A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) DAF, Meydan #53 - Napoli'deki Kolera Salgınında Malatesta ve Anarşistler
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 15 06:01:33 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Almanya'da Hayvan Kurtuluş Cephesi Avcı Kulelerini Yaktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 14 05:42:53 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - İşçiler İçin Korona Yalanları
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 14 05:42:38 GMT 2020


(tr) Gençlik Örgütleri Suruç için, Berkin'in Katledildiği Okmeydanı'ndaydı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 13 07:03:30 GMT 2020


(tr) kadinlar sokakta: "DEVLET BABA"NIN TACİZCİ OĞULLARI -Şeyma Çopur
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 12 05:02:10 GMT 2020


(tr) KADINLAR SOKAKTA: Kadinlar Için Devlet Düsman- Zeynep Tan
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 11 07:30:45 GMT 2020


(tr) KADINLAR SOKAKTA - 184. Gün! Gülistan Doku Nerede? (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 10 06:28:17 GMT 2020


(tr) meydan.org: Buenos Aires'te FORA'li Kuryeler Sokaktaydi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 10 06:28:08 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Kadinlar siddete karsi ‘Harekete Geçiyoruz' kampanyasi baslatti
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 09 05:53:44 GMT 2020


(tr) Patnos Hapishanesi'nde Tutsaklarin Kargolari Aylardir Gasp Ediliyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 09 05:53:31 GMT 2020


(tr) DAF, meydan #53 - Korona Krizi'nde Kira Grevi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 08 04:56:11 GMT 2020


(tr) DAF, meydan #53 - KentLeşmenin Krizleri: Salgınlar
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 07 04:44:26 GMT 2020


(tr) laf isyanda: Anarşizmin Militan Düşünürü: Kropotkin
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 06 06:15:08 GMT 2020


(tr) meydan.org: Ankara Sakarya Caddesi'ndeki Sivas Anmasına Polis Saldırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 05 02:52:31 GMT 2020


(tr) meydan.org: Correios da FORA na rua em Buenos Aires
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 05 02:52:19 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: "Black Lives Matter" hareketi Stuttgart'ta üçüncü eylemini gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 04 05:19:52 GMT 2020


(tr) meydan.org: Gençlik Örgütleri Suruç için Kadıköy'de Bildiri Dağıtımı Gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 03 06:19:52 GMT 2020


(tr) meydan.org: Iktidarlarin Korkulu Rüyasi Emma Goldman Anarsizm Kavgasinda Yasiyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 02 06:13:17 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Lufthansa çalışanları, hükümetin kurtarma paketini görüşeceği toplantı öncesi pek çok şehirde eylem yaptı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 01 06:46:03 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Ispanya'da emekçiler krizin faturasinin kendilerine yüklenmesine karsi sokaga çikti
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 30 06:28:54 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi - ABD'de polis şiddetine ve ırkçılığa karşı eylemler sürüyor: Trump Phoenix'te eylemlerle karşılandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 30 06:28:37 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Köleliliğin kaldırılışının 155. yılında ABD'de eylemler devam ediyor: Binlerce liman işçisi greve çıktı, köle sahiplerinin heykelleri yıkıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 29 05:40:56 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar: Yaşadığımız coğrafyada sadece son üç ayda 70'den fazla kadın erkekler tarafından katledildi, 47 kadın "şüpheli" bir şekilde ölü bulundu.
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 28 06:29:09 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Tunus'ta artan işsizlik ve yoksulluk nedeniyle sokağa çıkan binlerce kişi polisle çatıştı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 27 05:04:51 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - Rusya'da Süpheli Doktor Ölümleri Sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 26 05:20:48 GMT 2020


(tr) DAF Meydan #53 - Savaşın Kozu Salgında Unutuldu: Göçmenler
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 25 06:11:50 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - Erkek Devlet Affetti Kadınlar Affetmeyecek
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 24 06:22:05 GMT 2020


(tr) meydan.org: Kısa Yaşamı Anarşizm Mücadelesiyle Geçti: Voltairine de Cleyre
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 23 07:31:39 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - Anarşistlerin Teori ve Pratik Tartışmaları (5): Programımız Anarşist Devrimdir
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 22 05:37:04 GMT 2020


(tr) meydan.org: Asıl Küresel Salgın Erkek Şiddeti: Afganistan'da ve Tüm Dünyada Kadın Dayanışması Yaşatır
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 21 06:10:21 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: İsviçre'de Kadın Grevi: Bir çok kentte binlerce kadın sokaktaydı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 20 06:49:20 GMT 2020


(tr) meydan.org: SEATTLE: Geleneği Anarşist Bir İsyan
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 19 05:37:33 GMT 2020


