A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) yeryuzu postasi: Haiti'de eylemler sürüyor: Aquin hapisanesindeki tüm mahpuslar firar etti
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Feb 18 07:55:20 GMT 2019

Haiti'de Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk yapılması ve etkin araştırılmaması ile ilgili başlayan eylemler birinci haftasını doldurdu. Eylemler sırasında Haiti'nin güneyinde yer alan Tiburon bölgesindeki Aquin hapishanesinde bulunan 78 mahpusun tamamının firar ettiği açıklandı. ---- Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, mahpusların programlanmış bir duş için hücrelerini terk ettikleri, daha sonra hücrelerine dönmeyi reddettikleri ve bölgedeki polisin eylemlerde görevli olmasından yararlanarak hapishaneden firar ettikleri belirtildi. ---- Haiti'de Port-au-Prince'de, Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarına karşı 8 Şubat'ta eylemler başlamıştı. Eylemcilerle polis arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar çok sayıda kişi yaralanırken en az 4 kişi hayatını kaybetmişti. ...


(tr) seninmedyan: Zapatistalardan Dünyanın Dört Bir Yanında Mücadele Eden Kadınlara Mektup -- ZAPATISTA ULUSAL KURTULUŞ ORDUSU. MEKSİKA.
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 17 08:24:55 GMT 2019

Kime: Dünyanın dört bir yanında mücadele eden kadınlara ---- Gönderen: Zapatista kadınları ---- Kız kardeşler, yoldaşlar: ---- Söylemek ya da sizi haberdar etmek istediğimiz şey biraz üzücü, çünkü söyleyeceğimiz şu ki; bu Mart 2019'da, Zapatista topraklarımızda, İkinci Uluslararası Mücadele Eden Kadınlar Buluşması'nı yapamayacağız. ---- Yeni hükümetlerin daha önce açıkça yapacaklarını söylediği büyük kapitalistlerin mega projeleri ortaya çıktı. Maya Treni'nden, Tehuantepec Kanalı planından, ahşap ve meyve ürünleri için ağaç dikiminden bahsettiler. Ayrıca madencilik şirketlerinin ve büyük gıda şirketlerinin de topraklara gireceğini söylediler. Topraklarımızı metaya dönüştürerek biz yerli halkları yok etme girişiminde bir tarım planı da var. Carlos Salinas de Gortari'nin başarıyla tamamlayamadığı şeyi tamamlamak istiyorlar çünkü biz, onu isyanımızla durdurduk. ...


(tr) yeryuzu postasi - Haiti'de yolsuzluğa karşı eylemler: En az 4 kişi hayatını kaybetti
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Feb 16 07:35:07 GMT 2019

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de, Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarına karşı Cuma günü başlayan eylemler sürüyor. ---- Binlerce kişinin katıldığı eylemlerde yolsuzluk iddialarını etkin biçimde soruşturmayan Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin istifası istendi. Başkent Port-au-Prince'de, Venezuela tarafından 2005'te hayata geçirilen Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarına karşı düzenlenen eylemlerde polis ve eylemciler arasında çatışma çıktı. Polisin saldırılarında şu ana kadar en az dört kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ve gözaltına alındığı açıklandı. ---- Eylemler aynı zamanda Duvalier diktatörlüğünün sona ermesinin 30. yıldönüme denk geldi.
Haiti'de 2018'in sonlarında düzenlenen eylemlerde 8 kişi yaşamını yitirmişti. Devlet ...(tr) yeryuzu postasi: 1917-1918: Brezilya anarsist ayaklanmasi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 14 08:51:32 GMT 2019

1918'de Brezilya'da devrim girisiminin kisa bir tarihi. Ayaklanma, güvenlik güçleri tarafindan içine sizildiginda ve ordu isçilerin tarafina katilmadiginda basarisizliga ugradi. ---- 1918'de Rio de Janeiro sehri, Brezilya isçi hareketinin tarihindeki en önemli olaylardan biriyle sonuçlanacak bir dizi olayla sarsildi: Oligarsik cumhuriyet hükumetini devirmek ve yerine isçilerin ve askerlerin konseylerini getirmek için tasarlanmis bir ayaklanma tesebbüsü.1917'den itibaren, özellikle Rio de Janeiro ve São Paulo'daki sinif bilinçli Brezilyali isçiler, hizlandirilmis bir sekilde örgütleniyorlardi. Bu yil Temmuz ayinda genç bir ayakkabi üreticisi olan Antonio Martinez'in polis tarafindan öldürülmesinden sonra tetiklenen genel grev nedeniyle São Paulo eyaletinin baskentinde hayat durma noktasina geldi. Dört gün boyunca sehir, isçilerle güvenlik güçleri arasinda ...


