A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(ct) Butlletí Contrainformatiu nº60 (2ª part)

From CGT Reus <baixc-p@pangea.org>
Date Fri, 19 Jul 2002 12:39:40 -0400 (EDT)


From: CGT Reus <baixc-p@pangea.org>

BUTLLETÍ CONTRAINFORMATIU Nº 60 
Secretaria de Comunicació del Comitè Confederal de Castalunya de
la CGT. 15-07-02. 


Continguts:

- FINALITZADA LA CAMPANYA D'OBJECCIÓ FISCAL DE CGT 2002. 
ES LLIURA AL MUNICIPI AUTÓNOM EN REBELDÍA "RICARDO FLORES 
MAGÓN" LA QUANTITAT DE 1791.97€ RECAUDATS PER A LA "CASA 
TALLER" DE FUSTERIA.

- CRIDA CONTRA L'AMNESIA HISTÓRICA I L'INJUSTICIA (CAS DELGADO I
GRANADO)

- DAVANT L'ESCASSESA D'AIGUA JA ES DONEN LES PRIMERES VEUS
D'ALARMA EN EL LLEVANT D'ALMERIA

- EL TRIBUNAL SUPREM ANUL·LA LES EXPROPIACIONS PER 
L'EMBASSAMENT DE SANTALIESTRA (OSCA)

- GRUPS ECOLOGISTES I PLATAFORMES CIUTADANES CONTRA EL 
MAPA EÒLIC APROVAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

- GRUPS ECOLOGISTES DEMANEN LA PARALITZACIÓ DE LES OBRES 
DE LES CENTRALS TÈRMIQUES DE TARRAGONA

- ANARQUISME A VENEÇUELA

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------


FINALITZADA LA CAMPANYA D'OBJECCIÓ FISCAL DE CGT 2002. 

ES LLIURA AL MUNICIPI AUTÓNOM EN REBELDÍA "RICARDO FLORES 
MAGÓN" LA QUANTITAT DE 1791.97€ RECAUDATS PER A LA "CASA 
TALLER" DE FUSTERIA

Una vegada finalitzada la campanya d'objecció fiscal contra les
despeses militars d'aquest any, s'ha fet lliurament a la
Comissió Confederal de Solidaritat amb Chiapas de la quantitat
de 1791.97€ (298.159 Ptes.), perquè s'encarregui del lliurament
al Municipi Autònom en Rebel·lia Ricardo Flores Magón del diners obtinguts. 

Aquest any ha estat la primera vegada que CGT ha participat en
la campanya d'objecció fiscal amb un projecte propi, amb el qual
preteníem vincular d'una manera més activa a la nostra afiliació
i base social en aquest tipus de lluita, que és un clar exemple
de desobediència civil. Evidentment partíem d'una situació molt
favorable i era el fet que nombroses persones i ens de CGT ja
col·laboraven des de fa temps en aquestes campanyes, amb la qual
cosa teníem una bona base per a aquest any. 
	
Aquesta campanya, malgrat ser un any molt complicat, amb una
activitat social enorme, ha suposat un èxit per al nostre
objectiu. Malgrat no haver tingut temps per a fer una campanya
més a fons (amb xerrades explicatives, propaganda...) i tenint
en compte que tot això s'ha compaginat amb altres moltíssimes
lluites (la Vaga General, la campanya contra l'Europa del
capital...) hem estat capaços de reapropiar-nos de la quantitat
de 1791,97€ del diners que l'Estat destina al manteniment de la 
màquina de mort que són els exèrcits. 
	
Malgrat el modest de la quantitat reapropiada i de no haver
complert l'objectiu de finançar en la seva totalitat el projecte
de casa taller, cal valorar com positiu el fet d'haver vinculat
a diverses desenes de persones (militants de CGT) en aquest
projecte. Ara caldria analitzar els errors que s'hagin comès,
valorar si ha estat positiu el plantejar un projecte propi,
veure si ha hagut bastant col·laboració amb la resta de
col·lectius i persones que han impulsat en altres llocs aquesta
campanya... i anar preparant ja la pròxima campanya d'objecció
fiscal per a l'any que ve.

