A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) DAF, Meydan #52 p2: Korona Krizine Dikkat! - Paylasma ve Dayanismayla Beraberce
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 30 05:32:57 GMT 2020

https://meydan.org/arsiv/pdf/meydan52.pdf
Bir krizle daha karsi karsiyayiz.
Krizin adi Korona. Korona salgini bölge bölge, gün gün ilerliyor.
Virüs elden ele, nefesten nefese bulasiyor; camda, kumasta, metalde,
plastikte yasiyor.
Virüsün belirtileri belli. Kuluçka
süresini, hastaligin nasil basladigini
ve nasil sonlandigini her gün dinliyor
ve izliyoruz. Virüsü taniyoruz, o da
bizi taniyor; yani yeni yeni tanisiyoruz. Yarin ne yapip ne yapmayacagini bilmiyoruz. Degisecek mi? Degismis halleriyle insanligi yenecek mi?
...(tr) meydan.org: İngiltere "Sürü Bağışıklığı'ndan" Geri Adım Atıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 28 07:23:17 GMT 2020

Koronavirüs (Covid-19) salgınının pandemik hale gelmesiyle, diğer devletlerden farklı bir yol izleyen İngiltere bu durumdan geri adım atıyor. İngiltere devleti virüsün zaman içinde nüfusun büyük kısmına bulaşması böylece halkın "sürü bağışıklığı" geliştirmesini öngörüyordu. Böylelikle toplumun her yıl mutasyona uğrayarak grip gibi, insanları tekrar hasta etme ihtimali bulunan bu virüse bağışıklık geliştirmesi umulmuştu.
Ancak İngiltere'den gelen haberler, bu "stratejiden" geri adım atıldığı izlenimi veriyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkede okulların cuma günü kapatılacağını duyurdu. Johnson, ülkede Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 104'e, toplam vaka sayısının ise 2 bin 626'ya çıktığını söyledi.
https://meydan.org/2020/03/18/ingiltere-suru-bagisikligindan-geri-adim-atiyor/
________________________________________
...(tr) meydan.org: Yunanistan'da Anarşistlere Gözaltı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 27 06:52:40 GMT 2020

2010 yılında polis tarafından silahla vurularak katledilen Devrimci Mücadele üyesi, anarşist Lambros Fountas, katledilişinin onuncu senesinde unutulmadı. Patras'ta dün gece anarşistler Lombros için sokak duvarlarına yazılama yaptı. Yazılama yapan anarşistler polis tarafından gözaltına alındı.

https://meydan.org/2020/03/10/yunanistanda-anarsistlere-gozalti/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
...(tr) meydan.org: Zapatistler KoronaVirüse Karşı Mücadeleye Çağırıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 26 07:13:18 GMT 2020

Ocak 1994'te Chiapas'ı özgürleştirdikten sonra dünyanın dört bir yanında birçok örgütlenmeye ilham kaynağı olan ve yoğun devlet şiddetine ve katliamlara karşı sürdürdüğü direnişle mücadeleyi sürdüren EZLN, on bini aşkın insanın yaşamını yitirmesine sebep olan yeni tip koronavirüse karşı mücadele çağrısı yayınladı. ---- Meksika halkına; ---- Dünya halklarına; ---- Ulusal Yerli Kongresi-Yerli Yönetim Meclisi'ne; ---- Direniş ve isyan ağlarına; ---- Kız ve erkek kardeşlere; ---- Arkadaşlara; ---- Size şu bilgilendirmede bulunuyoruz: ---- "Koronavirüs" olarak da bilinen COVID-19'un yayılmasıyla ortaya çıkan insan yaşamına yönelik gerçek ve bilimsel olarak kanıtlanmış tehdidi göz önünde bulundurarak,
Uyruk, cinsiyet, etnik köken, dil, dini inaç, politik tutum, toplumsal durum ve tarih ayrımı yapmaksızın yaşamı tehdit eden bu tehlikeye karşı gerekli tedbirleri almak yerine, insani bir sorunu birbirlerine saldırmak için kullanan kötü hükümetlerin ve bir bütün olarak siyaset sınıfının saçma sorumsuzluğu ve ciddiyetten yoksunluğunu göz önünde bulundurarak,
...(tr) meydan.org: İngiltere "Sürü Bağışıklığı'ndan" Geri Adım Atıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 25 05:47:13 GMT 2020

Koronavirüs (Covid-19) salgınının pandemik hale gelmesiyle, diğer devletlerden farklı bir yol izleyen İngiltere bu durumdan geri adım atıyor. İngiltere devleti virüsün zaman içinde nüfusun büyük kısmına bulaşması böylece halkın "sürü bağışıklığı" geliştirmesini öngörüyordu. Böylelikle toplumun her yıl mutasyona uğrayarak grip gibi, insanları tekrar hasta etme ihtimali bulunan bu virüse bağışıklık geliştirmesi umulmuştu. ---- Ancak İngiltere'den gelen haberler, bu "stratejiden" geri adım atıldığı izlenimi veriyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkede okulların cuma günü kapatılacağını duyurdu. Johnson, ülkede Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 104'e, toplam vaka sayısının ise 2 bin 626'ya çıktığını söyledi.
https://meydan.org/2020/03/18/ingiltere-suru-bagisikligindan-geri-adim-atiyor/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
...(tr) anarsist faaliyet: Korona Krizine Dikkat! Paylaşma ve Dayanışmayla Beraberce
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Mar 24 06:24:14 GMT 2020

