A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) Anarşist Kadınlar: #Katledilen Kadınlar İsyanımızdır
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 20 06:06:19 GMT 2019


(tr) senin medyan: Norveç'in Üç Kentinde Rojava'yla Dayanışma Eylemleri
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 20 06:06:06 GMT 2019


(tr) genci sci: Ataşehir ve Maltepe Belediyesi İşçileri Direnişte
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 19 08:27:22 GMT 2019


(tr) senin medyan: İtalya'da Rojava'yla Dayanışma Eylemleri
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 19 08:27:17 GMT 2019


(tr) senin medyan: Yunanistan'da Anarşist Kadınlar'dan İşgale ve Savaşa Karşı Eylemler
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 18 05:11:41 GMT 2019


(tr) senin medyan: Uruguay Anarşist Federasyonu'ndan İşgale Karşı Eylem
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 18 05:11:29 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Kadıköy'deki 10 Ekim eylemine ‘katil devlet' saldırısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 17 08:58:58 GMT 2019


(tr) senin medyan: İtalya'da Rojava'yla Dayanışma Eylemleri
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 17 08:58:49 GMT 2019


(tr) senin medyan: Vicdani Ret Derneği'nden Tezkereye ve Savaşa Karşı Açıklama
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 16 06:34:37 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi - Dünya Endüstri İşçileri / IWW İstanbul: Savaşa Karşı Sınıf Savaşı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 15 07:00:56 GMT 2019


(tr) Lise Anarşist Faaliyet: 10 Ekim'i Unutmak Yok Affetmek Yok!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 14 08:22:45 GMT 2019


(tr) senin medyan: Gezi Davasında Ara Karar
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 14 08:22:30 GMT 2019


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet: HALKLARLA SAVAŞAN HER DEVLET KAYBEDECEKTİR
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 13 10:38:55 GMT 2019


(tr) seninmedyan: Ekvador'da Hükümet Karşıtı Eylemler Sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 12 07:00:20 GMT 2019


(tr) Ankara: Anarşist Ali Kitapçı ve 10 Ekim Kayıplarını Anıyoruz
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 11 14:59:00 GMT 2019


(tr) yeryuzupostasi: 10 Ekim'de katledilenler İstanbul'da da anılacak
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 11 06:25:59 GMT 2019


(tr) senin medyan: Meksika'da Yüzlerce Öğrencinin Katledildiği Tlatelolco Katliamı'nın 51. Yıldönümünde Anarşistler Sokaktaydı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 08 07:34:47 GMT 2019


(tr) senin medyan: Anonymous Grubu Greta Thunberg Hakkında Bir Açıklama Yayınladı - (Çev. Meydan Gazetesi)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 07 04:59:11 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Anarşist demiryolu emekçisi Ali Kitapcı'nın yaşam hikayesini anlatan "Bizim Ali" Kaos yayınlarından çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 02 07:34:39 GMT 2019


(tr) Bizim Ali: Anarşist Bir Demiryolcunun Hikayesi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 01 06:15:55 GMT 2019


(tr) kadinla rsokakta: Zapatista Kadınlar "Kadın Buluşması"na Çağrıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 30 07:57:50 GMT 2019


(tr) genc isci: Cargill İşçilerinin Direnişi 526. Gününde
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 29 06:28:51 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Fas'ta kadınlar kürtaj yasasına karşı eylem yaptı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 28 07:13:23 GMT 2019


(tr) senin medyan: Hong Kong'da Eylemler AVM'lerde Sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 26 07:03:14 GMT 2019


(tr) genc isci: H&M İşçileri Mücadelelerini Kazanımla Sonuçlandırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 25 06:15:21 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Mısır'da Sisi karşıtı protestolar
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 24 06:27:37 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da sokaklar hareketli: İklim krizi, emeklilik reformu ve ‘Sarı Yelekliler' eylemleri
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 23 10:14:30 GMT 2019


(tr) Anarşist Kadınlar: 11. Uluslararası Hrant Dink Ödülleri Kadınların Sesini Yükselten Agnes Kharshiing ve Nebahat Akkoç'a Verildi.
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 20 06:22:44 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Johannesburg'da cinsel saldırı ve kadın cinayetlerine karşı kadınlar sokağa çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 19 07:50:32 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Exarcheia'da devletin artan baskılarına karşı anarşistlerin düzenlediği yürüyüşe binlerce kişi katıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 18 05:21:23 GMT 2019


(tr) senin medyan: İşçilerin Ateşi Patronları Yakacak
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 17 06:13:55 GMT 2019


(tr) Yeryuzu postasi: Peru'da maden işçileri ülke çapında grev başlattı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 16 05:55:07 GMT 2019


(tr) senin medyan: No Pasaran | Yunanistan Exarchia İçin Eylemde
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 16 05:54:58 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: İşsiz kalan 253 madenci yer altında ve üstünde eyleme başladı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 15 07:37:46 GMT 2019


