A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) yeryuzu postasi: Kolombiya'da eylemler üçüncü haftasında sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 15 07:30:37 GMT 2019

Kolombiya'da hükümetin neoliberal politikalarına karşı başlayan eylemler üçüncü haftasına girdi. ---- Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque yönetimiyle henüz anlaşma sağlamadıklarını açıklayan Genel Grev Komitesi, mücadeleye devam etme çağrısında bulundu. ---- Komitede yer alan sendika başkanlarından Diogenes Orjuela, sosyal medya hesabından "Grevin tüm ülkede örgütlü olduğunu, milyonlarca Kolombiyalıyı temsil eden hedefleri olduğunu ve büyük, barışçıl ve yaratıcı bir eylem çizgisi izlendiğini tekrarlıyorum" açıklamasında bulundu. ---- Birleşmiş Milletler'in (BM) İnsan Hakları Komisyonu'nda yer alan Kolombiya elçisi Alberto Brunori, eylemlerde en az 86 insan hakları savunucusunun yaşamını yitirdiğini bildird ---- BM delegeleri, bu sayının "Kolombiya devletinin bütünleştiriciliğinden yoksun olduğunun bir göstergesi" olduğunu kaydetti.
Öte yandan, Kolombiya polisi ve Mobil Rahatsızlıkları Önleme Filosu'nun (ESMAD) eylemlere katılan aktivistleri yasadışı bir şekilde araçlara bindirip kaçırdığı görüntülendi. (Kaynak: ETHA)
...(tr) DAF, Medyan #51 - Seçimlerden Sonra Baskanlarin Ilk Hizmeti: Isçi Kiyimi / yorum yapilmamis
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 15 07:30:25 GMT 2019

Her yerel seçim öncesinde belediye baskan adaylari isçilere deger verdikleri yalanini uydurur ve isçilerin taleplerini yerine getireceklerini söylerler. Bu talepler bazen toplu sözlesme, bazen ücretlere zam, bazen yüksek miktarda isçi istihdamidir. Ve çogu zaman baskanlar seçildikten sonra isçilere verdikleri sözleri unutur. Geçtigimiz yerel seçimin ardindan da belediyeler ve baskanlari bizi yaniltmamisti. Bu durum degismedi; Istanbul'un üç ilçesinde Atasehir, Maltepe ve Üsküdar Belediyesi'nde isten çikarmalar gerçeklesti. ---- Atasehir Belediyesi'ndeki isçiler sendikal faaliyette bulunduklari, Maltepe Belediyesi'ndeki isçiler de sendikal faaliyette bulunup ayrica isten çikarilan arkadaslariyla dayanisma eylemlerine katildiklari için isten çikartilirken Üsküdar Belediyesi isçileri ise keyfi bir biçimde çesitli bahaneler üretilerek isten çikartildilar. Isçiler, islerine dönebilmek ve taleplerini kazanabilmek için direnise basladilar. Belediye yönetimlerinin iftiralarina, tehdit ve baskilarina maruz kalan isçiler tüm saldirilara karsi direnmeye devam ediyor. Biz de Meydan Gazetesi olarak, seçildikten sonra ilk "hizmeti" isçi kiyimi olan baskanlarin yaptigi adaletsizlikleri ve bu adaletsizliklere karsi isçilerin direnisini duyurmak için Atasehir, Maltepe ve Üsküdar Belediyesi isçileriyle röportajlar gerçeklestirdik. ...


(tr) Anarşist Kadınlar: Bugün Istanbul 34 - Bugün olduğu gibi yarın da öfkeliyiz ve peşinizdeyiz!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 14 08:00:44 GMT 2019

Bugün Istanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gece vakti, en işlek dolmuş hatlarından birinde üç kadını taciz eden erkek ödül gibi bir ceza aldı. ---- Tacizci erkeğin tacizlerine dayanamayıp dolmuştan inen kadından sonra tacizci erkek iki kadın arkadaşımızı taciz etmeye devam etmişti. Kadın arkadaşlarımıza bakarak mastürbasyon yapan adamın bu tavrına başta dolmuşu durdurmayan şoför ve karakolda "etek boyu kısa, göğsü büyük" diyen polisler ortak olarak cinsel tacizi devam ettirdi. ---- Tacizin haber verildiği savcı ise delil toplamaya gerek görmediği için tacizci erkeğin pantolonunu inceletmedi. ---- Tüm bunların sonunda bugün görülen duruşmada karşımızda her zamanki gibi erkek adalet vardı. Duruşmada görüntü aldığı iddiasıyla az daha bir arkadaşımız hakkında tutanak tutulacak ve ceza davası açılacaktı. Kim bilir bu arkadaşımız, tacizci erkeğin aldığı cezadan daha fazla ceza alacaktı.
Duruşma salonunun fiziki yapısı bahane edilerek duruşmayı takip etmek isteyen kadınların çoğu erkek özel güvenlik tarafından duruşma salonuna alınmadı. Bir kadın arkadaşımız kendisini tutamayıp tepki verdi diye duruşma salonundan atıldı.
...(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da genel grev 6. gününde devam ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 14 08:00:16 GMT 2019

