A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(tr) İstanbul: 1 Mayıs davasında yargılananlarla dayanışmaya

Date Tue, 22 Jan 2013 13:50:44 +0200


1 MayÄs davasÄnda yargÄlananlarla dayanÄÅmaya
1 MayÄs'ta yargÄlanan anarÅistler iÃin 25 Ocak 2013 Cuma gÃnà saat
09:00'da ÃaÄlayan Adliyesi C KapÄsÄ'nda buluÅmaya ÃaÄÄrÄyoruzâ

1 MayÄs operasyonu ve davasÄ tÃm anarÅist ve anti-otoriterleri
devletin ÃÄÃtÃcà aygÄtlarÄndan biri olan adalet kÄlÄcÄndan geÃirme
operasyonlarÄnÄn geldiÄi son noktadÄr. Bu sebeple 25 Ocak Cuma gÃnÃ
saat 09:00âda, yargÄlanacak olan arkadaÅlarÄmÄzÄ yalnÄz bÄrakmamak ve
sÃmÃrÃcÃlerin adaletini teÅhir etmek amacÄyla ÃaÄlayan adliyesi C
KapÄsÄ ÃnÃnde olacaÄÄz.

GeÃtiÄimiz 1 MayÄs'ta onlarca kapitalist kurum ve iÅyerinin hedef
alÄndÄÄÄ eylemelerin ardÄndan, 14 MayÄs ve 28 MayÄs'ta yapÄlan â1
MayÄs Operasyonuânun da aralarÄnda anarÅist, liberter, ekolojist ve
hayvan ÃzgÃrlÃÄÃ aktivistlerininde olduÄu 60âa yakÄn kiÅi sabahÄn
erken saatlerinde gÃzaltÄna alÄnÄp, 4 gÃn boyunca gÃzaltÄnda
sorgulandÄktan sonra ÃÄkarÄldÄklarÄ mahkemede 15 kiÅi tutuklanÄp 96
gÃn boyunca Metris Cezaevi'nde tutuklu kaldÄktan sonra 20 AÄustos'ta
serbest bÄrakÄlmÄÅtÄ.

ParanÄn ve Ãok uluslu Åirketlerin yarattÄÄÄ yalancÄ dÃnyalarÄn
koruyucusu olan devlet ve onun adalet terazisi, keyfi uygulamalarÄna
giderek artan bir biÃimde devam ederken, mÃcadeleleri ÃÄÃtme ve
bastÄrma ÃabalarÄna her kesimdem muhalif birey ve oluÅumu hedef alarak
otoritesini ebedi kÄlmaya, sÃmÃrÃcÃlerin dÃzenini halktan korumaya
ÃalÄÅmak iÃin gÃvenlik tellallarÄnÄ her alanda seferber etmeye devam
etmektedir.

Bu zulÃmden beslenen devletin sÃzÃm ona adalet bileÅenlerinden biri
olan ÃYM'lerle, haksÄzlÄÄÄn toplumun geniÅ kesimlerine yayÄlmasÄ
saÄlanmÄÅ, muhalif bireyler toplumun nazarÄnda bu tiyatronun bir
aktÃrÃymÃÅ gibi gÃsterilip, elimine edilmeye yani diri diri mezara
gÃmÃlmeye ÃalÄÅÄlmaya devam edilmektedir.

Åirketler adÄna intikam alma misyonunu Ãstlenen devletin adalet
mekanizmasÄ, elinde hiÃbir delil olmamasÄna raÄmen eylemcileri âterÃr
ÃrgÃtÃâne mensup olarak yargÄlamakla tehdit etmiÅ, bÃylelikle farklÄ
eÄilimlerden anarÅist birey ve oluÅumlarÄnda iÃine bulunduÄu daha
geniÅ bir kesimi fiÅleme ve sindirme amaÃlÄ bir saldÄrÄ yaÅatmÄÅtÄr.

Neler OlmuÅtu?

