A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) DAF, Meydan #51 - Trans Tutsak Buse'den Mektup
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 18 07:24:19 GMT 2020

"24 yıldır tutsak bulunan trans kadın Buse Aydın'ın cinsiyet uyum ameliyatı Adalet Bakanlığı tarafından keyfi şekilde reddedilmiş; defalarca ölüm orucuna giren Buse, ameliyatın engellenmesine tepki olarak Ağustos ayında cinsel organını kesmişti. Gerçekleştirdiği eylemin ardından Metris Hapishanesi Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edilen Buse'nin bizlere ulaştırdığı mektubu yayınlıyoruz." ---- Merhaba, ---- Öncelikle size, tüm kadınlara ve Meydan Gazetesi ailesine en içten selam ve sevgilerimi sunuyorum. Umarım her anlamda durumlarınız iyidir. ---- Uzun ve zorlu bir süreci geride bırakmak üzereyim. Geçmişe dönüp yaşadıklarımı birkaç satırla, birkaç sayfa mektupla anlatabilmem mümkün olmadığı gibi ruhen ve bedenen o kadar yıprandım ki inanın yazmaya takatim de kalmadı.

Şu anda yolun sonuna gelmiş durumdayım. Ya istediğim kabul olacak ve bedenimdeki hapishaneden hemen şimdi kurtulacağım ya da sonum intihar olacak ve yaşamıma son vereceğim. Çünkü artık dayanacak gücüm, takatim kalmadı. ...(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da ‘Emeklilik Reformu' geçici olarak geri çekildi, sendikalar tamamen geri çekilene kadar grevleri sürdürecek
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 17 07:41:13 GMT 2020

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiğini açıkladı. Buna karşın işçi sendikalarından CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, öğrenci sendikalarından MNL, UNEF ve UNL yayınladıkları ortak bildiriyle işçi, emekçi ve gençliği yasa tasarısı tamamen geri çekilene kadar grevleri sürdürmeye ve grev alanlarını güçlendirmeye çağırdı. ---- Sendikaların açıklamasında 9, 10 ve 11 Ocak günü gerçekleşen kitlesel eylemlere değinilerek demiryolu, eğitim, sağlık, hukuk, enerji, rafineri metalürji gibi tüm mesleklerden emekçilerin ve kolej, lise ve üniversite öğrencilerinin de kitlesel katılımıyla 5 Aralık'ta başlayan grevlerin kırkıncı günlerine girdiği bu günlerde gerçekleşen kitlesel eylem ve grev kararlılığının hükümetin ve işbirlikçi medyanın manipülasyonlarına rağmen halk desteğini koruduğu ve absürt yasa tasarısının işçi, emekçi ve gençliğe hiçbir yararı olmadığı gibi yeni yasa ile kadın erkek arası eşitsizliği daha da derinleştireceği vurgulandı.

...(tr) yeryuzu postasi: Ali Kitapcı'nın Yoldaşları ‘Terörist' ithamına karşı Bakırköy Cezaevi'ne "Bizim Ali" isimli kitabı ve Meydan Gazetesi göndermeye çağırıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 16 07:43:31 GMT 2020

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi yönetiminin "terör örgütü üyesi" ithamında bulunduğu, 10 Ekim katliamında yaşamını yitiren anarşist demiryolu emekçisi Ali Kitapcı'nın yoldaşları, olaya tepki göstermek için 14 Ocak Salı günü saat 14:00'te Kadıköy PTT önünde bir araya gelerek, Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi'ne Meydan Gazetesi ve Ali Kitapcı'nın hayatını anlatan "Bizim Ali ‘Anarşist Bir Demiryolcunun Hikâyesi" adlı kitabı gönderiyor. ---- Geçtiğimiz günlerde Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutulan trans mahpus Esra Arıkan'a posta yoluyla gönderilen Meydan Gazetesi'ni hapishaneye alınmamıştı. Cezaevi yönetimi tarafından verilen kararda 10 Ekim Ankara Gar Katliamında yaşamını yitiren anarşist demiryolu emekçisi Ali Kitapcı ile ilgili "terör örgütü üyesi" ithamında bulunulmuştu. Kararda Ali Kitapcı'nın hayatını anlatan "Bizim Ali - Anarşist Bir Demiryolcunun Hikayesi" adlı kitap hakkında gazetede yayınlanmış röportaj ile ilgili "terör örgütü üyesinin hayatından alıntılar yapılarak, övgüyle bahsedildiği" ifadeleri kullanılmıştı.