(tr) meydan.org: Devlet ve Halklar Yüzleşiyor - ANTIFA Terör Örgütünün Heykel Terörü
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 18 06:13:08 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Ekonomik krizin giderek derinleştiği Lübnan'da binlerce kişi yine sokağa döküldü, Merkez Bankası binası ateşe verildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 17 06:07:18 GMT 2020


(tr) KARAKÖK AUTONOME TR/CH: «Basler Polizisten gehen mit Demonstranten auf die Knie Seattle'da Polissiz "Özerk Alan"da Neler Oluyor?
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 16 05:34:22 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar: "Ne yasalarından ne adalet sistemlerinden ne karakollarından çözüm beklemedik.
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 16 05:34:04 GMT 2020


(tr) Anarşist Gençlik: George Floyd İsyanı Büyüyor Seattle'da Otonom Bölge İlan Edildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 15 06:06:24 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: ABD'de "Nefes Alamıyorum" isyanının 16. günü: Kolomb heykelleri yıkıldı, Trump "Seattle Otonom Bölgesi" için tehdit savurdu
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 14 11:35:07 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - Tarihsel Kırılmalar Salgın Krizleri
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 14 05:38:04 GMT 2020


(tr) DAF, meydan #53 - Krizler Sistemi Kapitalizm ve Biyopolitika
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 13 06:43:14 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - Devlet Krizde Yerellerde Paylasma ve Dayanisma Güçleniyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 12 05:34:52 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - Anarsist Gelenekte Payasma Dayanisma
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 11 05:53:44 GMT 2020


(tr) anarkismo.net: George Floyd: "Özgürlükler Ülkesin'de" bir ölüm çok fazla by José Antonio Gutiérrez D. (ca, en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 10 16:23:33 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Meksika'da polis şiddetine karşıtı başlayan eylemler sürüyor: Anarşistler ABD Büyükelçiliği'ni hedef aldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 09 08:11:28 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Atina'da 10 bin kisi ABD'de devam eden isyanla dayanismak için eylem gerçeklestirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 09 08:11:18 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da devlet şiddetine karşı binlerce kişi sokağa çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 08 05:06:55 GMT 2020


(tr) yeryuzupostasi: ABD'de "Nefes Alamıyorum" isyanının 7. günü: İsyan büyüyor, dünyanın başka yerlerinde dayanışma eylemleri gerçekleşiyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 07 05:50:13 GMT 2020


(tr) meydan.org: Polis Şiddetine Karşı Kadıköy'de Direniş Var
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 06 06:22:10 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: 7. Yılında Taksim İsyanı'nı Selamlıyoruz
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 05 06:09:34 GMT 2020


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet DAF: Polis Şiddetine Devrimcilerin Cevabı: Direniş!
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 05 05:17:40 GMT 2020


(tr) meydan.org: Trump'ın Antifa Hazımsızlığı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 04 08:13:38 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar is with Nisan Elhan.
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 04 08:13:30 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Gençlik örgütleri artan polis şiddetine karşı sokağa çıkıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 04 08:13:21 GMT 2020


(tr) anarkismo.net: Kuzey Amerika'daki Halklarla Dayanışma by Çeşitli anarşist örgütler (ca, de, en, fr, gr, it, nl, pt)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 04 03:19:59 GMT 2020


(tr) meydan.org: Bakunin Yoldaş 206 Yaşında
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 03 05:23:27 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - Korona Krizi Firsatçiligi Doganin Talani
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 02 06:59:34 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar is with Nisan Elhan.
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 01 06:15:53 GMT 2020


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet DAF Meydan #53 - "Korona Krizi'ne Dair"
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 01 06:15:42 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin 53 - meydan.org: Ya Donakal Ya Kaç Ya da Savaş (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 31 05:34:48 GMT 2020


(tr) meydan.org: CNT Sevilla'dan Anlamlı Ziyaret: "Çok Yaşa Yoldaş!"
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 30 04:57:30 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Ispanya'da saglik çalisanlari çalisma sartlarini protesto için is birakti
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 29 05:34:03 GMT 2020


(tr) meydan.org: ABD'deki Anarşist Örgüt Black Rose'dan "Normalleşme" Afişleri
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 28 06:39:41 GMT 2020


(tr) meydan.org: Almanya'da Göçmen İşçiler Hakları İçin Eylemde
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 27 06:07:17 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin 53 - Korona Krizi'nde Yalancı Medya
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 26 06:07:58 GMT 2020


(tr) lafisyanda: Çukurova'da Öldük, Nusaybin'de Korktuk
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 25 06:45:07 GMT 2020


(tr) meydan.org: Sarı Yelekliler Yeniden Fransa Sokaklarında
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 24 04:31:52 GMT 2020


(tr) meydan.org: Devlet Halkların Düşmanıdır -SSCB'nin Kırım Katliamı-
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 23 09:12:12 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Şili'de banliyölerde açlık ayaklanması patlak verdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 22 05:44:04 GMT 2020