Fransa'da hükümetin getirmek istedigi puan bazli emeklilik sistemine karsi 5 Aralik'ta baslayan grev 6 gündür devam ediyor. Bugün gerçeklesen genel greve yaklasik 800 bin kisinin katildigi belirtiliyor. ---- Sendikalar, hükümetin emeklilik reformu kararinda geri adim atmamasi halinde, protesto ve grevlerin ‘süresiz' olarak devam edecegini duyurdu. ---- Pek çok sektörde yasanan ve ulasim basta olmak üzere pek çok alanda etkili olan grevlerin yani sira getirilmek istenen düzenlemeye karsi, baskent Paris'in yani sira Marseille, Bordeaux, Rennes, Lille ve Lyon gibi pek çok kentte protesto gösterileri düzenlendi. ---- Devam eden grev nedeniyle hava yolu sirketleri bugün uçuslarin yüzde 20'sinin iptal edildigini açiklarken, tren seferlerinin sadece beste biri yapilabildi. Öte yandan çok sayida kafe ve restoranin kepenk indirdigi Paris'te bazi bankalar da kapali kaldi.
Pek çok yerde eylemciler ve polis arasinda çatisma çikarken, Bordeaux'da bulunan Place de la Bourse ‘a (Borsa Meydani) iklim krizine karsi dünya çapinda düzenledigi eylemlerle bilinen Yok Olus Isyani (Extinction Rebellion) tarafindan "soyumuz tükenmeden önceki son çagri" pankarti asildi. ...(tr) meydan.org: Balıkesir Dün Geceden Bu Yana 70 Kez Sallandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 13 05:28:45 GMT 2019

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 23.14, 23.24 ve 23.46 sularında Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde üç deprem meydana geldiğini bildirdi.
Balıkesir merkez ve ilçelerinde ise bu depremlerle birlikte sabah saatlerine kadar 70 artçı sarsıntı yaşandı.
Meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği yerlerden Akçaköy Mahallesi sakinleri, geceyi dışarıda ateş yakıp ısınarak geçirdi.
https://meydan.org/2019/12/11/balikesir-dun-geceden-bu-yana-70-kez-sallandi/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
...(tr) meydan.org: Binler Bakırköy Pazar Alanında Krize Karşı Miting'teydi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 13 05:24:07 GMT 2019

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin ekonomik krize karşı düzenlediği miting bugün Bakırköy Pazar alanında yapıldı.Devrimci sendikaların ve örgütlerin örgütlediği mitingte yeni vergilere, zamlara, İşsizlik Fonu'nun yağmalanmasına, OHAL uygulamalarına karşı mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı. ---- Genç İşçi Derneği ise "Bizler çocuğuna pantolon alamayanlarız. Bizler doğalgaz faturasını ödemeyemediği için bebeği hasta olanlarız. Bizler asgari ücretle günde 14 saat çalışanlarız. Bizler maaşını 4 aydır alamayanlarız. Bizler kirasını ödeyemeyenleriz. Bizler yaşamları çalınanlarız. Ezilenleriz. Onlar ezenler. Onlar hakkımızı vermeyecekler. Alacağız. Onlar ekmeğimizi vermeyecekler. Alacağız. Onlar adaleti vermeyecekler. Alacağız. Onlar özgürlüğü vermeyecekler. Alacağız. Hak verilmez alınır; zafer sokakta kazanılır!" diyerek mitingteki yerini aldı.

https://meydan.org/2019/12/08/binler-bakirkoy-pazar-alaninda-krize-karsi-mitingteydi/
...(tr) genc isci: Vermeyecekler Alacağız! - 8 Aralık Kriz Mitingi 2019
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 12 06:31:07 GMT 2019

