(hr, sl) necemo i nedamo #13

Marko Vukovic (MARKO.VUKOVIC@zamir-zg.ztn.apc.org)
Wed, 08 Oct 1997 01:06:00 +0200


A AA AAAA The A-Infos News Service AA AA AA AA INFOSINFOSINFOS http://www.tao.ca/ainfos/ AAAA AAAA AAAAA AAAAA

marko vukovic \ zagreb.

(ovo je izvadak iz fanzina Comunitas,#7, tj. njegova info sekcija - necemo i nedamo,#13) -------------------------------------------------------------------------

ne]emo i nedamo #13

Ne]emo i nedamo je trenutno info sekcija u Comunitasu, mada je originalno zami`ljen kao newsletter koji bi se bavio novostima od va\nosti za anarhiste(ice) a sa podru[ja biv`e Jugoslavije. Uzrok tome da je on preselio u ovaj fanzin treba tra\iti u nedostatku energije, novca i ljudi unutar zap-a tj. na`oj nemogu]nosti da zadr\imo redoviti tempo izla\enja ove dvije paralelne publikacije, isto kao i u nedostatku interesa i, `to je va\nije, konkretne podr`ke od strane publike kojoj je ne]emo i nedamo namjenjen. U interesu relevantnosti podataka koje ne]emo i nedamo prenosi, jo` uvijek stoji poziv za sve koji bi se mogli priklju[iti izradi da to i u[ine. Tu se prije od svega misli na slanje vijesti i [lanaka od strane osoba koje su dogadjajima i prisustvovale. Takav vid podr`ke nam najvi`e nedostaje. (mb)

---------------------------------------------- -Grupa u nastajanju- Crni kri\ je slobodarska grupa nastala tokom studentskog protesta 96-97 u Beogradu. Za sada je uklju[en vrlo mali broj ljudi i sve je uglavnom na individualnom nivou. Bavi]emo se poglavito izradom i deljenjem letaka neprijateljske sadr\ine sa ciljem destabilizacije i razbijanja dr\ave. Naravno `alim se, mada u svakoj `ali ima pola istine. Prvi letak pod nazivom "Za`to smatramo da se ne treba odazivati pozivima u vojsku" smo `tampali u 1000 komada od [ega je 500 podeljeno 15. maja na "Dan prigovara[a savesti" u toku protesta na Trgu Slobode (Republike), 200 zaplenjeno od strane radnika Ministarstva Unutra`njih Poslova (kerova), a ostatak ]emo podeliti na hardkor koncertima i sli[nim manifestacijama. Ime "Crni kri\" nema nikakve veze sa Anarchist Black Cross-om, izabrali smo ga zbog provokativnosti i to se pokazalo kao dobar potez. Rado ]emo se priklju[iti nekoj ja[oj grupi ako takva bude postojala u Beogradu ali za sada ]emo raditi sami koliko mo\emo. Princip je `to manje ljudi to bolje, i to stoji. Pozdrav svim ljudima koji ovo [itaju. Sloboda ili smrt!!! (ovo zadnje nije [etni[ko). crni kri\ ------------------------------------------------- -Nove publikacije- U izdanju beogradskih |ena u crnom, iza`ao je tre]i broj lista za prigovor savesti i antimilitarizam Prigovor. Kao i u svakom broju, bavi se situacijom oko prigovora savjesti u SRJ, zatim su tu tekstovi o problemima u Gr[koj, Turskoj, Njema[koj... Ispovjest jednog "oslobo+enog" vojnika, [lanak o protestima `irom SRJ, izjava povodom `irenja NATO saveza, tekst o AIDSU (prenesen posredno iz Green Anarchist-a a neposredno iz fanzina Kontrapunkt #1)... |ene u crnom mo\ete kontaktirati na telefon: 011 324 7877, a Prigovor mo\ete nabaviti i na yu kontakt adresi za comunitas odnosno ne]emo i nedamo. Sam list je besplatan, ali svakako po`aljite poneku nov[anicu za po`tarinu. Revolucionarna grupa Torpedo je izadala novi pamflet, i to: "Metodi anarhosindikalizma" od Rudolfa Rokera. Radi se o jo` jednom u nizu (osmi!) prijevoda iz strane literature, i to o ekstraktima iz opse\nijeg autorovog djela, napisanog 1938. godine. Sama bro`ura je uvod u stavove i taktike kojima barataju pojedinci i grupe orjentirane prvenstveno na "klasni rat". Svakako preporu[ujemo. Tako+er, do`li smo i u posjed dvadesetog broja Torpedo Informatora koji je u cjelosti posve]en kritici pank i anarhopank pokreta.

