(sv) Motkraft#5

Motkraft (motkraft@poboxes.com)
Mon, 29 Dec 1997 20:02:11


A AA AAAA The A-Infos News Service AA AA AA AA INFOSINFOSINFOS http://www.tao.ca/ainfos/ AAAA AAAA AAAAA AAAAA

=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D= =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D= =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D M O T K R A F T N Y H E T S B R E V

nummer 5 - utkom 29 december -97 =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D= =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D= =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D

V=E4lkommen till ett nytt och ovanligt tunnt nummer av Motkraft Nyhetsbrev. Verksamheten verkar ligga nere nu under julen, eftersom vi har f=E5tt in v=E4ldigt f=E5 rapporter och kalendarium- notiser till detta nummer. Till n=E4sta nummer hoppas vi att alla skriver ner allt som h=E4nder och mail:ar det till oss. Vi har email-adress <motkraft@poboxes.com>.

Vi har haft lite problem efter en h=E5rddiskkrasch. Bland annat f=F6rsvann n=E5gra texter som skulle med i detta nummer. Fr=E4mst saknar vi en text som handlade om de olika inriktningarna inom punken som n=E5gon skickade till oss. Skicka alla texter som kommit bort igen, s=E5 tar med dem n=E4sta g=E5ng! V=E5r email-adress =E4r allts=E5 <motkraft@poboxes.com>.

/Redaktionen

I N N E H =C5 L L i n n e h =E5 l l ---------------------

IDEOLOGISKT 1. Vad =E4r autonom kommunism?

ZAPATISTUPPRORET I MEXIKO 2. 10.000 demonstrerade i Chiapas. 3. 45 d=F6da i massaker i Chiapas. 4. Pressmeddelande: Aktion mot Mexikos ambassad i Norge.

REPRESSION OCH F=C5NGKAMP 5. Arkiv (s). 6. Svenska Dagbladet blandar bort korten. 7. Anm=E4lningar mot polisen =F6kar. 8. Uppgifter stals fr=E5n Schengen.

DJURR=C4TTSKAMP 9. Aktion mot djurtransporter. 10. 57 r=E5ttor och m=F6ss r=E4ddade undan tortyr och d=F6d!

FACKLIG KAMP 11. V=E4gra jobba utan l=F6n! 12. Stor studentstrejk i Tyskland.

FEMINISM 13. Maktens nya antifeministiska kr=F6nik=F6r.

ANTIFASCISM 14. Nationella fronten attackerade arbetare. 15. Finsk antifa-demo stoppad av polisen. 16. Fiasko f=F6r fascister i Belgien. 17. N=F6rdland "spammar" Algonet.

MEDIA 18. Redaktionen f=F6r Frihetlig Press har ordet... 19. Direkt Aktion nr 6/97. 20. Prenumerera p=E5 dessa tidningar...

=D6VRIGT 21. Kaf=E9 44 och Bokhandeln INFO i Stockholm ut=F6kar =F6ppettiderna. 22. Norska kamrater har =F6vertagit #nordland-kanalen p=E5 IRC. 23. Kravall i Nurnberg. 24. Anarkistiska hj=E4lparbetare kidnappade. 25. F=E4rgbomber mot Perus ambassad i Stockholm.

I D E O L O G I S K T i d e o l o g i s k t --------------------------

1. VAD =C4R AUTONOM KOMMUNISM? UTTALANDE FR=C5N REDAKTIONEN F=D6R K=C4MPA TILLSAMMANS! Det har funnits en viss f=F6rvirring i Motkraft #4 och Frihetlig Debatt kring v=E5r grupp, fr=E4mst i inl=E4gg av Olle M. fr=E5n Brand- redaktionen. Rent konkret s=E5 g=E4ller det om vi tillh=F6r "den anti- imperialistiska str=F6mningen", v=E5rt f=F6rh=E5llande till Autonomt Motst=E5nd (AM) och vad f=F6r slags grupp vi egentligen =E4r. Under=7F debatten i Frihetlig Debatt, p=E5 internet, har det ocks=E5 dykt upp andra fr=E5gor som: Vad =E4r en autonom? =C4r det n=E5gon skillnad p=E5 autonoma och anarkister? och Varf=F6r "kallar sig" folk kommunister? Med den h=E4r lilla debatten som utg=E5ngspunkt skall vi ge v=E5ra svar p=E5 dessa fr=E5gor och samtidigt f=F6rs=F6ka bredda debatten till tidningar som Alarmkalendern och Brand. Det vill vi g=F6ra f=F6r att komma ifr=E5n det begr=E4nsade forum som internet =E4r och dra ig=E5ng= en debatt om den autonoma kamptraditionen, dess bredd och revolution=E4ra strategier.

Vad =E4r "K=E4mpa tillsammans!"?

Vi =E4r en grupp (inte tv=E5 grupper i ett n=E4tverk) autonoma kommunister fr=E5n G=F6teborg och Malm=F6 som tillsammans utg=F6r redaktionen f=F6r ett h=E4fte som skall heta K=E4mpa tillsammans! och ber=E4knas komma ut n=E5gon av de f=F6rsta m=E5naderna 1998. F=F6r n=E4rvarande =E4r det s=E5 vi arbetar ihop, vi ger inte ut gemensamma flygblad eller n=E5got annat som det spekulerats om. Vi har blivit intervjuade* - i egenskap av redaktion f=F6r h=E4ftet - i den danska tidningen AUTONOMI nr 39/40 och d=E4r s=E4ger vi bland annat att en del av oss =E4r med i gruppen Autonomt Motst=E5nd som finns i Malm=F6. Det inneb=E4r inte att vi har en gemensam analys med AM. Intervjun handlar om v=E5ran analys av den aktuella samh=E4llssituationen i Sverige, och v=E5r syn p=E5 v=E4nstern, med tyngdvikt p=E5 den utom- parlamentariska r=F6relsen. V=E5ra kampperspektiv kommer vi utveckla i senare texter, till exempel i det kommande h=E4ftet. Vi har valt att kalla h=E4ftet f=F6r "K=E4mpa tillsammans!" f=F6r att det enligt oss= kort sammanfattar den odogmatiska v=E4nstertradition som den autonoma r=F6relsen tillh=F6r. Mot den =F6kande marginaliseringen och individ- ualiseringen s=E4tter vi samarbete och ansvar f=F6r den kollektiva kampen. I denna kamp ing=E5r ocks=E5 en str=E4van att, genom en =F6msesidig kritisk solidaritet, utveckla motst=E5ndet sida vid sida med socialistiska befrielser=F6relser och andra k=E4mpande grupper tv=E4rs =F6ver nationsgr=E4nserna. Den autonoma kampformen inneb=E4r= ocks=E5 att aktivister fr=E5n olika ideologiska l=E4ger k=E4mpar tillsammans.

