A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) yeryuzu postasi - Haiti'de yolsuzluğa karşı eylemler: En az 4 kişi hayatını kaybetti
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Feb 16 07:35:07 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: 1917-1918: Brezilya anarsist ayaklanmasi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 14 08:51:32 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: "Sari Yelekliler" hareketi: Proletarya, burjuvazinin saldirilarina, otonom bir sekilde, kendi sinif zemini üzerinden cevap vermelidir! - CCI Fransa
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Feb 12 20:36:19 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da genel grev
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 10 11:04:42 GMT 2019


(tr) senin medyan: DÜNYAGÜNDEMGÜNÜN AKIŞI - Mundo Nuevo İşgal Evi, SYRIZA'nın Baskıcı Politikalarına Direniyor!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 07 06:52:02 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: 12. Haftada Sarı Yelekliler yine sokaklardaydı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Feb 06 06:54:40 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: "Sari Yelekliler" hareketi: Proletarya, burjuvazinin saldirilarina, otonom bir sekilde, kendi sinif zemini üzerinden cevap vermelidir! - CCI Fransa
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Feb 05 06:57:26 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: 1917-1918: Brezilya anarsist ayaklanmasi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 03 05:44:30 GMT 2019


(tr) genc isci: Kafe - Bar İşçileri Örgütlü Güçlü
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 01 07:22:40 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Kaos Yayınları'ndan Rudolf Rocker'ın "Milliyetçilik ve Kültür" kitabı için ön satış duyurusu
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 31 13:47:01 GMT 2019


(tr) senin medyan: Mundo Nuevo Isgal Evi, SYRIZA'nin Baskici Politikalarina Direniyor!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 28 19:02:29 GMT 2019


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet: 12 yıldır 19 Ocak'tan aklımızda kalan kaybedilen görüntüler, kapatılan dosyalar, tiyatral mahkemeler, aklanan katiller...
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 22 06:40:03 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da Sarı Yelekliler ve CGT'den eylem çağrıları
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 21 09:42:00 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Gazete Karınca İmtiyaz Sahibi Necla Demir'e Afrin haberi nedeniyle dava açıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 15 06:08:50 GMT 2019


(tr) senin medyan: Anarşist Kolektif Klinika Polis Saldırısına Karşı Direnişte (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 14 11:22:09 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Hindistan iki günlük genel grevle sarsılıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 12 09:51:29 GMT 2019


(tr) senin medyan: Arjantinli Anarşist Osvaldo Bayer Yaşamını Yitirdi (ca, de, en, fr, it, pt)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 05 06:07:12 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Sudan'da eylemler 10. gününde: Doktorlar ve gazeteciler grevde
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 04 05:52:26 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: İZBAN grevi kararlılıkla sürüyor -- al Pueblo Francés
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 03 04:24:15 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Patriyarka/Heteroseksizm -- Diğer Dosyalar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 02 06:13:44 GMT 2019


(tr) genc isci: Krizi Yaratanlara Karşı Koymaya Bakırköy'e Mitinge
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 01 06:59:56 GMT 2019


(tr) laf isyanda: Şimdi Zamanı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 31 13:05:12 GMT 2018


(tr) Daf, Meydan Gazetesi'nin #47 - Sosyalist Küba'da Anarşist Kolektif ABRA
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 28 05:16:02 GMT 2018


(tr) senin medyan, İşkenceyle Gözaltına Alınan Liselilerin Davası Ertelendi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 27 05:35:22 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Röportaj: "Çocuğum Okulu Sevmiyor Ama Oyun Oynamayı Çok Seviyor"
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 26 05:18:32 GMT 2018


(tr) Daf, Meydan Gazetesi'nin #47 - Geleceği Değil, Sonu Hazırlayan SÜPER iNSAN
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 25 05:16:39 GMT 2018


(tr) seninmedyan: Genç Isçiler Krize Karsi Mitinge Bakirköy'e Çagiriyor!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 24 05:30:20 GMT 2018


(tr) Daf, Meydan Gazetesi'nin #47 - Şirketleşen Hapishaneler - Abdülmelik Yalçın
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 23 06:16:26 GMT 2018


(tr) senin medyan: Göçmenle Dayanışma Gösteren Anarşist Lola Gutierrez Mahkemeye Çıkıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 22 06:46:15 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - ANTi POLiTiKA - Hüseyin Civan
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 21 06:25:22 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - 21. YY. Teslimiyet Teorileri ve Pratikleri: Yaşam İçin Yetersiz Bakiye - İSTANBUL BÜYÜKŞEHiR BELEDiYESi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 20 06:14:33 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Enflasyon Krizinde Kaçıncı Raund - Mercan Doğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 19 04:32:46 GMT 2018