Udru\enje za mir i ljudska prava - Baranja je izdalo prvi broj svog biltena "Poku`ajmo... jedni pored drugih", u kojem uglavnom predstavljaju svoje udru\enje i osvr]u se na svoj dosada`nji rad, odnosno na teku]e projekte. Jo` jedan u nizu informativnih biltena, svakako je i ARKinfo. Poluinterno glasilo mre\e Antiratne Kampanje Hrvatske, neformalni vodi] kroz rad svih grupa [lanica mre\e. Po`to izlazi svako toliko, otprilike i pokriva rad svake pojedine grupe u periodu izme+u dva broja, a u svakom novom pojavljivanju donese i poneki wiev sa pojedincima(kama) koje predstavljaju svoje grupe unutar mre\e. Do sada su iza`la tri broja (idu paralelne verzije na na`em i engleskom, i to po 500 kopija svake) a naveliko se kuha [etvrti. ARKinfo; Gajeva 55; 10000 Zagreb; Croatia. Cijena je po dogovoru. Novost je i uradi sam(a) Vegan kuharica, sa 44 strane kompilacije raznih recepata i textova. Za 5 [una na: Kesi] Ivana; Sel[inska 16; 10360 Sesvete; Croatia. (mb) ------------------------------------------------ -Plomin II- Po[etkom devetog mjeseca, pokrenuta je izgradnja termoelektrane Plomin II, nedaleko ve] postoje]e Plomin I. To je samo jedan manji dio od nadasve opse\nog plana Hrvatske Elektroprivrede da u narednom periodu du\ cijele obale izgradi [itav niz termoelektrana i tako dugoro[no rije`i problem opskrbe elektri[nom energijom. Ekolozi i ekolo`ke grupe upozoravaju da je dosada`nji rad Plomina I ostavio nesagledive posljedice na zdravlje stanovnika Labin`tine odnosno posredstvom kiselih ki`a na `ume Gorskog Kotara. Lokalni stru[njaci upozoravaju da su te `ume gotovo u potpunosti o`te]ene, i tako se jo` '95. godine baratalo brojkom od samo 3% potpuno zdrave bjelogorice. Vlada i HEP tvrde da ]e adekvatnim mjerama sprije[iti da do+e do potpune ekolo`ke katastrofe, tj. da ]e novosagra+eni objekti zadovoljavati ekolo`ke standarde. Pou[eni dosada`njih iskustvima, nije niti malo [udno `to je veliki dio javnosti zabrinut. Plomin II je investicija njema[kog kapitala, i budu]a termoelektrana ]e u biti u njihovom vlasni`tvu, `to zna]i da ]e oni proizvoditi struju na ra[un energije iz ugljena koji si sami dobave, i zatim tu istu struju prodavati Republici Hrvatskoj. Cijelu situaciju najbolje ocrtava jedan od pulskih grafita: Plomin 2 jebo te ja; Plomin 3 najebali smo svi. U sklopu HEP-ovog plana razvoja, predvi+ena je i termoelektrana u Lukovom ~ugarju, jednom od bisera Velebita, protiv [ega se ve] pobunilo lokalno stanovni`tvo i neka planinarska dru`tva. (mb) ----------------------------------------------------- Slu[aj Mc Donald's protiv Bureka Nakon intenzivnih pregovora izme+u vlade BiH i multinacionalne kompanije Mc Donald's izjavljeno je da strane nisu postigle sporazum. To zna[i, da u Bosni ne]e biti Mc Donaldsovih restorana, i to barem sljede]e tri godine kada bi se mogli ponoviti pregovori. Do nesuglasica je do`lo zbog toga jer je vlada tra\ila da McD u potpunosti koristi doma]e sirovine tj. slatu, meso i pecivo. Tra\eno je od njih da ulo\e u infrastrukturu i proizvodnju tih sirovina i to na licu mjesta. Predstavnici McDreka nisu prihvatili te uvjete. Naknadno je vlada BiH objavila da su smatrali