A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020



ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) meydan.org: Trump'ın Antifa Hazımsızlığı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 04 08:13:38 GMT 2020

ABD başkanı Donald Trump, Antifa Hareketi'ni, George Floyd'un polis tarafından katledilmesinin üzerine başlayan ve tüm Amerika'ya yayılan eylemleri şiddete dönüştürmekle suçladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Trump, Antifa'yı terör örgütü listesine alacağını söyledi. Tüm Amerika'ya yayılan toplumsal ayaklanmayı bastırmak için günlerdir Twitter'dan paylaşım üzerine paylaşım yapan Trump, "antifa anarşistleri"ni terörist olarak tanımakla tehdit etti.
https://meydan.org/2020/05/31/trumpin-antifa-hazimsizligi/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
...



(tr) Anarşist Kadınlar is with Nisan Elhan.
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 04 08:13:30 GMT 2020

Bugün Ankara Kadın Paltformu olarak, Diyarbakır'da tutuklanan kadın arkadaşlarımız için bir basın açıklaması gerçekleştirdik. 8 Mart'ta alanlarda olmayı suç sayan, Gülistan Doku nerede demeyi suç sayıp kadın dayanışmasını yargılamaya çalışanlara karşı Kadın mücadelesi yargılanamaz dedik.
Yaşasın Kadın Dayanışması
https://www.facebook.com/anarsistkadinlariz/photos/a.1477610735852502/2651588095121421/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
...



(tr) yeryuzu postasi: Gençlik örgütleri artan polis şiddetine karşı sokağa çıkıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 04 08:13:21 GMT 2020

Son dönemde pek çok şehirde polis şiddeti vakıaları görülürken İstanbul'da bulunan gençlik örgütleri sokağa çıkıyor.
Aralarında Devrimci Otonomlar Gençlik İnisiyatifi'nin de bulunduğu gençlik örgütleri "Normaliniz Polis Şiddetidir!" sloganıyla artan polis şiddetine karşı eylem çağrısı. Çağrıda 2 Haziran Salı günü saat 18.00'de Kadıköy Boğa Heykeli'ne yürüyüş gerçekleştirileceği belirtildi.

http://www.yeryuzupostasi.org/2020/05/31/genclik-orgutleri-artan-polis-siddetine-karsi-sokaga-cikiyor/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
...



(tr) anarkismo.net: Kuzey Amerika'daki Halklarla Dayanışma by Çeşitli anarşist örgütler (ca, de, en, fr, gr, it, nl, pt)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 04 03:19:59 GMT 2020

Anarşist örgütlere yönelik baskılara hayır
Dünya emperyalist gücünün kalbinde bir başka ırkçı saldırı olan George Floyd'un Minneapolis polisleri tarafından adice öldürülmesini-cinayetini reddediyoruz! Bu olay, kölelik günlerinden beri süren ve henüz durmayan ABD'deki sayısız beyaz olmayan insan ve Afro soyundan gelenlerin cinayetlerine bir yenisini daha eklemiştir.Obama'nın hükümeti süresince de 1950 ve 60'larin ırkçı saldırı zamanlarını hatırlatan onlarca genç siyah cinayeti vardı.Cevap, büyük bir protesto hareketinin geliştiği bu andaki gibi, insanların polis şiddetinden ve cezasızlığından bıktığını ortaya koyan ülke çapında siyah hareketin hızlı ve örgütlü bir yükselişi oldu. Bir Minneapolis polis merkezi protestocular tarafından yakıldı ve bazı polis arabalarına saldırı düzenlendi. Farklı şehirlerde Protestocular ve polisler arasında çatışmalarda daha önce olduğu gibi Doğrudan Eylem bir direniş silahıdır! Öyle ki Donald Trump bile ordunun sokaklara çıkmasını emredip 25 şehirde sokağa çıkma yasağı kararlaştırdı.
Ne yazık ki, kapitalist toplumda, özellikle Kuzey Amerika kapitalizminde yapısal bir unsur olan ırkçılık hala güçlü. Tam da bu noktada beyaz ...