1 MayÄs 2012âde Ästanbul'daki ÄÅÃi BayramÄ etkinlikleri ÃerÃevesinde
MecidiyekÃy'den Taksim'e yapÄlan yÃrÃyÃÅ esnasÄnda banka, ATM,
Ãokuluslu maÄaza ve otobÃs duraklarÄ gibi kapitalist ve devlet
hedeflerine yÃnelik anti-kapitalist saldÄrÄlar gerÃekleÅtirilmiÅti.
Eylemlerin ardÄndan medya 1 MayÄs kutlamalarÄna gÃlge dÃÅÃrdÃkleri
gerekÃesiyle anarÅistleri, hedef gÃstermiÅ, devleti ve kolluk
kuvvetlerini harekete geÃirerek faturanÄn anarÅist, ekolojist ve
hayvan ÃzgÃrlÃkÃÃ kesimlere kesilmesine neden olmuÅtur. MedyanÄn
baÅlattÄÄÄ aforoz kampanyasÄnÄn akabinde, TerÃrle MÃcadele ekipleri
Ãok geÃmeden 1 MayÄs'ta omuz omuza yÃrÃyen kesimlere yÃnelik geniÅ
ÃaplÄ bir operasyon baÅlatmÄÅtÄ. YaÅananlar Ãzetle ÅÃyle:

14 MayÄs 2012

Sabaha karÅÄ 05:00 sularÄnda, TerÃrle MÃcadele ekiplerinin Ästanbul,
MuÄla, ÅarkÃy, TekirdaÄ, Trabzon ve Äzmir'de eÅ zamanlÄ dÃzenledikleri
operasyonlarda toplam 45 kiÅinin evleri basÄlarak gÃzaltÄna alÄndÄ.
Evler basÄlmÄÅ, Ãzel eÅyalara, bilgisayar, flash disk, kitap, cep
telefonu ve hard disklere el konulmuÅtu.

GÃzaltÄna alÄnanlarÄn arasÄnda anarÅistler, hayvan ÃzgÃrlÃk
aktivistleri, ekolojistler, 1âi 8 aylÄk hamile YeryÃzÃne ÃzgÃrlÃk
DerneÄi'nin 7 Ãyesi, PaylaÅma ve DayanÄÅma DerneÄi'nin 1 Ãyesi, Toprak
ve ÃzgÃrlÃk Kooperatifi'nden 1 aktivist de bulunuyordu.

http://operationblackscare.wordpress.com/hakkinda/

- Devrimci AnarÅist Faaliyet, operasyonlarÄn akabinde gÃzaltÄna
alÄnanlarla dayanÄÅmak ve devlet terÃrÃnà protesto etmek amacÄyla
Taksim MeydanÄ'nda bir basÄn aÃÄklamasÄ gerÃekleÅtirdi. BasÄn
aÃÄklamasÄna, Ätaatsizler, Toprak ve ÃzgÃrlÃk Kooperatifi, BarÄÅ ÄÃin
Vicdani Ret Platformu, Demokratik Yurtsever GenÃlik, Ezilenlerin
Sosyalist Partisi (ESP), SGD, Milyonlar Adalet Ästiyor Änsiyatifi, TÃm
ÄGD, Toplumsal EÅitlik, GÃkkuÅaÄÄ KadÄn DerneÄi, ÄHD Ästanbul Åubesi,
GenÃler Meydana Änsiyatifi, EHP, ÃÄrenci Kolektifleri, KaldÄraÃ,
Sosyalist Parti, Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) destek verdi.

http://anarsistfaaliyet.org/sokak/anarsistlere-yonelik-operasyonlara-karsi-basin-aciklamasi/

17 MayÄs 2012

4 gÃnlÃk gÃzaltÄ sÃrecinden sonra 45 kiÅiden 10âu emniyetten serbest
bÄrakÄlÄrken, 35 kiÅi savcÄlÄÄa sevk edildi. SavcÄlÄk 20 kiÅiyi
serbest bÄrakÄrken, 15 kiÅiyi mahkemeye sevk etti. Mahkeme 9 kiÅinin
tutuksuz yargÄlanmak Ãzere serbest bÄrakÄlmasÄna, 9 kiÅinin de Metris
T Tipi Cezaevi'ne gÃnderilmelerine karar verdi.

20 MayÄs 2012

Ankara AnarÅi Änisiyatifi ve AnarÅist KomÃnist Kolektif, Ästanbul'daki
operasyonlarÄ protesto etmek iÃin YÃksel caddesinde ortak bir
bildiriyle basÄn aÃÄklamasÄ dÃzenlediler.