Den anti-imperialistiska str=F6mningen

I Motkraft #4 st=E5r det allts=E5 att vi knyter an till den anti- imperialistiska str=F6mningen (som Olle M. kallar "anti-imps"). Det sk=E4let som anges =E4r att vi =E4r "f=F6r en global intifada". En= global intifada inneb=E4r ett v=E4rldsomsp=E4nnande uppror underifr=E5n, att vi =E4r f=F6r det inneb=E4r inte att vi =E4r en del den= anti-imperialistiska str=F6mningen - eller tar avst=E5nd fr=E5n den! F=F6r det f=F6rsta vill= vi ge den bakgrund till denna str=F6mning som vi tycker saknas. Uttrycket "anti-imps" har av Olle M. snarare anv=E4nts som ett s=E4tt att s=E4ga sin mening om vilka som =E4r autonoma och vilka som inte =E4r det. N=E4r Olle pratar om "anti-imps" s=E5 antar vi att han syftar p=E5 det anti-imperialistiska konceptet som RAF offentliggjorde i maj 1982 i sitt strategi-dokument "Gerilla, motst=E5nd och anti- imperialistisk front". Det var ett initiativ f=F6r att tillsammans med andra v=E4pnade och militanta grupper i V=E4steuropa, skapa en=7F koncentrerad och koordinerad gemensam front mot kapitalets imperialistiska struktur: det milit=E4r-industriella komplexet. Parollen som anv=E4ndes var just "K=E4mpa tillsammans", vilket kanske kan f=F6rklara varf=F6r Olle ser oss som "anti-impsare". Vissa delar av den autonoma r=F6relsen - den anti-imperialistiska str=F6mningen - s=E5g sig som en del av "den v=E4steuropeiska fronten". De synliga uttrycksformerna var bland annat anti-NATO-demon mot Bush i Krefeld 1983, demon mot Haig i Berlin 1984, den anti- imperialistiska kongressen i Frankfurt 1986 samt otaliga aktioner och solidaritetsdemos f=F6r de revolution=E4ra f=E5ngarna i V=E4steuropa= s f=E4ngelser. Vi kan inte ta st=E4llning till detta frontkoncept, med den information vi har tillg=E5ng till idag. Det =E4r inte heller n=E5got vi t=E4nker prioritera i framtiden. Den danska gruppen AUTONOMI-kollektivet, som ger ut tidningen AUTONOMI, ser sig som en del av den autonoma anti-imperialistiska str=F6mningen. P=E5 grund av sin l=E5nga historia och kontinuitet s=E5 har de vissa r=F6tter till frontkonceptet. Olle M. p=E5st=E5r i Motkraft #4 att tidningen AUTONOMI skulle sakna texter kring autonom politik. Enligt v=E5r uppfattning =E4r det utan tvekan den tidning i Norden som mest sysslar med autonom politisk analys med anti-imperialistiska / revolution=E4ra befrielseperspektiv, med hyfsad vardagsf=F6rankring. Att ist=E4llet, som Olle M, rekommendera den till folk som =E4r intresserade av ETA och PKK:s v=E4pnade kamp =E4r helt taget ur luften, eftersom Autonomi skrivit mycket lite om dessa grupper. Olles egen tidning, Brand, har skrivit betydligt mer om ETA.

Say it loud - communist and proud!

Vi kallar oss inte kommunister - vi =E4r kommunister. Vad =E4r det d=E5 som skiljer oss fr=E5n de som definierar sig som anarkister? Mycket kortfattat s=E5 anv=E4nder vi oss av en marxistisk analysmodell - allts=E5 en historisk och dialektisk materialism, och vi str=E4var efter att krossa den borgerliga staten och ers=E4tta den med proletariatets diktatur som ett f=F6rstadie till kommunism (det klass- och statsl=F6sa samh=E4llet). N=E4r vi s=E4ger "klassl=F6st samh=E4lle" s=E5 menar vi att det inte heller finns klasser baserade p=E5 till exempel k=F6n eller ras. Som kommunister kan vi inte k=E4mpa f=F6r en v=E4rld utan utsugning och f=F6rtryck utan att samtidigt och med samma konsekvenser k=E4mpa mot patriarkatet. Utan denna kamp kommer det inte att bli n=E5gon befrielse. Proletariatets diktatur =E4r ett missbrukat och missuppfattat begrepp som helt enkelt inneb=E4r att proletariatets egna sj=E4lvst=E4ndiga organisationer tagit makten, och anv=E4nder den makten f=F6r att bland annat med v=E5ld, h=E5lla ner sina f=F6re detta utsugare och f=F6rtryckare. Det = =E4r en diktatur, eftersom vi anser att allt styrande =E4r diktatur, och idag h=E4rskar kapitalets diktatur. Med proletariat menar vi, lite f=F6renklat, alla de som inte =E4ger produktionsmedlen/existensmedlen och som inte har n=E5gon makt i det borgerliga samh=E4llet. De ideologiska skillnaderna mellan anarkister och kommunister anser vi inte =E4r tillr=E4ckliga sk=E4l f=F6r att inte samarbeta. Vi= samarbetar till exempel med anarkister i v=E5ra lokala aktivistmilj=F6er. Vi tror att en =F6ppen diskussion om detta kan vara givande och flytta fram r=F6relsens positioner n=E4r det g=E4ller teori.

Den autonoma r=F6relsen

Nu n=E4r vi definierat oss som kommunister vill vi ocks=E5 definiera oss som autonoma. F=F6r att g=F6ra detta m=E5ste vi presentera v=E5r syn p=E5 den autonoma r=F6relsen. Alltsedan tidigt 70-tal har det runtomkring i V=E4steuropa funnits v=E4nsterrevolution=E4ra grupper som definierat sig som "autonoma", och med detta menas mycket kort- fattat att de k=E4mpar sj=E4lvst=E4ndigt, allts=E5 autonomt, utanf=F6r= det tr=E5nga utrymme som den borgerliga demokratin accepterar f=F6r revolution=E4r verksamhet, ist=E4llet f=F6r att som m=E5nga= "respektabla" v=E4nsterpartier/grupper acceptera de s=E5 kallade demokratiska spelreglerna, som ju bara gynnar de som konstruerat dessa spelregler, det vill s=E4ga den h=E4rskande klassen. Fr=E5n b=F6rjan, i Italien, var den autonoma r=F6relsen en militant marxistisk utomfacklig arbetarr=F6relse, frist=E5nde fr=E5n partipolitik. K=E4rnan= i autonomi-begreppet =E4r sj=E4lvst=E4ndigheten, oftast menas med detta sj=E4lvst=E4ndighet fr=E5n statliga och pro-kapitalistiska institutioner. Den autonoma r=F6relsen =E4r anti-institutionell i och med att den f=F6rkastar s=E5dant som parlamentarism, fackbyr=E5krati och centralism. =C4ven borgerlig media har traditionellt ignorerats och bojkottats. Den autonoma r=F6relsen =E4r huvudsakligen en form av utomparlamentarisk organisering och en kampform, och allts=E5 ingen ny v=E4nsterideologi, det finns ingen autonomism. Bland de autonoma samarbetar m=E5nga olika aktivister fr=E5n olika ideologiska l=E4ger. Den politiska praxisen =E4r allts=E5 det som de autonoma grupperna i f=F6rsta hand organiserar sig kring, inte ideologier. Den autonoma r=F6relsen =E4r till sin natur skiftande och brokig. Olika grupperingar inom den tolkar autonomi-begreppet olika och l=E4gger s=E5 klart sin betoning p=E5 olika best=E5ndsdelar av det. =C4ven om den autonoma r=F6relsen sj=E4lvklart inte st=E5r fri fr=E5n intern sexism, rasism, homofobi/heterosexism etc, s=E5 finns det med den autonoma organisationsformen klara =F6ppningar f=F6r att tackla detta genom till exempel separatism. Liksom den anarkistiska r=F6relsen har den autonoma r=F6relsen oftast haft sin bas i vita, unga, mer eller mindre marginaliserade grupper, ofta arbetsl=F6sa och studerande. Men den autonoma r=F6relsen =E4r inte identisk med den anarkistiska, vilket =E4r en vanlig uppfattning i Sverige. Snarare =E4r det s=E5 att den autonoma r=F6relsen och den anarkistiska r=F6relsen "=F6verlappar" varandra, som tyska Verfasschutzung (F=F6rfattningsskyddet, s=E4kerhetspolisen) uttrycker det.

Redaktionen f=F6r K=E4mpa tillsammans! Box 41 81 203 13 Malm=F6

* Intervjun finns p=E5 svenska i Textarkivet p=E5 Alarmkalenderns hemsida <http://www.geocities.com/CapitolHill/2644>. Om n=E5gon vill ha den p=E5 papper s=E5 skicka tv=E5 frim=E4rken till adressen= ovan.

