A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) anarsist faaliyet: Dardanel İşçisi Yalnız Değildir (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 14 05:59:46 GMT 2020

Covid-19 salgını olan fabrikada işçileri ücretli izine çıkartmak yerine "kapalı devre " adı altındaki,işçileri 14 gün boyunca kendi belirledikleri alanlarda adeta bir toplama kampında tutan Dardanel Gıda'nın İstanbul Tarabya'da bulunan ofisi önünde aralarında Genç İşçi Derneği'nden yoldaşlarımızın da bulunduğu bir eylem gerçekleştirildi. Genç İşçi Derneği için yoldaşımız İlyas Seyrek, bir dayanışma konuşması gerçekleştirdi.
Devrimci Anarşist Faaliyet @DAFaaliyet
#DardanelBoykot
https://t.co/N5vWVVkaZi?amp=1
https://twitter.com/i/status/1292138949989679104
https://anarsistfaaliyet.org/sokak/dardanel-iscisi-yalniz-degildir-english-below/
...(tr) yeryuzu postasi: ODTÜ Vişnelik Sosyal Tesisleri çalışanlarının grevi kazanımla sonuçlandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 14 05:59:36 GMT 2020

ODTÜ Vişnelik Sosyal Tesisleri çalışanlarının dün başlattıkları grev Toplu İş Sözleşmesi imzalanması ile sonuçlandı.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası (Dev Turizm İş) ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Vişnelik Sosyal Tesisleri arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine dün ODTÜ Vişnelik Sosyal Tesisleri çalışanlarının kendi iş yerleri önünde başlattıkları grev sonlandırıldı.
Dev Turizm İş, gece saatlerinde yaptığı açıklama ile TİS sürecinin imza altına alındığını ve üyelerinin yaptıkları grevin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.
---------------------------------------------------------------------------
ODTÜ Vişnelik Tesisi'nde çalışan işçiler greve başladı

...(tr) Turkey, yeryuzu postasi: Demonstrations continue to demand the resignation of Netanyahu, accused of corruption in Israel
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 13 06:30:48 GMT 2020

Thousands of people in Israel were again on the street, demanding the resignation of Prime Minister Benyamin Netanyahu due to the corruption case against him and his failure to combat the new type of coronavirus (Kovid-19) epidemic. ---- Thousands of people protested in front of Netanyahu's home in West Jerusalem. On the other hand, thousands of demonstrators in different cities of the country, including the capital Tel Aviv, took to the streets for Netanyahu's resignation. The slogans "This is a war against corruption" and "This is a protest for the return of democracy" were chanted in the protests. ---- For about 3 months, protests have been carried out in different cities of Israel with the demand of Netanyahu resignation.
http://www.yeryuzupostasi.org/2020/08/09/israilde-yolsuzlukla-suclanan-netanyahunun-istifasi-talebiyle-eylemler-suruyor/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
...(tr) yeryuzu postasi:İsrail'de yolsuzlukla suçlanan Netanyahu'nun istifası talebiyle eylemler sürüyor (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 13 06:30:33 GMT 2020

İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Benyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle yine sokaktaydı.
Binlerce kişi Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinin önünde eylem gerçekleştirdi. Öte yandan başkent Tel Aviv de dahil ülkenin farklı kentlerinde binlerce gösterici, Netanyahu'nun istifası için sokaklara döküldü. Eylemlerde "Bu yolsuzluğa savaştır" ve "Bu demokrasinin geri gelmesi için protestodur" sloganları atıldı.
Yaklaşık 3 aydan bu yana İsrail'in farklı kentlerinde Netanyahu2Nun istifası talebiyle eylemler gerçekleştiriliyor.
http://www.yeryuzupostasi.org/2020/08/09/israilde-yolsuzlukla-suclanan-netanyahunun-istifasi-talebiyle-eylemler-suruyor/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
...(tr) genc isci: Devlet İstedi, Patron Uyguladı: Dardanel İşçisi Toplama Kampında - Meltem Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 12 06:35:10 GMT 2020

Temmuz ayının sonunda Dardanel Gıda'nın Çanakkale'de bulunan fabrikasında çalışan işçilerin bir kısmında Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve önlem olarak geride kalan işçilerin "Kapalı Devre" denilen ve toplama kamplarını andıran bir sistemle çalıştırılmaya başlanacağı duyuruldu. ---- Kapalı Devre Sistemi 14 gün boyunca işçilerin mesai saatlerini tamamladıktan sonra fabrikanın yakınında bulunan bir alanda toplu şekilde konaklamasına dayanıyor. Dardanel'in internet sitesine girildiğinde karşımıza çıkan "Dardanel grubu olarak önceliğimiz çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliği" mesajına bakınca Kapalı Devre'nin işçilerin can güvenliği için kurulan bir sistem olduğunu zannedip "Vay be! İşçilere 14 gün kalacak yer imkanı vermişler." demek bile mümkün.

