A - I n f o s

una agència de notícies multilingüe de i per a anarquistes
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Arxius A-Infos

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of last 30 days | of last months of 2002 | of 2003 | of 2004

(ct) Què es pretén amb aquesta reforma laboral?

From a-infos-ct@ainfos.ca
Date Fri, 17 Sep 2010 10:23:31 +0200
Delivered-to ilan@ainfos.ca
Delivered-to ainfos.ca-a-infos-ct@mail.tuxic.nl
Dkim-signature v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:mime-version:received:received:date:message-id :subject:from:to:content-type:content-transfer-encoding; bh=QC+o4vsI04Dxb+MGu2E6AHCKbrTjS8eGT/wgoeP/SIs=; b=Xtiz9Dc1NLjM6TGn51HNsXjEj+ulx+mQ/iB+aVI+yZZRGMCwFTkg/Sd2wu18W7ri/b kKesp9XeOu6Wa1ikuYnfoE1Jp2UObkz6+N/feEtW1IBWnNMp23oNalYME4r0B+Zvsg+b ph+SleHGFL38T/NKkz0l1RLJ2/+IakG7Pe6tM=
Domainkey-signature a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type :content-transfer-encoding; b=fT8eon+TmKAo5pq6mCdg2+wxjgzhVvoiWP74Wew73y2+n5+ozTe+9uK4XmuVQYpNtH 38UEbw9hs4v22IJvXDIoFaC1rqeTQG7Fzd0z4y5NZqwO1Y1oFRDT9WtdnFoizIvVCshA L259i3RZQ9DasYfCoCvW5PgHhumU+xE0QKM2w=
List-archive <http://ainfos.ca/mailman/private/a-infos-ct>
List-help <mailto:a-infos-ct-request@ainfos.ca?subject=help>
List-id <a-infos-ct.ainfos.ca>
List-post <mailto:a-infos-ct@ainfos.ca>
List-subscribe <http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-ct>, <mailto:a-infos-ct-request@ainfos.ca?subject=subscribe>
List-unsubscribe <http://ainfos.ca/mailman/options/a-infos-ct>, <mailto:a-infos-ct-request@ainfos.ca?subject=unsubscribe>


-BÃsicament, lâabaratiment de lâacomiadament, la descentralitzacià de
la negociacià colÂlectiva, la flexibilitzacià de les maneres de
contractacià i la disminucià de costos laborals com els associats a
les cotitzacions socials.--- Quines son les mesures que ens afecten de
manera mÃs preocupant? ---Contractes temporals: -El govern planteja
que els contractes dâobra i servei tinguin una durada mÃxima de 3
anys, ampliables altres 12 mesos si aixà es recull en el conveni
colÂlectiu del sector. Lâempresa ha de fer constar en quà consisteix
especÃficament el servei. Transcorreguts aquests terminis, ja sigui en
la mateixa empresa o en una del mateix grup o a travÃs dâuna Empresa
de Treball Temporal (ETT), els treballadors
adquiriran la condicià de treballadors fixos.--- Ãs palpable la
intencionalitat enganyosa dâaquest Ãltim parÃgraf, ja
que simplement està posant sobre el text de lâEstatut dels
Treballadors quelcom que ja sâestava aconseguint per la via judicial
si sâencadenaven diversos contractes per un perÃode superior a dos
anys sense 20 dies entre contracte i contracte. Amb aquest tipus de
contracte lâÃnica cosa que es fomentarà serà la temporalitat encara
mÃs, sobretot en aquells llocs de treball on no es requereix un llarg
perÃode de formacià per als nous treballadors/es.

Contractes eventuals:

Tindran una durada mÃxima de sis mesos dintre dâun perÃode de 12 mesos
des de lâinici de la relacià laboral. El conveni colÂlectiu ha de
fixar les activitats per a les quals es pot realitzar aquests
contractes i el seu volum total sobre la plantilla.

Les indemnitzacions dels contractes temporals:

-Sâamplia dels 8 dies per any a 12 de forma progressiva. De 10 dies
per als quals se signin al llarg de 2012 i 2013. De 12 dies per als
quals se celebrin a partir del 1 de gener de 2014.

