A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) DAF, Meydan #54 - Anarşist Arkeoloji Tartışması (1): Tipolojiye Karşı - Arkeolojik Paradigmaya Eleştirel Bir Yaklaşım
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 23 08:19:57 GMT 2021


(tr) DAF, Meydan @54 - Barselona, Bavyera, Pireneler Faşizmle Mücadelede Anarşistler
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 22 07:31:15 GMT 2021


(tr) DAF, Meydan #54 - Kılavuz Kavramlar (2): DEVRİM
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 21 08:10:31 GMT 2021


(tr) Fransa'da Global Güvenlik Yasası'na karşı eylemler devam ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 20 08:33:22 GMT 2021


(tr) anarsist genclik: Bu da Bir İşkencedir: TERS KELEPÇE
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 19 08:31:45 GMT 2021


(tr) anarsist faaliyet DAF: Genç İşçi Derneği Direnen Migros İşçilerinin Yanında: Dayanışma Gücümüzdür! (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 18 07:49:37 GMT 2021


(tr) meydan1.org: CPS Tekstil İşçileri Hakları İçin Direniyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 18 07:49:15 GMT 2021


(tr) meydan1.org: Anarşizm Nedir? (14): Şubat Devrimi - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 17 06:25:03 GMT 2021


(tr) meydan1.org: Kobanê'de Bir Kadını Katleden Katili Halk Platformu Yargıladı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 16 09:36:28 GMT 2021


(tr) Anarşist Gençlik: Bimeks İşçileri Yalnız Değildir
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 16 09:36:19 GMT 2021


(tr) anarsist faaliyet DAF: Gençlik Korkmuyor Vazgeçmiyor!
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 15 07:56:14 GMT 2021


(tr) anarsist faaliyet: Anarşist Gençlik: DEVLET TERÖRDÜR, KORKMUYORUZ
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 15 07:53:03 GMT 2021


(tr) meydan1.org: Anarşist Gençlik'ten Polis Baskınlarına Dair Bildiri: "Devlet Terördür Korkmuyoruz - Cesaretimizle Üzerinize Yürüyeceğiz"
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 15 07:52:47 GMT 2021


(tr) anarsist faaliyet: Yoldaşlarımız Mısra Sapan, Rıdvan Gezegen ve Zeynel Çuhadar Gözaltına Alındı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 14 07:53:31 GMT 2021


(tr) DAF, Meydan @54 - Adil Aşının Adaleti -- Hastalık X: Beklenen Tehlike
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 13 08:18:35 GMT 2021


(tr) DAF, Meydan #54 - Anarşist Sanatçılar Dizisi (1): Fabrizio De André
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 11 08:32:23 GMT 2021


(tr) meydan1.org: Korona Krizi, Depremler, Savaşlar | 2020 Geride Kalırken
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 10 08:02:19 GMT 2021


(tr) anarsist genc lik: Gözaltındakilerin Adliye'ye Çıkartılması Bekleniyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 09 11:01:43 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: İsrail askerleri elektrik jeneratörüne el konulmasını engellemeye çalışan Filistinli genci boynundan vurdu
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 09 11:00:53 GMT 2021


(tr) DAF, Meydan #54 - SAYI 54
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 09 11:00:42 GMT 2021


(tr) meydan1.org: Bir Çeşit "Clickbait": Godwin Çevirisi Üzerine -- Anarşist Eserlere Dönük İlginin Kaynağı ve Yeni Kitaplar
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 08 09:44:44 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: İsrail'de Netanyahu'nun istifası talebiyle eylemler koronavirüs kısıtlamalarına rağmen sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 07 09:29:41 GMT 2021


(tr) Anarşist Kadınlar: Bugün Selda Taş, Vesile Dönmez, Aylin Sözer, Betül Tuğluk için katledilen kadınlar isyanımızdır diyerek Kadıköy sokaklarındaydık.
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 07 09:29:32 GMT 2021


(tr) meydan1.org: Meydan Gazetesi Telegram Yayınına Başladı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 06 07:37:30 GMT 2021


(tr) yeryuzu postasi: Anarşist tarihçi Alexandre Skirda hayatını kaybetti
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 06 07:37:22 GMT 2021


(tr) meydan1.org: Kolektif 26A Dayanışmaya Çağırıyor: Yeni Bir Yıla Umutla
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 05 08:48:11 GMT 2021


(tr) anarsist faaliyet: Devletin Adaleti Roboski'dir
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 05 08:47:20 GMT 2021


(tr) meydan1.org: Asgari Ücret Bize 2557 Lira!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 04 09:52:17 GMT 2021


(tr) anarsistfaaliyet: Kadıköy Sokaklarında Yoldaşımız Abdülmelik Yalçın'a Gözaltı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 04 09:52:03 GMT 2021


