A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) İstanbul: Ne Okula Ne Kışlaya Liseliler İsyana

Date Sun, 25 Dec 2011 00:09:55 +0200


Galatasaray Lisesi'nin ÃnÃnde âNe Okula, Ne KÄÅlaya Liseliler Äsyanaâ
pankartÄ aÃarak aÃÄklama yapan liselilerden 5 kiÅi vicdani reddini
aÃÄkladÄ.
Galatasaray lisesi ÃnÃnde toparlandÄktan sonra pankart aÃarak slogan
atan liseliler â Hià Kimse Asker DoÄmazâ, âBiz Orduya Sadece FÄndaÄa
Giderizâ, âTÃrkÃm DoÄruyum ÃalÄÅkanÄm DeÄil ÄnsanÄm VicdanlÄyÄm
Reddediyorumâ, âSavaÅta BarÄÅta Militarizm ÃldÃrÃrâ, âVicdani RetÃi
Muhammed Serdar Deliceye ÃzgÃrlÃkâ dÃvizleri aÃtÄlar.
BasÄn aÃÄklamalarÄnÄ okuduktan sonra Cem Turgut, Okan Åahin,
Abdulmelik YalÃÄn, Yusuf AkÅeker, OÄul AkdoÄan vicdani retlerini
aÃÄkladÄlar. 5 genÃlik aÃÄklamasÄyla birlikte Liseli Vicdani
RetÃilerin sayÄsÄ 9âa yÃkseldi.
AÃÄklamada Okunan Bildiri;
BasÄna ve kamuoyuna,
Son dÃnemde T.C Devleti medyasÄyla, meclisiyle vicdani ret hakkÄnÄn
tanÄnmasÄnÄ gÃndemine taÅÄdÄ. Fakat bu gÃndemin biz anti-militaristler
ve vicdani retÃiler iÃin herhangi bir gerÃekliÄinin olamayacaÄÄnÄ
biliyoruz. Ki onlar tarafÄndan yaratÄlan bu sahte gerÃeklik noktasÄnda
olasÄ herhangi bir talebimiz yoktur ve zaten olmadÄ. ÃÃnkÃ, savaÅ
karÅÄtlÄÄÄ ve zorunlu askerliÄin reddedilmesi olarak gÃrÃlen vicdani
ret yÄllardÄr adaletsizliklerin hÃkÃm sÃrdÃÄÃ yerlerde yÃkselmiÅtir ve
yÃkselmeye devam edecektir. Adaleti devletin kollarÄnda aramak , sahte
gerÃekliklerin kÄskacÄnda oyalanmak niyetinde olmayacaÄÄz. Ne askeri
sivil hizmet, nede ÃniformasÄz ÃÄrenciler olup, otoriteye ve sahte
ÃzgÃrlÃÄe boyun eÄmeyeceÄiz. Bu yÃzdendir ki vicdani ret savaÅlarÄ ve
adaletsizlikleri oluÅturan devletlerden hiÃbir zaman talep edilemez.
Bizler henÃz askere gitmemiÅ ve hiÃbir zaman gitmeyecek olsak ta
militarizmi okullarda bÃtÃn Åiddetiyle yaÅamaktayÄz. Okullarda; tek
tip kÄyafetle, nizami sÄralarla disipline edilmeye ÃalÄÅÄlarak,
marÅlarla ve milli gÃvenlik dersleriyle TÃrk olmanÄn yÃceliÄini,
Ãzellikle de ÃldÃrmenin meÅruluÄunu kafamÄza kazÄyarak bizleri
militarist kÃltÃrÃn bir parÃasÄ haline gelmiÅ, sorgulayamayan itaatkÃr
bireylere dÃnÃÅtÃrmeye ÃalÄÅÄyorlar. Ve bizler yaÅamlarÄmÄzÄ
askerleÅtirerek gÃn be gÃn bir ÄzdÄraba dÃnÃÅtÃren okullarÄ
reddettiÄimiz gibi bizlere zorunlu olarak dayatÄlan tÃm itaat
biÃimlerini de reddediyoruz.
