A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Subcommandante Marcos: Anarşistleri memnuniyetle karşılarız (Sosyal Savas)

Date Thu, 21 Nov 2013 11:35:52 +0200


Subcommandante Marcos: AnarÅistleri memnuniyetle karÅÄlarÄz

Kas. 19 AnarÅi, DayanÄÅma, Kronik, KÃtÃphane, UzlaÅma Yok no comments

Subcommandante Marcos, son bildirisinde Meksika medyasÄ ve solun bir kÄsmÄ tarafÄndan yÃrÃtÃlen anti-anarÅist kampanyaya yanÄt vermek iÃin biraz zaman ayÄrmÄÅ. Marcos, Zapatistalardan anarÅistleri kabul etmemelerini, Ãstelik âbir ÃzÃr ve kayÄtlarÄnÄn silinmesini bekledikleriniâ belirten Escuelitaâya kayÄtlÄ olanlarÄn okulda hoÅ karÅÄlanmayacaklarÄnÄ aÃÄkladÄ. Zapatistalar MeksikalÄ anarÅistlerden onlara karÅÄ yapÄlan suÃlamalara yanÄt verecek ve EZLNânin websitesinde yayÄnlanacak metinler gÃndermeleri ÃaÄrÄsÄnda bulundu.

ÃZEL DURUMLAR: AnarÅistler

âRahat vicdanlÄâ ve terbiyeli solcularÄn, sistemle mÃcadele eden (gÃna anarÅizmin baÅka seÃeneÄi varmÄÅ gibi) anarÅistleri, genciyle yaÅlÄsÄyla, suÃlamak iÃin baÅlattÄklarÄ kutsal bir haÃlÄ seferinde birleÅtiÄi ve onlarÄn gÃsterilerini kaldÄrmayÄ iÃeren (bu anarÅistlerin gÃrÃnmemesi iÃin ÄÅÄklarÄ sÃndÃrmek gibi bir Åey) anti-anarÅist kampanyalar ve âanarko-uyuÅmazlar,â âanarko-provokatÃrler,â âanarko-haydutlar,â âanarko-vesaireâ (bir yerde âanarko-anarÅistâ nitelemesini okuduÄumu hatÄrlÄyorum, muhteÅem deÄil mi?) gibi tekrar tekrar kabak tadÄ veren hakaretler gÃz ÃnÃnde tutulursa, Zapatista kadÄn ve erkekleri ÃerÃevelere (tezgahÄn arasÄnda -kÃlece ÃalÄÅma koÅullarÄ, hijyenin olmayÄÅÄ, dÃÅÃk kalite, dÃÅÃk besin deÄeri, kara para aklama, vergi kaÃakÃÄlÄÄÄ ve sermayenin kaÃÄrÄlmasÄ- ne olup bittiÄini gÃzler ÃnÃne sermektense onu gizleyen pencereler: ) kararlÄ bir Åekilde saygÄ talep eden bir histeri iklimini gÃzardÄ edemezler.

ÃÃnkà Åimdi, ÂâyapÄsal reformâ olarak yeterince maskelenememiÅ soygun, ÃÄretmen sendikasÄna saldÄrÄ, ulusal mirasÄn âpazardaâ satÄÅÄ, vergilendirmeyle yÃnetenin yÃnetilene dayattÄÄÄ hÄrsÄzlÄk ve mali boÄulma â sadece bÃyÃk tekelleri destekleyenâ anlaÅÄlan, anarÅistlerin suÃuymuÅ.

Bu, Åimdi âsaygÄn insanlarÄnâ artÄk protesto etmek iÃin sokaklara ÃÄkmadÄÄÄ gerÃeÄinin (âpeki ya yÃrÃyÃÅlere, oturma eylemlerine, yol blokajlarÄna, yazÄlama ve el ilanlarÄna ne demeliââ âEvet, bunlar ÃÄretmenler, otobÃs ÅofÃrleri, satÄcÄlar, ÃÄrenciler yani taÅralÄlar ve gerÃekten Federal BÃlgeden insanlardan bahsediyorum.â âEfsanevi orta sÄnÄf, tÃm politik gÃrÃntà ve medyanÄn tamamÄ tarafÄndan o kadar yaltaklanmÄÅtÄr, o kadar kÃÃÃmsenmiÅtir ve o kadar aldatÄlmÄÅtÄr kiââ ), kurumsal solun protesto yÃrÃyÃÅlerini bÄrakmasÄ gerÃeÄinin, ârejime tek muhalefetinâ isimsizler nedeniyle tekrar tekrar gÃlgelenmesi gerÃeÄinin, keyfi zorlamanÄn Åimdi âdiyalog ve mÃzakereâ olarak tanÄmlandÄÄÄ gerÃeÄinin, gÃÃmenlerin, kadÄnlarÄn, genÃlerin, iÅÃilerin ve ÃocuklarÄn katledilmesi gerÃeÄinin inkar edilmesini iÃerir- tÃm bunlarÄn suÃlusu anarÅistlerdir.

