A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) Mezopotamya Evi'ne Yapılan Saldırı Sonrası Dayanışma için Basın Açıklaması by UCL Lyon
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 11 05:25:27 GMT 2021

3 Nisan Cumartesi günü öğleden sonra, Lyon'un 7. bölgesinde bulunan Mezopotamya Evi, aşırı sağcı ülkücülere (Bozkurtlar) mensup bir grup faşist tarafından şiddetli bir şekilde saldırıya uğradı. Mezopotamya Evi, bir yandan IŞİD'e diğer yandan Erdoğan'a karşı uzun yıllardır mücadele eden, bölgede özgürleştirici güç olan Kürt halkının kültürel bir mekanıdır. ---- Bu, yoldaşlarımızın bir aydan kısa bir süre içinde yaşadığı ikinci saldırı. Sonuncusu, 20 Mart'ta «La Plume Noire» binamızda biz saldırıya uğradığımızda, tam olarak eşzamanlı gerçekleşti. ---- 20 Mart'taki bu saldırıda kimse zarar görmezken, 3 Nisan saldırısı daha da şiddetli oldu ve 2'si ağır, 2'si hafif olmak üzere dört insan yaralandı. Faşist ülkücüler, bu kez demir çubuklar, sopalar ve muştalarla saldırdı. ...


(tr) yeryuzu postasi: Myanmar'da askeri darbeye karşı eylemler sürüyor:
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 10 09:17:36 GMT 2021

Yaşamını yitirenlerin sayısı 500'ü aştı, ‘çöp grevi' nedeniyle yollarda çöp yığınları meydana geldi ---- Myanmar'da 1 Şubat'ta gerçekleşen askeri darbenin ardından eylemler devam ederken, askerlerin eylemcilere karşı el bombası ve benzeri ağır silahlar kullanmaya başladığına dair görüntüler paylaşılıyor. ---- Dün Myanmar'ın en büyük kenti olan Yangon'da gerçekleşen eylemlere yönelik ordu birliklerinin saldırılarında en az 8 kişi katledilirken, ülke genelinde en az 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP) tarafından dün yapılan açıklamada, 1 Şubat'tan bu yana, ordu ve polis birliklerinin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 510'a yükseldiği belirtildi. ...


(tr) Turkey, anarsistfederasyon.org: Federasyon'a Çağırıyoruz! (ca, de, en, fr, it, pt)
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 09 06:09:33 GMT 2021

Adalet ve özgürlüğün iki yüz yıllık mücadelesidir anarşizm. Bireyin ve toplumun iktidarlı ilişkilerine, halkların düşmanı devlete, halkları sömüren kapitalizme karşı koyuştur anarşizm. İsyanlarla delik deşik olmuş beş bin yıllık devletli dünyanın karşısındaki yüz bin yıllık devletsiz dünyaya dayanır gerçekliği. Bu gerçekliğin gücüyle anarşizm iktidarı yıkacak, adalet ve özgürlük için iktidarsız yaşamı yaratacaktır. ---- Biz bu coğrafyada 12 yıldır devrimci anarşist mücadeleyi ilmek ilmek örenleriz. Anarşizm örgütlenmektir diyenleriz. Dediğimizi eyleme dönüştürdük. Anarşist bir örgütlenmeyi adım adım deneyimliyoruz. Toplumdaki her bir bireye dayatılan bencillik ve rekabetçilik yerine dayanışmayı ve paylaşmayı büyütüyoruz. İtaat yerine isyanı örgütlüyoruz. Umudu kaygılardan ...


(tr) yeryuzu postasi: Devrimci Anarşist Federasyon'un kuruluşu duyuruldu [Çağrısı] Üzerine Sorular
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 08 07:05:02 GMT 2021

Anarşist Gençlik, Karala, Devrimci Anarşist Faaliyet, Lise Anarşist Faaliyet ve Meydan Gazetesi imzasıyla yayınlanan bildiri ile Devrimci Anarşist Federasyon'un kurulduğu ilan edildi. "Federasyon'a Çağırıyoruz!" başlıklı bildiri "Herkesi bu kavgaya; adalet ve özgürlüğün kavgasına, ödünç aldığımızı ödünç vermeye; elimizdeki anarşizm tohumlarını Mezopotamya, Anadolu ve Trakya'da yeşertmenin kavgasına çağırıyoruz." şeklinde bir çağrı içeriyor. On yılı aşkın süredir bu topraklarda mücadele eden anarşist dostların, önemli bulduğumuz bu çağrısına dair bir tutum belirleme ve bunun öncesinde kafamızdaki soruları netleştirme ihtiyacı hissediyoruz. Bu çağrının hedefinin ne ve muhatabının kim, olduğunun cevabını metinde bulamamış olmamız da bu gerekliliği duymamızda rol oynadı. ...


