkts till förberedelse
till grov misshandel och grov skadegörelse men de fem friades
helt i tingsrätten.

Aktivisten fick extra högt skadestånd eftersom han drabbats hårt
av mediahetsen, och hängts ut med namn i dansk media. I Sverige
skrev bland annat Andreas Harne artiklar i Aftonbladet om att
danskarna gripits med granatkastare, vilket var en ren lögn.

/ Olle M


----------------------------------
6. Efterlyst fick växeln nedringd
----------------------------------

TV3s program Efterlyst, i folkmun kallat gol-tv, fick sin växel
fullkomligt nedringt den 14 februari med personer som ville
anmäla poliser för övervåld.
Efterlyst gick ut på sin hemsida med att de skulle visa hur
kravallerna i Göteborg hade organiserats. Detta inslag blev det
inget av. Istället hängdes fyra personer ut med ansikten och
tv-tittarna uppmanades att ringa in och tipsa vilka personerna
var. Och nog ringde folk, men det var inte med de tips som
programledarna hoppades. Programledaren Hasse Aro gick i
direktsändning ut och förklarade att det här var första gången
som programmet utsattes för sabotage. Polisen bedömer att de
endast fått in någorlunda säkra tips på två av de fyra
personerna.

Det är osmakligt när dömda personer hängs ut i tidningarna efter
Göteborg. Ännu absurdare är det när personer som endast är
misstänkta för att ha deltagit i våldsamt upplopp och ännu inte
är dömda eller förhörda hängs ut i TV och på hemsidor med
ansikten.

Det är svårt att se att syftet med Efterlysts inslag om Göteborg
verkligen var för att gripa folk för kravallerna. Istället
handlade inslaget mest om att legitimera polisens skottlossning
mot demonstranterna och förklara hur mycket polisen försökt
utreda och gripa stenkastare.

/ Olle M


-----------------------------------------------
7. Polis anmäls för mened i Göteborgsrättegång
-----------------------------------------------

En tjugoårig stockholmare, som dömts till 2,5 års fängelse för
anförande av våldsamt upplopp, polisanmäler idag, lördag 23
februari, en polisman för mened. Polismannen har i hovrätten
vittnat om att 20-åringen, på ett offentligt möte inför
EU-toppmötet varnat för strid om några "djävla snutar" hindrade
dem samt "var aggressiv i tonen". Nu avslöjar en oredigerad film
från samma möte att inget av detta är sant.

Advokat Stig Centerwall, 20-åringens ombud, kommenterar
- Hovrätten har lagt mycket stor vikt vid polismannens uttalande
och då särskilt detta att det skulle bli strid om några "jävla
snutar" ingrep. Av dessa felaktiga uppgifter drar rätten
konklusionen att min klient i förväg planerat våldsdåd. Det
visar sammantaget att man i Göteborgsmålen är beredda att ta
till vilka metoder som helst, bara för att man tycker så illa om
det som skedde i samband med EU-toppmötet.

Erik Wijk, författare (till bland annat "Göteborgskravallerna")
menar:
- Utan att föregripa skuld i menedsfrågan är det uppenbart att
polisvittnet med falska uppgifter har demoniserat 20-åringen.
Uppgifterna får allvarliga konsekvenser när rätten tar dem som
grund för att välja en mycket sträng påföljd.

20-åringen själv skriver i sin anmälan
- Det bör här beaktas, att [polisvittnet] omöjligen kan ha
uppfattat det han säger, varför han måste ha haft ett ont uppsåt
när han lämnat sin berättelse i domstolen.
20-åringen har dömts till två och ett halvt års fängelse för
anförande av våldsamt upplopp i samband med EU-toppmötet i
Göteborg. (Göteborgs tingsrätts målnummer , B 6686-01, Hovrätten
i Västra Sveriges målnummer B 3492-01.) Han har inte kastat sten
eller utfört någon annan våldshandling. Han är dömd endast för
att torsdagen 14 juni ha påverkat en samling människor att bege
sig mot Hvitfeldtska gymnasiet, där polisen hade omringat ca 500
demonstranter och mötesdeltagare.

I domen hänvisas till 20-åringens kontakt med den s.k.
"sambandscentralen" där åtta ungdomar dömts till omkring 2 års
fängelse vardera för medhjälp till våldsamt upplopp. I
sambandscentralsmålet underkände dock hovrätten nyligen
orsakssambandet mellan centralen och 20-åringen, men det skedde
långt efter att domen mot 20-åringen vunnit laga kraft.

Ett centralt bevis mot 20-åringen i hovrätten är det vittnesmål
som nu är föremål för anmälan. Det är centralt i domen eftersom
det anses bevisa att 20-åringen sedan längre tid planerat
brottslig verksamhet, det får därför stor betydelse för den
anmärkningsvärt höga påföljden - 2,5 år.
Polisvittnet var civilklädd och spanade på 20-åringen under en
pubkväll på studentkårens lokaler 14 maj 2001. Det var en öppen
kväll där ett antal personer presenterade planer inför
EU-toppmötet, däribland 20-åringen som representant för
Globalisering Underifrån.

Eftersom domen mot 20-åringen vunnit laga kraft har hovrätten
utnyttjat rätten att radera ljudbanden från huvudförhandlingarna.
Men Hovrättens dom innehåller ett referat av vittnesmålet "NN
sade sig representera Ya Basta och han informerade om att några
hundra medlemmar från denna organisation skulle komma från andra
länder i Europa till Göteborg för att göra inbrytning på
EU-toppmötet. NN var aggressiv i tonen och han manade till kamp.
Han uttalade att det skulle bli strid om några "djävla snutar"
hindrade dem."
Uttrycket "djävla snutar" är alltså ett direkt citat från
polismannens vittnesmål.

Att hovrätten inte missuppfattat polisvittnet framgår av
polismannens eget PM från 15 maj: "[20-åringen] uppgav att han är
verksam i organisationen Ya Basta. Deras mål under EU-mötet är
att de SKA ta sig in i mässbyggnaden för att träffa
mötesdeltagarna. Om "några jävla snutar" försöker hindra dem så
blir det strid, Ya Basta tänker inte låta sig hejdas."
Polismannen noterar slutligen "Tilläggas kan att [20-åringens]
anförande var tämligen aggressivt."

Polismannen bekräftar sitt vittnesmål även i ett polisförhör från
9 augusti 2001 "X reagerade över att [20-åringen] var så
aggressiv. [20-åringen] sade att 'om några djävla snutar hindrar
oss' så blir det strid eller om [20-åringen] möjligen sade krig."

