A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) meydan.org: Zuckerberg: Devlet İnternet Dünyasına Daha Fazla Müdahale Etmeli
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 20 07:35:51 GMT 2020

Mark Zuckerberg internet dünyasına ilişkin, "bana göre, sınırların belirlenmesi gereken yerlerde devletten, özellikle politik reklam veya yoğun olarak tartışılan konularla ilgili daha fazla talimat ve kural olmalıdır" dedi.
Daha önce milyonlarca internet kullanıcısının bilgilerini siyasi danışmanlık şirketleriyle izinsiz paylaşmasıyla ilgili yargılanan Zuckerberg bu sefer de devletin internet alanına daha fazla müdahale etmesi gerektiğini savundu.

https://meydan.org/2020/02/16/zuckerberg-devlet-internet-dunyasina-daha-fazla-mudahale-etmeli/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
...(tr) yeryuzu postasi: Kadınlar Sevgililer Günü'nde Kadıköy'de eylem düzenledi: "Özgürlüğümüze gölge aşk değil, şiddettir"
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Feb 19 07:26:28 GMT 2020

Kadınlar Birlikte Güçlü, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla "Öldüren sevgi değil özgürlük istiyoruz" diyerek Kadıköy'de eylem gerçekleştirdi. ---- Kadınlar Birlikte Güçlü'nün çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanında bir araya gelen yüzlerce kadın, buradan Süreyya Operası'na yürüdü. ---- "Öldüren sevgi istemiyoruz", "Ben sana mecbur değilim, bilemezsin" "Kadının öfkesi sınırları" dövizleri açan kadınlar, sık sık "Kadınlar birlikte güçlü" sloganı attı. Ellerinde tencere, tava ve davullarıyla yürüyüşe geçen kadınlar, eylemlerini müzik eşliğinde Kadıköy sokaklarında sürdürdü. ---- Yürüyüş ardından kadınlar Süreyya Operası önünde bir açıklama gerçekleştirdi. Kadınlar Birlikte Güçlü adına okunan basın açıklamasında "Bir hediye "her şeyi affettirir" mi gerçekten? Güleda Cankel'e yaşatılanları mesela? Ya da eşitsizliği affettirir mi? Her anının denetlenmesini? Sadece bir hayır dediğinde, seni sevdiğini iddia edenin, seni bezdirene kadar ısrarını, takibini, tehdidini affettirir mi? Şiddeti affettirir mi? Yılın bir günü romantik diye reklam edilen bir akşam yemeği, diğer 364 gün bu adamların yemeğini pişirmeye, çamaşırını, bulaşığını yıkamaya mı bedel? Cevabımız net: Özgürlüğümüze gölgeyi aşk değil şiddet sayıyoruz!" ifadeleri kullanıldı. (Kaynak: sendika.org) ...


(tr) yeryuzu postasi: Gençlik Örgütlerinden İBB'nin Ulaşım Zamlarına Karşı Eylemler
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Feb 18 06:23:59 GMT 2020

Gençlik Örgütleri, İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zamları protesto etti. İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan öğrenciler "Ulaşım haktır engellenemez", "Ulaşım zamları geri alınsın" sloganları attı.
Öğrenciler adına basın okunan basın açıklamasında "Büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşayan halkın sırtına büyük bir yük daha binmiş oldu." ifadeleri kullanıldı ve zamların geri çekilmesi talep edildi. Açıklamada "Her Şey Çok Güzel Olacak!" sloganıyla seçim çalışması yapan CHP'li belediye yönetiminin "Her Şey Zamlı Olacak" noktasına geldiği ifade edildi.
Gençlik, basın açıklamasının ardından eylemlerini Mecidiyeköy metrobüs durağına taşıyarak turnikelerden atladı ve İstanbullular için turnike kapısını açtı.
http://www.yeryuzupostasi.org/2020/02/14/genclik-orgutlerinden-ibbnin-ulasim-zamlarina-karsi-eylemler/
________________________________________
...(tr) meydan.org: Ankara'da Bakunin Afişlemesinde 2 Anarşiste Gözaltı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Feb 17 14:31:00 GMT 2020

