A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(tr) Okunası bir şeyler yayınlama meselesi...

Date Fri, 7 Dec 2012 09:03:07 +0200


[Propaganda YayÄnlarÄ/Can BaÅkent] âOkunasÄ bir Åeyler yayÄnlama meselesiââ
Can BaÅkent, anarÅist bir araÅtÄrmacÄ yazar olarak sÃrekli Ãretmeye
devam ediyor. Ãzellikle vicdani ret, veganlÄk, cinsellik gibi konulara
yoÄunlaÅtÄÄÄ yazÄlarÄyla mÃcadelede yer alan BaÅkent, TÃrkiyeânin ilk
âve sanÄrÄz hala tek- politik e-kitap yayÄnevi Propaganda YayÄnlarÄânÄ
da yÃnetmekte

6 12 12 - BarÄÅ Yarsel - Matbuat, RÃportaj

BarÄÅ Yarsel / Futuristika!: Ãnce kiÅisel bir soru. 90âlar sonu
2000âler baÅÄnda ÃÄkan Sonic Splendour dergisi bence uluslararasÄ
standartlarda bile olaÄanÃstà bir yayÄndÄ. Utku Usta ile hala
gÃrÃÅÃyor musunuz ve hem o dergi gÃnlerini hem de TÃrkiyeâde fanzinler
dÃnemini nasÄl hatÄrlÄyorsunuz?

Can BaÅkent: GÃrÃÅmez olur muyum, en yakÄn dostlarÄmdandÄr kendisi.
YÄllarca yakÄn dirsek temasÄyla bir dergiyi yÃrÃtmek kolayca
zayÄflamayan bir dostluk yaratÄyor.

O dÃnemleri karmaÅÄk duygularla anÄmsÄyorum. Tek piÅmanlÄÄÄm,
egonun/egomuzun fazla Ãne ÃÄkmasÄydÄ â kaldÄ ki bunu, isimsiz olarak
ya da mahlas kullanarak da bir Ãok fanzin ÃÄkarmÄÅ biri olarak
sÃylÃyorum. YÃksek egomuz sanÄrÄm hakkettiÄimizi dÃÅÃndÃÄÃmÃz ilgiyi
aslÄnda pek gÃremememizin verdiÄi ezikliÄin bir neticesiydi belki.
Ãnlà bir tuluatcÄnÄn dediÄi gibi, bÃyle bir dergiden sonra omuzlara
alÄnacaÄÄnÄzÄ, sokakta herkesin size hayranlÄkla bakacaÄÄnÄ
dÃÅÃnÃyorsunuz. Ama saÃma sapan Åeylere uÄraÅÄp, ÃstÃne ÃstlÃk zaten
azÄcÄk olan paranÄzÄ da kaybedince iyice agresifleÅiyorsunuz. Her ne
kadar hala arasÄra kimi beynelmilel metal webzineâlerinde yazsam da,
Cradle of Filth konserlerinin dahi ÅarkÄ sÃzlerini bile bilmeyen â90
kuÅaÄÄyla dolu olduÄunu gÃre gÃre metal piyasasÄndan soÄudum. Utku
soÄumadÄ, hala aktif olarak metal organizasyonlarÄnda yer alÄyor.

Vegan-anarÅist tutsak Osman Evcanâa keyfi bir Åekilde mektuplaÅma
kÄsÄtÄ uygulanÄyor

CAN BAÅKENT

Yine de TÃrkiyeânin en iyi Ängilizce metal dergisini ÃÄkardÄÄÄmÄzÄ
dÃÅÃnÃyorum. Sonic Splendour, bence hem bu topraklarÄn en iyi
Ängilizce metal dergisi, hem de en Ãok kÄskanÄlan metal dergisi oldu.
Her detayÄna insanÃstà bir emek verdiÄimiz, ÃstÃne ÃstlÃk sefil bir
teknik altyapÄya (mizanpajÄ yaptÄÄÄmÄz PC Ãok yavaÅtÄ ÃrneÄin, dosyayÄ
kaydetmesi bile 8 dakika sÃrÃyordu) muhtaà olduÄumuz bir dÃnemde
ÃÄkardÄÄÄmÄz bir dergiydi. Fanzin dayanÄÅmasÄ adÄna Ãok Åey
yapÄlabilirdi, birbirimize omuz vererek Ãok daha iyi yerlere
gelebilirdik, olmadÄ.