Tambà sâaugmenta en dos punts les cotitzacions a la Seguretat Social
dels contractes dâobra i servei.

Encara que sâimposin lÃmits a aquests contractes, el fet que es
mantinguin una Ãmplia diversitat de models per a contractar permetrà a
les empreses seguir amb la seva polÃtica de no arriscar-se a integrar
en el seu equip
al personal permanentment, encara que les seves necessitats siguin permanents.

Causes objectives dâacomiadament:

A lâespera del que pugui acordar el Govern durant la seva negociaciÃ
amb la resta de grups, on podria fixar un perÃode mÃnim de sis mesos
(a diferÃncia de lâanterior document, el presentat pel consell de
ministres no sâhi ha fixat un termini mÃnim de pÃrdues perquà una
empresa pugui acollir-se a causes objectives -econÃmiques, tÃcniques o
organitzatives)
en pÃrdues continuades per a una empresa, el text reconeix que
concorren causes econÃmiques que justifiquen una reduccià de plantilla
âquan els resultats de lâempresa llancin pÃrdues econÃmiques no
merament conjunturalsâ. âA aquests efectes, lâempresa haurÃ
dâacreditar objectiva i documentalment els resultats alÂlegats i
justificar que dels mateixos es dedueix mÃnimament la raonabilitat de
la decisià extintivaâ, afegeix el document.

Els acomiadaments procedents tenen una indemnitzacià de 20 dies per
any treballat per a tot tipus de contractes. Lâampliacià dels supÃsits
perquà les empreses puguin acollir-se a causes econÃmiques, amb la
consegÃent
retallada dels diners a pagar per acomiadar, afectarà tant als
indefinits comuns com als de foment de lâocupaciÃ.

Si fins ara ja ha estat fÃcil lâacomiadament (per molt que diguessin
que era car recordem que ja ens apropem als 5 milions dâaturatsâ), ara
ja ens podem anar calÃant!

A mÃs, aixà Ãs un Expedient de Regulacià dâOcupacià amb extincià de
contractes per la via rÃpida, ja que Ãs la quantitat econÃmica que es
venia cobrant en els ERO fins abans de lâentrada en vigor de la nova
Reforma.

Contracte de foment de la contractacià indefinida:

-Aquest tipus de contracte, ja en vigor menys per als homes dâentre 31
a 45 anys perà molt poc utilitzat, sâestÃn a tots els treballadors que
duguin mÃs de tres mesos a lâatur. A la prÃctica sâha extÃs a tots,
donat que al que no se li pugui aplicar, se li farà un dâobra i servei
i llavors ja no podrà tenir un contracte amb indemnitzacià de 45 dies.

Solament podran realitzar aquest tipus de contractes les empreses que
no hagin reduÃt ocupacià de forma improcedent en els 6 mesos anteriors
previ a la signatura del mateix. En cas dâacomiadament improcedent la
indemnitzacià Ãs de 33 dies fins a un mÃxim de 24 mensualitats.

No afecta als indefinits ja signats, que segueixen mantenint la seva
indemnitzacià de 45 dies per any treballat en cas dâacomiadament
improcedent.

Un fons per a pagar les indemnitzacions (model austrÃac):

-Es dissenyarà un fons de capitalitzacià mitjanÃant un projecte de
llei en el termini dâun any, i que no suposarà lâelevacià de les
cotitzacions empresarials a la Seguretat Social, per a abonar part de
les indemnitzacions pels acomiadaments de qui signin un contracte de
foment de lâocupacià des dâaquest moment (no està concretada la data
dâentrada en vigor).

Els diners a aportar a aquest fons, que es perllongarà al llarg de la
vida laboral del treballador independentment de lâempresa, serà igual
a un determinat nombre de dies per any treballat a concretar. El fons
es nodrirà amb aportacions empresarials i es podrà fer efectiu en cas
dâacomiadament, reduint una part del que han de pagar les empreses,
mobilitat geogrÃfica o per al desenvolupament dâactivitats de
formaciÃ. La part que no sâempri passarà a cobrar-se a la jubilaciÃ.

