A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) yeryuzu postasi: Özgürlükçü Komünist Birlik kuruluş kongresi: Sonuç Bildirisi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 25 06:41:54 GMT 2019

Fransa'nın etkili anarşist komünist örgütlerinden AL[Alternative Libertaire]ve CGA[Coordination of Anarchist Groups]tarafından 2018 yılından bu yana sürdürülen birlik görüşmeleri 8-9-10 Haziran 2019 tarihlerinde Fransa'nın Allier şehrinde gerçekleşen kongre ile tamamlandı. Kongre'de alınan kararla kurulan UCL (l'Union communiste libertaire - Özgürlükçü Komünist Birlik) sonuç bildirisini yayınlıyoruz. ---- Ortak kongrede toplanan biz AL[Alternative Libertaire]ve CGA[Coordination of Anarchist Groups]militanları, yeni bir devrimci örgüt kurmaya karar verdik: Özgürlükçü Komünist Birlik ---- Kapitalizmin krizinin büyüdüğü bu dönemde, iktidardaki liberal burjuvazi ve pusuda bekleyen aşırı sağ arasından birini seçmemiz isteniyor. ---- Biz bunu reddediyor ve tam tersine, bugün, doğrudan demokrasi, özyönetim ve federalizm üzerine kurulu başka bir toplum projesi ...


(tr) DAF, meydan gazetesi #50 - 1 Mayis'ta Genç Isçi Dernegi ve Anarsist Gençlik Meydanlardaydi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 24 05:02:00 GMT 2019

1886'dan Bugüne "Günde 8 Saat" Mücadelesi ---- 1 Mayis 1886'da 350 bin isçi Chicago'daki Haymarket Meydani'nda direnisteydi. Bu dönemde isçiler için çalisma saatleri uzuyor; yoksulluk içinde yasam mücadelesi veren isçiler, açlikla karsi karsiya birakiliyordu. 1 Mayis 1886'da "Günde 8 saat" sloganiyla dünyanin dört bir yaninda milyonlarca isçi greve çikmisti. O gün, Chicago'da, isçilere saldiran polis kalabaliginin içinde bir bomba patladi. ---- Bombayi patlatanin kim oldugu bilinmiyordu. Ancak devlet, grevi en basindan beri aktif biçimde örgütleyen anarsist isçileri patlayan bombadan sorumlu tuttu. Gerçeklestirilen yargilamanin sonucunda 8 anarsist isçi, suçlari kanitlanmadan idam edildi.
"Ekmek, Adalet, Özgürlük"
...(tr) yeryuzu postasi: Aliağa Belediyesi işçilerinden işten çıkarmalara karşı grev
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 23 06:11:43 GMT 2019

MHP'li Aliağa Belediyesinde 132 işçinin ardından 47 işçi daha işten atılınca bugün sabah vardiyasına gelen temizlik işçileri grev çıktı.
Fen İşlerinde çalışan işçilerin de katıldığı grevde işçiler, işten atmaların son bulmasını ve atılan işçilerin geri alınmasını talep etti. Daha önce çıkarılan işçiler de temizlik işçilerinin olduğu bölüme giderek eyleme destek verdi.
Evrensel'in haberine göre geçtiğimiz bir ay içerisinde MHP'li Aliağa Belediyesinden toplam 132 işçi işten çıkarıldı. İşçiler atılan işçilerin geri alınması ve işten atmaların yasaklanması talebiyle demokrasi meydanında kurdukları çadırda direnişlerine devam ediyor.
http://www.yeryuzupostasi.org/2019/06/21/aliaga-belediyesi-iscilerinden-isten-cikarmalara-karsi-grev/
...(tr) DAF, meydan gazetesi #50 - Senaryo Tartisilsa da Gerçek Gerçektir: Çernobil - Firat Binici
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 23 06:11:24 GMT 2019

