A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(gr) Αντιδράσεις για την έκδοση της εφημερίδας στην Πάτρα

Date Thu, 19 Nov 2009 13:24:59 +1100Από το Τρίτο Κεφάλαιο, Ο Δημοκρατικός Σύλλογος Πατρών του έργου "Για μια
Ιστορία του Αναρχικού Κινήματος Του Ελλαδικού χώρου". --- Το όλο έργο
δημοσιεύεται στη διεύθυνση http://ngnm.vrahokipos.net --- Η έκδοση της
«Ελληνικής Δημοκρατίας» προκάλεσε αίσθηση και ανησυχίες στην κοινωνία
της Πάτρας. --- Όταν δε έγινε γνωστό ότι οι συντάκτες της εφημερίδας
ήσαν νέοι γνωστών συντηρητικών οικογενειών της πόλης, μερίδα του Τύπου
προσπάθησε να τους γελοιοποιήσει. --- «Εξεδόθη μια πατσαβούρα, παιδική
εφημερίς 6-7 παίδων», έγραψε η εφημερίδα «Αχαία». «Πρόκειται για 7-8
νέους και γελούν μ’ αυτούς», έγραψε η εφημερίδα «Φιλόδημος».

Άλλες εφημερίδες όπως οι «Μίνως», «Τοξότης» και «Φορολογούμενος»,
ζήτησαν να τιμωρηθούν οι συντάκτες. Έγραψε ο «Φορολογούμενος»:

Το κοινόν φρόνημα απαιτεί την παραδειγματικήν τιμωρίαν των ίνα
καταπνιγώσι εν καταστάσει εμβρύου δόγματα και αρχαί αίτινες να λογισθώσι
μεν κινήματα νοσούντων εγκεφάλων, αλλά και να παρασύρωσι εν δεδομένη
ευκαιρία τα φαυλότερα της κοινωνίας στοιχεία και να εξωθήσωσι αυτά εις
έγκλημα.

Πολλά χρόνια αργότερα, ο δημοσιογράφος της Πάτρας Μάκης Αθανασίου,
σε μεγάλη ηλικία, γράφει στην εφημερίδα «Νεολόγος» της Πάτρας σχετικά με
την αντιμετώπιση της έκδοσης της εφημερίδας «Ελληνική Δημοκρατία» από
τους θαμώνες των λαϊκών καφενείων της πόλης. Συγκεκριμένα, στις 8-10
Ιουνίου 1930 σε σειρά άρθρων, αναφέρει μεταξύ άλλων:


Η πρώτη δημοκρατική εκδήλωσις εις την πόλιν μας εσημειώθη το 1877. Δεν
ήταν βέβαια σοβαρά, εσκανδάλισε όμως όλες της εκδιδόμενες τότε δέκα και
πλέον εβδομαδιαίες συντηρητικές εφημερίδες, που ανήκαν στα διάφορα
κόμματα και δεν ήτο τόσο τακτική η έκδοσις του και έκαμε στο κοινόν
αρκετή εντύπωσι.

Εψιθυρίζετο προ πολλού ότι υπήρχε κάποιος Δημοκρατικός Σύλλογος,
ελέγοντο μάλιστα και μερικά ονόματα εκείνων που υπετίθετο ότι τον
αποτελούσαν, δεν υπήρχαν όμως ούτε αποδείξεις, ούτε εξηκριβωμένα
γεγονότα. Έξαφνα τον Μάιο του 1877 είδε το φώς η «Ελληνική Δημοκρατία»
τετρασέλιδος εφημεριδούλα ωμορφοτυπωμένη και το περιεργότερο γραμμένη
στη δημοτική γλώσσα. Ετυπώθηκεν εις το τυπογραφείον του Αλεξ. Π.
Ευμορφοπούλου και εκυκλοφόρησεν ως «Εφημερίς του Δημοκρατικού Συλλόγου
Πατρών».

Η «Ελληνική Δημοκρατία» εκυκλοφόρησεν εις αρκετά φύλλα και οι
αργόσχολοι των καφφενείων δεν άργησαν να μάθουν το περιεχόμενό της.
Τα βράδυα στις συνοικακές ταβερνούλες άρχισαν τα σχετικά σχόλια και αι
συνήθεις εκδηλώσεις που παρατηρούνται εις τας τοιαύτας περιστάσεις από
μερικούς που δεν έχουν άλλη δουλειά να κάμουν και θέλουν να φαίνωνται
πως τα ξέρουν όλα. Άνθρωποι αγράμματοι ωμιλούν για τον περίφημον Μάρξ
και η θεωρία του εκυκλοφόρει από στόμα εις στόμα εντελώς παρηλλαγμένη.