Sense més, rebeu una salutació rebel i llibertària. 
Antonio Ribagorda 
Sª de Acció Social-CGT

******************************************************
****************************************************

CRIDA CONTRA L'AMNESIA HISTÒRICA I L'INJUSTICIA (CAS DELGADO I
GRANADO)

Apeciats companys:
	
Malgrat els obstacles que han oposat i segueixen oposant les
Institucions de la Democràcia i a l'amnèsia dels quals viuen
encara en la il·lusió del canvi de Règim, els esforços per a
treure del pou del silenci històric el cas de Francisco Granado
i Joaquín Delgado no han estat vans. 
	
No obstant, el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat encara
sobre el Recurs d'empara contra la fallada de la Sala del
Militar del Tribunal Suprem que va denegar, als familiars dels
nostres dos companys assassinats, el Recurs de revisió de la
sentència del Consell de Guerra que els va condemnar a mort en
1963. I tampoc s'ha aconseguit encara que en el Congrés dels
Diputats s'aprovi una "Proposició no de Llei" per a solucionar
els casos pendents "de reparació moral i econòmica als presos i
represaliats durant l'infame règim franquista" (entri ells el de
Pilar Vaquerizo), ja que el 19 de febrer passat va ser rebutjada
pel PP la Proposició presentada amb aquest objectiu pels altres
Grups parlamentaris. I això a pesar que el PP va dir "reafirmar
el seu ple reconeixement moral a tots els homes i dones que van
patir la repressió del règim franquista per defensar la
llibertat i professar conviccions democràtiques". 
	
Doncs bé, res ens impedirà prosseguir els nostres esforços
perquè la memòria històrica no sigui definitivament enterrada i
per a aconseguir que es reconegui i concedeixi a Pilar
Vaquerizo, mentre que vídua de Francisco Granado, el dret a
aquesta "reparació moral i econòmica". 
	
És per això que instem a participar activament en la campanya
d'informació i sensibilització que anem a iniciar a partir del
mes de setembre pròxim amb l'objectiu d'obligar al Tribunal
Constitucional a pronunciar-se i als Grups Parlamentaris a
prendre una iniciativa per a resoldre definitivament els casos
pendents d'indemnització... 
	
Des de ja podeu ajudar-nos difonent aquesta Crida i enviant
cartes (personals o a nom de Col·lectius o Grups, etc.) al:
Sr. D. Manuel Jiménez de Parga i Cabrera 
Presidente del Tribunal Constitucional 
C/Domenico Scarlatti 6, 28003-MADRID 
(Per a demanar-li s'aprovi el Recurs d'empara)
I als Portaveus del : Grup Popular, Grup Socialista, Grup
Federal IU, Grup Català-CIU, Grup Basc (PNB), Grup Coalició Canària. 
Congreso de los Diputados, Pl. de las Cortes 9, 28071-MADRID 
(Per a demanar-los resolguin els casos pendents de reparació
"moral i econòmica als presos i represaliats del franquisme" o
assumeixin el deshonor de la vergonyosa discriminació que són
víctimes alguns d'aquests ex presos i represaliats:
particularment els familiars dels executats.)

"Grup pro revisió del procés Granado-Delgado" 
"Grup de suport a Pilar Vaquerizo" QUEIMADA, Apdo N° 48094,
28080-MADRID

*****************************************************
******************************************************

DAVANT L'ESCASSESA D'AIGUA JA ES DONEN LES PRIMERES VEUS
D'ALARMA AL LLEVANT D'ALMERIA

No cal esperar al futur per a veure els efectes negatius del
desarrollisme desmesurat i sense control que es ve desenvolupant
en la nostra Província tant en l'agricultura com en l'urbanisme
litoral en el llevant almeriense. En aquests dies estem rebent
notícies que podríem considerar poc menys que catastròfiques
sobre la falta d'aigua en el Llevant almeriense. 
	
Ja s'estan evidenciant els efectes negatius d'abusar dels
recursos naturals que disposem, en aquest cas de les reserves
d'aigua que tenen el nostre subsòl. Com ve denunciant des de fa
anys el Grup Ecologista CÓNDOR. És pel que davant aquesta
situació tan negra que ens està amenaçant, des d'aquest Grup
Ecologista es torna a cridar l'atenció de les conselleries
d'Agricultura i Obres Públiques i a la Confederació Hidrogràfica
del Sud per a demanar-los siguin més estrictes i facin complir
la Llei, no permetent la construcció de més hivernacles, situació
que està duent a la nostra Província a una situació límit en les
reserves hídriques. 
	