23 MayÄs 2012

YeryÃzÃne ÃzgÃrlÃk DerneÄi, gerÃekleÅtirilen operasyonlarÄ protesto
etmek ve devletin keyfi ve baskÄcÄ uygulamalarÄnÄ ifÅa etmek Ãzere
Ästanbul Änsan HaklarÄ DerneÄi'nde bir basÄn aÃÄklamasÄ
gerÃekleÅtirdi. BasÄn toplantÄsÄna dayanÄÅmak iÃin BaÄÄmsÄz Hayvan
Platformu, BarÄÅ ve Demokrasi Partisi (BDP) Ästanbul Äl ÃrgÃtÃ,
Devrimci AnarÅist Faaliyet, HalklarÄn Demokratik Kongresi (HDK)
BeyoÄlu Meclisi, Ästanbul Barosu Hayvan HaklarÄ Komisyonu, Ästanbul
LGBTT DayanÄÅma DerneÄi, Karadeniz ÄsyandadÄr Platformu (KÄP),
Lambdaistanbul LGBTT DayanÄÅma DerneÄi, Senoz Vadisi Koruma Platformu,
Toplumsal ÃzgÃrlÃk Parti GiriÅimi, YeÅil ve Sol adlÄ oluÅumlar da
katÄlarak destek verdi.

http://operationblackscare.wordpress.com/2012/05/23/basin-toplantisi-1-mayis-komplosunu-kiniyoruz/

25 MayÄs 2012

Berlin'de bir grup, Ästanbul'da gÃzaltÄ ve tutuklanma terÃrÃne maruz
kalan anarÅistlerle dayanÄÅmak iÃineylem yaptÄ. Eylemde Kara mor ve
kara kÄzÄl bayrak tutan anarÅistler, Almanca ve TÃrkÃe hazÄrladÄklarÄ
bildirilerinde grup âTÃm tutuklananlarÄn derhal salÄnmasÄnÄ talep
ediyor ve onlarla topyekÃn dayanÄÅma iÃinde olduÄumuzu buradan ilan
ediyoruz!â aÃÄklamasÄnda bulundu.

27 MayÄs 2012

Tutuklu 9 AnarÅist Metris Cezaevi'nden mektup gÃnderdi. 9 anarÅist
verdikleri mesajda devletin sindirme politikalarÄna boyun
eÄmeyeceklerini Åu Åekilde ifade ediyorlar: âBizi sadece anarÅist
olduÄumuz ve otoritelerini tanÄmadÄÄÄmÄz iÃin tutuklayanlarÄn amacÄnÄn
gÃzdaÄÄ vererek bizi deÄil eylem yapmak, en ufak hakkÄnÄ aramaktan
korkacak insanlara Ãevirmek olduÄunu biliyoruz. Ama onlarÄn bilmediÄi
Åey, kokuÅmuÅ uygarlÄklarÄnÄn zindanlarÄnÄn bizim dÃÅÃncelerimizi zapt
edemeyeceÄi ve kendimizi her zamankinden gÃÃlà hissettiÄimizdir.â

http://operationblackscare.wordpress.com/2012/06/13/anarsist-tutsaklardan-kamuoyuna-acik-mektup/

28 MayÄs 2012

OperasyonlarÄn ikinci dalgasÄnda Ästanbul, EskiÅehir, Ankara ve
Bursa'dan toplam 7 kiÅi gÃzaltÄna alÄnarak Vatan Emniyet MÃdÃrlÃÄÃne
getirildi. 4 gÃn gÃzaltÄ sÃresince sorgulandÄktan sonra, 1 Haziran'da
Ãnce savcÄlÄÄa sonra mahkemeye sevk edildiler. 2âsi serbest kalÄrken,
5âi Metris T Tipi Cezaevine gÃnderildi. Tutuklu sayÄsÄ 9âdan 14âe
ÃÄktÄ. 6 Haziran'da bir kiÅinin daha gÃzaltÄna alÄnarak
tutuklanmasÄyla toplam tutuklu sayÄsÄ 15 oldu.