ÃÃnkà yÄllardÄr ders kitaplarÄnda devlete itaat etmeyen halklarÄn
isyanlarÄ bizlere ihanet olarak ÃÄretildi. YÄllardÄr topraklarÄmÄzda
kazanÄlmasÄ gereken savaÅ ise bizlere bu ihanetlerin karÅÄlÄÄÄ ve
barÄÅ iÃin mutlak son olarak anlatÄldÄ. Oysaki yÄllardÄr sÃren savaÅ
kardeÅlerimize sÄkÄlan kurÅunlar, gÃzà yaÅlÄ analar, boÅaltÄlan
topraklar, dilsiz, savunmasÄz, kaybolmuÅ yaÅamlar demekti. Oysaki
savaÅ inkÃrdÄ, ÃzgÃrlÃÄÃn reddiydi, itaatsizleri bir bir yok etmekti.
Bu yÃzden coÄrafyamÄzda yÄllardÄr sÃrmekte olan bu savaÅÄ reddediyoruz
ve ÃzgÃrlÃk iÃin direnenlerin tarafÄnda saf tutuyoruz. ÃÃnkà biliyoruz
ki ÃzgÃrlÃk itaatsizlikle kazanÄlÄr ve biliyoruz ki insan ancak
kendisi kadar ÃzgÃr olan insanlarÄn arasÄnda gerÃekten ÃzgÃrdÃr
Bu itaat biÃimlerini ret eden Muhammed Serdar Delice de âKendimize
hayali dÃÅmanlar yarattÄk. KÃrt kardeÅlerimizi hedef aldÄk. YÄllarca
bir takÄm yalanlarla kandÄrdÄk genÃliÄimiziâ diyerek vicdani reddini
kamuoyuna aÃÄklamÄÅtÄ. BugÃn ise Muhammet vicdani redci olduÄu iÃin
cezaevinde ve iÅkence gÃrÃyor. Bu uygulamalara karÅÄ ise 1 haftadÄr
aÃlÄk grevinde. Biz okullarÄ, eÄitilmeyi, itaat etmeyi reddeden
liseliler olarak Muhammed ve tÃm vicdani retÃiler iÃin bugÃn burada
toplandÄk ve vicdani retlerimizi aÃÄklayacaÄÄz.
AÃÄklamamÄzÄ sonlandÄrmadan Ãnce son gÃnlerde ÃzgÃrlÃÄe yÃnelik artan
gÃzaltÄ ve tutuklamalar ile T.C. devleti itaat etmeyenleri
cezaevlerine kapatÄyor. ÃzgÃrlÃÄe bir bir kelepÃe vuruyorlar. Bu
eylemimizi askeri cezaevinde iÅkence gÃren vicdani retÃi Muhammedâe,
Termik santrallere, NÃkleere, HESâlere karÅÄ direnen yaÅam
savunucularÄna ve KCK operasyonlarÄ adÄ altÄnda tutuklanan liseli,
Ãniversiteli tÃm arkadaÅlarÄmÄza ÃzgÃrlÃk iÃin mÃcadele edenlere
atfediyoruz .