(tr) senin medyan: Savaş Bütçesine, Vekil Maaşına, Gereksiz Harcamalara Para Var: Hasta İlaçlarına Yok!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 14 07:52:40 GMT 2019


(tr) senin medyan: Meydan Gazetesi Karaburun Bilim Kongresi'nde
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 07 07:39:09 GMT 2019


(tr) senin medyan: Hong Kong'da Eylemler Sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 06 06:17:17 GMT 2019


(tr) senin medyan: Adana'da Tacizciyi Kadınlar Yakaladı, Polisler Serbest Bıraktı,02/09/2019 11:40
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 05 06:36:45 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #50 - Röportaj: Filmin Adı Ne Olsun?
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 04 10:46:21 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #50 - Bir Politik Arkeoloji Tartışması: Savaşın Kazısından Barış Çıkar mı? - Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 03 05:08:04 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: L'Union Communiste Libertaire'den Yunan devletinin hedefindeki Exarcheia ile uluslararasi dayanisma çagrisi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 02 06:42:25 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Dresden'de on binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 01 05:11:39 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Sıfır Noktasında Acımız, Öfkemiz, Korkumuz,Cesaretimiz
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 31 06:18:34 GMT 2019


(tr) KADINLAR SOKAKTA: Ölmek Değil Yaşamak İstiyoruz! Artık Yeter!
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 30 05:25:33 GMT 2019


(tr) anarsist faaliyet: Direniş ve Dayanışmanın Mahallesi Exarchia Kazanacak!,26 Ağustos 2019
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 29 06:27:58 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Akdeniz'de mültecileri kurtaran Alman kaptan, "Paris Kent Madalyası'nı"
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 28 05:36:30 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da G7 zirvesi protestolarla başladı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 28 05:36:19 GMT 2019


(tr) senin medyan: Kayyum Atamaları Sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 27 06:02:35 GMT 2019


(tr) genc isci: Cargill İşçileri Direnişlerini İstanbul'a Taşıdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 26 05:10:15 GMT 2019


(tr) Anarşist Kadınlar: Meksika'da Kadınlar Tecavüzcü Polise Karşı Sokaklarda
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 26 05:10:03 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Buse Yaşasın!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 25 06:49:10 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: HDP'li belediyelere kayyum atanmasına karşı eylemler 3. gününde sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 25 06:49:00 GMT 2019


(tr) senin medyan: Suriye Devlet Ajansı, TC'nin İdlip'e Mühimmat Gönderdiğini İddia Etti
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 24 06:44:49 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi, IWW Istanbul: Barış ve özgürlük iradesinin gasbına karşı Kürt halkının yanındayız (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 24 06:44:41 GMT 2019


(tr) anarsist faaliyet: Kayyum Atamalarına Dair; Kürtlere Saldırmak Bir Devlet Politikasıdır
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 23 05:34:03 GMT 2019


(tr) Turkey, yeryuzu postasi: Türkiye'den iklim değişikliğine karşı "Dünya Grevi" için çağrı (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 22 06:13:43 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Hayatı tehlikede olan İranlı anarşist tutsak Soheil Arabi için kampanya
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 21 05:03:53 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #50 - Kullan-at: Çocuğa Yönelik Şiddete Karşı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 20 06:14:33 GMT 2019


(tr) senin medyan: İsrail'de Polis Bıçaklı Saldırı Sonrası Gençlerin Üzerine Ateş Açtı: 1 Ölü
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 19 06:21:54 GMT 2019


(tr) senin medyan: EMGÜNÜN AKIŞI
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 18 05:13:16 GMT 2019


(tr) anarsist faaliyet: Kazdağları İsyanda, İsyana Devam!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 17 06:24:46 GMT 2019


(tr) Yeryuzu postasi: Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi'nden İBB ve Esenyurt Belediyesi'ne sınır dışı tepkisi (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 16 06:32:44 GMT 2019


(tr) senin medyan: Suruç Katliamı Davasının 11. Duruşması Görüldü
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 15 09:26:46 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Avrupa'da öğrencilerin iklim değişikliği eylemleri sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 14 06:22:27 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Shadi Ghadirian'ın Objektifinden Kadınlar: Her Gün Gibi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 13 06:27:58 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Tutsak Esra Arikan Açlik Eylemini Kazanimla Sonlandirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 12 06:37:58 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: Tutsak Aynur Uyar, Tedavisi Yapilmadigi Için Yasamini Yitirdi!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 11 07:27:07 GMT 2019


(tr) senin medyan: Iran ve Afganistan Anarsist Birligi (Asranarsizm) ile Röportaj
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 11 07:26:41 GMT 2019


(tr) Anarsist Kadinlar: Katledilen Kadinlar Isyanimizdir!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 10 08:50:13 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Sari Yelekler'in eylemleri 38. haftasinda devam ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 10 08:50:06 GMT 2019


