A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) İstanbul: Liseliler Sınavlara Karşı İsyanda

Date Mon, 13 Jun 2011 22:20:43 +0300


EÄitim sistemine ve bunun yarattÄÄÄ rekabetÃi, bencil, itaatkar
kÃltÃre karÅÄ liseliler KadikÃy sokaklarÄndaydÄlar.
Saat 14:00âda KadikÃy Tepe Nautilusâun ÃnÃnde toparlanmaya baÅlayan
liseliler 15:00âda KadÄkÃy iskele meydanÄna doÄru yÃrÃyÃÅe geÃtiler.

YÃrÃyÃÅte Lise AnarÅist Faaliyet âLiseliler Äsyandaâ pankartÄnÄ
taÅÄyarak, yÃrÃyÃÅ boyunca slogan ve marÅlarÄyla isyanÄnÄ haykÄrdÄ.
YÃrÃyÃÅ sÄrasÄnda; âÅifreli-Åifresiz sÄnavlar kÃleleÅtirirâ,
âParalÄ-ParasÄz eÄitime hayÄrâ, âOkul talan sÄnav yalan liseliler
isyanda isyana devamâ, âNe okul ne sÄnav sokakta kavga varâ, âLisede
isyan bÃyÃyor anarÅistler yÃrÃyorâ, âÄsyan devrim anarÅiâ, âDevrim
yapÄlmaz satÄn alÄnmaz ya ruhumuzda ya hiÃbiryerdeâ, âOkul kÃle
fabrikasÄdÄrâ, âOkullar hapishane ÃÄretmenler gardiyanâ sloganlarÄ
atÄldÄ ve herkes barikata marÅÄ sÃylendi.

Miting alanÄndaki polis barikatlarÄnÄn ÃnÃne gelen Lise AnarÅist
Faaliyet her zaman olduÄu gibi arama noktalarÄndan geÃmeyerek, basÄn
aÃÄklamasÄ yaptÄ. AÃÄklamadan sonra hazÄrladÄklarÄ YGS sonuà belgesini
yaktÄlar ve â Bizlere okullarda kÃle olmak, itaat etmek, sÄra
arkadaÅÄmÄzla rekabet etmek, bencillik ÃÄretiliyor. Fakat biz tÃm
bunlarÄ reddediyoruz. Bizler Ne kapitalizmin kÃlesi, ne de iktidarlara
itaat eden bireyler olmak istiyoruz. Bu yÃzden bu YGS Sonuà Belgesini
yakÄyoruz.â diyerek hazÄrladÄklarÄ belgeyi yakÄp, eylemlerini
sonlandÄrdalar.

Polis barikatlarÄ ÃnÃnde okunan bildiri;

Bizler bugÃn buraya sÄnavlara, adaletsizliÄe, rekabetÃi anlayÄÅa,
kapitalizme karÅÄ sÃzÃmÃzà sÃylemeye geldik. Åimdi Åu anda arama
noktalarÄnÄn ÃnÃndeyiz. Bizler her zaman olduÄu gibi katil polislere
kendimizi aratmÄyoruz ve aratmayacaÄÄz. ÃÃnkà burasÄ barikatlarla,
panzerlerle, Ãevik kuvvet ekipleriyle Ãevrili. OnlarÄn gÃzetimi ve
kontrolÃnde. Kolluk kuvvetlerinin daha geÃenlerde sokaklara dÃkÃlen
Ãniversite ÃÄrencilerini kontrol altÄna alamadÄÄÄnda nasÄl da
gazladÄÄÄnÄ, dÃvdÃÄÃnà ve gÃzaltÄna aldÄÄÄnÄ gÃrdÃk. Bizim
yaÅlarÄmÄzdaki arkadaÅlarÄmÄzÄn kafalarÄnÄ dipÃikle darmadaÄan
ettiÄini gÃrdÃk. GÃzaltÄnda kaybettiklerini, katlettiklerini gÃrdÃk.
Åimdi onlarÄn kontrolÃnde olan bu miting alanÄnda bu katillere teslim
olmamÄzÄ, ellerimizi kaldÄrÄp aratmamÄzÄ istiyorlar. Biz ise ÃzgÃrlÃk
mÃcadelesi verdiÄimiz bu sokaklarda katil polislere teslim olmayacaÄÄz
ve arama noktalarÄndan geÃmeyeceÄiz.
Katil polis sokaklardan defol.

Lise AnarÅist Faaliyet


Haber ve fotoÄraflar:
http://www.lafisyanda.org/php/liseliler-sinavlara-karsi-isyanda
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center