A - I n f o s

una agència de notícies multilingüe de i per a anarquistes
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Arxius A-Infos

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ Altres.llengües
The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(ct) BULLETTÍ CONTRAINFORMATIU Nº 66

From CGT Reus <baixc-p@pangea.org>
Date Sun, 15 Sep 2002 02:22:33 -0400 (EDT) ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________
 Secretaria de Comunicació del Comitè Confederal de Catalunya de la CGT.
12-09-02 .
------

Continguts:

- PROPOSTA D'UNA CONSULTA SOCIAL EUROPEA

- ESTATUT I CONVENI A CORREUS: REFERENDUM JA

- PROU REPRESSIÓ SINDICAL EN EL MERCAT DEL PEIX DE BARCELONA

- COMUNICATS SOBRE LA SITUACIÓ A TELEFÒNICA DAVANT ELS NOUS PLANS DE 
SEGREGACIÓ

-----

PROPOSTA D'UNA CONSULTA SOCIAL EUROPEA

  Seattle, Washington, Praga, Niça, Barcelona, Gènova... són ja símbols de 
la creixent lluita global dels moviments socials. En aquest caminar hem 
arribat a reconèixer la força de l'acció coordinada d'aquests moviments 
i la vulnerabilitat de les organitzacions dels "intocables" del 
capitalisme. Per això hem proclamat que "un altre món és possible". No 
obstant això, si un altre món és possible, hem de preguntar-nos: quin 
altre món és possible? i com un altre món és possible?
  Per avançar en la construcció de respostes i en la coordinació d'accions 
en l'àmbit local i global, es fa necessaria l'existència, no sols de 
voluntat, sinó d'un espai comú de trobada en el qual anar elaborant 
propostes i projectes comuns com a base per aquest altre món possible.
  Per tot això cridem a les organitzacions, a les xarxes i als moviments 
socials, cridem als ciutadans i ciutadanes a reflexionar sobre la 
proposta de projecte d'acció social que aquí es presenta, més enllà de 
les sigles i les especificitats de cada grup. Cridem a la creació d'una 
xarxa de voluntats, una xarxa social que permeti avançar cap a aquest 
projecte i que ho faci possible .

Antecedents
  La idea de la Consulta Europea sorgeix a partir d'una sèrie 
d'experiències prèvies (Consulta Zapatista i Marxa Zapatista, Consulta 
Social per a l'Abolició del Deute Extern a l'Estat espanyol, Plebiscit 
sobre el No Pagament del Deute a Brasil, moviments assamblearis, Fòrums 
Socials i Contracimeres...) en les quals es descobreix la potencialitat 
de mobilització i sensibilització que pot despertar una campanya de 
democràcia directa i participativa.

Què és la Consulta Social?
  El que es persegueix ara apunta cap a un horitzó ampli, que no es redueix 
a l'acció d'un sol dia, tot i que una acció unitària pugui servir, no 
com culminació, però si com punt de referència i com caixa de 
ressonància del debat social.
  Es tracta de proposar als ciutadans i ciutadanes que es pronunciïn sobre 
quin món volen i quina Europa volen: l'Europa del Capital o l'Europa 
social dels treballadors i les treballadores, l'Europa defensora del 
neoliberalisme, dels interessos de les multinacionals europees o 
l'Europa solidària amb els pobles del Sud.
  En aquest sentit sembla interessant que els temes i eixos de treball 
sobre els quals s'articula la Consulta plantegin tant qüestions que 
afecten directament a la societat europea com el problema de les 
desigualtats Nord-Sud en un món globalitzat. És urgent i necessari 
reconèixer els llaços que existeixen entre les creixents desigualtats 
que vivim en el si de les societats europees i aquelles que es 
produeixen entre països rics i països empobrits. És urgent així mateix 
reconèixer la falta de democràcia real que suposa el capitalisme 
globalitzat..

Por què Europa?
  Perquè Europa ha estat i segueix sent un dels principals promotors de la 
globalització capitalista. Perquè ni la Unió Europea ni els governants 
europeus (pertanyin o no a la Unió) han preguntat a les ciutadanes i als 
ciutadans, quin món volen. Perquè hi ha molts europeus i europees que 
somien amb una Europa social i igualitària, perquè som molts els que no 
volem ser còmplices de la rapinya que el Nord exerceix sobre el Sud.
  En aquest sentit, les eleccions europees del 2004 suposen una ocasió 
privilegiada per a mostrar el contrast entre una democràcia formal i una 
democràcia participativa, per a visualitzar un conflicte davant la 
ciutadania europea, cada vegada menys entusiasmada amb el projecte 
comunitari. El 2004 ofereix així mateix la possibilitat d'un acte de 
desobediència civil des de la no violència, la democràcia de base i la 
participació ciutadana. El boicot informatiu de diversos mitjans de 
comunicació i els intents de repressió per part de les autoritats davant 
la Consulta Social per l'Abolició del Deute Extern en l'Estat espanyol 
mostren fins quin punt un acte d'aquestes característiques resulta 
molest per als que tenen el poder.
  Es tracta de proposar una mobilització que transcendeixi en bona mida 
l'àmbit (desgraciadament reduït) d'una minoria militant i activista. Per 
altra banda, el fet que en el 2004 s'aprovi la anomenada "Constitució 
Europea", que previsiblement es construirà al marge de la participació 
ciutadana i dels drets socials bàsics, fa més peremptòria si cap una 
resposta des de la democràcia de base. No obstant, tot i que s'apunti 
cap a aquesta data, el procés no està en absolut tancat (una experiència 
de democràcia participativa necessita per a ser autèntica d'un debat 
obert i profund) i podrien plantejar-se altres possibilitats tant pel 
que fa a la cronologia precisa com a la forma concreta en la qual 
plasmar la Consulta.

