A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) yeryuzu postasi: Doğa Koleji'nde eğitim emekçileri grevde
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 09 07:31:03 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Fransa’da genel grev başladı: Metro hatları kapandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 09 07:30:53 GMT 2019


(tr) Anarşist Gençlik: #BuPazar Bahane Yok Miting Var!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 08 05:53:44 GMT 2019


(tr) meydan.org: Ordu'da Bir Balerin, Evinin Önünde Katledildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 08 05:53:31 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #51 - ARAŞTIRMA, GÜNDEM, KÖŞE YAZILARI, YAZILAR -- Nobel'in Göremeyeceği, Kapitalizmin Çözemeyeceği Şey Nedir? - Havva Kızılay
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 07 08:39:27 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Almanya'da iklim eylemcileri kömür madenlerine karşı işgal eylemleri gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 07 08:39:05 GMT 2019


(tr) meydan.org: T.C Çocukları Katletmeye Devam Ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 06 07:22:42 GMT 2019


(tr) meydan.org: Ekolojik Sömürüden İşçi Sömürüsüne, Direnişten Greve: Kayı İnşaat Yine Gündemde
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 06 07:22:25 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #51 - Sol Popülizm Bir Seçenek mi? - Gökhan Soysal
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 05 08:38:15 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #51 - İklim Popülizmi: Beş Başlıkta İklim Grevi'nin Değerlendirilmesi - Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 04 07:34:34 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #51 - Medya'da Popülizm - Gürşat Özdamar
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 03 06:35:12 GMT 2019


(tr) meydan: "Sizden Korkan Sizin Gibi Alçak Olsun"
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 03 06:34:56 GMT 2019


(tr) DAF, meydan: İsviçre'de Anarşistler Direnen Halklar İçin Yürüdü
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 02 07:14:04 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #51 - Hannah'lar: Kötülük Üzerine - Mercan Doğan --- Hannah Duston: "Amerika'nın Baltalı Kadın Kahramanı"
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 02 07:13:46 GMT 2019


(tr) Bu Bir Talep Değil Özgürlük Çağrısıdır! Erkekliği Koruyan Tüm Kurumlar #Kapatılsın!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 01 06:41:11 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #51 - Kendinden Menkul Haklilasma - Gökhan Soysal
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 01 06:40:53 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Kolombiya'da bugün genel grev yapılacak
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 30 07:19:34 GMT 2019


(tr) anarsist faaliyet: Erkek Egemenliğe ve Erkek Devlete Karşı Mücadeleye!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 30 07:19:18 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Onlar Evo taraftarı değiller! Onlar Alteños, lanet olsun! - Ivan Apaza Calle
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 29 07:26:02 GMT 2019


(tr) Anarşist Kadınlar: Mersin'de Anarşist Kadınlar katledilen kadınların isyanıyla duvarları doldurdu.
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 28 07:29:34 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Kadınlar Değil Hapishaneler Kapatılsın
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 28 07:29:25 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Kolombiya'da başlayan eylemlerde 3 kişi yaşamını yitirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 27 07:50:17 GMT 2019


(tr) meydan.org: Yoldaşları, Durruti'nin Elinden Düşen Ateşi Kaldırdılar Bile
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 27 07:49:54 GMT 2019


(tr) kadinlarsokakta: Anarşist Kadınlar
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 26 06:41:53 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Af Örgütü: İran'daki eylemlerde 106 kişi yaşamını yitirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 26 06:41:44 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Kolombiya'da hükümetin politikalarına karşı yüz binlerce kişi sokaklarda
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 25 07:08:39 GMT 2019


(tr) meydan.org: Anarşist Kadınlar'dan Turkuvaz Medya Önünde Eylem
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 25 07:08:00 GMT 2019


(tr) meydan.org: Anarşist Kadınlar'dan Bakırköy Kapalı Kadın Hapishanesi Önünde Eylem
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 24 07:19:41 GMT 2019


(tr) Anarşist Kadınlar: Anarşist Kadınlar Ankara'da 25 Kasım'a Çağrıyor:
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 24 07:19:25 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: İran'da devam eden eylemlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı,1 gün önce Haberler Bir yorum yaz 51 Görünme
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 23 06:31:05 GMT 2019


(tr) meydan.org: Grup Yorum Üyelerine Tahliye
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 23 06:30:44 GMT 2019


(tr) kadinlarsokakta: Bu Bir Talep Değil Özgürlük Çağrısıdır: Erkekliği Koruyan Tüm Kurumlar Kapatılsın!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 23 06:30:27 GMT 2019


(tr) inadina: Devletin Dindarı Değil Sistemin Düşmanı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 22 06:22:45 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Bolivya'da darbeye karşı süren eylemlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 22 06:22:11 GMT 2019


