A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) yeryuzu postasi: Özgürlükçü Komünist Birlik kuruluş kongresi: Sonuç Bildirisi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 25 06:41:54 GMT 2019


(tr) DAF, meydan gazetesi #50 - 1 Mayis'ta Genç Isçi Dernegi ve Anarsist Gençlik Meydanlardaydi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 24 05:02:00 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Aliağa Belediyesi işçilerinden işten çıkarmalara karşı grev
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 23 06:11:43 GMT 2019


(tr) DAF, meydan gazetesi #50 - Senaryo Tartisilsa da Gerçek Gerçektir: Çernobil - Firat Binici
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 23 06:11:24 GMT 2019


(tr) DAF, meydan gazetesi #50 - Gazetemizin 50. sayisi "Bir Çocuk Bin Oyun, Bin Umut, Bin Mutluluktur Bu Oyunu Bozamazsiniz" mansetiyle yayinlandi.
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 22 08:00:37 GMT 2019


(tr) yeryuzupostasi: İngiltere'de demiryolu işçileri greve çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 21 06:08:23 GMT 2019


(tr) DAF, meydan gazetesi #50 - AKP'ye Karsi Kaç AKP - Emrah Tekin
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 21 06:08:15 GMT 2019


(tr) DAF, meydan gazetesi #50 - Sovyetlerin Yoldasi, AKP'nin Dedesi, CHP'nin Degeri Topal Osman: Kahraman Degil Katil - Furkan Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 20 05:33:16 GMT 2019


(tr) DAF, meydan gazetesi #50 - Niyet Yine Devlet: Medeniyet Devlet - Murat Devres
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 18 06:47:05 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: ODTÜ Direnişte: Kampüs İçindeki 40 Dönümlük Kavaklık Alana İnşa Edilecek KYK Yurdu İnşaatına Karşı ODTÜ Kavaklık Direnişi Sürüyor - Filiz Güneş
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 17 04:59:09 GMT 2019


(tr) DAF, meydan gazetesi #50 - Taht Yoksa Savas Yok - Burak Aktas
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 16 05:38:18 GMT 2019


(tr) Devrimci Anarsist Faaliyet: Soma Katliami 5. Yilinda da Unutulmadi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 15 06:31:41 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Haiti'de hükümet karsiti eylemlerde 2 kisi hayatini kaybetti
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 15 06:31:31 GMT 2019


(tr) ozgurlukcu alternatif + anarsist gruplar koordinasyonu = ozgurlukcu komunist birlik
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 14 02:37:45 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Meslek Hastalıkları (13): Sıcak Kataraktı - Aylin Sal
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 13 08:07:45 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Tarihten Günümüze 1 Mayıs'lar - Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 12 03:14:28 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Cezayir'de Buteflika'nın görevden ayrılmasının ardından yönetimin de istifası talebiyle protestolar sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 11 05:41:33 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Kent ve Hız - İlyas Seyrek
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 10 06:24:43 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Mobbing Var da Sömürü Yok Mu? - Fırat Binici
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 09 05:40:37 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da dünyanın en büyük Nutella fabrikasında çalışan işçiler greve çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 08 05:00:56 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Küresel İklim Değişikliği - Mercan Doğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 07 05:10:31 GMT 2019


(tr) Anarşistin Günlüğu: Anarşist Gençlik Soruyor; Langırt Oynamayı Sever Misin?
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 06 06:53:21 GMT 2019


(tr) Anarşistin Günlüğu - Lise Anarşist Faaliyet
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 05 10:58:23 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Gezi'nin 6'ncı yılında Taksim'e yürümek isteyenlere polis engeli
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 04 07:07:09 GMT 2019


(tr) senin medyan: Kadıköy Çevre Festivali Başladı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 03 04:50:43 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Kullan-at: Sigortası Yapılmayan İşçi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 03 04:50:32 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Anarşist Yayınlar (20): Japonya'da Anarşist Yayınlar (2)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 02 04:53:27 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Dayanışmanın Evrimi Üzerine: İnsan Ahlakının Doğal Tarihi - Emircan Kunuk
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 01 05:48:31 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Elektronik Spor Endüstrisi - Selahattin Hantal
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 31 06:08:37 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Devletlerin IŞİD Bakiyesi - Emrah Tekin
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 30 04:20:59 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - ötautahi/Christchurch Trajedisinden Yansıyanlar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 29 05:15:50 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Birimiz Bile Özgür Değilsek Hepimiz Tutsağız. Name İle Dayanışmaya!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 29 05:15:40 GMT 2019