...(tr) karakok: Kazdaglari Direnisi Bahar Senligi 1-6 Mayis 2020 Balaban Kirazli Canakkale
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 16 07:43:14 GMT 2020

Kaz Daglari direnis alanında (Kirazlı Köyü Balaban mevkii) düzenlemeyi düşündüğümüz bahar şenliğinde ekolojik değerlerin önemine dikkat çeken sanatçıların ve tasarımcıların işlerini sergilemek için bir sergi alanı oluşturmak istiyoruz. Bunun yanı sıra gerek civar köylerde yaşayan insanların gerekse başka yerlerden gelip şenliğe katılanların üretimlerinin sergileneceği ve tohum takası yapmak isteyenler için tezgahlar kurmayı planlıyoruz. Şenlikte hiç çöp üretmemek ve geri dönüşüm atölyeleri düzenlemek de amaçlarımız arasında yer alıyor. Yoksulluk, sürdürülebilir kalkınma, küresel iklim değişikliği, hayvan hakları, çevre sağlığı, şiddetsiz iletişim, aktivizm vb. başlıklar altında konuşmacılara ve atölye çalışmalarına yer vermek istiyoruz. Şu anda belirlediğimiz 11 genel başlık var ve bu konularda şenlikte konuşma ya da atölye düzenlemek isteyebilecek insanları bulmaya çalışıyoruz. Belirlediğimiz
11 başlık şöyle:
*1) Ekolojik hakikatler: küresel ısınma, iklim değişikliği vb.
...(tr) meydan.org: Ali'nin Yoldaşları'ndan Kadıköy PTT Önünde Eyleme Çağrı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 15 06:48:06 GMT 2020

Geçtiğimiz günlerde Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi'ne posta yoluyla gönderilen Meydan Gazetesi'nin 51. sayısı, gazetede yer alan 3 yazı bahane edilerek hapishaneye alınmamıştı. Söz konusu yazılardan biri, Anarşist Bir Demiryolcunun Hikayesi, Bizim Ali"- başlıklı yazıydı. Hapishane yönetimi, Ali Kitapcı anısına çıkarılan ve hayatını anlatan kitabın yazarı ile yapılan söyleşi için, "terör örgütü üyesinin hayatından alıntılar yaparak övgüyle bahsedildiği" yorumunu yapmıştı. ---- Devletin bu ithamı sonrası Ankara'da, Ali Kitapçı'nın ailesi ve yoldaşları bu duruma tepki gösteren bir basın toplantısı düzenlemişti. Basın toplantısında okunan basın metninde "...Ali Kitapcı'yı da, onun fikirlerini de, 10 Ekim karanlığında katledilen tüm canlarımızı da yaşatmaya devam edeceğiz. Bu ithamlarda bulunanlar mutlaka hesap verecekler." ifadeleri kullanılmıştı.

10 Ekim 2015'te Ankara Tren Garı önünde cihatçı terör çetesi IŞİD tarafından katledilen Ali Kitapçı'nın, devletin ilgili kurumu tarafından ...(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet: Ekonomi krize karşı genç işçiler meydanlardaydı.
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 15 06:47:56 GMT 2020

Kavgayı sokakta kazanmak için eyleyenlere selam olsun!
Yaşasın Özgürlük, Yaşasın Anarşizm!

facebook.com/anarsistfaaliyetorg
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
...(tr) meydan.org: Komünün Karası Louise Michel - Zeynep Tan
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 14 05:47:53 GMT 2020

Paris Komünü'nde barikatlar ardında devletlere, otoriteye olan öfkesi ve yeni bir dünyaya olan inancıyla tanıdık Louise Michel'i. 9 Ocak 1905 günü 75 yaşındayken yaşamını yitirdi Louise Michel. Bugün onun anısına Anarşist Karala Dergisinden ‘Komünün Karası Louise Michel' başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. ---- Louise Michel anarşist mücadeleye, özellikle de Paris Komünü'ne yaşam veren kadınlardan biridir. 29 Mayıs 1830'da Fransa'da Vroncourt şatosunda dünyaya geldi. Annesi şatonun hizmetçilerinden biriydi. Babası ise Louise dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. Louise dede ve büyükanne diye çağırdığı şatonun sahiplerinin yanında büyüdü, okuma yazmayı dedesinin gayretleriyle öğrendi.
Öğretmenlik eğitimi aldı ama göreve başlamak için imparatora yemin etmesi gerekiyordu, bunu reddetti. Resmi okullar yerine özel okullarda çalışmak zorunda kaldı, hatta 1853 ocağında Yukarı Marne bölgesinde Audeloncourt'da özgür bir okulu bizzat kendisi açtı. İki yıl sonra da aynı bölgede bir başka okulda "fikirlerini çocuklara aşıladığı gerekçesiyle" ilk kez emniyetin dikkatini çekti, Paris'e taşınmaya karar verdi. Paris Komünü'nün önde gelen isimlerinden Varlin, Eudes, Valles, Rigault, Theophile Ferre'yle; onlarla katıldığı tartışmalarda ise ...(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da "emeklilik reformu"na karşı başlayan genel grev 36. gününde devam etti
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 14 05:47:40 GMT 2020

