A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(tr) Yunanistan: Selanik Atina Hattı Uzerine Kısa Notlar

Date Wed, 1 Aug 2012 14:50:02 +0300


Selanik Atina HattÄ Uzerine KÄsa Notlar
Hasan Ãzgur Top
Yollar, iÅgal evleri, gÃÃmenler, AnarÅistler, yollarâ
IPSALA-SELANIK
Silivriâden Äpsalaâya kadar zorlu bir otostop yolculuÄundan sonra
sabah saatlerinde sÄnÄrÄ geÃiyoruz. TÄrcilardan yana sansÄmÄz yok ve
ÃÄle sÄcaÄÄnda saatlerce susuz yÃrÃyoruz. YÃzÃmÃze bir Ãingene aile
gÃlÃyor, bizimle Äbrahim TatlÄses ÅarkÄlarÄ esliÄinde bir miktar
oturuyorlar. SonrasÄnda KavalalÄ balÄkÃÄlarÄn kamyonetinin kasasÄnda
Selanikâe varÄyoruzâ

AvrupaânÄn genelinde olduÄu gibi, Selanikâte de anarÅistlerin âkovanâÄ
iÅgal evleri. KullanÄlmayan metruk bir binayÄ iÅgal edip, faaliyet ve
yasam alanÄ olarak kullanÄyorlar. Zorlama bir ifadeyle, her iÅgal evi
bir politik fraksiyon, grup denilebilir. BirÃoÄunun herhangi bir
kontratÄ, elektrik ve su abonelikleri yok. BirÃok kiÅi bu iÅgal
evlerinde yasÄyor.

Selanikâe nisanâda geldiÄimde anarÅist gruplar arasÄnda sorunlar
olduÄunu gÃrmÃÅtÃm. Yani sÄra taraftar gruplarÄyla da kimi problemler
yaÅadÄklarÄndan bahsetmiÅlerdi. Aradan gecen 2 ayda bu sorunlar daha
da keskinleÅmiÅ ve anarÅistler arasÄnda karÅÄlÄklÄ saldÄrÄlar
yaÅanmaya baÅlamÄÅ. Bir grup diÄerinin iÅgaline saldÄrmÄÅ, saldÄrÄya
uÄrayanlar Molotoflarla misillemede bulunmuÅ. Birbirlerine pusu atar,
gÃrdÃkleri yerde saldÄrÄr hale gelmiÅler. Durumu fÄrsat bilen polisin
dÃzenlediÄi operasyon sonucu 25 kiÅi gÃzaltÄna alÄndÄÄÄ haberini
alÄyoruz. Yaralama, cinayete teÅebbÃs, kamu malÄna zarar vb.
suÃlamalarla yargÄlama sureci devam ediyor.

Selanikâte anarÅist hareketin varlÄÄÄnÄ gÃndelik yasamda gÃzlemlemek
gÃÃ. Hareketin 2007-2008âdeki yÃkseliÅ periyodunun ardÄndan, Åu anda
mevcut olanÄ muhafaza etmeye yÃnelik bir ÃabalarÄ var gibi gÃrÃnÃyor.
30-40 kiÅilik Ãekirdek gruplardan oluÅan 10âa yakÄn iÅgal eviyle
Selanik, dÃÅÃk viteste oturmuÅ bir hat Ãiziyor.

GeÃen geliÅimde olduÄu gibi bu sefer de Selanikâten Atinaâya trende
kaÃak gitmeye ÃalÄÅÄyoruz ve ÅanslÄyÄz: aynÄ kondÃktÃre rastlÄyoruz.
âParamÄz yok, Atinaâya gidince Ãdeyebiliriz vb.â laf kalabalÄÄÄmÄzdan
bezerek, sÃylene gidiyor.
Trende tanÄdÄk gÃrÃntÃler var. PakistanlÄ ve OrtadoÄulu gÃÃmen
yolcular ve askere giden onlarca YunanistanlÄ genÃ. Asker uÄurlama
faslÄ bittikten sonra, genÃlerden biriyle sigara paylaÅÄyoruz. âIrkÃÄ
deÄilim,â diyor, âama gÃÃmenlerden hoÅlanmÄyorum. Ãlkenin gÃrÃntÃsÃnÃ
bozuyorlarââ

Merdivenlerde oturarak gecen 6 saatlik tren yolculuÄunun ardÄndan
sabah saatlerinde AtinaâdayÄz.

