A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Sıra Kelepçe Vurulmaya Çalışılan Tüm Derelerimizde!

Date Tue, 13 Dec 2011 13:57:06 +0200


"HOPA DAVASI BASIN BÃLTENÄ - SÄra KelepÃe Vurulmaya ÃalÄÅÄlan TÃm
Derelerimizde!"
METÄN HOCAM, ANKARAâDA TUTULAN 22 ÃÄRENCÄN SERBEST!
SIRA HOPA'DAKÄ 7 ÃÄRENCÄNDE,
GERZE'LÄ VOLKAN'DA,
KELEPÃE VURULMAYA ÃALIÅILAN TÃM DERELERÄMÄZDE!
HEPSÄNÄ ALACAÄIZ!

Hopa halkÄ 31 MayÄs gÃnà hidroelektrik santral (HES) projeleriyle
satÄlmak istenen derelerine, ÃzelleÅtirme uygulamalarÄyla
deÄersizleÅtirilen ÃayÄna sahip ÃÄkmak iÃin, bu politikalarÄn
sorumlusu olan, kapitalizmin bugÃnkà temsilcisi AKP iktidarÄnÄ
protesto etmek iÃin sokaklardaydÄ. En demokratik haklarÄ olan basÄn
aÃÄklamasÄnÄ gerÃekleÅtirmek istedikleri anda BaÅbakanâÄn emri ile
polislerin saldÄrÄsÄna uÄradÄlar.
AtÄlan gaz bombalarÄ ve polis terÃrà neticesinde emekli ÃÄretmenimiz
Metin Lokumcu hayatÄnÄ kaybetti.

HES Åirketlerinin patronlarÄnÄn sahibi olduÄu birÃok kanal,
yaÅananlarÄ âpolise saldÄrÄâ, âBaÅbakanâÄn konvoyuna taÅlÄ saldÄrÄâ
gibi ÃarpÄk ifadelerle geÃiÅtirmeye, bÃtÃn bu geliÅmelerin altÄnda
yatan sebebi gizlemek iÃin olayÄ âterÃrizeâ etmeye ÃalÄÅtÄ. Deresine
ve ÃayÄna sahip ÃÄkan Hopa halkÄnÄn, ÃÄretmenini kaybettikten sonra,
kendisini savunmasÄnÄ, polis onlara gaz bombalarÄ yaÄdÄrÄrken
ellerinde âÃiÃekâ olmamasÄnÄ sorguladÄ!

BÃtÃn bu olanlardan sonra deresine, ÃayÄna, fÄndÄÄÄna, topraÄÄna,
kÃltÃrÃne kÄsacasÄ yaÅamÄna sahip ÃÄkanlar,yaÅatÄlanlarÄ protesto
etmek iÃin TÃrkiyeânin birÃok yerinde bir araya geldi. YaÅama sahip
ÃÄkan Hopa halkÄna gÃsterilen zulmÃn aynÄsÄ, Hopaâya sahip ÃÄkanlara
da gÃsterildi. Ästanbul, Ankara ve Äzmir gibi Åehirlerde yapÄlan
eylemlere polis mÃdahalesi ile sayÄsÄz insan gÃzaltÄna alÄndÄ,
onlarcasÄ tutuklandÄ.

Ankaraâda Hopa halkÄnÄ yalnÄz bÄrakmayarak, deresine sahip ÃÄktÄÄÄ
iÃin polis tarafÄndan ÃldÃrÃlen Metin Lokumcu iÃin âHepimiz EÅkÄyayÄzâ
diyerek sokaÄa ÃÄkanlar arasÄndan 28 arkadaÅÄmÄzÄn âterÃr ÃrgÃtÃne
Ãyelikâ de dÃhil ÃeÅitli iddialarla 17-52 yÄl arasÄ hapis cezasÄ
istemiyle yargÄlandÄklarÄ davanÄn ilk duruÅmasÄ 9 AralÄkâta Ankara 11.
AÄÄr Ceza Mahkemesiânde gÃrÃldà ve ÃayÄna, suyuna, yaÅamÄna sahip
ÃÄkan HopaâlÄlarÄn uÄradÄÄÄ zulme itiraz ettikleri iÃin, yaklaÅÄk 7
aydÄr zindanda tutulan 22 âeÅkÄyayÄâ, 9 AralÄk gÃnà Ankara
Adliyesiânden sÃke sÃke aldÄk!

