A - I n f o s

anarþistlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA týklayýn

SEÇENEKLER'e
anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
Ýnsanlýðýn yazýcýlýðý.
Tarihin öteki tarafýnda,
diðerlerinin öyküsü baþladý.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coþku dolu bir iþ.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atýn.
Çeþitli dil ve proje listeleri, farklý içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararýna, geniþ bir yelpazeye yayýlan konularda, farklý dillerde, haber ve makaleler yayýnlýyoruz.
Bunlar arasýnda iþyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ýrkçýlýða, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý savaþým da bulunmaktadýr.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararasý kollektif bir örgütlenme tarafýndan demokratik þekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasýl katýlacaðýnýzý buradan. öðrenebilirsiniz. Bizler kadýnlarý, ingilizce bilmeyen insanlarý ve Avrupa ve Amerika dýþýnda yaþayanlarý özellikle destekliyoruz. Ýþte þu anki politikalarýmýzýn bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜÞÜ

A-Infos Projesi, sýnýf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak deðerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararasý kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sýnýf mücadelesi toplumsal anarþisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandýran; ve keza benzer görüþlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandýrmayan insanlardýr.

A-Infos, anarþizmin toplumsal bir teori olduðuna, ve yeni sýnýf-sýz bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduðuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanlarýn büyük bir çoðunluðunca gerçekleþtirilebileceðine inanan kiþilerce oluþturulmuþtur.

Bahsettiðimiz ve desteklediðimiz bu belirli anarþizm çeþidi, Haymarket þehitlerinin; ve Karl Marks'ýn otoriter, elitist, emekçi sýnýfý yýðýnlarýnýn öncü bakýþýnca aþaðýlanmasýný eleþtirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafýndan ihraç edilenlerin anarþizmidir.

Biz sembolik eylemliliði kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarþizm çeþidini, ve yine kapitalist sistemi yýkmak için diðer iþleri de eþit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarþizm çeþidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalýþmasý --günümüz kapitalist düzenine karþý çýkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eþitlik ve dayanýþma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiþtir.

Bireylerin ve guruplarýn yazýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlmasý için anarþist etiketini kullanmalarý yeterli deðildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklý alanlarýný kapsayan haber ve yazýlarý pekçok dilde daðýtmaktayýz. Bunlar iþyeri ve çevresel mücadelelerden, ýrkçýlýða karþý savaþým, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklý alanlarý içermektedir.

Bunlarýn yanýsýra A-Infos yerli insanlarýn yerleþimcilere, iþgallere, marjinalleþmeye karþý verdiði koloniyalizm karþýtý savaþýmlara dair haberleri daðýttýðý gibi, milliyetçilik karþýtý ve bölgesel ayrýmcýlýk karþýtý mücadelelere iliþkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarýndýr....

A-Infos kapitalist sýnýf ve onun toplumsal sistemine karþý çeþitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapýlabildiðince) hizmetinde olan uzmanlaþmýþ bir basýn ajansýdýr.

A-Infos "bizim" sempati duyduðumuz herþeyi daðýttýðýmýz serbest "liberal" bir hizmet deðildir --bir Indymedia deðildir. Her þeyden önce mücadele içinde olan anarþist kolektifler (ve diðer anti-otoriter devrimciler) hakkýnda olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest daðýtýmýnýn bir aracýdýr.

A-Infos çalýþanlarý olarak, toplumsal anarþist kümesi içinde kimin "gerçek" anarþist olduðuna, kimin olmadýðýna karar vermesi gerekenler olduðumuzu düþünmüyoruz. Ama kaynaklarýn kýsýtlýlýðý ortadayken, katkýlar ve katkýda bulunanlar arasýnda en iyi olduðunu düþündüklerimizi daðýtmak için (baðýmsýz bir þekilde) seçme hakkýna ve sorumluluðuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklýk özgürlüðü, çalýþanlarý seçtiði takdirde ortak olmama özgürlüðünden baþka hiçbir araca dayanmamaktadýr.