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler devam ediyor. ---- Son 34 yılın en uzun süren grevi, Paris başta olmak üzere ülkenin büyük kentlerinde etkili oluyor. Özellikle kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışan işçilerin greve katılımı yoğun. Paris'te metro hatlarının büyük bölümü çalışmazken diğer hatlarda ise seferler belirli saatlerde yapılıyor. ---- Macron'un "emeklilik reformu"na karşı ülkede başlatılan grevler 36 gündür devam ediyor. İçişleri Bakanlığına göre bugün öğretmenlerin yüzde 19'una yakını greve gitti. Sendikalara göre ise bu oran yüzde 40-50 civarında gerçekleşti.
Bugün Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı gösteriler düzenleniyor. Eylemler nedeniyle Paris'te çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı. Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, ...(tr) yeryuzu postasi: Hindistan'da milyonlarca işçi genel grevde
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 13 07:36:07 GMT 2020

Hindastan'da Narendra Modi hükümetinin özelleştirme politikaları ve "işgücü reformları" adı altında hayata geçirdiği sosyal yıkım saldırısı binlerce işçinin işsiz kalmasına neden oldu. Sosyal yıkım saldırılarına karşı 10 sendikanın ortak çağrısı üzerine milyonlarca işçi bugün (8 Ocak) genel greve çıktı. ---- Kızıl Bayrak'ın haberine göre 2 Ocak'ta işçilerin taleplerini görüşeceğini açıklayan hükümetin, bu talepleri yok sayması da tepkiyle karşılanırken, INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC sendikaları ortak açıklama yaparak 24 saatlik grev kararını açıklamıştı. ---- İşçi kıyımının yanı sıra özelleştirmelere karşı tepki de grevin başlıca gündemleri arasında yer alıyor. Demiryolları başta olmak üzere pek çok alanda özelleştirmelerle sermayenin ihya edilmesine tepki gösteren sendikalar, bunun sonucunda işten atmaların da yaygınlaştığına dikkat çekiyor.

10 sendikanın yanı sıra pek çok bağımsız sendika ve kurumun da katılacağını açıkladığı greve öğrenciler de destek veriyor. 60'a yakın ...(tr) meydan.org: Hindistan'da Halk Özellestirme Politikalarina Karsi 1 Günlük Grev yapti
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 13 07:35:51 GMT 2020

Hindistan'in birçok bölgesinde on binlerce isçi, hükümetin ekonomi politikalarina karsi bir günlük grev yapti. ---- Hindistan Basbakan'i Narendra Modi'nin neoliberalizm yanlisi emek düzenlemesine karsi ondan fazla ulusal sendika genel greve gitme karari aldi. Sendikalarin çagrisi üzerine on binlerce isçi özellestirmelere ve Modi'nin neoliberal politikalarina karsi sokaklara çikti. ---- Ülke basinindaki haberlere göre, ana muhalefetteki Kongre Partisinin de aralarinda bulundugu bazi partilerden en az 10 sendikaya bagli on binlerce isçinin, Basbakan Narendra Modi'nin reformlarina karsi düzenledigi grev etkili oldu. Ulasim ve bankacilik gibi pek çok alandaki çalismalar grevlerden etkilendi.
Genel grevin ulasim ve bankacilik sektörlerinde etkili olmasinin ardindan hükümet greve çikan isçilere tehdit etti. Hükümet isçileri greve herhangi bir katilim oldugu takdirde "ücretlerin düsürülmesi" ve "disiplin cezalari" ile tehdit etti.

...@

Güncellenme zamaný: Sat Jan 18 08:24:20 2020