VicdanlarÄmÄz susmayacak! ÃÃnkà ÃzgÃrlÃk tutsak alÄnamazâ
Vicdani Ret AÃÄklamalarÄ;
Cem Turgut
Ben 1995 dogumlu,anarsist ve anti militarist Cem. Kalemin kÄlÄÃtan
daha keskin olduguna inanan Cem. Hepinizi devrime,ÃzgÃrlÃÄe ve
insanlÄÄa olan bÃyÃk aÅkÄm ve inancÄmla selamlÄyorum. BugÃn orda
aranÄzda olmak ve sizinle haykÄrmak isterdim ÃzgÃrlÃk arzumu. DoÄduÄum
gÃnden beri bir Åeylerin ters gittiÄinin farkÄndayÄm. Tek tip
kÄyafetler giyerek gittiÄim o hapishanede bizim gibi olmayanlarÄn kÃtÃ
olduÄunu ve Ãlmeleri gerektiÄini ÃÄrenmek yerine oyunlar oynamak
isterdim sokaÄÄmda,hem de bizden olmayanlarlaâ 11 yÄl boyunca her gun
gittim o hapishaneye ve hala gidiyorum. Birkaà yÄl sonra daha kÃtÃsÃ
olan kÄÅlaya gelmemi ve bizden olmayanlari acÄmadan,sorgulamadan
ÃldÃrmemi isteyecekler benden. VicdanÄm buna el vermiyor! Kimse iÃin
Ãlmek ve ÃldÃrmek istemiyorum! Ben tÃm insanlarla birlikte gÃn
batÄmÄnÄ izlemek,ÅarkÄlar sÃylemek ve hayatÄ paylaÅmak istiyorum!
Herkesi sevgiye,barÄÅa ve ÃzgÃrlÃÄe davet ediyorum. Vicdani reddimdir.
-
Ben Okan Åahin
Devletin otoriter ve militarist baskÄsÄyla eÄitilen bir lise
ÃÄrencisiyim. Her gÃn gitmek zorunda olduÄum okulda; ÃÄretmenlerin
otoritesiyle, disiplin yÃnetmelikleriyle beni bu devlete itaat edecek,
yeri geldiÄinde bu devlet iÃin ÃldÃrecek ve Ãlecek bir birey haline
getirmek istiyorlar. Fakat ben bir anarÅistim. TÃm canlÄlarÄn doÄanÄn
bir parÃasÄ olduÄu, otoritesiz ve adaletli bir dÃnyada ÃzgÃrce yaÅamak
istiyorum.Ordudaki hiyerarÅik, emir-itaat dÃzenini ve ÃzgÃrlÃk
mÃcadelesi veren kÃrt kardeÅlerimi ÃldÃrmeyi reddediyorum, vicdani
reddimi aÃÄklÄyorum.
-
OÄul AkdoÄan
Vicdani/Total Reddimdir.
Ben oÄul akdoÄan.liseden yeni mezun olmuÅ bir anarÅistim.Devlet beni
12 yÄl zorunlu eÄittikten
sonra,kapitalizmin entegrasyon merkezi olan Ãniversiteye gÃndermeye
ÃalÄÅmÄÅtÄ.Ãniversiteyi ve onun sahte ÃzgÃrlÃÄÃnà reddettim.AynÄ
devlet Åimdi beni askere gÃndermeye,kardeÅlerimi ÃldÃrtmeye
ÃalÄÅÄyor.Ve ben yine reddediyorum.Äster orduda,ister okulda ister
baÅka bir yerde olsun;her yerde aynÄ kÃleleÅtirme politikasÄnÄ
izleyen,ama farklÄ yÃntemler kullanan devletin her tÃrlà tahakkÃmÃnÃ
reddediyorum.
KuÅaklardÄr, ezilenler efendilerin savaÅlarÄnda piyon olarak kullanÄlÄyor.
ParasÄ olan zenginler bedelli ile askere gitmezken, bizim gibi parasÄ
olmayanlar, yoksullar, ezilenler ÃlÃme gÃnderiliyor. Bu yÃzden ne
bedelli olacaÄÄm ne de bedel ÃdeyeceÄim. Ezenlerin karÅÄsÄnda her
zaman ezilenlerin saflarÄnda yer alacaÄÄm.
-
Abdulmelik YalÃÄn
Merhaba, ben abdulmelik yalÃÄn 17 yaÅÄnda bir liseliyim. Åuan askeri
cezaevinde olan Muhammed Serdar Delice iÃin vicdani reddimi
aÃÄklÄyorum. Muhammed Serdar Delice 1 aydÄr cezaevinde ve 7 gÃndÃr 2
kiÅilik bir koÄuÅta tutuluyor. 1 aylÄk ceza evi sÃrecinde hakaretlere,
dayaklara ve iÅkenceye maruz kalÄyor. Delice reddini aÃÄklarken
sÃylediÄi gibi bende Ãlmeyi ve ÃldÃrmeyi ret ediyorum.