A-Infos'un dünya anarþist hareketinde üstleneceði bir rol vardýr. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararasý hareket anlayýþýnýn inþa edilmesine yardým eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduðu az sayýdaki örgütlenme araçlarýndan birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açýk bir bilgi saðlayýþý olmamalý ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracý deðildir. Ayný zamanda Anarþist FAQ'a (Sýkça Sorulan Sorular) benzer bir þekilde, A-Infos hareketi daha geniþ bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanýn; ve onlarý hareketin uluslararasý yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracýdýr.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazaný olmayan, otonom bir anarþist basýn ajansýdýr. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarþistler A-Infos'a katýlsalar dahi, bu onlarýn katkýlarýnýn A-Infos tarafýndan daðýtýlacaðýnýn bir garantisi deðildir. Bizim kendimizin bazý belirli hareketlere sempati duymasý bile, onlarýn yazýlarýnýn postalanacaðýnýn garantisini saðlamaz.

Yani A-Infos çalýþanlarýnýn otoriter olmayan aktivist topluluðu ile paylaþmak isteði --asýl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan saðlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaþamlarý içindeki sýradan insanlarýn toplumsal mücadelelerine dair doðrudan eylemleri hakkýndaki raporlardan saðlanan-- haber ve analizleri daðýtýr.

Saðladýðýmýz hizmetten memnun olmayanlar baþka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluþturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracýdýr, hem de hareketin haber aracýdýr --ve sadece "anarþistlerce saðlanan, anarþistler hakkýnda ve onlarýn çýkarýna olan haberler" deðildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Baþlýklarý:

(tr) DAF, Meydan #52 p2: Korona Krizine Dikkat! - Paylasma ve Dayanismayla Beraberce
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 30 05:32:57 GMT 2020


(tr) meydan.org: İngiltere "Sürü Bağışıklığı'ndan" Geri Adım Atıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 28 07:23:17 GMT 2020


(tr) meydan.org: Yunanistan'da Anarşistlere Gözaltı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 27 06:52:40 GMT 2020


(tr) meydan.org: Zapatistler KoronaVirüse Karşı Mücadeleye Çağırıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 26 07:13:18 GMT 2020


(tr) meydan.org: İngiltere "Sürü Bağışıklığı'ndan" Geri Adım Atıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 25 05:47:13 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Korona Krizine Dikkat! Paylaşma ve Dayanışmayla Beraberce
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Mar 24 06:24:14 GMT 2020


(tr) Anarsist Gençlik: Paris Komünü'nden 149 yil sonra Louise Michel
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 22 06:56:48 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Koronavirüs: Politikacılar Dedikodu Yaparken İşçiler Acı Çekiyor - CNT-AIT
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 21 07:32:22 GMT 2020


(tr) meydan.org: Yunanistan'da Anarşistlere Gözaltı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 20 07:51:34 GMT 2020


(tr) DEVRİMCİ ANARŞİST FAALİYET DAF VE ANARŞİST POLİTİK ÖRGÜTLENME'NİN APO - Savaşa, Faşizme, Milliyetçilik ve Irkçılığa Karşı Göçmenlerle Dayanışma Ortak Bildirisi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 19 06:02:34 GMT 2020


(tr) meydan.org: Genç İşçi Derneği'nden Korona Virüsü ile İlgili Yazı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 18 06:42:23 GMT 2020


(tr) genc isci: Kapitalizmin Kendisi Virüstür! Yasam Için Mücadeleye!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 16 07:27:34 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: 8 Mart'ta kadınlar pek çok şehirde sokaktaydı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 15 07:33:21 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar: 8 Mart Pazar günü Ankara Kadın Platformu'nun çağrısıyla Kolej meydanında yüzlerce kadınla bir araya geldik.
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 15 07:33:12 GMT 2020


(tr) meydan.org: Yunanistan'da Anarşistlere Gözaltı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 14 07:52:05 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Meksika'da milyonlarca kadın greve gitti: Bizsiz bir gün
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 13 10:43:39 GMT 2020


(tr) meydan.org: Yine Sınır Yine Zulüm
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 13 10:43:27 GMT 2020


(tr) meydan.org: Dünyadan Anarşist Kadınların 8 Mart için Dayanışma Mesajları
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 12 07:11:37 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar 8 Mart Hazırlıklarına Devam Ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 11 07:28:30 GMT 2020