Així com perquè es freni l'avanç desmesurat que s'està produint
d'urbanisme litoral a Mojácar, Garrucha, Cuevas, Vera y Pulpí.
Agreujat per la proliferació de camps de golf, que necessiten molt aigua. 
	
A pesar d'estar declarats els acuífers sobreexplotats i de ser
ja més que evident que no hi ha més aigua de la que hi ha, és
lamentable que les nostres administracions segueixin permetent
que s'aguditzi la situació. 
	
Si avui la situació hídrica en la nostra Província és molt greu
ha estat deguda a la incompetència, irresponsabilitat i
ineficàcia de les conselleries d'Agricultura i Obres Públiques,
així com de la Confederació Hidrogràfica del Sud, que amb la
seva conducta han permès la situació actual. Encara que
segueixen sense tenir consciència d'aquest problema i segueixen
autoritzant més i més hivernacles, urbanitzacions i camps de golf. 
	
Quan el mateix Director de l'Agència Europea de Medi ambient ha
expressat la seva opinió contrària que es prossegueixi ampliant
la superfície d'hivernacles en la nostra Província, fins i tot
ja no pels greus problemes hídrics que s'agreugen, sinó perquè
les enormes produccions que generen estan col·lapsant el mercat.
I com exemples caben citar les últimes campanyes, on milions de
quilos d'excedents han hagut de ser llençats davant la falta de
demanda. Assenyalant, així mateix, que la 
producció agrícola sota plàstic ha d'abandonar la idea de la
quantitat i optar per la qualitat, invertint en la millora dels
sistemes d'explotació, per a produir amb menys plaguicides o
agents químics. 
	
El Grup Ecologista CÓNDOR, abans de res, defensa l'activitat
agrícola per ser aquesta una important font de riquesa i
desenvolupament, sempre que no resulti agressiva amb el medi
ambient. No obstant això està en contra del creixement
incontrolat de la superfície regable ja que aquest comporta
l'esgotament dels recursos, l'empitjorament de la qualitat dels
mateixos i la consegüent desaparició de l'activitat indicada. 
	
Els transvasaments d'aigua des de conques excedentaries, com
solució del problema, és més una utopia que una realitat, a
causa de la dificultat de determinar les zones pròximes amb
excés del recurs i de solucionar els conflictes socials que
afloren quan es pretén portar a terme qualsevol política de
transferències d'aigua. 
	
L'instal·lació de desaladores tampoc és una solució bona al
problema de la sequera ja que el cost econòmic i mitjà ambiental
del procés resulta molt elevat amb la tecnologia existent avui dia. 
	
El Grup CÓNDOR defensa, abans de res, l'administració racional
dels recursos disponibles i la pràctica del que es coneix com
agricultura sostenible, respectuosa amb el medi ambient.
Insisteix en la necessitat de promoure campanyes que evitin el
malbaratament dels recursos hídrics per part de l'agricultor,
com arma més eficaç per a la lluita contra la sequera.

Grupo Ecologista Cóndor 
La Curva 5, 2º, 04007 Almería

*****************************************************
******************************************************

EL TRIBUNAL SUPREM ANUL·LA LES EXPROPIACIONS PEL 
EMBASSAMENT DE SANTALIESTRA (OSCA)

Santaliestra, 1r de juliol. 
	
L'Ajuntament de Santaliestra i San Quílez (Osca) fa públic que,
per sentència de 18 de maig de 2002 de la secció 6ª de la sala
del contenciós administratiu del Tribunal Suprem, s'ha estimat
el recurs interposat per l'Ajuntament de Santaliestra i San
Quilez contra l'acord del Consell de Ministres de 23 d'octubre
de 1998 pel qual es va declarar la urgència de l'expropiació
dels béns i drets afectats per les obres del projecte de
l'embassament i la urgent ocupació de tals béns i dret,
anul·lant aixì mateix i declarant la ineficàcia de totes les resolucions
dictades per a l'Administració hidràulica en el procediment
d'expropiació en desenvolupament en execució del citat acord del
Consell de Ministres anul·lat. 
	