(tr) anarsistfaaliyet: Yoldaşımız Abdülmelik Yalçın Serbest
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 03 07:49:14 GMT 2021


(tr) kadinlar sokakta: Kadınların Öfkesi Arjantin'i Ateşe Verdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 03 07:49:01 GMT 2021


(tr) meydan1.org: Anarşizm Nedir? (13): Sosyalizm - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 02 08:20:19 GMT 2021


(tr) meydan1.org: Kropotkin'in Yilbasi Mesaji - Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 01 07:19:04 GMT 2021


(tr) Gözaltına Alınan Abdülmelik Yalçın Serbest Bırakıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 31 18:34:54 GMT 2020


(tr) Gözaltına Alınan Abdülmelik Yalçın Serbest Bırakıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 31 18:27:03 GMT 2020


(tr) Gözaltına Alınan Abdülmelik Yalçın Serbest Bırakıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 31 18:22:30 GMT 2020


(tr) Yoldaşımız Abdülmelik Yalçın Serbest
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 31 07:47:19 GMT 2020


(tr) kadinlar sokakta: Kadinlarin Öfkesi Arjantin'i Atese Verdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 31 07:47:09 GMT 2020


(tr) meydan1.org: Dünya Anarsistlerinden Silili Tutsaklar Için Dayanisma ve Boykot Çagrisi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 30 07:36:46 GMT 2020


(tr) genc isci: Sirket Gemicileri Denizin Ortasina Terk Etti
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 30 07:36:39 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Musa Piroglu Yalniz Degildir
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 29 07:48:43 GMT 2020


(tr) meydan1.org: Anarşizm Nedir? (12): Güç Kimin- Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 29 07:48:35 GMT 2020


(tr) genc isci: Bugün Asgari Ücret Komisyonu 3. Kez Toplanıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 28 07:35:26 GMT 2020


(tr) yeryuzupostasi - 19 Aralık Katliamı'nın yıl dönümünde eylem yapmak isteyen anarşistlere polis saldırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 28 07:35:22 GMT 2020


(tr) kadinlar sokakta: Kadınların Öfkesi Arjantin'i Ateşe Verdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 27 06:14:35 GMT 2020


(tr) Meydan1.org: Yunanistan'da Anarşistlerin Göçmenlerle Dayanışması Sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 25 07:03:52 GMT 2020


(tr) meydan1.org: 51 Yıl Önce Katledilen Giuseppe Pinelli Yoldaşlarının Öfkesinde Yaşıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 24 07:33:00 GMT 2020


(tr) meydan1.org: 19 Aralık Eyleminde Gözaltına Alınanlar Serbest
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 23 08:23:39 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet DAF: 19 Aralık'ın 20. Yıldönümünde Gerçekleştirdiğimiz Eyleme Polis Saldırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 23 08:23:32 GMT 2020


(tr) genc isci: Ekmek! İlle de Ekmek! Devrime Ekmek Gerek! - Batuhan Çotur
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 22 07:43:29 GMT 2020


(tr) lafisyanda.org: Çukurova'da Öldük, Nusaybin'de Korktuk
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 21 06:46:14 GMT 2020


(tr) meydan1.org: Anarşizm Nedir? (11): Sendika - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 20 08:21:44 GMT 2020


(tr) Gençlik Örgütleri Direnen Sinbo İşçilerinin Yanında
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 19 10:52:17 GMT 2020


(tr) DAF, Meyda #54 - E-Scooter: Ulasima Çözüm mü Sorun mu?
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 18 08:05:49 GMT 2020


(tr) DAF, Meyda #54 - Korona'da Duyarsizlasma
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 17 08:18:05 GMT 2020


(tr) Genç Isçi Dernegi: Basin Açiklamasina Çagri: Asgari Ücrete Asgari Artisi Açikliyoruz!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 16 06:45:28 GMT 2020


(tr) Meydan Okumayı Sürdüreceğiz!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 16 06:45:19 GMT 2020


(tr) Genç İşçi Derneği Olarak Asgari Ücreti Açıkladık:2695 TL
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 15 06:58:08 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Anarsizm, Platformizm, Leninizm: "Devrimci Anarsizmle Tartisma" yazisina cevap - Zafer Onat
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 14 08:05:18 GMT 2020


(tr) meydan.org: Anarsizm Nedir? (10): Reformcu ve Politikaci - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 13 07:12:34 GMT 2020


(tr) genc isci: Ezilenin Her Ani Kriz! - Atakan Polat (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 12 07:00:00 GMT 2020


(tr) genc isci: Izahi Olmayan Seylerin Isyani Olur! - Dogus Özdemir
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 11 09:03:00 GMT 2020


(tr) meydan.org: Yunanistan'da Alexis 12 Yil Önce Bugün Katledildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 10 07:52:02 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #54 - Yasamak Için Direnis ve Isgal
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 09 08:28:34 GMT 2020


(tr) anarsistfaaliyet: Kafe ve Bar İşçileri Akp19 Yasaklarına Karşı Eylem Gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 08 07:30:57 GMT 2020


(tr) meydan.org: Yunanistan: Anarşist Grup Ruvikonas'tan Vergi Dairelerine Eylem
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 07 06:12:58 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #54 - Seyirlik Sömürü
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 06 08:41:08 GMT 2020


(tr) meydan.org: Anarşizm Nedir? (9): Kilise Sana Yardım Edebilir mi? - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 05 09:27:32 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 04 07:33:34 GMT 2020


(tr) gen cisci: "Korku Yok Kavga Var": Metal Isçileri Için Süreyya Operasi Önünde Eylem
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 03 07:21:30 GMT 2020


(tr) Anarsist Kadinlar added 7 new photos to the album: 25 Kasim 2020 - Istanbul - "Olmaz Olsun!".
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 02 06:19:51 GMT 2020


(tr) meydan.org: Ankara'da Kadinlar 25 Kasim'da Sokakta
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 01 07:36:12 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Metal Isçileri Için Kadiköy'de Eylem: "Korku Yok Kavga Var"
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 30 07:46:48 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Belaruslu anarşistler ve antifaşistlerle dayanışmak için uluslararası eylem haftası çağrısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 29 06:12:59 GMT 2020


(tr) meydan.org: Durruti'nin Elindeki Ateş 84 Yıldır Düşmedi!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 28 08:31:56 GMT 2020


(tr) meydan.org: Anarşizm Nedir? (8.2): Adalet - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 27 08:13:29 GMT 2020


(tr) die plattform: Biz, Almanca konuşulan bölgeden gelen ve bu bölgede mücadele eden anarko-komünist bir örgüt olan "die plattform" uz.
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 26 08:05:04 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #54 - Hakkınız Ödenmez
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 25 08:11:28 GMT 2020


(tr) Daf, Meydan #54 - Mikhail Bakunin: Yıkmak Yaratmaktır
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 24 06:26:54 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Covid19 Degil Akp19 Yasaklari -- "Iktidar Krizi Salgin Yasaklarinin Arkasina Sakliyor."
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 23 08:08:55 GMT 2020


(tr) Meydan Gazetesi: Politeknik Direnisi 47 Yasinda
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 22 07:12:19 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #54 - Ne Kanun Ne Hapishane Faşizm Sokakta Yenilir
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 21 08:31:32 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #54 - Hapishanelerde Kalıcı OHAL
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 20 08:40:24 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #54 - Online ya da Yüz Yüze: Eğitilmeyeceğiz
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 19 08:06:26 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #54 - Göçmen Değil Göç Sorunu
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 18 08:41:47 GMT 2020


(tr) meydan #54 - Devletin Arkeoloji Politikası: Bilim ve Milliyetçilik
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 17 07:33:01 GMT 2020


(tr) meydan.org/ Ankara Kadın Platformu Bildiri Dağıttı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 16 08:06:11 GMT 2020


(tr) meydan.org: 25 Kasım Kadın Platformu Kadıköy'e Çağırıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 15 08:30:12 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar: Bugün bileşeni olduğumuz Ankara Kadın Platformu'yla...
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 14 06:07:53 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan - Yunanistan Polisi Patras'ta Anarşistlere Saldırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 13 08:17:36 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan - Anarşizm Nedir? (8.1): Adalet - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 12 09:04:33 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #54 - Anarşist Yayınlar (24): Avustralya'da Anarşist Yayınlar (1)
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 10 07:12:56 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #54 - Selefiler-Tarikatlar İktidar Savaşında
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 09 07:35:39 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #54 - Devlet Çatırdıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 08 06:27:15 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Yunanistan'da anti-faşist eyleme polis saldırısında 13 anarşist gözaltına alındı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 07 12:26:53 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #54 - Devletlerin Savaşları Bitmiyor Halklar Birbirine Düşman Ediliyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 07 12:26:20 GMT 2020


(tr) DAF, Meidan: 195 Bin Ağacı Katleden Alamos Şirketi Devletten Tazminat Alarak Gitti
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 04 07:37:10 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan: Anarşist Meydan Gazetesi'nin Sokak Dağıtımları Sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 03 07:15:03 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #54 - Devletin Bana Verdiği Yetkiye Dayanarak...
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 02 06:45:08 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan - Ruanda'da 5 Bin Kişilik Toplu Mezar Bulundu
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 01 08:08:36 GMT 2020

@

Güncellenme zamaný: Sat Jan 23 09:19:58 2021