(sv) expo fraan brand 1 1997

kurt svensson (ksvensson@hotmail.com)
Fri, 25 Apr 1997 03:54:47 PDT


A AA AAAA The A-Infos News Service AA AA AA AA INFOSINFOSINFOS http://www.tao.ca/ainfos/ AAAA AAAA AAAAA AAAAA

brand Box 150 15 104 65 STOCKHOLM

prenumeration: 6 nummer/150:- pg 478 24 80-0

-expo bekaenner faerg- Exporedaktionen svaer sig fri fraan allt som har med militant kamp att goera i nummer 4-5/96. I sina krampaktiga foersoek att haalla sig vael med borgarna kastar dom skit paa oss revolutionaerer i allmaenhet och AFA i synnerhet. Haer svarar en AFA-aktivist och uppmanar dessutom alla att sluta ge Expo information.

Mot slutet av Expo-affaeren i boerjan av juni boerjade medias intresse vaendas mot sjaelva redaktionen och i foerlaengningen aeven mot AFA. Nassarna hade hela tiden paastaatt att Expo var AFAs underraettelsetjaenst. Och naer det sedan kom fram att en av redaktionsmedlemmarna hade ett foerflutet i AFA, vittrade undersoekande journalister morgonluft.

avboen och smutskastning I naest senaste numret av Expo (nr 4-5/96) goer redaktionen en ordentlig avboen paa ledarplats. Visst var det saa att en av redaktionens medlemmar var med i en AFA-grupp foer naagra aar sedan. Men det ska aldrig mera upprepas, han "har sedan dess gjort upp med sitt tidigare liv". Det naemns ocksaa helt korrekt att han utesloets ur AFA. Redaktionen fortsaetter sedan att bedyra sin oskuld. Expo har ingen som helst koppling till AFA. "Varfoer skulle vi upplaata spaltutrymme aat individer som foersvarar det raadande samhaellet om vi sjaelva aer militanta samhaellsomstoertare", fraagar sig redaktionen. Daermed ska allt tvivel vara undanroejt. Men foer saekerhets skull passar man paa att smutskasta AFA i en osignerad artikel om Trollhaettan. "Den mest paatagliga effekten av Hessmarschen tycks vara att den militanta klungan slutgiltigt lyckats isolera sig fraan aaterstoden av den antirasistiska roerelsen." Vi i AFA, foer det aer oss artikelfoerfattarna syftar paa, skulle numera sakna foertroende "hos flertalet serioesa antinazister". Detta aer bara paa ytan en analys av Trollhaettan. I sjaelva verket handlar det om Expos behov - och politiska val - att distansera sig fraan AFA och goera en uppdelning mellan "serioesa" och andra, oserioesa antifascister.

kryper foer borgarna Det aer laett att kaenna foerakt foer detta oemkliga foers=oek att vara borgerligheten till lags. Samtidigt aer det viktigt att vi skaffar oss en analys av fenomenet Expo. Tidningen har nu funnits i ett aar. Den startades, med naagot undantag, av foere detta vaensteraktivister. Tanken var redan fraan boerjan att i foersta hand paaverka makthavarna (polisen, politiker, media, domstolar) och inte att fungera som en del av en antifascistisk roerelse paa graesrotsnivaa. Tidningen Expo skulle publicera artiklar om fascismen i Sverige och sedan skulle makthavarna fixa det hela. Maanga av tidningens skevheter bottnar i inriktningen paa lobby-verksamhet. Det gaeller inte minst det sakliga innehaallet (demoniseringen av nassarna, bristen paa kaellkritik, isoleringen av fascismen fraan andra fenomen i samhaellet). Tillspetsat uttryckt skulle man kunna saega att Expo aegnar sig aat en form av undersoekande journalistik som befinner sig paa samma intellektuella nivaa som kvaellspressen. Och det =aer helt logiskt. Det gaeller att verkligen ta i och fokusera stenhaart paa nassarna foer att vaecka makthavarna och den allmaenna opinionen.

urusel analys Den bakomliggande analysen av fascismen aer en annan grundlaeggande svaghet med Expo-projektet. Definitionen av fascismen har diskuterats en gaang i tidningen och daa mycket kortfattat. Paa ledarplats i nr 2/96 menar redaktionen att fascismen vaesentligen aer en antidemokratisk r=oerelse, med rasism och antisemitism som viktiga ideologiska bestaandsdelar. Ingen kan foerneka att fascismen aer antidemokratisk, rasistisk och antisemitisk. Men; problemet med Expos analys aer den tyngdpunkt som laeggs vid "hotet mot demokratin" i kombination med att ordet demokrati aldrig definieras. "Demokrati" pendlar fritt mellan olika betydelser. I maanga av Expos artiklar aer det underfoerstaatt att demokratin och det etablerade samhaellet aer samma sak. Och daa aer det koert. Det innebaer att fascismen utmaalas som ett hot mot det etablerade samhaellet, samtidigt som allt (annat) som hotar det etablerade samhaellet, daeribland alla radikala roerelser, placeras i samma fack som fascismen. Steget fraan antifascist till stockkonservativ aer inte alltid stort.

ingen info till Expo! Detta kan faa praktiska konsekvenser foer oss i framtiden. Om Expo fortsaetter sin nuvarande utveckling (och helt foerlorar foermaagan att skilja mellan hoeger och vaenster), samtidigt som den organiserade svenska fascismen fortsaetter att foersvagas, daa finns det risk foer att Expo kommer att boerja kartlaegga och skriva om militanta antifascister, veganer, dennismotstaandare och antiporraktivister. Jag kan inte bedoema sannolikheten av det scenariot. Det aer kanske ingen akut risk, men vi maaste aendaa taenka paa att inte ge Expo naagon inblick i vaara strukturer.

hollywoodvaerld Som det aer nu distanserar sig Expo fran oss samtidigt som de verkar fixerade vid AFA. Vi aaterkommer staendigt i deras foerestaellningsvaerld. "Expo aer varken ett organ foer AFA, SAPO eller KGB", heter det i ledaren i nummer 4-5/96. Detta saeger en del om redaktionsmedlemmarnas referensram. Vid sidan om en bristfaellig analys av fascismen och tilltron till myndigheterna, utgoer stolligheten ett bestaaende inslag i tidningen. Stolligheten maerks i halsbrytande kopplingar mellan allt saadant som ger ett vaaldsamt eller tufft intryck. Jag taenker paa de staendiga referenserna till terrorister, vapen, fantasifulla komplotter, satanism, kriminella mc-klubbar. Med ett passionerat intresse foer Fascismen, men utan en samhaellskritisk haallning, hamnar man laett i en Hollywood-vaerld. Det finns andra exempel paa fascistexperter som skulle passa baettre som manusfoerfattare till thrillerfilmer. Vem vet, kanske aer det hugget som stucket om Expo, i brist paa nazister, oevergaar till att skriva om Hells Angels eller AFA.

Hickory

--------------------------------------------------------- Get Your *Web-Based* Free Email at http://www.hotmail.com ---------------------------------------------------------

****** A-Infos News Service ***** News about and of interest to anarchists

Subscribe -> email MAJORDOMO@TAO.CA with the message SUBSCRIBE A-INFOS Info -> http://www.tao.ca/ainfos/ Reproduce -> please include this section