Bugün Genç İşçi Derneği olarak sloganlarımızla, kara bayraklarımızla ve isyanımızla Bakırköy'deki kriz mitingindeydik. ---- Bizler çocuğuna pantolon alamayanlarız. Bizler doğalgaz faturasını ödemeyemediği için bebeği hasta olanlarız. Bizler asgari ücretle günde 14 saat çalışanlarız. Bizler maaşını 4 aydır alamayanlarız. Bizler kirasını ödeyemeyenleriz. Bizler yaşamları çalınanlarız. Ezilenleriz. Onlar ezenler. Onlar hakkımızı vermeyecekler. Alacağız. Onlar ekmeğimizi vermeyecekler. Alacağız. Onlar adaleti vermeyecekler. Alacağız. Onlar özgürlüğü vermeyecekler. Alacağız. Hak verilmez alınır; zafer sokakta kazanılır! ---- Bugün de olduğu gibi kendisi kriz olan kapitalizme karşı hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bütün patronların hırsız olduğunu vurgulamaya devam edeceğiz. Bu kavga, sadece bugünün kavgası değildir. Şimdi mücadele zamanı. İktidarlar var olduğu sürece, kapitalizm var olduğu sürece bu kavga sürecek. Her yerde ezen-ezilen adaletsizliğine karşı kara bayrağımızla sürdüreceğiz kavgamızı.

...(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da genel grevin 3. günü
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 12 06:30:55 GMT 2019

Fransa'da genel grev üçüncü gününde devam etti. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un getirmek istediği puan bazlı emeklilik sistemine tepki göstermek amacıyla Perşembe günü başlayan genel grevin 1995'ten bu yana görülen en büyüğü olduğu belirtiliyor. ---- Cumartesi günü gerçekleşen eylemlerde yüz binlerce emekçinin yanı sıra eylemleri 56. haftasına giren sarı yeleklliler de pek çok şehirde sokağa çıktı. ---- Binlerce kamyon ve tır şoförü otoyollarda blokaj eylemi yaptı. Blokaj eylemlerinin, A8 otoyolu, Toulouse, Marsilya ve Aix-en-Provence civarındaki yolları etkilediği belirtilldi. (Kaynak: Yaşanacak Dünya)

http://www.yeryuzupostasi.org/2019/12/08/fransada-genel-grevin-3-gunu/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
...(tr) yeryuzu postasi: Irak'ta protestoculara yönelik silahlı saldırıda en az 19 kişi hayatını kaybetti
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 11 06:19:17 GMT 2019

Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi nedenlerle 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı yakınlarında protestocuların kamp yaptığı alanın yakınlarında bir kişi ateş açtı. ---- Reuters'ın haberine göre saldırıda en az 19 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 16'sı eylemci, üçü de polis.Protestolarda şu ana kadar 450'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi de yaralandı. Yaşanan saldırı sonrası ülkenin Şii liderlerinden Ayetullah Ali Sistani dış müdahale olmadan yeni bir başbakanın bir an evvel seçilmesi gerektiğini açıkladı. ---- Öte yandan ABD de İran destekli milis grupların lider kadrosundan üçünü yaptırım listesine aldığını duyurdu. 29 Kasım'da istifa kararı alan Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifası 1 Aralık'ta toplanan Irak Meclisi tarafından kabul edilmişti.

Abdulmehdi'nin istifa etmesinin ardından hafta içerisinde Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ı ziyaret ettiği rapor ...(tr) genc isci: Kriz Mitingi için Sokakları Afişlerimizle Donattık
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 11 06:19:05 GMT 2019

8 Aralık'ta Bakırköy pazar alanında gerçekleşecek olan kriz mitingi için Bakırköy, Kadıköy, Sefaköy, Mecidiyeköy, Şişli, Beşiktaş, Kartal'da afiş çalışması yaptık. ---- Ekonomik krize karşı 8 Aralık'ta Bakırköy'de düzenlenecek kriz mitingine çağrı yapmak için Beşiktaş'ta afiş çalışması yaptık. ---- Ekonomik krize karşı 8 Aralık'ta Bakırköy'de düzenlenecek kriz mitingine çağrı yapmak için Bakırköy'de afiş çalışması yaptık. ---- Ekonomik krize karşı 8 Aralık'ta Bakırköy'de düzenlenecek kriz mitingine çağrı yapmak için Ankara'da afiş çalışması yaptık. ---- Ekonomik krize karşı 8 Aralık'ta Bakırköy'de düzenlenecek kriz mitingine çağrı yapmak için Mecidiyeköy'de afiş çalışması yaptık. ---- 8 Aralık Pazar günü Bakırköy'de düzenlenecek olan miting için Sefaköy'de afiş çalışması yaptık. Ekonomik krize karşı sıkma dişini sık yumruğunu! ---- Ekonomik krize karşı 8 Aralık'ta Bakırköy'de düzenlenecek kriz mitingine çağrı yapmak için Kadıköy'de afiş çalışması yaptık.

http://gencisci.org/kriz-mitingi-icin-sokaklari-afislerimizle-donattik/
...@

Güncellenme zamaný: Sun Dec 15 08:30:38 2019