A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020



ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin 54. Sayisi Çikti: "Yeni Bir Dünyaya UMUTLA"
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 26 06:53:07 GMT 2020

Anarsist Meydan Gazetesi'nin 54. sayisi "Yeni Bir Dünyaya UMUTLA" mansetiyle - basili olarak - çikti. ---- Gazetenin Bu Sayisinda Yer Alan Yazilarin Bazilari: ---- Hakkiniz Ödenmez - Nergis Sen ---- Iç Içe Krizler Issizlik, Yoksulluk, Korona - Sergen Saka ---- Devlet Korktukça Kaybettikçe Saldiriyor ---- Devrimci Avukatlara Saldirilar Sürüyor - Gökhan Soysal ---- Devletin Bana Verdigi Yetkiye Dayanarak - Iren Gülser ---- Ataerkil Zihniyet Tamir Edilemez - Nazli Sen ---- 10 Ekim'i Unutmak Yok Affetmek Yok ---- Online ya da Yüz Yüze Egitilmeyecegiz - Eylül Incekaya & Umut Aydemir ---- Devletin Arkeoloji Politikasi: Bilim ve Milliyetçilik - Zeynel Çuhadar ---- Devlet Çatirdiyor - Gökhan Soysal ---- Ulasima Çözüm mü Sorun mu? E-Scooter - Ilyas Seyrek ---- Ödüllendirilen Açlik - Sergen Saka ---- Selefiler - Tarikatlar Iktidar Savasinda - Emrah Tekin
Devletlerin Savaslari Bitmiyor Halklar Birbirine Düsman Ediliyor - Fuat Çakir
Sinir Asiri Müdahaleciliginin Siniri - Emrah Tekin
...



(tr) yeryuzu postasi: Ankaralı anarşistler Ankara'ya yürüyen maden işçileri için pankartlı eylem gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 25 07:50:51 GMT 2020

Ankaralı anarşist grup Karala, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası üyesi maden işçilerin ödenmeyen tazminatları için Manisa'nın Soma ve Karaman'ın Ermenek ilçelerinden başlattıkları yürüyüşle dayanışmak için pankartlı eylem yaptı. ---- Olgunlar Sokak'ta bulunan Madenci Anıtı'na "Madenciler Geliyor! Korkmuyoruz Sizden" yazılı pankart asan Ankaralı anarşistler, Twitter yaptıkları paylaşımda ise "Direnişteki Somalı madenciler, tüm engellemelere rağmen Ankara'ya yürüyor. Sözlerini Olgunlar'a, madenci anıtına taşıdık. Ankara yürüyüşünü selamlıyoruz. Korkmuyoruz sizden!" ifadelerini kullandı. ---- Bağımsız Maden İşçileri Sendikası üyesi maden işçilerinin yıllardır ödenmeyen alacakları için 12 Ekim'den bu yana direnişlerini sürdüyor. Maden işçileri kolluk kuvvetlerinin saldırı ve engellemelerine rağmen, iki koldan Ankara'ya yürüme kararlılıklarından vazgeçmiyorlar.

https://www.yeryuzupostasi.org/2020/10/20/ankarali-anarsistler-ankaraya-yuruyen-maden-iscileri-icin-pankartli-eylem-gerceklestirdi/
...



(tr) meydan.org: Brezilya'da Anarşistler Orman Yangılarını Durdurmak İçin Örgütleniyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 24 05:58:19 GMT 2020

Brezilya'da süren orman yangınlarına dair Jair Bolsonaro hükümetinin çevre bakanı Ricardo Salles'in yaptığı "orman yangınlarının abartıldığı gibi çok yüksek sayıda olmadığı, çok az yerde orman yangını olduğu, yangınlara minumum hükümet müdahalesi gerektiği" açıklamasının ardından bölgedeki anarşistler, durumun hiç de iddia edildiği gibi olmadığını; hükümetin zenginleri aklamak ve çıkan yangınların tahrip ettiği bölgelerden kar elde etmek için yangınları görmezden geldiğini söyleyerek harekete geçti. ---- Otonom Birlik ve Lucas Eduardo Martins Antifaşist Birlik isminde, toplamda 20 gönüllüden oluşan iki öz örgütlenmeyle yangınlara müdahale eden anarşistler aynı zamanda yerlilerin yaşadığı saldırılara karşı da mücadele ediyor.

Yaptıkları deklarasyonda yangını söndürmeyen devletin kendilerine de engel olmaya çalıştığını belirten Birlik, "Doğa için mücadele insanlar ve hayvanlar için mücadele anarşizmin temel ilkelerindendir." diyerek devletin bu mücadeleyi sonlandıramayacağını vurguladı. ...