(tr) meydan.org: Yunanistan'dan Grup Yorum'a Dayanışma
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 22 05:43:41 GMT 2020


(tr) meydan.org: Sarı Yelekliler Yeniden Fransa Sokaklarında
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 21 06:54:44 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar: Emma Goldman'ı yaşamını yitirişinin 80 -- "Özgürlük, uğrunda mücadele etmeye ve yaşamaya değer tek maceradır."
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 20 06:49:31 GMT 2020


(tr) genc isci: Normallesme Sürecinde Virüsten ya da Açliktan Ölmek - Atakan Polat
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 19 05:34:11 GMT 2020


(tr) meydan.org: Soma'nin 6. Yilinda Kadiköy'de Eylem: Üzüntümüz Öfkemizin Tohumudur
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 18 07:13:38 GMT 2020


(tr) meydan.org: Ankara'da Gençlik Örgütleri Soma Katliami'nin Yildönümünde Eylem Gerçeklestirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 17 08:08:39 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Üzüntümüz Öfkemizin Tohumudur!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 17 08:08:28 GMT 2020


(tr) genc isci: Unutmak Yok Affetmek Yok!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 16 07:21:21 GMT 2020


(tr) meydan.org: Gençlik Örgütleri, Soma Katliami'nin 6. Yilinda Eylemdeydi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 16 07:21:09 GMT 2020


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet DAF Meydan #53 - 1 Mayıs'ı Yaratan Anarşist Enternasyonaller
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 15 05:56:11 GMT 2020


(tr) meydan.org: Selanik'te Anarşistlerden Dayanışma Eylemleri
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 14 07:04:17 GMT 2020


(tr) İbrahim Gökçek Devlete Rağmen Türkülerle Uğurlandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 13 06:13:54 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Korona Krizi ve Dünya Anarşizmi - DAF
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 12 05:03:12 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #52 - Bakunin Marks Tartışmalarının Tarihsel Kökeni: I. ENTERNASYONAL - İlyas Seyrek
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 12 05:02:54 GMT 2020


(tr) meydan.org: Veba Günlüklerinde Gündelik Yaşam
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 11 04:51:50 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #52 - Anarşist Yayınlar (23): Kore'de Anarşist Yayınlar - Meltem Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 11 04:51:36 GMT 2020


(tr) meydan.org: "Anarsist Kütüphane - Türkçe" Kuruldu
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 10 07:23:09 GMT 2020


(tr) ABD'de "Kira Grevi" yayılıyor: New York'ta kimse kirasını ödeyemediği için evden çıkarılmayacak
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 09 07:22:20 GMT 2020


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet: 1 Mayıs İçin Tuzla'da Kavgamızı Haykırdık
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 08 06:18:30 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - 1 Mayıs'ın Tarihi: 1886'da Haymarket'te Alevlenen Kıvılcım George Engel
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 08 06:18:11 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar: Hindistan'da kadınlar 46 yıl önce bugünlerde bir direnişin fitilini ateşledi, bu sessiz direnişin adı Chipko Hareketi'ydi.
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 07 05:43:45 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Küresel salgına karşı küresel devrimci mücadele hattını örmeliyiz! - Devrimci Otonomlar
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 07 05:43:35 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Peru'da cezaevinde ‘Corona' isyanında dokuz mahpus öldürüldü
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 06 04:10:04 GMT 2020


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet'ten 1 Mayıs Bildirisi: "1 Mayıs İçin Kavgaya Kalkışanlarız, İktidarınızı İstemiyoruz!"
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 06 04:09:53 GMT 2020


(tr) genc isci: Hayat Durdu Biz Durmadık - Genç İşçi Derneği'nin 1 Mayıs Bildirisi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 05 08:36:46 GMT 2020


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet: Yaşasın 1 Mayıs!
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 05 08:36:25 GMT 2020


(tr) Genç İşçisci Derneği - GİDER: ŞOK Marketler'de İşçi Sömürüsü Artıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 05 08:35:52 GMT 2020


(tr) yeryuzupostasi: Fransa banliyölerinde isyan yayılıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 04 05:29:31 GMT 2020


(tr) genc isci: Genç İşçi Derneği Olarak Tuzla'da 1 Mayıs Eylemi'ndeydik!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 04 05:29:23 GMT 2020


(tr) genc isci derneg: sçilerin Evlerine HAYAT SlGMAZ! - Sergen Saka
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 03 05:23:42 GMT 2020


(tr) Devrimci Anarsist Faaliyet: 1 Mayis Için Kavgaya Kalkisanlariz, Iktidarinizi Istemiyoruz!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 02 08:08:21 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Korona Krizi ve Dünya Anarşizmi - İspanya Dayanışma
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 01 06:15:51 GMT 2020

@

Güncellenme zamaný: Wed Jul 15 08:01:34 2020