A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) Anarşist Kadınlar: #Katledilen Kadınlar İsyanımızdır
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 20 06:06:19 GMT 2019

Geçtiğimiz aylarda katledilen #EmineBulut'un duruşması bugün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşmada Emine Bulut'un kızı Bilge katliamın gerçekleştiği günü anlatıyor: ---- "Olay günü o kişi anneme mesaj attı, 'yemek yiyelim' dedi. Biz gittik, o kişi annemin kolunu tuttu. Biz uzaklaştık, taksi durağına gittik, taksi yoktu. Karakola gittik, annem polise söyledi, yarım saat sonra oradan çıktık. Dolmuşa bindik, annem beni dedeme götürecekti. O kişi annemi zorla minibüsten indirdi. Ben annemi bırakmadım, annem bana "Git!" dedi. Ama ben annemi yalnız bırakmak istemedim. Bir yere gidip oturduk, orada olanlar oldu. O kişi hep bıçak taşırdı yanında. Ben kapının önündeydim, onlar biraz uzağımdaydı. Ama ben gördüm onları. O kişi annemin boğazına sarıldı, vurdu. Ben elimdeki tableti ve poşeti onun kafasına attım ama engel olamadım..." ...


(tr) senin medyan: Norveç'in Üç Kentinde Rojava'yla Dayanışma Eylemleri
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 20 06:06:06 GMT 2019

Dünyanın dört bir yanında Suriye'de savaşı tırmandıran Türkiye'yi protesto etmek, Rojava halkıyla dayanışmak için eylemler gerçekleştirilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Norveç'in Bergen, Oslo ve Tromsø kentlerinde çeşitli eylem ve etkinlikler gerçekleştirildi. Bölgedeki Kürt göçmenler ve anarşist örgütlenmeler tarafından örgütlenen eylemlere Oslo'da ki eyleme 3600 kişi katıldı. ---- Tromsø'deki etkinliğe ilişkin konuşan Rebbekka Holmgaard, eylemi "Solidarity with Kurdistan" (Kürdistan'la Dayanışma) adını verdikleri bir platform çatısı altında örgütlediklerini belirtti. Bendik Hugstmyr Woie, Gunhild Johansen, Marte Nustad, Kvinnefronten'in konuşmalar yaptığı açıklama bir yürüyüşün sonunda gerçekleşti. Önümüzdeki Cumartesi günü de yapılacağı belirtilen etkinlikler savaş karşıtı mesajlarla sona erdi. ...


(tr) genci sci: Ataşehir ve Maltepe Belediyesi İşçileri Direnişte
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 19 08:27:22 GMT 2019

DİSK'e bağlı Genel-İş İstanbul 1 Nolu Şube üyesi işçiler çalıştıkları Ataşehir Belediyesi'nden sendikal faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle atıldı. Bugün, işten atılan iki işçi, dayanışmaya gelen diğer işçiler ve sendika üyeleriyle beraber belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Genç İşçi Derneği de destek verdi. Yapılan açıklamada belediyenin toplu sözleşmeyi yok saydığı vurgulandı. Açıklama polisin taciziyle engellenmeye çalışıldı. Yapılan basın açıklamasının ardından oturma eylemi gerçekleştirildi. ---- Ataşehir Belediyesi'nin önünde gerçekleşen eylemin ardından işçi örgütleri ve sendika temsilcileriyle birlikte, Maltepe Belediyesi'nde işten atılan ve 3 gündür direnişte olan Alkan Okudan'ı ziyaret ettik.
...(tr) senin medyan: İtalya'da Rojava'yla Dayanışma Eylemleri
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 19 08:27:17 GMT 2019

İtalya'nın bir çok kentinde Rojava ile dayanışma eylemleri yapılıyor. İtalya'nın Marche bölgesinde yer alan Pesaro, Ancona ve Fano'da "Kürt halkıyla dayanışma" pankartı açıldı.İşgal evleri ve bir çok devrimci örgüt tarafından düzenlenen eylemler günün çeşitli saatlerinde devam ediyor.

https://seninmedyan.org/2019/10/13/italyada-rojavayla-dayanisma-eylemleri/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
...(tr) senin medyan: Yunanistan'da Anarşist Kadınlar'dan İşgale ve Savaşa Karşı Eylemler
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 18 05:11:41 GMT 2019

Yunanistan'da mücadele eden anarşist kadınlar hem Exarchia'da Yunan polisinin saldırarak evlerinden ettiği göçmenlerle dayanışma hem de Rojava'da işgale karşı dayanışma için eylemler gerçekleştirdi. "Solidarity the Peoples of Rojava" (Rojava Halkıyla Dayanışma) yazılı pankartla gerçekleştirilen eylemde, işgalci devletin saldırılarına karşı hem Yunanistan'da mahallemizi korumak hem de mücadele eden halklarla dayanışma için mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

https://seninmedyan.org/2019/10/14/yunanistanda-anarsist-kadinlardan-isgale-ve-savasa-karsi-eylemler/
________________________________________
...(tr) senin medyan: Uruguay Anarşist Federasyonu'ndan İşgale Karşı Eylem
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 18 05:11:29 GMT 2019