Aquesta Sentència, ara del Tribunal Suprem , ve una vegada mes a
donar la raó a l'Ajuntament de Santaliestra i als seus veïns,
qui des de ja fa molts anys han vingut denunciant les
irregularitats de puny comeses per la Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre i pel Ministeri de Medi ambient, en aquesta ocasió
comprometent amb tals irregularitats al mateix Consell de
Ministres, en el seu embogida carrera per executar, pesés a qui
pesés, les obres de l'embassament projectat. 
	
S'ha de recordar aquí que amb l'única excusa de realitzar
sondejos i prospeccions geològiques i geotécniques en els
terrenys afectats, a proposta de Tomás Sancho (des de la
presidència de la CHE) i de Carlos Escartín i Benigno Blanco
(des del Ministeri de Medi ambient), Isabel Tocino, sent titular
d'aquest Ministeri, va proposar al Consell de Ministres la
urgent expropiació de tots els terrenys necessaris per a
executar i omplir l'Embassament, això és, la cúpula hidràulica ja tenia 
decidit que, fossin els que fossin els resultats de les investigacions
geològiques i geotécniques pendents, el Projecte s'anava a
executar. El que després va ocórrer de sobres és conegut, ocupar
quasi militarment Santaliestra i abolir les garanties
constitucionals, instaurant el per "collons" utilitzant per a
això fins i tot a les Forces d'ordre públic a qui van ordenar
matxucar tot besllum de resistència i discrepància democràtica. 
	
Aquí d'entrada sorgeix l'interrogant, la resposta del qual els
veïns de Santaliestra, tenen molt clara des de fa anys " quins
interessos movien i van moure a tots aquests responsables del
Projecte per a executar-lo a tota costa, sense importar-los si
amb això haurien de posar en perill directe i per a sempre la
vida de milers de persones. Així van actuar a Santaliestra,
"acostumada" l'Administració Hidràulica a fer-lo en altres casos
que estan en la ment de tots . 
	
Ara el Tribunal Suprem els ha dit amb la contundència necessària
que això no és de rebut, i que és il·legal. Els ha dit que van
invertir totalment els termes, ja que no cabia ni cap declarar
urgent una obra, ni tampoc l'expropiació dels terrenys
necessaris per a escometre-la si la realitat del Projecte
ensenya, com ensenyava en 1.998 i ensenya ara que el mateix no
pot ni deu executar-se . 
	
En definitiva, el dictaminat pel Tribunal Suprem, en una
Sentència contra la qual no cap recurs algun, a més de donar
plenament la raó a l'Ajuntament de Santaliestra i als seus veïns
en la seva lluita enfront de la poderosa maquinària hidràulica,
no fa altra cosa sinó col·locar als responsables del Projecte de
l'Embassament de Santaliestra en una posició molt mes compromesa
de la qual fins ara tenien ( i ja era molta) en el procés penal
públic que pròximament s'obrirà en l'Audiència 
Provincial de Madrid com culminació a la Querella Criminal
interposada en 1.999 per aquest Ajuntament contra els citats
responsables del Projecte i uns altres que, juntament amb els
primers, van a respondre penalment de semblant cúmul
d'il·legalitats i irregularitats comeses, sent aquestes de tal
calibre que òbviament, no responien ni molt menys tendent a la
consecució d'interès públic algun . 
	
Ara cadascú (i la imaginació és lliure) podrà fer-se una idea
sobre que interessos reals movien a tota aquesta gent per a
actuar com van fer .

Santaliestra a un de juliol de dos mil dos 
L'ALCALDE


Malgrat aquesta sentència, feta pública el 1 de juliol, que és
la tercera sentència desfavorable per a les obres de
l'embassament de Santaliestra (en el riu Esera), el president de
la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre José Vicente Lacasa, i el
número dos del Ministeri de Foment Benigno Blanco, han declarat
públicament que són partidaris d'iniciar les obres, i afirmen
que conten amb el beneplàcit de Medi ambient. 
	
Benigno Blanco, exsecretari d'Estat del Ministeri de Medi
ambient i actual secretari d'Estat d'Infrastructures en el
Ministeri de Foment, està imputat per prevaricació amb un
delicte de risc catastròfic i falsedat en document públic
respecte al projecte de l'embassament de Santaliestra, i la
Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Madrid demana per
a ell 8 anys i 6 mesos de presó, així com 10 anys
d'inhabilitació per a càrrecs públics.
	
I a més, el cas del recreixement de l'embassament de Yesa... 
	