Efter rättegångarna har det nu dykt upp en videofilm som fått med
20-åringens anförande i sin helhet utan avbrott, i samma
oavbrutna sekvens syns även polismannen tydligt i bild när han
reser sig upp, någon förväxling av olika möten är alltså inte
möjlig.
Av filmen framgår tydligt
- att 20-åringen representerar Globalisering Underifrån (alltså
inte Ya Basta)
- att han presenterar planer, som var helt öppna och
presenterades allmänt i olika stora media, om ett
ickevåldsgrundat inträngningsförsök på EU-toppmötet.
- att han INTE förespråkar våld eller manar till strid eller
krig.
- att han tvärtom betonar att tillvägagångssättet är "säkert",
"lugnt" och "skojigt".
- att han överhuvudtaget INTE använder uttrycket "djävla snutar".
- att han med sitt avspända och leende sätt och lugna röstläge
INTE kan uppfattas som aggressiv i någon bemärkelse.
Till 20-åringens fall hör även följande allvarliga komplikationer:
- att den gärning 20-åringen fällts för - att ha uppmanat folk
att bege sig mot Hvitfeldtska gymnasiet - har utförts även av
hundratals andra medborgare på Göteborgs gator 14 juni 2001. Till
exempel har ett 60-tal personer nyligen anmält sig själva till
polisen för att ha utfört just denna handling.
Självanmälansaktionen är en aktion i syfte att belys det
naturliga i den handling som ett flertal människor erhållit långa
fängelsestraff för.
- att försvaret (advokat Centerwall) vägrats tillgång till de
filmer polisen har med relevans för fallet. Detta förfarande
kommer inom kort att anmälas till Europadomstolen.
- att, som sagt, det konkreta orsakssambandet mellan den så
kallade sambandscentralen och 20-åringen underkänts av hovrätten
i sambandscentralsmålet. Det skedde dock efter att domen mot
20-åringen vunnit laga kraft och borde därför vara skäl nog att
medge 20-åringen en ny rättegång.

Hela anmälan och bilagor finns på:
http://www.motkraft.net/index.php?nav=news&id=33


-----------------------------
8. Solidaritet med de gripna
-----------------------------

Åtalen för Göteborgskravallerna börjar nu mattas av. Men
fortfarande grips personer och åtalas för upplopp efter att ha
identifierats på bilder. Som bevismaterial räcker inte bilder
långt, men tyvärr har flera personer erkänt att de är dem på
bilderna. Ofta har polisen visat "oskyldiga" bilder där
aktivisten varit omaskerad och inte gjort något olagligt. När
personen då erkänt att det varit hon/han på bilden har polisen
tagit fram fler bilder och succesivt byggt på åtalen.

Flera av de som dömts i Göteborg kommer att åka in på kåken
närmaste tiden, eller sitter redan fängslade. De behöver stöd.
Solidaritetsgrupperna arbetar med att följa upp rättegångarna för
de gripna. Anarkistiska Svarta Hammaren / Anarchist Black Cross
tar sedan över och ser till att de som sitter på fängelserna får
stöd. Hjälp till att skänk pengar, böcker eller skriv brev.
Ekonomiska bidrag till fångarna kan lämnas på pg 276 02-2, Nisse
Lätts minnesfond. Skriv om pengarna ska till Solidaritetsgruppen
eller ASH/ABC.

Solidaritetsgruppen i Göteborg
c/o Syndikalistiskt Forum
Box 7267
402 35 Göteborg
Tel 0733-16 42 96
Epost: solidaritetsgruppen@hotmail.com

Solidaritetsgruppen i Stockholm
Tel 0737-53 20 60
Epost: solidaritetsgruppen_sthlm@hotmail.com

Kontakta ASH/ABC på: ashstockholm@hotmail.com


-----------------------------------------------------------------
  N Y H E T E R
-----------------------------------------------------------------

------------------------------------
9. Internationella kvinnodagen 2002
------------------------------------

Den internationella kvinnodagen firas i år som vanligt av kvinnor
i hela världen. Här är en kort sammanställning av några av de
kommande aktiviteterna.

Vill du läsa mer om 8 mars revolutionära socialistiska historia:
http://www.folkmakt.nu/texter/artiklar/14-8mars.htm


--- Göteborg ---

6-8 mars
Kvinnofestival på Kvinnofolkhögskolan.
Frukost 9-10 varje morgon.
På programmet seminarier och workshops i bland annat magdans,
boxning och feministiskt självförsvar. Dessutom föredrag om
Kvinnors kamp i Thailand, Queerteori och Kvinnors Sexualitet.
Fest på Kvinnofolkhögskolan efter demon på kvällen den 8 mars.
Hela helgen är separatistisk.
/ Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.

8 mars. Demonstration.
Samling 18.00 på Gustav Adolfs torg, avmarsch 18.30 mot
Masthuggstorget (via Andra Långgatan!). Separatistiskt första
block.

10 mars. Syndikalistiskt Forums Föredragsserie "Klasskamp på
2000-talet"
"Kvinnokamp och Klasskamp". Om hur kvinnokampen fungerar som en
motor i klasskampen. 16.00-18.00 på FUM, Stampgatan 8 (huset med
de fula löparna på gaveln.) Med folkkök klockan 18.00.
/ Syndikalistiskt FOrum


--- Linköping ---

Demonstration 17.30 på Stora torget. Avmarsch 18.00. Tal av bland
annat Revolutionära socialister Linköping.
/ Feministisk Front


--- Lund ---

8 mars
Internationella Kvinnodagen den 8 mars firas traditionsenligt i
Lund med ett torgmöte och en demonstration. Talare är Eva-Britt
Svensson från Folkrörelsen Nej till EU, samt en representant
från Tjejjouren. Manifestationen börjar klockan 18.00 på
Stortorget.
/ Tjejjouren, SSU, Ung Vänster, m.fl.

Fest för kvinnor på Smålands Nation 21.00.
/ Smålands Nation

Ta natten tillbaka-demonstration 23.45.
/ Smålands Nation


--- Örebro ---

Nätverket 8 mars arrangerar kvinnodagsfirande på Stadsbiblioteket
i Örebro. Programmet sträcker sig mellan klockan 10.00-18.00 och
kommer att innehålla workshops, fotoutställning, musik och
dansunderhållning. Det kommer också att vara flera olika
föreläsningar bland annat kvinnokamp som kurdisk kvinna, den
nystartade tjejjouren i Örebro och bisexualitet. Viktiga
diskussioner som sextimmars arbetsdag, varför och hur ska vi fira
8 mars och äldreomsorgens utveckling, kommer att avhandlas under
dagen.

