A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(tr) Anarşist tutsaklardan: "Eylemliliğin coşkusu ve heyecanı içindeyiz."

Date Mon, 25 Jun 2012 09:49:13 +0300


Metris T tipi kapalÄ cezaevinde tutuklu bulunan ve aÃlÄk grevlerinin
14. gÃnÃne giren anarÅistler bu hafta yoldaÅlara ve kamuoyuna aÃÄk bir
mektup yayÄnladÄlar. Mektupta yaÅadÄklarÄ haksÄzlÄklara deÄinen
anarÅistler asla teslim alÄnamayacaklarÄnÄ, eylemliliÄin coÅkusu ve
heyecanÄ iÃinde olduklarÄnÄ dile getirirken, daha fazla destek ve
dayanÄÅmanÄn onlar iÃin ne kadar Ãnemli olduÄunu ifade ettiler.

1 MayÄsâta yapÄlan saldÄrÄlar gerekÃesiyle tutuklu yargÄlanan 15 kiÅi
arasÄndan biz 12 anarÅist tutsak 11.06.2012 tarihinde dÃnÃÅÃmlà aÃlÄk
grevine baÅladÄk. YaÅadÄÄÄmÄz haksÄzlÄklar ve keyfi tutuklamalar
karÅÄsÄnda bu protestoyu gerÃekleÅtirmek zaruri olmuÅtur. T.C. devleti
hemen yanÄbaÅÄmÄzdaki YunanistanâÄ sarsan anarÅistleri gÃrÃyor, bÃtÃn
dÃnyada yayÄlan ayaklanma dalgasÄnÄn da farkÄnda ve kendi meÅruiyetini
yitirdiÄinin de gayet bilincinde olduÄundan, bu isyan ateÅinin bu
topraklara sÄÃramasÄndan ve biz anarÅistlerden Ãylesine korkmuÅ
durumda ki, birbirini hià tanÄmayan insanlarÄ bir terÃr ÃrgÃtà gibi
gÃsterip yargÄlamaya ÃalÄÅÄyor.

En kÃÃÃk muhalefeti bile kendisine tehdit olarak algÄlayan devletin
otoritesini toptan reddeden biz anarÅistlere karÅÄ Ãfkesini ve
korkusunu anlÄyoruz. AsÄl amaÃlarÄnÄn bu dava Ãzerinden anarÅistlere
ve ÃzgÃrlÃk arayan herkese gÃzdaÄÄ vererek bu topraklarda dÃnyadakine
paralel bir isyan dalgasÄnÄ daha geliÅmeden ezmek olduÄunun
bilincindeyiz. Yoksa onlar da bu davada bir ÃrgÃt filan olmadÄÄÄnÄn
farkÄndalar. Bu dava giderek hÄzlanan âhiÃbir haksÄzlÄÄa ses
ÃÄkarmayan insanlardan oluÅan bir toplum yaratmaâ projesinin sadece
bir parÃasÄdÄr. Devletin bize yÃnelik korkusu o kadar paranoyak bir
hal almÄÅ durumda ki bizi tutsak edebilmek iÃin ÃzÃnden bir baskÄ ve
suÃlÄ yaratma mekanizmasÄndan baÅka bir Åey olmayan kendi hukukunu
bile ÃiÄnemek zorunda kalÄyor. Älk operasyonlarda 50ânin Ãzerinde kiÅi
gÃzaltÄna alÄnmÄÅken bu operasyonlardan bir kaà gÃn sonra hiÃbir
Åekilde kaÃmayan ve kendi resmi ikametgahlarÄnda gÃzaltÄna alÄnan
arkadaÅlarÄmÄz mahkeme tarafÄndan kaÃma ÅÃpheleri olduÄu gerekÃesiyle
tutuklandÄ. Dosyada aynÄ anda hem gizlilik kararÄnÄn olmasÄ hem de
tutuklu yargÄlanmamÄz Avrupa Änsan HaklarÄ SÃzleÅmesiâne ve AÄHMânin
kararlarÄna aykÄrÄdÄr. Bu ve daha Ãnce de belirttiÄimiz birÃok
hukuksuzluk gÃsteriyor ki devlet bize karÅÄ Ãyle bir korku ve acziyet
iÃinde ki hak, adalet, masumiyet karinesi gibi kavramlarÄ ve kendi
hukukunu bile hiÃe sayÄyor. Devlet sermayeyle iÅbirliÄi iÃinde HES vb.
giriÅimlerle doÄayÄ katledip canlÄlarÄn yaÅam alanlarÄnÄ yok ederken,
kadÄna yÃnelik eril Åiddet ve LGBTT bireylerine karÅÄ iÅlenen nefret
cinayetleri hÄzla artarken ve devlet bunlarÄ Ãnlemek iÃin tutuklanan
ÃÄrencilerle dolup taÅarken zaten bize gÃre hak, adalet gibi kavramlar
artÄk boÅ laftan ibarettir.