29 MayÄs 2012

DÄSK Genel BaÅkanÄ Erol Ekici, 1 MayÄs kutlamalarÄ sÄrasÄnda bazÄ
bankalarÄn camlarÄnÄ kÄrdÄklarÄ iddiasÄyla tutuklananlarÄn serbest
bÄrakÄlmasÄnÄ istedi. Hak arayan herkesin TerÃrle MÃcadele Kanunu ve
Ãzel Yetkili Mahkemeler'den nasibini aldÄÄÄnÄ ifade eden DÄSK Genel
BaÅkanÄ, âTÃm demokratik ve devrimci muhalefete dÃÅen gÃrev, bu
karanlÄk zihniyete ve sisteme karÅÄ yÄlmadan, usanmadan mÃcadeleyi
yÃkseltmektirâ dedi.

http://operationblackscare.wordpress.com/2012/06/13/disk-1-mayis-tutsaklarina-ozgurluk/

- Fransa'nÄn Lyon kentinde âTÃrkiye hÃkÃmetinin genel baskÄcÄ
tavÄrlarÄ ve 1 mayÄs 2012 sonrasÄnda anarÅistlere yÃnelik olarak
gerÃekleÅtirilen operasyonlarÄ protesto etmek iÃin bir grup anarÅist
tÃrkiye'nin lyon konsolosluÄu ÃnÃnde tÃrkiye cumhuriyeti'nin
zindanlarÄndaki tÃm politik tutsaklarÄn salÄverilmesi talebiyle bir
protesto gerÃekleÅtirdi.

2 Haziran 2012

Tutuklu aileleri ve yakÄnlarÄnÄn oluÅturduÄu â1 MayÄs TutsaklarÄyla
DayanÄÅma Änisiyatifiâ Taksim'den Galatasaray MeydanÄ'na bir yÃrÃyÃÅ
yaparak basÄn aÃÄklamasÄ gerÃekleÅtirdi. Eyleme, Sosyalist GenÃlik
DerneÄi, HalklarÄn Demokratik Kongresi BeyoÄlu Meclisi, SDP, BDP,
TÃPG, YeryÃzÃne ÃzgÃrlÃk DerneÄi, Toprak ve ÃzgÃrlÃk Kooperatifi de
katÄlarak destek verdi.

http://www.etha.com.tr/Haber/2012/06/02/guncel/isyan-tutsak-alinamaz/

4 Haziran 2012

ÄsviÃre'nin Bern Åehrinde TÃrkiyeli Devrimci gruplar, ÄsviÃreli
komÃnistler ve Bern ZÃrih Åehrindeki anarÅistlerin dÃzenlediÄi ortak
bir dayanÄÅma eylemi yapÄldÄ. Eylemin, Almanya ve HÄrvatistan'da
tutuklanan devrimcilerle ve TÃrkiye'nin Ästanbul, Äzmir, EskiÅehir,
Bursa ve Ankara Åehirlerinde gÃzaltÄna alÄnan ve tutuklama terÃrÃne
maruz kalan AnarÅistlerle dayanÄÅmak amacÄyla yapÄldÄ.

9 Haziran 2012

Operasyonlar kapsamÄnda tutuklu bulunan 15 kiÅi arasÄndaki 3 lise
ÃÄrencisi, muhalif kamuoyuna seslenen bir mektup gÃnderdi. Liseli
anarÅistlerin verdikleri mesaj Åuydu: âDevlet bizleri tutuklayarak
yalnÄzlaÅtÄrdÄÄÄnÄ sanarken biz dÄÅarÄda birlik ve dayanÄÅma ile bu
mÃcadelenin harlanarak devam edeceÄinden eminiz!â

http://operationblackscare.wordpress.com/2012/06/13/tutuklu-liseli-anarsistlerden-mektup/

- AnarÅist tutsaklarla dayanÄÅmak ve ihtiyaÃlarÄnÄ karÅÄlamak adÄna
Luxus grubu Ästanbul Live'da bir dayanÄÅma konseri dÃzenledi. TÃm
gelirleri anarÅist tutsaklara gÃnderildi.

10 Haziran 2012

YaÅanan hukuksuz, asÄlsÄz iddialarla dolu sÃrece ve baskÄlara karÅÄ 12
anarÅist tutsak dÃnÃÅÃmlà olarak sÃresiz aÃlÄk grevine girdiklerini
duyurdu.

http://operationblackscare.wordpress.com/2012/07/03/aclik-grevindeki-anarsistlerden-aciklama/

12 Haziran 2012 (UluslararasÄ Eylem GÃnÃ)

- Atina'nÄn Exarchia semtininin iÅlek bir caddesine TÃrkiye'deki
anarÅist yoldaÅlarÄyla dayanÄÅma iÃin bir grup pankart asma eylemi
gerÃekleÅtirdi. Pankartta ÅÃyle yazÄyordu: TÃrkiye'deki anarÅistlerle
dayanÄÅma! Kahrolsun Devlet, Ordu ve Yasalar!