Objetius de la Consulta Social
- La Consulta ha de ser un espai comú de trobada i debat entre persones 
i col·lectius.
- La Consulta cerca, enfront de la democràcia formal, fomentar una 
democarcia participativa.
- La Consulta vol articular la participació directa i crítica del màxim 
nombre de persones i sectors, transcendint el nucli militant i activista.
- La Consulta vol contribuir de suport al procés de cohesió i 
revitalització del moviment social europeu, reforçant el treball dels 
grups i xarxes en l'àmbit local i connectant les lluites socials i globals.
- Es tracta així mateix de plantejar el paper d'Europa dintre de la 
globalització capitalista, connectant les desigualtats que es viuen en 
el si de la societat europea amb les desigualtats mundials entre països 
més rics i països empobrits.

Procés de la Consulta Europea
  La primera part del procés és, evidentment, contactar amb els moviments i 
xarxes socials dels distints països. En aquest camp, s'han donat ja 
avanços importants: la declaració de la Campanya Barcelona 2001, "Rosa 
de Foc", que fa seva la Consulta Europea com un dels seus eixos centrals 
de treball, el suport del CADTM (Comitè de l'Anul·lació del Deute Extern 
del Tercer Món) amb presència a Bèlgica, França i Suïssa, la decisió de 
la AGP (Acció Global dels Pobles) a Cochabamba de desenvolupar un procés 
de consultes en diferents llocs del món,... Aquesta primera part del 
procés culminaria amb una Primera Trobada Europea el febrer del 2003, un 
moment que pot servir per a donar projecció i continuïtat a la campanya 
anti-UE més enllà del semestre de la presidència espanyola.
  Per a arribar a aquesta Trobada, s'iniciarà un procés de Consulta interna 
dintre dels moviments socials per a definir entre tots quina Consulta 
volem. Si es vol plantejar una proposta de democràcia a la societat, cal 
que aquesta democràcia es doni també entre els propis moviments, per la 
qual cosa la presa de decisions no és una qüestió secundària, sinó un 
element crucial del procés (en aquest sentit, és important també evitar 
protagonismes: la Consulta Europea serà de tots o no serà).
  Després de la Trobada, el 2003 començaria una etapa de construcció de 
processos de coordinació dels moviments socials en els àmbits locals i 
regionals, no només per a estendre la xarxa de la Consulta a tots els 
territoris sinó també per a anar creant processos assamblearis, xarxes 
de treball, espais democràtics de discussió i alternatives. Aquesta 
etapa és fonamental per a donar sentit i força a l'etapa del 2004, 
l'etapa final (si bé seria interessant plantejar així mateix una etapa 
posterior, un treball de Post-Consulta). Com eixos d'aquesta etapa final 
s'han suggerit els que van articular la contracimera de Barcelona 2001: 
democràcia, participació i repressió; drets socials i laborals; drets 
ambientals i ecològics; migracions; militarisme i pau; globalització 
econòmica i desenvolupament; dona i globalització. Existeixen 
suggeriments així mateix de temes molt concrets: renda social bàsica, 
abolició del deute extern, ... No obstant això, aquests o altres temes 
que es presentin abans de la Trobada són només una proposta, que pot i 
ha de ser debatuda..

Què fer?
  L'important d'aquesta proposta no són només els resultats, sinó que el 
procés en si de construcció de la Consulta és ja la Consulta. El procés 
que s'inicia ara és des d'ara mateix una experiència de democràcia 
participativa.
  La Consulta ja ha començat al 2002. L'engegada de grups promotors locals 
i els contactes europeus ja han començat a assentar els fonaments d'una 
proposta tan ambiciosa com plena de possibilitats.
  Hi ha una pàgina web (www.consultaeuropea.org) , que pot ser de gran 
ajuda per a l'extensió i consolidació d'aquest projecte. Amb tot, la 
Consulta no pot construir-se exclusivament a través d'Internet. És en el 
contacte directe en els barris, en els pobles, en les ciutats... on ha 
d'anar naixent aquesta xarxa de col·lectius i persones que faci possible 
la Consulta: una xarxa que ens permeti articular junts una resposta, 
cada vegada més urgent, davant l'Europa de la desigualtat i l'exclusió 
social.