Per altra banda, la Fiscalia de Medi Ambient de Madrid ha
denunciat la suposada vinculació d'alts càrrecs del Govern i
exdirectors generals amb empreses privades que obtenen
contractes d'obres públiques. La fiscalia denuncia
irregularitats en les gestions realitzades per responsables del
Ministeri de Medi ambient per a ampliar l'embassament de Yesa
(Saragossa), obra pressupostada en 150 milions d'euros,
irregularitats que afecten al secretari d'Estat de Foment
Benigno Blanco, al d'Aigües i Costes Pascual Fernández, a
l'exdirector general d'Obres Hidràuliques Carlos Escartín, al
d'Avaluació i Impacte Ambiental Dolores Carrillo i a
l'expresident de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre Tomás Sancho. 
	
La investigació judicial, que es va obrir amb motiu d'una
denúncia presentada per l'Ajuntament d'Artieda, mostra una
vegada més els interessos corruptes que s'amaguen darrere de les
concessions d'importants obres públiques, els tripijocs
existents en la concessió d'obres disfressant de "suposatt"
interès públic el que no són altra cosa que interessos econòmics
privats, i la complicitat existent entre empreses privades i
personatges de l'administració pública, complicitat reforçada en

moltes ocasions pel fet que determinats càrrecs de les
administracions públiques ostenten simultàniament càrrecs
directius en importants empreses privades.

****************************************************
*****************************************************

GRUPS ECOLOGISTES I PLATAFORMES CIUTADANES CONTRA EL MAPA 
EÒLIC APROVAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El passat 11 de juny la Generalitat de Catalunya feia públic
decret sobre el mapa eòlic, un mapa practicament calcat del que
havia fet públic un any abans el llavors conseller de medi
ambient Felip Puig, i que va ser radicalment criticat per grups
ecologistes com el GEPEC o les Plataformes de les comarques del
Sud de Catalunya, per la qual cosa havia estat retirat.
	
Ara, la conselleria de Medi Ambient encapapçala per Ramon
Espadaler, i el propi govern català amb Artur Mas al cap, donen
llum verda a aquest mapa eòlic que les Plataformes de defensa de
les Terres de l'Ebre i el Priorat van rebre amb indignació,
decepció i sentiment d'escàndol.
	
Cal remarcar també, que aquestes Plataformes havien denunciat
uns dias abans pressions de la Generalitat a favor de
determinats parcs eòlics, en concret, que Medi Ambient accepta
revisar informes contraris a parcs eòlics per interès de Jordi
Pujol i pressions de la conselleria d'Indústria.
	
El mapa eòlic català protegeix el 23% del territori català, que
són els parcs naturals i la majoria de zones PEIN, i permet
instal.lar aerogeneradors a la resta, tot i que al 14'4% de
Catalunya caldrà que l'administració hi doni el vistiplau
ambiental. Amb aquest decret es desencalla la paralització de
projectes eòlics existent i es preveuen 1.000 megawats de
potència eòlica per l'any 2010, que representaria el 6% del
total energètic català.
	
Dels diversos comunicats fets públics en les últimes setmanes
pels opositors al mapa eòlic aprovat, adjuntem a continuació un
d'ells, que explica ampliament la seva posició:


Rèplica del GEPEC i les plataformes meridionals al Sr. Artur Mas

Davant les declaracions del Sr. Artur Mas, Conseller en Cap de
la Generalitat, aparegudes en els mitjans de comunicació en què
fa referència a la política d’obstaculització total, que certs
grups ecologistes estan fent al desenvolupament de l’energia
eòlica a Catalunya. I davant l’acusació envers aquests
col·lectius de voler paralitzar la totalitat de projectes
eòlics, des del GEPEC i les Plataformes Meridionals volem fer un
seguit de puntualitzacions per informar a la opinió pública de
què està succeint realment i de quins són els veritables
interessos que el nostre govern sembla perseguir. 
		
Des de les nostres entitats, que compten amb un ampli suport
social a les nostres comarques, des de bon començament ens hem
posicionat en pro d’una implantació real i efectiva i racional
de l’energia eòlica a Catalunya, amb l’esperança que aquesta
implantació suposés l’inici d’un canvi de model energètic al
país. Hem defensat també que aquesta implantació havia de
respectar aquells espais de major interès natural, paisatgístic
i cultural. 
		
