A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) yeryuzu postasi: Belarus'ta kadınların eylemine polis saldırdı: Yüzlerce kişi gözaltına alındı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 26 06:18:22 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Cargill İşçileri Bu Hafta Unilever'in Önündeydi (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 25 06:06:42 GMT 2020


(tr) anarsistfaaliyet Kadıköy'de Kazdağları İçin Eylem Var (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 24 15:46:33 GMT 2020


(tr) meydan.org: Anarşizm Nedir? (5): İşsizlik - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 23 05:28:20 GMT 2020


(tr) meydan.org: Bangladesli Anarsistler Çay Isçilerine Maske Dayanismasi Gösterdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 22 06:09:52 GMT 2020


(tr) meydan.org: Mahnovsçina'da Bir Devrimci Anarsist: Volin
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 21 07:29:55 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Cargill İşçileri Haribo'nun Önündeydi (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 20 05:38:32 GMT 2020


(tr) median.org: ABD'de Anarşistler İstanbul Sözleşmesi için Dayanışma Eylemi Gerçekleştirecek
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 19 06:46:55 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da "Sarı Yelekliler" eylemleri yeniden başladı: 200'den fazla eylemci gözaltına alındı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 18 06:21:18 GMT 2020


(tr) meydan.org: Anarşizm Nedir? (4): Sistem Nasıl Çalışır - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 17 05:37:18 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılında bir çok yerde eylem gerçekleştirildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 16 06:09:36 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: 'Sınırlara Hayır Mutfağı'ndan Moria yangını ile ilgili açıklama: 15000 insan terk edileceklerini biliyorlardı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 15 06:02:57 GMT 2020


(tr) Cargill’de Direniş Büyüyor (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 13 05:50:42 GMT 2020


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet ve Anarşist Politik Örgütlenme'den Doğu Akdeniz'deki Gerilimlere Karşı Ortak Bildiri (ca, de, en, it, pt)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 12 05:55:46 GMT 2020


(tr) meydan.org: Anarşizm Nedir? (3): Yasa ve Devlet - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 11 06:20:20 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Seyri Sokak aktivisti, anarşist Oktay İnce gözaltına alındı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 10 05:10:24 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Belarus'ta seçimlerin iptal edilmesi talebiyle yapılan eylemler sürüyor: Onlarca eylemci gözaltına alındı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 10 05:10:16 GMT 2020


(tr) genc isci: Direnen CARGILL İşçisi Yalnız Değildir!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 09 05:30:13 GMT 2020


(tr) meydan.org: Pratikten Doğan Bir Teori- "Anarşizm ve Arzuları" Kitabı Üzerine
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 09 05:30:01 GMT 2020


(tr) meydan.org: Genç İşçi Derneği'nden Cargill İşçilerine Dayanışma Ziyareti
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 08 06:26:32 GMT 2020


(tr) meydan.org: Anarşist Antropolog David Graeber Yaşamını Yitirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 08 06:26:23 GMT 2020


(tr) meydan.org: Anarşizm Nedir? (2): Maaş Sistemi - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 07 06:07:54 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Vicdani Ret Derneği: Biz Varsak Barış Mümkündür!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 06 06:28:14 GMT 2020


(tr) US, black rose fed: Toplumsal Hareketler Yaratma ve Anarşist Örgüt Kurma Konusunda Güney Amerikalı Anarşist Praksis - NEFAC (Kara Kızıl Notlar)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 05 06:25:38 GMT 2020


(tr) genc isci: Direnişteki Cargill İşçileri'ne Dayanışma Ziyareti Gerçekleştirdik
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 04 06:08:10 GMT 2020


(tr) genc isci: COVİD-19 Değil, Net Call Center Öldürüyor! - Doğuş Özdemir
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 04 06:08:02 GMT 2020


(tr) meydan.org: Libertatia İşgal Evi'nin Yeniden İnşası Baskılara Rağmen Sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 03 06:33:17 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: İsrail'de Netanyahu'nun istifası talebiyle düzenlenen eyleme binlerce kişi katıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 02 06:31:54 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Ebru Timtik Türkülerle Uğurlandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 02 06:31:46 GMT 2020


(tr) meydan.org: Sokak Sanatçısı Banksy ve Kaptan Klemp "Louise Michel" ile Mültecilere Dayanışma Gösteriyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 01 05:58:03 GMT 2020


(tr) meydan.org: Sacco ve Vanzetti: Anarşizm Mücadelesinin İşçileri
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 30 07:21:11 GMT 2020


(tr) meydan.org: Anarşizmin Düşünce ve Eylem Dünyasından Simon Weil Geçti
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 29 06:04:55 GMT 2020