(tr) yeryuz upostasi: Şili'de eylemler devam ediyor: Santiago'da eylemcilere yönelik polis saldırısı sonrası çatışma çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Mar 10 07:11:10 GMT 2020


(tr) meydan.org: Hasankeyf İçin Sanatçılardan Son Bir Çağrı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 09 05:25:35 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar: Savaşa Ve Göçe Dair
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 08 06:34:06 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet - Meydan Gazetesi Pazarkule'de: Sınırdaki Göçmen Krizine İlişkin İzlenimler
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 07 06:47:01 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Suriye'deki Savaş Büyüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 06 06:34:16 GMT 2020


(tr) meydan.org: Konur Sokak'ta Faşist Provokasyon Engellendi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 05 06:03:28 GMT 2020


(tr) meydan.org: Hasankeyf'te Sular Yükseliyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 04 06:17:32 GMT 2020


(tr) meydan.org: Umanita Nova'nın 100. Yılı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Mar 03 06:46:45 GMT 2020


(tr) meydan.org: 26A Atölye'de bu hafta, Emma Goldman'ın savaş karşıtlığı ve militarizm düşüncesine dair bir aktarım gerçekleştirilecek.
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Feb 29 07:29:35 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar: Bütün Kadınlara 8 Mart Çağrımızdır! -- HER GÜN BENİM, ÖZGÜRLÜK BENİM, YAŞAM BENİM
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 28 06:04:45 GMT 2020


(tr) Anarşist Gençlik Üsküdar-Ünalan Köprüsü'ne "Grup Yorum'a Özgürlük" pankartı astı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 27 07:46:59 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Son dönemde artan intiharlara karşı Kadıköy'de gerçekleştirilmek istenen eyleme polis saldırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Feb 26 07:24:12 GMT 2020


(tr) anarsist faaliyet: Anarşist Gençlik'ten "Grup Yorum'a Özgürlük" Pankartı (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Feb 25 07:16:22 GMT 2020


(tr) anarsist kadinlariz: Bütün Kadınlara 8 Mart Çağrımızdır! - HER GÜN BENİM, ÖZGÜRLÜK BENİM, YAŞAM BENİM
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Feb 24 06:30:18 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Eğitim emekçisi İnan Avşar sömürü koşullarını ve eğitim sistemini eleştirdiği ettiği videonun ardından intihar etti
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 23 07:23:38 GMT 2020


(tr) meydan.org: Kadınlar, 8 Mart'ta Kadıköy'e Çağrı Yaptı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Feb 22 09:21:31 GMT 2020


(tr) meydan.org: Fanon'un Özgürlük Üzerine Yazıları Yayınlandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 21 07:06:38 GMT 2020


(tr) meydan.org: Zuckerberg: Devlet İnternet Dünyasına Daha Fazla Müdahale Etmeli
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 20 07:35:51 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Kadınlar Sevgililer Günü'nde Kadıköy'de eylem düzenledi: "Özgürlüğümüze gölge aşk değil, şiddettir"
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Feb 19 07:26:28 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Gençlik Örgütlerinden İBB'nin Ulaşım Zamlarına Karşı Eylemler
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Feb 18 06:23:59 GMT 2020


(tr) meydan.org: Ankara'da Bakunin Afişlemesinde 2 Anarşiste Gözaltı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Feb 17 14:31:00 GMT 2020


(tr) cnt-ait, Filistin: BIL'IN: YONATAN POLAK'TA AYRIŞTIRMA-ÇİT / DUVAR ÖZGÜRLÜĞÜNE KARŞI 15 YILLIK ORTAK MÜCADELE (ca, de, en, fr, it, pt)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 16 07:40:53 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #51 - Ezilenlerin "Ortak Lüks"ü İktidarlara Karşı Mücadeledir! - İlyas Seyrek
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Feb 15 07:39:00 GMT 2020


(tr) meydan.org: Pyotr Kropotkin Anarşizm Mücadelemizde Yaşıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 14 06:07:51 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: İBB'nin ulaşım zammını protesto eden öğrenciler darp edilerek gözaltına alındı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 13 08:11:23 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da avukatlar emeklilik reformununa karşı greve çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Feb 12 07:32:42 GMT 2020