LA CONSULTA SOCIAL EUROPEA A CATALUNYA (CSE)

Missatge informatiu des del Grup promotor de Barcelona

  
Agenda d'activitats pels propers mesos a nivell global:

Entre el 30 d'agost i el 4 de Setembre, a Leiden (Holanda), tallers en 
l'encontre europeu d'AGP. Veure www.pgaconference.org
Del 19 al 20 d'octubre, Trobada Europea de Grups promotors, a Barcelona. 
Veure www.consultaeuropea.org
Entre el 7 i el 10 de Novembre, a Florencia (Italia), presentació i 
tallers en el Fòrum Social Europeu. Veure www.fse-esf.org
Entre el 22 i el 24 de febrer, 1era Trobada Europea de la Consulta 
Social Europea. Data per confirmar; Lloc per determinar. Veure 
www.consultaeuropea.org

Contactes del grup promotor de Barcelona, els seus grups de treball i 
Llistes de distribució:
- Grup promotor de Barcelona:
Contacte general:
Tf 932179527 e-mail: cat@consultaeuropea.org
Adreça: C/ Gran de Gràcia 126-130 pral, 1ª 08012 Barcelona
Llista de distribució:
cse-cat@consultaeuropea.org
És una llista oberta a qui s'hi vulgui subscriure, Per subscriure's cal 
anar a:
http://www.consultaeuropea.org/mailman/listinfo/cse-cat
(i afegir el e-mail on el demanen dins la secció "subscribing to cse-cat")

Resum de grups de treball i contactes del grup promotor de Barcelona, de 
la CSE:
- Grup de difusíó a Catalunya:
e-mail: cat@consultaeuropea.org
Persona de contacte: variable
- Grup de difusió per l'estat i la península ibérica:
E mail: gemmatarafa@hotmail.com
Persona de contacte: Gemma
- Grup de difusió Internacional:
E-mail general: enricdur@menta.net
Persona de contacte : Enric
- Grup de treball de la web:
E-mail: jordicm@correu.vilaweb.com, pdl@sindominio.net
Persones de contacte: Jordi i Pau
- Grup de treball de finances:
E-mail: iolanda.fresnillo@debtwatch.org
Persona de contacte: Iolanda
- Grup de treball de participació, (autònom però vinculat a la CSE)
e-mail: Juan@catunesco.upc.es
Persona de contacte: Juan
llista pròpia: grup_participacio@elistas.net (per donar-se d'alta fer-ho 
a grup_participacio-alta@elistas.net
- Agenda setmanal d'activitats:
e-mail raquel.perez@cnm.es
Persona de contacte Raquel
  Esperem que en les properes setmanes i mesos es puguin començar a afegir 
contactes de grups promotors locals de l'àmbit català, com Gracia, el 
Baix Llobregat, Tarragona, Girona i Lleida, ja tenen persones en procés 
de creació d'un grup promotor local però encara no han pogut donar cap 
contacte.

Llistes de distribució generals:
- Llista de distribució, promoció a Catalunya:
cse-cat@consultaeuropea.org
  Aquesta és la llista que estan utilitzant bàsicament els grups de treball 
del Grup promotor de Barcelona per coordinar-se però que a partir de que 
vagin apareixen altres grups promotors pot arribar a ser un espai de 
coordinació de tots els grups promotors catalans. És una llista oberta a 
qui s'hi vulgui subscriure, Per subscriure's cal anar a:
http://www.consultaeuropea.org/mailman/listinfo/cse-cat
(i afegir el e-mail on el demanen dins la secció "subscribing to cse- cat")
- Altres contactes i llistes:
  A la secció de contactes de la pàgina www.consultaeuropea.org podeu 
trobar contactes de les altres llistes existents (n'hi ha en castellà, 
francés, alemany i portugués, a més de la llista d¡ambit europeu que 
utilitza básicament l'anglés), així, com els contactes dels diversos 
grups promotors ja en marxa arreu d'Europa.

Què es pot fer ara per la Consulta Social Europea?
Difusió i extensió a Catalunya: tant des del grup de Barcelona com des 
de cada realitat local.
1.-
a) Respondre a la guia de consulta interna
  La Consulta l'anirem construint entre tots i totes. És per aquest motiu 
que des dels grups promotors de Barcelona i Madrid es va fer un 
document; la Guia de la Consulta Interna. Us la podeu baixar de la web a 
través del link http://www.consultaeuropea.org/ct/guia-ct.html
  Es pretén a través d'ella recollir les vostres (persones individual, 
col·lectius, xarxes) opinions, suggeriments i propostes. Aquest document 
apunta quins podrien ser els punts de partida i les estratègies a curt i 
mig termini que ens permetin avançar cap uns objectius que s'han d'anar 
concretant. Es per això que us invitem a reflexionar sobre la proposta i 
a fer-nos saber la vostra opinió.
b) Fer arribar la Consulta Interna (CI) a diferents entitats, 
col·lectius, moviments...i incorporar les seves propostes:
  Aquest document de CI s'ha de fer arribar a les entitats, moviments, 
etc., i engrescar-los perquè comencin a formar part del procés, aportant 
els seus comentaris i idees. Aquest punt és molt important. S'ha de 
dinamitzar perquè arribi a molts llocs. Dinamitzar vol dir; anar a les 
reunions o espais que tinguin, explicar la consulta i animar-los a que 
participin en la fase actual del procés. Quantes més opinions diverses 
recollim més ric serà el procés. Quantes més persones hi participem més 
lluny arribarem.

2.- Crear grups promotors al vostre espai territorial més proper
  Els grups promotors son grups de personas i/o colectius que es 
comprometen conjuntament amb el procés de CSE, per:
- Prendre contacte amb la CSE i mantindre informades als col.lectius i 
persones que treballen en el seu espai territorial.
- Extendre la Consulta interna i explicar la CSE, animant a la 
participació en el debat a col.lectius i persones en el seu ámbit 
territorial d'acció (població, comarca...) , invitant-los a respondre
la consulta interna i a participar en el procés.
- Avançar en l'elaboració d'idees i propostes sobre els objectius, 
aspectes organitzatius etc, que podria tenir la idea de la Consulta 
Social aplicada en el seu ámbit local.