(tr) meydan.org: Anarşizm Nedir? (1) - Alexander Berkman
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 28 06:02:26 GMT 2020


(tr) meydan.org: Selanik'te Terra İncognita İşgal Evine Polis Saldırısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 26 14:52:04 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar: Erkek şiddeti her gün daha da yükselirken,
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 25 06:05:38 GMT 2020


(tr) meydan.org: Hayallerini Sanatla Buluşturan Lorca - Didem Deniz Erbak
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 24 05:04:39 GMT 2020


(tr) genc isci: Ölen Ölür Kalan Sağlar Sömürülür - Sergen Saka
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 22 06:53:46 GMT 2020


(tr) Devrimci Anarşist Stuart Christie Yaşamını Yitirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 21 06:06:32 GMT 2020


(tr) meydan.org: Çeviri Röportaj|Belarus'ta Anarşistler Diktatöre Karşı Ayaklanmada
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 20 08:09:58 GMT 2020


(tr) meydan.org: Genç İşçi Derneği, Virüs Saçan Vestel'e Karşı Eylemde
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 19 06:02:04 GMT 2020


(tr) kadinlar sokakta: Şiddete Karşı Kadıköy Sokaklarındayız
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 19 06:01:53 GMT 2020


(tr) Genç İşçi Derneği - GİDER
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 18 05:06:57 GMT 2020


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet: Ankara'da Erkek Şiddetine Karşı Sokağa Çıkan Kadınlara Polis Saldırısı (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 17 04:52:31 GMT 2020


(tr) genc isci: Vestel İşçisi Yalnız Değildir!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 17 04:52:21 GMT 2020


(tr) meydan.org: Enkaz Devletin Yıkık Kenti: Beyrut
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 16 05:19:17 GMT 2020


(tr) meydan.org: Orduların İlk Hedefi Akdeniz
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 15 06:06:57 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Dardanel İşçisi Yalnız Değildir (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 14 05:59:46 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: ODTÜ Vişnelik Sosyal Tesisleri çalışanlarının grevi kazanımla sonuçlandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 14 05:59:36 GMT 2020


(tr) Turkey, yeryuzu postasi: Demonstrations continue to demand the resignation of Netanyahu, accused of corruption in Israel
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 13 06:30:48 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi:İsrail'de yolsuzlukla suçlanan Netanyahu'nun istifası talebiyle eylemler sürüyor (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 13 06:30:33 GMT 2020


(tr) genc isci: Devlet İstedi, Patron Uyguladı: Dardanel İşçisi Toplama Kampında - Meltem Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 12 06:35:10 GMT 2020


(tr) meydan.org: Genç İşçi Derneği, İşçileri Fabrikaya Kapatan Dardanel'e Karşı Eylemde
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 12 06:35:01 GMT 2020


(tr) kadinlar sokakta: "Yaşamımızdan Vazgeçmiyoruz" Demek İçin Sokaktaydık
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 11 06:36:44 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Kadınlar Erkek Şiddetinin Aklanmasına Karşı Sokaklardaydı (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 11 06:36:35 GMT 2020


(tr) gencisci: Dardanel Isçisi Yalniz Degildir
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 10 04:55:20 GMT 2020


(tr) kadinlar sokakta: Kadin Dayanismasi Yasatir!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 10 04:55:15 GMT 2020


(tr) meydan.org: Suruç'ta Katledilen Anarsist Vatan Budak için Anma Gerçeklestirildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 09 06:29:43 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Suruç katliaminda yasamini yitiren anarsist Vatan Budak ölüm yil dönümünde mezari basinda anildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 08 05:26:39 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: ABD'de polis şiddetine ve ırkçılığa karşı eylemler sürüyor: Şikago'da binlerce öğrenci polisin üniversitelerden tümüyle çıkması talebiyle yürüdü
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 06 06:13:13 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Suruç'un Kavgası Adalet Kavgası: Vatan Budak'ın Mezarı Başında Anma Gerçekleştirildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 05 06:03:09 GMT 2020


(tr) DAF Meydan #53 - "Silahların Şehri"nde Aklanan Faşistler
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 04 06:21:02 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - Yıkmak Yaratmaktır: Ahitler
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 03 05:38:25 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Suruç Yaralilari, anarsist Vatan Budak'in ölüm yil dönümü olan 4 Agustos'ta Kadiköy'e çagiriyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 02 09:55:22 GMT 2020


(tr) KARAKÖK AUTONOME TR / CH: Kazdağlarının savunuculari gözaltında
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 01 03:30:01 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Bahçelievler Katliamdır, Katil Katildir (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 01 03:29:49 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: ABD'de polis şiddetine ve ırkçılığa karşı eylemler ikinci ayında sürüyor: Teksas'ta bir eylemci Trump destekçi bir faşistin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 31 05:32:59 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: İsrail'de Netanyahu karşıtı eylemler yayılarak sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 30 06:06:39 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Direnişin 1.Yılında Kazdağları Özgürdür Özgür Kalacak
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 29 06:26:11 GMT 2020