Z A P A T I S T U P P R O R E T I M E X I K O z a p a t i s t u p p r o r e t i m e x i k o ------------------------------------------------------

2. 10.000 DEMONSTRERADE I CHIAPAS Den 30 november demonstrerade 10.000 indianer i San Cristobal, i Chiapas, till st=F6d f=F6r Zapatist-r=F6relsen. Demonstrationen h=F6lls f=F6r att visa att Zapatisterna och deras sympatis=F6rer inte gett upp kampen f=F6r =F6kade r=E4ttigheter. Demonstrationen var en av de st=F6rsta samlingen av r=F6jarluve-kl=E4dda Zapatister, sedan upporet br=F6t ut i b=F6rjan av -94. Under demon blockerades v=E4garna till staden i fem timmar. Den l=E5gintesiva krigsf=F6ringen riktade mot indianerna, fr=E5n snuten och paramilit=E4ra grupper, har trappats upp de senaste veckorna. 4.500 indianer har drivits p=E5 flykt och=7F bort=E5t 10 personer har m=F6rdats. Mexicos regeringen f=F6rnekar dock g=E5ng p=E5 g=E5ng att detta sker. Under demonstrationen hotade Zapatisterna att =E5terigen ta till vapen om inte statens d=F6dande av indianer omedelbart upph=F6rde.

K=E4lla: A-Infos

3. 45 D=D6DA I MASSAKER I CHIAPAS Natten till den 23 december m=F6rdades 45 personer av en paramilit=E4r d=F6dsskvadron, knuten till det mexikanska regerings- partiet PRI. Massakern skedde i byn Acteal. Flera personer var och bad i kyrkan n=E4r ett sjuttiotal civilkl=E4dda m=E4n kom in i byn och =F6ppnade eld med AK47 mot obev=E4pnade f=F6rsvarsl=F6sa bybor p=E5= =7F n=E4ra h=E5ll. Byborna f=F6rs=F6kte fly ner till floden, d=E4r det fanns grottor att g=F6mma sig i, men m=E5nga skj=F6ts ned vid flodb=E4dden. N=E4stan alla m=F6rdade var kvinnor och barn. 23 personer har gripits f=F6r massakern. Detta =E4r den v=E4rsta massakern sedan inb=F6rdeskrige= t i Chiapas br=F6t ut, ny=E5ret -94. Byborna tillh=F6r bondegruppen Las Abejas, som sympatiserar med zapatistupproret, och f=F6rs=F6ker s=E4tta upp ett sj=E4lvstyre, utanf=F6r regeringens maktkanaler och lokala repressentanter. Sammanst=F6tningar mellan regeringspartiet och lokala sj=E4lvstyrande byar har de senaste m=E5naderna lett till att 30 indianer d=F6dats och 7000 l=E4mnats heml=F6sa. I norra Chiapas finns flera paramilit=E4ra styrkor. De utbildas "milit=E4rt" sj=E4lva, har egna vapen och lever i ett n=E4ra samspel med polisen och milit=E4ren i de statskontrollerade delarna av Chiapas. Officiellt s=E5 f=F6rnekar det mexicanska regeringspartiet att de paramilit=E4ra styrkorna existerar. Syftet med styrkorna =E4r att kn=E4cka det ov=E4pnade motst=E5ndet i byarna, inte direkt att bek=E4mpa zapatist- gerillan. I de paramilit=E4ra styrkorna samlas unga m=E4n som fallit utanf=F6r bygemmenskapen, genom fattigdom och brist p=E5 jord att odla. De paramilit=E4ra styrkorna blir d=E5 ett s=E4tt att med vapen er=F6vra sig social prestige och tj=E4na sig ett levebr=F6d, genom att ta ut "tull", egna "skatter" och plundra indianerna. Dessa styrkor fyller d=E4rf=F6r en viktig funktion som en spjutspets i det l=E5gintensiva kriget mot indianerna och zapatisternas befrielsekamp. Reaktioner p=E5 massakern kom snabbt runt om i v=E4rlden. I till exempel Los Angeles samlades klockan 6 p=E5 kv=E4llen den 23:e december 200 personer utanf=F6r Mexicos konsulat f=F6r att protestera mot morden och visa solidaritet med Chiapas befolkning.

K=E4lla: A-Infos

4. PRESSMEDDELANDE: AKTION MOT MEXIKOS AMBASSAD I NORGE. Gruppa Zapata Presente aksjonerte juleaften mot Mexicos ambassade i Oslo, i raseri over massakeren i Chiapas, der 46 mennesker ble slaktet ned mandag, for =E5 terrorisere indianerbefolkningen og den zapatistiske frigj=F8ringsbevegelsen. En halvmilit=E6r gruppe p=E5 60 mann bev=E6pnet med automatv=E5pen angrep to sm=E5 landsbyer i Chenalho, 20 km nord for San Cristobal i Chiapas, og drepte 22 kvinner, 9 menn, 14 barn og en baby. De drepte var flyktninger fra landsbyene Tzajalucum, Chimix, og Quextic som hadde s=F8kt tilflukt i Acteal-omr=E5det etter at paramilit=E6re grupper hadde brent ned deres hjem. Angrepet skjedde mens landsbybeboerne var i kirken i b=F8nn. Vitner har gjenkjent lokale medlemmer fra regjeringspartiet=7F PRI blant de som utf=F8rte drapene, mens styrker fra det meksikanske sikkerhetspolitiet holdt vakt 200 meter fra landsbyen uten =E5 gripe inn. Lignende d=F8dsskvadroner har i flere m=E5neder jaget indianer- befolkningen p=E5 flukt og brent en rekke landsbyer, men julemassakeren er den blodigste siden zapatist-oppstanden i januar for fire =E5r siden. Det oppholdt seg 900 indianere i landsbyen da d=F8dsskvadronene angrep, mange av dem flyktninger fra nedbrente omr=E5der. De fors=F8kte desperat =E5 unnslippe drapsmennene ved =E5 flykte ned enn fjellside og over en elv, men overlevende har fortalt at de fleste drepte ble innhentet og hogd ihjel med macheter eller skutt i ryggen med automatv=E5pen. Regjeringspartiet PRI og president Ernesto Zedillo har f=F8lt seg presset til =E5 ta avstand fra massakeren og p=E5st=E5tt at de skal etterforske hva som har skjedd, men det er ikke tvil om at regjeringen er ansvarlig for all den volden som har blitt satt inn for =E5 hindre rettferdighet for den fattige indianerbefolkningen i Chiapas. De siste syv m=E5nedene har over 7000 mennesker blitt drevet p=E5 flukt av det lokale PRI's d=F8dsskvadroner, og 30 b=F8nder fra Tzotzil-indianerne har blitt drept f=F8r denne store jule- massakeren. PRI er ansvarlig for =E5 ha sabotert de freds- og rettferdighetsforhandlingene zapatistenes frigj=F8ringsbevelgelse har kjempet frem. Det er ikke tvil om at ogs=E5 det internasjonale samfunnet b=E6rer ansvar for at folkemord og utarming av indianerbefolkningen i Mexico kan fortsette. PRI's regime har aldri blitt utsatt for reell kritikk eller sanksjoner etter sine overgrep, men tvertimot "bel=F8nnet" med USAs NAFTA-avtale for frihandel. Denne kyniske nyliberalismen har forverret situasjonen radikalt for fattige i Mexico. Norge m=E5 legge press p=E5 Mexico og kreve at overgrepene mot indianerne stanses, slik at reelle forhandlinger med zapatistene kan gjenopptas. Det betyr at de paramilit=E6re gruppene og h=E6rens 30.000 soldater m=E5 ut av Chiapas.