På kvällen, mellan klockan 19.00-24.00, arrangeras tjejfest på
Orlando. Orientalisk dans, musik och DJ står på programmet.


--- Malmö ---

8 mars
Utomparlamentarisk 8 mars-demonstration.
Samling på Möllevångstorget 17.00.
/ Autonomt Motstånd, Kvinnokafe Markattan m.fl.

9 mars
Seperatistiska föredrag och diskussioner klockan 12.00 på Café
Revolt och Café Nutiden. Seperatistiska föredrag och
diskussioner. Killar är på Café Nutiden. Tjejer på Café Revolt.
/ Cafe Revolt, Cafe Nutiden

Demonstration mot sexism
Triangeltorget 19.30. Demonstration för män som tröttnat på
sexism.

Feministisk-seperatistisk Gatufest.
Industrigatan/St.Knuts väg 20.00. Ta tillbaka gatorna från
torskarna de kan användas till annat än förtryck. Workshops,
poesi, musik, jonglering och måling. Ta med dina systrar och
använd er fantasi.
E-post: ockuperatorskgatan@hotmail.com

Ta natten tillbaka-demonstration.
Triangeltorget 23.45.
/ Ta natten tillbaka demonstration


--- Jönköping ---

8 mars.
Separatistisk kvinnofest på Eldslandet.
/ Svavelflickorna och Arbetsgruppen 8 mars


--- Uppsala ---

Demonstration 17.00 på Vaksala torg. 19.00 fest i Rådhussalen med
kurdisk, grekisk, boliviansk och afrikansk musik.
/ Ung Vänster med flera


--- Stockholm ---

5-7 mars
Filmfestival Makt och Rättvisa
Filmer och samtal på biografen Zita. Barnens makt och rättvisa.
Upptakt till Internationella kvinnodagen filmer och samtal om
makt och kön.

Tisdag 5 mars Barnmakt och rättvisa
10.00 Film Det finns bara en Jimmy Grimble
Samtal med Ylva Hällén, programledare på Bolibompa
13.00 Film Förbjudet för barn
Efter filmen följer en interaktiv teaterföreställning med gruppen
Tage Granit där barnen själva medverkar och påverkar handlingen.

Onsdag 6 mars Makt och kön, upptakt till internationella
kvinnodagen.
13.00 Film Cirkeln
Samtal Bilden av den muslimska kvinnan
Medverkande Novin Harsan, debattör och aktiv inom S-kvinnor; Sara
Mohammed, ordförande nätverket Aldrig mera Pela. Samtalsledare
Karin Ekman, redaktör Tidskriften Bang.
18.00 Film Kandahar
Samtal Kvinnorna i kriget
Medverkande Kristina Hultman, ordförande i Svenska PENs
kvinnokommiteé; Eva Zillén, Kvinna till kvinna; Sholeh Irani,
redaktör Tidskriften Kvinnor mot fundamentalism.

Torsdag 7 mars
13.00 Film Dåligt sällskap
Samtal Ung och kär - till vilket pris?
Medverkande Josefin Brink, redaktör Tidskriften bang; Sandra
Eriksson, lärare på Tjeforum X-ist.
Samtalsledare Camilla A Lundberg, Arena Program
18.00 Film Venus Boyz förhandspremiär!
Samtal Man föds inte till kvinna...?
Medverkande Del LaGrace Volcano, "genusterrorist", konstnär och
medverkande i filmen; Åsa Petersen, ledarskribent Aftonbladet och
författare till Bortom normen; Elina Grandin, redaktör
Tidskriften ZON. Samtalsledare Ulrika Westerlund, redaktör
Tidskriften bang.

/ Bang, Arena, Kvinnor mot fundamentalism, Tjejforum m.fl.


Fredag 8 mars

Demonstration
För en rättvis fred i Palestina och Israel. Sergels Torg 15.00.
/ Kvinnor för fred samt iranska, kurdiska och irakiska
kvinnoorganisationer.

Fackeltåg för jämlikhet
Samling på Södermalmstorg vid Slussen klockan 18.00.
/ 8 mars-kommittén

Bang firar kvinnodagen
16.30 öppnas dörrarna till festen på Caféteatern/Kägelbanan vid
Mosebacke. Klockan 17 börjar en politikerutfrågning med
representanter från alla riksdagspartier. Kom och ställ
beslutsfattarna mot väggen medverkar gör bland andra Mona Sahlin,
Birgitta Ohlsson och Jenny Lindahl Persson. Tidskriften Bang
arrangerar en fest med Alexandra Pascalidou och Johanne
Hildebrand som läser ur sina böcker. Miss Universum och gruppen
Symbiås uppträder, feministiska kortfilmer visas. På scen
klockan 21 Melinda Wrede och Vagina Grande. DJ My och Ann, två
barer och mingel. Entre 20 kronor.
/ Bang
E-post: info@bang.a.se
http://www.bang.a.se

Vi tar natten tillbaka
Demonstration på internationella kvinnodagen, fredagen 8 mars.
21.00 Medborgarplatsen. Alla kvinnor välkomna!
/ Stockholms Anarkafeminister

8-10 mars Anarkafeministfestival
På Kafe 44, Tjärhovsgatan 46, T-Medborgarplatsen. Tema Ungkamp
8 mars. 17.00 Banderollmålning, ta med material och inspiration,
ta med tavlor, skisser till festivalens konstutställning.
9 mars. 11-18. Föredrag, workshops, mat och film. På kvällen
fest.
10 mars. 11-21. Föredrag, workshops, mat och film.
Alla kvinnor är välkomna. Barnpassning finns.
/ Stockholms Anarkafeminister
E-post: antippa@email.com
http://come.to/antippa


------------------------------------------------------
10. Tidningen Metro ockuperad av arbetare i Argentina
------------------------------------------------------

I mitten av december fick personalen på Metro i det krisdrabbade
Argentina reda på att tidningen inte skulle komma ut de första
två veckorna av januari på grund av för lite reklamintäkter. Den
kom inte ut senare i januari heller och den 11 februari kom
beskedet att tidningen skulle läggas ner och att anställda var
uppsagda till den 31 mars. Enligt de anställda på Metro
Argentina, som nu alltså ockuperar tidningsredaktionen sedan
14 februari, har ledningen lurat dom på innestående lön och
avgångsvederlag som de har rätt till. De berättar att man har
instiftat en lag p.g.a. den pågående krisen som kallas Lagen om
ekonomisk nödsituation. Den innebär att man inte kan avskeda
folk under 180 dagar och om man gör det måste man betala dubbelt
avgångsvederlag.