MÃcadele edenlerde ve bir ulusu veya sÄnÄrlarÄ olmayan bir bayraÄÄ ve Ãember iÃerisinde âAâyÄ sahiplenenlere ve SIXTHâin bir parÃasÄ olanlara -bir moda veya geÃici heves iÃin deÄil gerÃekten mÃcadelenin iÃinde olanlara, dayanÄÅmanÄn kucaklanmasÄna ek olarak, Ãzel bir rica.

AnarÅist YoldaÅlar: Biz Zapatista kadÄn ve erkekleri sizleri kendi eksikliklerimizden dolayÄ suÃlamayacaÄÄz (veya hayal gÃcà eksikliÄimizden), ne de olduÄunuz kiÅi olmaktan dolayÄ size zulmetmek ÅÃyle dursun kendi hatalarÄmÄzdan dolayÄ sizleri sorumlu tutmayacaÄÄz. DoÄrusu, AÄustos kursuna kayÄtlÄ bir Ãok davetli iptal ettirdi ÃÃnkà âanarÅist olan, yÄrtÄk pÄrtÄk giyinen, punk, piercingli ve dÃvmeli genà insanlarlaâ aynÄ sÄnÄfÄ paylaÅamayacaklarÄnÄ ve onlar (genÃ, anarÅist, yÄrtÄk pÄrtÄk, punk, piercingli ve dÃvmeli olmayanlar) bizlerden bir ÃzÃr beklediklerini ve kayÄtlarÄnÄn silinmesini sÃylediler. ÂBu arkadaÅlar boÅ yere bekliyorlar.

Sizlerden rica ettiÄimiz, kayÄt yaptÄrdÄÄÄnÄzda, ÃÄkar amacÄ gÃtmeyen medyada sizleri hedef gÃsterdikleri eleÅtiri ve suÃlamalara ÂyanÄt vereceÄiniz maksimum bir sayfalÄk bir metin yazÄn. Bu metin, Zapatista yerlileri tarafÄndan yazÄlan ve yÃrÃtÃlen web sitemizin (enlacezapatista.ezln.org.mx) Ãzel bir bÃlÃmÃnde ve dergi, fanzin veya her nerede olursa olsun en kÄsa zamanda ÂkÃre ÃapÄnda okunabilecek Åekilde yayÄnlanacaktÄr. Älk sayÄmÄzda sizlerin duygularÄnÄzÄ bizimkiyle birlikte yayÄnlamak bizim iÃin bir onur olacaktÄr.

Ha?

Evet, âYALANCILAR!!â gibi tÃm sayfayÄ kaplayan tek bir kelimelik bir sayfa veya âSize AnarÅizmi anlayacaÄÄnÄz dilden anlatacaÄÄzâ ya da âAnarÅizm kÃÃÃk beyinliler iÃin anlaÅÄlmazdÄrâ ya da âGerÃek deÄiÅim Ãnce polisin not defterinde ortaya ÃÄkarâ ya da âpolis fikrine sÄÃayÄmâ ya da ÂMiguel AmorÃsâun âGolpe y contragolpeâ kitabÄndan Åu alÄntÄyÄ yapsanÄz bile katkÄlarÄnÄz Ãnemlidir: âKara Blok bir ÃrgÃt deÄil, 1980âlerde ÃeÅitli Alman kentlerindeki squatlar (iÅgalevleri) iÃin verilen mÃcadelelerde liberter, âotonomâ veya alternatif gruplarÄn buluÅmasÄyla oluÅturulan âSokak ÃatÄÅmalarÄna [Kale Baroka]â benzer bir sokak mÃcadelesi taktiÄidirâ ve ÅÃyle bir Åey eklemiÅti: âBir Åeyi eleÅtirecekseniz, Ãnce onu araÅtÄrÄn. Äyi yazÄlmÄÅ bir cahillik iyi telafuz edilmiÅ bir ahmaklÄk gibidir: ikisi de eÅit ÃlÃÃde iÅe yaramazdÄr.

Her halÃkarda, eminim ki, fikirlerinizi bizden esirgemeyeceksiniz.

Kaynak: Dorset Chiapas Solidaritby

Bahsi geÃen Zapatista Okuluâna dair bir yazÄ:

ââ

Ãzerk Zapatista eÄitimi: AÅaÄÄdan kÃÃÃk okullar â RaÃl Zibechi

KÃÃÃk Zapatista Okuluânun; hÃlihazÄrdakinin ve gelmekte olanÄn, bir Ãncesi ve bir sonrasÄ olacak. Etkisi yÄllar iÃinde hissedilen ancak aÅaÄÄdakilerin hayatÄnÄ on yÄllar boyunca Åekillendiren yavaÅ, derinlemesine bir etki olarak belirecek. TecrÃbe etmiÅ olduÄumuz, topluluÄun eÄitsel Ãzne olarak huzura ÃÄktÄÄÄ kurumsal-olmayan bir eÄitimdi. YÃz yÃze kendini eÄitme; Åairin sÃzleriyle, ruhu ve bedenle ÃÄrenmeydi.[1]

Mesele campesino kÃltÃrÃnden ilhamÄnÄ alan âpedagojisizlikâtir: En iyi tohumlarÄ seÃmek, topraÄÄ bunlarla bellemek ve yeryÃzÃnà sulamak, bÃylece ne mutlak ne de planlanabilir olan filizlenme mucizesini ortaya ÃÄkarmak.

Binden fazla ÃÄrencinin Ãzerk (otonom) topluluklara katÄlmasÄnÄn yolu olan KÃÃÃk Zapatista Okulu, sÄnÄflarÄn ya da tahtalarÄn, ÃÄretmenlerin ya da profesÃrlerin, mÃfredatÄn ya da sÄnÄf geÃmenin olmadÄÄÄ farklÄ bir ÃÄrenme ve ÃÄretme yoluydu. GerÃek ÃÄretim, Ãnceki iktidar ve bilgiye sahip bir eÄitici ile bilinà aÅÄlanmasÄ gereken cahil ÃÄrenciler ikiliÄini aÅarak, bir Ãzne ÃoÄulluÄu arasÄnda arkadaÅlÄk (hermanamiento) ikliminin yaratÄlmasÄyla baÅlar.

Ben, pek Ãok ÃÄraklÄk arasÄnda, birkaà satÄrda Ãzetlemek mÃmkÃn olmasa da, muhtemelen kÄtanÄn gÃneyinin iÃinden geÃtiÄi konjonktÃrÃn de etkisiyle, beÅ tanesine vurgu yapmak istiyorum.

Bunlardan ilki, ZapatistalarÄn, isyan eden halkÄ bÃlmek, asimile etmek ve teslim almak iÃin yukarÄdan dayatÄlan bir yol olan toplumsal kontr-gerilla politikalarÄnÄ boÅa ÃÄkarmasÄdÄr. Her bir Zapatista topluluÄunun yanÄnda, ruhsatnamelerini nakit alan ve toprakta gÃà bela ÃalÄÅan, kÃtà hÃkÃmete baÄlÄ beton blok evler bulunmaktadÄr. Binlerce aile, hemen her yerde yaygÄn olduÄu biÃimde, boyun eÄmiÅ ve yukarÄdan gelen rÃÅvetleri kabul etmiÅtir. Fakat dikkate deÄer ve istisnai olan Åey, diÄer binlerce ailenin hiÃbir Åey kabul etmeksizin yaÅamlarÄna devam etmeleridir.

Latin AmerikaânÄn tamamÄnda, toplumsal politikalarÄ etkisiz kÄlabilen bir baÅka sÃreÃten haberdar deÄilim. Militan metanetler siyasal berraklÄklarÄ ve bitmek tÃkenmek bilmeyen feda kapasitesine ulaÅan Zapatismoânun temel erdemi de budur. ÄÅte ilk ders: Toplumsal politikalarÄn Ãstesinden gelmek mÃmkÃndÃr.

Äkinci ders ise Ãzerklik: YÄllar Ãnce ÃeÅitli hareketlerden Ãzerklik hakkÄnda pek Ãok Åey dinledik; kuÅkusuz bunlar oldukÃa deÄerli Åeylerdi. Morelia Salyangozuânu[2] oluÅturan Ãzerk belediyeler ve topluluklar iÃinde, Ãzerk bir ekonominin, saÄlÄÄÄn, eÄitimin ve iktidarÄn; bir diÄer deyiÅle hayatÄn her alanÄnÄ iÃeren bileÅik bir ÃzerkliÄin inÅa edildiÄine tanÄklÄk ettim. DiÄer dÃrt Salyangozâda da aynÄ Åeyin baÅarÄldÄÄÄ konusunda en ufak bir ÅÃphem yok.

Ekonomiye ya da maddi hayata iliÅkin birkaà kelam edeyim: Topluluklara mensup aileler, kapitalist ekonomiye âtemas etmiyorlarâ. PiyasayÄ zor da olsa hayatlarÄna sokmuyorlar. Äyi oranda protein de iÃeren kendi yiyeceklerini kendileri Ãretiyorlar. Ãretmedikleri (tuz, yaÄ, sabun, Åeker gibi) Åeyleri ise Zapatista dÃkkÃnlarÄndan satÄn alÄyorlar. Kahve satÄÅÄna ya da bÃyÃk baÅ hayvanlara dayanan aile ve topluluk ihtiyaà fazlalarÄnÄ kendilerinde tutuyorlar. SaÄlÄk ya da mÃcadele iÃin lazÄm olduÄundaysa satÄÅ yapÄyorlar.

EÄitim ve saÄlÄkta Ãzerklik, topluluÄun denetiminde. Topluluk, kendi ÃocuklarÄna eÄitim ve saÄlÄk hizmeti verecek olanlarÄ kendisi seÃiyor. Her topluluÄun bir okulu var, bu okul, ebeler, kÄrÄk ÃÄkÄkÃÄlar ve ÅifalÄ bitkilerde uzmanlaÅmÄÅ kiÅilerin bir arada ÃalÄÅtÄÄÄ yer de oluyor. Topluluk, diÄer yetkilileri olduÄu gibi bu kiÅileri de finanse ediyor.

ÃÃÃncà ders kolektif ÃalÄÅmaya iliÅkin. VotÃnâÄn da sÃylediÄi gibi: âKolektif ÃalÄÅma sÃrecin itici gÃcÃdÃrâ. TopluluklarÄn, yeni bir dÃnya yaratmanÄn kaÃÄnÄlmaz ilk adÄmÄ olan mÃlksÃzleÅtirenlerin mÃlksÃzleÅtirilmesi sayesinde kendi topraklarÄ vardÄr. Erkekler ve kadÄnlar kendi kolektif iÅlerine ve alanlarÄna sahiptir.

Kolektif ÃalÄÅma, meyveleri belediyeleri ve iyi hÃkÃmet komitelerinin gÃÃlendirecek biÃimde ÃoÄunlukla hastanelere, kliniklere, ilk ve orta eÄitime yayÄlan otonominin tutkallarÄndan da biridir. Erkeklerin, kadÄnlarÄn, ÃocuklarÄn ve yaÅlÄlarÄn kolektif ÃalÄÅmasÄ olmaksÄzÄn bunca Åeyin inÅa edilmesi de mÃmkÃn olamazdÄ.

DÃrdÃncà ders/soru, Zapatista âtoplumuânun tamamÄna nÃfuz etmiÅ ve kÃkÃnà aile iliÅkilerinden alan yeni siyasi kÃltÃrdÃr. Erkekler, kadÄnlarÄn Ãzerine dÃÅmeye devam eden ev iÃi iÅlerde iÅbirliÄi yaparlar; kadÄnlar yetkili sÄfatÄyla topluluk dÄÅÄnda ÃalÄÅmak durumunda kaldÄÄÄnda ÃocuklarÄna bakaralr. Baba-oÄul iliÅkileri, genel bir uyum ve keyif dÃhilinde sevecen ve saygÄlÄdÄr. Hanelerde tek bir Åiddet ya da saldÄrganlÄk iÅaretine bile rastlamadÄm.

ZapatistalarÄn Ãok bÃyÃk ÃoÄunluÄu genà ya da Ãok genÃtir ve erkeklerle kadÄnlarÄn sayÄsÄ neredeyse aynÄdÄr. Devrim bu Ãok genà kesim olmaksÄzÄn yapamaz ve bu konuda herhangi bir tartÄÅmaya gerek yok. Bunlar, itaat ederek yÃnetenlerdir ve bu sÃylediÄimiz laftan ibaret deÄildir. Bunlar, yeni siyasi kÃltÃrÃn anahtarlarÄndan bir diÄeri olan vÃcudu oluÅtururlar.

BeÅinci nokta ise âaynaâya dair. Topluluklar ikili aynalardÄr: ÄÃinde kendimize bakabileceÄimiz ve onlarÄ gÃrebileceÄimiz. Ancak kendimizi onlarÄ gÃrÃrken gÃrebileceÄimiz ayna, biri ya da diÄeri deÄil, ikisi birdendir. Bu geliÅ gidiÅte, aynÄ ÃatÄ altÄnda, aynÄ koÅullarda birlikte ÃalÄÅmayÄ, uyumayÄ, aynÄ tuvaleti kullanmayÄ, aynÄ Ãamura basmayÄ ve aynÄ yaÄmurda ÄslanmayÄ ÃÄreniyoruz.

Devrimci bir hareketin bu tÃrden bir deneyimi hayata geÃirmesi bir ilk. Åu ana kadar devrimciler arasÄndaki anlayÄÅ, yukarÄsÄ ve aÅaÄÄnÄn birbirinden ayrÄlarak dondurulduÄu bir biÃimde akademinin entelektÃel modellerini yeniden Ãretmekten baÅka bir Åey yapmadÄ. Buradaki ise farklÄ bir Åey. Tenimiz ve duyularÄmÄzla ÃÄreniyoruz.

Nihayet ortada ÃalÄÅmanÄn yÃntemi ya da biÃimine iliÅkin bir soru duruyor. EZLN, plantasyon sahipleri tarafÄndan dayatÄlan dikey ve Åiddete dayalÄ iliÅkileri temsil eden bir yoÄunluÄa sahip olan taÅrada doÄdu. Sistem karÅÄtÄ hareketlerin ÃrgÃtlenme tarzÄnÄ geliÅtirerek ailelerle tek tek ve gizli biÃimde ÃalÄÅmayÄ ÃÄrendiler. DÃnya her geÃen gÃn daha fazla bir toplama kampÄnÄ andÄrÄrken, ZapatistalarÄn yÃntemleri, yeni bir dÃnya yaratmaya uÄraÅan bizler iÃin oldukÃa faydalÄ olabilir.

[UpsideDown Worldâdeki Ängilizcesinden Sendika.Org tarafÄndan Ãevrildi]

[1] RaÃl Zibechiânin yazÄsÄnÄn orijinali Äspanyolca olarak La Jornadaâda yayÄnlanmÄÅtÄr. Ängilizceye Chiapas Destek Komitesi tarafÄndan ÃevrilmiÅtir.

[2] Salyangoz Äspanyolcaâda âcaracolâ kelimesiyle karÅÄlanÄr. Caracol/Salyangozlar, Meksika yerli kÃltÃrÃnde âkalbe ve bilgiye aÃÄlan yolu, kalbin ve aklÄn dÃnyayÄ sÄrtlanmasÄnÄâ temsil eden bu kavram aynÄ zamanda Meksika yerlilerinin âhayatâ anlamÄnda kullandÄklarÄ ilk kelime olma ÃzelliÄini de taÅÄyor. Salyangozun kabuÄunun sarmallÄÄÄ, helezonik yapÄsÄ ise ZapatistalarÄn eylemlilik biÃimine iÅaret ediyor: dÃnen, geniÅleyen ve yayÄlan fakat asla fasit daireler Åekline bÃrÃnÃp kendi iÃine hapsolmayan, dÃhili ya da harici sÄnÄrlarÄ olmayan ve sÃrekli evirilen bir eylemlilik biÃimine. BugÃn 27 Otonom ÄsyankÃr Zapatista TopluluÄu 5 ayrÄ Salyangozâda ÃrgÃtlenmiÅ durumda.


Kaynak: http://sosyalsavas.org/2013/11/subcommandante-marcos-anarsistleri-memnuniyetle-karsilariz/

________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center