=A1ZAPATA - PRESENTE!

R E P R E S S I O N O C H F =C5 N G K A M P r e p r e s s i o n o c h f =E5 n g k a m p --------------------------------------------------

5. ARKIV (S) S=E5dan =E4r parlamentarismen. Medan kritiken mot S=E4po =F6kar, och= fler och fler fall uppdagas som visar p=E5 S=E4pos olagliga =E5sikts- registrering av v=E4nsteranh=E4ngare, s=E5 nonchaleras kritiken fr=E5n= de tv=E5 partier som innehaft den politiska makten, Moderaterna och Socialdemokraterna. I en tyst =F6verenskommelse f=F6rs=F6ker de tiga ihj=E4l opinionen, eftersom de b=E5da skulle f=F6rlora p=E5 en granskning. De vet trots allt att valet n=E4sta h=F6st kommer i f=F6rsta hand kommer handla om vilket parti som kan utlova arbets- tillf=E4llen och bek=E4mpa arbetsl=F6shet. Trots att en enh=E4llig= opinion kr=E4ver granskningar av S=E4po, s=E5 vet d=E4rf=F6r (m) och (s) att =E5siktsregistreringen aldrig kommer bli en valfr=E5ga. Och deras tystnad forts=E4tter. Trots att skandalerna rasslar p=E5: nytt material publicerar som visar hur t=E4tt knutet, IB, S=E4po och=7F milit=E4rensunder=E4ttelsetj=E4nst varit varandra, och hur sossarna anv=E4nt sig av dessa f=F6r att manipulera ut kommunistpartierna ur fackf=F6reningsr=F6relsen och beh=E5lla kontrollen =F6ver= folkr=F6relserna. Milit=E4ra underr=E4ttelsetj=E4nstens register, som p=E5st=E5tts vara= br=E4nt dyker pl=F6tsligt upp p=E5 mikrofilm i en v=E4ska. F=F6r att gjuta lite olja p=E5 v=E5gorna har b=E5de sossarna och moderaterna g=E5tt med p=E5= en viss utredning av s=E4pos verksamhet, men utredning kommer att bli styrd, begr=E4nsad och hemlig. Tv=E4rtemot vad vad en enig tv=E4rpolitisk opinion kr=E4ver: tills=E4tt en politiskt oberoende forskningskommission som f=E5r fria h=E4nder och dessutom f=E5r r=E4tt= att h=E4va tystnadsplikten p=E5 de de f=F6rh=F6r.

6. SVENSKA DAGBLADET BLANDAR BORT KORTEN Efter Torsten Leander-fallet har kritiken mot S=E4po =F6kat, och allt fler kr=E4ver att en oberoende komission tills=E4tts f=F6r att granska S=E4po, IB och den milit=E4ra underr=E4ttelsetj=E4nstens =E5sikts- registrering. Medan den st=F6rre delen av media, d=E4ribland DN st=E4mt upp i kravet p=E5 en oberoende komission, s=E5 har Svenska Dagbladet valt en motsatt v=E4g, till den statliga =E5siktsregistreringens f=F6rsvar. N=E4r SvD nu b=F6rjade skriva om det "stora hotet" med =E5siktsregistrering, vad =E4r det d=E5 de tar upp? Jo, de dammar av Anna-Lena Lodenius som f=E5r skriva artiklar om fascisters och antifascisters "underr=E4ttelseverksamhet". S=E5 kan korten blandas bort: ist=E4llet f=F6r att diskutera S=E4pos =E5siktsregistrering av tusentals medborgare, s=E5 f=F6rs diskussionen ist=E4llet =F6ver till hur farliga "extremisterna" =E4r. Men de nazistiska d=F6dlistorna =E4r ett uselt sk=E4mt, och anti-afa skulle inte existera som begrepp om inte Lodenius lyft fram det och f=F6rstorat upp n=E5gon looser-nasses hemsida. Lodenius brukar under sina f=F6redrag s=E4ga att det var Aftonbladet som "skapade" VAM, p=E5samma s=E4tt kan man s=E4ga att det =E4r Lodenius som skapat AntiAFA. Och antifascisternas "=E5sikts- registrering", hur =E4r det d=E5 med den? Jo, det r=F6r sig om en AFA- grupp som "outade" fyra (!) nazister p=E5 sin hemsida. I SvD beskriver Lodenius hur AFA "med n=E4rmast polis=E4ra metoder samlar in fakta". Men det =E4r inget olagligt att samla in fakta, AFA arbetar som vilken gr=E4vande journalist som helst. Alla folk- r=F6relser arbetar med att samla in fakta, det =E4r en viktig del i folkbildningen och f=F6r att ha ett underlag att utforma politisk verksamhet utifr=E5n. D=E4remot =E4r det olagligt att f=F6ra =E5sikts- register, och genom "guilt by association" f=F6rs=F6ker Lodenius koppla ihop informationsinsamlande med =E5siktsregistrering. Med en s=E5dan logik s=E5 vore Lodenius egen bok, Extremh=F6gern, ett stort =E5siktsregister: l=E4ngst bak i boken finns ett namnregister med=7F bort=E5t trehundra namn, och genom att sl=E5 d=E4r kan man f=E5 reda p= =E5 personers bakgrund och till och med i vissa fall brottsregister. Det SvD sysslar med =E4r att f=F6rs=F6ka l=E4gga ut dimrid=E5er f=F6r= ett d=F6lja S=E4po-debatten, och Lodenius har tyv=E4r l=E5tit sig bli ett redskap f=F6r en s=E5dan process.

7. ANM=C4LNINGAR MOT POLISEN =D6KAR Antalet anm=E4lningar mot polisen =F6kar i samh=E4llet, under 90-talet har anm=E4lningarna f=F6rdubblats. Vanligen r=F6r det sig om tj=E4nstefe= l eller misshandel. Under -96 gjordes 3.368 anm=E4lningar. Att anm=E4lningarna =F6kar i samh=E4llet, kan ses som ett tecken p=E5 att folks f=F6rtroende f=F6r polisk=E5ren och respekt f=F6r myndigheter, med r=E4tta, har sjunkit.

8. UPPGIFTER STALS FR=C5N SCHENGEN I Belgien har en anst=E4lld p=E5 ett dataf=F6retag gripits i b=F6rjan av december, misst=E4nkt f=F6r att ha stulit uppgifter ur det europeiska polissamarbetets datan=E4tverk, Schengen Information System, SIS. I SIS registreras de uppgifter som best=E4ms i Schengenavtalet, som vi skrivit i tidigare nummer av Motkraft. Spaningsregistret ska anv=E4ndas f=F6r att bek=E4mpa "illegal invandring", internationell brottslighet och sociala protester. Den belgiska mannen som gripits misst=E4nks ha s=E5lt uppgifter ur SIS till "kriminella organisationer". Till skillnad mot till exempel polisens register, s=E5 =E4r SIS s=E5 klumpigt uppbyggd att det inte g=E5r att se vem som har plockat ut uppgifter ur datasystemet. Systemet tog i bruk -95, och ett =E5r senare fanns 910.000 personer i registret.

D J U R R =C4 T T S K A M P d j u r r =E4 t t s k a m p ------------------------------

9. AKTION MOT DJURTRANSPORTER Onsdagen den 17 december genomf=F6rde danska och svenska djurr=E4ttsaktivister en blockad vid f=E4rjeterminalen i Helsingborg. Aktionen var en protest riktad mot transporterna av grisar till slakterier i Danmark, Tyskland och Holland. Under -97 har 10.000 grisar skickats p=E5 s=E5dana transporter. Nordiska Samfundet mot Pl=E5gsamma djurf=F6rs=F6k organiserade manifestationen, och fick uppbackning av radikala djurr=E4ttsaktivister och anarkister som gick ut och blockerade transporterna.