(tr) genc isci: Bugün Grev Olmadı Ama Yağmur Yüzünden Değil! - Atakan Polat
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Feb 11 07:29:23 GMT 2020


(tr) meydan.org: Öğrenci Yemeği Yetmez Dayanışmayı Örgütleyelim - Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Feb 10 07:42:28 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Paris'te itfaiyeciler polisin engelleme çabalarına rağmen yürüyüş gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 09 08:00:16 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: İşçilerin grev iradesine rağmen Birleşik Metal-İş MESS ile anlaştı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Feb 08 07:44:44 GMT 2020


(tr) meydan.org: Anarşist Gençlik'ten Üsküdar-Ünalan Köprüsü'nde Pankart Eylemi: "Arsız Kızılay"
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 07 05:54:32 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #51 - Anarşistlerin Teori ve Pratik Tartışmaları (4): Evrimci Anarşizm ve Devrimci Anarşizm
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Feb 05 06:24:00 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #51 - Tarihin Derinliklerine Kara Bir El: Mano Negra - Furkan Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Feb 04 06:27:03 GMT 2020


(tr) meydan.org: Şili Röportajı; "Sömürgecilikten Gelen Bir Geçmişten, Devrimci Bir Harekete"
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Feb 03 06:16:41 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar: Birkaç gündür sosyal medya üzerinden gündemde yerini alan bir konu var.
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 02 07:19:49 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Gambiya'da halk devlet başkanına karşı sokağa döküldü
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Feb 01 07:44:06 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Irak'ta eylemler devam ediyor: Binlerce öğrenci Tahrir Meydanı'na yürüdü
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 31 07:15:57 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #51 - Enternasyonal'in Son, Geleneğin İlk Mohikanları: Jura Federasyonu - İlyas Seyrek
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 30 06:37:33 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #51 - Popülizm Nedir, Ne Değildir? - Gökhan Soysal
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 29 08:45:28 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #51 - Kılavuz Kavramlar (1): OTORİTE
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 28 08:45:08 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Dünya Endüstri İşçileri İstanbul: Krizin, savaşların, ekolojik yıkımın bedelini ödemeyeceğiz
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 27 07:24:42 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #51 - Gençlik Anarşizmde Örgütleniyor -- Şimdi -Liselerde İsyan- Zamanı!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 26 07:33:27 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Hindistan'da otomotiv işçilerinin fabrika işgali kazanımla sonuçlandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 25 08:42:38 GMT 2020


(tr) meydan.org: Dysinios Ippos'tan Fasist Baski Süreci Üzerine Açiklama
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 24 07:06:36 GMT 2020


(tr) meydan.org: Çin'in "Göz"ü FAST Hazir!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 23 05:39:41 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #51 - Anarşist Yayınlar (22): Peru'da Anarşist Yayınlar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 22 07:31:59 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #51 - Sahadan Masaya Savaş, Kuzey Suriye'de Savaşın Kronolojisi - Emrah Tekin
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 21 08:10:17 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Lübnan'da halk yeniden sokakta
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 20 06:57:46 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #51 - Kadınlar Kazanacak, Devlet Kaybedecek - Şeyma Çopur
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 19 08:07:17 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #51 - Trans Tutsak Buse'den Mektup
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 18 07:24:19 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da ‘Emeklilik Reformu' geçici olarak geri çekildi, sendikalar tamamen geri çekilene kadar grevleri sürdürecek
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 17 07:41:13 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Ali Kitapcı'nın Yoldaşları ‘Terörist' ithamına karşı Bakırköy Cezaevi'ne "Bizim Ali" isimli kitabı ve Meydan Gazetesi göndermeye çağırıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 16 07:43:31 GMT 2020


(tr) karakok: Kazdaglari Direnisi Bahar Senligi 1-6 Mayis 2020 Balaban Kirazli Canakkale
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 16 07:43:14 GMT 2020


(tr) meydan.org: Ali'nin Yoldaşları'ndan Kadıköy PTT Önünde Eyleme Çağrı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 15 06:48:06 GMT 2020