"Yalanlarin bedeli nedir? Cevap onlari gerçeklerle karistirmaya baslamaktan ibaret degil süphesiz. Asil tehlike; eger yeterince yalan dinlersek artik gerçegi ayirt edemez, taniyamaz hale gelmemizdir. Peki o zaman ne gelir elimizden? Uydurdugumuz hikayelerle kendimizi tatmin etmekten baska ne kalir geriye?" ---- Son dönemde -Game of Thrones'un hemen ardindan birkaç gün içinde- oldukça gündemlesen ve birçok tartismayi da beraberinde getiren 5 bölümlük Çernobil dizisi bu sözlerle basliyor. Daha simdiden birçok yazinin konusu haline gelse ve gerçekleri ne kadar yansittigi tartisilip dursa da aslinda bizim için meselenin en önemli kismi, dizinin topluma bir seyleri tekrardan hatirlatmis olmasi.
Çernobil'in Gerçekligini Hatirlamak
...(tr) DAF, meydan gazetesi #50 - Gazetemizin 50. sayisi "Bir Çocuk Bin Oyun, Bin Umut, Bin Mutluluktur Bu Oyunu Bozamazsiniz" mansetiyle yayinlandi.
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 22 08:00:37 GMT 2019

Bu oyunu bozamazsiniz. Iktidarli dünyanizda, bencil, rekabetçi, ihtirasli, mülkiyetçi iktidarli iliskilerinizde; erkek egemen, gerontokratik dünyanizda, son bes bin yildir kurdugunuz devletlerin otoritesiyle daha çok kazanmak için sonsuz üretim-sonsuz tüketim ve her seyi sömürmek için kurdugunuz bu kapitalizmle yasamlarimizi yok ediyorsunuz! Her seye ragmen umut oyunla yine yeniden yeseriyor. Çünkü biz, yasamaya oyun oynayarak basladik. Bu yasantimizdaki her oyunumuzda, zamansiz ve mekansizligin özgürlügünde sariliyoruz birbirimize! Her zaman ve her yerde yasi olmaksizin oyun oynayan halklariz biz. Bozamadiginiz oyunlarin çocuklariyiz biz. Oyunda paylasma ve dayanisma var, adalet ve özgürlük var, umut ve mutluluk ve beraberlik var. Ve sunu bilin ki siz bu oyunu bozamayacaksiniz ama oyun oynayan tek bir çocuk binlerce oyunuyla, oyunun mutluluguyla ...


(tr) yeryuzupostasi: İngiltere'de demiryolu işçileri greve çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 21 06:08:23 GMT 2019

İngiltere'de demir yollarında uzun bir süreden beri devam eden bir türlü çözülemeyen sorunlar karşısında yine greve çıkıldı. Binlerce demiryolu çalışanının katıldığı grev 5 gün sürecek. ---- Başta, yolcu güvenliğini ilgilendiren istasyonlardaki güvenlik işçilerinin işten çıkartılmak istenmesi olmak üzere, birçok sorunla ilgili yetkililerle görüşmeler yapan Demiryolu İşçileri Sendikası (RMT), hükümet ve özel şirketlerin sorunları çözmeye yanaşmaması üzerine bir kez daha grev başlattı. ---- Uzun süredir devam eden anlaşmazlık, son iki yıl içinde RMT sendikası üyeleri tarafından 29 gün süren grevlerle sonuçlandı. ---- RMT "personelin grev yapmaktan başka çaresi kalmadığını ve Güney Batı Demiryolları SWR'nin güvenlik rollerini garanti altına almadığını" belirtti.
...(tr) DAF, meydan gazetesi #50 - AKP'ye Karsi Kaç AKP - Emrah Tekin
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 21 06:08:15 GMT 2019

Iktidarda 17 yili geride birakan AKP, 2017 Referandumu ve 24 Haziran 2018 seçimleri sonrasi belirginlestirdigi, "ilerlemeden, pedal çevirerek ayakta kalma" politikasini sürdürüyor. 31 Mart seçimlerinde gerçeklesen ciddi oy kayiplari ve kendi içinde yasadigi gizlenemez çatlaklar, AKP'nin esas olarak Gezi Direnisi ile açiga çikan, sandiga yansimasini ise 7 Haziran 2015'te somutlastiran, ancak daha uzunca bir zamana yayilmasi muhtemel düsüsünün belirtilerinden bazilari olarak öne çikiyor. Erdogan'in "partili cumhurbaskanligi" sifatini almasiyla, uzunca bir süredir bir siyasi parti olmaktan çok, tek adamin seçim ve bazi siyasi faaliyetlerini yürüten bir aparat islevi gören AKP'de Davutoglu ile Gül-Babacan kulvarlarinda 23 Haziran seçimi sonrasi yasanma ihtimali yüksek hareketlilik, iktidar partisinde bahse konu çatlagin gizlenemezligini ispatliyor. ...