Ωμιλούν επίσης για κάποιον Μπακωνίν αποθανόντα προ διετίας μέγαν
Ρώσσον κοινωνιστήν και συγγραφέα και δεν ήσαν ολίγοι που επίστευαν ότι
δεν ήτο αδύνατος δια της επικρατήσεως των δημοκρατικών ιδεών η λύσις
του… Ανατολικού ζητήματος. Το περιλάλητον ζήτημα, απησχόλει τους πάντας
την εποχήν εκείνην και έβλεπον όπισθεν αυτού κρυπτομένους Ρωσσικούς,
Αγγλικούς και Γαλλικούς «δακτύλους».

Κανείς πάντως δεν ήθελε να παραδεχθή ότι οι συντάξαντες και
κυκλοφορήσαντες την Ελληνική Δημοκρατίαν» ήσαν μερικοί νέοι των οποίων
είχον γνωσθή τα ονόματα και όλοι επίστευον ότι όπισθεν αυτών εκρύπτοντο
μεγάλα και επικίνδυνα πρόσωπα πολλούς έχοντας λόγους να συνομνύουν κατά
της υφισταμένης τάξεως.

Οι διώξεις

Αλλά, παράλληλα με τμήμα της πατραϊκής κοινωνίας και μερίδα του Τύπου,
ανησύχησε και η κεντρική εξουσία της Αθήνας και έτσι, σχεδόν ταυτόχρονα
με την έκδοση της εφημερίδας, άρχισαν επίσημα οι διώξεις εκ μέρους του
κράτους εναντίων του Συλλόγου και των μελών του και, μάλιστα, κατά
συστηματικό τρόπο. Μετά από κυβερνητική εντολή, ο εισαγγελέας Γ.
Λυμπεράκης, έδωσε εντολή να ασκηθεί δίωξη και ο ανακριτής Στ. Mπάλμπης,
άρχισε το ανακριτικό έργο. Έγινε έφοδος της αστυνομίας στο σπίτι όπου
στεγαζόταν ο Σύλλογος και συνελήφθησαν οι Δ. Aμπελικόπουλος, K.
Mπομποτής, K. Γριμμάνης, A. Eυμορφόπουλος, Σπαθάρας και Ασημακόπουλος
και προφυλακίστηκαν. Tο κατηγορητήριο βούλευμα ανέφερε τα εξής:

Kατηγορούνται: α) ότι συνομώτησαν συνερχόμενοι εν κρυπτώ εις
ιδιαίτερον οίκημα και εν προσδιωρισμέναις ώραις θέλοντες να μεταβάλλωσι
το καθεστώς σημερινόν πολίτευμα διά βιαίων μέσων και να απομακρύνωσι του
θρόνου τον ημέτερον ηγεμόνα Γεώργιον A', αντιδρύοντες δημοκρατίαν εν
Eλλάδι, β) προσεπάθησαν δια συστάσεως συλλόγου, συνερχόμενοι κατά τον
ανωτέρω τρόπον και συνεννοούμενοι μετ’ άλλων, να διεγείρουν εμφύλιον
πόλεμον δια της εφαρμογής και εκτελέσεως κοινωνιστικών ή σοσιαλιστικών
μεταρρυθμίσεων, προκαλούντες τον λαόν εις στάσιν κατά των καθεστώτων και
εις κατάργησιν των κειμένων νόμων και εις διαρπαγήν της περιουσίας των
ευπόρων, εκ μέρους απόρων εργατών και γ) προσέβαλον την A.M. τον
βασιλέα Γεώργιον δια της εκδοθείσης παρ’ αυτών και κυκλοφορησάσης
ενταύθα και αλλαχού του κράτους εφημερίδος "Eλληνική Δημοκρατία" υπ’
αριθμ.1, αρχομένης "H επανάστασις είναι νόμος της προόδου" και ληγούσης
"τέτοιας λογής είναι οι κοινωνισταί. Οι συλληφθέντες δεν αρνήθηκαν
τις ιδέες τους, αρνήθηκαν, όμως, να αποκαλύψουν ονόματα, συνεργάτες και
οτιδήποτε άλλο σχετιζόταν με το Σύλλογο και τη δράση του. Δήλωσαν ότι
δεσμεύονταν με όρκο να μην αποκαλύψουν το παραμικρό.

Oλόκληρος ο αστικός Τύπος της εποχής τάχθηκε εναντίον τους, εκτός από
την εφημερίδα «Tοξότης» του A. Παπαγιαννακόπουλου. H υπόθεσή τους έφθασε
στη βουλή, όπου τους υπερασπίστηκε με ζήλο ο Eπτανήσιος ριζοσπάστης
βουλευτής, Pόκκος Xοϊδάς. Eπίσης, ένας από τους πιο ένθερμους
υπερασπιστές τους ήταν και ο Παναγιώτης Πανάς, μέσα από τις στήλες των
εφημερίδων του «Eργάτης» και «Pήγας» καθώς και ο Δημοκρατικός Σύλλογος
«Ρήγας» από τα στελέχη του οποίου, εκτός των Π. Πανά και Ρ. Χοϊδά, ήσαν
οι Αλέξης Ολύμπιος, Τάσος Στύπης, Γ. Φιλάρετος και άλλοι.