3.- Fer una previsió en el calendari de les reunions de moviments i 
entitats, i d'esdeveniments on presentar la CSE:
  No sempre és fàcil fer que un grup convoqui una reunió especial per una 
presentació de la CSE. En aquest sentit és important tenir detectades 
les futures reunions de diferents moviments socials i entitats a 
Catalunya, així com altres esdeveniments, com trobades o fires 
d'entitats, per poder sol·licitar un petit espai per presentar la CSE.

4.- Preparar una Bossa de Xerraires per presentar la CSE:
  No hi ha prou en saber quan es reuneixen els diferents grups que es mouen 
a Catalunya, sinó que cal ser-hi present. Per tal que això sigui 
possible, és important tenir una relació de persones disponibles a 
presentar la CSE, amb la disponibilitat de temps i desplaçament de 
cadascú. Serà necessari, també, anar actualitzant aquesta bossa de 
xerraires, afegint la gent que es pugui anar incorporant i traient 
aquella que ja no està disponible. Així mateix, pot ser interessant que 
algú porti una relació de quines presentacions es fan.

5.- Crear Nous materials de difusió i adaptar els ja existents a les 
diferentes realitats:
  A la pàgina www.consultaeuropea.org secció de materials en diferents 
idiomes, teniu els materials que tenim fins ara en català,i també en 
castellà. En les darreres setmanes hem iniciat un treball de repás dels 
materials de difusió existents per millorar-los i crear-ne de nous que 
s'adaptin a les diverses necessitats locals.

6.- Traduir la documentació existent i que es vagi produint al català i 
castellà:
  La descentralització és una de les característiques de la Consulta. Això 
vol dir que la diferent documentació necessària en els diferents moments 
de la CSE es pot anar produint des de diferents indrets d'Europa. Es 
important que, al menys la documentació més important, estigui traduïda 
al català, i, si escau, adaptada a la nostra realitat local. També cal 
traduir altres documents més puntuals com articles que es fan en anglés 
o els missatges de discussio que
circulen per llistes internacionals.

7.- Participar en la construcció d'un vídeo de difusió:
  S'han de donar eines perquè tots els indrets de Catalunya puguin difondre 
la consulta. Les xerrades són molt importants però no són suficients. Al 
voltant d'un vídeo es pot crear una tertúlia, pot ajudar a posar el tema 
sobre la taula. Persones que coneguin la consulta i sàpiguen dinamitzar 
una xerrada, es poden ajudar molt d'aquesta eina. No seria massa llarg, 
i tindria dos parts. A la primera explicaríem a través d'imatges, el 
perquè de la consulta; la falta de democràcia, la repressió, la 
necessitat de que la ciutadania participi....i els antecedents que ens 
han portat fins aquí; consulta zapatista, la del deute, les 
mobilitzacions de Seattle, Praga,
Gènova, Barcelona....a la segona algú molt implicat en el procés faria 
una petita explicació del que és la consulta. La idea seria fer- ho en 
català i després traduir-ho al castellà i anglès.

8.- Dinamitzar la informació a les llistes de distribució electròniques:
  Periòdicament s'han d'anar enviant correus electrònics engrescadors a les 
llistes catalanes, recordant que el procés de la consulta està en marxa 
i explicant a través de resums la situació en la que ens trobem. En 
aquests moments hi ha en marxa una llista estatal (en castellà) a través 
de la qual s'enviarà un missatge de resum mensual de com està avançant 
la CSE. Es podria crear també una llista d'aquest estil a nivell català 
si alguna persona estigués disposada.

9-. Organitzar activitats autogestionades per difondre la consulta i 
recollir diners:
  Cal pensar en l'autogestió quan es fan activitats i moltes vegades 
l'autogestió i la máxima difusió poden anar de la ma; calen ideas 
originals i mans engrescades per tirar endavant aquesta
mena d'activitats.

Difusió Ibérica
1. Difondre la CSE a grups d'arreu de la península ibérica; de moment ja 
hi ha grups actius a Madrid, Vigo, Lisboa, i molts altres estan en 
procés de formació.

2. Col·laborar en l'organització de les diferents trobades a nivell 
ibéric (estat espanyol + Portugal)

Difusió Internacional
1. Participació i Difusio Electronica: fer seguiment del contingut de 
les llistes, aportar les propostes que vagin sortint de Barcelona, 
facilitació de la comunicació, participació i difusió a altres llistes.

2. Contactes Personals: controlar les cimeres i les reunions 
internacionals i contactar a nous grups (coordinar la proposta de 
mini-caravanes,realitzar i coordinar les trucades telefòniques i els
contactes directes amb contactes claus, i contactar a persones i grups a 
Catalunya i l'estat que tinguin contactes internacionals,análisis 
polític dels contactes i resolució de problemes.

3. Base de Dades: Col.laborar en la creació d'una base de dades europea 
de moviments socials.

4. Materials per difusió internacional: Col.laborar en la creació de 
materials útils per la seva difusió internacional.

5. Traduccions: coordinar la llista de traduccions i la relació de 
contactes internacionals per traduccions; traducir a l'anglés les 
aportacions que es fagin des d'aquí (veure difusió a catalunya)

Grup de participació:
  El grup de participació es reuneix periòdicament a Barcelona i els seus 
àmbit de treball gira darrerament al voltant de dues idees. Per una 
banda ajuntar informació i analitzar experiències de participació que 
han funcionat tant a Catalunya com arreu del món, en els darrers anys. 
Per l'altra banda, aquest grup està preparant propostes sobre com pot 
ser aplicada la idea de Consulta Social Europea a nivell local en 
l'àmbit català.

