A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) DAF, Meydan #51 - Trans Tutsak Buse'den Mektup
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 18 07:24:19 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da ‘Emeklilik Reformu' geçici olarak geri çekildi, sendikalar tamamen geri çekilene kadar grevleri sürdürecek
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 17 07:41:13 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Ali Kitapcı'nın Yoldaşları ‘Terörist' ithamına karşı Bakırköy Cezaevi'ne "Bizim Ali" isimli kitabı ve Meydan Gazetesi göndermeye çağırıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 16 07:43:31 GMT 2020


(tr) karakok: Kazdaglari Direnisi Bahar Senligi 1-6 Mayis 2020 Balaban Kirazli Canakkale
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 16 07:43:14 GMT 2020


(tr) meydan.org: Ali'nin Yoldaşları'ndan Kadıköy PTT Önünde Eyleme Çağrı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 15 06:48:06 GMT 2020


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet: Ekonomi krize karşı genç işçiler meydanlardaydı.
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 15 06:47:56 GMT 2020


(tr) meydan.org: Komünün Karası Louise Michel - Zeynep Tan
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 14 05:47:53 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da "emeklilik reformu"na karşı başlayan genel grev 36. gününde devam etti
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 14 05:47:40 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Hindistan'da milyonlarca işçi genel grevde
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 13 07:36:07 GMT 2020


(tr) meydan.org: Hindistan'da Halk Özellestirme Politikalarina Karsi 1 Günlük Grev yapti
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 13 07:35:51 GMT 2020


(tr) Lise Anarsist Faaliyet: Louis Michel 29 Mayis 1830'da Fransa'da Vroncourt satosunda dünyaya geldi.
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 12 07:44:41 GMT 2020


(tr) meydan.org: Vicdani Ret Derneği, Vicdani Retçi Sibel Ünli İçin Açıklama Yayınladı + İstanbul Üniversitesi Sibel Ünli İçin Eylemde
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 11 06:53:22 GMT 2020


(tr) genc isci: Üsküdar Belediyesi İşçileri Recep Kılınçarslan İçin Eylemdeydi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 10 07:49:22 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Hindistan'de 30 bin kadin saglik emekçisi eylem gerçeklestirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 09 07:15:58 GMT 2020


(tr) Anarsist Kadinlar: Nurcan Arslan Için Adalet Diyerek IHD'deydik!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 08 08:36:26 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: İstanbul Üniversitesi öğrencileri yemek hakkı için eylemlerine devam ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 07 07:25:02 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: İranlı anarşistlerin Qasem Soleimani suikastine ilişkin bildirisi (ca, en, fr)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 06 07:14:56 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Haiti'de hükümet karşıtı eylemler yeniden başladı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 05 13:59:42 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #51 - Hayırseverliğin Sektör Hali: Üçüncü Sektör Vakfı - Selahattin Hantal
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 05 13:59:27 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar: Bugün, Nisan ayında metrobüste arkadaşımızı taciz eden
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 04 06:22:27 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi - Ali Kitapcı'nın yoldaşları: Bu ithamlarda bulunanlar mutlaka hesap verecekler
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 04 06:22:20 GMT 2020


(tr) meydan.org: Hong Kong 2020'ye Havai Fişek Kutlamaları ile Değil, Biber Gazıyla Girdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 03 07:15:05 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Almanya'da kabin personeli greve çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 03 07:14:53 GMT 2020


(tr) meydan.org: Faşist Çetelere Geçit Yok!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 02 07:32:40 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar: Geçtiğimiz yıl boyunca kadına yönelik şiddetin ve şiddeti aklayan erkek adaletin karşısına kadın dayanışmasıyla dikildik.
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 02 07:32:31 GMT 2020


(tr) meydan.org: Kaynak: Genç İşçi Derneği -- GİDER: Asgari Ücrete Karşı Azami Mücadele!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 01 08:47:20 GMT 2020


(tr) meydan.org: Ali Kitapcı'nın Ailesi ve Yoldaşları Basın Toplantısı Gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 01 08:47:13 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar: AKADEMİDE KADIN DÜŞMANLIĞINA İSYAN
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 31 06:17:17 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Izmir'de ücretleri ödenmeyen hukuk bürosu çalisanlari greve basladi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 30 07:26:10 GMT 2019


(tr) meydan.org: Kropotkin'in Yılbaşı Mesajı - Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 29 06:51:57 GMT 2019


(tr) meydan.org: Anarsistler Almanya'daki Yunan Konsoloslugu'nu Isgal Ettiler
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 28 07:55:35 GMT 2019


(tr) Anarşist Kadınlar: Biz kadınlar düşmanı çok iyi tanıyoruz. Biz onunla doğduğumuz andan itibaren tanışığız.
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 28 07:55:26 GMT 2019