Evidentment, si Ãs pagat per les empreses acabarem cobrant menys quan
es pactin els salaris als convenis i si acabem reservant les
quantitats per la jubilacià ens podem trobar que quan ens volguem
jubilar, vist com van les coses, ens trobem sense aquesta possibilitat
(recordem que no fa gaires mesos el govern pretenia modificar lâedat
de jubilacià dels 65 als 67).

Fins a la constitucià del fons, les extincions dels contractes de
foment de lâocupaciÃ, amb una indemnitzacià de 33 dies per any
treballat fins a un mÃxim de 24 mensualitats, es dividirà entre
lâempresa i el Fons de Garantia Salarial, de carÃcter pÃblic, ja
siguin justificats o no.

Lâempresa abonarà 22 dies i el Fogasa, els restants 8. Els de 20 dias
tambà seran abonats pel FOGASA 8 dies. Els que son
indefinits abans de la reforma, si surten amb 45 dies per any
treballat per improcedÃncia, 8 els paga FOGASA.

Es sufragaran acomiadaments improcedents amb diners pÃblics des dâun
fons on la patronal, a diferÃncia dels treballadors/es, no hi aporta
res des de la reforma laboral del 2006. Resumint, ens pagarem
lâacomiadament nosaltres mateixos.

El model alemany. âFlexibilitatâ interna i clÃusules per desentendres
del conveni col.lectiu.

Es facilita que les empreses puguin modificar les condicions laborals
(horari, jornada, sistema de remuneraciÃ, mobilitat funcional i
geogrÃfica), tant de carÃcter individual com colÂlectiu. Sâestableix
un procediment arbitral (si aixi ho possibilita el conveni) per als
casos de desacord (les consultes nomÃs podran durar quinze dies
improrrogables), que el seu laude serà vinculant i immediatament
executiu.

ClÃusula de inaplicacià salarial:

-Quan els convenis colÂlectius dâÃmbit superior a lâempresa
estableixin revisions salarials que poguessin danyar la situacià i
lâestabilitat de lâempresa, afectant a les possibilitats de
manteniment de lâocupacià en la mateixa, podrien no aplicar-se
aquestes revisions. Tambà en aquest cas podrà anar-se a lâacord o a
lâarbitratge (En cas que es debati la inaplicacià salarial -Ãs a dir,
la no aplicacià de la pujada pactada-, o la seva modificacià per
causes geogrÃfiques, organitzatives o funcionals i no sâarribi a
acord, el recurs a lâÃrbitre no serà obligatori), excepte que el
conveni de lâempresa reculli el contrari. Si intervà aquesta nova
figura, el seu laude serà dâobligat compliment. La mesura no podrÃ
durar mÃs temps que el perÃode pel qual sâha signat el conveni o com a
mÃxim 3 anys. No està clar si es cobraran endarreriments un cop passat
aquest plaÃ.

Aquest punt Ãs molt ambigu i apart de carregar-se la negociaciÃ
col.lectiva, ja que una de les parts signants es pot desentendre de
lâacord mentre que lâaltra està obligada a complirlo, tots sabem quÃ
passa especialment a les petites i mitjanes empreses (el 90% de les
dâaquest Estat) amb la doble comptabilitat.

Suspensià de contractes:

-Per altra banda, les empreses podran reduir les jornades laborals
dels seus treballadors o suspendre els seus contractes âper causes
econÃmiques de forÃa major qualsevol que sigui el nombre de
treballadors de lâempresaâ. Segons el text, sâentÃn com a reduccià de
jornada la disminucià temporal dâentre un 10% i un 70% de la jornada
de treball computada
sobre la base dâuna jornada diÃria, setmanal, mensual o anual. Limita
a un any la suspensià dels contractes de treball i la reduccià de
jornada.