10. 57 R=C5TTOR OCH M=D6SS R=C4DDADE UNDAN TORTYR OCH D=D6D! Natten till den 11 december utf=F6rdes den st=F6rsta fritagningen av f=F6rs=F6ksdjur p=E5 90-talet h=E4r i Sverige. 48 r=E5ttor och 9 m=F6ss fritogs fr=E5n Br=F6derna Eklunds sm=E5djursfarm (Norrtorp, Lingsberg, tel: 08-51178905) i Vallentuna. De f=F6der upp sm=E5djur och s=E4ljer dem till djurf=F6rs=F6kslab i Sverige. Tv=E5 av m=F6ssen var gravida s= =E5 m=E5nga fler liv har r=E4ddats. Samtliga djur =E4r utplacerade i k=E4rleksfulla hem d=E4r de kan leva sina liv i trygghet. Aktionen utf=F6rdes =E4ven f=F6r att visa st=F6d med Barry Horne, en engelsk djurr=E4ttsaktivist som den 5 december d=F6mdes till 18 =E5rs f=E4ngelse f=F6r djurr=E4ttsrelaterade brott. L=E5nga f=E4ngelsestraff kommer aldrig avskr=E4cka oss fr=E5n att forts=E4tta bek=E4mpa f=F6rtryck - vi blir bara mer s=E4kra p=E5 att det vi g=F6r har en effekt.

Djurr=E4ttsmilisen (Pressmeddelandet l=E5nat fr=E5n brand).

F A C K L I G K A M P f a c k l i g k a m p ----------------------------

11. V=C4GRA JOBBA UTAN L=D6N! Vid =E5rsskiftet inf=F6rs en ny tv=E5ngslag mot arbetsl=F6sa unga. Det handlar om att arbetsl=F6sa ungdomar mellan 20 och 25 =E5r som varit arbetsl=F6sa i hundra dagar ska tvingas ta kommunalt organisareade heltidsjobb eller arbetsmarknadsutbildning. Om man har a-kassa, kas eller socialbidrag, f=E5r man nu den summan i "l=F6n" f=F6r jobbet, om man saknar detta =E4r l=F6nen riktigt usla 1967 kr/m=E5naden, eller 11 kronor i timmen. Och om man v=E4grar ta det anvisade jobbet, f=F6rlorar man r=E4tten till alla former av ers=E4ttning - =E4ven socialbidrag, som hittills fungerat som r=E4ddningsplanka n=E4r man saknat annan inkomst. Ingen vet vilka slags jobb det handlar om. Och dessutom finns ingen strejkr=E4tt och "jobben" ber=E4ttigar inte till medlemskap i a-kassa. Dessutom visar f=E4rsk forskning att det h=E4r s=E4ttet inte kommer att leda till att fler arbetsl=F6sa ungdomar f=E5r jobb. F=F6r problemet =E4r inte att ungdomar inte vill jobba,=7F eller att de tycker det har det bra p=E5 socialbidrag eller a-kassa. Problemet =E4r att det inte finns tillr=E4ckligt med jobb. Och det kommer man ju inte =E5t p=E5 det h=E4r s=E4ttet.

(Ur Direkt Aktion, 6/97)

12. STOR STUDENTSTREJK I TYSKLAND Under h=F6sten har protesterna v=E4xt bland de tyska studenterna mot nedsk=E4rningarna, s=E4nkta studiebidrag och f=F6rs=E4mringar av undervisningen. Studentprotesterna v=E4xte under h=F6sten till strejker. Sammanlagt strejkar nu =F6ver hundra h=F6gre instutioner i Tyskland. H=E4r =E4r lite om h=E4ndelseutvecklingen p=E5 studentfronten= i den tyska staden Duisberg: Onsdagen den 17 december samlade =F6ver 60% av Duisburgs studenter till ett storm=F6te. D=E4r beslutades det att forts=E4tta strejken till minst 8 januari. Strejken ut=F6kades dessutom, till att innefatta blockader och ockupationer av universiteten och=7F h=F6gskolornas administrativa byggnader. P=E5 m=F6tet framf=F6rdes bland annat krav p=E5 att inf=F6ra en studerandel=F6n. Efter m=F6tet= genomf=F6rde 300 studenter spontant en trafikblockad mitt inne i de centrala aff=E4rskvarteren. Snuten f=F6rs=F6kte stoppa studenterna fr=E5n att ta sig in i stadshuset, men studenterna smet in en bakv=E4g och f=F6rs=F6kte st=E4lla makthavarna till svars. P=E5 torsdagen= demonstrerade 35.000 studenter Bonn, i en landsomfattande manifestation. Eftersom det =E4r f=F6rbjudet att demonstrera n=E4rmare =E4n en= kilometer fr=E5n tyska riksdagshuset delade demonstrationen upp sig i mindre delar som r=F6rde sig runt de avsp=E4rrade omr=E5dena. Enligt polisen deltog 10.000 studenter i konfrontationer runt riksdagsomr=E5det. N=E5gra hundra studenter lyckades ta sig in i den zon runt riksdagshuset, d=E4r politiska protester =E4r f=F6rbjudna. M=E5nga studenter skadades av battongslag och t=E5rgas, studenternas =E4gg och f=E4rgkastning r=E4ckte inte f=F6r att stoppa kravall- och ridande poliser. P=E5 fredagen blockerade studenter i Duisberg de olika administrativa byggnaderna. Under natten hade en mur byggts upp utanf=F6r ing=E5ngen och de universitetsanst=E4llda hindrades fr=E5n att ta sig in i byggnaderna. Men studenterna m=F6tte p=E5 ett ov=E4ntat problem, deras "valda repressentanter" fr=E5n Socialdemokratiska partiet med ungdomsf=F6rbund, f=F6rklarade storm=F6tets beslut f=F6r ogiltigt och l=E5ste igen studentfackets kontor. Ungsossarna st=E4ngde av telefonlinerna, kopplade ur studenternas datorer ur n=E4tverken och f=F6rst=F6rde studenternas fax. N=E4r de misslyckats att splittra och passivisera studentprotesterna f=F6rs=F6kte de allts=E5 sabotera den! D=E4rigenom har de br=E4nd allt sitt f=F6rtroende bland studenterna.