Ancak tek bir basit soruyla Dardanel Gıda'nın işçi güvenliği maskesini indirmek de mümkün: "Covid-19 vakasının olduğu bir fabrikada neden işçiler ücretli izne çıkarılmadı?" ...(tr) meydan.org: Genç İşçi Derneği, İşçileri Fabrikaya Kapatan Dardanel'e Karşı Eylemde
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 12 06:35:01 GMT 2020

Dardanel Gıda'nın Çanakkale'de bulunan fabrikasında bazı işçilerde Covid-19 pozitif tanısı nedeniyle fabrika yönetimi ve Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ortak kararıyla işçiler fabrikaya kapatılmıştı. Konuya dair bugün alınan güncel bilgi, 56 işçi ile birlikte toplamda 153 işçiye Covid-19 tanısı konduğu ve ağır semptomlar göstermeyen işçilerin çalışamay devam ettirildikleri yönünde. ---- Aralarında Genç İşçi Derneği'nin de (GİDER) bulunduğu işçi örgütleri, işçileri "Kapalı Devre Sistemi" adı altındaki toplama kamplarında çalışmaya zorlayan Dardanel patronlarına karşı şirketin Tarabya'da bulunan ofisi önünde yarın bir eylem gerçekleştirecek. Eylemin başlama saati 16:00 olarak duyuruldu.
https://meydan.org/2020/08/07/genc-isci-dernegi-iscileri-fabrikaya-kapatan-dardanele-karsi-eylemde/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
...(tr) kadinlar sokakta: "Yaşamımızdan Vazgeçmiyoruz" Demek İçin Sokaktaydık
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 11 06:36:44 GMT 2020

yıllardır "aile yıkıyor", "eş cinselliği meşrulaştırıyor" sözleriyle içi boşaltılmaya çalışılan İstanbul Sözleşmesi geçtiğimiz haftadan bu yana devletin gündeminde. Her gün en az bir kadının katledildiği, sayısız kadının şiddete uğradığı topraklarda yaşıyoruz biz kadınlar. Devletin gündeminde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek kadınları eve, aileye kapatmak varken biz kadınların gündeminde her anını tehlikeyle sürdürdüğümüz yaşamlarımız var. Yaşamlarımız ve özgürlüğümüz için 5 Ağustos günü birçok farklı şehirde kadınlar sokaktaydı, biz de Anarşist Kadınlar olarak Ankara ve İstanbul'da isyanımızı yükselttik
İstanbul Szöleşmesi'nden çekilerek kadınların yaşamına saldıran devlete karşı "Devlet Kadınlar'dan Korksun", "Dayanışma Yaşatır", "Kadınlar Şiddeti Affetmeyecek", " Yaşasın Kadın Dayanışması", "" dövizlerimizle eylemdeydik.
Yaşasın Kadın Daynışması, Yaşasın Mücadelemiz!

...(tr) anarsist faaliyet: Kadınlar Erkek Şiddetinin Aklanmasına Karşı Sokaklardaydı (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 11 06:36:35 GMT 2020

Kadınlar, devletin İstanbul Sözleşmesi'ni tartışma ve sözleşmeden çekilme bahanesiyle erkek şiddetini ve kadın katliamlarını aklama çabasına karşı bugün pek çok şehirde eylemdeydi. Anarşist Kadınlar'dan yoldaşlarımız Ankara ve İstanbul'da "Dayanışma Yaşatır","Kadınlar Şiddeti Affetmeyecek","Yaşasın Kadın Dayanışması" dövizleriyle katıldı. İstanbul'da gerçekleşen eylemde Anarşist Kadınlar adına söz alan yoldaşımız Şeyma Çopur bir konuşma gerçekleştirdi.

https://twitter.com/i/status/1291092909488570370

https://anarsistfaaliyet.org/sokak/6284eylem/
________________________________________
...(tr) gencisci: Dardanel Isçisi Yalniz Degildir
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 10 04:55:20 GMT 2020

Isçileri "Kapali Devre Sistemi" adi altindaki toplama kamplarinda çalismaya zorlayan patronlara karsi Dardanel isçisinin yanindayiz. Isçi sömürüsünü normallestirmek isteyen Dardanel Gida'ya karsi 8 Agustos Cumartesi günü saat 16:00'da Dardanel'in Tarabya'daki ofisinin önünde olacagiz.

http://gencisci.org/dardanel-iscisi-yalniz-degildir/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
...(tr) kadinlar sokakta: Kadin Dayanismasi Yasatir!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 10 04:55:15 GMT 2020

Yasadigimiz topraklarda her gün on binlerce kadin erkekler tarafindan siddete ugruyorken ve her gün en az bir kadin erkek siddetiyle katlediliyorken devlet "aile yapimiza uygun degil" ,"batidan gelme", " escinselligi mesrulastiriyor" diyerek Istanbul Sözlesmesi'nden çekilmeyi tartisiyor. ---- Ancak biz kadinlar devletin bir imzayla verdigi söze kanmadigimiz gibi o sözden dönerek biz kadinlara saldirmasina da izin vermeyecegiz. ---- Simdi "Siddete alismiyoruz, yasamlarimizdan vazgeçmiyoruz" diyerek her yerdeyiz. Zaten hiç terk etmedigimiz sokaklari el ele, emin adimlarla yürüyoruz. Sosyal medyada birinin profilinden digerine uzaniyor direnisimiz, çalan her kapida bir evden digerine duyuluyor: "Kadinlar yasami için, devletin saldirilarina karsi sokakta." Duymayan kalmasin; kadinlara saldiranlarin basina dünyayi yikana kadar, kadinlar özgürlesene kadar sokaktayiz!

Yani biz bitti demeden bitmez, bitmeyecek.
...@

Güncellenme zamaný: Fri Aug 14 07:59:47 2020