(tr) senin medyan: Anarşist Tutsak Şevket Aslan Ölüm Orucunu Kazanımla Sonlandırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 18 06:33:39 GMT 2018


(tr) Daf, Meydan Gazetesi'nin #47 - İlksel Toplumun İdealizasyonuna Karşı Şiddetin Arkeolojisi - Şeyma Çopur
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 17 09:05:30 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - İşte Kriz: 6.000.000 İşsiz - Halil Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 16 06:02:28 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Üreticiden Tüketiciye Aracıların Sömürüsü - Nergis Şen
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 15 06:06:20 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Röportaj: Reclus, Coğrafya ve Anarşizm
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 14 05:48:22 GMT 2018


(tr) Daf, Meydan #47 -Geçmişten Günümüze Liberter Kavramı - Furkan Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 13 05:58:38 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Güncel sarı yelekler hareketi üzerine küçük bir inceleme - Anarşist Gruplar Koordinasyonu
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 12 04:05:30 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Kaşıkçı Vakasında Gelişemeyen Gelişmeler - Emrah Tekin
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 12 04:05:09 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Alexis'in katledilişinin 10. yılında Yunanistan'da gün boyu eylemler
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 11 04:45:04 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Brezilyalı Anarşistlerden Bolsonaro Üzerine Bildiri: İmparatorluğun Pençeleri, Faşizmin Yükselişi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 11 04:44:53 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - İktidarın Siyasetsizlik Projesi Olarak ANTi ANTi AKP - Emrah Tekin
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 10 06:48:17 GMT 2018


(tr) senin medyan: Alexis'in Katledilişinin 10. Yılında Yunanistan'da Anarşistler Eylemdeydi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 10 06:46:46 GMT 2018


(tr) senin medyan: Sarı Yelekliler'in Eylemi Öncesinde 278 Kişi Gözaltına Alındı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 09 08:42:31 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Hapishane Grevleri Kapitalizmin Gerçeklerini Gösterdi*
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 09 07:15:45 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - ANTi iNSAN - Mercan Doğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 08 05:19:22 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Sektörde Hizmet Sınırsız, İş Tanımsız - Genç İşçi Derneği
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 07 06:09:44 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Hayatımızdan Eksik Olun - Özlem Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 06 07:08:28 GMT 2018


(tr) Daf, Meydan Gazetesi'nin #47 - Hiç Durmadan Çalışan, Sömürüyle Yaşayan SAĞLAM iNSAN
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 05 05:30:24 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: ‘Sarı Yelekliler' isyanı sürüyor: Lise öğrencileri ve ambulans şoförleri de eylemde
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 04 21:18:15 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - AKPMHPCHPHDP... İttifaklar
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 04 06:15:58 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47. sayısı çıktı! -- E-Ğİ-TİL-MEK İS-TE-Mİ-YO-RUZ
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 03 05:23:32 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Öfke burada, ya şimdi? - Alternative Libertaire
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 02 13:06:32 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - EĞiTiLMEK iSTEMiYORUZ
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 02 07:15:07 GMT 2018


(tr) Daf, Meydan Gazetesi'nin #47 - Konkordato İlanının İşçiye Temel Etkileri
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 01 08:35:48 GMT 2018


(tr) Daf, Meydan Gazetesi'nin #47 - Çukurlara Gömülmek - Gürşat Özdamar
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 30 06:50:05 GMT 2018


(tr) senin medyan: Politeknik Direnişi 45 Yaşında
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 29 11:31:22 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Köpekleri Değil İnsanı Anlatan Filmler - Gürşat Özdamar
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 29 07:09:48 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Doğa ve İnsan Üzerine Anarşist Çözümlemelerle Dolu Bir Kitap: Antropoloji, Ekoloji ve Anarşizm - Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 28 06:35:42 GMT 2018


(tr) Genç Isçiler Örgütlü Güçlü
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 27 08:29:47 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Ayağa Kalkın Yeryüzünün Lanetlileri Dünyayı Kökünden Değiştireceğiz - Furkan Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 27 06:12:17 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: 25 Kasım kadın yürüyüşü'nde polis saldırısı ve direniş
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 26 13:56:20 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Sosyal, Sınıfsal ve Uluslararası Dayanışma İçin Özgürlükçü Festival
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 26 05:49:54 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - KÖMÜRÜN iSi, SABUNUN MiSi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 25 04:08:15 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - 25 Yıllık Tutsaklığın Hikayesi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 24 05:03:15 GMT 2018