(tr) yeryuzu postasi: "Sari Yelekliler" hareketi: Proletarya, burjuvazinin saldirilarina, otonom bir sekilde, kendi sinif zemini üzerinden cevap vermelidir! - CCI Fransa
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Feb 12 20:36:19 GMT 2019

"Sari Yelekliler" hareketi ile ilgili CCI (Courant Communiste International - Enternasyonal Komünist Akim) Fransa tarafindan yazilan 25 Kasim 2018 tarihli degerlendirme metni. ---- Geçen 10 Ekim'de, Seine-et-Marne ‘dan iki TIR soförü Facebook üzerinden 17 Kasim'da "yakit zammina karsi milli blokaj" baslikli bir eylem çagrisinda bulundular. Kisa süre içinde mesajlari tüm sosyal medyaya yayildi ve yaklasik 200.000 "ilgili" kisiyi topladi. Girisimler ve çagrilar çogaldi. Ne sendika ne de parti olmadan, spontane bir sekilde bir seri eylem, toplanti ve blokaj programi organize edildi. Sonuç: Hükümete göre 17 Kasim'da 287.710 kisi, 2.034 farkli noktadan çikarak kavsaklari, anayollari, giseleri ve süpermarketlerin park alanlarini felç etti. Içisleri bakanligindan gelen resmi rakamlar (muhtesem bir kesinlikle!) bilinçli bir sekilde oldukça azimsanmistir. "Sari ...


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da genel grev
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 10 11:04:42 GMT 2019

Fransa'da dün (5 Şubat) CGT'nin (Genel İş Konfederasyonu) çağrısı ile Paris başta olmak üzere Toulouse, Lille, Nantes ve Marsilya gibi pek çok şehirde işçiler genel greve çıktı. Pek çok şehirde gerçekleşen sokak gösterilerine ise polis sert biçimde saldırdı. ---- Fransa'nın en büyük işçi sendikaları konfederasyonu olan CGT (Genel İş Konfederasyonu) "sosyal adalet" için 5 Şubat Salı gününü genel grev ve genel eylem günü ilan etmişti. Diğer sendika konfederasyonları da çağrıyı desteklerken, Sarı Yelekliler hareketinin kimi liderleri de aynı gün için "her yerde blokaj" çağrısı yaptı. ---- Genel grevin temel talepleri asgari ücretin 1800 Euro'ya yükseltilmesi, Macron yönetimi tarafından iptal edilen servet vergisinin yeniden yürürlüğe sokularak zenginlerden vergi toplanması, Macron hükümetinin gösteri hakkını kısıtlayan yasasını geri çekmesi. ...


(tr) senin medyan: DÜNYAGÜNDEMGÜNÜN AKIŞI - Mundo Nuevo İşgal Evi, SYRIZA'nın Baskıcı Politikalarına Direniyor!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 07 06:52:02 GMT 2019

Selanik'teki anarşist işgal evi Mundo Nuevo yine bir saldırıyla karşı karşıya. Daha önce de birçok faşist saldırıya ve devlet baskısına maruz kalmış işgal evi, yerel belediyenin sosyal sorumluluk projeleriyle görümez kıldığı tahliye etme politikalarıyla mücadele ediyor. ---- Yunanistan'daki iktidar partisi SYRIZA, her geçen gün kapitalist sistemle uyumlu politikalar çizerken, devrimcilere yönelik baskıcı tutumuyla hegemonyasını arttırma peşinde. ---- Anarşist Politik Organizasyon(A.P.O)'dan yoldaşlarımızın bildirisini sizlerle paylaşıyoruz: ---- Mundo Nuevo işgal evine karşı baskıcı yeni bir saldırı daha başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde işgal edilen binanın sahibi Thermi Belediyesi ile OKANA (Madde Bağımlıları Rehabilite Merkezi), binanın uyuşturucu bağımlıları için okula dönüştürülmek üzere bağışlanması için bir anlaşma yaptı. ...