Equip Web
1. Col·laborar en el desenvolupament de la web: a través del slash (una 
espècie de programa que permet el desenvolupament interactiu de pàgines 
web) podeu participar en la construcció de la proposta de web que estem 
preparant des de Barcelona per la Consulta Social Europea
(www.slashcode.consultaeuropea.org) Ara com ara ja es presenten les 
següents qüestions sobre les que opinar i decidir: logo, colors de la 
pàgina, menú "principal" (esquerra), FAQs, About, menú per adreçar a 
organitzacions o grups promotors, enllaços externs, menú d'esdeveniments 
i anuncis (dreta)
2. Traducció dels documents i altres elements de la web (veure els 
apartats de difusió catalana, estatal i internacional)

Finances
1.Comptabilitat i pressupostos. Els típics comptes i previssions 
econòmiques que són necessàris.
2.Cerca de finançament: buscar entitats i persones que puguin aportar 
finançament, així com refer i traduïr el dossier per finançadores.
3.Promoure aportacions individuals i de col·lectius: s'ha fet una 
butlleta que adjuntem abaix d'aquest missatge, es tractaria de promoure 
de portar-la omplerta en l'ambit de persones i col.lectius socials 
properes a aquesta proposta.
4.Activitats d'autogestió (veure difusió catalana)

Agenda del procés de consulta interna a nivell europeu
- Des que el 9 de maig es va tenir la versió definitiva, de la guia de 
consulta interna, és pot comptar que ha començat el procés de consulta 
interna.
- Les respostes a la consulta interna s'aniran guardant i afegint a la 
web provisional, fins que a la reunió d'octubre es decideixi quines 
eines s'utilitzen per treballar amb elles.
- A partir del 20 d'octubre ben probablement, es crearà un equip 
d'informe. Els facilitadors i facilitadores es dedicarien a realitzar 
propostes Aquest equip d'informe realitzarà un recull mensual on donarà 
dades de participació i també del tipus de respostes que s'estan donant, 
i dels consensos qu es vagin divisant. Aquests informes seran 
provisionals fins que al gener es realitzi un informe oficial que serà 
el document base del 1er encontre europeu. Així és planteja el procés a 
la guia de consulta interna, encara que en la reunió de grups promotors 
d'octubre es podrien realitzar canvis segons com estigui funcionant tot 
plegat.
*Paral.lelament és pot iniciar un procés de consulta interna local en 
l'àmbit català. El grup de participació està desenvolupant una proposta, 
que haurà de ser debatuda entre els grups promotors que es vagin creant 
a Catalunya abans de ser difosa, possiblement com a complement locat del 
procés europeu de consulta interna. En tot cas hem d'anar decidint entre 
tots i totes com avançarem en aquest tema.

VOLS COL.LABORAR ECONÒMICAMENT AMB LA CONSULTA?-----------------------
  Iniciar i consolidar un procés d'aquesta envergadura costa molts cuartos: 
cal crear una web de qualitat, cal editar una bona quantitat de 
materials de difusió, és molt important fer sortides internacionals, 
s'han de fer moltes trucades, etc...
  La consulta vol ser un procés independent de les institucions públiques i 
no els demana subvencions.
  Com que un procés de democràcia des d'abaix necessita basar-se en ls 
financiació des d'abaix, cridem a crear una xarxa d'amics i amigues de 
la consulta, una xarxa de suport econòmic a la consulta per assegurar la 
seva autogestió:

  Si hi vols participar, dona'ns en mà, escriu-nos a 
cat@consultaeuropea.org o envia'ns aquesta butlleta que adjuntem, al 
CTD, gran de Gracia 126-130 08012 a nom de grup promotor Barcelona 
Consulta Social Europea indicant amb quina de les dues modalitats (o si 
amb totes dues) vols col·laborar:

BUTLLETA DE COL.LABORACIÓ AMB LA CONSULTA SOCIAL EUROPEA a CATALUNYA
Nom persona -
col.lectiu
NIF
Població Província
Tf: e-mail:
Vull/Volem col·laborar amb la Consulta Social Europea fent una aportació 
de 3 euros mensuals, cobrades trimestralment per la qual cosa adjunto 
les meves dades bancàries:
------euros mensuals
Titular
Caixa o banc Número de compte corrent
C/ nº pis porta Codi Postal
i faré una aportació puntual a la Consulta Social Europea al nº de 
compte 3025 - 0002 - 45 - 1433206913

***

ESTATUT I CONVENI A CORREUS: REFERENDUM JA

  Després del lliurament dels textos complets per part de la Direcció, 
REFERÈNDUM JA.