(tr) meydan.org: Bakunin Yoldaş 206 Yaşında
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 03 05:23:27 GMT 2020

"...Bizler tüm resmi iktidarların keskin düşmanlarıyız; bu iktidarlar son derece devrimci olsalar bile. Bizler alenen tanımlanmış her türlü diktatörlüğün düşmanıyız; biz devrimci anarşistleriz..." sözleriyle, tüm iktidarlara karşı mücadelesini belirginleştiren Mihail Bakunin, 141 yıl önce bugün, 30 Mayıs 1814'te doğdu. ---- Mihail Bakunin'in yaşamı ve mücadelesinin anlatıldığı, Karala Dergisi'nin 1. sayısında yayınlanan yazıyı, Bakunin'in 206. doğum yıl dönümünde paylaşıyoruz. ---- Bir devrimci anarşistin hayatı nasıl anlatılır? Doğumu, yaşayışı ve ölümü üzerine kurulu bir şablondan değil elbette. Özgürlük, eğer düşündüğünü eyleyebilmekse; devrimci bir anarşisti anlatırken düşünceleri önemli bir yerde durur. Çünkü o, düşüncelerini içinde bulunduğu anda gerçekleştirebilmenin çabası içerisindedir.

Söz konusu anarşist Bakunin ise, yaşamı üzerine bir şeyler yazabilmek daha da zordur. Üzerinde dikkatli çalışmayı gerektirir. Yazdıklarının ve eylediklerinin nelere yol açtığı, sadece içinde bulunduğu zamandan anlaşılmaz. Öngörülerinin haklılığı sonraki yüzyıllarda da kendini ...



(tr) DAF, Meydan #53 - Korona Krizi Firsatçiligi Doganin Talani
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 02 06:59:34 GMT 2020

Sokaklardan insanlarin çekilmesiyle "...Istanbul'dan Eyfel Kulesi görünmeye basladi... Adiyaman'a, Ankara'ya deniz geldi..." Hatta sokaklarda çitalar fink atmaya, domuzlar dans etmeye basladi. Martilar sarki söylüyor, kugular narin baslariyla ritim tutuyorlardi. Çiçekler rengarenk bakiyor, arilar onlara göz kirpiyordu. Sabah sicacik bir günesle uyanan agaçlar tertemiz gökyüzüne uzaniyor ve kollarini açarak esniyor, sallanan dallarindan dökülen meyveleri envai çesit hayvan topluyordu... ---- Tablo güzel, tablo enteresan fakat tablo tutarsiz. Çeliskiler ve yanlislarla dolu ama biraz eglenceli ve biraz absürd. Hem insanlarin doganin uyanisina sahit olmak arzusu ile dolup tastigini gösteriyor hem de yasadigimiz sistem içerisinde bunun ne kadar olanaksiz, ne kadar gelip geçici bir sey oldugunu...
Fakat ne insanlar sokaktan tam olarak elini ayagini çekebildi ne de sistemin çarklari islemeyi durdurdu. Cografyanin yagmaci devleti ve patronlari -bu isin okulu olsa ders olarak okutulabilecek düzeyde bir yüzsüzlükle- "firsatçilik"larini konusturmaya basladilar. Ne Istanbul'un kanali kaldi ne Kazdaglari'nin alti üstü... Salda Gölü'ndeki talan, Dersim'deki tas ocaklari, Aydin'daki Jeotermal Enerji Santralleri (JES), Karadeniz'deki Hidroelektrik Santralleri (HES) hazir insanlar sokaga çikamiyorken daha da hizlandirildi. ...



(tr) Anarşist Kadınlar is with Nisan Elhan.
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 01 06:15:53 GMT 2020

Bugün Ankara Kadın Paltformu olarak, Diyarbakır'da tutuklanan kadın arkadaşlarımız için bir basın açıklaması gerçekleştirdik. 8 Mart'ta alanlarda olmayı suç sayan, Gülistan Doku nerede demeyi suç sayıp kadın dayanışmasını yargılamaya çalışanlara karşı Kadın mücadelesi yargılanamaz dedik.
Yaşasın Kadın Dayanışması
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
...



(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet DAF Meydan #53 - "Korona Krizi'ne Dair"
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 01 06:15:42 GMT 2020

