A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Firat'in Dogusu'nda Hesap Sasti, Batisinda Deniz Bitti
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 18 05:31:37 GMT 2019

Ortadogu üzerine yazilan yazilar ya da yapilan analizler söz konusu oldugunda en sik tekrar edilen cümlelerin basinda gelen "Ortadogu'da Kartlar Yeniden Dagitiliyor" sözü, geçtigimiz aralik ayinda Donald Trump'in açiklamasi sonrasi bir klise olmaktan gerçege evrilmeye hiç bu kadar yakin olmamisti. ABD Baskani'nin yaptigi "Suriye'den askerlerimizi çekiyoruz" açiklamasiyla, Suriye'ye dair o güne dek yapilan tüm analizler, sahada var olan güçlerin kurdugu dengeler ve devletlerin bölgeye dair tasarruflari, ya "çöpe gitti" ya da güncellenmeyi zorunlu hale getirdi. Nitekim Trump'in, -ABD'deki bazi güç merkezlerini de rahatsiz eden ve onlara ragmen alindigi anlasilan- bu karari akabinde Kürtler basta olmak üzere sahadaki öznelerin alternatif dengeler üzerine egilim gösterdikleri görüldü.
...(tr) DAF, Anarşist gazete Meydan'ın 49. sayısı "Kapitalizmin Hızına Yetişemiyoruz" manşetiyle çıktı! - Anarşist Gençlik
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 17 06:12:27 GMT 2019

Yeni sayıdaki yazılardan bazıları; ---- Meslek Hastalıkları (13): Sıcak Kataraktı - Aylin Sal ---- Mobbing Var da Sömürü Yok Mu? - Fırat Binici ---- Tarihten Günümüze 1 Mayıs'lar - Zeynel Çuhadar ---- Devletlerin IŞİD Bakiyesi - Emrah Tekin ---- Anarşizm ve Sınıf Mücadelesi - Halil Çelik ---- Seçimler Üzerine ---- AVM'ler Yükseliyor Semtler Dönüşüyor - İlyas Seyrek ---- Tarihsel İlerlemecilik ve Marksizm - Gökhan Soysal ---- "Sosyal Devlet'in" Çöküşü Adaletin ve Özgürlüğün Karşısında Macron - Romain Dubier ---- Ötautahi/ Christchurch Trajedisinden Yansıyanlar - Aotearoa İşçi Dayanışma Hareketi ---- 8 Mart İsyandır - Şeyma Çopur ---- Devletlerin Anarşistlere Karşı İşbirliği Roma Konferansı ve Interpol - Hüseyin Civan ---- Küresel İklim Değişikliği - Mercan Doğan ---- Moskova'da Dolaşan Bakunin Hayaleti - Merve Arkun ...


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Kullan-at Kılavuz: Çalışma Yaşamında Cinsiyet Ayrımcılığı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 16 06:17:33 GMT 2019

Kapitalist işleyiş içerisinde zaman zaman kullanılabilecek ama paylaşma ve dayanışmayla örülü özgür dünyada hiçbir şeye yaramayacak bilgiler... ---- Çalışma yaşamında cinsiyet kimliği ya da cinsel yönelime dayalı cinsiyet ayrımcılığı oldukça sık karşılaşılan bir durum. Kanuni değişikliklerle bu ayrımcılığa karşı mücadele edildiği iddia edilse de gerçeklik birçok nedenle bunun tam tersi şekilde işlemeye devam ediyor. Bu durumu da gözardı etmeden çalışma yaşamındaki ayrımcılıklara karşı kullanılabilecek çeşitli araçlar ve ilgili kanun maddelerinin aklımızın bir kenarında durmasında fayda var. ---- Anayasada ve birçok uluslararası sözleşmede cinsiyet ayrımcılığını yasaklayan maddeler bulunmakla birlikte bu yazının konusunu özellikle çalışma yaşamındaki ayrımcılıklar ve haklar oluşturmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun "Eşit Davranma İlkesi" başlığını taşıyan 5. ...


