(Fin) Go to (S)hell!

esperanto (lingvoj@lds.co.uk)
Sun, 12 May 1996 05:55:38 +0200


KAUR@PUURO - NUMERO 10
PO BOX 37
40251
JYVASKYLA
FINLAND
======================

'Ei oikeutta varastetulla maalla'
eli puukkoa selkaan alkuperaisasukkaille

GO TO (S)HELL

Vaikka Etela-Afrikan rotusortojarjes-
telma kaatuikin, niin ylikansallisen Shell
yhtion torttoilyt ovat kaikkea muuta kuin
ohi. Vuoden 1995 kevaalla maailmanlaa-
juinen kansalaistoiminta sai yhtion sentaan
peruuttamaan aikeensa kaytosta poistetun
oljynporaustornin upottamisesta mereen.
Mutta nyt oljyjatti iskee taas. Shell nimit-
tain jarjesti yhdeksan nigerialaista kansa-
laisaktivistia kylmasti koyden jatkeeksi
yhdessa Nigerian sotila.sjuntan kanssa
marraskuussa 1995. Ja vuoden 1996 puo-
lella odottaa "oikeuden"kaynti ainakin nel-
jaa muuta aktivistia.
Shell osti vuoteen 1993 asti lahes kai-
ken Kaakkois-Nigeriassa pumpatusta ol-
jysta. Se joutui vetaytymaan alueelta vasta
vuoden 1993 lopulla yhtiota vastaan pit-
kaan jatkuneiden hyokkaysten pakottama-
na. Taloudellisesti ymmarrettavampi syy
oli tietenkin se, etta suurin osa alueen oljy-
ja maakaasuvaroista oli jo pumpattu lan-
simaiden kulutettavaksi.
Alueella asuu noin puoli miljoonaa
ogoni-heimoon kuuluvaa ihmista, jotka
akti ivisesti taistel i vat oljyj.ittia ja diktatuu-
ria vastaan. Oljynpumppauksen "an.sio.s-
ta" alueen luonto on jo .suurelta osin jou-
tunut katastrofaaliseen tilaan ja ihmiset
yrittavat kaikin voimin viela pela.staa elin-
ymparistostaan mita pelastettavi.s.sa on.
Uusimmaksi naulaksi ogonien ja ymparis-
ton arkkuun alueella Shell on suunnitel-
lut jattimaista lampokaasun tuotanto-
keskusta.
Yksi yhdeksasta kuolemaantuomitusta
oli ihmisoikeus- ja luontoaktivisti Ken
Saro-Wiva, joka oli ogoni itsekin. Tuo-
mitt@ja syytettiin neljan hallitukselle ja
oljyntuottajille suosiollisen Ogoni joht@ja n
murhista, jotka tapahtuivat laajoissa hal-
lituksen ja Shellin vastaisissa mellakoissa
vuonna 1994. Kaikki syytteet olivat tuu-
lesta temmattuja ja jokaisella syytetylla oli
alibi. Todellinen syy poliittisten murhien
takana olikin murhattujen mielipiteet niin
maan juntasata. kuin kan.sainvalisesta ta-
loudellisesta riistostakin. He olivat nelja
ns. varoittavaa esimerkkia kapinoiville
nigerialaisille ja ennenkaikkea ogoneille
jotta heidat saataisiin pakkosiirrettya Ni-
geriaan suurkaupunkien slummeihin.
Shell himoitsee jo loppujakin ogonien
luonnonvaroista ja on vain ajan kysymys
milloin alueella syttyy sisallisota. Mutta
asukkaat eivat niin vain luovu maastaan
ja taistelu jatkuu. Auta omalta o.saltasi
alkuperaisasukkaita sailyttamaan vuosisa-
toja vanha asuinalueensa ja luontonsa.
Muistuta Shellia sen sikailuista. Tie on
vapaa - "Anna palaa, Frank!".

Shellin ilmaiset "palaute"puhelinnu-
merot (auki 24h/vrk):
Shell-tilaukset: 9800-9292
Shell Info-Center: 9800-2424

FREEDOM PRESS
http://www.lglobal.com/TAO/Freedom