TÃrkiye fanzinlerinin son dÃnemi Ãzerine sÃyleyecek Ãok Åeyim var
aslÄnda. AklÄma gelen, devletim satanizm saldÄrganlÄÄÄnÄn piyasayÄ
hemencecik kolayca daÄÄtabilmesinin verdiÄi utanà sanÄrÄm ÃoÄunlukla.

F!: Propaganda YayÄnlarÄâna nasÄl karar verdiniz, ne gibi tepkiler almaktasÄnÄz?

CB: Propaganda YayÄnlarÄânÄn temeli, Ãok Ãnceleri ben âoldsletterâ
politik fanzini ÃÄkarÄrken atÄlmÄÅtÄ. O dÃnemde, eskilerde yayÄnlanmÄÅ
anarÅizan yayÄnlarÄ da fotokopiyle ÃoÄaltÄp, disto gibi daÄÄtÄyordum.
Bu distoya da âoldsletter yayÄnlarÄâ adÄnÄ takmÄÅtÄm. TÃrkiyeânin
ÃndÃnem anarÅist dergilerinin geniÅ bir arÅivine sahiptim ve bu arÅivi
paylaÅmamayÄ ayÄp olarak gÃrÃyordum. Her isteyene fotokopi fiyatÄna
yolluyordum dergilerin kopyalarÄnÄ.

Ancak, fotokopinin internete yenildiÄini kabul ettim. Bu konuda da hiÃ
romantikleÅmedim. Ama sÄradan bir web sayfasÄ kurup, boÅ boÅ daÄÄtmak
da istemiyordum yayÄnlarÄ. Hem derli toplu olsun, hem de sen-ben-bizim
oÄlan dÄÅÄnda da ciddiye alÄnsÄn ve bu bahaneyle, epeydir kafamda olan
yayÄncÄlÄÄa da ciddi bir adÄm atmak iÃin yayÄnevi olarak yola devam
etmek istedim. Matbuu yayÄncÄlÄÄÄn da bir Åekilde iÃinde olduÄumdan,
en verimli yÃntemin e-kitabevi kurmak olduÄuna karar verdim. AklÄmÄn
bir ucunda da, hep anarÄm, Hayalet Gemi ekibinin yÄllar Ãnce kurduÄu,
AltKitap e-yayÄnevi vardÄ. HoÅ, AltKitap bizim anladÄÄÄmÄz anlamda tam
bir yayÄnevi deÄildi aslÄnda, ama yine de, benim Ãzerimde etkisi
olmuÅtur.

YayÄnevini kaydettirip, uluslararasÄ ekitap daÄÄtÄcÄlarÄna dahil
olmak, ISBN almak gerekliliÄine karar vermemiz de bu stratejinin
ÃrÃnÃydà â yani kitaplarÄmÄzÄ sen-ben-bizim oÄlan dÄÅÄndaki kitleye
ulaÅtÄrmak.

Ãok bir tepki almadÄm â ne olumlu ne olumsuz. Ãok nadiren ÃÄrenciler
bir iki emaille teÅekkÃr ediyor kaynaklarÄ eriÅilir hale getirdiÄimiz
iÃin. âAteizmi Anlamakâ kitabÄndan sonra da bir sÃre kÃfÃr emailleri
aldÄk ve zevkle okuduk bu emailleri. YapÄlabilecek, ortaklaÅacak o
kadar proje varken, sÃrekli kapÄlarÄn yÃzÃmÃze kapanmasÄna da alÄÅtÄk.
HoÅ, bu yol zaten kolay olsaydÄ, yÃrÃne yÃrÃne aÅÄnmÄÅ olurdu Ãoktan.