ÃÃnkà ben insanÄm, vicdanlÄyÄm ve Ret Ediyorum
-
Yusuf AkÅeker
Merhaba arkadaÅlar,
Vicdani ret beyanÄmdÄr. Ben yusuf akÅeker, 19 yaÅÄndayÄm bu
topraklarda doÄdum ve yaÅÄyorum. Bu topraklarda yaÅayan insanlar on
yÄllar boyunca kanun ve bir takÄm ilkeler hasebiyle zulÃm gÃrdÃ, acÄ
Ãekti, baskÄ altÄnda bÄrakÄldÄ ve bu durum pek deÄiÅmedi.
HalkÄn bÃyÃk ÃoÄunluÄunu oluÅturan kesime âÅehitlikâ gibi âpeygamber
ocaÄÄâ gibi tabirlerle yaklaÅÄldÄ ve din istismar edilerek askeri
zihniyet empoze edildi. Cumhuriyet dÃneminde militer kafa yapÄsÄna
aÃÄk olan halk da askeri baÄrÄna bastÄ ve ona âmehmetÃikâ dedi.
Bir mÃslÃman olarak bu savaÅÃÄl kimliÄi islamiyet ile baÄdaÅtÄramayÄz.
Bunu ne imanÄm nede vicdanÄm kaldÄrÄr.
Gelgelelim 30 senedir bu beldede insanlar birbirini kÄrmaktadÄr.
Åahsen bu kirli savaÅta vefat edenleri ne kahraman nede Åehit olarak
gÃrÃyorum.Annelerin ÃzÃlmemesinden yanayÄm. Her gÃn, her saat savaÅan
iki tarafÄnda dÃzenlediÄi bitmez, tÃkenmez operasyon ve pusular
savaÅÄn acÄmasÄzlÄÄÄnÄ avaz avaz baÄÄrmaktadÄr adeta
Oysa ki ÃÃzÃm ve intikam ne kanda nede silahta.
Bir savaÅ karÅÄtÄ anarÅist olarak Ãncelikle bu savaÅta taraf olmayÄ
reddediyorum. BÄktÄk bu militarist, faÅist zihniyetten..
Bu yÃzden
â Änsana yakÄÅmayacak Åekilde muamele gÃrmeyi ve etmeyi
- askeri otorite altÄnda Äslak edilmeyi
- emir almayÄ ve vermeyi
- 318. maddeyi ve beni asker yapmaya ÃalÄÅan tÃm yasa ve tÃzÃkleri
Tc ordusunda herhangi bir amaÃla da olsa bulunmayÄ bir mÃslÃman olarak
vicdanen reddediyorum!
DÃnyanÄn birÃok yerinde zulÃm ve sefalet boy gÃsterilken kardeÅin
kardeÅini bir hià uÄruna kÄrmasÄnÄ, silaha bÃylesine yatÄrÄm
yapÄlmasÄnÄ AmerikanÄn uÅaklÄÄÄnÄn yapÄlmasÄnÄ bu deli gÃnlÃm
kattÄyyen kabul etmez.
Vicdani olan bu sese kulak verir, vicdani olan bu sesi insanlara
duyurur, gazetesinde yazar silahÄ lanetler.
Son olarak ordudakilere, daÄdakilere, siyasetÃilere ve savaÅÄ kÄtsayan
herkese hakkÄmÄ helal etmiyorum.
Kimse kimseyi ÃldÃrmesin. Ve de hayatÄnda hiÃbir suà iÅlemediÄine dair
inanca sahip olduÄum mÃslÃman kardeÅimiz, abimiz Muhammed Serdar
Delice de derhal serbest bÄrakÄlsÄn.
Hak ve anarÅi aÅkÄna..
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center