da bi ulazak McDonaldsa na njihovo tr\i`te ozbiljno ugrozio privatni sektor tj. tradicionalne [evape i burek, te da su smatrali neprimjerenim da oni samo do+u i pokupe vrhnje bez ozbiljnijih ulaganja. Ostaje nam za zaklju[iti da se Bosanci za sada ipak nisu prodali. ~to se ti]e ostalih, napomenimo da su sljede]i restorani u planu u Kraljevu i Puli, a otvoren je i prvi Mc u Skopju. ---------------------------------------------------------------- Ex-Yu anarho summit; 21.-24.8., Tiszafured, Ma+arska U pro`lom broju ne]emo i nedamo mogli ste pro[itati poziv na taj skup i dio pisanih materijala koji su razaslani potencijalnim sudionicima. Mi smo u me+uvremenu bili u Ma+arskoj a vi ostali mo\ete samo [itati kako nam je bilo... Dakle, organizacija oko obavje`tavanja i cirkulacije podataka u vezi skupa je prepu`tena trima lokalnim kontaktima (Slovenija, Hrvatska, Jugoslavija) [isto radi jednostavnosti i rezanja tro`kova. Svaki lokalni kontakt je po svojem izboru i naho+enju razaslao pozive i upitnike, a procjenjuje se da ih je poslano pribli\no 300. Od tog sveukupnog broja, povratnu informaciju smo dobili od otprilike 10%, a do zadnjeg dana nismo vidjeli niti jedan ispunjeni upitnik. Iz Slovenije je bilo 3x mo\da, na kraju se nitko nije pojavio. Iz Hrvatske, preko deset usmenih potvrda, na kraju su se pojavila 4 sudionika (mada nas je krenulo vi`e --> sveukupno 8), iz Jugoslavije tako+er deset do petnaest `to usmenih `to pismenih potvrda; totalni saldo = 5 sudionika i ica. Na kraju, u kampu nas se okupilo to[no 15. Osim nas devetoro iz biv`e Jugoslavije, dru`tvo nam je pravila [etvorka iz B.A.T. te duo iz Poljske Anarhisti[ke Federacije. Konkretni dio organiziranja, tj. tra\enje mjesta za kampiranje i rje`avanje prakti[nih problema je prepu`ten B.A.T.-u (Budapesti Autonomi Tarsulas - @ grupa iz Budimpe`te) i usprkos nekoliko problema koji su iskrsnuli putem, treba re]i da su to napravili korektno. Bilo je nesporazuma oko mjesta nala\enja, tj. neki ljudi su kasnili `to je automatski zna[ilo da su propustili vlak do samog kampa ( a mjesto odr\avanja je bilo tajna - neki ka\u da je to paranoja, ali to su obi[no osobe koje na sebi ne ponesu niti dio rizika. Ljudi iz Tiszafureda su odlu[ili da tako treba biti, i to treba po`tovati.). Sva ta zavrzlama je uzrokovala da su se de`avale smije`ne situacije, jer npr. u Szolnok su zakasnile dvije grupe (to[nije nitko nije do`ao na vrijeme), jedna iz Jugoslavije, druga iz Hrvatske. Prespavali su na istoj kolodvorskoj stanici a da se nisu sku\ili i na kraju su jedni stigli do Tiszafureda dok su se oni drugi okrenuli natrag. Kao najve]i problem, ipak se pokazala komunikacija. Ljudi koji su kasnili imali su telefonski broj na koji su se mogli javiti i zatra\iti konkretnije informacije, ali problem je bio `to taj lokalni kontakt nije znao niti jedan jezik osim svog materinjeg (kao i ve[ina Ma+ara). Tako+er, sam Tizsafured je dosta daleko od ovih prostora, pa se ispostavilo da je malo neprakti[no otputovati na tako dalek put zbog "samo" par dana sastanka. ~ta jo`(up.) Komarci su bili ubita[ni, hrana im je jeftina, Tisa je lijepa, Ma+arska tako+er. Toliko za uvod.