(tr) senin medyan: Anarşist Tutsak Şevket Aslan Ölüm Orucunun 18. Gününde
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 23 05:33:43 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - NOSEBO: KÖTÜ DÜŞÜNÜRSEN KÖTÜ OLUR! - Mercan Doğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 23 05:32:47 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Anarşist Tutsak Şevket Aslan Ölüm Orucunda
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 22 07:08:23 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - ADALET iÇiN Cumartesi Anneleri'nin Mücadelesi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 22 07:07:51 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Meslek Hastaliklari (12): AKUT RADYASYON SENDROMU
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 21 06:16:10 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Faili Meçhul Değil Faili Devlet - Vahap Güler
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 20 06:19:03 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Patika Ekoloji Kolektifi Ekolojik Yıkımların Karşısında
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 19 07:34:37 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Sosyalizmin Maduro Dilemması - Hüseyin Civan
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 18 04:26:14 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - İran'da Neler Oluyor? - Gökhan Soysal
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 17 04:59:22 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Devlet Yassıada'da Asar, Demokrasi Adası'nda Satar - Şahin Efe
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 16 05:11:00 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Anarşizm, Coğrafya ve Toplumsal Mücadele
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 15 05:47:39 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - 2 Talan 2 Proje - Özgür Oktay
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 14 04:52:07 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 -Yaşam Kaç Pantolon Eder?
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 13 04:22:15 GMT 2018


(tr) senin medyan: Meydan Gazetesi TÜYAP Kitap Fuarı'nda
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 12 04:58:00 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Direniş Ankara Yolunda
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 12 04:57:56 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - YALINAYAK: Tecrit İçinde Tecrit - Abdülmelik Yalçın
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 11 05:00:38 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Meslek Hastalıkları (12): AKUT RADYASYON SENDROMU
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 10 07:28:45 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: TARİŞ'te polis saldırısına rağmen direniş sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 10 07:28:35 GMT 2018


(tr) senin medyan: Brezilyalı Anarşistlerden Bolsonaro Üzerine Bildiri: İmparatorluğun Pençeleri, Faşizmin Yükselişi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 09 05:45:43 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Krizin Faturası Şimdi Patrona: ÖDENMEYECEK ÖDEMİYORUZ - Didem Deniz Erbak
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 09 05:42:48 GMT 2018


(tr) genc isci: Fast Food İşçileri Örgütlü Güçlü
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 08 04:40:24 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Anarşist Yayınlar (18)- Şili'de Anarşist Yayınlar (I): Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 07 05:29:54 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesinin #46 - Yerleşik ve Göçebe: Körtik Tepe - Özgür Erdoğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 07 05:19:39 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Kapitalizm Sömüremediğini Çalar Satamadığını Yakar - Gürşat Özdamar
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 06 06:14:12 GMT 2018


(tr) DAF, meydan gazetesi #46 - Gündem 10 Ekim 2018 -- Suriye'de Bütün Yollar İdlip'e Çıkar - Emrah Tekin
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 05 06:53:11 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Google çalışanları kadın çalışanlara yönelik taciz ve ayrımcılığa karşı dünya çapında iş bırakıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 04 04:41:42 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Norveç'te NATO tatbikatına karşı eylemler
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 03 07:19:45 GMT 2018


(tr) DAF, meydan gazetesi #46 - Açık, Gizli, Stratejik Zam!
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 02 05:50:39 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesinin #46 - Anarşist Ekonomi Tartışmaları (32): Direnişin Altyapısını Yeniden İnşa Etmek
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 01 05:39:04 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Nash Denkliği - Ece Uzun
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 31 08:14:18 GMT 2018


(tr) senin medyan: Anarşist Liseliler`in Dergisi "İnadına'nın" Yeni Sayısı Çıktı (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 30 05:05:41 GMT 2018


(tr) senin medyan: Anarşist Liseliler`in Dergisi "İnadına'nın" Yeni Sayısı Çıktı (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 29 06:27:23 GMT 2018


(tr) senin medyan: Anarşist Liseliler`in Dergisi "İnadına'nın" Yeni Sayısı Çıktı (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 28 07:45:28 GMT 2018


(tr) senin medyan: Yunanistan'da Liseliler Bakanın Makam Odasını İşgal Etti!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 27 06:16:34 GMT 2018

@

Güncellenme zamaný: Sat Feb 16 08:35:08 2019