(tr) yeryuzu postasi: Kadıköy'de polis terörü: Üniveriste öğrencilerinin gerçekleştirmek istediği eyleme polis vahşice saldırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 07 07:00:58 GMT 2021

Rektör atamalarına, polis şiddetine ve tutuklamalara karşı üniveriste öğrencilerinin Kadıköy'de gerçekleştirmek istediği eyleme polis saldırdı. Polisin Kadıköy Kaymakamlığı'nın eylem yasağı kararını gerekçesiyle saldırısında en az 35 öğrenci işkenceyle gözaltına alındı. ---- Polisin gözaltına aldığı öğrencilere işkenceyi gözaltı aracında ve hastanede de sürdürdü. İşkenceyi durdurmaya ve kayıt altına almaya çalışan avukatlar da polis tarafından engellendi. Gözaltına alınanlar, Bayrampaşa hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Hasan Doğan isimli öğrenciye kulağından kan gelene dek işkence yapıldığı belirtiliyor. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi sosyal medya hesabından ...(tr) anarsist faaliyet DAF: Bu Ablukayı Dağıtacağız!
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 06 06:50:18 GMT 2021

"Arkadaşlarımızı ve Özgürlüğümüzü Alacağız" diyerek gençliğe boykot çağrısı yapan ve bugün Kadıköy sokaklarına çıkanlar polis tarafından işkenceyle gözaltına alındı. Aralarında Anarşist Gençlik'ten Atakan Polat, Batuhan Çotur, Mısra Sapan, Nergis Şen, Oğuz Arıcan ve Rıdvan Gezegen yoldaşlarımızın da bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Bu Ablukayı Dağıtacağız!
Baskılar, Gözaltılar ve Tutuklamalar Gençliği Yıldıramaz!

http://anarsistfaaliyet.org/sokak/bu-ablukayi-dagitacagiz/
________________________________________
...(tr) meydan: Patronu Korumak İçin Özel Yasak
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 05 08:29:21 GMT 2021

Kod-29 ile işten çıkartılıp direnişe geçen Migros İşçileri direnişlerinin 86. gününde Tuncay Özilhan'ın villasının önüne dayanışma çağrısı yaptı.
Direnişte ki Migros İşçileri pazartesi günü (29 Mart) Tuncay Özilhan'ın İstanbul Beykoz'daki villasının önünde eylemdeydi . Eylem yapan işçilere saldıran polis, 17 işçiyi gözaltına aldı. İşçiler aynı günün gecesinde serbest bırakılırken Beykoz Kaymakamlığı'nın, Özilhan'ın villasının bulunduğu Çubuklu Mahallesi'nde gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasını 15 gün süreyle yasakladı.
Migros işçileri bugün de Tuncay Özilhan'ın villasının önüne eylem koydu. Eylem bugün saat 14:00'te Beykoz'da gerçekleşecek.
...(tr) meydan: Yunanistan'da Anarşistlerden Boğaziçi Üniversitesi ile Dayanışma
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 05 08:29:08 GMT 2021

Yunanistan devleti, çıkarmaya çalıştığı yeni eğitim yasasıyla üniversite kampüslerine polis sokulmasının, eylemlere katılan öğrencilere yönelik disiplin soruşturması açılmasının önünü açacak ve öğrenim süresini 2 yıldan fazla uzatan öğrencilerin okuldan atılmasını sağlamaya çalışıyor.
Yunanistan'ın Patras şehrindeki anarşistler yeni eğitim yasasına karşı eylem gerçekleştirdi.Eylemde, Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektör Melih Bulu'ya karşı eylem gerçekleştiren ve tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile dayanışma pankartı asıldı.
https://meydan1.org/2021/04/01/yunanistanda-anarsistlerden-bogazici-universitesi-ile-dayanisma/
...(tr) yeryuzu postasi: Paris'te binlerce kişi iklim krizine karşı etkin mücadele talebiyle sokağa çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 02 06:40:12 GMT 2021

Pazar günü Paris'te binlerce kişi iklim krizine karşı daha etkin mücadele talebiyle sokağa çıktı. Opera Meydanı'nda bir araya gelen eylemciler République Meydanı'na yürüdü. 50 bin civarında insanın katıldığı açıklanan eylemde hükümetin iklim krizi konusunda politikalarının yetersizliği vurgulandı. ---- Bugün parlamentoda iklim krizine karşı çeşitli önlemlerin düzenlendiği ilgili "İklim ve Dayanıklılık" yasa tasarısı görüşmeleri başlayacak. Ancak eylemciler bu tasarının karbon emisyonlarını sınırlandırılması ve küresel sıcaklıkların yükselmesinin durdurulması için 2015 Paris Anlaşması'nda öngörülen hedefe ulaşmada yetersiz olduğunu belirtiyorlar.
...(tr) meydan: Anarşizm Nedir? (17): Devrim ve Diktatörlük - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 01 06:25:44 GMT 2021

Yaşamı boyunca anarşizm için mücadele eden devrimci anarşist Alexander Berkman tarafından 1928'de yazılan, daha önce farklı dillerde "Anarşizm Nedir?, Anarşizmin ABC'si, Anarşist Komünizm Nedir?" isimleriyle yayınlanmış ve bugüne dek Türkçe çevirisi yapılmamış olan kitabın 17. bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. Paylaşılmış bütün bölümlere BURADAN ulaşabilirsiniz. ---- Çünkü devrim ve Bolşevik diktatörlük birbirinden tamamen farklı hatta birbirine zıt nitelikte şeylerdi. Çoğu insanın hata yaptığı yer Komünist Parti ve devrimi aynıymış gibi düşünmeleridir. ---- Devrimin amaçlarını Bolşevikler'in amaçlarıyla karşılaştırırsak bu durum bizim için netleşecektir.
Devrim baskıya ve sefalete karşı güçlü bir ayaklanmaydı. Halkın özgürlük ve ...@

Güncellenme zamaný: Sun Apr 11 07:25:27 2021