F!: Ãzellikle AteÅ HÄrsÄzÄ, Kara, Efendisiz gibi, Ãlkede anarÅizmin
bilinirliÄini artÄrmÄÅ yayÄnlarÄn seÃkileri bizce Ãok deÄer taÅÄyor.
Bu seÃkilere ilgi nasÄl, benzer yayÄnlarÄn Åu anda olmasÄnÄn Ãnemi
hakkÄnda neler dÃÅÃnÃyorsunuz?

CB: TeÅekkÃrler. Bizce de Ãok Ãnemli bu seÃkiler. Älgi fena deÄil, her
kitap yÃzlerce kere indiriliyor. Ama kitaplarÄn ne kadar okunduÄunun
tahminin yapamam. Neredeyse hià geri bildirim almÄyoruz zira
deÄindiÄim gibi. Benzer yayÄnlarÄn bir an Ãnce yayÄnlanmasÄ lazÄm,
zira yavaÅ yavaÅ o dÃneme ait hafÄzalar siliniyor ve bir yerden sonra
sadece hafÄzalarda kalan bir Ãok detay tarihe gÃmÃlÃp gidecek.
Bilhassa â90 kuÅaÄÄnÄn artÄk eriÅkin olmasÄnÄn yarattÄÄÄ politik
sorunlarÄ ÃngÃrmek zor deÄil. Bu seÃkilerin yeni nesil anarÅizan
cengaverleri tarihe baÄlayabilmenin tek yolu olduÄunu dÃÅÃnÃyorum.

TÃrkiyeâde anarÅizm Ãzerine yazÄlan Ãizilenlerin ÃoÄunun saÃma sapan
olduÄunu dÃÅÃnÃyorum bir kaà ele gelen Ãeviri dÄÅÄnda. Eskiden, epey
bir emek sarfederdim bu tip yazÄlara yanÄt vermeye. DolayÄsÄyla, aynÄ
mantÄkla bu seÃkileri yaptÄk. BÄrakalÄm, dergiler kendilerini
anlatsÄnlar diye dÃÅÃndÃk. Bir yandan da, ciddi bir vaka incelemesine
ihtiyaà var elbet. Ama bunu kimin nasÄl yapacaÄÄnda dair bir fikrim
yok.

F!: Kendin yayÄnla (self publishing) hakkÄnda dÃÅÃnceleriniz neler?

CB: Kendin yayÄnlaânÄn kapitalizmin sahte ÃretkenliÄinin en gÃzel
Ãrneklerinden biri olduÄunu dÃÅÃnÃyorum. Änternetâin belki de ikinci
bir GÃtenberg devrimi olmadÄÄÄnÄ dÃÅÃnmemden dolayÄdÄr belki de bu.

En bÃyÃk amaÃlarÄmÄzdan biri mali getirisi olmayan sahalarda kitap
boyutunda araÅtÄrma yapan titiz araÅtÄrmacÄlarÄn kendilerini yalnÄz
hissetmemesi

CAN BAÅKENT

Kendin yayÄnla sayesinde, yayÄn yapmak kolaylaÅtÄ. Ama es geÃilen
nokta Åu â mesele artÄk yayÄnlamaktan ziyade, okunasÄ bir Åeyler
yayÄnlamak. EÄer kendin yayÄnlaâyÄ bir devrim olarak addedersek,
meselenin ego safhasÄnda takÄlÄ kalÄrÄz. Elbette bir Åey yazÄp
yayÄnlamak Ãok gÃzel, ama bu yayÄnlarÄn okunmasÄ da gerekiyor. Kendin
yayÄnlayla Ãretilen zerzevatÄn %99âunun saÃmalÄk olduÄu
dÃÅÃnÃldÃÄÃnde, bu eserler okura bunlarÄ okumak iÃin bir neden/gerekÃe
sunmuyor. KÄsacasÄ, sÄrf bilgisayar baÅÄnda biraz zaman geÃirip
kitabÄnÄ kendin yayÄnladÄn diye, neden okuyayÄm?