DostlarÄmÄza geÃmiÅ olsun dileklerimizle âaramÄza hoÅ geldinizâ diyor,
9 AralÄk gÃnà ve gecesi Ankara Adliyesiâni kuÅatan, arkadaÅlarÄnÄ
alana kadar yeri gÃÄÃ inleten, omuz omuza dayanÄÅmanÄn gÃcÃyle
zalimlere korku salan binlerce yaÅam savunucusunu isyanÄmÄzÄn bÃtÃn
ateÅiyle selamlÄyoruz!

9 AralÄk gÃnà Ankaraâda, yaÅamlarÄnÄ Åirket talanÄna aÃmaya itiraz
edenlerle dayanÄÅanlarÄ cezalandÄrmaya kalkanlar, karÅÄlarÄnda daha
da devleÅen dayanÄÅmayÄ gÃrÃnce geri adÄm atmak zorunda kaldÄlar. Bu
tarihi kazanÄm, ezilenlerin birlikteliÄi karÅÄsÄnda hiÃbir gÃcÃn
duramayacaÄÄnÄ bir kez daha kanÄtladÄ, dayanÄÅma ruhumuzu daha da
yÃkseltti ve hepimizin kararlÄlÄÄÄnÄ biledi.

9 AralÄk gÃnà 22 arkadaÅÄmÄzÄn tahliyesiyle, olmayan adaletin tecelli
ettiÄini tabi ki dÃÅÃnmÃyoruz. Ankara Hopa davasÄ 28 sanÄklÄ,
âÅemsiyeden kanÄtlÄâ bir hukuk rezaleti olarak aÄÄr ceza mahkemesinde
gÃrÃlmeye devam ediliyor. Halen Arhavi Cezaeviânde tutulan 7 HopaâlÄ,
Gerzeâde termikÃi Åirkete geÃit vermediÄi iÃin 5 EylÃlâden beri
tutuklu bulunan bir baÅka ÃÄrenci kardeÅimiz, Volkan Ãzcan, ve
Äzmirâde, Äzmitâte, Tortumâda, SolaklÄâda ve pek Ãok yerde, yaÅamÄ
savunduklarÄ iÃin cezalandÄrÄlmak istenenler duruÅma gÃnlerini
bekliyor. DoÄayÄ ve yaÅamlarÄnÄ savunanlarÄ ÃldÃrmeyi, zindanlara
tÄkmayÄ politika eden, yaÄmacÄ Åirketlerin gÃdÃmÃndeki siyasi
iktidarÄn tÃm toplumsal muhalefeti tasfiye etmeye yÃnelik haksÄz ve
hukuksuz saldÄrÄlarÄ her alanda yaÅanÄyor. YaÅamÄ yok edenler dururken
yaÅamÄ savunanlara terÃrist yaftasÄ vurulmaya ÃalÄÅÄlÄyor. Ve en
Ãnemlisi suyumuza, topraÄÄmÄza, havamÄza gÃz diken Åirketlerin arsÄz
saldÄrÄlarÄ artarak sÃrÃyor. Nitekim Ankara Adliye SarayÄ ÃnÃnde
dayanÄÅma sÃrerken bile, komÅu ilÃe FÄndÄklÄâda halk dere
yataklarÄndan dozerleri ÃÄkartmaya ÃalÄÅÄyorduâ