Arbetarna på Metro Argentina väntar fortfarande på sin lön som
skulle ha utbetalats i januari. Ockupanterna berättar att
svensken Steven Nylundh, vicepresident på Metro International,
var där 19 februari. Han har sagt att Metro Argentina "kommer
att gå i konkurs. Vi kommer inte att betala er någonting och om
ni vill få igen ett enda öre vänd er till dom som är skyldiga
pengar till Metro. Vi aktieägare har redan gjort av med mycket
pengar i Argentina." Efter att ha gjort detta uttalande gick
han. De anställda säger att de har bevis för att behandlingen
av dom är olaglig och att man använt sig av ett skalbolag,
Security Holding S.A, för att genomdriva konkursen.

I nuläget säger ockupanterna att alla i ledningen har försvunnit.
Då och då ringer det på dörren och underleverantörer kommer och
försöker få betalt av ockupanterna, pengar som Metro är skyldiga
dom. En anställd säger att "De på Metro borde betraktas som
kriminella. Situationen i Argentina är fruktansvärd. Att INTE
betala oss är att döma oss och våra familjer till misär och
utanförskap. Det finns inga jobb här och avgångsvederlaget och
vår lön skulle kunna göra att vi klarar oss lite till."

/ Alex


-------------------------------------------------------------
11. Sverigedemokraternas valupptaktsmöte stördes i Stockholm
-------------------------------------------------------------

Det högerextremistiska partiet Sverigedemokraterna möttes av
protester den 27 januari när de höll valupptaktsmöte i
Medborgarhuset i Stockholm. Sverigedemokraterna skulle hålla
informationsmöte med riksdagspolitikern Sten Andersson, som
nyligen hoppat över från moderaterna. Mötet var först tänkt att
hållas på Akalla träff, men stoppades av politikerna när de fått
reda på vilket parti som bokat lokalen. SD-mötet skulle vara det
första stora offentliga mötet efter partiets splittring i
Stockholm, då majoriteten av medlemmarna i Stockholm hoppade
över till det nazianstrukna nystartade partiet
Nationaldemokraterna.

AFA och andra vänsteraktivister beslöt att ta och störa
Sverigedemokraternas samling. Efter att ha tagit sig till en av
samlingsplatserna och där drivit bort rasisterna som slutit upp
beslöt man att gå vidare upp till Medborgarhuset där mötet skulle
hållas. Ett sextiotal sverigedemokrater, mestadels pensionärer,
hade samlats i lokalen. Antifascisterna valde att ta det rätt
lugnt och nöjde sig med att blockera ingången, så att flera
högerextremister vände i dörren. Det enda våldsinslaget kom från
Sverigedemokraternas partiorganisatör Tommy Funebo som fick panik
när några antifascister slet upp dörren och som började slå
omkring sig. Efter att ha markerat sin närvaro och visat
Sverigedemokraterna att man höll ögonen på dem, upplöstes den
antifascistiska samlingen och folk begav sig därifrån utan att
några greps eller visiterades av polis. Kort sagt, en lugn och
lyckad antifascistisk manifestation.

/ Tommy - Antifascistisk Aktion Stockholm
E-post: afastockholm@motkraft.net
http://www.motkraft.net/afa


-----------------------------------------------------------------
  S M Å T T  O C H  G O T T
-----------------------------------------------------------------

------------------------
12. Strejker i Sydkorea
------------------------

En strejkvåg sveper just nu över Sydkorea. I veckan lade 130 000
arbetare ner arbetet i 22 sydkoreanska städer. På de två största
bilfabrikerna Hyundai Motors och Kia Motors stod arbetet stilla
under fyra timmar. Regeringen kallar strejkerna olagliga och har
arresteringsorder på 36 fackliga ledare.

I Seoul omringade tusentals kravallpoliser två
universitetsområden som ockuperats av 8000 arbetare ur den
offentliga sektorn. Kraven som förs är femdagars arbetsvecka
utan nedsatt lön och stopp för privatiseringarna.
Under onsdagen 27 mars återgick de flesta strejkande till sina
arbeten efter att oppositionen i parlamentet lovat att motarbeta
regeringens privatiseringsplaner. Järnvägsarbetarna förhandlade
sig även till kortare arbetstid med bibehållen lön.


--------------------------------------------------
13. Amerikansk polis slog till mot Raise the fist
--------------------------------------------------

Tungt beväpnade poliser grep den 23 januari anarkisten Sherman
Austin, grundare till hemsidan Raise the fist och beslagtog
datorer och politiskt material i form av böcker och flygblad.
Sedan 1999 har raisethefist.com stått under kraftig övervakning
från statliga myndigheter.
Tillslaget är det första kända fallet mot en amerikanska hemsida
sedan USA introducerade en ny lag under namnet "Patriot Act"
vilken är instiftad för att användas för att bekämpa "terrorism"
på amerikansk mark.
Austin släpptes efter några veckor av polisen, men utredningen
mot honom fortsätter.

Läs mer på:
http://www.raisethefist.com
http://www.la.indymedia.org/display.php?article_id=14354
http://sf.indymedia.org/news/2002/01/114583.php


---------------------------------------------
14. Kravallpolis upplöste polisdemonstration
---------------------------------------------

Den spanska regeringen planerar att satsa på
nolltoleransstrategier, genom att till exempel lagstifta mot att
dricka alkohol på offentliga platser. För att kunna genomföra
denna satsning måste de omstrukturera poliskåren, för att kunna
få fler poliser att vara synliga och patrullera gatorna. Denna
omorganisering är inte populär bland de lokala
polismyndigheterna. På förmiddagen 21 februari höll stadspolisen
i Madrid en facklig demonstration utan tillstånd mot
omorganiseringen. Kravallpolis sattes in för att upplösa
demonstrationen, vilket resulterade i ett dussintal skadade
poliser, oklart vilka poliser som skadades.
Det hjälpte föga när demonstranterna skrek "vi är inga
terrorister, vi är poliser" till sina kollegor, demonstrationen
upplöstes i batongslag och tårgas.

