A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) wsm.ie: UPDATED: Anarchisme, onderdrukking & uitbuiting – WSM positie tekst [en]

Date Tue, 20 Jun 2017 06:41:26 +0300


Deze tekst omschrijft hoe we de overlappingen van uitbuiting en soorten van onderdrukking zien en welke benadering de WSM hierover inneemt. Ons collectief theoretisch begrip staat in het kernpunt van punt 7: “We keren ons actief tegen alle uitingsvormen van vooroordelen binnen de arbeidersbeweging en de maatschappij in het algemeen en we werken naast degenen die strijden tegen racisme, seksisme, [religieus] sektarisme en homofobie, als een prioriteit. We zien dat het succes van een revolutie en de succesvolle opheffing van deze vormen van onderdrukking na de revolutie worden bepaald door het opbouwen van deze vormen van strijd in de voor-revolutionaire periode. De methodes van strijd die we bevorderen zijn een voorbereiding op het beheer van de maatschappij langs anarchistische en communistische lijnen na de revolutie.”

Die theorie is geïnformeerd door de individuele en collectieve ervaringen van WSM leden gedurende 30 jaar en onze aanpassing van het anarchisme aan onze lokale contexten die specifieke ervaringen van onderdrukking en persoonlijke en historische ervaringen van de anti-koloniale strijd in Ierland en elders omvatten. De ontwikkeling van deze tekst betekende dat onze eigen ervaringen werden geplaatst naast onze discussies over de brede serie geschriften en waarnemingen die zijn ontstaan uit de anarchistische en feministische studie van de verhouding tussen gender, klasse en ras en in het bijzonder van wat tegenwoordig vaak wordt omschreven als ‘intersectionaliteit’.

1.In wat volgt maken we een onderscheid tussen uitbuiting en onderdrukking/overheersing. Uitbuiting is het proces waarin arbeiders minder ontvangen dan de waarde van wat ze produceren, waarbij het verschil door de kapitalist wordt genomen. Onderdrukking/overheersing zijn de mechanismen van geweld die worden gebruikt om groepen van mensen te marginaliseren op basis van werkelijke en verbeelde kenmerken. Dus terwijl arbeiders worden uitgebuit worden velen ook overheerst door blanke suprematie, het patriarchaat, snobisme en een breed bereik van andere methodes van overheersing. Dit zijn geen ervaringen die van elkaar gescheiden zijn, maar uitbuiting en vormen van overheersing beïnvloeden elkaar op een manier die klasse overheersing versterkt en vaak dient om de meer bevoorrechte delen van de klasse op te zetten tegen de meest onderdrukten, soms letterlijk als politie en soldaten.

2.De historische arbeidersbeweging, waarvan het anarchisme een onderdeel is, heeft diens taak traditioneel gezien als de zelf-emancipatie van de arbeidersklasse van economische dwang en uitbuiting. Daarom is het noodzakelijk te begrijpen hoe dat in verband staat met de vormen van strijd voor bevrijding van overheersing en onderdrukking.

3.Alle onvrije maatschappijen in de hele geschiedenis waren gebaseerd op verhoudingen van overheersing en onderdrukking evenals uitbuiting. Verhoudingen die sociaal zijn in plaats van slechts persoonlijk. In voor-kapitalistische maatschappijen waren de productieverhoudingen zodanig dat uitbuiting van buitenaf werd opgelegd door de structuren van overheersing. In zulke maatschappijen zijn de verhoudingen van overheersing en uitbuiting in feite hetzelfde. In de kapitalistische maatschappij wordt uitbuiting geïntegreerd in de productieverhouding. Dwang verschijnt als een anonieme macht (armoede) en sociale verhoudingen worden in toenemende mate gescheiden in politieke en economische sferen.

4.Deze relatieve scheiding betekent dat de liberale maatschappij mogelijk wordt. De liberale maatschappij is de specifiek kapitalistische onvrije maatschappij waarin de uitgebuitenen politiek vrij zijn van onderwerping aan een meester in het bijzonder, maar economisch onvrij blijven. Dit opent de mogelijkheid voor bevrijding van onderdrukking van categorieën van identiteit wiens overheersing een erfenis is van het sociale systeem dat recentelijk werd vervangen door het kapitalisme. Maar het laat ook de verspreiding van nieuwe categorieën van identiteit toe, doordat identiteit wordt losgekoppeld van de specifiek kapitalistische verhoudingen van productie en uitbuiting. Dit kan de positieve vrijheid toelaten om nieuwe manieren van zijn en persoonlijke verhoudingen te ontwikkelen. Maar het kan ook een middel toelaten van het scheppen van nieuwe vormen van onderdrukking die specifiek zijn voor de huidige fase van een behoefte van een kapitalistische maatschappij om de arbeidersklasse te stratifieren, te hierarchiseren en onder te verdelen. Klassebewustzijn moet dus iedere bijzondere identiteit overstijgen, zonder die te onderdrukken. Maar dat kan niet gebeuren in de afwezigheid van solidariteit in de strijd om de vormen van onderdrukking die de klasse verdelen te boven te komen.