(tr) Lise Anarşist Faaliyet: Öğretmenler Gününe Özel, Bütün Otoriter, Despot Öğretmenlere İthafen
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 27 07:22:37 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da grev ve sokak gösterileri 19. gününde devam ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 26 07:50:47 GMT 2019


(tr) yeryuzupostasi: ‘Yaşam maliyeti' üzerine - Mehmet İzzi Aksoy
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 25 07:37:44 GMT 2019


(tr) yeryuzupostasi: IWW İstanbul'dan grevdeki Doğa Koleji öğretmeleri ile dayanışma çağrısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 24 07:20:05 GMT 2019


(tr) meydan.org: Kropotkin Istanbul Duvarlarinda: Gençligi Çagiriyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 23 06:16:14 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Kadinlarin "Las Tesis" protestolari devletin saldirilarina ragmen devam ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 22 06:54:52 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #51 - Antik Çağda Göç - Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 22 06:54:42 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da emeklilik reformuna karsi genel grev 12. gününde sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 21 08:50:33 GMT 2019


(tr) Lise Anarşist Faaliyet: Erdal Eren'den Annesine Mektup:
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 21 08:50:18 GMT 2019


(tr) Marx kapitalizm analizi yapan ve bunu yazıya döken ilk kişi değildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 20 07:11:14 GMT 2019


(tr) anarkismo.net: CALA Yeniden başlatma deklarasyonu (Latin Amerika Anarşist Koordinasyonu - CALA) (ca, gr, en, fr, it, pt)
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 20 06:51:15 GMT 2019


(tr) meydan.org: Beyrut'ta Gece Eylemleri'nde 2.Gün
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 20 06:50:53 GMT 2019


(tr) meydan.org: Latin Amerika Anarsist Koordinasyonu Kuruldu
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 19 08:14:52 GMT 2019


(tr) Lise Anarşist Faaliyet: Öğretmenler Gününe Özel, Bütün Otoriter, Despot Öğretmenlere İthafen
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 19 08:13:49 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Lübnan'da eylemciler telekomünikasyon sirket binasini isgal etti
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 18 07:43:38 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Lübnan'da eylemler sürüyor: Beyrut'ta polis saldırısında onlarca kişi yaralandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 16 08:50:16 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da emeklilik reformuna karsi genel grev 8. gününde
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 16 07:34:16 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Kolombiya'da eylemler üçüncü haftasında sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 15 07:30:37 GMT 2019


(tr) DAF, Medyan #51 - Seçimlerden Sonra Baskanlarin Ilk Hizmeti: Isçi Kiyimi / yorum yapilmamis
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 15 07:30:25 GMT 2019


(tr) Anarşist Kadınlar: Bugün Istanbul 34 - Bugün olduğu gibi yarın da öfkeliyiz ve peşinizdeyiz!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 14 08:00:44 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da genel grev 6. gününde devam ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 14 08:00:16 GMT 2019


(tr) meydan.org: Balıkesir Dün Geceden Bu Yana 70 Kez Sallandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 13 05:28:45 GMT 2019


(tr) meydan.org: Binler Bakırköy Pazar Alanında Krize Karşı Miting'teydi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 13 05:24:07 GMT 2019


(tr) genc isci: Vermeyecekler Alacağız! - 8 Aralık Kriz Mitingi 2019
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 12 06:31:07 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da genel grevin 3. günü
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 12 06:30:55 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Irak'ta protestoculara yönelik silahlı saldırıda en az 19 kişi hayatını kaybetti
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 11 06:19:17 GMT 2019


(tr) genc isci: Kriz Mitingi için Sokakları Afişlerimizle Donattık
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 11 06:19:05 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Alexis'in katledilişinin 10. yılında Yunanistan'da eylemler
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 10 06:34:11 GMT 2019


(tr) genc isci: 8 Aralık'ta "Sıkma Dişini Sık Yumruğunu" Demek İçin 8 Aralık’ta Bakırköy’e
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 10 06:33:41 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Doğa Koleji'nde eğitim emekçileri grevde
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 09 07:31:03 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Fransa’da genel grev başladı: Metro hatları kapandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 09 07:30:53 GMT 2019


(tr) Anarşist Gençlik: #BuPazar Bahane Yok Miting Var!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 08 05:53:44 GMT 2019


(tr) meydan.org: Ordu'da Bir Balerin, Evinin Önünde Katledildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 08 05:53:31 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #51 - ARAŞTIRMA, GÜNDEM, KÖŞE YAZILARI, YAZILAR -- Nobel'in Göremeyeceği, Kapitalizmin Çözemeyeceği Şey Nedir? - Havva Kızılay
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 07 08:39:27 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Almanya'da iklim eylemcileri kömür madenlerine karşı işgal eylemleri gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 07 08:39:05 GMT 2019


