A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(tr) 1 Mayıs davasında yargılananlarla dayanışmaya

Date Sun, 20 Jan 2013 10:39:58 +0200


â1 MayÄs davasÄnda yargÄlananlarla dayanÄÅmayaâ
1 MayÄsâta yargÄlanan anarÅistler iÃin 25 Ocak 2013 Cuma gÃnà saat
09:00âda ÃaÄlayan Adliyesi C KapÄsÄânda buluÅmaya ÃaÄÄrÄyoruzâ
1 MayÄs operasyonu ve davasÄ tÃm anarÅist ve anti-otoriterleri
devletin ÃÄÃtÃcà aygÄtlarÄndan biri olan adalet kÄlÄcÄndan geÃirme
operasyonlarÄnÄn geldiÄi son noktadÄr. Bu sebeple 25 Ocak Cuma gÃnÃ
saat 09:00âda, yargÄlanacak olan arkadaÅlarÄmÄzÄ yalnÄz bÄrakmamak ve
sÃmÃrÃcÃlerin adaletini teÅhir etmek amacÄyla ÃaÄlayan adliyesi C
KapÄsÄ ÃnÃnde olacaÄÄz.

GeÃtiÄimiz 1 MayÄsâta onlarca kapitalist kurum ve iÅyerinin hedef
alÄndÄÄÄ eylemelerin ardÄndan, 14 MayÄs ve 28 MayÄsâta yapÄlan â1
MayÄs Operasyonuânun da aralarÄnda anarÅist, liberter, ekolojist ve
hayvan ÃzgÃrlÃÄÃ aktivistlerininde olduÄu 60âa yakÄn kiÅi sabahÄn
erken saatlerinde gÃzaltÄna alÄnÄp, 4 gÃn boyunca gÃzaltÄnda
sorgulandÄktan sonra ÃÄkarÄldÄklarÄ mahkemede 15 kiÅi tutuklanÄp 96
gÃn boyunca Metris Cezaeviânde tutuklu kaldÄktan sonra 20 AÄustosâta
serbest bÄrakÄlmÄÅtÄ.

ParanÄn ve Ãok uluslu Åirketlerin yarattÄÄÄ yalancÄ dÃnyalarÄn
koruyucusu olan devlet ve onun adalet terazisi, keyfi uygulamalarÄna
giderek artan bir biÃimde devam ederken, mÃcadeleleri ÃÄÃtme ve
bastÄrma ÃabalarÄna her kesimdem muhalif birey ve oluÅumu hedef alarak
otoritesini ebedi kÄlmaya, sÃmÃrÃcÃlerin dÃzenini halktan korumaya
ÃalÄÅmak iÃin gÃvenlik tellallarÄnÄ her alanda seferber etmeye devam
etmektedir.

Bu zulÃmden beslenen devletin sÃzÃm ona adalet bileÅenlerinden biri
olan ÃYMâlerle, haksÄzlÄÄÄn toplumun geniÅ kesimlerine yayÄlmasÄ
saÄlanmÄÅ, muhalif bireyler toplumun nazarÄnda bu tiyatronun bir
aktÃrÃymÃÅ gibi gÃsterilip, elimine edilmeye yani diri diri mezara
gÃmÃlmeye ÃalÄÅÄlmaya devam edilmektedir.

Åirketler adÄna intikam alma misyonunu Ãstlenen devletin adalet
mekanizmasÄ, elinde hiÃbir delil olmamasÄna raÄmen eylemcileri âterÃr
ÃrgÃtÃâne mensup olarak yargÄlamakla tehdit etmiÅ, bÃylelikle farklÄ
eÄilimlerden anarÅist birey ve oluÅumlarÄnda iÃine bulunduÄu daha
geniÅ bir kesimi fiÅleme ve sindirme amaÃlÄ bir saldÄrÄ yaÅatmÄÅtÄr.

Neler OlmuÅtu? (DavanÄn kronolojisi):
http://operationblackscare.wordpress.com/2013/01/15/1-mayis-davasinda-yargilananlarla-dayanismaya/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center