  Tal com anunciàvem en anteriors comunicats, el passat mes d'agost, la 
Direcció de Correus va lliurar a totes les Organitzacions Sindicals 
presents en la Taula Sectorial dos esborranys contenint els textos 
complets sobre l'Estatut del Personal Funcionari (dia 12) i el Conveni 
Col·lectiu del Personal Laboral (dia 13) per a la seva posterior 
signatura a mitjan aquest mes de setembre.
  A pesar de tractar-se de textos que encara poden sofrir petites 
modificacions, d'haver-les, aquestes no seran en els aspectes que la 
S.A. considera fonamentals i que des de CGT hem vingut denunciant, a 
saber, retallada definitiva dels permisos per trasllat, flexibilitat 
horària, retribucions variables condicionades a la productivitat i a 
l'absentisme (trams i incentius), polivalencia dels treballadors 
mitjançant els llocs-tipus, mobilitat funcional i geogràfica, congelació 
de l'antiguitat al personal laboral..., deixant a més aspectes en l'aire 
com els assumptes propis i els dies 24 i 31 de desembre al no venir 
reflectits en cap dels textos i sobre els quals la Direcció no vol ni 
contestar a les nostres preguntes sobre les seves intencions (supressió 
a tot el personal laboral i gens clars per als funcionaris/es).
  Des de CGT hem dut avant diverses iniciatives perquè es tingui en compte 
l'opinió de tots els treballadors i treballadores abans que hi hagi qui 
signi uns documents que suposaran un canvi molt important en els nostres 
drets i obligacions a la S.A., incidint en les nostres condicions de 
treball i en el diners que cada un de nosaltres anem a percebre a final 
de mes.
  Dintre d'aquestes iniciatives: informació, implicació dels treballadors i 
retard de la signatura per a poder exigir explicacions, responsabilitat 
i transparència, petició de referèndum mitjançant una recollida de 
signatures i la publicació d'un pròxim Correo Libertario especial on 
analitzem el procés i l'abast dels textos, incloent una targeta postal 
individualitzada per a realitzar una consulta entre el col·lectiu.

Participa en la consulta. Difon i decideix.
Som molts els que no estem d'acord amb la contínua pèrdua de drets
¡LA NOSTRA VEU S'HA DE SENTIR!

Sindicat Federal de Correus CGT
federal.cgtcorreos@nodo50.org

****
PROU REPRESSIÓ SINDICAL EN EL MERCAT DEL PEIX DE BARCELONA

  El passat dia 31 de Juliol va ser acomiadat per l'empresa Consignaciones 
Mediterraneas, SL (Mercat Central del Peix de Barcelona), el company 
GABRIEL SERRA FERRER sota la falsa acusació que faltaven en la caixa 140 
Euros.
  Dit company duu 22 anys en l'empresa, és delegat sindical per CGT i a més 
porta 21 anys negociant el conveni col·lectiu del sector. La negociació 
del present conveni va ser especialment dura arribant-se a convocar una 
vaga per al dia 21 de juny, i firmant-se un acord posterior davant el 
Tribunal Laboral de Catalunya.
  Des del Sindicat de Hosteleria de la CGT us demanem que demostreu la 
vostra solidaritat amb el company enviant faxos i e-mails a les següents 
adreces:

CONSIGNACIONES MEDITERRANEAS, SL
FAX 93 335 76 02
E-MAIL : c.mediterranea@terra.es

JAIME SORIANO, S. A. (EMPRESA MATRIU DEL GRUP)
FAX 91 696 96 05
E-MAIL : dagustin@ribernet.es

NO A LA REPRESSIÓ SINDICAL
READMISSIÓ DEL COMPANY ACOMIADAT

Aquest és l'inici d'una campanya que s'anirà estenent durant el mes de 
setembre i que ja us anirem informant d'acord amb com es desenvolupin 
els esdeveniments.
SALUT I TOTS A LA LLUITA