K=E4lla: A-Infos. Mer info finns p=E5 http://fsrinfo.uni-duisburg.de/streik/

F E M I N I S M f e m i n i s m --------------------

13. MAKTENS NYA ANTIFEMINISTISKA KR=D6NIK=D6R Petra =D6stergren var en av de drivande bakom att utveckla ett n=E4tverk f=F6r feministisk sj=E4lvf=F6rsvar. Men n=E4r hon ville ta kontroll =F6ver hela n=E4tverket fick de andra nog och l=E4mnade henne. N=E4r hon dessutom b=F6rjade f=F6respr=E5ka porr, s=E5 slutade givetvis kvinnor=F6relsen, som arbetar mot porrens v=E5ldt=E4ktspropaganda och snedvridna k=F6nsroller, att anlita henne som sj=E4lvf=F6rsvars- instrukt=F6r. Sedan dess har =D6stergren startat en personlig vendetta mot kvinnor=F6relsen. Genom att spela med i sin k=F6nsroll, och f=F6rs=F6ka vara s=E5 "feminin" som m=F6jligt, samtidigt som hon =E4= r frispr=E5kig om sex och hatar kvinnor=F6relsen, har hon blivit en "gullegris" f=F6r borgerliga media med sina kr=F6nikor. De senaste m=E5naderna har hon haft kr=F6nikor och debattartiklar i allt fr=E5n Liberala Ungdomsf=F6rbundets tidning, RFSL:s Kom Ut, Aftonbladet och DN. I varje artikel tar hon chansen att svartm=E5la och f=F6rtala kvinnor=F6relsen. Petra =D6stergren har inte lyckats ta till sig den mest grundl=E4ggande begreppet i feminism: "det personliga =E4r politiskt". Politik och sexualitet, f=E5r enligt henne inte kopplas ihop. Det =E4r r=E4tt att ifr=E5ga s=E4tta hierarkier och maktut=F6vande= , men d=E5 m=E5ste man g=F6ra ett stopp vid s=E4ngkammaren, enligt henne. Som om det var en frizon fr=E5n makt, och inte hade n=E5got med =F6vriga maktut=F6vningen i samh=E4llet att g=F6ra. Som om att erotiserandet av maktut=F6vning inte =E4r en viktig best=E5ndsdel i kvinnof=F6rtrycket. Givetvis m=E5ste en feministisk politik belysa alla maktf=F6rh=E5llanden, b=E5de i samh=E4llet i stort och vad man= t=E4nder p=E5 i s=E4ngkammaren. Makt blir inte okej, bara f=F6r att den erotiseras bakom st=E4ngda d=F6rrar. Petra =D6stergren f=F6rs=F6ker= anv=E4nda feministers kritik av porr, S/M och pedofiler (som alla inneh=E5ller sexualisering av sneda maktrelationer) f=F6r att st=E4mpla feminister som puritaner och bunta ihop kvinnor=F6relsen med den konservativa sexfientliga h=F6gern. Det =E4r tr=E5kigt att RFSL/Kom Ut gett Petra =D6stergren en frizon, s=E5 att hon p=E5 deras sidor kan framf=F6ra sitt feministhat.

A N T I F A S C I S M a n t i f a s c i s m --------------------------

14. NATIONELLA FRONTEN ATTACKERADE ARBETARE I november strejkade lastbilschaff=F6rer i Frankrike och genomf=F6rde med sina lastbilar blockader av flera av de st=F6rre motorv=E4garna. Genom Frankrikes centrala l=E4ge hotade v=E4gblockaderna hela det=7F vitala transportfl=F6det p=E5 EU:s inre marknad. I EU-parlamentet h=F6jdes r=F6ster f=F6r att ingripa mot de strejkande arbetarna. I den sydfranska staden Vitrolles tog den fascistiska vice borgm=E4staren Gilles Lacroix, fr=E5n Nationella Fronten, saken i egna h=E4nder.=7F Tillsammans med tv=E5 kommunalanst=E4llda och ett dussintal m=E4n bev=E4pnade med p=E5kar, attackerade han en av de strejkande arbetarnas v=E4gsp=E4rrar. Tre lastbilschauff=F6rer skadades, en av dem allvarligt. Fascisterna lyckades genom attacken f=E5 igenom tolv lastbilar framf=F6rda av strejkbrytare f=F6rbi v=E4gsp=E4rren.

15. FINSK ANTIFA-DEMO STOPPAD AV POLISEN Den 6 december hade den finska organisationen Solidaritet utannonserat en demo utanf=F6r presidentens palats, samtidigt som presidentet skulle h=E5lla sin nationaldagsmottagning. Solidaritet protesterade mot att skattepengar skulle anv=E4ndas till nationaldagsjippon och upprustning av milit=E4ren ist=E4llet f=F6r satsas p=E5 att bek=E4mpa den h=F6ga arbetsl=F6sheten. En buss med aktivister p=E5 v=E4g till Helsingfors f=F6r att delta i demonstrationen stoppades av polisen, och fick sin megafon beslagtagen (trots att de hade tillst=E5nd att anv=E4nda den). I demonstrationen grep sedan polisen, med hj=E4lp av civilare, fem aktivister f=F6r att ha kastat sn=F6boll. S=E5 n=E4r hundra antifascister sedan samlades i en f=F6rort f=F6r att bege sig ut mot en nazikonsert var st=E4mningen redan laddad. Antifascisterna gjorde bed=F6mningen att de var tillr=E4ckligt m=E5nga f=F6r att kunna ta sig ut till konserten. Men snuten st=E4ngde in alla antifascister p=E5 v=E4gen genom att blockera de olika tunnelbanestationernas utg=E5ngar. Samtidigt fick de trehundra nassarna under snutbeskydd genomf=F6ra sin konsert. Sedan kravallpolis inf=F6rdes i Finland har polisbrutaliteten mot v=E4nstern och demonstrationsr=E4tten =F6kat, trots att det =E4nnu inte f=F6rekommi= t n=E5gra kravaller. Men med snutens provokationer och v=E5ldsupptrappning =E4r det v=E4l bara en tidsfr=E5ga innan =E4ven= Finland f=E5r kravaller som svar.

(K=E4lla: Antifa Info-Bulletin #149) ANTIFA - HELSINKI E-mail: antifa@sci.fi Web: http://www.sci.fi/~antifa

16. FIASKO F=D6R FASCISTER I BELGIEN Den 24 november hade det belgiska fascistpartiet Vlaam Blok, VB, bjudit in Megret, en h=F6jdare fr=E5n franska Nationella Fronten till staden Anvers. I Anvers har Vlaam Blok f=E5tt 30% av r=F6sterna, och ville genom bes=F6ket f=F6rs=F6ka =E5ka sn=E5lskjuts p=E5 Fronten f=F6r= att framst=E5 som kapabla att styra staden. Men antifascist- organisationen Antwerpen Helemaal Anders var f=F6rberedda p=E5 bes=F6ket. De svarade med att bjuda in den franska antifascisten Alain Catan fr=E5n Vitrolles, och organiserade en presskonferens framf=F6r stadshuset. Femhundra antifascister samlades f=F6r att lyssna p=E5 hans tal, och talet fick stor t=E4ckning i flaml=E4ndsk och fransk media. Under tiden f=F6rs=F6kte Vlaam Blok ta sig in i stadshuset under ett stadsfullm=E4ktigem=F6te. Veteraner fr=E5n andra v=E4rldskriget fyllde dock snabbt igen =E5h=F6rarb=E4nkarna, s=E5 att= Vlaam Blok inte kunde ta sig in. Ist=E4llet r=F6k Vlaam Blok ihop med polisen. Dagen blev en seger f=F6r internationalism och antifascism. Vlaam Blok f=F6ll =E5tskilligt i f=F6rtroende hos folket i Anvers den dagen.

ANTWERPEN HELEMAAL ANDERS COORDINATION E-mail: gi30710@glo.be Web: http://bewoner.dma.be/geudens

17. N=D6RDLAND "SPAMMAR" ALGONET Den nynazistiska tidningen Nordland genomf=F6rde dagarna innan julafton en massiv, s=E5 kallad spamning, till bland annat Algonets anv=E4ndare. Spam-andet bestod av att n=F6rdarna skickade ett reklamutskick till 70.000 e-mailadresser. Att skicka spam-post, massreklam-utskick, =E4r ytterst hatat p=E5 internet, och strider mot "netiketten" hur man agerar p=E5 internet. F=F6rhoppningsvis kommer N=F6rdland dr=E4nkas i ilskna svar fr=E5n hackers och internet- anv=E4ndare. I utskicket gav de sin syn p=E5 det omdebatterade f=F6redraget i Ume=E5 som organiserades av doktoranten Karolina Matti. De passade =E4ven p=E5 att f=F6ra ut sin hets och f=F6respr=E5ka "skallm=E4tningar" f=F6r att k=E4nna igen "raser", f=F6rklara den "vita rasen" som skapelsens krona och att "alla stora uppfinnare och h=F6gkulturer varit vita". Och s=E5 givetvis, att judarna hade makten... Stackars N=F6rdl=E4ndare, att de inte fattar att raskriget =E4r slut. Det har funnits tv=E5 raser av arten m=E4nniska (Homo Sapiens), n=E4mligen "v=E5r" ras, Homo Sapiens Sapiens och Homo Sapiens Neanderthalis. Och den senare dog ut f=F6r flera tusen =E5r sedan...