EXARCHIA-OMONIA ARASI PATIKALAR

Atina 6,5 milyonluk nÃfusuyla Yunanistan nÃfusunun yaklaÅÄk olarak
yarÄsÄnÄ bÃnyesinde barÄndÄran, Ãlkenin en bÃyÃk kenti, baÅkenti. AynÄ
zamanda 2008âdeki isyan dalgasÄnÄn da baÅkenti olan Åehirde, 20âyi
aÅkÄn iÅgal evi var. ÄÃlerinde geÃmiÅi 20-30 yÄla dayanan iÅgaller
mevcut.

Atinaâda AnarÅist hareketin en etkin olduÄu mahalle Exarchia. GÃndelik
yasamda mahallenin politik dokusunu hissetmemek mÃmkÃn deÄil. BÃtÃn
duvarlar anarÅistlerin afiÅleriyle, resimleriyle dolu. Her kÃÅe
baÅÄnda kara-kÄzÄl tabelalÄ kitabevleri, K. Arkana Ãalan kafeler,
iÅgallerâ 1979âda ÃÄrencilerin Albaylar CuntasÄâna karsÄ direniÅe
geÃtiÄi ve cuntanÄn 37 ÃÄrenciyi ÃldurduÄu Politeknik Ãniversitesi de,
politik dokusu oldukÃa kÃklu olan bu mahallenin giriÅinde bulunuyor.

Mahallenin kalbi âmerkez parkÄâ olarak bahsedilen Exarchia MeydanÄ.
Haftada birkaà gÃn politik toplantÄlarÄn, panellerin, konser vb.
etkinliklerin yapÄldÄÄÄ park, akÅamlarÄ iÃkileriyle gelen mahalle
genÃleriyle dolup taÅÄyor. Bizim bulunduÄumuz ikinci gÃn parkta
Suriyeâdeki isyan hareketinin destekÃilerinin sunumu vardÄ. Atinaâda
yaÅayan Suriyeliler, Esas rejiminin uyguladÄÄÄ Åiddetin boyutundan,
isyan hareketinin herhangi bir devletten destek almadÄÄÄndan ve
direniÅin Ãoklu, heterojen yapÄsÄndan bahsettiler. Sunuma insanlarÄn
ilgisi yoÄundu. Atinaâda Ortadoguda olup bitenlere yÃnelik ilgi
oldukÃa yÃksek. Ancak alternatif bilgi akÄsÄnÄn zayÄflÄÄÄ mesafeleri
uzatÄyor. Birbirimize coÄrafyalarÄmÄzda olup bitenleri anlatÄrken,
uzak diyarlardan gelmiÅ seyyahlar gibiyiz sankiâ

ATINAâDA DEVRÄMCÄ ÅÄDDET PRATÄKLERÄ

Yunanistanâda yakÄn zamanda ses getiren 2 AnarÅist silahlÄ yapÄ
Exarchiaâda filizlendi: AteÅ HÃcreleri ve Devrimci MÃcadele.
YunanistanâÄn, 17 KasÄm gibi Marksist ÃrgÃtlerden aÅina olduÄunun
tersine, dÃÅÃk nitelikte Åiddet pratiÄi sergileyen bu 2 yapÄ, 1 yÄl
iÃerisinde 200âu aÅkÄn kÃÃÃk ÃaplÄ bombalama-kundaklama eyleminde
bulundu. Åu an tamamÄ cezaevinde bulunan militanlar, edindiÄim bilgiye
gÃre, mahkemeleri tanÄmÄyorlar ve savunma vermiyorlar. YargÄlama
sÃreÃleri bitenler 20-25 yÄl arasÄ deÄiÅen hapis cezalarÄna
ÃarptÄrÄldÄlar. GeÃtiÄimiz gÃnlerde Atinaâda bir kamyonetle Microsoft
binasÄna saldÄrÄ dÃzenleyenlerin ise kim olduÄunu bilen yok. ÄÅgal
evlerinin bu yapÄlarla doÄrudan bir baÄÄ yok. Ancak birÃok iÅgal
hareketi bu tutsaklarla dayanÄÅma iÃerisinde.

