(en) Action

kurt svensson (ksvensson@hotmail.com)
Fri, 21 Nov 1997 09:14:08 PST


A AA AAAA The A-Infos News Service AA AA AA AA INFOSINFOSINFOS http://www.tao.ca/ainfos/ AAAA AAAA AAAAA AAAAA

>From: anders@kfumscout.dk
>To: ksvensson@hotmail.com
>Date: 21 Nov 1997 16:11:58 +0100
>Subject: action
>
>Dear friends.
>
>We have today at 11.50 given a letter in danish, a translation of the
>english version, to the embassador at the Dutch embassy in Copenhagen.
>We haven´t sent any press-statement out, so you can mention our letter
>whereever you want.
>I am mailing the letter with this mail.
>
>Regards Anders Magnusson.
>
>
>København d. 21/11-1997
>
>Til Den hollandske Ambassadør i Danmark.
>
>Officiel informationserklæring om overtrædelser af hollandsk strafferet
>(Wetboek van Straafrecht)
>
>Højagtede
>
>Vi, koordineringsgruppen for de anholdte i Amsterdam i dagene 15. - 17.
>juni, henvender os til Dem på vegne af de danske anholdte.
>Vi har modtaget information om et stort antal overtrædelser af
>straffeloven begåede af følgende personer, formodentlig i samarbejde og
>enighed:
>J. Vrakking, ledende offentlig anklager i Amsterdam,
>E. Nordholt, forhenværende leder af Amsterdams politi og
>S. Patijn, Amsterdams borgmester.
>
>Vi oplyser:
>Natten mellem 15. og 16. juni 1997 forsamledes et stort antal mennesker
>i gaden ”Spuistraat“ i Amsterdam. Deres agt var at afholde en fredelig
>demonstration dels mod det europæiske topmøde, der ville blive afholdt
i >Amsterdam i de følgende dage, dels mod et antal arrestationer som de
>hollandske myndigheder tidligere havde foretaget af blandt andet
>fredelige demonstranter. Det var demonstranternes hensigt at bevæge sig
>til hovedkvarteret for Amsterdams politi for dér at støtte de tidligere
>arresterede ved at larme, råbe og synge. Dette fænomen går i Amsterdam
>under navnet en ”larme-demonstration“. Demonstrationens rute gik
hverken >igennem eller forbi de sikkerhedszoner, der i anledning af topmødet var
>etablerede i store dele af byen.
>
>Forsamlingen, i hvilken omkring 350 mennesker deltog, havde kun bevæget
>sig få skridt, før den omringedes af kamp- og civilklædt politi. Alle
>demonstranter blev berøvede deres frihed, en frihedsberøvelse der i
>visse tilfælde varede indtil torsdag d. 19. juni 1997. Kort efter
>frihedsberøvelserne erklærede førnævnte Vrakking i forskellige medier,
>at de arresterede var mistænkt for medlemskab af en kriminel
>organisation, hvilket i Holland er strafbart efter straffelovens § 140.
>
>Af et ”civilt søgsmål“ ved ”Retten i Amsterdams lynproces“, som nogle
af >de frihedsberøvede udbad sig og førte mod den hollandske stat
>(Amsterdams anklagemyndighed), fremgik det, at tilbageholdelserne var
>foretagne efter ordre fra førnævnte Vrakking og Nordholt. Før
>frihedsberøvelserne havde Vrakking endvidere telefonisk kontakt med
>ovennævnte Patijn, som gav sit samtykke til disse.
>Præsidenten for retten i Amsterdam afsagde d. 16 juni dom i ovennævnte
>sag. Dommen lød på, at de af Vrakking til grund lagte omstændigheder
var >utilstrækkelige til at skabe mistanke om, at de sagsøgende skulle have
>overtrådt hollandsk strafferet. I medfør af dette fandt retten, at
>arrestationen af de sagsøgende var ulovlig, og at de straks skulle
>løslades. En kopi af dommen er vedlagt. Dommen viser klart, at ikke
blot >de sagsøgende men alle anholdte demonstranter var berøvede deres frihed
>på ulovhjemlet grundlag. Til trods for denne dom holdt Vrakking
>efterfølgende de øvrige demonstranter varetægtsfængslede i op til 2
>døgn.
>
>1. Hindringen af demonstrationen d. 15. juni må betragtes som en
>forhindring af en lovlig offentlig forsamling ved vold eller trusler om
>vold; følgelig en overtrædelse af § 143 i den hollandske straffelov.
Det >var demonstranternes hensigt fredeligt at give udtryk for deres syn på
>de hollandske myndigheders optræden i forbindelse med det europæiske
>topmøde - en adfærd til hvilken ingen forudgående tilladelse behøves
>indhentet.
>Det må endvidere konkluderes, at Vrakking, Nordholt og Patijn ved at
>arrestere demonstranterne efter mistanke om overtrædelse af § 140 i den
>hollandske straffelov, til trods for at denne bestemmelse - som
>bekræftet af præsidenten for retten i Amsterdam i vedlagte dom - på
>ingen måde finder anvendelse overfor disse, samt ved frafaldet af
>tiltale mod de anholdte for overtrædelse af ovennævnte bestemmelse må
>betragtes som mistænkte for forsætligt at berøve 350 mennesker deres
>frihed. Selv i tilfælde af at forsæt ikke kan påvises, er der tale om,
>at de ovennævnte bevidst har udsat sig for betydelig risiko for at
>overtræde loven ved at foretage arrestationerne respektive fastholde
>varetægtsfængslingen efter ovennævnte kendelse fra retten i Amsterdam.
>Som følge af dette må Vrakking, Nordholt og Patijn regnes for skyldige
i >overtrædelse af § 282 i den hollandske straffelov, der forbyder ulovlig
>tilbageholdelse.
>
>For at bidrage til det størst mulige overblik over de begåede
>forbrydelser vedlægges endvidere en Euro-Summit Blackbook, der bl.a er
>redigeret af undertegnede.
>
>Det er åbenlyst at så graverende brud på ytrings- og
forsamlingsfriheden >som de ovenfor anførte ikke kan lades ustraffede, endsige da ubelyste,
i >en demokratisk retsstat. Undertegnede henvender sig derfor til Dem med
>et udtrykt ønske om, at disse informationer videresendes til behørige
>hollandske myndigheder, såvel som om at en undersøgelse af de ovenfor
>anførte forbrydelser iværksættes.
>
>Samtidig beder vi at blive holdt informerede om sagens videre forløb.
>Hvis det skulle blive besluttet ikke at retsforfølge de ovennævnte
>mistænkte, bedes De informere os skriftligt. I sådant tilfælde
overvejes >en tiltalerejsning efter § 12 i den hollandske straffelov.
>
>Vi ser frem til Deres svar med stor interesse
>
>Deres hengivne
>
>Anders Magnusson
>
>Rasmus Bjerre
>
>Svar sendes til
>Anders Magnusson
>Amagergade 1 D.st
>DK-1423 København K
>
>to: IN:jb@sandes.dk
>cc: in:stud4348@alfred.uib.no
> IN:ksvensson@hotmail.com
>
>

-för revolution i vår livstid- ksvensson@hotmail.com

______________________________________________________ Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

****** A-Infos News Service ***** News about and of interest to anarchists

Subscribe -> email MAJORDOMO@TAO.CA with the message SUBSCRIBE A-INFOS Info -> http://www.tao.ca/ainfos/ Reproduce -> please include this section