(tr) meydan.org: İran'da Eylemcilere İdam Tehdidi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 22 06:21:57 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Dünya Endüstri İşçileri - IWW İstanbul: Kapitalizme inat, yaşayacağız! Kapitalizmi yaşatmayacağız!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 21 07:01:16 GMT 2019


(tr) senin medyan: Politeknik Direnişi 46 Yaşında!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 21 06:59:53 GMT 2019


(tr) genc isci: Cihan Tekstil Patronu İşçinin Hakkını Gasp Etti Sonra İşçiye Saldırdı,Gider
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 20 07:38:25 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #51 - Kursu, Yurdu, Vakfiyla Müridi, Hocasi, Seyhiyle Dinsel Siddet - Hüseyin Civan
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 20 07:38:15 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Şili'de isyanın 27. gününde genel grev
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 19 07:58:00 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #51 - Anarşist Bir Demiryolcunun Hikayesi: BİZİM ALİ
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 19 07:57:42 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #51 - Örgütlü Bir Halki Hiçbir Felaket Yenemez - Gizem Sahin
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 18 08:15:40 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #51 - Lübnan'da Halk Düzenin Degismesini Istiyor - Lea Khalil
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 17 07:43:53 GMT 2019


(tr) DAF, Medyan #51 - Dünya Isyanda! --- Yeni Bir Isyan Dalgasi mi?
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 16 08:13:44 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Zapatista Kadınlar "Kadın Buluşması"na Çağrıyor -- Tüm dünyada mücadele veren kadınlara:
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 15 07:01:34 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #51 - "ANLAYAMAZSINIZ" - Mercan Dogan
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 14 06:10:58 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Şili'de eylemler 3. haftasında sürüyor: Santiago'nun lüks semtinde polis ve eylemciler arasında çatışma yaşandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 13 07:07:06 GMT 2019


(tr) genc isci dernegi: Yasamaya Yetisemeyenler!
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 12 06:47:31 GMT 2019


(tr) anarsist faaliyet: Yoksullugumuzun Öfkesi, Bu Öfke Zenginlerin Bollugunu Bitirecek
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 11 07:04:56 GMT 2019


(tr) meydan #51 - POPÜLOKRASİ
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 10 07:12:03 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Sili: Isyanin ve devlet baskisinin anarsist bir analizi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 09 07:27:49 GMT 2019


(tr) seninmedyan: Meydan Gazetesi Yeni Sayısıyla 38. TÜYAP Kitap Fuarı'nda
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 08 07:01:41 GMT 2019


(tr) senin medyan: Gençlik Örgütleri, YÖK'ün Kurulusunun 38. Yilinda Eylemde: "Üniversite: Sirket, Santiye, Hapishane Degildir!"
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 08 07:01:36 GMT 2019


(tr) meydan.org: POPÜLOKRASİ / yorum yapılmamış at 02 kasım 2019
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 07 07:23:19 GMT 2019


(tr) inadina: Devletin Dindarı Değil Sistemin Düşmanı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 06 05:55:13 GMT 2019


(tr) seninmedyan: DAF, Anarşist Gazete Meydan'ın 51. Sayısı Çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 05 08:08:11 GMT 2019


(tr) inadina: Duygular Duvarda
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 05 08:08:00 GMT 2019


(tr) senin medyan: TSK ile Suriye Ordusu Arasında Şiddetli Çatışmalar Yaşanıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 04 07:30:34 GMT 2019


(tr) inadina: Anarşizm Kurtuluştur
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 04 07:30:19 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Irak'ta devam eden eylemlerde bugüne kadar en az 74 kişi katledildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 02 07:13:51 GMT 2019


(tr) senin medyan: Şili'de Eylemler Bir Haftasını Doldurdu, Eylemci Sayısı Artıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 01 06:36:08 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Sili'de eylemler büyüyerek sürüyor: Santiago'da 1,2 milyon kisi hükümeti protesto etti
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 31 07:39:27 GMT 2019


(tr) senin medyan: Sili'de Eylemciler Sesleniyor: "Örgütlü Bir Halki Hiçbir Kuvvet Yenemez"
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 30 07:20:23 GMT 2019


(tr) genc isci: Eyleme Destek Veren Belediye Isçileri, Maltepe Belediyesinden Atildi!
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 29 07:03:36 GMT 2019


(tr) senin medyan: Sili'de Eylemler Bir Haftasini Doldurdu, Eylemci Sayisi Artiyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 29 07:03:28 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Şili'deki İsyan: Özgür Medya Raporu
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 28 06:25:31 GMT 2019


(tr) senin medyan: Azerbaycan'da yolsuzluk ve düşük ücretlere karşı eylemler
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 27 05:52:42 GMT 2019


(tr) Anarşist Kadınlar: Tutsak Esra Arıkan Yeniden Açlık Grevinde
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 27 05:52:24 GMT 2019