(tr) meydan.org: Brezilya'da Anarşistler Orman Yangılarını Durdurmak İçin Örgütleniyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 23 07:57:14 GMT 2020

Brezilya'da süren orman yangınlarına dair Jair Bolsonaro hükümetinin çevre bakanı Ricardo Salles'in yaptığı "orman yangınlarının abartıldığı gibi çok yüksek sayıda olmadığı, çok az yerde orman yangını olduğu, yangınlara minumum hükümet müdahalesi gerektiği" açıklamasının ardından bölgedeki anarşistler, durumun hiç de iddia edildiği gibi olmadığını; hükümetin zenginleri aklamak ve çıkan yangınların tahrip ettiği bölgelerden kar elde etmek için yangınları görmezden geldiğini söyleyerek harekete geçti. ---- Otonom Birlik ve Lucas Eduardo Martins Antifaşist Birlik isminde, toplamda 20 gönüllüden oluşan iki öz örgütlenmeyle yangınlara müdahale eden anarşistler aynı zamanda yerlilerin yaşadığı saldırılara karşı da mücadele ediyor.

Yaptıkları deklarasyonda yangını söndürmeyen devletin kendilerine de engel olmaya çalıştığını belirten Birlik, "Doğa için mücadele insanlar ve hayvanlar için mücadele anarşizmin temel ilkelerindendir." diyerek devletin bu mücadeleyi sonlandıramayacağını vurguladı. ...



(tr) meydan.org: Şili'de Eylemler Birinci Yılında
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 23 06:01:18 GMT 2020

Şili'de ulaşıma zam gelmesiyle başlayan ancak arka planında devletin yarattığı adaletsizlik ve baskı politikaları bulunan Şili İsyanı birinci yılını doldurdu. ---- Şili devletinin 1 Ekim 2019'da ulaşıma zam yapacağını açıklamasıyla beraber aynı hafta öğrenciler turnikeden atlama eylemi yapmış ve eylem gün geçtikçe büyümüştü. Büyüyen eylemlerde ise polis saldırısı olmuş ve saldırılara karşı çeşitli noktalarda barikatlar kurulmuş ve direniş başlamıştı. ---- 18 Ekim'de Başbakan Sebastián Piñera'nın şehirde eylemler sürerken lüks bir restoranda torunu için verdiği doğum günü partisinin görüntüleri sosyal medyadan yayılınca eylemin tonu ve halkın öfkesi daha da artmıştı ve Şili İsyanı için bir dönüm noktası olmuştu.Bunun üstüne Piñera ise Olağanüstü Hal ilan ederek orduyu yetkilendirmişti. Polis ve askerin saldırıları sonucu 36 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi ise yaralandı ve gözaltına alındı.

Korona krizi sebebiyle eylemlere zorunlu olarak ara verildi. Ancak işçi mücadelesinin günü olan 1 Mayıs'ta tekrar sokağa çıkan halk ...



(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet: İstanbul'da Somalı Madencilerle Dayanışma Eylemi Gerçekleştirildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 23 05:56:10 GMT 2020

Manisa'nın Soma ilçesinde, 8 yıl önce çalıştıkları maden ocağının kapatılmasından sonra ödenmeyen tazminatları için mücadele eden ve devletin gözaltı ve baskılarına rağmen kararlılıklarını koruyan Somalı maden işçileri için Kadıköy Süreyya Operası önünde bir dayanışma eylemi gerçekleştirildi. Devrimci Anarşist Faaliyet olarak bizim de katıldığımız eylemde, direnen maden işçilerine selam gönderildi ve mücadelenin devletin her baskısına rağmen sürdürüleceği vurgulandı.

https://anarsistfaaliyet.org/sokak/istanbulda-somali-madencilerle-dayanisma-eylemi-yapildi
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
...



(tr) meydan.org: Bandırma Hapishanesi'nde Gazete Verilmiyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 21 06:24:57 GMT 2020

Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevinde tutuklulara gazete verilmediği, radyolarına da el konulduğu belirtildi. Balıkesir Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevinde 26 yıldır tutuklu bulunan Ahmet Kolakan, annesi Fevziye Kolakan'la yaptıkları telefon görüşmesinde cezaevinde tutuklulara verilen yemeklerin düşük kalorili olduğunu, tutuklulara az yemek verildiğini, temizlik konusunda da yeteri kadar önlem alınmadığı ve bu yüzden tutukluların kendi imkanlarıyla pandemiye karşı tedbir almaya çalıştıklarını söyledi. ---- Ağır bir hastalık dışında tutukluların hastaneye gitmediğini, hastaneye giden tutukluların ise 15 gün tek kişilik hücrelerde karantinaya alındığını ifade eden anne Kolakan, hastaneye gitmek isteyen tutuklulara da cezaevi kapısında gardiyanlarca çıplak aramanın dayatıldığını söyledi. Oğlu Kolakan'ın da kalp ve böbrek gibi birçok hastalığının olduğunu dile getiren annesi, salgın nedeniyle oğlunun hastaneye gidemediğini ve gazetelerin tutuklulara verilmediğini söyledi.

https://meydan.org/2020/10/17/bandirma-hapishanesinde-gazete-verilmiyor/
...