Karala Dergisi'nin Bakunin etkinlik afişini yapan 2 anarşist yoldaşımız Karanfil Caddesi'nde polis tarafından gözaltına alındı.
Karala dergisinin önümüzdeki hafta düzenlediği Bakunin etkinliği için sokak afişlemesine çıkan 4 anarşist polis tarafından engellendi. Afişleme yapanlardan 2 anarşist gözaltına alınırken, polisin bir kafede gözaltında tuttuğu anarşistlerin polis aracının gelmesinden sonra karakola götürülmeleri ya da savcının talimatıyla serbest bırakılmaları bekleniyor.
Ayrıntılar geldikçe bilgi vermeyi sürdüreceğiz.
https://meydan.org/2020/02/14/ankarada-bakunin-afislemesinde-2-anarsiste-gozalti/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
...(tr) cnt-ait, Filistin: BIL'IN: YONATAN POLAK'TA AYRIŞTIRMA-ÇİT / DUVAR ÖZGÜRLÜĞÜNE KARŞI 15 YILLIK ORTAK MÜCADELE (ca, de, en, fr, it, pt)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 16 07:40:53 GMT 2020

Bil'in, 7 Şubat 2020 Cuma, işgale karşı haftalık 779. şiddet içermeyen gösteri, çit / ayrılık duvarı ve yerleşimcilerin belirli bir rengi vardı: 15 yıllık ortak mücadelelerimizi, İsrail ve Filistin'i yan yana, bağlamda "koz planının" ---- Yağmurlu bir kış öğleninde, Duvara Karşı Anarşistler girişiminden 20 İsrailli eylemci köyden ve daha geniş bölgeden militanlara katıldı. Köyün merkezinde bir araya geldik, ama yağmur yağdığı için, duvarın yanında bulunan Abu Lamun'un meşe korusuna araba ile gittik. Oradan ayırma duvarındaki kapıya her zamanki gibi sloganlarımızı söyleyerek yürüdük .... Yonatan Polak (1) ve Trump planına karşı özgürlük çağrıları ekledik. ---- Kapıda birleştik ve bizimle yüzleşecek asker olmadığı için, insanlar kullanılmış araba lastiklerinin büyük bir şenlik ateşini yaktı ve orada Filistin bayraklarını asmak da dahil olmak üzere kapı tesislerinde bazı değişiklikler yaptılar.
Uzun bir süre sonra, uzak yerleşimcilerle yüzleşmek için koloninin yakınındaki noktaya yürüdük.
Orada, aktivistler bir başka büyük lastik şenlik ateşi yaktı. Bu eylem, - biraz gecikmeyle - kapının ötesindeki tepede görev alan ...(tr) DAF, Meydan #51 - Ezilenlerin "Ortak Lüks"ü İktidarlara Karşı Mücadeledir! - İlyas Seyrek
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Feb 15 07:39:00 GMT 2020

Gerek yaşadığımız coğrafyada giderek artan faşizan pratikler gerekse tüm dünyada yükselen milliyetçi söylem ve hareketler, karşısında farklı bir dünyayı düşleyenlerin ortak bir mücadeleyi örgütlemesi gerektiğine dair anlayışı da yaratıyor. Bu bağlamda tarihsel arka plana sahip köklü tek bir ideolojinin ön plana çıkarılıp yükseltilmesinden ziyade güncel veya tarihsel, devrimci tarihin ortak pratikleri veya direnişleri öne çıkarılmaya başladı. Kolektivistlerden karşılıkçılara, blankistlerden, komünistlere farklı arka planlara sahip devrimcilerin bir araya geldiği, ayakta kaldığı 3 ay boyunca ve ondan önceki hazırlık süreçleriyle ortak bir hareketi yaratmış Paris Komünü de böylesi bir dönemde hatırlanan, üzerinde en çok konuşulan pratiklerden biri oluyor.

Bir kültür tarihçisi olan Kristin Ross'un Ortak Lüks: Paris Komünü'nün Siyasi Muhayyilesi adlı kitabı tam da bu anlayışın bir yansıması olarak kaleme alındığı için ortak düşmana karşı ortak mücadele vermek isteyenlerin dikkatlerini çeken bir kitap. Paris Komünü'nü "komünal ...(tr) meydan.org: Pyotr Kropotkin Anarşizm Mücadelemizde Yaşıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 14 06:07:51 GMT 2020