- osobne impresije - Dolazak u Budimpe`tu, zna[io je i upoznavanje sa [lanovima B.A.T.-a. Nakon `to se nismo uspjeli sporazumjeti, ipak smo pogodili vlak i preko Szolnoka se uputili za Tiszafured. U tom trenutku nas je na skup ex-yu anarhista (i ica) putovalo svega [etvorica iz Hrvatske. U Szolnoku je uslijedio jo` jedan `ok, u vlak su u`li jo` samo dva Poljaka i jedan [lan B.A.T.-a. Nije do`ao nitko iz SRJ!(up.) Moram priznati da mi je naglo palo raspolo\enje. Svejedno, nekako smo se do[epali tog legendarnog Tiszafureda, i onako u bunilu i totalno umorni od puta na brzinu postavili kamp na prvom pogodnom mjestu. Atmosfera je bila - ne \elim razmi`ljati o ni[emu. Tako je i bilo. Do jutra smo se borili sa komarcima i govorili si: bit ]e bolje. Sljede]i dan smo se prebacili na jedno ostrvo u blizini, kako bi izbjegli eventualne probleme sa vlastima i ba` kako smo postavili kamp, pojavila se "delegacija" iz Jugoslavije. Ja osobno nisam vjerovao da ]e se jo` netko pojaviti. Bio sam siguran da ]emo odr\ati sastanak ex-Yu anarhista u prisustvu predstavnika iz Hrvatske, Ma+arske i Poljske. Sre]om, bio sam u krivu. Od tog trenutka, pa na dalje, nismo prestajali sa pri[om. Po`to se radilo o izrazito malenoj grupi, nije bilo potrebe a ni smisla praviti neki dnevni red. Manje vi`e spontano smo se odlu[ili da vrijeme iskoristimo samo za to da se bolje upoznamo i izmjenimo `to vi`e informacija. Za bilo `ta konkretnije, nije bilo niti ljudi niti volje. Pri[alo se o apsolutno svemu i sva[emu, jer interesi su u najmanju ruku varirali. Intenzitet dru\enja je bio stvarno visok, i tako smo nastavili sve dok nije do`ao trenutak da se rastanemo. Po meni najbitnija komponenta sastanka bila je ta `to smo se stvarno i napokon upoznali. Ljudi su dobili o[i, nos i u`i i prestali su biti samo slova na papiru odnosno ekranu. To je nekako bitnije od svega ostalog. Jedino, poluorganizirano izlaganje, bilo je predstavljanje B.A.T.-a i situacije u Ma+arskoj, odnosne Poljske anarhisti[ke federacije i situacije u Poljskoj. Razmjenili smo poprili[no materijala, ne`to iskustava i spomenuli da bi trebalo nastaviti sa organiziranjem ovakvih skupova. Toliko o samoorganizaciji. Na kraju smo se izgrlili, izljubili i rekli dogodine. Uslijedio je vrlo naporan put do Hrvatske odnosno Jugoslavije, ali i to smo nekako pre\ivjeli.