YaÅamlarÄmÄzÄ Åirket talanÄna aÃmÄyoruz diye Ãzerimize devlet terÃrÃnÃ
salanlar, 9 AralÄkâta Ankara Adliyesi ÃnÃnde cisimleÅen dayanÄÅma
karÅÄsÄnda artÄk anlamÄÅ olmalÄdÄrlar ki Hopa DavalarÄ yalnÄz HopaânÄn
deÄil; bÃtÃn yaÅam savunucularÄnÄn davasÄdÄr. ArkadaÅlarÄmÄza vurulan
kelepÃeler derelerimize kurulmak istenen bentlerden farksÄzdÄr. Bu
dava, yaÅamlarÄnÄ HESâe, termik santrale, nÃkleere teslim
etmeyenlerin, tarÄmÄn ve kÃylÃlÃÄÃn tasfiyesine direnenlerin,
derelerinin nÃbetini tutanlarÄn, direniÅ ÃadÄrlarÄndakilerin,
meydanlarda, kampÃslerde, vadilerde, daÄ yollarÄnda isyan ateÅlerini
yakanlarÄn ve zulmÃn karÅÄsÄnda devleÅenlerin davasÄdÄr. Bu dava
kentsel dÃnÃÅÃme hayÄr diyenlerin, madenci, altÄncÄ filolarÄ
pÃskÃrtenlerin, yÃksek gerilim direklerini yÄkmaya ÃalÄÅan
SenozâlularÄn davasÄdÄr. Ve bu dava en Ãok Metin Lokumcuânun ÅahsÄnda
onurumuzun davasÄdÄr, bu topraklarÄn varoluÅ davasÄdÄr.

âYine bu zulÃm ve zorbalÄk kampanyasÄnÄn failleri anlamÄÅ olmalÄdÄr
ki, yÄllardÄr yoksullaÅtÄrma, milliyetÃilik, kardeÅ kavgasÄ, cehalet
ve her tÃrlà karanlÄÄÄ pompalayarak dindiremedikleri Karadenizâin asi
ruhundan korkmakta haklÄdÄrlar. Evet, aylardÄr zindanda karartmaya
ÃalÄÅtÄÄÄnÄz halde, 9 AralÄkâtaki savunmasÄnda pÄrÄl pÄrÄl bir yÃrek
ve zihinle "BaÅbakan Erdal Eren' e aÄladÄ. BaÅbakanlar aÄlamasÄn diye
tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diyerek, hakkÄnda 52 yÄl
isteyen iddianamenizin ÅebekliÄini yÃzÃnÃze vuran Hikmet TanÄlâÄn da
altÄnÄ ÃizdiÄi gibi, bundan tam 31 yÄl Ãnce bugÃn, 13 AralÄk 1980
gÃnÃ, 17 yaÅÄnda daraÄacÄna gÃnderdiÄiniz Giresunâlu Erdal Erenâin ve
Karadenizâin tÃm eÅkÄyalarÄnÄn aÃtÄÄÄ yoldan yÃrÃyoruz. KazÄm
Koyuncuânun dediÄi gibi âdev bir dalga, ÃzgÃr bir suâ olarak
geliyoruz. Ve evet, korkunuzun bÃtÃn silahlarÄnÄ Ãzerimize
doÄrultsanÄz bile, derelerimizden, vadilerimizden, yaÅamlarÄmÄzdan
kirli ellerinizi ÃekmediÄiniz mÃddetÃe bu dalgayÄ dindiremeyeceksiniz!

Ve bizler de Karadeniz ÄsyandadÄr Platformu olarak, tÃm yaÅam
savunucularÄyla kol kola ve inatla, yaÅamÄ savunmaya ve dayanÄÅmayÄ
yÃkseltmeye devam edeceÄimize, 9 AralÄkâta Ankara Adliyeâsini titreten
horonumuzun susmayacaÄÄna bir kez daha sÃz veriyoruz:

Metin Lokumcuânun katlinin ve yaÅatÄlan tÃm baskÄ, zulÃm ve
iÅkencelerin hesabÄ verilinceye kadar,

Son santralin son taÅÄ sÃkÃlÃnceye kadar,
TÃm tutsaklarÄmÄz, tÃm derelerimiz, tÃm vadilerimiz ÃzgÃrleÅinceye kadar;

ELLER BERABER!
KOLLAR BERABER!
YOLLAR BERABER!

HOPA, LOÃ, TORTUM, KARAÃAM, FINDIKLI, GERZEâ
ÄSYAN BERABER!

Karadeniz ÄsyandadÄr Platformu


www.karadenizisyandadir.org
karadenizisyandadir@gmail.com
www.facebook.com/karadenizisyandadir
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center