"Varsıl da yoksul da kalmadığı zaman, açlar ağızlarının suyu akarak tokları izlemediği zaman, insanların doğuştan getirdiği o kardeşlik duygusu yeniden gelişebilir. Devrim, bizi para kazanmanın, varlığımızı zehirleyen, hayatımızı karartan aşağılık kaygılarından kurtararak, yaşamın kaynaklarını yineleyecektir." Ekmeğin Fethi - Kropotkin ---- Anarşizmin militan düşünürü Pyotr Alekseyeviç Kropotkin 8 Şubat 1921' de yaşamını yitirdi. 1921 Şubat'ında Bolşevik Rusya'da, Anarşizmin kara bayrağını dalgalandırdığı cenazesiyle bile iktidarlara meydan okuyordu. "Otoritenin olduğu yerde, özgürlük yoktur." yazıyordu cenazesinde yoldaşlarının taşıdığı pankartlarda. ---- Kropotkin, kendi deyimiyle ne hayal aleminde yaşadı, ne de insanları olduklarından iyi hayal etti. Onları oldukları gibi gördü ve bu yüzden insanların en iyisinin bile otoritenin uygulamalarıyla özde kötü kılındığını ile sürdü. İnsanın insanı yönetmesinden bu nedenle nefret etti. Anarşist militan Pyotr Kropotkin, isyancı kuşaklara esin kaynağı olmaya devam ediyor!

...(tr) yeryuzu postasi: İBB'nin ulaşım zammını protesto eden öğrenciler darp edilerek gözaltına alındı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 13 08:11:23 GMT 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan ulaşım zammını protesto eden Gençlik Komiteleri üyesi öğrencilere polis saldırdı. ---- Akşam saatlerinde Mecidiyeköy Metrobüs istasyonunda yapılmak istenen eyleme yönelik polis saldırısında 10 kişi darp edilerek gözaltına alındı. Öğrencilerin yere düşmesine rağmen polis şiddeti uzun süre devam etti. ---- 7 Şubat tarihinde İBB tarafından yüzde 35 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı. 2,60 TL olan tam elektronik bilet 3,50 TL'ye, 1,25 TL olan öğrenci bileti 1,75 TL'ye, 205 TL olan Tam Mavi Kart 275 TL'ye, 40 TL olan Öğrenci Mavi Kart ücreti ise 50 TL'ye çıkarıldı.
http://www.yeryuzupostasi.org/2020/02/08/ibbnin-ulasim-zammini-protesto-eden-ogrenciler-darp-edilerek-gozaltina-alindi/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
...(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da avukatlar emeklilik reformununa karşı greve çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Feb 12 07:32:42 GMT 2020

Fransa'da hükümetin getirmek istediği puan bazlı emeklilik sistemine karşı başlayan eylemler sürüyor. Dün pek çok şehirde binlerce avukat da emeklilik reformunu protesto etmek için greve çıktı ve Paris'te miting düzenledi. ---- Çeşitli kentlerden başkent Paris'e gelen avukatlar, Bastille Meydanı'ndan Opera Meydanı'na yürüdü. Avukatlar, emeklilik reformunun geri çekilmesi ve emeklilikte kendilerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılmamasını talep ediyor. Avukatlar, Macron ve reform karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.
Ülkedeki 164 baronun grevi nedeniyle bugün görülmesi gereken duruşmalar yapılmadı. 24 Ocak'ta Bakanlar Kurulu'na sunulan reformun 17 Şubat'ta Ulusal Meclis'e gelmesi bekleniyor.
http://www.yeryuzupostasi.org/2020/02/05/fransada-avukatlar-emeklilik-reformununa-karsi-greve-cikti/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
...(tr) genc isci: Bugün Grev Olmadı Ama Yağmur Yüzünden Değil! - Atakan Polat
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Feb 11 07:29:23 GMT 2020

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile metal kolunda faaliyet gösteren sendikalar arasında gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sırasında patron sendikası MESS'in, işçilere dayatmaya çalıştığı %8'lik zam oranına karşı 19 Ocak'ta Bursa ve Gebze'de gerçekleştirilen Metal Mitingi sırasında işçiler 5 Şubat'ta grev kararı almıştı. ---- Mitingden sonra yaşanan süreçte, Türk- İş' e bağlı Türk Metal Sendikası, 29 Ocak'da patronlarla uzlaşma yoluna giderek işçilerin en başta talep ettiği %26'lık zam yerine %17'yi kabul etti ve süreçten çekildi. Ancak Birleşik Metal İş, teklif ettikleri %34'lük zamda ısrarcı olduklarını ve grev kararını uygulayacaklarını açıkladı. ---- Ancak sendikanın işçilerin arkasından iş çevirmesi uzun sürmedi. 2 Ocak Pazar günü MESS tarafından çağrıldıklarını açıklayan sendika yönetimi, bir süre sonra TİS konusunda anlaştıklarını açıkladılar. Ama ne anlaşma.

Küsürat Farkıyla Mücadele
...@

Güncellenme zamaný: Thu Feb 20 08:35:52 2020