A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) Turkey, yeryuzu postasi: Türkiye'den iklim değişikliğine karşı "Dünya Grevi" için çağrı (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 22 06:13:43 GMT 2019

Gezegenimiz ölüyor. Kıyılara ölü deniz canlıları vuruyor, okyanusların her bir karışı petrol, plastik ve diğer yapay atıklarla kirletilmiş durumda. Ağaçlar kesiliyor, türler yok oluyor, hayvanlar öldürülüyor, insanlar zehirleniyor, küresel ısınma yapay sebeplerden dolayı tavan yapmış durumda ve her geçen gün yaşamlarımızı daha çok etkiliyor. Yaygın olan inanışın aksine bunun sorumlusu tüketiciler değil, üreticiler, yani sermayedarlar ve hükumetler. Tek başına geri dönüşüm yapmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Doğaya zarar verenler, fabrikaların sera gazlarını atmosfere salmasına izin veren hükumetler ve patronlar, Kaz Dağları'nda siyanürle altın arayan, ağaçları kesen altın şirketleri, doğal sitleri yapılaşmaya açan yetkililer ve diğerleri, kısacası doğaya dört bir yandan saldıran, bunu da proletaryanın emeğini sömürerek yapan kan emiciler. Kâr hırsı her doğal ...


(tr) yeryuzu postasi: Hayatı tehlikede olan İranlı anarşist tutsak Soheil Arabi için kampanya
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 21 05:03:53 GMT 2019

Hayatı tehlikede olan İranlı anarşist tutsak Soheil Arabi için CNT AIT kampanya başlattı. Açlık eyleminde olan Soheil Arabi son olarak yine gardiyanların saldırısına uğradı. ---- İranlı anarşist tutsak Soheil Arabi, Aralık 2013'te Tahran'da Devrim Muhafızları (IRGC) tarafından tutuklandı ve Peygambere ve diğer yaptırımlara hakaret ettiği için 2014'te ölüm cezasına çarptırıldı. Temmuz 2015'te ölüm cezası 7.5 yıl hapis cezasına çevrildi. Ayrıca eylül ayında "13 din kitabı okuması ve iki yıl teoloji eğitimi görmesi" olarak yeni hükümler verildi. bununla kalmayan İran Arabi'yi Ekim 2018'de tekrar üç yıl hapis cezasına mahkum etmişti. ---- Anarşist tutsak Arabi geçmişte hapishanede işkence görmüştü. Yakın zamanda tutsakların durumu hakkında yazdığı mektupla bağlantısı nedeniyle devlet görevlilerince çağrıldı, sorgulandı ve ciddi şekilde dövüldü. Sonuç olarak, ağır bir ...


(tr) DAF, Meydan #50 - Kullan-at: Çocuğa Yönelik Şiddete Karşı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 20 06:14:33 GMT 2019

Kapitalist işleyiş içerisinde zaman zaman kullanılabilecek ama paylaşma ve dayanışmayla örülü özgür dünyada hiçbir şeye yaramayacak bilgiler... ---- Gazetelerde, televizyonlarda özellikle son dönemde iyiden iyiye tartışılan çocuğa yönelik şiddet, hiç kuşku yok ki kanunlarda değil insanlarda ve dolayısıyla toplumda gerçekleşecek bir değişimle sona erebilecek. Ancak bu yazıda özellikle acil müdahale gerektiği durumlar olmak üzere çocuğa uygulanan şiddete karşı başvurulabilecek yasal yollar değerlendirilecek. Yazının başında belirtmek gerekir ki çocuk olarak 18 yaşından küçük kişiler değerlendirilmektedir. ---- Çocuğa yönelik şiddete karşı hukuken başvurulabilecek imkânlar, temel olarak Çocuk Koruma Kanunu ile Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da yer almaktadır. Hemen burada ufak bir parantez açmak gerekiyor. Kanunun isminin aksine söz ...


(tr) senin medyan: İsrail'de Polis Bıçaklı Saldırı Sonrası Gençlerin Üzerine Ateş Açtı: 1 Ölü
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 19 06:21:54 GMT 2019

İsrail'de polis, Kudüs'ün eski şehir bölgesinde, İsrailli bir polisi bıçakladığı iddia edilen 18 yaşından küçük iki Filistinli gencin üzerine ateş açtı. Gençlerden biri hayatını kaybederken diğeri yaralandı. ---- Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gençlerden birinin yaşamını yitirdiği bilgisi teyit edildi. ---- Dolaşıma sokulan videolarda, iki Filistinli gencin İsrailli bir polis memuruna yaklaştığı ve söz konusu görevliyi bıçakladığı görülüyor. Olayın ardından polis gençlerin üzerine ateş açıyor. ---- 11 Ağustos Pazar günü, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki Kurban Bayramı namazı sonrası İsrail polisi, Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermi kullanmıştı. ---- https://seninmedyan.org/2019/08/16/israilde-polis-bicakli-saldiri-sonrasi-genclerin-uzerine-ates-acti-1-olu/ ...


