A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Fransa: Polis Devleti hedeflendi! (en, fr)

Date Thu, 29 Nov 2007 20:34:09 +0100 (CET)


Son birkaç gündür, Val-d'Oise'deki birkaç kasabada, yerel gençlerle polis
arasýnda çatýþmalar yaþanýyor. Tepkileri baþlatan, 25 Kasým Pazar günü,
iki gencin, Larami ile Moushin'in motorsikletleriyle bir polis arabasýnýn
çarpýþmasýnýn ardýndan Villiers-le-Bel'de ölmeleri oldu. Kamusal hizmetler
(okul, kütüphane) ve arabalar da tahrip edilmiþ olmakla birlikte,
göstericilerin öfkesinin hedefinde polis kurumu bulunuyor. Çarpýþmanýn tam
olarak hangi þartlarda olduðu ve olaya karýþan polis memurlarýnýn
davranýþlarý þimdilik belli deðil. Polisin olaydaki sorumluluðuna iliþkin
soruþturmanýn ertelenmeyeceðine inanmak için nedenler var. Ölen iki gencin
aileleri bu dramatik olaya ýþýk tutulmasýný talep etmekteler. Bunun
ötesinde, yerel halkýn dayanýþmasý ve adalet arzusu, "sözde kaza"
mahallindeki fiziksel kanýtlarýn muhafaza edilmesini saðladý. Birkaç yüz
kiþi, Villiers-le-Bel'de çabucak gösteri yaparak, "Larami ve Moushin için
adalet ve gerçeðin ortaya çýkarýlmasý!"ný talep ettiler.

2005 sonbaharýndaki isyanlardan iki yýl sonra, toplumsal þiddet ve polis
baskýsý halen çalýþan-sýnýf bölgelerinde yaþayanlarý etkiliyor. Devlet
kamusal hizmetleri kaldýrýyor ve polis gücü mahallinde kimlik kontrolleri
yapýyor, gözdaðý ve tehditler savuruyor. Sosyal adaletsizliðe ve polis
dokunulmazlýðýna karþý isyan meþrudur. Alternative Libertaire, iki gencin
ölümünden sonraki protestolarda gözaltýna alýnan veya ceza alan herkesin
derhal serbest býrakýlmasýný ve yöneltilen suçlamalarýn kaldýrýlmasýný
talep ediyor.


Alternative Libertaire
28 Kasým 2007

<relations.exterieures@alternativelibertaire.org>
http://www.alternativelibertaire.org

Ýngilizce çeviri FdCA - Uluslararasý Ýliþkiler bürosu
Türkçe çeviri b.ö./A-infos

________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center