Bir krizle daha karşı karşıyayız. Krizin adı Korona. Korona salgını bölge bölge, gün gün ilerliyor. Virüs elden ele, nefesten nefese bulaşıyor; camda, kumaşta, metalde, plastikte yaşıyor. ---- Virüsün belirtileri belli. Kuluçka süresini, hastalığın nasıl başladığını ve nasıl sonlandığını her gün dinliyor ve izliyoruz. Virüsü tanıyoruz, o da bizi tanıyor; yani yeni yeni tanışıyoruz. Yarın ne yapıp ne yapmayacağını bilmiyoruz. Değişecek mi? Değişmiş halleriyle insanlığı yenecek mi? Ya da insanlık virüsü durduracak mı? Virüsü yenecek mi? Bunlar şimdilik bilinmezler. ---- Aşı, Covid-19, hastalık, pandemik, salgın, tedavi gibi sağlıksal tanımları içeren bir terminoloji bir anda katıldı günlük konuşmalarımıza ve gündelik yaşantımıza. Bu sağlıksal sorun yavaş yavaş aştı kendisini ve yaşamsal bir krize dönüştü. Ekonomik ve sosyal tüm yaşamımız alt üst oldu.

Virüsü durdurmak için geçici uygulamalarla, genelgelerle tüm dünyada yeni bir yaşam yaratılıyor. Bencilliğin, rekabetin ve ihtirasın yani ...(tr) Anarsist Gençlik: Paris Komünü'nden 149 yil sonra Louise Michel
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 22 06:56:48 GMT 2020

....barikatlarda direnenleri, al kanlara boyanmis kara bayragi tasiyanlari, özgürlesenleri selamliyor!
Simdi suskun olan yiginlar
Okyanus gibi gürlediginde;
Yiginlar ölmeye hazir oldugunda
Komün tekrar ayaklanacak.
Sayilamayacak bir kalabalik olarak gelecegiz
Bütün yollardan gelecegiz
Ve karanliklardan siyrilan intikamci hayaletler gibi gelirken
Yumruklarimizi sikacagiz
Bayragi ölüm tasiyacak
...(tr) yeryuzu postasi: Koronavirüs: Politikacılar Dedikodu Yaparken İşçiler Acı Çekiyor - CNT-AIT
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 21 07:32:22 GMT 2020

Fransa'da örgütlü CNT-AIT Sağlık Çalışanları'nın 6 Mart 2020 tarihli yazısı ---- Bugüne kadar, 2009 yılında H1N1 ile olanlardan farklı olarak, pek çok sağlık çalışanı, hastaları tedavi etmek için gerekli olan FFP2 maskelerimizi almadık. Devletin bu çok ihtiyaç duyulan tedbirin rezervlerini oluşturmak için iki ayı varken, hiçbir şey yapmadığı anlaşılıyor. Bir pratisyen şöyle açıklıyor: "Hastalarımızla el sıkışmak yeterli değil, bu bizi hava yoluyla kontaminasyondan koruyamayacak. FFP2 maskelerinin yetersizliğinin hızla bakıcıların karantinaya alınması ile beraber, bakıcı yetersizliğine yol açabileceği anlaşılmalıdır. " Görünen, bütçeyle ilgili tercihler yapıldı; bir yandan devletin zirveler, toplantılar ve hatta insanları yönlendirmek ve aldatmak için tasarlanmış bir Devlet Ulusal Güvenlik Konseyi için yeterli bütçesi varken, öte yandan devlet sağlık çalışanlarını korumasız bırakıyor.

FFP2 MASKESİ AÇIĞI ve #KORONAVİRÜS SALGINININ 3. AŞAMASI
...(tr) meydan.org: Yunanistan'da Anarşistlere Gözaltı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 20 07:51:34 GMT 2020

2010 yılında polis tarafından silahla vurularak katledilen Devrimci Mücadele üyesi, anarşist Lambros Fountas, katledilişinin onuncu senesinde unutulmadı. Patras'ta dün gece anarşistler Lombros için sokak duvarlarına yazılama yaptı. Yazılama yapan anarşistler polis tarafından gözaltına alındı.

https://meydan.org/2020/03/10/yunanistanda-anarsistlere-gozalti/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
...(tr) DEVRİMCİ ANARŞİST FAALİYET DAF VE ANARŞİST POLİTİK ÖRGÜTLENME'NİN APO - Savaşa, Faşizme, Milliyetçilik ve Irkçılığa Karşı Göçmenlerle Dayanışma Ortak Bildirisi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 19 06:02:34 GMT 2020

Savaş ve faşizm, sistemin kendi temel ilkesinden -bir insanın başka birisi tarafından ezilmesi ve sömürülmesi- doğan çelişkilerinin sonucunda ortaya çıkan derin ve topyekün krizine karşı verebileceği tek "tepki"dir. ---- Siyasi ve ekonomik iktidarlar kapitalizmin kıyısında köşesinde kalmış halklara karşı; savaş, askeri operasyonlar, rejimlerin yıkılıp yerine yenilerinin dayatılması yöntemlerini kullanarak ve tüm alanları, zenginlik kaynaklarını, hatta tüm toplulukları kontrol etmek amacıyla koşulsuz şartsız bir saldırıya yelteniyorlar. Bu; zenginliğin küresel finansal elitlerin elinde fazladan toplanması ayrıca küresel, bölgesel ve yerel güçler arasında uluslararası rekabet bağlamındaki jeopolitik güç dengesinin yeniden ayarlanması için milyonlarca insanı yoksulluğa, hastalığa ve zorunlu göçmenliğe mahkum eden bir durumdur.

Son birkaç günde savaştan, sefaletten kaçma ve daha iyi bir yaşam umuduyla Yunanistan-Türkiye sınırlarına gelen binlerce göçmen, AB ve ...@

Güncellenme zamaný: Mon Mar 30 07:32:58 2020