A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) DAF, Meydan #54 - Anarşist Arkeoloji Tartışması (1): Tipolojiye Karşı - Arkeolojik Paradigmaya Eleştirel Bir Yaklaşım
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 23 08:19:57 GMT 2021

Toplumsal devrim süreçlerinde ve isyan hareketlerindeki aktif pozisyonlarıyla anarşistler, uzun yıllardır "eylemci" bir pratikle tarihte yerlerini alıyorlar. Bu durum, toplumsal yaşamın dinamiklerini ve insanın kendi olabilme mücadelesini en çok yaşamın içinde, özgürlük arayışının derinlerinde arayanlar için şaşırtıcı olmayan bir gerçeklik olsa gerek. Öte yandan, özellikle Kropotkin'in külliyatı ve Bakunin'in erken dönem çalışmalarında yoğunlukla hissedilen, anarşistleri bilimsel araştırmaların ve felsefenin de aktif bir parçası haline getirmeye yönelik çabalar o yıllardan bu yana sürmektedir. Devlet ve kapitalizmin kurumlarının yaşamın düşmanı, gereksiz birer araç olduğunu bize göstermesiyle anarşizm bilimsel çalışmaları beslerken özellikle güncel araştırmalar da geçmişin ...


(tr) DAF, Meydan @54 - Barselona, Bavyera, Pireneler Faşizmle Mücadelede Anarşistler
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 22 07:31:15 GMT 2021

1936'dan günümüze kadar sürekli üzeri örtülen veya trajik bir iç savaş örneği olarak anlatılagelen İberya Devrimi, anarşizmin toplumsal devrim savunusunun vazgeçilmez bir pratiğini ortaya koymasının yanı sıra gerçekleştiği tarihsel süreç ve sonrasında yaşananlar açısından da ayrı bir önem taşıyor. ---- Aşağı Pireneler'de bir bölgenin kurtarılmasından sonra, esir Nazilerle birlikte 1930'ların ortasında Avrupa'nın orta yerindeki iki ülkede gittikçe güçlenen faşist iktidarlar tüm dünya için açık bir tehditken İberya Yarımadası'nda gerçekleştirilen devrim de "faşizme karşı direniş" temeliyle 18 Temmuz 1936'da doğmuş oldu. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Franco'nun piyadeleri, Mussolini'nin kara gömleklileri ve Hitler'in savaş uçaklarına karşı verilen ...


(tr) DAF, Meydan #54 - Kılavuz Kavramlar (2): DEVRİM
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 21 08:10:31 GMT 2021

İçerisinde yaşadığımız devletli ve kapitalist sistemin analizini yapmak, düşlediğimiz adil ve özgür dünyayı, bu özgür dünyanın değerlerini sade bir dille anlatabilmek için gazetemizde anarşist düşüncenin dikkat çektiği belirli kavramları ele alıyoruz. Meydan Gazetesi olarak devrimci anarşist perspektif ve eylemlerimiz sonucunda biriktirdiğimiz deneyimlerimizden hareketle yorumladığımız kılavuz kavramlardan birini daha, devrim kavramını sizlerle paylaşıyoruz. ---- Devrim halkı yazılı veya sözlü emirlerle değil eylemle özgürleştirecektir." ---- M. Bakunin ---- Yüzyıllardır baskı, sömürü, kölelik ve katliam düzenine karşı ezilenlerin verdikleri mücadelelerin başlıca kavramlarındandır devrim. Kökten bir dönüşümü ifade eder. Yaşamlarımızı sürdürebilmenin, özgürce yaşamanın koşulları ...


(tr) Fransa'da Global Güvenlik Yasası'na karşı eylemler devam ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 20 08:33:22 GMT 2021

Fransa'da hükümetin yürürlüğe sokmayı planladığı Global Güvenlik Yasası'na karşı eylemler devam ediyor. Fransa'nın bir çok noktasında binlerce kişi tasarının tamamen geri çekilmesi talebiyle sokaktaydı. Yaklaşık 80 noktada gerçekleşen eylemlere yönelik polis saldırılarında en az 75 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. ---- "Özgürlük Yürüyüşü" sloganıyla gerçekleştirilen eylemler kapsamında Paris'te binlerce kişi kar yağışına rağmen Félix-Éboué Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na yürüdü. Polis ablukasında gerçekleşen yürüyüşte "Polis her yerde, adalet hiçbir yerde", "Polis devleti gösteri yapmamızı engelleyemez", "Herkes polisten nefret ediyor." sloganları atıldı. Eylemde zaman zaman polis ve eylemciler arasında gerginlik yaşandı. ...


(tr) anarsist genclik: Bu da Bir İşkencedir: TERS KELEPÇE
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 19 08:31:45 GMT 2021

Bir eliniz diğer elinizin içinde kalacak şekilde iki elinizi arkanızda birleştirin. Bu, yaşlıların yürürken kullandıkları duruştur. Bu duruşta bir el diğer elin avcunun içindedir. Böyle durmak ve yürümek alışmışlar için dinlendiricidir.Liselerde yeni yetme çete özentilerinin dayı dayı davranışlarından biridir bu duruşla dolaşmak. Dede ve ninelere yakışan bu duruş zaten dangalak olan bu yeni yetme tipleri daha bi dangalak gösterir. Ters kelepçe bu duruşa benzer ama benzerliği sadece biçimsel bir benzerliktir. Ters kelepçede eller birbiriyle buluşmaz, bilek bileğin üstüne gelerek kelepçelenirsiniz.