(tr) DAF, meydan gazetesi #50 - Sovyetlerin Yoldasi, AKP'nin Dedesi, CHP'nin Degeri Topal Osman: Kahraman Degil Katil - Furkan Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 20 05:33:16 GMT 2019

Geçtigimiz günlerde AKP Genel Baskan Yardimcisi Nurettin Canikli: "Topal Osman Aga'nin Kurtulus Savasi döneminde Pontuslulara karsi, bu bölgeyi Pontuslulastirmak isteyenlere karsi verdigi mücadelenin bir benzeriyle su anda yine biz torunlari tarafindan bu mücadelenin verilmesiyle karsi karsiyayiz." açiklamasinda bulunmustur. ---- Bu açiklamanin sonrasinda birçok demokratin AKP'li vekile tepki gösterdigi günlerde CHP'li Imamoglu da bu konuda belki de geri kalmamak adina bir açiklama yapar: "Bir de bagli oldugum degerler var. Türkiye'nin o güzelim Misak-i Milli sinirlarina, komutanlarina, askerlerine, benim dedeme, sizlerin dedelerine, Topal Osman'a, bayragina, havasina, suyuna, dogasina, bu ülkenin kurulus degerlerine, Cumhuriyet'e, demokrasiye, çocuklarimizin dünden bugüne gelip, yarinlara ulasmasinin yolunu açan, bu ülkenin tek lideri Mustafa Kemal Atatürk'e ...


(tr) DAF, meydan gazetesi #50 - Niyet Yine Devlet: Medeniyet Devlet - Murat Devres
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 18 06:47:05 GMT 2019

Bazi tarihçiler, ki bunlarin arasinda en etkili gelenege sahip olanlarindan birisi de Ibn Haldun'dur, tarihin döngüsel oldugunu düsünürler. Hatta çogu dile yerlesmis olan "tarih tekerrür eder" deyimi belki de içinde anlamamiz gereken bir gerçegi de barindirmaktadir. Ancak tekrarlanmak anlamina gelen "tekerrür" yerine "tarih kafiyeli olmaya meyillidir" desek belki de hür düsünceye daha büyük bir manevra alani birakabiliriz. Zira bugünü anlamak için hem geçmis dönemlerle karsilastirma yapmali hem de bugünün kendine has dinamiklerini göz önünde bulundurmaliyiz. ---- Tarih ve Devletlerin Krizi ---- 2020'ye alti ay kaldi. Modi bes yil daha Hindistan'in basina seçildi. Camileri bombalamak isteyen Hindu milliyetçileri pek bir sevindi. Kuzeyde Xi Jinping de Mao ve Deng Xiaoping'den sonra Çin Komünist Partisi'nin istikametini kendi elleriyle sekillendirebilecek bir pozisyonda ...


(tr) yeryuzu postasi: ODTÜ Direnişte: Kampüs İçindeki 40 Dönümlük Kavaklık Alana İnşa Edilecek KYK Yurdu İnşaatına Karşı ODTÜ Kavaklık Direnişi Sürüyor - Filiz Güneş
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 17 04:59:09 GMT 2019

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü ile KYK Müdürlüğü arasında 21 Mayıs 2018'de imzalanan protokol ile kampüs içinde 40 dönümlük kavaklık alana Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu inşa etme kararı alındı. Hem kampüsteki ekolojiye hem de özgürlük alanına tehdit oluşturacak bu projeye karşı olan ODTÜ öğrencileri direniş kararı aldı. İnşaatın yapılması planlanan alana çadır kurup etkinlikler düzenleyen öğrencilerin direnişi yaklaşık üç haftadır sürüyor. En son dün (12 Haziran'da) yayınladıkları bir metin ile söz konusu projeyle ilgili kaygı ve görüşlerini dile getiren öğrenciler, ODTÜ yönetimine de çağrıda bulundu. ---- ODTÜ yönetimine yazdıkları çağrı metninde söz konusu projenin gerçekleştirilmesinin ODTÜ'nün yönetsel bütünlüğüne, demokratik kültürüne ve kampüs ekolojisine geri dönülmez zararlar vereceğini dile getiren öğrenciler, tüm ODTÜ'lüleri bu ...


@

Güncellenme zamaný: Tue Jun 25 08:41:55 2019