El nostre compromís per tal d’aconseguir la harmonització
d’aquestes dos prioritats, desenvolupament d’energies netes i la
conservació d’espais d’interès natural i cultural, es reafirmà
en l’elaboració d’un pla alternatiu en què demostràvem la
viabilitat de l’energia eòlica fora d’aquests espais d’interès.
Aquest estudi detectava, tan sols a les comarques de Tarragona,
un mínim de 35 espais aptes per acollir aquestes instal·lacions.

No sabem si el senyor Conseller en Cap coneix aquest informe, si
no és així, li aconsellem que abans de parlar s’informi. En
canvi, sí que en tenen coneixement els diferents Departaments de
la Generalitat implicats en l’elaboració del mapa eòlic. Ja fa
dos anys que se’ls va fer arribar la proposta. 

Una altra fita important i ferma per aconseguir aquest consens i
harmonització, ha estat l’històric acord del Priorat, en el
qual, el seny i la mobilització popular aconseguí el consens
entre tots els sectors socials i totes les forces polítiques de
la comarca. L’acord es reflecteix en un document de compromís
comarcal que permet la conservació dels espais naturals i del
paisatge de la comarca amb la implantació de 2 centrals eòliques
més en espais pactats (al Priorat ja hi ha la més gran de
Catalunya). 

Un altra de les línies que més esperances havien obert
recentment, eren les reunions de debat, discussió i consens que
GEPEC i Plataformes Meridionals havíem encetat, ara fa uns
mesos, amb la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat. A
partir d’aquestes reunions el Departament fou coneixedor de la
nostra voluntat de tirar endavant un mapa eòlic consensuat, que
permetés una implantació decidida de l’energia eòlica. Fou
coneixedora del gran nombre de centrals eòliques que eren
acceptades per nosaltres i vàrem poder observar com moltes de
les centrals rebutjades pel GEPEC i les Plataformes eren també
vistes com a conflictives pel Departament de Medi Ambient. 

De les 43 centrals eòliques, de les que tenim coneixement cert
que s’estan tramitant i que són ubicades en zones permeses,
segons defineix el nou mapa eòlic, aprovat aquest passat
dimarts, 27 són acceptades pel GEPEC i les Plataformes, tres més
estan en període de valoració i tan sols 13 són rebutjades i
considerades com a conflictives. (El llistat corresponent a
aquestes centrals està a disposició de qui el sol·liciti) 

Amb la construcció d’aquestes 27 centrals eòliques el potencial
instal·lat, tan sols a Tarragona, superaria els 800 megawats.
Aquesta xifra representa el 80% del que el Pla Director de Parcs
Eòlics (1997-2010), elaborat per la Generalitat de Catalunya, es
marcava com a fita per assolir a tot Catalunya l’any 2010.

Aquest potencial tarragoní, junt amb el corresponent a les
centrals acceptades a Lleida, Girona i Barcelona situa el
potencial eòlic real acceptable mediambientalment, molt per
sobre de la fita marcada pel 2010, essent, per tant, possible
l’any 2010, superar en escreix la fita marcada en un inici. 

Aquestes dades permeten demostrar novament l’aposta real i clara
del GEPEC i de les Plataformes Meridionals per assolir un
potencial eòlic important superior, fins i tot, al fixat per la
pròpia Generalitat, tot conservant els espais naturals i
culturals de major vàlua.

Malauradament, al final, la proposta alternativa no ha estat
assumida per la Generalitat, i pel que fa a les reunions de
consens amb el Departament de Medi Ambient alguns s’han
encarregat exitosament que no servissin de res. Mentre GEPEC i
Plataformes perfilaven acords amb la Conselleria de Medi
Ambient, la mateixa Generalitat s’encarregava d’agilitzar els
tràmits per aprovar, via Consell Executiu, el nou mapa eòlic, en
el qual s’obvien propostes alternatives, pactes de consens, etc.


Al mateix temps que s’aprova aquest mapa, idèntic al que ja fou
presentat l’any 2001, que va tenir nombroses al·legacions que
mai no han estat respostes, es fan públics informes interns de
les pressions que el Departament d’Indústria i Presidència de la
Generalitat han fet al Departament de Medi Ambient per tal que
informes negatius per desenvolupar algun dels projectes
conflictius fossin modificats per permetre instal·lacions
eòliques altament negatives per alguns espais naturals d’alt
interès (Tossa del Vent, Coll Ventós i Les Costes). S’ha fet
èmfasi, a més, de l’especial interès personal del mateix
President de la Generalitat per tal que aquests projectes
agressius es portin a terme, encara que per fer-ho possible
hagin de ser falsejats informes tècnics fets pel mateix
Departament de Medi Ambient. 