âBURASI SICILYA DEGILâ

Exarchiaânin bir diÄer parkÄ Navarinou ParkÄ. MeydanÄn 3-4 blok
ilerisinde bulunan bu park, Ãnceleri bir otoparkmÄÅ. Daha sonra
mahalle inisiyatifi burayÄ parka dÃnÃÅtÃrme kararÄ almÄÅ ve otopark
iÅgal edilmiÅ. 2008 yÄlÄnda Alex de bu parkÄn hemen yanÄnda polis
tarafÄndan ÃldÃrÃlmÃÅtÃâ Navarinouâda bir AnarÅist bana parkÄn
geÃmiÅini anlattÄktan sonra ona yÃnelttiÄim âpeki siz burayÄ iÅgal
edince, otopark mafyasÄ birsek yapmadÄ mÄ?â sorusunu ÅaÅkÄnlÄkla
karÅÄlÄyor: âmafya mÄ? BurasÄ Sicilya deÄil.â

Elbette Ästanbul da deÄilâ

ALTIN ÅAFAK

Polis 2008âde Alexâi ÃldÃrdÃkten sonra, son birkaà yÄlda kabaran
anarÅist yÃnelim patlama gÃstermiÅ. Her yerde iÅgaller, polise, devlet
ve sermaye kurumlarÄna yÃnelik saldÄrÄlar, TÃrkiyeâde de TVâlere bolca
yansÄyan gÃrÃntÃlerdi. Son iki yÄldÄr ise Atinaâda iÅler anarÅistler
iÃin pek de iyi gitmiyor. Ekonomik krizin yarattÄÄÄ sert koÅullar,
faÅist AltÄn Åafak partisinin sÃylemlerinin etki alanÄ bulmasÄna imkÃn
tanÄmÄÅ. GÃÃmenlerin iÅgÃcà deÄerini dÃÅÃrdÃÄà ve krizin sorumlusu
olduÄu yÃnÃnde propaganda yapan parti, beklenenin Ãok Ãtesinde, %7 oy
aldÄ.

âÄkinci seÃimleri beklemek istedik. ÃÃnkà âtepki oyuâ olabilirdi.
Äkinci secimde daha az oy alÄrlar diye dÃÅÃndÃk ama yine aynÄ oyu
aldÄlar. Bu rakam kemikleÅecek gibi gÃrÃnÃyor.â diyor bir arkadaÅ.

Bir diÄeri: âÄnsanlar iÅsizler. KiralarÄnÄ Ãdeyemiyorlar. 30 yasÄnda
insanlar ailelerinin yanÄna geri taÅÄnÄyorlar. TÃm bu zorluklar iÃinde
biriken Ãfkeyi kendilerinden gÃÃsÃz insanlara boÅaltmak kolaylarÄna
geliyor.â

TRAFÄKTE ZORUNLU DURAK: OMONIA

GÃnde 200 kaÃak gÃÃmenin giriÅ yaptÄÄÄ Yunanistanâda, gÃÃmenlerin
yoÄunlukla bulunduÄu yer, Atinaâdaki Omonia mahallesi. AÄÄrlÄklÄ
olarak Pakistan, Afganistan, Hindistan ve BangladeÅâten gelen kaÃak
gÃÃmenler, Omoniaâda zor koÅullar altÄnda yaÅamaya ÃalÄÅÄyorlar.
Omonia sokaklarÄ aÄzÄna kadar insanla dolu. KaldÄrÄmlardaki onlarca
gÃÃmen, Yunanistanâda kalmaktan ziyade, bir Åekilde Ätalyaâya ya da
diÄer bir Avrupa Ãlkesine geÃebilmeyi umuyorlar. Ekonomik krizden
sonra gÃcÃnà arttÄran faÅistler sÄkÃa Omoniaâdaki gÃÃmenlere
saldÄrÄlar dÃzenliyorlar. GÃÃmenler bir an Ãnce ayrÄlmak istedikleri
Yunanistanâda baÅlarÄnÄ daha da belaya sokmak istemedikleri iÃin
sessiz ve sinik bir bekleyiÅi sÃrdÃrÃyorlar. RahatÃa hareket
edebildikleri tek yer Exarchia.

Omoniaâdaki Suriyelilerin lokantasÄ olan Al Azizâin abonesi oluyoruz.
Lezzetli falafelleri sadece 1 Euro. Her geliÅimizde âNasÄlsÄn
arkadaÅ!â diye karÅÄlÄyorlar bizi. âErdoÄan is good, i love Ottoman
Empire! Fuck Esad!â diyor falafelcimiz.

Atinaâdaki son yemeÄimizi yiyip, gemiyle Ätalyaâya geÃmek iÃin
otostopla Patraâya yÃneliyoruz. Patraâya varÄÅÄmÄz oldukÃa zor oluyor.
Gemi yolculuÄundan sonra Bari limanÄnda tanÄÅtÄÄÄmÄz TÃrkiyeli
tÄrcÄlar bizi Romaâya kadar getiriyor.

Romaâdaki bir anarÅist iÅgal evinde sigara iÃiyorum.

19.07.2012


Kaynak: http://www.haberfabrikasi.org/s/?p=20554
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center