Dünya aralık ayından beridir Covid-19 virüsünün yarattığı hastalığın biyolojik, ekonomik, ekolojik, sosyal, sağlıksal ve teknolojik etkilerini yaşıyor. Hastalığın salgına, salgının krize dönüşümünü yaşadık, yaşıyoruz. Ülkeler arası farklılıklar olsa da devletlerin politikaları birbirlerine benzer politikalar. Yasaklamalarla, denetim ve kontrol sistemleriyle otoritesini sürdürmek ister. Salgının, sağlıksal etkilerini değil sosyolojik etkilerini önemser. Kapitalizm her zaman krizlerden faydalanma ilkesini işletir. Bazı sektörlerinde düşüş olsa da bazı sektörleri yükselir. Ancak kaybettikleri kazandıklarıyla kapanmaz. Genel çöküş, korona krizinin sebep olacağı çöküşle daha da hızlanacaktır.
2500 senelik salgın deneyimi, bizlere iktidarların salgınların başlangıç süreçlerinde zayıfladığı gerçeğini gösterir. Bu zayıflama, salgının şoku ve şiddeti ile alakalı olarak kaçınılmazdır. Hiçbir salgında sürecin olağan seyri değiştirilemiyor ve salgınlar kendi kendine seyrelerek sonlanıyor. Bu size iddialı bir söylem gibi gelebilir ama hiçbir veba salgını izolasyon ve sterilizasyonla sonlanmamıştır. Yani doktorların ya da eczacıların vebayı sonlandırdığını söyleyemeyiz. Söyleyemeyeceğimiz bir başka şey ise geçmişteki ve günümüzdeki ...



(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin 53 - meydan.org: Ya Donakal Ya Kaç Ya da Savaş (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 31 05:34:48 GMT 2020

Korona krizi ve ardından gelen karantina uygulaması nedeniyle her gün yeni yazılar, tespitler, yapılması gerekenler ve gerekmeyenler listesi ortalığa saçılıyor. Komplo teorilerini, hiçbir fayda sağlamayacak uygulamaları dinlemek ve okumakla günlerimiz geçiyor. Pek çok insan karantinada kaçıncı günde olduğunu saymayı bıraktı. Sahi hangi aydaydık? Mart çok mu uzun geçiyor? Kış bitmiyor mu derken, günler geceler birbirine karışıyorken akıl sağlığını korumaya yönelik öneriler de birbiri ardına dizilmeye başladı. ---- Hemen hemen herkes, psikiyatrik ve psikolojik olarak içinde bulunduğumuz sürece dair kendince bir söz üretmeye çalışıyor. Bu yazı, tüm bu psikolojik/psikiyatrik gerçekleri göz önünde bulundurarak sistemin argümanlarına farklı bir yerden bakmayı amaçlıyor.
Tehlike ile İlk Karşılaşma; Bundan Kaçabilir Miyim?

Psikolojiye göre en basit tabiriyle travma, bireyin fiziksel ve zihinsel bütünlüğünü tehdit eden olay ya da durum ve bunun çeşitli ...



(tr) meydan.org: CNT Sevilla'dan Anlamlı Ziyaret: "Çok Yaşa Yoldaş!"
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 30 04:57:30 GMT 2020

CNT Sevilla, 103 yaşındaki anarşist Antonio Oviedo Cadierno'ya anlamlı bir sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. 17 Mayıs 1917'de doğan Cadierno, 14 yaşında CNT'ye katıldı ve İberya devrimi sırasında cephelerde üç yıl savaştı. Madrid'de kaldığı süre boyunca Buenaventura Durruti ile tanışan Cadierno, çeşitli anarşist yayınların çıkarılmasına da katkı sundu. CNT Sevilla, yoldaş Antonio Oviedo Cadierno'yu ziyaretine dair şu metni yayınladı. ---- Geçtiğimiz Pazar, 17 Mayıs CNT Seville, yoldaş Antonio Oviedo Cadierno ve ailesi ile birlikte 103 doğum gününü kutlamanın onuruna sahipti. Ziyaret sırasında ona fahri bir kart, bir buket çiçek ve Sevilla'nın eski CNT bayrağını sunduk.
17 Mayıs 1917'de doğdu, 14 yaşında CNT'ye katıldı ve demokrasiye iyi militan oldu. Savaş yıllarında cephelerde üç yıl savaştı ve Madrid'de kaldığı süre boyunca Buenaventura Durruti ile tanıştı. Savaştan sonra "toplama kampı, daha sonra hapishane ve daha sonra serbest bırakılan özgürlük (...) Konuları daha da kötüleştirmek için, Franco'nun zalimi, onunla hizmet etmeyen savaşın beşte birine hizmet etti" Onlar kışla yıllarıydı ve burada da kötü muamele ve savaş sonrası kıtlık yaşadılar. Zaten saklanmakta, CNT'nin korunmasında ve anarşist fikirlerin iletilmesinde meslektaşlarıyla birlikte çalışarak çeşitli yayınlarda işbirliği yapıyor. ...



@

Güncellenme zamaný: Thu Jun 04 10:13:39 2020