(tr) meydan.org: T.C Çocukları Katletmeye Devam Ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 06 07:22:42 GMT 2019


(tr) meydan.org: Ekolojik Sömürüden İşçi Sömürüsüne, Direnişten Greve: Kayı İnşaat Yine Gündemde
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 06 07:22:25 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #51 - Sol Popülizm Bir Seçenek mi? - Gökhan Soysal
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 05 08:38:15 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #51 - İklim Popülizmi: Beş Başlıkta İklim Grevi'nin Değerlendirilmesi - Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 04 07:34:34 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #51 - Medya'da Popülizm - Gürşat Özdamar
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 03 06:35:12 GMT 2019


(tr) meydan: "Sizden Korkan Sizin Gibi Alçak Olsun"
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 03 06:34:56 GMT 2019


(tr) DAF, meydan: İsviçre'de Anarşistler Direnen Halklar İçin Yürüdü
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 02 07:14:04 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #51 - Hannah'lar: Kötülük Üzerine - Mercan Doğan --- Hannah Duston: "Amerika'nın Baltalı Kadın Kahramanı"
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 02 07:13:46 GMT 2019


(tr) Bu Bir Talep Değil Özgürlük Çağrısıdır! Erkekliği Koruyan Tüm Kurumlar #Kapatılsın!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 01 06:41:11 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #51 - Kendinden Menkul Haklilasma - Gökhan Soysal
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 01 06:40:53 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Kolombiya'da bugün genel grev yapılacak
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 30 07:19:34 GMT 2019


(tr) anarsist faaliyet: Erkek Egemenliğe ve Erkek Devlete Karşı Mücadeleye!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 30 07:19:18 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Onlar Evo taraftarı değiller! Onlar Alteños, lanet olsun! - Ivan Apaza Calle
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 29 07:26:02 GMT 2019


(tr) Anarşist Kadınlar: Mersin'de Anarşist Kadınlar katledilen kadınların isyanıyla duvarları doldurdu.
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 28 07:29:34 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Kadınlar Değil Hapishaneler Kapatılsın
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 28 07:29:25 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Kolombiya'da başlayan eylemlerde 3 kişi yaşamını yitirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 27 07:50:17 GMT 2019


(tr) meydan.org: Yoldaşları, Durruti'nin Elinden Düşen Ateşi Kaldırdılar Bile
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 27 07:49:54 GMT 2019


(tr) kadinlarsokakta: Anarşist Kadınlar
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 26 06:41:53 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Af Örgütü: İran'daki eylemlerde 106 kişi yaşamını yitirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 26 06:41:44 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Kolombiya'da hükümetin politikalarına karşı yüz binlerce kişi sokaklarda
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 25 07:08:39 GMT 2019


(tr) meydan.org: Anarşist Kadınlar'dan Turkuvaz Medya Önünde Eylem
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 25 07:08:00 GMT 2019


(tr) meydan.org: Anarşist Kadınlar'dan Bakırköy Kapalı Kadın Hapishanesi Önünde Eylem
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 24 07:19:41 GMT 2019


(tr) Anarşist Kadınlar: Anarşist Kadınlar Ankara'da 25 Kasım'a Çağrıyor:
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 24 07:19:25 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: İran'da devam eden eylemlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı,1 gün önce Haberler Bir yorum yaz 51 Görünme
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 23 06:31:05 GMT 2019


(tr) meydan.org: Grup Yorum Üyelerine Tahliye
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 23 06:30:44 GMT 2019


(tr) kadinlarsokakta: Bu Bir Talep Değil Özgürlük Çağrısıdır: Erkekliği Koruyan Tüm Kurumlar Kapatılsın!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 23 06:30:27 GMT 2019


(tr) inadina: Devletin Dindarı Değil Sistemin Düşmanı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 22 06:22:45 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Bolivya'da darbeye karşı süren eylemlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 22 06:22:11 GMT 2019


(tr) meydan.org: İran'da Eylemcilere İdam Tehdidi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 22 06:21:57 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Dünya Endüstri İşçileri - IWW İstanbul: Kapitalizme inat, yaşayacağız! Kapitalizmi yaşatmayacağız!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 21 07:01:16 GMT 2019


(tr) senin medyan: Politeknik Direnişi 46 Yaşında!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 21 06:59:53 GMT 2019


(tr) genc isci: Cihan Tekstil Patronu İşçinin Hakkını Gasp Etti Sonra İşçiye Saldırdı,Gider
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 20 07:38:25 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #51 - Kursu, Yurdu, Vakfiyla Müridi, Hocasi, Seyhiyle Dinsel Siddet - Hüseyin Civan
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 20 07:38:15 GMT 2019

@

Güncellenme zamaný: Sat Jan 18 08:24:20 2020