...(tr) anarsist faaliyet DAF: Genç İşçi Derneği Direnen Migros İşçilerinin Yanında: Dayanışma Gücümüzdür! (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 18 07:49:37 GMT 2021

Genç İşçi Derneği bugün sendikalı oldukları için baskı uygulanan ve ücretsiz izin adı altında işten çıkartıldıkları için Kocaeli Şekerpınar deposunda direnişe geçen Migros işçilerine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Dayanışmanın gücünü bilen; her şeyi omuz omuza başarabileceğimizi, bütün direnişleri kazanabileceğimizi, bütün patronlara diz çöktürebileceğimizi bilen işçiler bir aradaydı. Direnişi 11.gününde kararlılıkla sürdüren Migros işçilerini selamlıyoruz. Dayanışma gücümüzdür. ---- Migros İşçisi Yalnız Değildir!
Yaşasın Sınıf Dayanışması!
https://anarsistfaaliyet.org/fabrika/genc-isci-dernegi-direnen-migros-iscilerinin-yaninda-dayanisma-gucumuzdur/
...(tr) meydan1.org: CPS Tekstil İşçileri Hakları İçin Direniyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 18 07:49:15 GMT 2021

Volkswagen'e çalışan CPS Tekstil işçileri, alamadıkları maaşları ve haklarına için sorunları çözecek muhatap bulamaması sebebiyle isyan etti. Deriteks Sendikası İşçilerin ücretlerinin bir an önce ödenmesini. İşçilere daha iyi iş güvencesi sunulması ve bu amaçla istikrarlı bir üretime geçilmesi İşçilerin her türlü ücret ve işçilik alacaklarının ve haklarının Volkswagen tarafından gözeltilmesi ve karşılanmasını istedi.

https://meydan1.org/2021/01/12/cps-tekstil-iscileri-haklari-icin-direniyor/
________________________________________
...(tr) meydan1.org: Anarşizm Nedir? (14): Şubat Devrimi - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 17 06:25:03 GMT 2021

Yaşamı boyunca anarşizm için mücadele eden devrimci anarşist Alexander Berkman tarafından 1928'de yazılan, daha önce farklı dillerde "Anarşizm Nedir?, Anarşizmin ABC'si, Anarşist Komünizm Nedir?" isimleriyle yayınlanmış ve bugüne dek Türkçe çevirisi yapılmamış olan kitabın 14. bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. Paylaşılmış bütün bölümlere BURADAN ulaşabilirsiniz. ---- BÖLÜM 14: ŞUBAT DEVRİMİ ---- Rusya'da, Komünist Parti olarak bilinen Bolşevikler devleti kontrol ediyor. Ekim 1917 Devrimi onları iktidara getirdi. ---- Bu devrim, 1789-1793 Fransız Devrimi'nden bu yana dünyada gerçekleşen en önemli olaydı. Hatta ondan bile daha büyüktü çünkü toplumda çok daha derine indi. Fransız Devrimi, herkes için kardeşliği ve refahı da güvence altına alacağına inanarak, siyasi özgürlük ve ...


(tr) meydan1.org: Kobanê'de Bir Kadını Katleden Katili Halk Platformu Yargıladı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 16 09:36:28 GMT 2021

Rojava'nın Kobane Kantonu'nda bir kadını ve çocuğunu işkence ederek katleden katil, kurulan halk platformu tarafından yargılandı. Katil,kadın ve çocuğunu katlettikten sonra teslim olmuştu. O tarihten bu yana süren mahkemede katilin halkın karşısına çıkarılarak yargılanması talebi çıkmıştı. Kobanê'de ilk kez gerçekleştirilen platformda halk, katil hakkında müebbet hapis cezası kararı verdi.Platforma, katledilen kadın ve katleden katilin

https://meydan1.org/2021/01/07/kobanede-bir-kadini-katleden-katili-halk-platformu-yargiladi/
________________________________________
...(tr) Anarşist Gençlik: Bimeks İşçileri Yalnız Değildir
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 16 09:36:19 GMT 2021

Bugün; Boğaziçi Üniversitesi'nde ders veren ve Bimeks'in SPK başkanı olan Vedat Akgiray'dan maaşlarını almak için haftalardır mücadele eden Bimeks işçilerinin 2911'den ve gösteri yürüyüşleri kanununa mukavemetten davaları görülecek.
Gençlik olarak bugün herkesi Bimeks işçilerinin direnişini büyütmeye saat 14.00'de Çağlayan Adliyesi önüne çağırıyoruz.
#KaçamazsınAkgiray
#Boğaziçidireniyor

https://www.facebook.com/anarsistgenclik/posts/3715542625173039
...@

Güncellenme zamaný: Sat Jan 23 09:19:58 2021