- UluslararasÄ eylem gÃnà ÃerÃevesinde Almanya'nÄn Stuttgart kentinde
Ästanbul'daki anarÅist tutsaklarla dayanÄÅmak ve onlarÄn yanlÄz
olmadÄklarÄnÄ gÃstermek iÃin TÃrkiye KonsolosluÄu ÃnÃnde bir eylem
gerÃekleÅtirildi. TaÅÄnan pankartta âDayanÄÅma bir silahtÄr, 1 MayÄs
tutsaklarÄna ÃzgÃrlÃkâ yazÄyordu.

- Berlin' deki TÃrkiye KonsolosluÄu ÃnÃnde kÃresel dayanÄÅma eylemine
bir ses daha geldi. âAktivizm terÃrizm deÄildir!â yazÄlÄ dÃvizler
taÅÄndÄ. TÃrkiye devleti protesto edildi.

https://operationblackscare.wordpress.com/2012/07/09/hamburgda-dayanisma-eylemi-12-haziran-2012/

- KÃresel dayanÄÅma eylemi kapsamÄnda Avusturya'nÄn Viyana Åehrinde
de bir eylem gerÃekleÅtirildi. Bir grup, TÃrkiye KonsolosluÄu ÃnÃnde
tutuklularÄn derhal serbest bÄrakÄlmasÄ iÃin bir protesto eylemi
gerÃekleÅtirildi. Eylemcilerin taÅÄdÄklarÄ pankartta âHayvanlarÄn ve
insanlarÄn kurtuluÅu iÃin, kafeslere ve hapishanelere karÅÄâ
yazÄyordu.

https://operationblackscare.wordpress.com/2012/06/15/viyanada-dayanisma-eylemi/

- TÃrkiye'de tutuklu bulunan 15 anarÅistle uluslararasÄ dayanÄÅma
gÃnà kapsamÄnda Ängiltere'nin Cardiff kent merkezindeki bir katlÄ
otopark'Än Ãzerinden bir pankart sallandÄrÄldÄ ve yÃzlerce kuÅlama
yapÄldÄ. Pankartta: âTÃrkiye'deki AnarÅist 1 MayÄs tutsaklarÄnÄ
bÄrakÄnâ yazÄyordu.

- ÄskoÃya'daki Faslane BarÄÅ KampÄnda TÃrkiye'deki tutuklu
anarÅistlerle dayanÄÅmak iÃin pankart asÄldÄ. Pankartta âTutuklu
anarÅist yoldaÅlarla dayanÄÅma! YeryÃzÃne ÃzgÃrlÃk DerneÄi Tutuklular
derhal serbest bÄrakÄlsÄn!â yazÄyordu.

15 Haziran 2012

ÄsviÃre'nin Bern kentinde 13.000 kiÅinin katÄldÄÄÄ ve anarÅistlerin
ÃrgÃtlediÄi izinsiz gÃsteride Ästanbul'da tutuklu bulunan anarÅistler
iÃin pankart aÃÄldÄ.

20 Haziran 2012

TÃrkiye'de ki tutuklu anarÅistlerle dayanÄÅma amacÄyla BelÃika'nÄn
BrÃksel BaÅkonsolosluÄu ÃnÃnde protesto eylemi gerÃekleÅtirildi.
AnarÅist Tutsaklara ÃzgÃrlÃk ve YaÅasÄn Enternasyonal DayanÄÅma
sloganlarÄ atÄldÄ..

23 Haziran 2012

Lyon'da anarÅistler ve TÃrkiye'deki tÃm politik tutsaklara destek
vermek iÃin bir elem gerÃekleÅtirildi. Eyleme deÄiÅik gÃrÃÅlerden
insanlar ve ÃrgÃtler katÄldÄÄÄndan isyan, devrim, ÃzgÃrlÃk/ 1 mayÄs
tutuklularÄna ve politik kÃrt mahkumlarÄna ÃzgÃrlÃk, yaÅasÄn
uluslararasÄ dayanÄÅma sloganlarÄ atÄldÄ.