5.Historisch gezien is er binnen links (waaronder veel van ons eigen eerdere werk) een spanning geweest tussen erkennen wat boven is omschreven en eenheid strategisch nog steeds te zien als een kwestie van identificeren van de hoofdtegenstelling in de maatschappij en het zich opstellen achter een enkele identiteit die zorgt voor eenheid, meestal die van een blanke, mannelijke industriële arbeider. Een ‘eenheid is kracht’ benadering heeft maar al te vaak betekent dat stemmen die niet gemakkelijk in deze identiteit passen tot zwijgen werden gebracht of geminimaliseerd.

6.In tegenstelling tot deze benadering stellen we dat er een behoefte is om een stem te geven aan alle vormen van onderdrukking, zelfs van degenen die geen grote groepen beïnvloeden, in plaats van zulke stemmen tot zwijgen te brengen achter een enkel vertegenwoordigend figuur. We erkennen dat mensen hun vormen van onderdrukking op verschillende manieren ervaren, afhankelijk van hun levensomstandigheden.

7.Noch wordt de route van solidariteit gevonden door te concurrentie om te identificeren met degenen die ‘het meest onderdrukt’ zijn, om hen tot de alternatieve ‘vertegenwoordigende figuur’ te maken, wiens stem dan degenen van de ‘minder onderdrukten’ kan onderdrukken. Het idee om een hierarchie van vormen van onderdrukking te scheppen, gerangschikt naar mate van ernst, is nutteloos en contra-productief. Solidariteit vereist het accepteren dat verschil niet kan worden ondergebracht onder een enkele vertegenwoordigende figuur, of het nu is van de meest gewoonlijk onderdrukten of de meest onderdrukten.

8.We streven er naar ons ‘aan te sluiten bij de puntjes’ – dat wil zeggen te kijken hoe vormen van onderdrukking en de intersecties van onderdrukking met elkaar in verband staan en invloed hebben op de verhoudingen tussen degenen die strijden. Het is door middel van zo’n begrip en door te verzekeren dat alle stemmen worden gehoord dat een betekenisvolle eenheid in de strijd zal worden gesmeed en onderhouden.

9.Echter, we zien de behoefte om te erkennen dat mensen meervoudige identiteiten hebben en het is onze uitdaging een revolutionaire beweging te scheppen die in staat is om alle vormen van onderdrukking omver te werpen en collectief een vrije maatschappij te scheppen.

10.Terwijl we geloven dat onze bewegingen gebaseerd moeten zijn op onze ervaringen betekent dit dat bewegingen, waaronder de WSM, worden geschapen door degenen die er in actief zijn. Dit zal bepalen welke vormen van strijd ze als prioriteiten zien, welke ze over het hoofd zien en zelfs de methodologie die ze aan vormen van strijd leveren. We streven er naar ons bewust te zijn van zulke tendensen in onze eigen organisaties en andere organisaties waarin we werken en om manieren te ontwikkelen om dit tegen te gaan.

11.Deze theoretische erkenning vereist een collectieve inspanning in de richting van het minimaliseren van de gevolgen van marginalisatie en voorrechten op de interne cultuur van de WSM door het ontwikkelen van zowel facilitatie processen en het stimuleren van anti-onderdrukking bewustzijn/training programma’s voor leden en ondersteuners.

12.Onze rol is om samen te werken in de cultivering van ruimtes waarin degenen die historisch gezien worden gemarginaliseerd door hun onderdrukking kunnen spreken en zichzelf kunnen organiseren. Als organisatie zijn we solidair met zulke organiserende inspanningen die natuurlijk vaak ook wat van ons eigen lidmaatschap zal omvatten. We zullen zulk werk collectief steunen en het agentschap van de onderdrukten uitbreiden.

Zoals overeengekomen in oktober 2016

Schrijver: WSM Nationale Conferentie

http://www.wsm.ie/c/anarchism-oppression-exploitation-policy
-------------------------------------------------------
Orig: (en) wsm.ie: UPDATED: Anarchism, oppression & exploitation – WSM position paper
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl