A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) iwa-ait: Dit systeem maakt ons ziek (ca,en)

Date Sat, 16 May 2020 10:47:19 +0300


Verklaring van het IWA secretariaat in reactie op de situaties omtrent de COVID-19 pandemie ---- In veel landen worden mensen nu geconfronteerd met een enorme gezondheid kwestie. Vanwege de aard van het kapitalistische systeem en diens vormen van misbruik tegenover arbeidersklasse mensen op zo veel niveaus, kunnen velen van ons slachtoffers worden van nalatigheid en minachting van heersende klassen – de ziekte die onze maatschappij en sociaal-economische verhoudingen al treft. In deze situatie, zoals in veel andere situaties, moeten we op elkaar vertrouwen om onze gezondheid en onze levens te behouden. ---- De secties van de Internationale Arbeiders Associatie hebben op verschillende manieren gereageerd op hun lokale situaties. Als aanhangers van de algemene staking om de macht te verzwakken van degenen die ons onderdrukken en ons misbruiken, zien we geen betere tijd voor de arbeidersklasse van bepaalde landen om dit instrument van strijd te gebruiken, om in zelf-verdediging op te treden, om hun gezondheid te beschermen en de kracht van collectieve actie tegen de macht van staatsdwang en het kapitaal te bevorderen.

Onze vakbonden hebben op het lokale niveau verschillende eisen en oproepen tot actie gesteld en zijn op een aantal werkplekken betrokken bij sommige concrete vormen van strijd. Op het wereldwijde niveau zijn er verschillende algemene posities en eisen die in reactie op de huidige pandemie moeten worden gepropageerd:

1.Alle arbeiders die niet meer werken vanwege door de staat afgedwongen maatregelen van de werkgever, economische neergang of andere redenen of die ziek zijn moeten betaald verlof ontvangen.

Een grote meerderheid van de arbeidersklasse in de wereld heeft moeite om financieel rond te komen en kan zich niet veroorloven inkomen te verliezen. Degenen die inkomen verliezen dreigen opnieuw slachtoffers te worden – onder andere de slachtoffers van woningeigenaren en schuldeisers. Verschillende regeringen hebben al hulp pakketten voor bedrijven aangekondigd, maar de elites zijn veel minder royaal voor arbeiders.

Nadat de pandemie is verzwakt moet de arbeidersklasse er voor vechten dat betaald verlof voor iedereen een permanent recht wordt.

2.We steunen het onmiddellijk stopzetten van werk (met betaald verlof) voor alle arbeiders van niet-essentiele industrieën en dienstverlening in alle gebieden die worden bedreigd door de verspreiding van dit virus. Waar de bazen of de staat dreigen en dwingen mensen tot het voortzetten van het werk ondanks de risico’s roepen we op tot de organisatie van stakingen, solidariteit stakingen en andere vormen van directe actie. We hebben solidariteit en wederzijdse ondersteuning nodig om te laten zien dat we niet zullen worden tegengehouden.

3.We eisen onmiddellijke en aanzienlijke verhogingen van de lonen van alle medische arbeiders (waaronder ander “niet-medisch” personeel in medische centra, zoals schoonmakers). Deze loonsverhogingen moeten permanent zijn. Een van de grootste pathogenen in veel landen is gebrek aan toegang tot de gezondheidszorg, veroorzaakt door aanzienlijke onder-financiering, aangezien regeringen besluiten elders geld uit te geven, weg van de meest essentiele menselijke behoeften. Veel medische arbeiders worden ernstig onderbetaald en hebben jaren gestreden. Ze worden op een dagelijkse basis uitgebuit en ondergewaardeerd – toch verwachten we in situaties zoals dit hun totale toewijding om de levens van andere mensen te redden en het is soms een groot risico voor hun eigen gezondheid en welzijn. We moeten strijden om de staat – die we slechts zien als de tijdelijke beheerder van ons openbaar collectief geld - te dwingen de gezondheid van de bevolking veilig te stellen door sociale prioriteiten aan te passen. Verder herinnert de IWA de arbeidersklasse er aan dat de staat de macht van mensen heeft opgeslorpt om zelf dingen te besluiten en gewoonlijk voornamelijk optreedt in het belang van het kapitaal. We moeten de macht er van terugnemen om een werkelijk sociaal en egalitair systeem in te voeren om te zorgen voor alle leden van onze collectieve maatschappij.

4.We eisen onmiddellijke bonus betalingen voor alle andere arbeiders die in verschillende functies nog steeds zo belangrijk zijn om de dingen soepel te laten lopen – van supermarkt kassa medewerkers tot voedsel leveranciers, producenten en leveranciers, van sociale arbeiders tot reiniging arbeiders. Iedereen die werkt met toegenomen risico en nog werkt terwijl anderen in hun huis blijven verdienen onze wederzijdse hulp en steun. Waar mogelijk roepen we mensen ook op deze mensen met hun banen te helpen, ze rust te geven en de last te delen. Als zulke arbeiders vanwege de situatie worden gedwongen veel extra uren te werken zouden ze zo snel mogelijk extra betaald verlof moeten krijgen als de situatie stabiliseert.

We moeten benadrukken dat veel van deze categorieën arbeiders, zonder wie het leven in stedelijke centra nauwelijks mogelijk zou zijn (zoals boeren en andere arbeiders aan de voedsel bevoorrading ketting) in veel landen onder de slechtst betaalde arbeiders zijn. We moeten agiteren en strijden om de waarde van arbeid gelijk te krijgen en de enorme tegenstrijdigheden van de kapitalistische logica, die er niet in slaagt enorme delen van de arbeidskracht die ze beschouwen als vervangbare delen, niet als belangrijke leden van onze menselijke maatschappij, voldoende te compenseren, te elimineren.

5.We eisen absoluut gratis toegang tot de gezondheidszorg voor allen die worden getroffen door deze huidige crisis. We moeten deze eis houden als een terrein van permanente strijd.

6.We eisen speciale noodhulp voor alle mensen die geen dak boven hun hoofd hebben of die wonen in armzalige sanitaire situaties. In het algemeen leiden dakloosheid, armzalige huisvesting en verschillende vormen van tragische verplaatsing ieder jaar tot veel doden en ziektes, bovenop de algemene ellende. Dit is op het wereld niveau een probleem van enorme proporties. Het moet worden aangepakt, in het bijzonder door hulp van de maatschappij en een permanente strijd tegen de klasse van degenen met kapitaal die profiteert van hun toegang tot - en bezit van – privé bezit. De wereld heeft ook armzalig gereageerd op talrijke humanitaire crises die werden veroorzaakt door oorlog en natuurrampen, waardoor de slachtoffers terecht kwamen in precaire en vaak levensbedreigende situaties.

7.We eisen dat alle materialen die de bevolking nodig heeft worden geleverd, in het bijzonder als mensen het zich niet kunnen veroorloven. Ons collectieve openbare geld zou moeten worden gebruikt om zeker te stellen dat kwetsbare segmenten van de bevolking toegang hebben tot hygiënische producten en medicijnen.

Deze zeven eisen zijn het minimum waar we ons voor moeten inzetten en om de situatie uiteindelijk een beetje gezonder te maken moeten we aandringen op meer sociale bescherming voor de algemene bevolking. Dit kan niet een voorrecht van de rijken blijven.

De arbeidersklasse zou zich uiteindelijk moeten realiseren dat het niet de staat of de bazen zijn die de maatschappij laten draaien, maar de arbeiders zelf.

De uitgaven die we eisen, om het veiliger en eerlijker laten draaien van de maatschappij als geheel zeker te stellen, zijn ons collectieve geld en we hebben het absolute recht om te besluiten in wat voor soort van maatschappij we willen leven: een maatschappij die de ouderen, zieken, minder bevoorrechte massa’s van mensen behandelt als overbodig of een maatschappij die voor iedereen zorgt en iedereen als belangrijk en met respect behandelt. De staat, de bazen en de anderen die leven van de arbeid van arbeiders moeten niet langer worden toegestaan de dingen te beheren zoals ze hebben gedaan. Te veel mensen zijn door dit alles ziek gemaakt en het is gedurende jaren doorgegaan. Genoeg is genoeg!

Het systeem is ziek en we moeten het genezen.

Het beste medicijn tegen de ziekte die onze bevolkingen treft – en we praten nu niet over het Coronavirus – is wederzijdse hulp van solidariteit van mensen.

Tijdens deze tijd waarin veel mensen worden getroffen zijn we getuigen geweest van verschillende acties van solidariteit vanaf de basis, soms zo noodzakelijk waar het systeem heeft gefaald in het beschermen van een kwetsbaar lid van onze menselijke gemeenschap. We roepen mensen op de solidariteit te omhelzen en het te maken tot een onderdeel van onze levens, niet slechts in tijden van tragedie, maar ook als iets reguliers. Solidariteit bouwt de gemeenschap en de gemeenschap is iets dat kan helpen iedere strijd in het voordeel van iedereen te laten zijn.

Van de IWA wensen we alle arbeidersklasse mensen gezondheid, veiligheid en kracht in de vormen van strijd en uitdagingen waar jullie in deze tijd mee te maken krijgen. Herinner je dat solidariteit ons wapen is, een wapen dat zo nuttig is in tijdens zoals deze tijd. We moeten ons allemaal organiseren – niet alleen voor nu, maar om te strijden voor een betere wereld voor ons allen in de toekomst.

IWA secretariaat

Warschau

16 maart 2020

https://iwa-ait.org/content/system-making-us-sick
------------------------------------------------
Orig: (en) iwa-ait: This system is making us sick (ca)
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center