(tr) yeryuzu postasi: 12. Haftada Sarı Yelekliler yine sokaklardaydı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Feb 06 06:54:40 GMT 2019

Fransa'da Sarı Yeleklilerin Macron hükümetinin ekonomi politikalarına karşı düzenlediği protesto eylemleri üst üste on ikinci hafta sonu da devam ediyor. ---- Cumartesi günü Paris'in yanı sıra diğer bazı kentlerde de protestolar düzenlendi. ---- DW'nin haberine göre bu hafta sonu Paris'te sokağa çıkan eylemcilerin temel mesajı, polisle girilen çatışmalarda yaralanan Sarı Yeleklileri onurlandırmak. Eylemciler, protestolar başladığından bu yana yaralanan kişilerin fotoğraflarını taşıdı. ---- Cuma günü Fransız insan hakları örgütü LDH ve CGT sendikasının plastik merminin yasaklanması için Devlet Konseyi'ne yaptığı başvuru reddedilmişti. Böylece yargı, polisin Sarı Yeleklilerin eylemlerinde plastik mermi kullanmayı sürdürmesine yeşil ışık yakmıştı. ---- Eylemciler ise polisin göstericilerin kafasına ve gözüne hedef aldığını ve şu ana kadar en az 20 ...


(tr) yeryuzu postasi: "Sari Yelekliler" hareketi: Proletarya, burjuvazinin saldirilarina, otonom bir sekilde, kendi sinif zemini üzerinden cevap vermelidir! - CCI Fransa
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Feb 05 06:57:26 GMT 2019

"Sari Yelekliler" hareketi ile ilgili CCI (Courant Communiste International - Enternasyonal Komünist Akim) Fransa tarafindan yazilan 25 Kasim 2018 tarihli degerlendirme metni. ---- Geçen 10 Ekim'de, Seine-et-Marne ‘dan iki TIR soförü Facebook üzerinden 17 Kasim'da "yakit zammina karsi milli blokaj" baslikli bir eylem çagrisinda bulundular. Kisa süre içinde mesajlari tüm sosyal medyaya yayildi ve yaklasik 200.000 "ilgili" kisiyi topladi. Girisimler ve çagrilar çogaldi. Ne sendika ne de parti olmadan, spontane bir sekilde bir seri eylem, toplanti ve blokaj programi organize edildi. Sonuç: Hükümete göre 17 Kasim'da 287.710 kisi, 2.034 farkli noktadan çikarak kavsaklari, anayollari, giseleri ve süpermarketlerin park alanlarini felç etti. Içisleri bakanligindan gelen resmi rakamlar (muhtesem bir kesinlikle!) bilinçli bir sekilde oldukça azimsanmistir. "Sari ...


(tr) yeryuzu postasi: 1917-1918: Brezilya anarsist ayaklanmasi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 03 05:44:30 GMT 2019

Ingilizce Orjinali: 1917-1918: The Brazilian anarchist uprising: http://libcom.org/history/1918-Brazilian-anarchist-uprising ---- 1918'de Brezilya'da devrim girisiminin kisa bir tarihi. Ayaklanma, güvenlik güçleri tarafindan içine sizildiginda ve ordu isçilerin tarafina katilmadiginda basarisizliga ugradi. ---- 1918'de Rio de Janeiro sehri, Brezilya isçi hareketinin tarihindeki en önemli olaylardan biriyle sonuçlanacak bir dizi olayla sarsildi: Oligarsik cumhuriyet hükumetini devirmek ve yerine isçilerin ve askerlerin konseylerini getirmek için tasarlanmis bir ayaklanma tesebbüsü.1917'den itibaren, özellikle Rio de Janeiro ve São Paulo'daki sinif bilinçli Brezilyali isçiler, hizlandirilmis bir sekilde örgütleniyorlardi. Bu yil Temmuz ayinda genç bir ayakkabi üreticisi olan Antonio Martinez'in polis tarafindan öldürülmesinden ...


@

Güncellenme zamaný: Mon Feb 18 08:55:21 2019