Οι προφυλακισμένοι έστειλαν επιστολή μέσα από τις φυλακές στην
Ομοσπονδία του Ζυρά και στις 10 Ιουνίου 1877, το «Δελτίο της Ομοσπονδίας
του Ζυρά» έγραψε τα ακόλουθα:

Η Ελλάδα μπαίνει με τη σειρά της στο σύμφωνο των πολιτισμένων εθνών,
αυτών που η κυβέρνησή τους αγρυπνά με ενεργητικά μέτρα πίεσης στη
διατήρηση της «κοινωνικής τάξης». Για του λόγου το αληθές, λάβαμε το
ακόλουθο γράμμα: «Φυλακές Πάτρας, 15/27 Μαίου 1877 κατά τη σύνταξη του
φυλλαδίου, οι ακόλουθοι: Διονύσης Αμπελικόπουλος Κωνσταντίνος
Μπομποτής Αλέξανδρος Ευμορφόπουλος Κωνσταντίνος Γριμμάνης Είμαστε
φυλακή εξ αιτίας της δημοσίευσης του πρώτου τεύχους της εφημερίδας μας
«Ελληνική Δημοκρατία», του οποίου θα λάβετε αντίτυπο. Χαιρετισμοί και
Αλληλεγγύη Κωνσταντίνος Γριμμάνης.

Ο James Guillaume, από τα σημαντικότερα στελέχη της Διεθνούς και
άμεσος συνεργάτης του Μ. Μπακούνιν, σε άρθρο του στο «Δελτίο της
Ομοσπονδίας του Ζυρά» ανέφερε:

Λάβαμε πρόσφατα το πρώτο τεύχος της «Ελληνικής Δημοκρατίας». Αυτό το
τεύχος περιλαμβάνει το πρόγραμμα του «Δημοκρατικού Συνδέσμου του Λαού»,
το οποίο έχουμε ήδη αναπαραγάγει, όπως και επεξηγηματικές αναπτύξεις,
μια πρόσκληση του «Δημοκρατικού Συνδέσμου στον ελληνικό λαό για το
Ανατολικό Ζήτημα, μερικά τοπικά νέα, ένα άρθρο που αφορά την Κομμούνα
του Παρισιού και την περίληψη, που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο, η οποία
αναφέρεται στην απόπειρα ανταρσίας από τον Καφιέρο και τους φίλους του.

Η Ελληνική κυβέρνηση είδε μέσα σ’ αυτή τη δημοσίευση μια απειλή για την
«κοινωνική τάξη» και φυλάκισε τους συντάκτες της «Ελληνικής
Δημοκρατίας». Σαν θαύμα τους πέταξε, είτε το επιθυμούσαν είτε όχι, στον
επαναστατικό δρόμο. Εμείς στέλνουμε από τη μεριά μας, την έκφραση της
πιο θερμής μας συμπάθειας στους θαρραλέους άνδρες, οι οποίοι πρώτοι στο
στήθος του ελληνικού λαού, σήκωσαν τη σημαία του μοντέρνου σοσιαλισμού.
James Guillaume.

Η υπόθεση διεθνοποιήθηκε, άρχισαν να ασκούνται πιέσεις προς την ελληνική
κυβέρνηση από διάφορες πλευρές και έτσι αποφυλακίστηκαν όλοι στα τέλη
του Iουλίου 1877 με καταβολή χρηματικής εγγύησης και χωρίς να διεξαχθεί
ποτέ δίκη. Σύμφωνα με τον Δημ. Κουγιούφα, τη χρηματική εγγύηση κατέβαλε
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γιος του Γενναίου και εγγονός του γνωστού
Θόδωρου Κολοκοτρώνη. Παρ’ όλα αυτά, επειδή χαρακτηρίσθηκαν «επικίνδυνοι
αναρχικοί» τέθηκαν υπό παρακολούθηση.

Να σημειωθεί ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε το 1829 και πέθανε
το 1894. Σπούδασε στη Σχολή Ευελπίδων και σε στρατιωτική σχολή στη
Γαλλία, όπου επηρεάστηκε από επαναστατικές ιδέες. Με το ψευδώνυμο
«Φαλέξ» έγραψε την ιστορία του παππού του όπου συνέδεσε τα γεγονότα της
Επανάστασης του 1821 με αυτά της Παρισινής Κομμούνας του 1871.

Συνεχίζεται
_______________________________________________
A-infos-gr mailing list
A-infos-gr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-gr

A-Infos Information Center