(tr) senin medyan: İsrailli Vicdani Retçi, 20 Gün Askeri Hapis Cezasına Çarptırıldı (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 09 04:42:39 GMT 2019


(tr) kadinlar sokakta: ILETILER -- YAYIM TARIHI7 AGUSTOS 2019 -- Baskaldiran Bir Yasam: Tatiana Bakunin
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 09 04:42:25 GMT 2019


(tr) senin medyan: Fransa'yi Kaplayan Sari Yelekliler Eylemleri Nantes Kentinde Siddetleniyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 08 05:16:50 GMT 2019


(tr) senin edyan: Yunanistan'da Halk, 16 Yaşındaki Anarşist Alexis'in Katilinin Serbest Bırakılmasına Karşı Sokaklarda
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 07 04:22:52 GMT 2019


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet: Devletlerin Sınırlarına ve Savaşlarına Karşı; Yaşasın Halkların Kardeşliği!
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 06 06:27:32 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #50 - 1984'ten Bugüne Örgütlenerek: De Grote Broek
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 05 05:36:08 GMT 2019


(tr) anarsist faaliyet: Direnen Özsüt İşçileri Kazandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 04 06:42:20 GMT 2019


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet: Direnen Özsüt İşçileri Kazandı!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 04 06:42:16 GMT 2019


(tr) Anarşist Kadınlar - kadinlarsokakta: Tutsak Esra Arıkan Açlık Eyleminde!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 03 08:07:29 GMT 2019


(tr) genc isci: Özsüt İşçileri Direnerek Kazandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 03 08:06:48 GMT 2019


(tr) Meydan Gazetesi Yazari Hüseyin Civan Açik Kimlik'e Konuk Oldu: "Türkiye'de Anarsist Olmak"
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 02 05:34:34 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Birlikte Yasamak Istiyoruz Inisiyatifi'nden "Sinir Disilara Son" demek için eylem çagrisi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 01 06:35:13 GMT 2019


(tr) DAF, Medyan #50 - Seçimlerin Maskotu "Çocuklar" - Emrah Tekin
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 31 04:55:37 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Suriyeli göçmenlerle dayanisma eyleminde irkçi provokasyon girisimi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 30 06:44:06 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Kadınlardan Suriyeli göçmenlerle dayanışmak için eylem çağrısı: Geri Göndermeleri ve Sınır Dışıları Durdurun
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 29 06:05:05 GMT 2019


(tr) anarsist faaliyet: Patronlar Sarayda, İşçiler Sokakta!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 29 06:05:00 GMT 2019


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet: Pazartesi gününden beri direnişte olan Özsüt işçilerinin
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 28 05:14:50 GMT 2019


(tr) genc isci: Özsüt'te Hak Gaspına Son
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 28 05:14:29 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #50 - 1932'den Bugüne Anarşist Gençlik Mücadelesi: "FIJL" - Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 27 06:08:35 GMT 2019


(tr) İstanbul Anarşi İnisiyatifi: HİÇ BİRİMİZ İLLEGAL DEĞİLİZ!
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 26 05:06:59 GMT 2019


(tr) senin medyan: Doğu Kudüs'te İsrail'in Yıkım Saldırıları Sürüyor (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 25 04:20:11 GMT 2019


(tr) anarsist faaliyet: Suruç Katliamı'nın Dördüncü Yılında Katledilenler Mezarları Başlarında Anıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 25 04:20:05 GMT 2019


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet: Kavganız Kavgamızdır, Kavgamızda Sürecek!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 24 06:43:02 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: İstanbul ve Ankara'daki Suruç Katliamı anmalarına polis saldırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 24 06:42:53 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Yunanistan'da Yeni Demokrasi hükümetinin hedef aldığı anarşistlerden yanıt: Mahallelerimizi savunmaya kararlıyız
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 23 05:47:59 GMT 2019


(tr) Anarşist Kadınlar: Yaşasın İberya Devrimi, Yaşasın Kadın Devrimi!
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 23 05:47:48 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #50 - Seçimlere Dair; Bitemeyen Seçimler Bitecek Mi? - Seçime Doğru
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 22 06:43:23 GMT 2019


(tr) senin medyan: Durruti Öldü, Yine de Yaşıyor - Emma Goldman
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 22 06:43:12 GMT 2019


(tr) senin medyan: ABD'de Göçmenlerin Sınırdışı Edilmesine Karşı Sabotaj Eyleminde Öldürülen Anarşist Spronsen'in Manifestosu Ortaya Çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 21 05:52:25 GMT 2019


(tr) DAF, Meydan #50 - 21. YY Teslimiyet Teorileri ve Pratikleri: Birleşmiş Milletlerin Aklanma Örgütü Unicef - Selahattin Hantal
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 21 05:52:13 GMT 2019

@

Güncellenme zamaný: Sun Oct 20 08:06:20 2019