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet: Soma Katliamı 5. Yılında da Unutulmadı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 28 06:48:32 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Moskova'da Dolaşan Bakunin Hayaleti - Merve Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 28 06:48:21 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Devletin Adaleti Adaletsizliktir, Nevin Yalnız Değil!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 27 08:05:42 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Kentler Değil Şirketler Akıllı! - Gürşat Özdamar
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 27 06:21:42 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Devir Düşünceden Tasarruf Devri! - Özlem Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 26 05:08:25 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Güney Kore'de Hyundai işçileri greve çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 26 05:08:21 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: İtalya'da liman işçileri Yemen'deki savaşa karşı silah taşıyan gemiyi yüklemeyi reddetti, greve gitti
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 25 06:09:03 GMT 2019


(tr) Anarşist Kadınlar: Bir arada olursak biz kadınlar yeniden ayağa kalkmayı biliriz.
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 24 06:40:32 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - İktidarların Kültürel Anestezisi: KİTSCH - Hasan Doğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 24 06:40:12 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Küba'da LGBTİ+ Onur Haftası Etkinliklerinde 2 Anarşist Gözaltına Alındı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 23 05:16:46 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Name İçin Adalet!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 22 06:56:59 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Hızla Tüketilen Gerçekler, Yalanla Karışan Kafalar: Medya'da Dezenformasyon - Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 22 06:56:49 GMT 2019


(tr) senin medyan: Küba Devleti LGBTİ+ Onur Haftası Etkinliklerinde 2 Anarşisti Gözaltına Aldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 21 06:54:03 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Kadınız Öfkeliyiz Peşinizdeyiz
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 21 06:53:55 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Filmlerimi, Yazılarımı ve Arşivimi Geri Almak İçin Eylemdeyim
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 20 06:27:40 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Name Artık Özgür
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 20 06:27:13 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Şule Çet İsyanımızdır! -- Yüzlerce Kadın Bugün Şule İçin Ankara'daydık.
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 19 10:53:06 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - FÜTÜRİZM - Şeyma Çopur
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 19 06:42:54 GMT 2019


(tr) senin medyan: Soma Katliamı Eylemlerle Anıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 18 09:12:55 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - "Sosyal Devlet"in Çöküşü: Adaletin ve Özgürlüğün Karşısında Macron - Romain Dubier
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 17 06:23:53 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Seçimler Üzerine
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 16 06:59:00 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - AVM'ler Yükseliyor Semtler Dönüşüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 15 06:15:16 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da kamu emekçileri greve çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 14 05:17:57 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Tarihsel İlerlemecilik ve Marksizm - Gökhan Sosyal
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 13 07:52:42 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Sandıkta Çözülmeyecek: Özgürlük Ellerimizde, Umut Mücadelede
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 13 07:14:07 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Kocaeli'de bulunan Cem Bialetti fabrikası işçileri greve çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 12 07:45:00 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Anarşizm ve Sınıf Mücadelesi - Halil Çelik - 1917 - 1918 Brezilya Genel Grevi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 12 07:44:54 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Devletlerin Anarşistlere Karşı İşbirliği, Roma Konferansı ve Interpol - Hüseyin Civan
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 11 06:52:49 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Papillon Kimin Hikayesi? - Furkan Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 10 07:19:40 GMT 2019


(tr) Bangladeş Anarko-Sendikalist Federasyon-BASF ile söyleşi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 09 07:34:30 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: İran'da eğitim emekçileri ülke genelinde sokağa çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 08 06:21:03 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da Sarı Yelekliler 25. Haftada da Sokaklardaydı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 08 06:20:59 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Röportaj: Kapitalizmin Krizine, Ataerkinin Şiddetine, Dinin Otoritesine Karşı Dammeh Kooperatifi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 07 04:00:14 GMT 2019


(tr) senin medyan: Dünyada Milyonlar 1 Mayıs için Sokaklara Çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 07 04:00:10 GMT 2019


(tr) senin medyan: 2019 1 Mayıs'ı da Eylemlerle Selamlandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 06 06:35:24 GMT 2019


(tr) Holand, vrije bond: Birlikte omuz omuza! (en, nl)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 06 06:35:16 GMT 2019