Bilder finns på:
http://www.stlimc.org/front.php?article_id=1775&group=webcast


-----------------------------------------------------------------
  I N S Ä N T
-----------------------------------------------------------------

--------------------------
15. AFA besökte nazilokal
--------------------------

Natten till torsdag den 21 februari utförde AFA Östergötland en
aktion mot nazistlokalen "Bunkern". Vi bröt upp ett fönster och
slängde ned en påsatt pulversläckare. Vi hoppas givetvis att
släckaren gav någon effekt, men främst anser vi att detta är
startskottet för en offensiv i östergötland. Nynazismen i
Östergötland är stark; i Linköping har verksamheten
omstrukturerats till bättre organisering, i Motala pågår
rekrytering för fullt och i Norrköping har NSF etablerat sig.
Samtidigt etablerar sig rasistiska partier med ett polerat
yttre.
"Bunkern" är Nordlands/Nationell Ungdoms lokal i Linköping. Där
finns Nordlands utbud att tillgå, men lokalen fungerar också som
ett dagis och möteslokal. Man kan lugnt påstå att lokalen gjort
det mycket lättare för nassarna i Östergötland att organisera
sig, att de tjänat ekonomiskt på den, samt att de ökat
rekryteringen tack vare den. Hyreskontraktet är uppsagt och
nassarna ska vara därifrån senast den siste februari. Ser man
lite längre än "men det här halvåret har det varit lugnt"-
perspektivet som råder hos polisen och kommunen så är det dock
inte så svårt att räkna ut att det bara är en tidsfråga tills de
öppnar igen, någon annanstans.
Vad vi menar med en offensiv kommer snart visas mycket tydligt.

/ AFA Linköping, AFA Norrköping, AFA Motala.


------------------------------------
16. AFA outade nazister i Linköping
------------------------------------

Natten till den 28 februari gick AFA Linköping hem till sex
nazister och sprayade ner deras portar och husfasader. De flesta
av de sex tillhör Nationell Ungdom men vill inte gärna att deras
nazism syns utåt. Vi anser dock att är du nazist så kan dina
grannar och bekanta lika gärna få reda på det. De sex har aktiva
roller och arbetar mycket med organisering och rekrytering,
något vi inte anser att de ska få göra anonymt. Fram i ljuset
med dem bara. De vi gick hem till var bland annat Joakim
Baertels, Ricky Svensson och Helena Björkman, alla tillhörande
Nationell Ungdom.
Som avslutning tog vi en runda till Ekholmen och hälsade på hos
närpolisen. Ett antal rutor krossades och sprayfärg gick åt även
här. Detta sedan åtalen mot de poliser som sköt skarpt i Göteborg
lades ned. När "rättssamhället" skyddar kräk som skjuter rakt in
i folkmassor väljer vi att ställa oss i opposition till det.

/ AFA Linköping
E-post: afalinkoping@motkraft.net


-----------------------------------------------------
17. Internationella aktionsdagen mot polisbrutalitet
-----------------------------------------------------

Demonstration mot polisvåldet, den 15 mars i Göteborg. Samling på
Gustav Adolfs Torg 16.00, avmarsch 16.30.

Marschvägen är Avenyn upp, Hvitfeldska, Schillerska och
avslutning på Vasaplatsen med DJs och tal.

En fet protest mot vår skjutglada snutkår och våra fega sossar i
kommunstyrelsen. Kom och skrik vad du tycker.


---------------------------------------------------
18. SUF: "Intifadan visar vägen bojkotta Israel!"
---------------------------------------------------

Sedan ett och ett halvt år tillbaka rasar det palestinska
upproret, intifadan, mot den Israeliska ockupationsmakten.
Syndikalistiska ungdomsförbundets tolfte landsmöte uttrycker sitt
fulla stöd för det palestinska folkets heroiska kamp mot denna
den sista europeiska kolonialismens utpost. Det var de europeiska
kolonialmakterna som lät sionisterna kolonisera Palestina i
början av 1900-talet. Det var med dessa makters goda minne de
sionistiska styrkorna fördrev palestinierna, stal deras land och
upprättade sin rasistiska stat på palestinsk mark. En process som
fortfarande pågår. När Israel slog klorna i vad som återstod av
Palestina 1967 blev de västvärldens främsta utpost i arabvärlden
och när man nu återigen försöka krossa den palestinska
befrielsekampen står den USA-ledda imperialismen vid Israels sida
i ord och handling. Därmed har vi som invånare i de
imperialistiska länderna en skyldighet att protestera.

När ett palestinskt barn slungar en sten mot de USA-tillverkade
israeliska stridsvagnarna, eller då en palestinsk revolutionär
riktar sin kalsjnikov mot en olaglig israelisk bosättning, är de
inte bara ett lysande exempel för sitt eget folk. De visar inte
bara vägen till befrielse för massorna som dignar under de
reaktionära, USA-stödda arabregimerna, eller för de miljarder
afrikaner, asiater eller sydamerikaner som lider under
västvärldens direkta eller indirekta imperialism, under
USA-stödda diktaturer eller under IMFs och världsbankens kvävande
grepp. Nej, intifadan visar även vägen för de miljoner arbetare i
väst och för oss revolutionärer som kämpar i imperialismens
hjärta. Den kamp som förs på arbetsplatserna i Sverige, den kamp
som förs på gatorna i Seattle, Prag, Nice och Göteborg är samma
kamp som den som förs i Palestina, mot den USA-ledda
imperialismen.

Vi stöder helhjärtat denna kamp, och tar samtidigt avstånd från
dem som klassar de palestinska frihetskämparna för "terrorister"
eller kräver ett "stopp för våldet från båda sidor". Vad är
ockupation om inte våld? Det är i enlighet med all moral, logik
och internationell rätt att en ockuperad har rätt att göra
motstånd. De väpnade angreppen mot den israeliska
ockupationsmakten är lika legitima som den väpnade norska
motståndsrörelsen under andra världskriget, och den väpnade
palestinska befrielsekampen är lika legitim som den som förts
i Algeriet, Angola, Mozambique, Vietnam eller vilket annat
koloniserat land som helst.

Vi uttrycker särskilt vårt stöd till den palestinska vänstern.
Både för dess taktik - kamp med stenar och de vapen som finns
mot israeliska bosättare och militärer, men avståndstagande
från attacker riktade mot civila inne i den sionistiska
entiteten (staten Israel), samt för deras mål, en demokratisk
stat för både judar och palestinier i hela det historiska
Palestina samt full rätt för de palestinska flyktingarna att
återvända.

Samtidigt står det klart att intifadan inte kan segra ensam. Det
är inte bara vår moraliska skyldighet att stödja den utan även
en nödvändighet. Vi måste sätta den press på Israel som krävs för
att ockupationen skall bli för kostsam att uppehålla. Vi ansluter
oss till de krav på bojkott av Israel som börjat höras bland
solidaritetsrörelser i Europa. Köp inte israeliska produkter! Res
inte till Israel! Precis som vi fick apartheid i Sydafrika på
fall skall vi fälla Israels ockupation.

Alltså: Intifadan visar vägen! Bojkotta Israel!