(tr) yeryuzu postasi: ABD'de kiracilarin evlerinden tahliye edilmesine karsi dogrudan eylem: Durusmalarin yapilacagi adliyenin kapilari zincirle kapatildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 20 05:25:14 GMT 2020

ABD'nin Missouri eyaletinde bulunan Kansas City'de KC Tenants (Kansas City Kiracilari) üyesi bir grup kiralarini ödemedikleri gerekçesiyle kiracilarin evlerinden tahliye edilmesine karsi bu sabah Missouri sehir merkezindeki Jackson County Adliyesi'nin kapilarini zincirle kapatti. ---- Tahliye durusmalarinin gerçeklesmesinden kisa bir süre önce gerçeklesen eylemde bir grup eylemci kendilerini de kapilara zincirleyerek adliyeye girisleri kapatti. Burada açiklama yapan eylemciler, pandemi sürecinde kimsenin tahliye edilmemesi gerektigini, kiralarini ödeyemeyen insanlarin tahliye edilmesinin adalet degil, siddet oldugunu söyledi. ---- Iki eylemcinin ise gözaltina alindigi ancak daha sonra serbest birakildigi belirtildi.
https://www.yeryuzupostasi.org/2020/10/15/abdde-kiracilarin-evlerinden-tahliye-edilmesine-karsi-dogrudan-eylem-tahliye-durusmalarinin-yapilacagi-adliyenin-kapilari-zincirle-kapatildi/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
...



(tr) yeryuzu postasi: Almanya'da anarsistler Liebig-34 isgal evine yönelik polis saldirilarina karsi direniyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 19 05:20:19 GMT 2020

Almanya'da bulunan Liebig-34 isgal evine yönelik polis saldirilari 15 Eylül'den bu yana sürüyor. 3 gün önce 2.500 civarinda polis isgal evine saldirarak evde yasayan 50 kisiyi zorla tahliye etti ancak anarsistler isgal evinin bulundugu sokagi terk etmedi. Ayrica direnis dayanisma çagrilari yapiliyor. ---- Liebig caddesinde 1999 yilinda kurulan Liebig-34 isgal evi Berlin Duvari'nin yikilmasinin ardindan kurulan en eski isgal evlerinden. Anarsistler tarafindan kurulan ve soylulastirmaya, kapitalizme, ataerkiye karsi 21 senedir mücadeleyi sürdüren "anarsist, queer feminist" isgal evi kuruldugundan bu yana "Tanri yok, devlet yok, patriyarka yok!" sloganiyla saldirilara cevap veriyor. (Kaynak: Meydan Gazetesi)
youtube.com/watch?v=CmIv8xKLmH0

https://www.yeryuzupostasi.org/2020/10/12/almanyada-anarsistler-liebig-34-isgal-evine-yonelik-polis-saldirilarina-karsi-direniyor/
...



(tr) meydan.org: Zapatistalardan Mektup Var
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 18 06:47:25 GMT 2020

GEZEGENİN YIKIMI KARŞISINDA, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BİR DAĞ YELKEN AÇIYOR ---- Maya kökenli, Zapatista kökenli halklar olarak size selamlar gönderiyoruz ve gördüklerimiz, duyduklarımız, hissettiklerimiz hakkında kolektif düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz. ---- Direniş ve isyan ağlarına, Gezegenin her köşesinde direnen tüm dürüst insanlara: ---- Kız kardeşler, erkek kardeşler: ---- Maya kökenli, Zapatista kökenli halklar olarak size selamlar gönderiyoruz ve gördüklerimiz, duyduklarımız, hissettiklerimiz hakkında kolektif düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz. ---- Birincisi: Hasta bir dünyayı görüyoruz ve duyuyoruz. Birbirinden uzaklaşmış, milyarlarca insana bölünmüş, bireysel hayatta kalma çabalarında ikiye katlanmış, ancak kar etmek için her şeyi yapacak bir sistemin baskısı altında yaşayan bir dünya...

Sistemin bu iğrençliği "ilerleme" ve "modernite" nin aptalca savunması, kendi suç gerçekliğinin duvarına çarpıyor: Kadın cinayetinin rengi veya milliyeti yoktur; bu küreseldir. Birinin cildinin rengi, ırkı, kültürü veya inançları nedeniyle zulüm görmesi, ortadan kaybolması veya ...



@

Güncellenme zamaný: Mon Oct 26 07:53:08 2020