Uruguay Anarşist Federasyonu(FAU) Suriye'de yaşanan işgale karşı eylem düzenledi. Anarşistler ve Kürt göçmenlerin bulunduğu eyleme yaklaşık 40 kişi katıldı.

https://seninmedyan.org/2019/10/15/uruguay-anarsist-federasyonundan-isgale-karsi-eylem/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
...(tr) yeryuzu postasi: Kadıköy'deki 10 Ekim eylemine ‘katil devlet' saldırısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 17 08:58:58 GMT 2019

IŞİD tarafından Ankara Tren Garı önünde gerçekleştirilen ve 103 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim Ankara Katliamı'nın 4. yılında İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyonu tarafından Kadıköy İskelesi'nde eylem gerçekleştirildi. Saat 19:00'da başlayan eylem katliamda yaşamını yitirilenlerin isimlerinin okunarak saygı duruşu yapılmasıyla başladı.
Eylemde konuşmaların yapıldığı esnada "Katil Devlet Hesap Verecek" sloganı atılması üzerine "yasaklı" slogan atılıyor anonsu yapan polis eylemcilere saldırdı. Ara sokaklarda da devam eden polis saldırısında en az 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların Vatan Emniyet müdürlüğüne götürüldüğü belirtiliyor.
http://www.yeryuzupostasi.org/2019/10/10/kadikoydeki-10-ekim-eylemine-katil-devlet-saldirisi/
...(tr) senin medyan: İtalya'da Rojava'yla Dayanışma Eylemleri
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 17 08:58:49 GMT 2019

İtalya'nın bir çok kentinde Rojava ile dayanışma eylemleri yapılıyor. İtalya'nın Marche bölgesinde yer alan Pesaro, Ancona ve Fano'da "Kürt halkıyla dayanışma" pankartı açıldı.İşgal evleri ve bir çok devrimci örgüt tarafından düzenlenen eylemler günün çeşitli saatlerinde devam ediyor.

https://seninmedyan.org/2019/10/13/italyada-rojavayla-dayanisma-eylemleri/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
...(tr) senin medyan: Vicdani Ret Derneği'nden Tezkereye ve Savaşa Karşı Açıklama
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 16 06:34:37 GMT 2019

Vicdani Ret Derneği, meclisten savaş için çıkarılan tezkereye ve devletin savaş politikalarına ilişkin bir açıklama gerçekleşti. ---- Açıklamada: ---- "İktidarın "güvenli bölge" adı altında Suriye'nin kuzey ve doğusuna yönelik gündeme getirdiği tezkere bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Tezkere gündeme geldiğinden beri farklı siyasi partilerin kimi zaman aleni bir şekilde tezkereyi desteklediğini görüyor; kimi siyasetçilerin ve siyasi çevrelerin ise "üzülerek de olsa mecburen" tezkereyi savunduklarını duyuyoruz. ---- Bütün bu olanlara şaşırmıyoruz. Siyasetçilerin bir yandan sözde "barış" derken bir yandan da savaş çığırtkanlığına destek olmasına; henüz 1 Ekim'de açılan Meclisin ilk gündem olarak tezkereyi almasına; savaşın ve şiddetin tek çözüm olarak konuşulmasına ve tartışılmasına şaşırmıyoruz. İktidarın kendi güvenliğini sağlamak adına ...


(tr) yeryuzu postasi - Dünya Endüstri İşçileri / IWW İstanbul: Savaşa Karşı Sınıf Savaşı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 15 07:00:56 GMT 2019

Dünya Endüstri İşçileri / IWW İstanbul tarafından Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yeni işgal operasyona karşı açıklama yapıldı. "Bu sistem altında sömürülen, giderek yoksullaşan ve ölüme gönderilmek istenen tüm işçileri bu savaşın yanında değil, savaşa karşı birleşmeye çağırıyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamanın tamamı şöyle: ---- Emekçiler için ölüm, yıkım ve yoksulluktan başka bir anlamı olmayan Suriye'deki savaşın sona ereceğinin konuşulmaya başlandığı bir dönemde AKP hükümeti kaosu yeniden büyütecek bir işgal operasyonu başlattı. Daha önceki Afrin'e yönelik işgal operasyonu gibi, bu operasyon da ne Rusya'nın, ne ABD'nin ne de diğer emperyalist güçlerin Kürtlere ne olduğunu umursamadığını gösteriyor.
Bu operasyon her şeyden önce Kürt sorununun barışçıl çözümünün reddine dayanan imhacı ve ...@

Güncellenme zamaný: Sun Oct 20 08:06:20 2019