(po, en) Universalist Congress,Kongres Uniwersalistow

Karol Ejgenberg (KKE@PLEARN.EDU.PL)
Tue, 03 Jun 97 18:30:24 CET


A AA AAAA The A-Infos News Service AA AA AA AA INFOSINFOSINFOS http://www.tao.ca/ainfos/ AAAA AAAA AAAAA AAAAA

filozof@plearn.edu.pl

{THE ENGLISH VERSION OF THE INVITATION IS BELOW THE POLISH TEXT}

------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY

Serdecznie zapraszamy wyzsze uczelnie, instytuty naukowe i uczonych, intelektualistow ze swiata sztuki, biznesu i zycia spolecznego - publicystow, przywodcow organizacji spolecznych, w tym zwlaszcza ekologicznych i kulturowych, wszystkich ludzi dobrej woli na:

PIERWSZY EUROPEJSKI KONGRES UNIWERSALIZMU,

18-24 sierpnia 1997 r., Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.

Pod auspicjami Pana DANIELA TARSCHYSA, Sekretarza Generalnego Rady Europy

pt.

OCHRONA I WSPOLTWORZENIE SRODOWISKA CZLOWIEKA W JEDNOCZACEJ SIE EUROPIE

CELE KONGRESU

Celem Kongresu jest zaprezentowanie oryginalnych wynikow badan dotyczacych tego, co nazywamy srodowiskiem europejskim w okresie ekologicznego, ekonomicznego, informatycznego,politycznego i technicznego jednoczenia sie kontynentu, ale zarazem koniecznosci zachowania a nawet uwydatnienia wartosci narodowych kultur. Przede wszystkim zas jego celem jest wspoltworzenie otwartego europeizmu jako samowiedzy naszego kontynentu i uniwersalizmu jako samowiedzy ludzkosci. Publikacje na ten temat beda traktowane jako zaledwie punkt wyjscia do szerokiej i wszechstronnej analizy srodowisk: naturalnego, gospodarczego, technicznego, naukowego, informatycznego, kulturowego i etycznego - jednoczacej sie Europy.

WSPOLTWORZENIE SRODOWISKA NATURALNEGO

Podstawowym przedmiotem obrad Kongresu bedzie ochrona i wspoltworzenie srodowiska czlowieka - w perspektywie uniwersalizmu. I to z pieciu zasadniczych powodow: 1. problemy srodowiska naturalnego staja sie coraz wiekszym zagrozeniem w codziennym doswiadczeniu, 2. dla nauk jednak, a w konsekwencji dla technologii i przemyslu, staja sie one zarazem inspirujacym wyzwaniem i stymulatorem ich rozwoju, 3. dla (meta)teorii ekologicznych, socjologicznych i filozoficznych, ta sytuacja zagrozenia i szans (nota bene owa dwuznacznosc zawarta jest juz w greckim slowie krisis-wybor) stanowi najglebsza alternatywe wobec biologicznej i spolecznej (samo)zaglady lub rozkwitu, 4. dlatego tez problemy srodowiska naturalnego staja sie dzis wprost problemami niemal wszystkich nauk i nurtow mysli, a z pewnoscia wszystkich - posrednio lub bezposrenio - dziedzin praktyki, 5. zatem, do rzeczywistego rozwiazania rzeczywistych problemow ochrony srodowiska mozna isc tylko jedna droga: integrowania, dialogu i syntezy nauk, kultur i praktyk.

NATURA: postrzegana, interpretowana, umilowana, przenikana, chroniona i wspoltworzona.

GLOWNE TEMATY KONGRESU:

1. Tozsamosc europejska na przelomie trzeciego tysiaclecia, 2. Od "Globalnych perspektyw Europy" Uniwersytetu ONZ w Tokyo poprzez krytyke europocentryzmu oraz UNESCO koncepcje "Naszej tworczej roznorodnosci" do otwartego europeizmu i uniwersalizmu, 3. Judaizm, chrzescijanstwo, islam i laicki humanizm w poszukiwaniu uniwersalizmu: koncepcje przyszlosci Europy, 4. Inne oblicza troski o srodowisko czlowiecze: perspektywy kultur azjatyckich i afrykanskich, 5. Wielopoziomowosc i wielozakresowosc tozsamosci: patriotyzm, europeizm i uniwersalizm przeciwko nacjonalizmowi, rasizmowi i totalitaryzmowi, 6. Od cywilizacji statycznych i dynamicznych do cywilizacji uniwersalistycznej: dialog--synergia--pojednanie, 7. Rozwoj idei uniwersalizmu: chrzescijanstwo, Kant, Hegel, Marks, Habermas, International Society for Uniwersalism.

SESJE SPECJALNE:

I. Spotkanie uniwersalizmow Jana Pawla II i ONZ: ku rozwojowi nowego intelektualno-etycznego srodowiska, II. Leszka Kolakowskiego Szkola Cywilizacyjnego Przezycia, III. Vaclava Havla koncepcja uniwersalizmu i przyszlosc Europy, IV. Normana Daviesa synteza dziejow Europy i miejsce Polski, V. Ostatnie odkrycia, wyroznione nagrodami Nobla: uczeni, ktorzy ratuja warunki zachowania zycia na Ziemi.

Warunkiem uczestnictwa biernego w obradach jest wykupienie bialego identyfikatora za 30 zl, studenci i emeryci 15 zl. Uczestnictwo pelnoprawne z prawem zabierania glosu w dyskusjach, udzialem w koncercie i przyjeciach oraz biernym i czynnym prawem wyborczym kosztuje 125 zl, w tym materialy kongresowe lub wybrane 4 publikacje.