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet: Ekonomi krize karşı genç işçiler meydanlardaydı.
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 15 06:47:56 GMT 2020


(tr) meydan.org: Komünün Karası Louise Michel - Zeynep Tan
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 14 05:47:53 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da "emeklilik reformu"na karşı başlayan genel grev 36. gününde devam etti
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 14 05:47:40 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Hindistan'da milyonlarca işçi genel grevde
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 13 07:36:07 GMT 2020


(tr) meydan.org: Hindistan'da Halk Özellestirme Politikalarina Karsi 1 Günlük Grev yapti
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 13 07:35:51 GMT 2020


(tr) Lise Anarsist Faaliyet: Louis Michel 29 Mayis 1830'da Fransa'da Vroncourt satosunda dünyaya geldi.
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 12 07:44:41 GMT 2020


(tr) meydan.org: Vicdani Ret Derneği, Vicdani Retçi Sibel Ünli İçin Açıklama Yayınladı + İstanbul Üniversitesi Sibel Ünli İçin Eylemde
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 11 06:53:22 GMT 2020


(tr) genc isci: Üsküdar Belediyesi İşçileri Recep Kılınçarslan İçin Eylemdeydi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 10 07:49:22 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Hindistan'de 30 bin kadin saglik emekçisi eylem gerçeklestirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 09 07:15:58 GMT 2020


(tr) Anarsist Kadinlar: Nurcan Arslan Için Adalet Diyerek IHD'deydik!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 08 08:36:26 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: İstanbul Üniversitesi öğrencileri yemek hakkı için eylemlerine devam ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 07 07:25:02 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: İranlı anarşistlerin Qasem Soleimani suikastine ilişkin bildirisi (ca, en, fr)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 06 07:14:56 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Haiti'de hükümet karşıtı eylemler yeniden başladı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 05 13:59:42 GMT 2020


(tr) DAF, Meydan #51 - Hayırseverliğin Sektör Hali: Üçüncü Sektör Vakfı - Selahattin Hantal
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 05 13:59:27 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar: Bugün, Nisan ayında metrobüste arkadaşımızı taciz eden
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 04 06:22:27 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi - Ali Kitapcı'nın yoldaşları: Bu ithamlarda bulunanlar mutlaka hesap verecekler
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 04 06:22:20 GMT 2020


(tr) meydan.org: Hong Kong 2020'ye Havai Fişek Kutlamaları ile Değil, Biber Gazıyla Girdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 03 07:15:05 GMT 2020


(tr) yeryuzu postasi: Almanya'da kabin personeli greve çıktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 03 07:14:53 GMT 2020


(tr) meydan.org: Faşist Çetelere Geçit Yok!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 02 07:32:40 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar: Geçtiğimiz yıl boyunca kadına yönelik şiddetin ve şiddeti aklayan erkek adaletin karşısına kadın dayanışmasıyla dikildik.
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 02 07:32:31 GMT 2020


(tr) meydan.org: Kaynak: Genç İşçi Derneği -- GİDER: Asgari Ücrete Karşı Azami Mücadele!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 01 08:47:20 GMT 2020


(tr) meydan.org: Ali Kitapcı'nın Ailesi ve Yoldaşları Basın Toplantısı Gerçekleştirdi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jan 01 08:47:13 GMT 2020


(tr) Anarşist Kadınlar: AKADEMİDE KADIN DÜŞMANLIĞINA İSYAN
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 31 06:17:17 GMT 2019


(tr) yeryuzu postasi: Izmir'de ücretleri ödenmeyen hukuk bürosu çalisanlari greve basladi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 30 07:26:10 GMT 2019


(tr) meydan.org: Kropotkin'in Yılbaşı Mesajı - Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 29 06:51:57 GMT 2019


(tr) meydan.org: Anarsistler Almanya'daki Yunan Konsoloslugu'nu Isgal Ettiler
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 28 07:55:35 GMT 2019


(tr) Anarşist Kadınlar: Biz kadınlar düşmanı çok iyi tanıyoruz. Biz onunla doğduğumuz andan itibaren tanışığız.
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 28 07:55:26 GMT 2019

@

Güncellenme zamaný: Mon Mar 30 07:32:58 2020