DavalarÄmÄz gÃsteri ve yÃrÃyÃÅ kanunlarÄna muhalefet ve kamu malÄna
zarar verme suÃlarÄyla sÃrÃyor. Daha yakÄn zamanda KadÄkÃyâde
holiganlar polis arabalarÄnÄ ateÅe verdiler, bizim 1 MayÄsâta kamu
mallarÄna verdiÄimiz iddia edilen zararÄn belki 10 katÄ civarÄnda
zarar veren saldÄrÄlarda bulundular. Ancak devlet bunlarÄ siyasi
amaÃlarla yapmadÄklarÄ iÃin onlarÄ bir tehdit olarak gÃrmedi ve Ãok
daha bÃyÃk olaylar ÃÄkmasÄna raÄmen o davada sadece 1 kiÅitutuklu
yargÄlanÄrken bizim davamÄzda 15 kiÅi Ãzel yetkili mahkeme tarafÄndan
tutuklu yargÄlanÄyor. Sadece bu bile bizim yaptÄÄÄmÄz iddia edilen
saldÄrÄlardan dolayÄ deÄil, dÃÅÃncelerimizden dolayÄ tutsak
edildiÄimizin ispatÄdÄr.

Herkes bilmelidir ki yapÄlan aÃlÄk grevi bir ÃrgÃtsel tavÄr ya da
eylem deÄildir. Tutuklu bulunan 15 anarÅistten 12âsi tamamen bireysel
kararlarÄyla aÃlÄk grevine baÅlamÄÅtÄr. Zaten eylemin amaÃlarÄndan
biri de ÃrgÃt olmamamÄza raÄmen terÃr ÃrgÃtà olmakla suÃlanmamÄzÄ
protesto etmektir.

AÃlÄk greviimizin ikinci haftasÄndayken dÄÅarÄda tanÄdÄÄÄmÄz ve
tanÄmadÄÄÄmÄz bÃtÃn dostlarÄmÄza yine sevgi, selam ve dayanÄÅma
ÃaÄrÄmÄzÄ yolluyoruz. AÃlÄk grevinin etkisiyle yorgunluk ve atalet
iÃinde olduÄumuzu dÃÅÃnmesinler. Aksine eylemliliÄin coÅkusu ve
heyecanÄ iÃindeyiz. Tutsak edildiÄimiz iÃin aciz olduÄumuz asla
sanÄlmasÄn, mesele esir dÃÅmekte deÄil, teslim olmamaktÄr.

Äsyan ve dayanÄÅmaylaâ

AnarÅist Tutsaklar
Metris 1 Nolu T Tipi KapalÄ Ceza Änfaz Kurumu â
A-7 koÄuÅu
Eski Edirne AsfaltÄ Ãzeri BeÅyÃzevler 34200 Esenler-Ästanbul


Kaynak: https://operationblackscare.wordpress.com/2012/06/24/anarsist-tutsaklardan-eylemliligin-coskusu-ve-heyecani-icindeyiz/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center