Cal doncs preguntar al Sr. Mas, quin és el veritable motiu de la
Generalitat per tirar endavant aquest mapa eòlic? Quin interès
s’amaga darrere certes centrals eòliques per les quals el
President mostra tant d’interès personal, quan aquestes
centrals, en la seva globalitat, la de Tossa del Vent i Coll
Ventós (Prat de Comte) i les Costes (Colldejou-Pratdip-Vilanova
d’Escornalbou) aportaran tan sols 37.5 MW. Evidentment l’interès
no és pas mediambiental. A més, la darrera d’aquestes centrals
es troba en un espai que en el primer mapa eòlic apareixia com a
exclòs i que ara, misteriosament, ha passat a ser compatible. 

Cal recordar al Sr Mas que mentre el govern s’omplen la boca de
sostenibilitat i de la necessitat d’apostar per l’energia
eòlica, justificant que els seus beneficis compensen els
impactes sobre el paisatge, la fauna i la flora, mentre titlla
al GEPEC i Plataformes d’incoherents a l’oposar-se a certes
centrals eòliques, mentre critica al GEPEC i Plataformes de no
saber què volem, mentre passa tot això el seu govern està fent
mans i manegues per instal·lar a les comarques de Tarragona
1.620 MW nous en forma de centrals tèrmiques. Cal també recordar
al sr. Mas que ell i el seu govern es convertiren en els màxims
defensors de la instal·lació de la central tèrmica d’Enron de
1600MW a Mora d’Ebre. 

Qui és per tant l’incoherent? El Gepec i les Plataformes que
volem centrals eòliques, preservant al mateix temps els espais
naturals i que ja havíem consensuat amb la mateixa administració
27 centrals eòliques que suposarien 800MW d’energia eòlica
instal·lada a les comarques de Tarragona (el 80% del que s’ha
proposat la Generalitat per l’any 2010 a tot Catalunya)?. O ho
és la Generalitat?, que pel matí parla de centrals eòliques
defensant la sostenibilitat i les energies renovables i per la
tarda defensa enèrgicament la instal·lació de noves centrals
tèrmiques. Que pel matí pacta amb els sectors socials i per la
tarda aprova decrets eòlics obviant aquests pactes. Que aprova
centrals eòliques falsejant i modificant els informes que han
fet els seus propis tècnics. Que demana a la comarca del Priorat
un acord i quan aquest es produeix no garanteix que sigui respectat.

Qui ens hauria d’explicar que pretenen realment i quins
interessos amaguen és el senyor Mas. Quin interès han tingut en
tirar per terra la via de negociació oberta entre Gepec i
Plataformes i el Departament de Medi Ambient? Quins interessos
amagats posava en perill aquesta via d’entesa i consens? Quins
són els criteris reals que ha utilitzat l’administració per
aprovar el nou mapa eòlic? Quins interessos posa en perill el
pacte del Priorat si el govern no el vol assumir? Quins són
aquests interessos personals del President?

GEPEC i Coordinadora de Plataformes Meridionals per la Defensa
del Patrimoni Natural

Per més informació 
GEPEC (tel. 977 34 26 04)

******************************************************
******************************************************

GRUPS ECOLOGISTES DEMANEN LA PARALITZACIÓ DE LES OBRES DE 
LES CENTRALS TÈRMIQUES DE TARRAGONA

GETE i Ecologistes en Acció de Catalunya demanen al fiscal de
Medi Ambient de Tarragona i al SEPRONA la paralització de les
obres de les centrals tèrmiques de gas de cicle combinat del
polígon de Tarragona per la seva il·legalitat.

El Grup Ecologista de les Terres de l’Ebre (GETE) i la federació
d’Ecologistes en Acció de Catalunya han presentat denuncies
davant la fiscalia de medi ambient de Tarragona i el Servei de
Protecció de la Natura (SEPRONA), per a que es paralitzin Les
obres de construcció de las centrals tèrmiques de 420 i 400 Mw
de potència , respectivament, promogudes per Endesa i Iberdrola,
en el polígon industrial de Tarragona.
	