Les empreses que apliquin aquestes mesures podran beneficiar-se de
bonificacions de fins al 80% en les seves quotes a la Seguretat Social
si realitzen accions formatives per als treballadors afectats. La
bonificacià actual Ãs del 50%. Aixà no Ãs mÃs que un Expedient de
Regulacià Temporal per la via rÃpida i amb premi per lâempresari tan
econÃmic com pel fet de
poder-lo dur a terme unilateralment.

Inclusià de les ETT:

-Es liberalitzen els serveis dâocupacià donant entrada a les Empreses
de Treball Temporal en tots els sectors. Les ETT hauran de garantir
que els seus usuaris entren en igualtat de condicions a les empreses.
Ãs a dir, tindran el mateix sou que els seus companys i gaudiran dels
mateixos drets i condicions: durada de la jornada, hores
extraordinÃries, descansos, treball nocturn, vacances i festius. TambÃ
haurien de tenir els mateixos beneficis en qÃestions socials com
lactÃncia, guarderia o permisos de maternitat.

Evidentment, les ETT sÃn una lacra que fomenta la temporalitat i la
precarietat i que hauria de desaparÃixer. Està per veure si aquesta
legislacià podrà controlar-les. El 92% dels contractes que es signen
cada mes sÃn temporals. De veritat algà creu que amb aquestes mesures
es frenarà aix� Actualment estem al 30% de temporalitat. La mateixa
que el 1999 tot i les successives reformes laborals (la del 2010 Ãs la
setena. Totes per facilitar lâa contractacià i el treball estableâ)

Conclusions:

-Per finalitzar, volem remarcar que aquesta reforma laboral no fomenta
la contractacià indefinida tal com diu el govern. Aquesta reforma
laboral, es ni mÃs ni menys que la desaparicià del contracte indefinit
i lâenfortiment del temporal, acostant-nos cada cop mÃs a
lâacomiadament lliure i gratuÃt (el âmodel americÃâ en poden dirâ).

Tal com diuen els nostres companys de lâICEA: âArgumenten tambÃ, que
aquesta reforma es per flexibilitzar el mercat de
treball.âFlexibilitzarâ, en tot cas, per a separar millor. Doncs no
una altra Ãs lâestratÃgia dissenyada: un procÃs de segmentacià i
separacià forÃosa del colÂlectiu de treballadors/es, de manera que es
torni inhÃbil per a defensar els seus propis interessos, fragmentats
en una infinitat de situacions formalment diferents.â

Hem de tenir clar que els empresaris no contractaran ocupacià si no
tenen expectatives dâobtenir beneficis i aixà dependrà principalment
del seu volum de vendes, de les condicions imperants en el mercat i de
la seva estructura general de costos que generalment tà mÃs que veure
amb factors relatius a lâentorn general de lâempresa que amb el
muntant particular dels seus costos laborals.

No fa falta una reforma laboral perquà la creacià dâocupacià no depÃn
simplement de les condicions de lâoferta i la demanda en el mercat de
treball sinà del que passi en el mercat de bÃns.

Un cop mÃs es fa palÃs que tot i les grans declaracions dels polÃtics
(entre ells el famÃs Obama) de reformar el model de gestià econÃmic i
establir noves normatives per contrarrestar lâespeculacià per part de
les entitats bancaries i borsÃries, sâacaba transformant en reformes
laborals i retallades socials que afecten negativament a la classe
treballadora, perquà els poderosos de sempre puguin seguir campant
lliurement i rapinyant a gust.

Cada dia queda mÃs clar qui dirigeix aquest mÃn, i està clar que no
sÃn els polÃticsâ

Prenem la iniciativa. Organitzaât i lluita!
Mira tambÃ:
http://cnt.cat
http://sabadell.cnt.es
_______________________________________
AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
De, Por y Para Anarquistas
Para enviar artlos en catalan
escribir a: A-infos-ct@ainfos.ca
Para suscribirse/desuscribirse: http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-ct
Archivo: http://www.ainfos.ca/ct_______________________________________________
A-infos-ct mailing list
A-infos-ct@ainfos.ca
http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-ct