M E D I A m e d i a ---------------

18. REDAKTIONEN F=D6R FRIHETLIG PRESS HAR ORDET... Nu =E4r det =E4ntligen dags! F=F6rsta numret av Frihetlig Press kommer att l=E4mna tryckpressarna i Eskilstuna fredag 19/12 kl 12.00. Vi =E4r v=E4l medvetna om att tidningen =E4r sex veckor f=F6rsenad detta pga problem med konvertering och tillverkning av postscript-filer som uppst=E5tt d=E5 vi framh=E4rdar att g=F6ra tidningen p=E5 PC. Vi har vidare haft problem med v=E5r likviditet pga alltf=F6r d=E5ligt intresse fr=E5n annons=F6rernas sida. Vi vill =E4nd=E5 passa p=E5 att= tacka de som har annonserat (Federativs, Arbetaren, Kvinnovetenskaplig tidskrift och NSMPD). Vi vill ocks=E5 tacka den handfull m=E4nniskor som redan best=E4llt prenumerationer p=E5 en osedd tidning. Frihetlig Press =E4r en frihetlig socialistisk teori- och debattidskrift som ges ut av Uppsala Studentsyndikat. Tidningens =E4gare vill dock g=F6ra veterligt att tidningen inte =E4r en studenttidning, =E4ven om den g=F6rs av studerande, utan riktar sig till alla som =E4r intreserade av teori och debatt kring den frihetliga socialismen. I detta f=F6rsta nummer r=F6r vi oss i kast mellan olika grenar och olika =E4mnen inom den frihetliga r=F6relsen. Tidningen behandlar allt ifr=E5n r=E4tts=E4kerhet och anarki till italiensk autonom marxism =F6ver svensk v=E5ldt=E4ktslagstiftning och 80-talets stockholmska BZ-r=F6relse. F=F6rutom redaktionens egna medarbetare skriver Eva X Moberg, Henry Spira, Britta Gr=F6ndahl och Kevin Doyle (intervju med Noam Chomsky) i detta nummer. Vi hoppas att kunna distribuera tidningen innan jul. Vad g=E4ller distributionen har vi dock st=F6tt p=E5 ytterligare problem. F=F6r det f=F6rsta har inte tillr=E4ckligt= m=E5nga organisationer och bokl=E5dor svarat p=E5 v=E5r erbjudan att f=E5 s=E4lj= a tidningen p=E5 kommission. F=F6r det andra har en av redaktions- medlemmarna sett till att redaktionens stolthet, redaktionsmobilen blivit 35 cm kortare p=E5 v=E4g 80 i G=E4vle. Vi s=F6ker d=E4rf=F6r fler kommission=E4rer och distribut=F6rer till tidningen! Tills vidare kan Frihetlig Press k=F6pas p=E5 f=F6ljande st=E4llen:

Eskilstuna: Aktivt Motst=E5nd. G=E4vle: G=E4vle LS & Joe Hill g=E5rden. J=F6nk=F6ping: J=F6nk=F6pings Bokkafe p=E5 Svavelsticksgr=E4nd 7. Link=F6ping: Link=F6pings LS & Link=F6pings Studentsyndikat. Malm=F6: Kafe Nutiden p=E5 David Hallsgatan 4. Sandviken: Sandvikens LS p=E5 Bryggargatan 7. Stockholm: Bokhandeln INFO p=E5 Tj=E4rhovsgatan 44. Uppsala: Uppsala LS bokkafe p=E5 Sysslomansgatan 13. Uppsala Bokkafe p=E5 Kungsgatan 41. Uppsala Studentsyndikat p=E5 Rackarbergsgatan 58. V=E4ster=E5s: V=E4ster=E5s LS p=E5 Norra Ringv=E4gen 28.

L=E4ngre har det tyv=E4rr inte kommit. Vi jobbar dock f=F6r att se till att tidningen kommer att finnas p=E5 flera st=E4llen i Stockholm, G=F6teborg, Ume=E5, Lule=E5 och Helsingborg innan jul. Saknar du tidningen i din stad s=E5 meddela oss vart vi skall skicka tidningarna! Recentionsexemplar kommer att skickas till samtlig v=E4nsterpress s=E5 snart som m=F6jligt. Best=E4ll din prenumeration omg=E5ende genom att s=E4tta in 80 kr f=F6r 4 nr eller 150 kr f=F6r 4 nr (st=F6dpren.) p=E5= postgirokonto 457 14 86-2. Betalningsmottagare =E4r "Uppsala Studentsyndikat". M=E4rk talongen "Frihetlig Press". =C4ven enstaka nr kan k=F6pas f=F6r 20 kronor styck.

Frihetlig Press Box 1957 75149 Uppsala

19. DIREKT AKTION NR 6/97 Ett nytt nummer av SUF:s flaggskepp, Direkt Aktion, har kommit. Nya numret inneh=E5ller en intervju med anarkopop-bandet Chumbawamba, artiklar om de nya lagf=F6rslagen om tv=E5ngsarbete f=F6r unga, marknadsanpassningen av universitetet, elevkamp i Enk=F6ping och pojkars f=F6rtryck av flickor i skolan. Tidningen kostar 15 sp=E4nn p=E5 alla frihetliga hak. Du kan prenumerera p=E5 sex nummer av tidningen genom att s=E4tta in 80 kr (150 kr f=F6r st=F6dpren.) p=E5 postgiro 64 99 67-7.

http://www.direktaktion.home.ml.org e-post: direkt.aktion@usa.net

20. PRENUMERERA P=C5 DESSA TIDNINGAR... F=F6ljande tidningar rekommenderar Motkraft en prenumeration p=E5. Saknar du n=E5gon tidning, tidskrift eller n=E5got zine i listan, s=E5 skriv till oss. V=E5r email-adress =E4r <motkraft@poboxes.com>.