Bu nedenle editÃrlÃk ve eleÅtiri mÃesseseleri gereklidir bence.
Ãzellikle kitap eleÅtirisi denen zanaatÄn Ãok mÃhim olduÄunu
dÃÅÃnÃyorum. Änternet devrimi artÄk belki editÃrlÃÄÃ ÃldÃrÃyor ama,
kitap eleÅtirmenlerine ihtiyacÄ arttÄrÄyor. Elbette, eleÅtirmenle
kastÄm, amazon.comâda iki paragraf yorum yazanlar deÄil.

F!: âTÃrkiyeâde AnarÅist DÃÅÃnce Tarihiâ dizisini ingilizceye Ãevirmek
konusunda bir geliÅme var mÄ?

CB: Yok. BaÅvuran Ãevirmenlerin ÃoÄu âhobi Ãevirmeniâ olduÄu iÃin,
verim alamÄyoruz. DahasÄ, Åimdiye dek bÃtÃn yabancÄ yayÄnevleri
reddetti projemizi. Ama hala uÄraÅÄyoruz. DÃÅÃndÃkÃe tepem atÄyor,
TVâde yayÄnlanan dizilerin altyazÄlarÄ ertesi gÃne Ãevriliyor torrent
ortamlarÄnda, ama bu kadar ilginà dergilerin makalelerini Ãevirtmek
iÃin kalifiye adam bulamÄyoruz. Eh, bulamadÄÄÄmÄz iÃin de yurtdÄÅÄnda
Ängilizce yayÄnlama imkanÄmÄz olmuyor. Bu kadar basit bir denklem
aslÄnda bu.

F!: YakÄn dÃnemde hangi kitaplarÄ beklemeliyiz?

CB: Åu anda âÄzmir SavaÅ KarÅÄtlarÄ DerneÄiâ kitabÄnÄ yayÄna
hazÄrlÄyoruz. Bir sÃzel tarih ÃalÄÅmasÄ olacak. OldukÃa hevesli
olduÄumuz bir ÃalÄÅma. Zira, ÄSKD tarihine yoÄunlaÅan ilk kitap olacak
bu. Antimilitarist harekette yer alan herkesin, hepimizin tÃrlà tÃrlÃ,
duygusal ve heyecanlÄ kiÅisel hikayesi vardÄr ÄSKDâyle. Bu aÃÄdan
kiÅisel olarak bir minnet borcunu Ãdemek olarak gÃrÃyorum bu projeyi.
AmacÄmÄz ocak-Åubat (2013) ayÄna yetiÅtirmek.

Bir de vegan-anarÅist tutsak Osman Evcan ile nehir sÃyleÅi yapÄyoruz
mektup aracÄlÄÄÄyla. Bunu da kitaplaÅtÄracaÄÄz. Ama geÃen ay (KasÄm
2012) ÃÄrendiÄimize gÃre, Osmanâa keyfi bir Åekilde mektuplaÅma kÄsÄtÄ
uygulanÄyor. MektuplarÄ bize ulaÅmÄyor. TÃrkiye faÅizminin halleriâ

F!: Size dosya gÃndermek isteyen yazarlar ne yapmalÄlar, nelere dikkat
etmeliler?

CB: Kurgusal ÃalÄÅmalarla (roman, Åiir vs) Ãeviri yayÄnlamÄyoruz.
Ädealimiz, yoÄunlaÅtÄÄÄmÄz sahalara ve konulara dair ÃalÄÅmalar
yayÄnlamak. Ama elbette, epey esneÄiz. Gelen dosyalara genelde bir ay
iÃinde yanÄt veriyoruz. En bÃyÃk amaÃlarÄmÄzdan biri mali getirisi
olmayan sahalarda kitap boyutunda araÅtÄrma yapan titiz
araÅtÄrmacÄlarÄn kendilerini yalnÄz hissetmemesi. Ãirkef matbuat
piyasasÄnÄn ÃarkÄna girmeden kitaplarÄnÄ kitlelerin eriÅebileceÄi
Åekilde yayÄnlamak isteyen yazarlara kapÄmÄz aÃÄk.


Kaynak: http://www.futuristika.org/roportaj/propaganda-yayinlari/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center