/ Syndikalistiska ungdomsförbundets 12 landsmöte. 19 feb 2002


-----------------------------------------------
19. Egenmäktigt förfarande - autonoma söndagar
-----------------------------------------------

Autonoma söndagar på Kafé44 13.00 - 22.00.
Tjärhovsg 46 T-Medborgarplatsen
13.00 studiecirkel 15.00 film 17.00 föredrag 18.00 pub/djs.
Mat och fika hela dagen.


--- Föredrag ---

0317 World Social Forum
Vad hände på årets WSF i Porto Alegre - Bella Frank (Arbetaren)

0324 Feminism och marxism
Vad har de två strömningarna gemensamt, varför måste de mötas.

0331 Demokrati underifrån
Globalisering underifrån presenterar antivalkampanjer och
förortsconslutas mot den politiska cirkusen - (GU)

0407 Politik utan ansikte
Varför skrämmer maskerna och den anonyma politiken?
- Maria Törnqvist, doktorand i sociologi och Katharina Tollin,
doktorand i statsvetenskap.

0414 Vardagslivets revolution
Om situationisterna - Mattias Forshage (Surrealistgruppen i
Stockholm)

0421 Autonom reduktion
Planka.nu och andra kampanjer - http://www.planka.nu/

0426-28 Första maj-festival

0505 Den dubbla kampen
Om kvinnor i arbetarrörelsens strejker - Christina Lindström
(Folkmakt)

0512 Bråkmakare i arbete
Hur du jävlas på jobbet och dessutom flyttar fram fackets
positioner. Torfi Magnusson (Stockholms LS av SAC).

0519 Staket i skallen?
Internet, kunskap, tjänster, immateriell produktion. Kapitalet
försöker inmuta och omvandla allt till varor. Men det finns nya
allmänningar där deras strategi misslyckas. Rasmus Fleischer
(SUF).

0526 Utan jobb i Gislaved
Varför flyttar fabrikerna - Jens Larsson (Nätverket mot
marknadens diktatur)


--- Studiecirklar ---

0324-0421 Marxism och feminism
Malin Hägglund, Linnea Nilsson och Nathan Hammelberg.
Troligen både en separatistisk och en blandad grupp.

0505-0602 Att läsa kapitalet politiskt,
Autonom grundcirkel - Fredrik Edin och Mathias Wåg.

Empire. Cirkel på Michael Hardt och Toni Negris nya bok.
(Obs, kommer ej vara på söndagar.)

Anmäl dig till cirklarna på:
sabotage@motkraft.net

/ Stockholms Autonoma Marxister

E-post: sabotage@motkraft.net
http://www.motkraft.net/sabotage


---------------------------------------------
20. Stockholm: Debatter om flyktingpolitiken
---------------------------------------------

Tisdag den 5 mars kommer migrationsminister Jan O Karlsson till
Unga Klara för att se pjäsen Mörkertid. Efter föreställningen
stannar han kvar och debatterar flyktingpolitiken tillsammans
med bland andra Kjell Jönsson, advokat som har arbetat med
asylärenden sedan 1974. Kvällens rubrik är "Den goda grymheten
- hur politisk asyl blev humanitära skäl".
Föreställningen pågår mellan kl 1800-1945 och debatten beräknas
pågå mellan kl 2000-2130.

Nästa debatt på Unga Klara blir tisdag 9 april. Då är temat
"Flyktinggömmare - underjordisk opposition till vilken nytta?"
och vi möter bland annat den nya generationens flyktinggömmare
- aktivister från nätverket Ingen människa är illegal.
Mörkertid är en ny pjäs av Henning Mankell, skriven direkt för
Unga Klara och regissören Suzanne Osten. Pjäsen handlar om en
pappa och hans tonårsdotter som lever gömda och instängda i en
lägenhet någonstans i Sverige. De har smugglats in i landet och
väntar på vidaretransport till Kanada. Men dagarna går och ingen
kommer.

/ Unga Klara


"Din hjälp till människor på flykt i Sverige"
Torsdagen den 7 mars kl 19.00 på Restaurang Starlight, Jutas
Backe 1 (Vid biografen Zita, Birger Jarlsgatan), Stockholm.
Inbjuden är Anita Dorazio; aktivist och debattör som sedan flera
år tillbaka arbetar med asylsökande flyktingars rätt inom
frivilligorganisationen Asylkommittén i Stockholm.
Det går bra att komma för mat och dryck från kl. 17.00 då
restaurangen öppnar.

/ Vardagsrummet


--------------------------------------
21. Radikala filmer visas i Linköping
--------------------------------------

9 mars kl. 18.00
Hotet mot demokratin - Det oberoende filmteamet Marionettfilm
fanns med på plats vid EU-toppmötet i Göteborg 14-16 juni och
ger en bild som skiljer sig från etablerad media. [65 min]
I vägen för vägen - Vägmotståndet i Stockholm har varit livlig
under hela 90-talet. Denna film berör och visar en mängd
påhittiga aktioner, bl.a. husockupationer, sabotage,
demonstrationer o.s.v. [30 min]
Zapatisterna - Från upprorets och motståndets Chiapas, Mexiko.
[90 min]

16 mars kl 18.00
Så gör vi i Göteborg - IMC/Indymedia-film om Göteborgshändelserna
som ger ytterligare inblick i vad som verkligen hände. [50 min]
Tiocfaidh ár lá - Tortyr av politiska fångar är realitet i dagens
Europa och drabbar bland annat de cirka 800 baskiska aktivister
som sitter fängslade i Spanien. [25 min]
Genua G8 - Demonstrationerna mot G8-mötet i Genua i juli 2001
blev den största och kraftfullaste markeringen mot kapitalismen
på decennier. Denna IMC/Indymedia-film visar att en annan värld
är möjlig! [45 min]

Filmerna visas på Elsas hus, Linköping. Pris 10 kr per visning
med reservation för ändringar. Ta med egna filmer och dina
vänner. Begränsat antal platser, kom i tid.

/ Alternativfilm 2002


----------------------------------------------------
22. Rättsinformation inför EU-toppmötet i Barcelona
----------------------------------------------------

Skall du delta i EU-toppmötesprotesterna i Katalonien under nästa
vecka? Då kan det vara bra att ha några telefonnummer till
Solidaritetsgruppen i Stockholm, om du eller dina kamrater skulle
komma på villovägar i det spanska rättsystemet.
Solidaritetsgruppen i Stockholm når du enklast på mobilen
+46 (0)737-53 20 60. Eller på mail:
solidaritetsgruppen_sthlm@hotmail.com

Innan ni lämnar Sverige kan det dessutom vara bra att meddela
någon vän här hemma om vilka ni är som åker (namn och efternamn)
samt solidaritetsgruppens telefonnummer och mail. Om något
oväntat skulle hända blir kommunikationen mycket enklare om man
är förbered.