- neka razmi`ljanja - Prije od svega, na pamet mi pada pitanje Za`to se pojavilo tako malo ljudi(up.) Iskreno, jo` uvijek mi nije jasno. Kada smo proteklih godina razgovarali o organiziranju tog skupa, svi su bili za. Interes je bio fenomenalan i op]enito se [inilo da je generalna atmosfera takva da bi svi rado do`li. Samo organiziranje je potrajalo par godina, i to prvenstveno zato `to smo tra\ili partnere koji bi se u to upustili zajedno sa nama. Nakon dugog tra\enja, usko[io je B.A.T., dok smo regionalne kontakte prakti[ki zagnjavili da pomognu. Da smo u tom trenutku znali da ]e odaziv na skup biti tako jadan, vjerojatno bi odustali od svega. Ovako, svi su i dalje pru\ali podr`ku (verbalnu) i govorili kako je to super stvar. Vrijeme je teklo, a nitko se nije prijavljivao da bi do`ao, i dalje su svi govorili kako je to super (u to vrijeme se pojavljuju i prve kritike). I tako, tjedan dana prije po[etka samog skupa postaje jasno da ]e nas biti nekoliko. Procjena je bila 20-ak osoba. Za`to nas je bilo samo devetoro, ne znam. Za neke ljude nismo nikada saznali, za`to se nisu pojavili odnosno javili. Nekima je vjerojatno bilo preskupo, drugima predaleko, tre]i su valjda samo bili lijeni. Tu su jo` i problemi sa fakultetom, dokumentima i [isti nedostatak interesa. To su neki od razloga koji padaju na pamet. Bilo kako bilo, trenutna je situacija takva da je na skup do`lo toliko nas koliko nas je do`lo. To je realnost. Nemojte krivo shvatiti da je zbog svega toga sam skup bio neuspje`an. To nikako. {ak nisam niti razo[aran. Ispalo je definitivno druga[ije nego `to sam o[ekivao, ali bilo bi glupo re[i da sam nezadovoljan. Najbitnije od svega je da smo se na`li, a ja sam iz svega izvukao i vi`e nego dovoljno zadovolj`tine, i uvijek ]u se rado sje]ati tog Tiszafureda. Mogao bih jo` primjetiti da nismo prakti[no ni`ta konkretno dogovorili tj. napravili. Sa jedne strane, skup u Ma+arskoj je zami`ljen kako bi se postigli neki konkretni koraci, kako bi ideja anarhizma ipak dobila neki [vr`]i temelj. Do toga nije do`lo. Za`to(up.) Ve] sam zapisao da nije bilo niti ljudi niti volje. Tako gledano, zakazali smo `to se ti]e samoorganiziranja, tj. poduzetnosti. Ta [injenica tako+er nije pokvarila ono `to smo dobili sastankom, ali je ona isto tako simptomati[ni pokazatelj na`e svakodnevnice. Na svakom koraku smo svjedoci upravo tog nedostatka poduzetnosti i volje ljudi da si sami organiziraju \ivot, makar na malenoj skali. Usprkos svemu, moje baterije su se napunile upravo zahvaljuju]i tim danima na Tisi. ------------------------------------------------- Sastanak u Gr[koj Mi, ljudi iz Turske i Gr[ke, koji smo otputovali na Encuentro (veliki sastanak anarhista i lijevih radikala koji se odr\ao ovog ljeta u ~anjolskoj), smo imali priliku me+usobno se upoznati i kao rezultat toga, [isto spontano je iskrsnula inicijativa nekoliko pojedinaca. Mi \elimo predlo\iti osnivanje Balkanske mre\e otpora neoliberalizmu, i to u revolucionarnom duhu Encuentra. Osjetljiva situacija na Balkanu je omogu]ila uspon nacionalizma, militarizma te napad neoliberalizma. Zbog toga je ovaj poku`aj poprili[no va\an i neophodan. Odlu[ni smo ustrajati u na`oj borbi protiv svih vojski jer su one oru\je u rukama vladaju]e