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Gündem 04 Mart 2019 -- Erkegin SOYu Kadinin ADI - Seyma Çopur
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 15 06:08:09 GMT 2019

1893'te ABD sinirlari içerisinde ilk kez bir kadin, Lucy Stone, evlendigi erkegin soyadini reddederek evlenmeden önceki soyadini kullanabilmisti. Bu haber bütün dünyaya kisa bir zamanda yayilmis ve kadinlar için büyük bir kazanim olarak tarihe geçmisti. Birçok kadin, yillar boyunca farkli cografyalarda ayni uygulamayi bir hak olarak kazanabilmek için hukuksal mücadele vermis ve "cinsiyet esitligi"ni bu mücadelenin esas konusu haline getirmisti. ---- Aradan Yillar Geçti... ---- Elbette, kadinlarin "cinsiyet esitligi" mücadelesi Lucy Stone ile baslamis degildi. Ancak evlilikle beraber bir kadinin hayatinda daha da belirginlesen esitsizlik haline karsi koymak, daha dogrusu bu karsi koyusun hukuksal imkanlarini yaratmaya çalismak anlasilan o ki tüm kadinlari heyecanlandirmisti.
...(tr) globa lmay day 2019, çağrı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 14 05:58:12 GMT 2019

Each syndicate/group/union organizes its activities autonomously with their own focus. The following call to action is part of a common framework that will help to visually connect those activities and support communication on the global level. Feel free to subscribe and/or contact the Global May Day 2019 mailing list[globalmayday[AT]lists.riseup.net], if you support the call and/or want to connect with others to establish a solidarity partnership. ---- - 1 Mayıs 2019 ---- Bazi sendikalar FAU (Serbest Calisma Birligi) ve IWW (Dünya Endüstri Iscileri) tarafindan baslatilan bu sagri ile, dünya capindaki sendiklarin ve girisimcilerin 1 mayis eylemlerini gözle görünür bir bicimde bir boyut kazandirmak icin bir birlik icinde gerceklestirmelerini tesvik ediyoruz.
Iscilerin ve Ögrencilerin dayanasarak bir araya gelmelilerdir, cünki nerde yasarsak ...(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Queer?
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 13 07:19:17 GMT 2019

Eger beden bir varlik degil de degisken bir sinirsa, geçirgenligi siyasi düzenlemeye tabi olan bir yüzeyse, toplumsal cinsiyet hiyerarsisine ve zorunlu heteroseksüellige ait kültürel sahada bir imleme pratigiyse, toplumsal cinsiyet denen ve bedenin iç imlemini bedenin yüzeyinde kuran bu bedensel icrayi kavramamiz için geriye hangi dil kaliyor? ---- Judith Butler ---- Ingilizce queer kelimesinin Türkçe'deki karsiligi garip, tuhaf, yamuktur; argoda ise ibne anlamina gelir. Ingilizceye Almanca çapraz kesen, transversal anlamina gelen "quer"den geçmistir. Queer teoride acayip, garip, tuhaf, yamuk, anormal olana; "normal"in disinda kalana ve birakilana; normu ihlal edene bir gönderme vardir ve bu "anormali" yeniden anlamlandirma imkani yaratma iddiasi tasir.
...(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Sari Yelekliler Eski Siyasal Siniflarin Sonu Mu?-Jerome Roos
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 12 06:40:41 GMT 2019

"Gilets Jaunes Eski Siyasal Siniflari Havaya Uçurdu" ---- Fransa'nin neoliberal düzeni, Sari Yelekliler eylemlerinin kurulu siyasi sözlesmeleri paramparça edisiyle titriyor. Yeni süreç, hem tehlike hem de firsatlar sunuyor. ---- Mevcut düzen, gelecegin düzensizligidir. (Saint-Just/ 1767-1794) ---- Düzinelerce zirhli araç ve tomayla desteklenen çevik kuvvetin taktik degisimiyle karsi karsiya kalan Sari Yelekliler, baskentin en zengin mahallelerinin bazilarinin Mayis 68'den bu yana Paris'in merkezinde görülmemis sekilde genel huzursuzluk duygusuyla karistigi geçen iki hafta sonunda oldugu gibi güvenlik güçlerini alt etmeyi basaramadi. Yine de, ülke genelinde 89.000 çevik gücün mobilizasyonu ve 1700'den fazla protestocunun tutuklanmasi bile Sari Yeleklileri "IV. Eylem"i için Champs Élysées‘e çikan ana bulvarlara bir kere daha inmekten alikoyamadi. Bir polis sözcüsü, mülk tahribatindan ...