24 Haziran 2012

Metris T tipi kapalÄ cezaevinde tutuklu bulunan ve aÃlÄk grevlerinin
14. gÃnÃne giren anarÅistler bu hafta yoldaÅlara ve kamuoyuna aÃÄk bir
mektup yayÄnladÄlar. Mektupta yaÅadÄklarÄ haksÄzlÄklara deÄinen
anarÅistler asla teslim alÄnamayacaklarÄnÄ, eylemliliÄin coÅkusu ve
heyecanÄ iÃinde olduklarÄnÄ dile getirirken, daha fazla destek ve
dayanÄÅmanÄn onlar iÃin ne kadar Ãnemli olduÄunu ifade ettiler.

26 Haziran 2012

AKP'nin iktidara geldiÄinden beri TerÃrle MÃcadele YasasÄ ve Ãzel
yetkili mahkemeler aracÄlÄÄÄyla sistematik bir Åekilde uyguladÄÄÄ
tutuklama dalgasÄna maruz kalan tÃm muhalif gruplarÄ desteklemek iÃin
26 Haziran SalÄ gÃnÃ, Paris Trocadero, Änsan HaklarÄ MeydanÄ'ndan
TÃrkiye BÃyÃkelÃiliÄi'ne yÃrÃyÃÅ gerÃekleÅtirildi. TÃrkiye'de tutuklu
bulunan anarÅistler, KÃrtler ve tÃm politik tutsaklarÄn ÃzgÃrlÃÄÃ iÃin
yapÄlan eyleme, yerel birÃok ÃzgÃrlÃkÃÃ ve anarÅist gruplarÄn
dayanÄÅmasÄyla 100'Ã aÅkÄn kiÅi katÄldÄ. Coordination des Groupes
Anarchistes CGA (AnarÅist Gruplar Koordinasyonu), Federation
Anarchiste FA( AnarÅist Federasyon), Offensive Libertaire et Sociale
OLS (ÃzgÃrlÃkÃÃ Sosyal DireniÅ),Alternative Libertaire AL( ÃzgÃrlÃkÃÃ
Alternatif), TÃDÄ Fransa (Tutuklu ÃÄrencilerle DayanÄÅma Änisiyatifi
Fransa) gibi farklÄ otonom gruplarÄn birlikte dÃzenlediÄi eyleme TÄKB(
Turkiye Ihtilalci Komunistler Birligi), Äran Fedaileri ve Yunanistan
AnarÅistleri'nden de destek geldi.

https://operationblackscare.wordpress.com/2012/06/27/tutuklu-anarsistler-icin-fransada-eylem/- Äzmir Hayalbaz Barda anarÅist tutsaklarla dayanÄÅmak adÄna bir
HC/Punk, Rap konseri dÃzenlendi. Konserde Ändigo, ÃaÄrÄ Sinci, Social
Threat ve Boykot gibi gruplar yer aldÄ.

03 Temmuz 2012

AÃlÄk grevlerinin 18. gÃnÃnde olan tutsaklar kamuoyuna bir mektup
gÃnderdi. Mektupta morallerinin yÃksek olduÄunu Åu cÃmlelerle
aÃÄkladÄlar: Grev sÃrecimiz coÅku ve dayanÄÅma iÃinde devam ederken bu
topraklardan ve dÃnyadan yÃkselen dayanÄÅma eylemlerini selamlÄyor ve
tek bir Åey sÃylÃyoruz: âÄktidarÄn zindanÄ, bastÄramaz isyanÄ!â

https://operationblackscare.wordpress.com/2012/07/03/aclik-grevindeki-anarsistlerden-aciklama/

07 Temmuz 2012

14 MayÄs'ta tutuklanan anarÅistlere yalnÄz olmadÄklarÄnÄ hissettirmek
ve ihtiyaÃlarÄnÄ karÅÄlamak, manevi ve maddi kÃlfetlerini paylaÅmak
adÄna Ästanbul Pulp Live'da HC/Punk konseri gerÃekleÅtirildi. Konserde
Social Threat, Standback ve Poster iti gibi gruplar sahne aldÄ.