Och kom ihåg:
* Ta det lugnt med sangerian innan demonstrationen.
* Håll ordning på dina kamrater.
* Du befinner dig i ett gammalt fascistland, vilket betyder att
polisen är extra galen.
* Ockuperade hus och skolor är inte säkra.
* Lita inte på hjälp från UD - de var inte så snälla i Italien i
somras.
* Vi är alltid fler.

/ Trevlig semester önskar Solidaritetsgrupperna i Stockholm och
Göteborg

Info om vad som händer under toppmötesdagarna finns på:
http://www.motkraft.net/index.php?nav=news&id=31

Barcelonas rättshjälpsgrupp har lämnat en mängd praktiska tips
inför EU-toppmötet. Ska du åka till protesterna så läs dem på:
http://www.motkraft.net/index.php?nav=news&id=42

Du kan nå Barlcelonas rättshjälpsgrupp i Spanien på tel:
Kontor (+34) 93 442 6968
Mobil (+34) 605 13 7349


-----------------------------------------------------------------
  B I L A G A
-----------------------------------------------------------------

------------------------------
23. Bilaga: Gripna i Göteborg
------------------------------

Sammanställning av domar och åtal 020213
Antal åtal 33 st
Antal åtalade 58 st
Antal avslutade processer 13 st (9 fällande domar, 4 friats helt)
44 domar 30 fängelsedomar, 1 sluten ungdomsvård, 3
samhällstjänst, 1 dagsböter, 1 vård inom socialen, 8 friade
Fängelsestraffen har i genomsnitt legat på 1 år 3 mån för de som
dömts till fängelse. Om underlaget är samtliga som befunnits
skyldiga är medellängden på fängelsestraffet 1 år och 1 mån.
För personer över 18 år är lägsta straffet 5 månader (åtal #2).
Högsta straffet är på 2 år och 6 mån (åtal#8 och #18)
Ca 80% av de åtalade är män.
Vart de åtalade kommer ifrån 18 göteborgare, 22 från övriga
Sverige, 13 från Danmark, 3 från Tyskland, 1 italienare,
1 engelsman.
OBSERVERA! Detta är en sammanställning av alla åtal som väckts
och som har samband med EU-toppmötet. Alla ovan är inte
aktivister och vänsterfolk (t.ex. åtal #4, #13, #14)

Åtal #: 01
Datum f åtal: 2001-07-03 samt 2001-07-27
Yrkande: Våldsamt upplopp i två fall
Tilltalad: S S ("Tysk skjuten i benet")
Hovrättens domslut: fängelse 1 år 8 mån. + 10 års inreseförbud.
(ökat 6 mån)
Status: Domen har vunnit laga kraft. SS fick inte
prövningstillstånd i högsta domstolen. Har påbörjat avtjäna
sitt straff på anstalt.

Åtal #: 02
Datum f åtal: 2001-07-04
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: 7 danskar (se nedan)
Hovrättens domslut domslut (Detsamma som tingsrätt):
J B = fängelse 6 mån,
C W C = fängelse 5 mån,
R L H = fängelse 5 mån,
L J = fängelse 8 mån,
J M = sluten ungdomsvård 1 mån,
K S = fängelse 8 mån,
J S = fängelse 6 mån;
Status: Överklagat till HD. Har ej ännu fått svar på
prövningstillstånd.

Åtal #: 03
Datum f åtal: 2001-07-06
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: A A ("26-årig Stockholmare")
TRs domslut: Åtalet ogillas, han frikänns.
Status: Överklagat till hovrätt av åklagare. Hovrättsförhandling
2002-05-30.

Åtal #:4
Datum f åtal: 2001-07-06
Yrkande:Våldsamt upplopp
Tilltalad:E I (30-årig Göteborgare)
HRs domslut: Fängelse 10 månader (samma som tingsrätt)
Status: Oklart om överklagande

Åtal #: 05
Datum f åtal: 2001-07-06
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: E H ("19-årig Stockholmare")
Tilltalad: I A ("19-årig dalmas")
TRs domslut: Fängelse 8 månader (båda)
Status: IA har börjat avtjäna straff. EH överklagat till hovrätt.
Datum för förhandling ej satt.

Åtal #: 06
Datum f åtal: 2001-07-09
Yrkande: Förberedelse till grov misshandel och grov skadegörelse
Tilltalad: S B (Fem danskar, togs 12 juni)
Tilltalad: J P J
Tilltalad: K M
Tilltalad: J D R
Tilltalad: S K S
TRs domslut: Åtalet ogillas, d.v.s. frikännande.
Status: Överklagat av åklagare, som dock avskrivit åtalen mot två
stycken, SB och J D R. Hovrättsförhandling 2002-05-06.

Åtal #: 07
Datum f åtal: 2001-07-11
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: L L ("43-årig Italienare")
Hovrättens domslut: fängelse 2 år + utvisning med 10 års
inreseförbud (sänkt 6 mån)
Status: Domen har vunnit laga kraft. Nekats prövningstillstånd i
HD. Sitter på anstalt i Norge. Har anmält till Europadomstolen,
som kan klandra Sverige och utdöma skadestånd, men inte göra
något åt straffpåföljden.

Åtal #: 08
Datum f åtal: 2001-07-13
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: J E ("20-årig från Nacka")
Hovrättens domslut: fängelse 2 år 6 mån (samma som tingsrätten)
Status: Domen har vunnit laga kraft. Nekats prövningstillstånd i
HD. Har anmält till Europadomstolen, som kan klandra Sverige och
utdöma skadestånd, men inte göra något åt straffpåföljden.

Åtal #: 09
Datum f åtal: 2001-07-12
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: P R ("33-årig engelsman")
Hovrättens domslut: fängelse 1 år + utvisning med 10 års
inreseförbud (samma som tingsrätten)
Status: Domen har vunnit laga kraft. Nekats prövningstillstånd i
HD. Avtjänar straff på anstalt. HAR AVTJÄNAT SITT STRAFF. Har
deporterats till England 13/2-02

Åtal #: 10
Datum f åtal: 2001-07-12
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: M V ("24-årig Malmöbo")
TRs domslut: Fängelse 1 år
Status: Dragit tillbaka sin överklagan. Domen har vunnit laga
kraft.