****

COMUNICATS SOBRE LA SITUACIÓ A TELEFÒNICA DAVANT ELS NOUS PLANS DE 
SEGREGACIÓ

TELEFÒNICA: NO TENEN COR

  El 5 de setembre es va celebrar la primera reunió amb l'empresa per la 
pretensió de TESAU de segregar determinades àrees o línies de negociació 
diferents d'aquelles que qualifiquen com "àrees amb cor".
  Efectivament, en la justificació de les seves raons, l'empresa, al·legant 
exclusivament motius econòmics relatius a la pèrdua de quota de mercat, 
l'impacte de les polítiques de preus (price cap), l'evolució del EBITDA 
o la situació del grup a Argentina, per exemple, reclamen de la 
representació social la necessitat de mantenir i augmentar, si cap, 
l'esforç seguit des de fa temps, traduït en diferents programes de 
reducció d'ocupació que han influït positivament en aquest compte 
econòmic però que Telefònica considera encara insuficient.
  Prenent com exemple la situació d'algunes operadores del nostre entorn, 
s'afirma que la segregació de certes àrees o activitats (les quals no 
tenen "cor") resultaria beneficiosa per a la contenció de la despesa i 
com a conseqüència una millora dels beneficis.
  Van emplaçar als representants dels treballadors a aquesta primera reunió 
convençuts de la "necessitat" del projecte empresarial, del que no 
obstant això caldrà esperar als pròxims dies per a tenir la deguda 
informació documental i que tots vam considerar insuficient si es 
resumeix a l'explicat en la reunió.
  Segons TESAU aquesta reunió s'emmarca en l'àmbit dels compromissos 
recollits en la carta de César Alierta que volen respectar; no obstant 
demanen una negociació ràpida doncs ja ha hagut reunions anteriors i a 
més el temps constreny. En aquest sentit, la intervenció d'algun dels 
representants de l'empresa ens sembla especialment significativa i dura. 
Significativa perquè, segons TESAU, el vigent Conveni Col·lectiu no 
conté una garantia respecte a l'estabilitat de l'ocupació que pugui 
qualificar-se d'absoluta. I dura ja que només comprendria el previst en 
els articles 51 i 52 c) de l'Estatut dels Treballadors, a més d'estar 
limitada en el temps: 31 de desembre de 2002 .
  Lògicament, cap dels signants del Conveni Col·lectiu comparteixen aquesta 
afirmació que, per a CGT, convé recordar, era causa suficient (que no 
l'única) per a no suscribir aquest acord, però que, en tot cas, es 
planteja en la taula de les segregacions, potser com una simple 
il·lustració respecte a aquest conveni o de l'ordenament jurídic en 
vigor, potser com un advertiment que fora d'aquest marc de concertació 
caben altres solucions: traumàtiques i més barates.
  Entre les conseqüències jurídiques que haurien de produir les 
segregaciones sobre els treballadors afectats, la representació de 
l'empresa destaca l'obligatorietat en la transferència del personal 
afectat a les noves empreses, l'extinció de la vinculació contractual 
amb TESAU mitjançant un canvi en la titularitat de l'empresari i la 
subrogació d'aquells drets avui ja adquirits, quedant exclosa la simple 
expectativa de drets (segons expressió de l'empresa). La qual cosa, 
planteja una sèrie d'interrogants que augmenten, més si cap, l'especial 
sensibilitat de tota la plantilla respecte a aquest procés.
  Volem destacar la "sensibilitat" dels representants de TESAU quant a la 
nostra manifestació explícita sobre les segregacions continguda tant en 
el comunicat conjunt amb altres organitzacions, com sobretot en el 
titulat "CGT: el seu compromís", que ha merescut per a l'empresa una 
crítica virulenta perquè consideren que aquest sindicat (l'opinió del 
qual i mobilització preocupa, al que es veu) ha tancat les portes a 
qualsevol negociació.
  En aquest sentit, convé precisar:
1.- CGT mai acceptarà una negociació que es pretengui presentar com 
l'aval d'un projecte que no compatim, perquè no obeeix només a una 
reducció de costos i no garanteix la empleabilitat dels treballadors.
2.- No abdiquem del nostre manament representatiu i no renunciem a 
intervenir en la negociació de les condicions laborals de qualsevol 
treballador, estigui on estigui. Però convençuts que només la integritat 
d'aquesta empresa, units en un mateix projecte empresarial i emparats 
per un Conveni de Grup, real i ampli, podrem garantir tant els nostres 
llocs de treball com l'eficàcia en la prestació dels serveis que li són 
propis.
  En definitiva, Telefònica ens trobarà sempre en el diàleg, però també 
sempre en contra de la imposició. En qualsevol cas, la pregunta no és si 
CGT tanca les portes, sinó a qui convé i interessa deixar-nos darrere 
d'elles.

Madrid, 6 setembre 2002.
Sindicat Federal CGT-Telefònica
federal.cgtele@cgt.és
www.cgt.és/telecomunicacions


LES SEGREGACIONS, NI NEGOCIADES

  Els sindicats signants d'aquest escrit, davant el procés de negociació de 
les segregacions que es va a obrir el mes de setembre, segons l'escrit 
dirigit pel sr. Julio Linares als secretaris generals dels sindicats del 
Comitè Intercentres, volem manifestar:
  REBUTGEM tot procés de Segregació perquè només beneficien a l'empresa, 
mentre deterioren les condicions laborals de la plantilla al substituir 
l'ocupació de qualitat existent per ocupació precària en les filials.
  REBUTGEM els arguments que ja s'estan escoltant per part d'alguna 
organització que és millor negociar les segregacions que no fer-lo i que 
els seus efectes negatius se solucionen amb un conveni únic per al 
personal actual de TESAU, estigui en l'empresa que estigui:
- Primer perquè no és admissible que s'accepti alguna cosa negativa com 
inevitable sense oposar-se a això pels mitjans que tenim els i les 
treballadores.
 - Segon perquè aquest conveni únic no és més que un caramel, que 
després de trencar el nostre contracte de treball s'encarregarien de 
llevar-nos quan estiguem en múltiples filials molt més petites i amb 
menor poder de mobilització.
  DENUNCIEM les negociacions que estan duent CCOO i UGT amb l'empresa de 
manera unilateral. Per a defensar una ocupació de qualitat en l'empresa 
i en el Sector seguim reivindicant:
- Per la retirada del projecte de l'empresa que declara llocs de treball 
menys prioritaris al 60% de la plantilla.
- Per la retirada de qualsevol projecte de segregació i externalización 
de l'empresa.
- Pel manteniment de l'ocupació i les condicions de treball a Telefònica 
d'Espanya.
- Per l'extensió de les condicions de treball de Telefònica a totes les 
empreses del sector de Telecomunicacions. Cap a un Conveni del Sector.
  Així mateix reivindiquem la creació de nova ocupació en TESAU mitjançant 
la recuperació d'activitat, que el conveni contempla, però que únicament 
és utilitzada per l'empresa en el seu propi interès per a destruir 
departaments sencers.