Alarmkalendern =E4r en liten aktivistbulletin. Prenumerations- avgiften betalas kontakt till Alarmkalendern, Box 4181, 203 13 Malm=F6. Skicka valfri summa pengar (undvik mynt) eller frim=E4rken, s=E5 f=E5r du Alarmkalendern till sj=E4lvkostnadspris s=E5 l=E4nge pengarna r=E4cker. <http://www.geocities.com/CapitolHill/2644/>. Amazon =E4r en feministzine. Prenumeration kostar 20:-/nummer och betalas till postgiro 441 22 52-1. Amazon heter ocks=E5 ett lesbiskt fanzine. Adress: Chronasv=E4g 29, 141 71 Huddinge. Antifascistisk Aksjon =E4r en tidskrift som utges av AFA-Norge. 6 nr/=E5r. 6 nr kostar 100 norska kronor. Adress: Postboks 6689, St. Olavs plass, 0129 Oslo, Norge. Norskt postgironummer =E4r 0826.0738586. Arbetaren =E4r Sac/Syndikalisternas tidning. Kommer ut en g=E5ng i veckan. Arbetarsocialisten utges av Centrum f=F6r Arbetarkommunister. 4 nr/=E5r. 4 nr kostar 50 kr. Adress: IKK, Box 21 10, 127 02 Sk=E4rholmen. Postgiro: 639 60 60 - 3. Autonomi. Tidskrift som utges av den antiimperialistiska gruppen Autonomi-kollektivet i Danmark. 2-4 nr/=E5r. 6 nr kostar 250 svenska kronor. Adress: c/o Internationalt kulturforum, BBC box 286, Vesterbrogade 208, 1800 Frederiksberg C., Danmark. Danskt postgiro: 8 39 03 39. Brand =E4r en anarkistisk tidskrift som fyller 100 =E5r snart. 6 nummer kostar 150 kronor och betalas till postgironummer 478 24 80-0. Adress: Box 15015, 104 65 Stockholm. Broaktivisten =E4r en aktivisttidning med r=F6tterna i det sk=E5nska bromotst=E5ndet. Prenumeration kostar 50:- (5 nummer). Postgironumret =E4r 66 15 56-1, och betalningsmottagare "Elysium". Adress: Box 4181, 203 13 Malm=F6. Demos Nyhedsbrev =E4r en dansk antifascistisk tidning med socialistisk och antiimperialistisk grundsyn. Ca 6 nr/=E5r. Prenumeration kostar 120 danska kronor och g=E4ller f=F6r alla nummer en =E5rg=E5ng oavsett n=E4r p=E5 =E5ret betalningen sker. Adress: Postbox 1110, 1009 K=F6benhavn K, Danmark. Danskt postgiro: 5 68 61 64 Direkt Aktion. <http://www.direktaktion.home.ml.org> Syndikalistiska ungdomsf=F6rbundets tidskrift. Kostar 100:- f=F6r en prenumeration, och kan betalas till postgiro 64 99 67-7. Ekologisten. <http://www.geocities.com/RainForest/8766/> Radikal milj=F6kamp. Stockholmsbaserad. Postgirot =E4r 476 60 35-2, kostnaden =E4r 50 kronor f=F6r 5 nummer. Facklan. <http://members.tripod.com/~animalliberationfront/> Djurr=E4ttstidning. Facklan, Box 6092, 906 04 Ume=E5. Folkmakt =E4r en frihetlig socialistisk tidning med mycket klasskamp. 60 kronor f=F6r 6 nummer, postgiro 409 13 49-3. Frihetlig Press. Se mer info p=E5 annan plats i detta nummer av Motkraft Nyhetsbrev. Pg 457 14 86-2, 20:-/nummer. Betalningsmottagare "Uppsala Studentsyndikat". Gaia =E4r en tidskrift f=F6r internationell solidaritet, utges av Internationalt forum i Danmark. Prenumeration kostar 100 danska kronor per =E5r. Adress: Griffenfeldsgade 35, 2200 K=F6benhavn N., Danmark. Danskt postgiro: 412 - 0361 Kurdistan Rapport utges av Kurdistans Informationsbyr=E5. 5 nr/=E5r. 5 nr kostar 125 kr. Adress: Luntmakargatan 73, 113 51 Stockholm. Postgiro: 66 62 09 - 2. Kvinnor & Fundamentalism utges av St=F6dkommitt=E9n f=F6r Kvinnor i Iran: feministisk, antirasistisk, antiimperialistisk. 2 nr/=E5r. Prenumeration kostar 60 kr. Adress: Box 1047, 751 40 Uppsala. Postgiro: 11 34 38 - 6 Propaganda utges av autonoma i Danmark. Ungdomsinriktad. 4 nr/=E5r. 4 nr kostar 60 danska kronor. Adress: c/o Kasama, Stiduestraede 24, 1455 K=F6benhavn K., Danmark. Danskt postgiro: 672 - 8197.

=D6 V R I G T =F6 v r i g t ----------------

21. KAF=C9 44 OCH BOKHANDELN INFO I STOCKHOLM UT=D6KAR =D6PPETTIDERNA. Fr=E5n och med den 9:e januari kommer Kaf=E9 44 och Bokhandeln Info ha =F6ppet alla dagar i veckan f=F6rutom s=F6ndagar. Exakta tider =E4r dock inte best=E4mda =E4nnu. Scen 44 forts=E4tter med sina spelningar varje tisdags- och torsdagskv=E4ll. Scen 44, Kaf=E9 44 och Bokhandlen Info ligger p=E5 Tj=E4rhovsgatan 44 p=E5 S=F6dermalm i Stockholm. N=E4rmsta tunnelbanestation =E4r=7F Medborgarplatsen.

22. NORSKA KAMRATER HAR =D6VERTAGIT #NORDLAND-KANALEN P=C5 IRC. IRC betyder Internet Relay Chat, och =E4r som namnet tyder ett chat-medium p=E5 Internet. Nordland-fascisterna har sedan l=E4nge haft en egen chat p=E5 IRC, som kallats #nordland. Nu har dock norskt v=E4nsterfolk lyckats kuppa IRC-kanalen #nordland och kastat ut alla fascister d=E4rifr=E5n.

23. KRAVALL I N=DCRNBERG Efter en rockkonsert p=E5 kulturcentret KOMM i N=FCrnberg runt den 20 december, utbr=F6t kravaller mellan en grupp autonoma (punkare?) och polisen. De autonoma t=E4nde eld p=E5 en n=E4rliggande byggnad tillh=F6rande stadsf=F6rvaltningen och attackerade den framryckande polisstyrkan med gatstenar. 28 personer greps i kravallen. N=FCrnbergs stadsfullm=E4ktige svarade genom att bryta kontraktet och st=E4nga KOMM.

K=E4lla: A-Infos

24. ANARKISTISKA HJ=C4LPARBETARE KIDNAPPADE I mitten av december kidnappades tv=E5 medlemmar fr=E5n den polska anarkistfederationen i Tjetjenien. De b=E5da aktivisterna, Marek Kurzyniec och Krzysztof Galinska, arbetade som hj=E4lparbetare p=E5 en konvoj med f=F6rn=F6denheter som mat, medeciner och kl=E4der. Det r=E5der oklarheter om ytterligare tre personer i utkanten av polska anarkistfederationen =E4ven de kidnappats, nyhetsbyr=E5erna har bara bekr=E4ftat de tv=E5 f=F6rsta. De b=E5da anarkisterna =E4r v=E4lk=E4nda hj=E4lparbetare i Tjetjenien, s=E5 f=F6rhoppningsvis kommer inte kidnapparna att skada dem. Hitills har kidnapparna inte uttalat n=E5gra krav p=E5 l=F6sen, s=E5 inga (inte ens den tjetjenska= regeringen) vet =E4nnu vilka de =E4r eller var i landet de befinner sig. Vid tidigare liknande kidnappningsfall har kidnapparna v=E4ntat n=E5gra veckor innan de offentliggjort sina krav.

K=E4lla: A-Infos

25. F=C4RGBOMBER MOT PERUS AMBASSAD I STOCKHOLM Den 16 december f=F6rra =E5ret gick ett kommando ur MRTA-gerillan in p=E5 Japans ambassad under en fest och tog festdeltagarna som gisslan. Denna aktion p=E5gick under flera m=E5nader tills den peruanska armen brutalt m=F6rdade medlemmarna i kommandot under en fritagningsr=E4d. I protest mot morden och mot tortyren MRTA- medlemmar uts=E4tts f=F6r i peruanska f=E4ngelser, i protest mot den brutala, nyliberala diktatur Peru under Fujimoris ledning =E4r kastade vi 16 december 1997 r=F6d f=E4rg mot Perus ambassads fasader. Den r=F6da f=E4rgen =E4r en symbol f=F6r det blod den peruanska regimen utgjuter =F6ver sitt eget folk men den =E4r ocks=E5 en symbol f=F6r= kamp=7F emot kapitalismen och reaktion, en symbol f=F6r frihet och socialism och f=F6r att kampen =E4r internationell.

Internationell Solidaritet (Pressmeddelandet l=E5nat fr=E5n brand).

=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D= =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D= =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D <motkraft@poboxes.com> =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D= =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D= =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D

****** A-Infos News Service ***** News about and of interest to anarchists

Subscribe -> email MAJORDOMO@TAO.CA with the message SUBSCRIBE A-INFOS Info -> http://www.tao.ca/ainfos/ Reproduce -> please include this section