08 Temmuz 2012

Änsan HaklarÄ DerneÄi Ästanbul Åubesi'nin baÅlattÄÄÄ F oturmalarÄnÄn
26.'sÄnda 1 MayÄs mitinginin ardÄndan tutuklanan anarÅistlerin
durumunu gÃndeme getirdi. YapÄlan basÄn aÃÄklamasÄnda; âGenÃleri,
muhalifleri cezaevlerine atan, aÃlÄÄÄ dÃÅÃnce aÃÄklamanÄn bir aracÄ
haline getiren sistem, insan haklarÄ ve ÃzgÃrlÃkler aÃÄsÄndan bÃyÃk
bir tehdit haline gelmiÅtir. GenÃlerimizi, ÃÄrencilerimizi, tÃm
insanlarÄmÄzÄ geleceÄimizi ve ÃzgÃrlÃÄÃmÃzà korumak adÄna herkesi
insan haklarÄnÄ ve ÃzgÃrlÃkleri sahiplenmeye ÃaÄÄrÄyoruzâ
aÃÄklamasÄnda bulunuldu.

https://operationblackscare.wordpress.com/2012/07/08/tutuklu-anarsistler-icin-oturma-eylemi/

30 Temmuz 2012

AnarÅistlere yÃnelik 1 MayÄs operasyonlarÄnÄn ardÄndan tutuklanan 15
anarÅistle dayanÄÅmak ve baÅlatÄlan kitap kampanyasÄnÄ geniÅletmek
iÃin Ankara'da bir grup anarÅist tarafÄndan bir bilgilendirme standÄ
aÃÄldÄ.

03 AÄustos 2012

1 MayÄs AnarÅistler dosyasÄnda gÃrevsizlik itirazÄ savcÄlÄkÃa kabul
edildi. Buna gÃre, tutsak anarÅistler âkamu malÄna zararâ ve â2911
sayÄlÄ kanuna muhalefetâ kapsamÄnda yargÄlanacaklar.

12 AÄustos 2012

14 MayÄs'tan bu yana Metris cezaevinde tutuklu bulunan anarÅistlerle
dayanÄÅmak ve 1 MayÄs eylemlerini yeniden hatÄrlamak iÃin Ästanbul'da
ÃeÅitli otobÃs, otobÃs duraklarÄ, duvar, ATM ve reklam panolarÄna afiÅ
ve stikÄrlamalar yapÄldÄ.

15 AÄustos 2012

DÃnya ÃapÄnda tutuklanmÄÅ olan tÃm anarÅistlerle dayanÄÅmak ve baskÄya
karÅÄ ÃaÄrÄsÄ yapÄlan uluslararasÄ dayanÄÅma eylemlerinin bir parÃasÄ
olarak Paris'te pankart asma eylemleri gerÃekleÅtirildi. Pankartlardan
biri ise TÃrkiye'de tutuklu bulunan anarÅistler iÃin asÄlmÄÅtÄ:
âTÃrkiyeli 15 AnarÅistle Aktif DayanÄÅmaâ . âAnarÅist Tutsaklara
ÃzgÃrlÃkâ

17 AÄustos 2012

3 ayÄ aÅkÄn bir sÃredir Metris T Tipi Cezaevinde tutulan 15 anarÅist
tahliye oldular. dava Ãzel Yetkili Mahkemelerin kaldÄrÄlmasÄyla AÄÄr
Ceza'ya geÃmiÅ, ordan da Asliye Ceza Mahkemesine dÃÅmÃÅtÃ. Cumhuriyet
SavcÄsÄ Halit KÄrÅehirli tarafÄndan yeniden hazÄrlanan iddianameyle 48
sanÄk hakkÄnda âkamu malÄna zarar vermekâ ve âtoplantÄ ve gÃsteri
yÃrÃyÃÅlerine silah veya araÃlarÄ taÅÄyarak katÄlmakâ suÃlarÄndan
toplam 5 yÄl 4 ay ile 29 yÄl hapis cezalarÄyla yargÄlanmalarÄ
talebinde bulundu.

https://operationblackscare.wordpress.com/2012/08/20/15-anarsist-serbest-birakildi/

----

Kaynak: http://operationblackscare.wordpress.com/2013/01/15/1-mayis-davasinda-yargilananlarla-dayanismaya/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center