Åtal #: 11
Datum f åtal: 2001-07-13
Yrkande: Våldsamt upplopp och försök till grov misshandel
Tilltalad: J-B B ("24-årig tysk")
Hovrättens domslut: fängelse 2 år + utvisning med 10 års
inreseförbud (ökat med 9 mån)
Status: Domen har vunnit laga kraft. Nekats prövningstillstånd i
HD
Avtjänar straff på anstalt.

Åtal #: 12
Datum f åtal: 2001-07-13
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: T A ("38-årig Göteborgare")
TRs domslut: Fängelse 9 mån
Status: Hovrättsförhandling 2002-05-02.

Åtal #: 13
Datum f åtal: 2001-07-16
Yrkande: Våld mot tjänsteman, försök till våld mot tjänsteman.
Rån alt. misshandel och stöld
Tilltalad: T K (21-årig finsk göteborgare)
TRs domslut: Fängelse 8 mån
Status: Överklagas ej. Domen har vunnit laga kraft.

*Åtal #: 14
Datum f åtal: 2001-07-17
Yrkande: Sabotage
Tilltalad: J B (24-årig Partillebo)
TRs domslut: Fängelse 1 år
Status: Domen har vunnit laga kraft. Den åtalade drog tillbaka
sin överklagan.

*Åtal #: 15
Datum f åtal: 2001-07-18
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: P P ("24-årig fr Norsborg")
TRs domslut: Åtalet ogillas(frikänd)
Status: Överklagat av åklagare, men han skrev senare av målet.
Alltså fri.

*Åtal #: 16
Datum f åtal: 2001-07-18
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: H H ("20-årig från Berlin")
Status: Hovrätten ogillade åtalet, dvs frikännande.
(Tingsrättsdom: 14 mån + utvisning)

Åtal #: 17
Datum f åtal: 2001-07-17
Yrkande: Våldsamt upplopp och skadegörelse
Tilltalad: J A ("19-årig Göteborgare")
Hovrättens domslut: Fängelse 1 år 8 mån (Sänkt 4 mån)
Status: Har fått prövningstillstånd av HD. Datum oklart.

*Åtal #: 18
Datum f åtal: 2001-07-20
Yrkande: Våldsamt upplopp samt stöld
Tilltalad: J P ("25-årig Angeredsbo")
Hovrättens domslut: fängelse 2 år 6 mån. (Sänkt 18 mån)
Status:Överklagat till HD. Väntar på besked om prövningstillstånd

Åtal #: 19
Datum f åtal:
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: SS
Status: Se åtal #01

Åtal #: 20
Datum f åtal: 2001-08-29
Yrkande: Våldsamt Upplopp alternativt medhjälp till våldsamt
upplopp
Tilltalad: 8 pers ("Sambandscentralen") Se nedan
HRs domslut:
AB = fängelse 1 år 8 mån (3 år 6 mån i TR)
MJ = fängelse 1 år 4 mån (3 år i TR)
AL = fängelse 2 år 4 mån (4 år i TR)
SaN = fängelse 1 år 4 mån (3 år i TR)
StN = fängelse 1 år 4 mån (3 år i TR)
RS= fängelse 2 år (3 år 6 mån i TR)
MW = fängelse 2 år (3 år 6 mån i TR)
HS= fängelse 1 år 8 mån (3 år 6 mån )
Status: oklart om överklagan

Åtal #: 21
Datum f. åtal: 2001-09-28
Yrkande: Våldsamt upplopp och våld mot tjänsteman
Tilltalad: H W ("skottskadade 19-åringen")
Tingsrättens domslut: fängelse 8 mån.
Status: Överklagas ej. Domen har vunnit laga kraf. Sitter på
anstalt.

Åtal #: 22
Datum för åtal:
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: F R (24-årig värmlänning)
TRs domslut: 8 mån fängelse
Status: Har ännu inte överklagat till hovrätt

Åtal #: 23
Datum f åtal: 2001-11-06
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: F H-A (17-årig örebroare)
TRs domslut: Villkorlig dom med samhällstjänst 160 tim
Status: Överklagat till hovrätt, datum för förhandling ej satt.

Åtal #: 24
Datum f åtal: 2001-11-05
Yrkande: Stöld
Tilltalad:H O, D A (Malmö, resp Danmark)
Status: Datum för tingsrättsförhandling ej satt

Åtal #: 25
Datum f åtal: 2001-11-30
Yrkande:Våldsamt upplopp
Tilltalad: E L (18-åring, Linköping)
J A (22-åring, Linköping)
L B (18-åring, Linköping)
TRs domslut: JA 2 års fängelse, EL och LB villkorligt med 175 h
samhällstjänst
Status: Oklart om överklagande

Åtal #:26
Datum f åtal: 2001-12-17
Yrkande:Våldsamt upplopp
Tilltalad: E B (20-åring, Stockholm)
Status: Tingsrättsförhandling 2002-03-12

Åtal #:27
Datum f åtal: 2002-12-18
Yrkande: Skadegörelse
Tilltalad:H C och J S (17 åringar, Göteborg)
TRs domslut: Vård inom socialen resp. 80x30 dagsböter
Status: Tagna 11 juni för graffitimålning. Oklart om överklagat
till hovrätt.

Åtal #:28
Datum f åtal: 2002-01-09
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: U J (20-åring, Göteborg)
Status: Tingsrättsförhandling 2002-04-02

Åtal #:29
Datum f åtal: 2002-01-11
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: M K (20-åring från Göteborg)
Status: : Tingsrättsförhandling 2002-03-05

Åtal #: 30
Datum f åtal: 2002-01-14
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: J Ö (20-åring Norrköping)
Status: Tingsrättsförhandling 2002-04-25

Åtal #: 31
Datum f åtal: 2002-01-16
Yrkande: Våldsamt upplopp, stöld, främjande av flykt
Tilltalad: L J, M A (17 åring, 18 åring, Norrköping)
Status: Datum för Tingsrättsförhandling 2002-03-19

Åtal #: 32
Datum f åtal: 2002-01-25
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: MC, DD, CRB, MS (17,16,17,17 år, Göteborg)
Status: Förhandlimg i tingsrätt 2002-02-06 Dom 2002-02-20

Åtal #: 33
Datum f åtal: 2002-02-12
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: AA (17-åring Göteborg)
Status: Tingsrättsförhandling 2002-02-26
* betyder att målet är avslutat

/ Solidaritetsgruppen i Göteborg   ****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
   Nyheter av intresse för anarkister

 Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
        med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
 Info    -> http://www.ainfos.ca/
 Kopia    -> vg och inkluderar dessa rad
A-Infos
News