(tr) meydan.org: Anarşist Militan Nestor Makhno Devrimci Anarşizm Kavgasında Yaşıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 29 06:26:00 GMT 2020


(tr) DAF Meydan #53 - Korona'da 65 Yaş Krizi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 28 06:10:39 GMT 2020


(tr) Devrimci Anarsist Faaliyet: #Suruc5Yil #SurucYasaklanamaz
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 27 05:18:37 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Kadinlar, pek çok kentte kadin cinayetlerine karsi sokaga çikti
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 26 06:28:04 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Suruç'un Yildönümünde Sokaklarda Direnis Var!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 25 06:12:07 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Suruç'un Kavgasi Sokaklarda Sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 24 06:29:11 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Üretim sürecinde cinsiyetçilige karsi dayanisma -- Solidarity against sexism on the shop floor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 24 06:29:03 GMT 2020


(tr) meydan.org: 19 Temmuz: Iberya'dan Rojava'ya, 1936'dan 2012'ye Devrim
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 23 05:40:15 GMT 2020


(tr) meydan.org: 19 Temmuz 1936| Iberya Devrimi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 23 05:40:05 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Israil'de Netanyahu karsiti eylemler devam ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 22 05:13:39 GMT 2020


(tr) kadinlar sokakta - 19 Temmuz 1936: Iberya Anarsist Devrimi 84 Yasinda!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 22 05:13:27 GMT 2020


(tr) meydan.org: İskoçya'da Anarşist, Feminist Kitap Fuarı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 21 06:08:19 GMT 2020


(tr) meydan.org: ETÖ'den FETÖ'ye Devlet Teröristtir
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 20 06:35:48 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Istanbul Sözlesmesi'ni kaldirma tartismalarina karsi kadinlar Istanbul ve Ankara'da sokaga çikti
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 19 06:03:38 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Kadinlarin Istanbul Sözlesmesi'nin geri çekilmek istenmesine karsi eylemleri sürüyor: Kadiköy'de öldürülen kadinlarin resimleri agaçlara asildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 18 07:15:14 GMT 2020


(tr) meydan.org: Iberyali Devrimci Anarsist Buenaventura Durruti 124 Yasinda
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 17 06:20:51 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - Korona Krizi Devletin Yeni Beka Sorunu mu?
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 16 05:17:40 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - Napoli'deki Kolera Salgınında Malatesta ve Anarşistler
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 15 06:01:33 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Almanya'da Hayvan Kurtuluş Cephesi Avcı Kulelerini Yaktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 14 05:42:53 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #53 - İşçiler İçin Korona Yalanları
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 14 05:42:38 GMT 2020


(tr) Gençlik Örgütleri Suruç için, Berkin'in Katledildiği Okmeydanı'ndaydı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 13 07:03:30 GMT 2020


(tr) kadinlar sokakta: "DEVLET BABA"NIN TACİZCİ OĞULLARI -Şeyma Çopur
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 12 05:02:10 GMT 2020


(tr) KADINLAR SOKAKTA: Kadinlar Için Devlet Düsman- Zeynep Tan
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 11 07:30:45 GMT 2020


(tr) KADINLAR SOKAKTA - 184. Gün! Gülistan Doku Nerede? (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 10 06:28:17 GMT 2020


(tr) meydan.org: Buenos Aires'te FORA'li Kuryeler Sokaktaydi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 10 06:28:08 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Kadinlar siddete karsi ‘Harekete Geçiyoruz' kampanyasi baslatti
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 09 05:53:44 GMT 2020


(tr) Patnos Hapishanesi'nde Tutsaklarin Kargolari Aylardir Gasp Ediliyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 09 05:53:31 GMT 2020


(tr) DAF, meydan #53 - Korona Krizi'nde Kira Grevi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 08 04:56:11 GMT 2020


(tr) DAF, meydan #53 - KentLeşmenin Krizleri: Salgınlar
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 07 04:44:26 GMT 2020


(tr) laf isyanda: Anarşizmin Militan Düşünürü: Kropotkin
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 06 06:15:08 GMT 2020


(tr) meydan.org: Ankara Sakarya Caddesi'ndeki Sivas Anmasına Polis Saldırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 05 02:52:31 GMT 2020


(tr) meydan.org: Correios da FORA na rua em Buenos Aires
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 05 02:52:19 GMT 2020

@

Güncellenme zamaný: Sat Sep 26 08:18:23 2020