A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Groot Brittanie, Wat is anarcho-syndicalisme? - Een inleiding op revolutionair, arbeidersklasse organiseren door Brighton Solidarity Federation [en]

Date Sat, 05 Dec 2009 09:26:54 +0200Het anarchisme is een revolutionaire politieke stroming die verklaart dat vrijheid zonder
socialisme voorrecht en onrechtvaardigheid en socialisme zonder vrijheid slavernij en
brutaliteit is. Het syndicalisme is de arbeidersbeweging. Het is afgeleid van het Franse
woord voor vakbondsbeleid (syndicalisme) en probeert arbeiders te verenigen op een
economische basis, om voor hun belangen te strijden. ---- Het anarcho-syndicalisme is
anarchisme toegepast voor de arbeidersbeweging. Van kleine onderwijs groepen tot massale
revolutionaire vakbonden groeit de libertaire organisatie van onderop en wordt het van
onderop beheerst. ---- Het anarcho-syndicalisme verenigt het politieke en het economische
en keert zich tegen vertegenwoordiging, ten gunste van zelf-organisatie
Anarcho- syndicalisten streven er naar zich te organiseren met andere
militante arbeiders die instemmen met hun revolutionaire doelen en
principes. In het begin neemt dit de vorm aan van locale groepen en
industriële netwerken, maar als deze in omvang en invloed belangrijker
worden kunnen ze beginnen vakbondsfuncties op zich te nemen, zoals het
adviseren van collega arbeiders en het initiatief nemen tot directe actie,
zoals werken-om-te-beheren, vakbonden en bezettingen.

De rol van anarcho-syndicalistische netwerken en vakbonden is niet te
proberen iedere arbeider te rekruteren, maar om massale bijeenkomsten van
alle arbeiders die betrokken zijn bij een vorm van strijd te bevorderen en
te organiseren, zodat de betrokken arbeiders de controle krijgen. Binnen
deze massale bijeenkomsten pleiten anarcho-syndicalisten voor de principes
van solidariteit, directe actie en zelf-organisatie.

Op deze wijze is het anarcho-syndicalisme helemaal anders dan traditionele
vakbonden, die er naar streven arbeiders op een economische basis te
vertegenwoordigen, en de zogenaamde ?Arbeiders Partijen?, die er naar
streven arbeiders op een politieke basis te vertegenwoordigen. In plaats
daarvan verenigt het anarcho-syndicalisme het politieke en het economische
en keert het zich tegen vertegenwoordiging, ten gunste van zelf-organisatie.


Door op deze wijze te organiseren leren arbeiders voor zichzelf te handelen,
hun macht uit te oefenen zonder te worden geleid door vakbondsofficials of
politieke voorhoedes, waarbij de wijze waarop de maatschappij wordt
georganiseerd ter discussie wordt gesteld en vooruit wordt gelopen op de
wereld die we willen scheppen, zonder bazen of heersers: libertair
communisme.

?De geschiedenis van politieke partijen en vakbondsbureaucratie is een
geschiedenis van uitverkoop en bedrog?

Anarcho-syndicalistische doelen en principes

Anarcho-syndicalisten proberen solidariteit op onze werkplekken en daar
buiten te bevorderen, waarbij arbeiders worden aangemoedigd zich
onafhankelijk van de regering, bazen en bureaucraten te organiseren om te
strijden voor onze eigen belangen als een klasse. Ons uiteindelijke doel is
een staatloze, klassenloze maatschappij gebaseerd op het principe van ?van
ieder naar vermogen, voor ieder naar behoefte? ? een systeem van vrije raden
die bestaan uit herroepbare afgevaardigden van werkplekken en
gemeenschappen. Dit is libertair communisme.

We zien zo?n maatschappij als zijnde gebaseerd op onze behoeften die worden
geschapen vanuit arbeidersklasse strijd om onze behoeften in het hier en nu
na te streven. Onze activiteit is daarom gericht op het bevorderen,
assisteren en ontwikkelen van zulke vormen van klassenstrijd, locaal en
internationaal, waar we voordeel van hebben en ons dichter brengt bij de
maatschappij die we willen scheppen. We doen dit volgens de volgende drie
principes:

*Solidariteit. Als individuen zijn we naar verhouding machteloos tegenover
bazen, bureaucraten en de staat, maar als we collectief optreden keren de
kansen.
*Directe actie. We doen geen beroep op politieke of economische
vertegenwoordigers om namens ons op te treden, maar organiseren om de dingen
te krijgen die we zelf willen.
*Zelf-organisatie. Arbeiders zouden hun eigen vormen van strijd moeten
controleren door massale bijeenkomsten, waarbij zowel wordt geleerd te
handelen zonder bazen of leiders als zeker wordt gesteld dat ze niet van
bovenaf kunnen worden uitverkocht of gedemobiliseerd.

Wat doen anarcho-syndicalisten?

Anarcho-syndicalisten zijn betrokken bij een groot aantal vormen van strijd
op de werkplek en in de gemeenschap, sommige heel onmiddellijk en andere
meer lange termijn. Deze omvatten:

*Organiseren op de werkplek ? over kwesties van loon tot werkuren tot
werkpraktijken en voorwaarden.
*Organiseren van de gemeenschap ? van openbare dienstverlening tot
huisvesting tot het milieu.
*Staking en bezetting solidariteit ? het bemensen van piket lijnen, het
inzamelen van fondsen en het bevoorraden.
*Arbeiderssteun ? het organiseren van demonstraties, pikets en directe actie
ter ondersteuning van individuele arbeiders die in de problemen zitten.
*Het netwerken met andere militante arbeiders ? bijvoorbeeld door middel van
de National Shop Stewards Network en het Education Workers? Network.
*Het organiseren van openbare bijeenkomsten ? over de economie, oorlog,
klimaatverandering en andere kwesties waar de arbeidersklasse mee te maken
heeft.
*Het produceren en distribueren van propaganda ? van reguliere gratis
pamfletten tot bladen, waarbij de ideeën van solidariteit, directe actie en
zelf-organisatie worden verspreid.

Vind je het goed wat je leest? Neem dan contact op!

Dit pamflet wordt geproduceerd door Brighton Solidarity Federation, een
locale groep van de Solidarity Federation uit Groot Brittannië, die
aangesloten is bij de Internationale Arbeiders Associatie (IAA), met
aangesloten organisaties en contacten in vijf continenten.

www.brightonsolfed.org.uk
brightonsolfed [AT] googlemail.com
------------------
Orig: (en) Britain, What is anarcho-syndicalism? ? An introduction to
revolutionary, working class organising by Brighton Solidarity Federation.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center