Wspolorganizatorzy:

Dialogue and Universalism Akademia Teologii Katolickiej Centrum Europejskie UW Instytut Ekologii PAN Polskie i Miedzynarodowe Towarzystwo Uniwersalizmu Fundacja HOMO ET PLANTA i Ogrod Botaniczny PAN Polskie i Brytyjskie Stowarzyszenie Wspolpracy z Klubem Rzymskim, Biblioteki MFiS UW, IFiS PAN i Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

W sprawie dalszych informacji prosimy o kontakowanie sie z redakcja Dialogue and Universalism, ul.Krakowskie Przedmiescie 3, 00-047 Warszawa 64. Tel. 22/ 826-45-67, Fax: 22/ 826-57-34 lub 826-75-20, E-MAIL: PEKU97@PLEARN.EDU.PL

------------------------------------------------------------------------------- Komunikat ten wysylam z upowaznienia organizatorow. Osobisty komentarz wysle na listy greenspl@plearn.edu.pl i socjo-l@plearn.edu.pl. Karol Ejgenberg -------------------------------------------------------------------------------

INVITATION

We sincerely invite universities, scientific institutes and scholars, intellectuals from the world of art, business and social life, writers, leaders of social organisations, including especially ecological and cultural ones and all people of good will.

THE FIRST EUROPEAN CONGRESS OF UNIVERSALISM, AUGUST 18-24, 1997

Under the auspicies of Mr. DANIEL TARSCHYS, Secretary General of the Council of Europe.

THE PROTECTION AND CO-CREATION OF THE HUMAN ENVIRONMENT IN EUROPE AT THE TIME OF UNIFICATION

THE AIM OF THE CONGRESS

The aim of the Congress is to present original results of research concerning that which we call the European environment in the period of the ecological,economic, international, scientific, political and technological unification of the continent, but at the same time the necesity of preserving and even emphasising the value of national cultures. Above all however its aim is to jointly create open Europeanism as the self-knowledge of our continent and universalism as self-knowledge of humanity. Publications on this subject which were published so far ought to be only the starting point for comprehensive analyses of the natural, economic, technical, scientific, informational, cultural and ethical environments of a uniting Europe.

THE CO-CREATION OF THE NATURAL ENVIRONMENT

The basic subject of the Congress sessions is the protection and joint creation of the natural human environment - from the perspective of universalism. And for five basic reason: 1. the problems of the natural environment are becoming a progressively greater threat in daily experience; 2. however for sciences, and consequently for technology and industry, they are becoming at the same time both an inspiring challenge and a stimulator of their development, 3. for ecological, sociological and philosophical (meta)theories, this situation of threat and opportunity (NB, the ambiguity which exists in the Greek word krisis-choice) constitutes the deepest alternative to biological and social (self)annihilation or fluorishing, 4. that is why the problems of the natural environment are today becoming simply the problems of almost all sciences and intellectual currents, and absolutely certainly all areas of practice- directly or indirectly, 5. therefore for a genuine solution of the real problems of environment protection one can go down only one road - the road of integration, dialogue, synergy and the synthesis of science, culture and practice.

MAIN TOPICS:

1. European Identity at the Beginning of the Third Millenium. 2. From the "Global Perspectives of Europe" of the United Nations University in Tokyo, Criticism of Europocentrism and UNESCO "Our Creative Diversity" to Europeanism and Universalism. 3. Judaism, Christianity, Islam and Secular Humanism in the Quest for Universalism: Towards the Future of Europe. 4.Other Faces of Human Environmental Concerns: Asian and African Perspective. 5.Multilevel Identification: Patriotism, Europeanism and Universalism against Fascism, Nationalism, Racism. 6. From Static and Dynamic Civilization to Universal Civilization: Dialogue--Synergy--Reconciliation. 7. Development of UNIVERSALISM: Christianity, Kant, Hegel, Marx, Husserl, Habermas, International Society for Universalism.

SPECIAL SESSIONS:

I. An Encounter between the UNIVERSALISM of JOHN PAUL II and the UNITED NATIONS: NEW INTELLECTUAL ETHICAL ENVIRONMENT. II. LESZEK KOLAKOWSKI`S SCHOOL of CIVILIZATIONAL SURVIVAL. III. VACLAW HAVEL`S CONCEPT of UNIVERSALISM and EUROPE (see his contribution and its interpretation in DaU, no. 5-6/96). IV. NORMAN DAVIES`S SYNTHESIS of EUROPE. V. Nobel Laureates: SCHOLARS, WHO SAVED LIFE ON EARTH.

Co-organizators:

DIALOGUE AND UNIVERSALISM, monthly of Warsaw University and Polish Academy of Sciences ACADEMY OF CATHOLIC THEOLOGY, Warsaw CENTRE FOR EUROPE, Warsaw University INTERNATIONAL AND POLISH SOCIETIES FOR UNIVERSALISM BRITISH AND POLISH ASSOCATIONS FOR THE CLUB OF ROME

For further information, please contact our Library and 'Dialogue and Universalism', Krakowskie Przedmiescie 3, 00-047 Warsaw 64, Poland. Phone: 48-22/ 826-45-67, Fax: 48-22/ 826-57-34 or 826-75-20, E-MAIL: PEKU97@PLEARN.EDU.PL

****** A-Infos News Service ***** News about and of interest to anarchists

Subscribe -> email MAJORDOMO@TAO.CA with the message SUBSCRIBE A-INFOS Info -> http://www.tao.ca/ainfos/ Reproduce -> please include this section