La situació de les dues centrals és de total il·legalitat ja que
han iniciat la seva construcció sense que s’hagin complert els
tràmits legals d’exposició pública i sense que tinguin aprovada
la Declaració d’ Impacte Ambiental.
	
Des de que van iniciar la seva tramitació a l’octubre i novembre
de 1999 aquestes centrals han passat per un complicat procés ple
d’irregularitats que va incloure la seva paralització, per
aplicació del Reial Decret-Llei 6/2000 de "Medidas Urgentes de
Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y
Servicios", el 25 de juny del 2000, l’inici del tràmit
d’exposició pública, segons el govern el 26 d’agost del 2000,
quan els dos projectes havien d’estar paralitzats, i la
posterior autorització de la tramitació sense que la Comissió
Nacional de l’Energia hagués emet el seu informe obligatori, fet
que no es va produir fins al 10 de Octubre del 2000.
	
De tot aquest procediment cal destacar que en cap moment va ser
aprovada la preceptiva Declaració d’Impacte Ambiental, ni va ser
possible presentar recursos a cap dels tràmits legals, perquè,
malgrat que les obres estan molt avançades, no tenen actuacions
administratives completament legals al darrera.
	
GETE i Ecologistes en Acció de Catalunya consideren inacceptable
la posta en funcionament d’aquestes centrals sense que s’hagin
complert els tràmits legals, ja que el seu funcionament suposa
un greu perill per a les persones i el medi ambient, per
diversos motius entre els que cal destacar l’increment de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle per sobre dels límits
establerts al Protocol de Kioto, de les emissiones d’òxids de
nitrógen i d’òxids de sofre resultant del funcionament amb el
sistema alternatiu d’alimentació amb gas-oil.
	
Com que d’aquesta situació es dedueix la possibilitat de més
irregularitats també s’ha sol·licitat a la fiscalia que obri una
investigació per determinar si es donen incompliments similars
en altres aspectes de la legislació, com la Llei de la
Generalitat de Catalunya 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció
integral de l’Administració ambiental, la llicència municipal
d’activitat segons especifica el "Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas" de 1961, o
l’autorizació com a activitat contaminadora de l’atmosfera,
derivada del Decret 833/75, que desenvolupa la Llei 38/72 de
Protecció de l’Ambient Atmosfèric.
	
GETE i Ecologistes en Acció de Catalunya tornen a reiterar que
la construcció indiscriminada de centrals de gas de cicle
combinat tan sols està creant obstacles a la creació d’un model
energètic de mínim impacte ambiental i, com a tal, sostenible;
així com a denunciar la contradicció existent entre l’existència
d’un marc energètic liberalitzat, i els acords internacionals
que pretenen frenar la destrucció provocada pel model energètic.

Ecologistes en Acció de Catalunya
Can Basté - Passeig. Fabra i Puig, 274. 08031 Barcelona
http://www.ecologistesenaccio.org correu
ecologistesenaccio.cat@pangea.org
Agenda ecologia: http://agenda.pangea.org/ecologia

*****************************************************
*****************************************************

ANARQUISME A VENEZUELA

Convidem a qui desitgin conèixer les posicions conseqüentment
llibertàries sobre la situació veneçolana contemporània a
visitar la pàgina web Samizdata
<www.geocities.com/samizdata.geo>, especialment la secció on es
recullen les successives edicions de la revista El Libertario
<ellibertario@hotmail.com>

****************************************************
**************************************************** 
****************************************************

Confederació General del Treball (CGT)

Realitzat per CGT Reus: baixc-p@cgt.es

Si no desitges rebre el butlletí, avisa'ns.*******
  ****** Servicio de noticias A-INFOS *****
 Noticias de, y de interés para, anarquistas

-SUSCRIPCIONES: lists@ainfos.ca
-RESPONDER: a-infos-d@ainfos.ca
-AYUDA: a-infos-org@ainfos.ca
-WWW: http://www.ainfos.ca/org
-INFO: http://www.ainfos.ca/org

Para recibir a-infos en un idioma solamente escribir para lists@ainfos.ca
la mensage seguinte:
                  unsubscribe a-infos
                  subscribe a-infos-X
con X= ca, ct, pt, en, fr, etc (i.e. el codigo del idioma)
A-Infos
News