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Jane'i Arayin- Merve Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 10 07:42:26 GMT 2019

Kürtaj Yasagina Karsi Dayanismayi Büyüten Kadinlar: Jane Kolektifi ---- Kürtajin suç sayilarak yasaklandigi bir cografyada istemediginiz bir hamilelik yasarken bilboardlarda, gazetelerde, dergilerde bir ilan gördügünüzü düsünün; "Hamile misiniz? Dayanismaya mi ihtiyaciniz var? Jane'i arayin!" ---- 1960'li yillarin sonunda Chicago'da, yani Amerika Birlesik Devletleri'nde kürtajin yasak oldugu dönemlerde kurulan gizli bir kürtaj servisi Jane Kolektifi. Çesitli yerlere verdigi ilan ve reklamlarla kürtaj olmak isteyen kadinlara çagri yapiyor. ---- Kod adlari "Jane" olan kadinlar tarafindan kurulan bu kolektifin ilanlarinda görülen numarayi aradiginizda bir telesekreter tarafindan karsilaniyorsunuz. Telesekretere isminizi, telefon numaranizi ve hamileliginiz kaçinci haftasinda oldugunuzun bilgisini verdikten kisa bir süre sonra, bir Jane size geri dönüyor ve kürtaj konusunda ...


(tr) senin medyan: Devrimci Anarşist Faaliyet:'Şırnak Devlet İçin Beka Halk İçin Cefa Seçimidir'
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 09 06:46:52 GMT 2019

Devrimci Anarşist Faaliyet (DAF) 31 Mart seçimlerine dair bir bildiri yayınladı. ---- Son seçimlerin İstanbul tartışmaları sürüyor. Bugün ya da yarın iki taraftan biri başkanlığı kazanacak. Aşktan, sevgiden, saygıdan bahseden AKP'nin her söyleminde, her eyleminde nasıl nefret yaydığını bildiğimiz gibi ve haktan bahseden CHP'nin oyları için kullandığı "hak yemeyiz, hakkımızı yedirmeyiz" söylemini, bir gün bile CHP belediyesindeki işçiler için söylemediğini biliyoruz. Bir başka bildiğimiz de kim kazanırsa kazansın bizim kazanımımızın seçimlerle olmayacağıdır. ---- İstanbul tartışmaları tüm seviyesizliği ile sürecektir. Çünkü oy oranları arasındaki farkın azlığı bu tartışmaları sürdürecektir. Daha düne kadar her zaman her yerde her şeye muktedir AKP her seçimde yaptığını yapamamış olacak ki Ankara, İstanbul gibi kritik kentler tartışılıyor. Ama aynı AKP bir başka kritik ...


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Mizojinin Dönüsen Mekanlari Kapatilan Kadinlar- Özlem Arkun&Esra Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 08 06:44:31 GMT 2019

Iktidarli iliskiler ortaya çiktigindan bu yana, güçlü olanin "güçsüz" olan üzerindeki tahakkümünü devam ettirebilmesi; siddet tekelini elinde tutarak mümkün olmustur. Ataerki de her dönemde farkli iktidar araçlariyla; devlet, din, bilim ile kadin düsmanligini yaratarak ve kullanarak kadin üzerindeki erkini saglamlastirmaya çalismistir. Bunun sonucu olarak kadin her dönemde esasen kadin oldugu ve kadinca davrandigi için suçlanmis, asagilanmis, yalnizlastirilmis ve kapatilmistir. Bu yazida farkli dönemlerde kadinin yalnizlastirilmasi ve kapatilmasinin araci olarak kullanilan mekanlardan üçünü; aile, akil hastanesi ve hapishaneyi ele alacagiz. ---- 1- Erkegin Mülkü, Bakicisi ve Hizmetçisi olarak Eve Kapatilan Kadinlar ---- "Evimde mutluyum, kocam hiçbir seyimi eksik etmez. Sera bitkisi gibi özen gösterir bana." ...


@

Güncellenme zamaný: Thu Apr 18 07:31:38 2019