(tr) Direnen Ataşehir, Maltepe ve Üsküdar Belediyesi İşçilerinin Yanındayız!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 26 05:28:02 GMT 2019


(tr) senin medyan: ODTÜ öğrencilerinden faşist provokasyona karşı çağrı: ODTÜ Savunulmalıdır
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 26 05:27:52 GMT 2019


(tr) senin medyan: Şili Halkı İsyanda
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 25 05:52:00 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Şili'de sendikalar asker sokaktan çekilmezse 23 Ekim'de greve çıkıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 25 05:51:41 GMT 2019


(tr) senin medyan: Şili'de Halk Ayaklanınca OHAL İlan Edildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 24 06:20:26 GMT 2019


(tr) genc isci: Atasehir Belediyesi Isçilerinin Direnisi Devam Ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 23 06:19:43 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Sili'de ögrencilerin toplu tasima zammi eylemleri isyana dönüstü
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 22 06:22:14 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Haiti'de eylemler 6. haftasına girdi: Grevler nedeniyle gündelik yaşam durma noktasına geldi (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 21 06:33:13 GMT 2019


(tr) Anarşist Kadınlar: #Katledilen Kadınlar İsyanımızdır
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 20 06:06:19 GMT 2019


(tr) senin medyan: Norveç'in Üç Kentinde Rojava'yla Dayanışma Eylemleri
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 20 06:06:06 GMT 2019


(tr) genci sci: Ataşehir ve Maltepe Belediyesi İşçileri Direnişte
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 19 08:27:22 GMT 2019


(tr) senin medyan: İtalya'da Rojava'yla Dayanışma Eylemleri
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 19 08:27:17 GMT 2019


(tr) senin medyan: Yunanistan'da Anarşist Kadınlar'dan İşgale ve Savaşa Karşı Eylemler
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 18 05:11:41 GMT 2019


(tr) senin medyan: Uruguay Anarşist Federasyonu'ndan İşgale Karşı Eylem
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 18 05:11:29 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Kadıköy'deki 10 Ekim eylemine ‘katil devlet' saldırısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 17 08:58:58 GMT 2019


(tr) senin medyan: İtalya'da Rojava'yla Dayanışma Eylemleri
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 17 08:58:49 GMT 2019


(tr) senin medyan: Vicdani Ret Derneği'nden Tezkereye ve Savaşa Karşı Açıklama
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 16 06:34:37 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi - Dünya Endüstri İşçileri / IWW İstanbul: Savaşa Karşı Sınıf Savaşı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 15 07:00:56 GMT 2019


(tr) Lise Anarşist Faaliyet: 10 Ekim'i Unutmak Yok Affetmek Yok!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 14 08:22:45 GMT 2019


(tr) senin medyan: Gezi Davasında Ara Karar
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 14 08:22:30 GMT 2019


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet: HALKLARLA SAVAŞAN HER DEVLET KAYBEDECEKTİR
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 13 10:38:55 GMT 2019


(tr) seninmedyan: Ekvador'da Hükümet Karşıtı Eylemler Sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 12 07:00:20 GMT 2019


(tr) Ankara: Anarşist Ali Kitapçı ve 10 Ekim Kayıplarını Anıyoruz
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 11 14:59:00 GMT 2019


(tr) yeryuzupostasi: 10 Ekim'de katledilenler İstanbul'da da anılacak
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 11 06:25:59 GMT 2019


(tr) senin medyan: Meksika'da Yüzlerce Öğrencinin Katledildiği Tlatelolco Katliamı'nın 51. Yıldönümünde Anarşistler Sokaktaydı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 08 07:34:47 GMT 2019


(tr) senin medyan: Anonymous Grubu Greta Thunberg Hakkında Bir Açıklama Yayınladı - (Çev. Meydan Gazetesi)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 07 04:59:11 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Anarşist demiryolu emekçisi Ali Kitapcı'nın yaşam hikayesini anlatan "Bizim Ali" Kaos yayınlarından çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 02 07:34:39 GMT 2019


(tr) Bizim Ali: Anarşist Bir Demiryolcunun Hikayesi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 01 06:15:55 GMT 2019


(tr) kadinla rsokakta: Zapatista Kadınlar "Kadın Buluşması"na Çağrıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 30 07:57:50 GMT 2019


(tr) genc isci: Cargill İşçilerinin Direnişi 526. Gününde
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 29 06:28:51 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Fas'ta kadınlar kürtaj yasasına karşı eylem yaptı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 28 07:13:23 GMT 2019


(tr) senin medyan: Hong Kong'da Eylemler AVM'lerde Sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 26 07:03:14 GMT 2019

@

Güncellenme zamaný: Mon Dec 09 08:31:04 2019