(tr) senin medyan: EMGÜNÜN AKIŞI
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 18 05:13:16 GMT 2019

Ölümler Önlem Alınmasına Yetmiyor: 50 Kişiyi Taşıyan Otobüs Seyir Halinde Cayır Cayır Yandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde, TEM yolunda, içinde 50 yolcu bulunan Metro firmasına ait yolcu otobüs,, seyir halindeyken yanmaya başladı. Dumanların otobüsün içerisine girmesiyle otobüs durduruldu ve yolcuların hızla araçtan inmesiyle yangında yeni bir felaket yaşanmadı.
Bu ayın başında Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü de yanmış; yangında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 15 kişi de yaralanmıştı.
https://seninmedyan.org/2019/08/15/olumler-onlem-alinmasina-yetmiyor-50-kisiyi-tasiyan-otobus-seyir-halinde-cayir-cayir-yandi/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
...(tr) anarsist faaliyet: Kazdağları İsyanda, İsyana Devam!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 17 06:24:46 GMT 2019

Patika Ekoloji Kolektifi, talancı şirket Alamos Gold'un, Kazdağları'nı siyanürle zehirlemesine karşı coğrafyanın pek çok bölgesinden gelen yaşam savunucularıyla birlikte Kazdağları'nda "Su ve Vicdan Nöbeti'nde buluştu. Ekolojik yıkıma karşı direnişin yükseltti.

Şirket Talan, Kanun Yalan! Kazdağları İsyanda, İsyana Devam!

https://anarsistfaaliyet.org/toprak/kazdaglari-isyanda-isyana-devam
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
...(tr) Yeryuzu postasi: Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi'nden İBB ve Esenyurt Belediyesi'ne sınır dışı tepkisi (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 16 06:32:44 GMT 2019

Suriyeli mültecilere yönelik artan saldırılara, sınır dışı uygulamalarına ve İstanbul Valiliği'nin kentte kayıtlı olmayan Suriyelilerin geri gönderilmesi sonrası Esenyurt Belediyesi'nin "İBB desteğiyle Suriyelilerin dönüşü başladı" yazılı ilanlar asması tepki ile karşılandı. ---- Esenyurt Belediyesi'nin "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Suriyelilerin dönüşü başladı" yazılı ilanda "Gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen misafirlerimizi Suriye'ye geri götürüyoruz. Ülkelerine dönen misafirlerimiz 5 yıl süresince Türkiye'ye geri dönüş yapamayacaktır." ifadeleri kullanıldı. ---- Duruma tepki gösteren Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda "Suriye'de hala savaş sürüyor ve Suriyeli mültecilere zorla geri dönüş belgesi imzalatılarak sınır dışı edilmesi uygulaması sistemli hale gelmiş durumda. ...


(tr) senin medyan: Suruç Katliamı Davasının 11. Duruşması Görüldü
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 15 09:26:46 GMT 2019

20 Temmuz'da Suruç'ta IŞİD saldırısı sonucu yaşanan katliamın 11. Duruşması bugün görüldü. Duruşmaya yoğun katılım sağladı. Ayrıca katılanların avukatlarının yanı sıra Urfa, Diyarbakır, Gaziantep, Van ve İzmir Barolarını temsilen avukatlar söz aldı. ---- Katliam günü Suruç'ta fotoğraf çekerken halkın şüphelenerek üzerini aradığı, üzerinden cihatçı yayınlar ve cihat örgütü bayrağı çıkmasına rağmen gözaltına alınmayan ancak dört duruşma önce tanık olarak dinlenen Abdullah Ömer Arslan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. ---- Suruç Katliamı yaralıları ve avukatlar Arslan'ın tanık olduğu duruşmadan itibaren davaya sanık olarak dahil edilmesi ve kaçma şüphesi ile tutuklanmasını talep ediyordu. ---- Davanın 12. duruşması 1 Kasım'da görülecek.
...(tr) yeryuzu postasi: Avrupa'da öğrencilerin iklim değişikliği eylemleri sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 14 06:22:27 GMT 2019

Avrupa'da gençlerin iklim değişikliğine dikkat çekmek için başlattıkları direnişe bu hafta da devam edildi. Orta öğrenim öğrencilerinin iklim değişikliği ve çevre kirlenmesi karşısında başlattıkları direniş devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında İsveç'te başlatılan ve kısa zamanda bütün dünyada yankı uyandıran "Fridays for future - Gelecek için Cuma" öğrenci direnişi bir yılını doldurmuş durumda. Okulların yaz tatilinde olması nedeniyle eylemlerin sonlanacağı yönündeki beklentiler de boşa düşmüş oldu. ---- Tatilin ilk Cuma'sı Stuttgart öğrenci hareketi eylem yeri olarak havaalanını seçti. Rekor denebilinecek bir uçuş gününde eylemi gerçekleştiren gençler yolculardan büyük destek aldı. Öğrenci hareketinin sözcüsü, yolculara karşı olmadıklarını; iklim değişikliği tehlikesine karşı kayıtsız duran hükümetleri, politikacıları ve bankaları protesto ...


(tr) kadinlar sokakta: Shadi Ghadirian'ın Objektifinden Kadınlar: Her Gün Gibi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 13 06:27:58 GMT 2019

İranlı kadın fotoğrafçı Shadi Ghadrian, objektifini yaşamlarımıza çeviriyor. İran'daki kadınların erkek egemen algılardaki yerini deşiyor ve çoğu zaman fotoğraflardan zihinlerimizde kalan, birbiriyle çelişik görünen nesnelerle aynı kareye sığdırılmış kadınlar oluyor. Kara çarşaf yerine rengarenk ve desenli çarşaflar; kadınların yüzleri yerineyse kadınlarla özdeşleştirilen nesneler! İran'da modern yaşam ile gelenekler arasında sıkışıp kalmış kadınların yaşamlarına konuk oluyoruz. "Her Gün Gibi" ve "Qajar Serisi" olarak isimlendirdiği fotoğraf serileriyle tanınan Shadi'nin toplumsal cinsiyet rollerini kadın açısından eleştirel olarak sunduğu fotoğraflarını paylaşıyoruz.
http://kadinlarsokakta.org/wp-content/uploads/2019/08/94-295×300.jpg";
...@

Güncellenme zamaný: Thu Aug 22 08:13:43 2019