klase kojim ona militarizira dru`tvo, stvara vanjske neprijatelje i ispunjava svoje imperijalisti[ke namjere. Mi smo protiv svih granica i zatvora, te zahtjevamo pu`tanje politi[kih zatvorenika u obim dr\avama. Za po[etak, predla\emo sastanak ljudi iz Gr[ke i Turske, i mo\da drugih zemalja. Sastanak protiv nacionalizma, dr\avne represije, vojske, zatvora i granica. Ovo je otvoreni poziv svim ljudima koji se \ele oduprijeti tim pojavama i jedini uvijet je da u[esnici ne budu nacionalisti. Sastanak bi se trebao desiti u ljeto 1998., na jednom od otoka u Aeonskom moru, gdje je ujedno i \ari`te sukoba izme+u Gr[ke i Turske. Tako+er podr\avamo ideju koja je iskrsnula na Encuentru, tj. organiziranje jedne opse\ne akcije protiv granica, 12.9.2000. godine. Tog dana ]e ljudi iz cijelog svijeta prelaziti granice svojih zemalja bez da pokazuju paso`e ili vize. autonomni socijalni centar "Nautilus", Solun, Gr[ka. P.O.>box 50067, 54013 Thessaloniki Greece phone-fax: (+3031) 257364 prijevod+adaptacija (mb) -------------------------------------------------------------- Zgodba Sodnik za prekr`ke v Novi Gorici je po skon`anem postupku obsodil 3 ljudi za 2 prekr`ka na kazen 20000 slt in enega na 15000 slt. Obsojeni so organizacije neprijavljenega koncerta in neupo`tevanje navodil policistov. 28.6.1997. se je zgodil \e tradicionalni antitehno festival v Novi Gorici, kjer sodelujejo v glavnem lokalni bendi. Tokrat se je zgodil v zapu`[enem objektu, neprijavljen in nereklamiran. Kljub temu se je zbralo kakih 300 ljudi. Policisti so \e pred za[etkom pri`li na kraj dogajanja in grozili s sodi`[em, vendar so se kmalu pobrali. V akcijo so stupili ko se je bend Man in the Shadow pripravljal na nastop. Popisali so 3 [lane benda in im grozili, da morajo povedati imena organizatorjev. Nih[e s policisti seveda ne sodeluje. Man in the Shadow so nato napolnili prostor z 200 ljudmi in policisti so se umaknili za oder. Koncert se je nadaljeval brez prekinitev. Policija ni izvedla kdo je organizator in odlo[ila pa so te trije [lani Man in the Shadow + prijatelj ki je pripeljal agregat ki je slo\il za pridobitev elekti[ne energije. Policisti so uporabili vso svojo sprevr\eno logiko in za krivce postavili tiste ki niso sodelovali z njimi. Poleg tega pa si `e izmislili prekr`ek. Lastnik objekta je tudi vlo\il ovadbo zaradi kr`enja nedotakljivosti lastnine. Stavba je \e veliko let zapu`[ena in sedanji lastnik jo je kupil za majhne denarje po propadu lokalnega dr\avnega prevozni`kega podjetja. Odkar je bil objekt kupljen niso bila za[eta nobena gradbena dela. Obsojeni ne bodo pla[ali niti tolarja in gredo raje za nekaj dni v zapor. Podpora med ljudmi je zadovoljiva in izvr`evanje kazni ne bo bilo neopa\eno. rusko

napomena: nedostaje clanak o prvoj juznoslavenskoj www stranici o anarhizmu, koji mi trenutacno nije nadohvat ruke, a usao je fanzin. ispricavam se zbog toga, ali sta cu vam ja...

--------------------------------- the end. 9.10.1997.-----------------

marko. ## CrossPoint v3.02 ##

****** A-Infos News Service ***** News about and of interest to anarchists

Subscribe -> email MAJORDOMO@TAO.CA with the message SUBSCRIBE A-INFOS Info -> http://www.tao.ca/ainfos/ Reproduce -> please include this section