CONCLUSIONS
  Els sindicats signants exigim la retirada immediata del projecte de 
segregacions de l'empresa i fem una crida a CCOO i UGT perquè rebutjin 
qualsevol tipus de negociació sobre les segregacions.
  En cas que continuïn amb aquesta negociació impulsarem i proposarem en 
els Comitès d'Empresa l'inici d'un procés de mobilitzacions que pot 
incloure una aturada a la fi de setembre per a aconseguir la 
paralització del mateix, tal com vam fer durant el primer semestre de 
l'any.
  Com primera mesura impulsarem en els distints Comitès propostes per a 
realitzar assemblees amb tota la plantilla com més aviat millor i 
iniciar una recollida de signatures per a fer arribar aquestes 
reivindicacions tant a l'empresa com al Comitè Intercentres.

CGT, ELA, ESK, LAB, STC, CIG, AST


LES PLOMES SIGNEN.... I AFUSELLEN OBRERS

  Telefonica té la intenció d'obtenir un acord dels sindicats que conformen 
el Comitè Intercentres per a segregar i filialitzar abans del 30 de 
Setembre, volem aclararar que segregaran i filialitzaran als 
treballadors d'aquesta empresa. La qual cosa implica que Telefonica es 
desfarà de 25.000 treballadors d'un cop de ploma, d'una plantilla que fa 
cinc anys havia depassat la xifra de 70.000 i que avui ha quedat en 
40.000 treballador@s doncs no és suficient, volen més. La voracitat amb 
que la patronal elimina llocs de treball amb unes condicions mínimes, és 
insaciable sempre volen més i tenen la llei en la mà la qual els ha 
donat directament aquests partits que governen.
  L'empresa ha convocat als sindicats un per un i els ha comunicat les 
seves intencions com volent advertir que no hi ha volta de fulla i 
aclarint que:
- Respecte a les condicions laborals i salarials de les persones implicades
  Respectar és mantenir les nostres condicions laborals però com és lògic 
entendre si fos així no faria falta ni la segregació ni la 
filialització, sabem de bona font que cap empresa del grup té les 
condicions salarials ni laborals que té Telefonica, per tant ens 
enganyen quan diuen això.
- Modificació de les mateixes en la mateixa proporció i condicions que 
es pactin en el futur en Telefonica d'Espanya com si seguissin 
pertanyent a la mateixa.
  Aquesta és la mentida més gran perquè no seria ni tan sols legal ni ningú 
amb la llei en la mà podria reclamar-lo, la nostra pregunta capciosa és 
que significa per a l'empresa PROPORCIÓ: TREURE SEMPRE LA MILLOR PART
- Manteniment de l'àmbit de representació i cobertura sindical.
  Aquest punt és el crucial perquè les direccions dels sindicats estatals 
que signaran, puguin vendre la moto als seus delegats i no s'empipin com 
sempre, després d'haver-nos signat o millor dit afusellat laboralment.
- Garantia de tornada en cas de desaparició de la nova empresa o de la 
seva sortida del Grup
  El primer que se'ns ve és: ¿I si qui desapareix és Telefònica? Simplement 
n´hi hauria prou amb un simple canvi de nom com ja s'ha fet. ¿On 
tornarien els quals volguessin tornar?

CAL ACTUAR ABANS QUE OCORRI. NO PODEM ESPERAR QUE ENS DEFENSIN ELS QUE 
ENS AFUSELLEN AMB LES SEVES PLOMES I SIGNEN ACORDS QUE ENS VENEN ELS 
NOSTRES DRETS I CONDICIONS LABORALS

ENS CONVOCARANPER A DEFENSAR EL QUE A CONTINUACIÓ SIGNARAN SENSE 
REMISSIÓ, COM HAN FET SEMPRE

SERIA MOLT CONVENIENT RECORDAR-LOS QUE SENSE LA NOSTRA OPINIÓ NO PODEN 
VENDRE EL QUE NO ÉS SEU

CRIDA'LS I RECORDA'LS: QUE EL QUE PRETÉN L'EMPRESA QUE VENGUIN NO ELS 
PERTANY I LA NOSTRA OPINIÓ NO SE LA PODEN SALTAR A LA TORERA.

NO PODEN CONVOCAR VAGUES, PER A DESPRÉS SIGNAR EL QUE LI DONGUI LA GANA 
A L'EMPRESA.

Cal recordar-los de viva veu, per telèfon, per telegrama, per FAX, per 
e-mail, per senyals de fum o d'altre tipus.
CAL RECORDAR-LOS QUE ELS DRETS SÓN NOSTRES I ÉS NOSTRE EL QUE DIUEN QUE 
DEFENSEN.

Secció Sindical CGT Telefònica Barcelona

***************************************************
***************************************************
***************************************************

Confederació General del Treball (CGT)

Realizat per CGT Reus: baixc-p@cgt.es

Si no vols rebre el butlletí, fes-nos-ho saber.


*******
  ****** Servicio de noticias A-INFOS *****
 Noticias de, y de interés para, anarquistas

-SUSCRIPCIONES: lists@ainfos.ca
-RESPONDER: a-infos-d@ainfos.ca
-AYUDA: a-infos-org@ainfos.ca
-WWW: http://www.ainfos.ca/org
-INFO: http://www.ainfos.ca/org

Para recibir a-infos en un idioma solamente escribir para lists@ainfos.ca
la mensage seguinte:
                  unsubscribe a-infos
                  subscribe a-infos-X
con X= ca, ct, pt, en, fr, etc (i.e. el codigo del idioma)