(tr) anarkismo.net - genc isci: Tek Damla Yağmurla Başlar Her Fırtına - 1 Mayıs 2019 by Devrimci Anarşist Faaliyet - DAF
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 05 08:44:03 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: İSYANDAYIZ! - Bugün İstanbul Söğütlüçeşme-Avcılar metrobüs hattında bir kadının sesini duyduk. "Biz susmayacağız, siz utanın!"
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 05 08:43:36 GMT 2019


(tr) Seçim, savaş, cenaze ve devlet - Yeryüzü Postası
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 04 10:06:54 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #49 - Kapitalizmin Hızına Yetişmek Mümkün mü?
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 04 10:06:32 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: 5 Yaşında! Tecavüze İsyan!
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 03 06:27:08 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Tarihteki Anarşist Kadınlar (5)- Pelin Derici
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 03 06:26:53 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Biz Susmayacağız Siz Utanacaksınız!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 02 05:32:27 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Sömürünün Hızlısı Fast Fashion- Mercan Doğan&Yadigar Aygün
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 02 05:32:24 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Öfkeliyiz! Tecavüze İsyan!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 01 06:32:59 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Queer Teori Tartışmaları(1): Kimliklerin Reddi mi Stratejik Özcülük mü? - Mercan Doğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 01 06:32:43 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Mansplaining Bir Açüklama- Zeynep Tan
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 30 04:12:45 GMT 2019


(tr) genc isci: Sınıf Mücadelelerinde Genç İşçiler Etkinliği
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 30 04:12:35 GMT 2019


(tr) senin medyan: Polis, Kadınların Cinsel İşkenceye Karşı Yaptığı Yazılamalardan Rahatsız Olup Üzerlerini Karaladı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 29 05:42:17 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Paylaşma ve Dayanışmanın Büyülü Dünyası Çocuk Kitapları- İrem Gülser
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 29 05:42:12 GMT 2019


(tr) senin medyan: MSGSÜ'lü Kadınlardan Cinsel İşkenceye Karşı Ses Çıkartma Eylemi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 28 06:51:43 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Çocuk Cinsel İstismarıyla İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar- Ezgi Koman
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 28 06:32:35 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Bu Oyunu Nasıl Oynarız- Özlem Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 27 09:06:32 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Ataerkil Ritüeller (1):Sünnet - Şeyma Çopur
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 26 06:05:48 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta -- Yaşasın 8Mart Yaşasın Kadınlar
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 25 06:52:32 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Cinsel Şiddeti Affetmiyoruz-Havva Kızılay
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 25 06:52:03 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Dayanışmayla Güçlenmek: Roma-Meltem Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 24 05:50:11 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Londra'da ‘Soy Tükenmesi İsyanı' eylemleri saldırılara rağmen sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 24 05:49:50 GMT 2019


(tr) gencisci.org: 1 Mayıs'ta Alanlara
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 23 06:42:35 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Bechdel'in Ölçüsündeki Cinsiyetçilik- Gizem Şahin
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 23 06:42:23 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: ODTÜ öğrencileri Bahar Şenliği'nin yasaklanmak istenmesini protesto etti
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 22 06:00:01 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Yalınayak: Trans Tutsak Buse Aydın Ölüm Orucunda-Diren Coşkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 22 05:59:50 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Gündem 05 Mart 2019 -- Dijiseksüel - Evrim Demirci
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 21 06:50:12 GMT 2019


(tr) Anarşistin Günlüğu - Anarşist Gençlik -- Özgürlük İçin Anarşist Gençlik'le 1 Mayıs'a!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 21 06:50:06 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Anarşist Yayınlar(19): Japonya'da Anarşist Yayınlar
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 20 08:33:04 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Kadinlarin Özgürlestigi Yeni Bir Dünya Kuracagiz
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 19 06:55:10 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan Gaztesi'nin #48 - Firat'in Dogusu'nda Hesap Sasti, Batisinda Deniz Bitti
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 18 05:31:37 GMT 2019


(tr) DAF, Anarşist gazete Meydan'ın 49. sayısı "Kapitalizmin Hızına Yetişemiyoruz" manşetiyle çıktı! - Anarşist Gençlik
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 17 06:12:27 GMT 2019

@

Güncellenme zamaný: Tue Jun 25 08:41:55 2019